MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 100/16 111/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Leder Harald Tyrdal AP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Hege Bogfjellmo AP Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Trygve Brandrud SP Medlem Bjørn Haugen Morstad H Medlem Eva Berg FRP Medlem Mette Aas-Kilstad KRF Medlem Line Jorung H Medlem Kristin Myrås H Medlem Kari Didriksen AP FO Medlem Lasse Lehre H Medlem Sigrid Helene Hammer H Medlem Geir Andre Olsen AP Medlem Mari Svenbalrud SV Medlem Andreas Mamen FRP Medlem Andreas Ensrud SP Medlem Stein Buan R Medlem Halvard Klevmark MDG Medlem Nils Erik Mossing AP Medlem Gina Margrete Roen AP Medlem Terje Vestby AP Medlem Hanne Gabrielsen AP Medlem June Persdatter Bjørkli AP Medlem Martin Fægri AP Varamedlem Aage Gjesdal AP Side 1 av 11

2 Antall til stede : 25 Merknader Andre møtende Presse Merknader til protokoll : Ingen : Konstituert rådmann Bente Rudrud Lunner almenning v/johnny Gangsø (før saksbehandling) Planlegger Ingun Juul-Hansen (deler av møtet) Konstituert virksomhetsleder skole Kari Marie Engnæs (deler av møtet) Skolefaglig rådgiver Jan Woie (sak 107/16) Fagleder Jenny Hemstad : Hadeland v/kine Vik-Erstad : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Bjørn Haugen Morstad Terje Vestby Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa, Side 2 av 11

3 100/16 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 16/188 Referater og orienteringer - Kommunestyret 2016 Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. 101/16 Ark.: PLAN 13/1446 Arkivsaksnr.: 13/1446 Detaljregulering for Nordstrand skidestinasjon og oppheving av deler av reguleringsplan Nordstrandkollen hyttefelt fra 2001, merknads- og sluttbehandling I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for Nordstrand skidestinasjon med disse endringene: Planbestemmelser Stryker andre prikkpunkt i 2 om støy. Ny bestemmelse i 2; Tak på bygninger skal ha mørkt, matt materiale eller torv. Fasadene, inklusive vindusomramminger, rekkverk og fasadebånd, skal ha mørke og matte farger. Tilleggspunkter i prikkpunkt i 2 om byggesøknad: o Eksisterende og nytt terreng o Støttemurer Planbeskrivelse 3D-illustrasjonene i kap. 4.2 i planbeskrivelsen blir byttet ut slik at de viser terreng uten mur i bakkant av byggene. Bare to etasjer skal være over terreng på baksiden av blokkene. Det legges inn kommentar. Setningen «Det presiseres at detaljer og farger kan bli forskjellig fra det disse illustrasjonene viser» endres til «Det presiseres at detaljer og farger vil være forskjellig fra det disse illustrasjonene viser. Tak på bygninger skal ha mørkt, matt materiale eller torv. Fasadene, inklusive vindusomramminger, rekkverk, skal ha mørke og matte farger». Plankart Formålet BFT1 legges inn i tegnforklaringen. I medhold av plan- og bygningsloven opphever Lunner kommune reguleringsplan for Nordstrand hyttefelt fra Kommunestyret tar på alvor befolkningens bekymring for endret trafikksituasjon knyttet til bygging og drift av Nordstrand Skidestinasjon. Kommunen innleder derfor samtaler mellom lokalbefolkningen, utbygger, kommune og fylkeskommune for å finne løsninger som kan redusere trafikkfaren, med vekt på strekningen Nordstrandkrysset - Grua. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtaket jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende tilleggsforslag: «Kommunestyret tar på alvor befolkningens bekymring for endret trafikksituasjon knyttet til bygging og drift av Nordstrand Skidestinasjon. Kommunen innleder derfor samtaler Side 3 av 11

4 mellom lokalbefolkningen, utbygger, kommune og fylkeskommune for å finne løsninger som kan redusere trafikkfaren.» Repr. Martin Fægri (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Ordfører/rådmann undersøker tiltak for å bedre trafikksikkerheten til myke trafikanter på strekningen Nordstrandkrysset - Grua.» Repr. Stein Buan (R) og repr. Martin Fægri (AP) trakk sine tilleggsforslag og fremmet følgende felles tilleggsforslag: «Kommunestyret tar på alvor befolkningens bekymring for endret trafikksituasjon knyttet til bygging og drift av Nordstrand Skidestinasjon. Kommunen innleder derfor samtaler mellom lokalbefolkningen, utbygger, kommune og fylkeskommune for å finne løsninger som kan redusere trafikkfaren, med vekt på strekningen Nordstrandkrysset - Grua.» Stein Buan og Martin Fægris felles tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt tillegg ble vedtatt med 23 stemmer mot 2 stemmer. 102/16 Ark.: 143 Arkivsaksnr.: 13/1962 Utbyggingsavtaler Nordstrandkollen skidestinasjon - godkjenning av avtalene 1. Vedlagte utbyggingsavtale mellom Kjell Kjørven og Lunner kommune godkjennes. 2. Vedlagte utbyggingsavtale mellom Lunner Almenning og Lunner kommune godkjennes. 103/16 Ark.: PLAN l22 Arkivsaksnr.: 15/1111 Merknads- og vedtaksbehandling - Detaljregulering for del av fylkesveg 16 Vestbygdvegen I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for del av fylkesveg 16 Vestbygdvegen, forutsatt rettet plankart (symbolbruk, skiløypas endepunkt), ny rekkefølgebestemmelse(r) og at planforslagets manglende flomvurdering foreligger og godkjennes av Lunner kommune før byggestart for henholdsvis byggetrinn 1 og byggetrinn 2, slik: Til 6. Rekkefølgebestemmelser tilføyes: «Før byggestart for første byggetrinn (T-kryss med forbikjøringslomme) må følgende foreligge i Lunner kommune: 1. Detaljprosjektering av overvann som inkluderer flomvurdering for 200- og 1000 års flom. Før byggestart for andre byggetrinn (ny kryssløsning som rundkjøring samt breddeutvidelse av Vestbygdvegen inkludert bru/kulvert) må følgende foreligge i Lunner kommune: Side 4 av 11

5 2. Eksisterende vann- og avløpsrør som blir berørt av gjennomføringen av reguleringsplanen fornyes og flyttes der dette er mulig slik at de blir liggende i vegskulder/fortau. Tiltaket skal utføres i henhold til Lunner kommunes VA-norm. 3. Konsekvensutredning av arbeider i og nær vassdraget 4. Detaljprosjektering av overvann som inkluderer flomutredning ifht 200- og 1000 års flom.» Samtidig oppheves de deler av henholdsvis reguleringsplan for Haganskogen nord og reguleringsplan for Kvernhusmoen som overlapper med planforslaget, jf. plan- og bygningsloven Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtaket jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Repr. Halvard Klevmark (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: «Veien til næringsområdet får fortau for gående og syklende» «Kommunen forsikrer seg om at det bygges med tanke på planlagt teknisk infrastruktur de nærmeste årene, og eventuelt sørger for å legge godt til rette for dette langs veitraseen.» «Togpendlerne sikres god adkomst til Stubbengmoen» «Dyrkbar mark fra Haganskogen nord som bygges ned, erstattes med opparbeidelse av dyrkbar mark annet sted.» Repr. Halvard Klevmark (MDG) fremmet følgende endringsforslag: Kjøretøy vil i økende grad drives med andre typer drivstoff enn bensin, og begrepet «bensinstasjon» erstattes derfor med «energistasjon». Repr. Halvard Klevmark (MDG) trakk sine forslag. 104/16 Ark.: PLAN 15/1402 Arkivsaksnr.: 15/1402 Reguleringsplan for fortau langs Myllavegen fra Muttastien til Sveakrysset, uttalelse ved offentlig ettersyn Foreløpig plan-id 15_1402 Lunner kommune gir følgende høringsuttalelse til detaljregulering for fortau langs Myllavegen fra Muttastien til Sveakrysset. Lunner kommune ser prosjektet som et viktig tiltak for økt trafikksikkerhet i Myllavegen og Sveakrysset. Naturmangfoldkartlegging Det vises til referat fra oppstartsmøtet om at slik kartlegging må gjennomføres. Flomvurdering Dokumentasjon på at planforslaget er dimensjonert for 200-års flom må foreligge. Plankartet Avkjørselspiler til eiendommene 67/96, 67/160, 67/159 og 67/680 vises. Side 5 av 11

6 Fjern S i påskrift/teksting av underformålene SKV, SF og SGS. f_kv5 og f_kv8 gis eierform offentlig, slik o_kv5 og o_kv8. Planbestemmelsene Planen må konkludere når det gjelder permanente tiltak i Sveakrysset for å bedre trafikksikkerheten. Valgte tiltak må hjemles i planbestemmelsene. 1.4 Universell utforming (UU): Fjernes, da UU er ivaretatt i plan- og bygningslovens formålsparagraf. 2.3 Annen veggrunn-grøntareal: Ny setning: «Evt. tilsåing av vegkanter skal skje med villfrø.» 4 Rekkefølgebestemmelser: o Ny: «4.2 Vann- og avløpsnett Eksisterende vann- og avløpsrør som blir berørt av gjennomføring av reguleringsplanen, flyttes og fornyes slik at de blir liggende i vegskulder/fortau. Tiltaket skal utføres i henhold til Lunner kommunes VAnorm.» o Ny: «4.3 Teknisk plan for overvann og vann- og avløp godkjennes av Lunner kommune før byggestart.» 105/16 Ark.: GNR 59/20 Arkivsaksnr.: 16/ /20 Mindre endring av reguleringsplan for Roa sentrum I medhold av plan- og bygningsloven og vedtar Lunner kommune mindre endring av reguleringsplan for Roa sentrum. Endringen innebærer endret arealformål på del av eiendommen 59/20 fra byggeområde - offentlig formål og friområde - lek til bebyggelse og anlegg - boligformål. I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 bokstav m) gis tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 3 dekar til boligformål. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, av part eller annen med rettslig klageinteresse. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. 106/16 Ark.: 141 &37 Arkivsaksnr.: 15/2011 Kommunal planstrategi , sluttbehandling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 10-1, vedtar Lunner kommune Kommunal planstrategi , versjon datert 12. august Side 6 av 11

7 107/16 Ark.: A20 Arkivsaksnr.: 16/1776 Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner 2015 Tilstandsrapporten «Rapport om kvalitet og utvikling i grunnskolen i Lunner 2015» tas til etterretning. Rapporten med kommentarer og forslag, inngår sammen med Kommunedelplan Oppvekst som en del av grunnlaget for kommunens budsjettarbeid for Oppvekst- og kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 108/16 Ark.: 046 Arkivsaksnr.: 15/2067 IKT- Strategi Prosjekt IKT-strategi vedtas gjennomført 2. Prosjektet tilføres kr ,- i finansiering BUDSJETTKORRIGERING IKT-strategi 2016 Kontoart Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgift Inntekt Økning Reduksjon Reduksjon Økning IKT-strategi , Bruk av disposisjonsfond til IKT-strategi ,00 Sum , ,00 Netto 0 109/16 Ark.: 033 &13 Arkivsaksnr.: 16/775 Høring - NOU 2016:4 Ny kommunelov Lunner kommunestyre har følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov Generelt Kommunestyret i Lunner mener at kommunenes formål og egenart som demokratisk arena, med ansvar for helhetlig samfunnsutvikling må gjennomsyre Kommuneloven. Driften av en kommune skal ikke baseres på styringsformer som er typiske for næringslivet. Vi frykter at forslagene i NOU 2016:4 trekker i feil retning på dette felt, og vi ber lovgiverne ha særlig oppmerksomhet rettet mot temaet. Vi henter et eksempel fra 14-1 som handler om den overordnede forvaltning av økonomien (side 462 i NOU) hvor det står at kommuner og fylkeskommuner skal "forvalte sine finansielle midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås". Side 7 av 11

8 Vi ser ikke at det er behov for denne presiseringen som kan oppfattes som en oppfordring til spekulasjon. Folkestyre og formålsparagraf I forslag til ny formålsparagraf, paragraf 1, er betegnelsen "folkestyre" fjernet. Dette er vi i mot. Vi mener at formålsparagrafen entydig må definere kommunens formål som utøver av folkestyre, og støtter mindretallets forslag til formålsparagraf. (Side 446 i NOU.) Rollen som folkevalgt Forslaget utvanner definisjonen på hvem som er folkevalgt. I paragraf 5-1 (side 447) heter det at "personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ" er å anse som folkevalgt. Samme paragraf utvider dermed ogsa hva som er et folkevalgt organ til å omfatte blant annet styre for en institusjon, styre for deler av kommunal virksomhet eller kommunalt foretak og regionråd. Disse forslag svekker den virkelige folkevalgte styringen med kommunen og kommunens virksomhet. Spesielt er det problematisk i forhold til innsyn og åpenhet. Etter den nye loven kan det dermed overlates til en ikkevalgt-person å avgjøre om en sak skal behandles for lukkede dører. (Paragraf 11-5, side 459.) Vi støtter ikke denne utvidete definisjonen av "folkevalgt". Utvidet innsynsrett og taushetsplikt Lovforslaget innfører en ny betegnelse kalt utvidet innsynsrett. (Drøftes i NOU 2016:4, kapittel 15. Lovforslaget står i paragraf 8-3.) Begrunnelsen er at det skal gi folkevalgte mulighet til bedre innsyn i saksdokumenter. Om forslaget blir lov kan folkevalgte få framlagt interne saksdokumenter, men samtidig utvides taushetsplikten. Om kommunestyret vedtar at de interne dokumenter skal forbli hemmelige, vil politikere som allikevel forteller om innholdet kunne bli tiltalt og dømt etter straffeloven. Professor i offentlig rett, Jan Fridtjof Bernt, uttrykker i Kommunal rapport stor bekymring for at dette kan innebære en svekkelse av lokaldemokratiet. Denne bekymring deler vi. Kontroll når eksterne utfører oppgaven En kommune kan ha god grunn til å ønske å kontrollere hvordan bevilgninger blir brukt når private utfører oppgaver for kommunen. I sin høringsuttalelse uttrykker Fagforbundet bekymring for at lovforslaget ikke gir tilstrekkelig mulighet til å kontrollere etterlevelse av en kommunes vedtak om å motvirke sosial dumping, fremme miljø, bærekraft og etiske hensyn. Fagforbundet foreslår derfor en ny bestemmelse i økonomireglementets 14-1: "Kommunen kan påse at kommunale midler brukes i tråd med politiske vedtak også når oppgaven løses av andre enn kommunen selv." Kommunestyret i Lunner støtter forslaget. Krav om skriftlig samtykke til folkevalgte organer etc. Krav om skriftlig samtykke for valg til folkevalgte organer, utvalg, nemnder, styrer etc. er ei endring som ikke bare vil gi betydelig ekstraarbeid for valgnemnder og administrasjon, men også ei endring som snur opp ned på prinsippet om at samfunnsdeltagelse er normen, og at å fritas fra det er unntaket. Lunner kommunestyre anbefaler ikke denne endringa. Beholde dagens underskriftskrav til innbyggerforslag Av respekt for folks engasjement for lokalsamfunnet sitt, bør man ikke øke kravet til underskrifter på et innbyggerforslag. Repr. Mari Svenbalrud (SV) fremmet følgende vedtaksforslag: «Krav om skriftlig samtykke til folkevalgte organer etc. Side 8 av 11

9 Krav om skriftlig samtykke for valg til folkevalgte organer, utvalg, nemnder, styrer etc. er ei endring som ikke bare vil gi betydelig ekstraarbeid for valgnemnder og administrasjon, men også ei endring som snur opp ned på prinsippet om at samfunnsdeltagelse er normen, og at å fritas fra det er unntaket. Lunner kommunestyre anbefaler ikke denne endringa. Beholde dagens underskriftskrav til innbyggerforslag Av respekt for folks engasjement for lokalsamfunnet sitt, bør man ikke øke kravet til underskrifter på et innbyggerforslag.» Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende vedtaksforslag: «Høring, NOU 2016:4, ny kommunelov, fra kommunestyret i Lunner Generelt Kommunestyret i Lunner mener at kommunenes formål og egenart som demokratisk arena, med ansvar for helhetlig samfunnsutvikling må gjennomsyre Kommuneloven. Driften av en kommune skal ikke baseres på styringsformer som er typiske for næringslivet. Vi frykter at forslagene i NOU 2016:4 trekker i feil retning på dette felt, og vi ber lovgiverne ha særlig oppmerksomhet rettet mot temaet. Vi henter et eksempel fra 14-1 som handler om den overordnede forvaltning av økonomien (side 462 i NOU) hvor det står at kommuner og fylkeskommuner skal "forvalte sine finansielle midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås". Vi ser ikke at det er behov for denne presiseringen som kan oppfattes som en oppfordring til spekulasjon. Folkestyre og formålsparagraf I forslag til ny formålsparagraf, paragraf 1, er betegnelsen "folkestyre" fjernet. Dette er vi i mot. Vi mener at formålsparagrafen entydig må definere kommunens formål som utøver av folkestyre, og støtter mindretallets forslag til formålsparagraf. (Side 446 i NOU.) Rollen som folkevalgt Forslaget utvanner definisjonen på hvem som er folkevalgt. I paragraf 5-1 (side 447) heter det at "personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ" er å anse som folkevalgt. Samme paragraf utvider dermed ogsa hva som er et folkevalgt organ til å omfatte blant annet styre for en institusjon, styre for deler av kommunal virksomhet eller kommunalt foretak og regionråd. Disse forslag svekker den virkelige folkevalgte styringen med kommunen og kommunens virksomhet. Spesielt er det problematisk i forhold til innsyn og åpenhet. Etter den nye loven kan det dermed overlates til en ikkevalgt-person å avgjøre om en sak skal behandles for lukkede dører. (Paragraf 11-5, side 459.) Vi støtter ikke denne utvidete definisjonen av "folkevalgt". Utvidet innsynsrett og taushetsplikt Lovforslaget innfører en ny betegnelse kalt utvidet innsynsrett. (Drøftes i NOU 2016:4, kapittel 15. Lovforslaget står i paragraf 8-3.) Begrunnelsen er at det skal gi folkevalgte mulighet til bedre innsyn i saksdokumenter. Om forslaget blir lov kan folkevalgte få framlagt interne saksdokumenter, men samtidig utvides taushetsplikten. Om kommunestyret vedtar at de interne dokumenter skal forbli hemmelige, vil politikere som allikevel forteller om innholdet kunne bli tiltalt og dømt etter straffeloven. Professor i offentlig rett, Jan Fridtjof Bernt, uttrykker i Kommunal rapport stor bekymring for at dette kan innebære en svekkelse av lokaldemokratiet. Denne bekymring deler vi. Kontroll når eksterne utfører oppgaven En kommune kan ha god grunn til å ønske å kontrollere hvordan bevilgninger blir brukt når private utfører oppgaver for kommunen. I sin høringsuttalelse uttrykker Fagforbundet Side 9 av 11

10 bekymring for at lovforslaget ikke gir tilstrekkelig mulighet til å kontrollere etterlevelse av en kommunes vedtak om å motvirke sosial dumping, fremme miljø, bærekraft og etiske hensyn. Fagforbundet foreslår derfor en ny bestemmelse i økonomireglementets 14-1: "Kommunen kan påse at kommunale midler brukes i tråd med politiske vedtak også når oppgaven løses av andre enn kommunen selv." Kommunestyret i Lunner støtter forslaget. Rådmann eller kommunedirektør? Kommunestyret støtter ikke den nye stillingsbetegnelsen kommunedirektør til erstatning for rådmann (paragraf 13, side 461 i NOU). Direktør er en tittel fra næringslivets ordliste. Stillingsbetegnelsen for sjefen for kommunens administrasjon bør reflektere at kommunen er en folkevalgt ikke-kommersiell enhet. Kommunestyret frykter at flertallets forslag til endret stillingsbetegnelse vil kunne endre forståelsen av rollen, vekk fra kommunenes formål i retning bedriftsøkonomisk tenkning.» Stein Buans forslag ble stemt over del for del etter overskriftene. «Generelt» ble vedtatt med 15 stemmer mot 10 stemmer. «Folkestyre og formålsparagraf» ble vedtatt med 22 stemmer mot 3 stemmer. «Rollen som folkevalgt» ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme. «Utvidet innsynsrett og taushetsplikt» ble vedtatt med 15 stemmer mot 10 stemmer. «Kontroll når eksterne utfører oppgaven» ble enstemmig vedtatt. «Rådmann eller kommunedirektør?» falt med 7 stemmer mot 18 stemmer. Mari Svenbalruds forslag ble stemt over del for del etter overskriftene. «Krav om skriftlig samtykke til folkevalgte organer etc.» ble enstemmig vedtatt. «Beholde dagens underskriftskrav til innbyggerforslag» ble vedtatt med 22 stemmer mot 3 stemmer. 110/16 Ark.: H31 Arkivsaksnr.: 13/1541 Lovlighetskontroll av kommunalt vedtak 1. Kommunestyrets vedtak i K-sak 66/16 opprettholdes. 2. Kravet om lovlighetskontroll oversendes fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. 3. Videre behandling av kravet om lovlighetskontroll medfører ikke utsatt iverksetting av kommunestyrets vedtak i K-sak 66/16. Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) og repr. Line Jorung (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet. Line Jorung har tilknytning til konkurrenten i saken, og Bjørn Haugen Morstad er i et forhold til Line Jorung. Begge fratrådte møtet under habilitetsbehandlingen. Repr. Ulf Rogneby (V) fremmet forslag om at begge kjennes habile i behandlingen av saken. Forslaget ble vedtatt med 21 stemmer mot 2 stemmer. Line Jorung og Bjørn Haugen Morstad tiltrådte møtet igjen før behandling av saken. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 10 av 11

11 111/16 Ark.: F30 Arkivsaksnr.: 15/1446 Bosetting av enslig mindreårige flyktninger 2016 Rådmannen kan be IMDI-Nord om en 6. enslig mindreårig flyktning over 15 år. Konsekvensen av dette, i forhold til gjeldende bosettingsvedtak, vil formannskapet behandle i sitt møte 29. september I saken bes rådmannen redegjøre for: kommunens arbeid med bosetting av mindreårige flyktninger i hvordan Lunner kommune kan realisere, å prioritere bosetting av enslige, mindreårige flyktninger. Repr. Andreas Mamen (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Antall flyktninger som skal bosettes i 2017 nedjusteres med en.» Andreas Mamens tilleggsforslag falt med 6 stemmer mot 19 stemmer. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 23 stemmer mot 2 stemmer. Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 29.08.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 78/16 88/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 07.04.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 33/16 44/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 27.08.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 63/15 75/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 17.11.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 131/16 140/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 30.05.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Nils Erik Mossing BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/16 13/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 20.09.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Nils Erik Mossing BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 14/16 18/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/15 13/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referat 22/15 Henvendelse

Detaljer

Møteprotokoll for oppvekst- og kulturkomiteen

Møteprotokoll for oppvekst- og kulturkomiteen Møteprotokoll for oppvekst- og kulturkomiteen Møtedato: 26.04.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder: Komitéleder Nils Erik Mossing Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 5/17 10/17 Dokument utdelt i møtet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 03.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 89/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 88/15, sak 89/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 18.06.2015 MØTESTED: Granvang MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 75/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 24.11.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Nils Erik Mossing BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/15 13/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 12.03.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 15/15 28/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 09.06.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/11 15/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND MØTEDATO: 10.05.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Varaordfører Halvor Bratlie BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/16 8/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTAU LANGS MYLLAVEGEN FRA MUTTASTIEN TIL SVEAKRYSSET, HØRINGSUTTALELSE FRA LUNNER KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR FORTAU LANGS MYLLAVEGEN FRA MUTTASTIEN TIL SVEAKRYSSET, HØRINGSUTTALELSE FRA LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 15/1402 Lnr.: 13747/16 Ark.: PLAN 15/1402 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR FORTAU LANGS MYLLAVEGEN FRA MUTTASTIEN TIL SVEAKRYSSET, HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 29.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 29/12 43/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 19.05.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Roger Tvenge BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 3/15 7/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 12.02.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1 8/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsref.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 08.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 19/12 28/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

Møteprotokoll for formannskapet

Møteprotokoll for formannskapet Møteprotokoll for formannskapet Møtedato: 23.02.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder: Ordfører Harald Tyrdal Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 15/17 22/17 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 15.10.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 91/15 114/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 03.03.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 25/16 27/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG

MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG MØTEPROTOKOLL FOR TESTUTVALG MØTEDATO: 24.09.2013 MØTESTED: TEST MØTE MØTELEDER: BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 25.01.2017 Møtested: Lunner rådhus, Kommunestyresalen Møteleder: Leder Line Jorung Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 1/17 2/17 Dokument

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 23.02.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET

MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET MØTEDATO: 06.06.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 16.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Valgt leder for møtet Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/13 13/13 DOKUMENT UTDELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 27.05.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 24 30/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 10/1055-1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN MØTEDATO: 10.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Hege Bogfjellmo BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/15 14/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 14.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Nestleder Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/12 11/12 DOKUMENT UTDELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 12.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 63/13-79/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 10.03.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 19/16 32/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 24.10.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud / Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 68/11 86/11 DOKUMENT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 25.03.04 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10-18/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 18/04.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 17.09.2012 MØTESTED: Lunner barneskole MØTELEDER: Nestleder Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 13/12 16/12 DOKUMENT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 07.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder: Ordfører Harald Tyrdal Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 88/17 108/17 Dokument utdelt i møtet: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 24.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 87/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 26.04.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/16 13/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referat 10/16 Hvordan

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 08.03.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 5/11-6/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 09.04.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 32/14 41/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referatsak 41/14 Rådmannens

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Gina Roen

Søknad om fritak fra politiske verv - Gina Roen Møtebok Arkivsaksnr.: 15/1846-34 Ark.: 033 &16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 30/17 Kommunestyret 09.03.2017 1/17 Valgnemnda 06.03.2017 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder Søknad om fritak

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE IDE-DUGNAD

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE IDE-DUGNAD Arkivsaksnr.: 13/1634-6 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE IDE-DUGNAD 16.1.2014 Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.03.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2 5/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ref.nr. 7/10.

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MØTEDATO: 01.09.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Rådets leder Line Jorung BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/16 15/16 DOKUMENT UTDELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.04.2014 kl. 15:45-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE OPPVEKST

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE OPPVEKST LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE OPPVEKST MØTEDATO: 07.09.2011 MØTESTED: Utsikten MØTELEDER: Plangruppens leder Eva Berg BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn (Ap),

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Jon Andre Nesland (Ap), Åge M. Vrålstad (Sp), Magnus Straume (Ap), Arnt Olav Brødsjø (V), Monika Flom Kittilsen (Frp)

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL. Jon Andre Nesland (Ap), Åge M. Vrålstad (Sp), Magnus Straume (Ap), Arnt Olav Brødsjø (V), Monika Flom Kittilsen (Frp) Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Stedsutviklingkomite Dato: 22.11.2012 kl. 14:00 Sted: Møterommet 1 etg. Arkivsak: 12/00328 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt: Andre: Protokollfører: Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 25.10.2011 MØTESTED: Møterom C1 MØTELEDER: Lunner eldreråds leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 13/11 14/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND

MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR REGIONRÅDET FOR HADELAND MØTEDATO: 24.11.2006 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 39 44/06 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEDATO: 28.05.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ungdomsrådets leder Petter Thormodsen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 3/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 09.10.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/12 20/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 21.04.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/15 11/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2016 Tid: 10:00-10:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEDATO: 05.09.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ungdomsrådets kontaktperson Rune Larsen/leder Elisabeth Bryhn Reitan BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2/16 6/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON MØTEDATO: 08.09.2011 MØTESTED: Utsikten MØTELEDER: Plangruppens leder Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Lovhjemmel: Høringsuttalelse i henhold til plan- og bygningsloven

Lovhjemmel: Høringsuttalelse i henhold til plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 15/1111 Lnr.: 6662/16 Ark.: PLAN l22 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING VESTBYGDVEGEN - HØRINGSUTTALELSE FRA LUNNER KOMMUNE Lovhjemmel: Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 29.09.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 90/16 103/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00-15:00 Informasjon om regnskap 2016 v /rådmann Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011 Sakliste PBU-22/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING PBU-23/11 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG KURS/KONFERANSESENTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.12.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen Varaordfører Elin Håkonsløkken under sak 104/04. BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 13.05.2014 MØTESTED: Innsikten MØTELEDER: Eldrerådets Leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7/14 10/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring:

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNSTYREVALGET 2015

GODKJENNING AV KOMMUNSTYREVALGET 2015 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/1773-2 Ark.: 014 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 91/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder GODKJENNING AV KOMMUNSTYREVALGET 2015 Lovhjemmel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2008 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 24.08.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/10-12/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referatsak

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Arkivsaksnr.: 08/2026-310 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda. Møteinnkalling. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag kl.

Til medlemmer av Valgnemnda. Møteinnkalling. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag kl. Til medlemmer av Valgnemnda Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 06.03.2017 kl. 17:00-19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 01.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 16/15 19/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring:

Detaljer

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372015005 2015/1037 1424/2016 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2015 Tid: Etter møtet i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.06.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/15 15/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 31.01.2013 MØTESTED: Gran rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/13 14/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 08.10.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/13 15/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Folder fra Statens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 24.04.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/14 58/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer