Frist hovedopptak 1. MARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frist hovedopptak 1. MARS"

Transkript

1 Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale barnehager leveres elektronisk Frist hovedopptak 1. MARS Postadresse: Lindesnes kommune, servicekontoret Postboks 183, Vigeland 4524 LINDESNES Tlf.: Fax: Informasjonen om opptak og barnehage finnes på kommunens hjemmeside:

2 Lindesnes kommune På lag med framtida! 2 Barnehager som er med i samordna opptak: Barnehage Adr/tlf Styrer/eier/mail Åpningstid Plasser Hestehaven barnehage Båly barnehage Vigmostad barnehage og SFO Spangereid Naturbarnehage Hestehaven, Postboks Lindesnes, / Båly, 4521 Lindesnes, Vigmostad, Postboks 183, 4520 Lindesnes, Høllen 4521 Lindesnes, / Oddbjørg Skuland Lindesnes kommune Bente Eliassen Lindesnes kommune Linn Therese Røysland Lindesnes kommune no Sissel Hadland kl kl kl kl Remehaugen barnehage Hesteskoen barnehage 100%Barn Spangereidvei en 1051, 4521 Lindesnes, / Hestehaven, Postboks 69, 4523 Lindesnes %Barn Postboks Lindesnes Oddrun Eide Røiseland Indremisjonsforbundet Sør Karianne Braadland Vikar: Nina Ellingsen Rolf og Britt Salvesen (eiere) Bjørg Berrefjord 100%BARN AS kl kl kl Barnas Naturbarnehage og SFO Svennevik 4521 Lindesnes Hovednr,Avdeling Vigeland Hovednr, Avdeling Rødberg Direktenr, styrer Beate Stiland Waarøy kl Vedtekter for barnehagene med betalingssatser og opptakskriterier fåes på Servicekontoret, Lindesnes Rådhus, eller i barnehagene/på hjemmesidene til barnehagene.

3 Lindesnes kommune På lag med framtida! 3 SAMORDNET OPPTAK FOR LINDESNES KOMMUNE. (jfr. Barnehageloven 12) Alle barnehagene tar inn barn i alderen 0-5 år. Det må fylles ut et elektronisk skjema pr. barn det søkes plass for. Det er viktig å prioritere ønsker, men retten til barnehageplass gjelder tilbud om en plass innenfor kommunens grenser. En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til ikkekommunale og kommunale barnehager på et felles søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk og registreres i Lindesnes kommune. Oppvekst- og kulturkontoret koordinerer opptaket mellom kommunale og ikkekommunale barnehager (se under Tildeling av barnehageplass). HVORDAN SØKE PLASS? Det er et hovedopptak hvor søknadene må være levert elektronisk innen 1. mars hvert år for barnehageplass fra 1. august. Det er et suppleringsopptak 1. januar som den enkelte barnehage styrer selv. Ellers tar barnehagene inn gjennom året når det er mulighet for det. Viktig å huske: 1. Det skal søkes elektronisk. Søknader levert etter fristen, kommer ikke automatisk med i hovedopptaket. 2. Det sendes et elektronisk skjema pr. barn. 3. Opptakskretsen er Lindesnes kommune (dvs. rett til barnehageplass betyr at man kan tilbys plass i hele Lindesnes kommune). 4. gis i hovedsak til familier bosatt i Lindesnes. 5. Tilflyttende blir behandlet som bosatt når adresse og innflyttingstidspunkt er klart. 6. Søknader kan sendes gjennom hele året. 7. Endring av søknad, kan gjøres ved å fylle ut endringsskjema (elektronisk). Det er alltid sist innsendte endring som gjelder. 8. Oppsigelse av plass gjøres ved å fylle ut oppsigelsesskjema (elektronisk). VENTELISTE. Barnet står på venteliste til de barnehagene det er søkt til. Ved ledig kapasitet kan nærliggende barnehager tilby plass, dersom dette er skrevet på prioriteringslista. TILDELING AV PLASS. 1. Brukervalget, dvs. ønskede barnehager, er utgangspunktet for tildeling. 2. Tilbud om plass sendes pr.post. 3. Det kan forekomme at man får telefonisk forespørsel før skriftlig tilbud sendes. 4. Oppvekst- og kulturkontoret tildeler, og sender tilbud til kommunale barnehager i henhold til kommunens vedtekter og sine ventelister. 5. Ikke-kommunale eiere tildeler plass, og sender tilbud fra sine barnehager i henhold til egne vedtekter og sine ventelister. 6. Alle spørsmål vedrørende tilbud om plass må rettes til barnehagens styrer. 7. Når barnet er tildelt plass, slettes søknaden fra ventelisten. Foresatte må gi tilbakemelding hvis de ønsker å stå på venteliste på andre barnehager. 8. Søknaden slettes også om man takker nei eller lar tilbudet forbli ubesvart. 9. Forsatte har selv ansvar for å be om å stå på venteliste til andre barnehager. 10. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

4 Lindesnes kommune På lag med framtida! 4 SØKNAD OM OVERFLYTTING. 1. Overflytting mellom kommunale og ikke-kommunale eller mellom ikkekommunale, endring kan søkes på elektronisk skjema (hjemmesiden til kommunen). 2. Overflytting mellom kommunale barnehager kan kun garanteres ved hovedopptak ellers blir det hvis barnehagene har kapasitet (elektronisk endringsskjema). Unntak er når særlige forhold skulle tilsi dette. RETT TIl BARNEHAGEPLASS. Ot.prp. nr. 52 ( ) om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) ble vedtatt i Stortinget den 12. juni 2008: 12a lyder: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Lindesnes kommune gir etter loven alle barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass tilbud om barnehageplass fra august ved søknad til hovedopptak som har frist 1. mars. SØKNAD OM ENDRET OPPHOLDSTID (dager) FOR NÅVÆRENDE PLASS. Avgjøres av den enkelte barnehage. Må sende inn endringsskjema (elektronisk). AVSLAG PÅ BARNEHAGEPLASS. Etter hovedopptaket om våren, med tildeling av plasser for august, sender Oppvekst- og kulturkontoret avslag til de som ikke har fått tilbud. Avslag gir klagerett. RETNINGSLINJER FOR SAMORDNET OPPTAK. - Leder av Oppvekst- og kulturkontoret fatter vedtak om opptak etter innstilling fra styrer/eier ved den enkelte barnehage. - Innstilling og vedtak gjøres etter gjeldende opptakskriterier for den enkelte barnehage. KJØREPLAN FOR SAMORDNET OPPTAK Annonsering i Lindesnes avis. - Informasjonshefte legges ut på kommunens hjemmeside. - Søknadsfrist 1. mars. Nye søknader og endringsmeldinger må sendes inn via web (finnes på: - Oppvekst- og kulturkontoret har klar endelig søkerliste 2. mars - Felles møte for alle barnehagene, samlet opptak 3. mars. - Brev til forsatte innen 15. mars. - Svarfrist for foresatte på tildelt plass senest 1. april. - Klagefrist 15. april. - Oppvekst- og kultursjefen, i samråd med styrer, foretar justeringsopptak og lager oversikt over eventuell venteliste innen 1. mai. - Det tas forbehold om eventuelle endringer.

5 Lindesnes kommune På lag med framtida! 5 RETNINGSLINJER FOR OPPTAKSREGLER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE (vedtatt i Oppvekst- og kulturstyret og kommunestyret , justert november 2006): A. Opptak til kommunale barnehageplasser skjer samordnet gjennom administrativt vedtak fattet av Oppvekst- og kultursjefen. Styrer i den enkelte barnehage innstiller og har uttalerett før opptak er gjort endelig. B. Det tas hensyn til følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 1. Barn med nedsatt funksjonsevne som har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr. Barnehageloven 13. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. 2. Barn som er søkt inn: Via barnevernet og hvor det foreligger barneverntiltak,jfr. barnehageloven 13. Grunnet sykdom eller funksjonshemning i hjemmet (foresatte/søsken) Tungtveiende sosiale forhold Av særlige pedagogiske grunner Fremmedspråklige barn Tilråding fra faginstans må foreligge og vedlegges søknaden. Sendes pr. post. (PPT/barnevern/spesialisterklæring/flyktningekonsulent) åringer. 4. Søsken. Gjelder søknad til samme barnehage som søsken allerede har plass i. Tvillinger/ trillinger sees under ett, og behandles sammen. 5. Opptaksmyndighetene kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å sikre en hensiktsmessig gruppesammensetning i den enkelte barnehage (alder og kjønn). 6. Plassene tildeles fram til skolestart eller til foresatte skriftlig sier opp plassen. Dette gjelder under forutsetning av at betalingsbetingelsene med mer overholdes. 7. Barnet må være bosatt i Lindesnes kommune. Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles plass dersom det ikke lykkes å fylle barnehagen med søkere hjemhørende i Lindesnes. C. Oppsigelse: o Må skje skriftlig gjennom elektronisk skjema på hjemmesiden til kommunen o Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Unntak: Oppsigelsestid før sommerferien må skje innen 1. juni, ellers må det betales i august. o Endringsmeldinger som endret oppholdstid, betalingssatser osv. regnes fra den 1. i hver mnd. Unntak: Endring før sommerferien må skje innen 1. juni, ellers må det betales i august. Unntak: Dersom plassen sies opp etter 1. april, må det betales ut barnehageåret.

6 Lindesnes kommune På lag med framtida! 6 D. Barnehagene tilbyr normalt ikke oppholdstid som gjelder annen hver måned/uke eller en dag i uken. Hvis det er hensiktsmessig for den enkelte barnehage, kan det åpnes for slike tilbud i en periode opptil 1 år. E. Det settes av plass i hver barnehage til eventuell klagesak. Administrasjonen i samråd med styrer foretar suppleringsopptak etter gjeldende opptaksregler. F. Barnehageopptak er etter Forvaltningsloven et enkeltvedtak. Et enkeltvedtak kan påklages med 3 ukers klagefrist. Klagen behandles først av Oppvekst- og kultursjefen. Opprettholdes vedtaket, går saken videre til Oppvekst- og kulturstyre. Vedtak i Oppvekst- og kulturstyret/klagenemda er endelig og kan ikke påklages. BETALINGSSATSER/ OPPHOLDSTID FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE. (vedtatt i kommunestyret , endret etter statlige føringer fra ) Gjelder: Hestehaven barnehage, Båly barnehage og Vigmostad barnehage. BETALINGSSATSER fra : Tjeneste: 40 % 60 % 80 % 100 % Kjøpedag (kun hel dag) Foreldrebetaling pr. mnd. Gradert foreldrebetaling Bruttoinntekt under % søskenmoderasjon for 2 barn 50 % søskenmoderasjon fra 3. eller flere barn Matpenger pr. mnd. Kr ,- Kr. 808,- Kr. 808,- Kr. 577,- Kr. 80 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 865,- Kr. 120 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 160 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 200 Kr. 200,- Kr. 200,- Kr. 200,- Kr. 200,- BETALINGSSATSER fra : Tjeneste: Foreldrebetaling pr. mnd. *Gradert foreldrebetaling Bruttoinntekt 30 % søskenmoderasjon for 2 barn 50 % søskenmoderasjon fra 3. eller flere barn Matpenger pr. mnd.

7 40 % 60 % 80 % 100 % Kjøpedag (kun hel dag) Lindesnes kommune På lag med framtida! 7 under Kr ,- Kr. 841,- Kr. 841,- Kr. 601,- Kr. 80 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 901,- Kr. 120 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 160 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 200 Kr. 200,- Kr. 200,- Kr. 200,- Kr. 200,- *Det er sendt ut en høring fra staten til kommunene på gradert foreldrebetaling som vil få påvirkning på endelige betalingssatser Bruttoinntektsskjema må leveres fra foresatte: 1.juni for opptak til høsten ellers fortløpende. Skjema finnes på Reglement for betalingssatser: 1. Foreldrebetalingssatsene fastsettes av Oppvekst- og kulturstyret og Kommunestyret. Foreldrebetalingssatsene kan endres etter statlig føringer. 2. Foreldrebetalingssatsene er et vedlegg til vedtektene for kommunale barnehager. 3. Betaling: Det betales for 11 måneder i året (juli betalingsfri). Er et barn sammenhengende fraværende fra barnehagen i mer enn 1 mnd. pga. sykdom, kan det søkes fritak fra eller reduksjon i foreldrebetalingen. Dokumentasjon fra lege må legges ved søknaden. Foreldrebetalingen sendes ut fra servicekontoret hver måned med forfall innen den 20. i måneden. Manglende betaling av plass kan medføre at barnet mister plassen. Ved manglende betaling følges Kommunekassens rutiner for innkreving av utestående krav. Det betales for halv måned hvis barnet begynner i barnehage etter den 15., og det betales full pris i oppsigelsestiden. Foresatte kan benytte opptil 9 timer pr. dag for sitt barn. 4. Kommunal barnehageplass sikrer de som er bosatt i kommunen tilbud frem til skolestart eller til man selv sier opp. Kommunen kan gi plass for et år av gangen til barn fra andre kommuner. 5. Søskenmoderasjon: Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor sammen. Søskenmoderasjon gjelder om barna går i ulike barnehager, også på tvers av ikkekommunale og kommunale tilbud. 6. Reduksjon/fritak: Kommunen følger statlige føringer for gradert foreldrebetaling, samt at det er gradert foreldrebetaling med bruttoinntekt under , se egen tabell for betaling. Utover dette må vi vise til følgende: Dersom du/dere av ulike årsaker i kortere eller lengre perioder har redusert betalingsevne er det mulighet for reduksjon eller fritak for foreldrebetaling med hjemmel i Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om barnevern. Søknad om dette skjer via NAV, men ta gjerne kontakt med styrer i barnehagen eller Oppvekst- og kulturkontoret for veiledning. 7. Kostpenger: Kr. 200,- for full barnehageplass. Gradert etter tilbud: Eks. 80 % plass = kr. 160, 60 % = kr. 120, 40 % = kr. 80.

8 Lindesnes kommune På lag med framtida! 8 OPPTAKSREGLER OG BETALINGSSATSER I IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. Spangereid Naturbarnehage. Spangereid Naturbarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for 31 plasser. Barnehagen har base bak kirka på Spangereid. Åpningstiden er hver dag. Utelekeplassen er stor, og vi har fått stor grillhytte på naturlekeplassen vår. Vi har også leirplasser i skogen som vi benytter så ofte som mulig, i tillegg til andre fine turområder i nærmiljøet. Opptakskriterier i prioritert rekkefølge: 1. Barn med spesiell behov (etter tilrådning) 2. Søsken 3. Eldste barn 4. Barnegruppens sammensetning vurderes etter skjønn. Betalingssatser: 5 dager 2340,- 4 dager 2240,- 3 dager 1802,- De som allerede har 2 dager plass betaler kr. 1120,-. Det gis 40 % søskenmoderasjon for hvert barn utover ett. Kontakt barnehagen dersom det ønskes mer informasjon eller gå inn på nettsiden vår: Remehaugen barnehage Remehaugen barnehage eies og drives av Indremisjonsforbundet Sør og har utvidet formålsparagraf (barnehagelovens $ 1). Grunnmuren vår er Vi er alle mesterverk skapt i Guds bilde. Vi har 30 godkjente plasser hvor 12 av plassene er knyttet til en turgruppe. Barn med full plass har 2-3 turdager hver uke. Vi har flotte turområder i nærmiljøet og både egen grillhytte og lavvo i nærmiljøet som vi ofte går på tur til. Opptakskriterier a) Barn med spesielle behov (etter tilråding) b) Barn som bor i bygdene Reme/Svennevik/Åvik c) Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen d) Barn av personale Barnegruppens sammensetning vurderes. Skal en barnegruppe fungere godt er det viktig å ta hensyn til kjønn og alder. Betalingssatser pr * 5 dager: 2330,- 4 dager: 2240,- 3 dager: 1680,- Det betales også kostpenger kr. 200,- for full plass. *Endringer i betalingssatsene vil skje fra Satsene er ikke fastsatt ennå.

9 Lindesnes kommune På lag med framtida! 9 Hesteskoen barnehage Hesteskoen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-5 år. Vi startet august 2010, og er godkjent for 24 plasser. Barnehagen er helt nyoppusset, både innvendig og utvendig, og dens lyse og flotte lokaler holder til i Hestehaven. Våres sentrale beliggenhet gir gode muligheter til turer i skogen, stranden, biblioteket, skolen og lignende. Betalingssatsene og søskenmoderasjon er lik de kommunale barnehagene. Opptakskriterier: 1. Barn med spesielle behov åringer. 3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. 4. De resterende plassene tildeles etter fødselsdato/alder eller skjønn. Barnas Naturbarnehage Barnas Naturbarnehage er en privateid barnehage, som er helt ny i kommunen fra august, Naturbarnehagen er godkjent for 12 plasser for barn i alderen 0-5 år. Hovedbasen vår ligger på Gamlehaugen på Svennevik, med skogen og Barnas Dyrepark som nærmeste nabo. Vi har flere flotte turområder, men vi har blant annet en base med gapahuk og bålplass i et flott skogholdt, som gir barna motoriske utfordringer. Våre satsningsområder i er fysisk aktivitet, natur, miljø og teknikk, samt matematikk og språklig kompetanse. Naturbarnehagens visjon er: Et trygt sted å være, et godt sted å lære. Barnehagen har også SFO avdeling, med 10 godkjente plasser. Vi tilbyr også gratis frukt hver dag, både i barnehagen og på SFO. Betalingssatser: 1 dag kr 496,- 2 dag kr 992,- 3 dag kr 1488,- 4 dag kr 1984,- 5 dag kr 2480,- Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Opptakskriterier: 1. Barn med spesielle behov 2. Søsken av barn som allerede går i barnehagen 3. Personalbarn 4. Eldste barn har fortrinnsrett Barnas Naturbarnehage vil til enhver tid tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning.

10 Lindesnes kommune På lag med framtida! %BARN Barnehagen består av tidligere Våres og Gamleveien barnehager som slo seg sammen den Foreløpig er vi lokalisert på 2 steder, men vil fra høsten 2016 ha felles lokalisasjon, i nytt bygg. Vi legger stor vekt på nærhet, samspill og det enkelte barnet. Dette søker vi å oppnå gjennom verdiene våre; Glede, Omsorg og Anerkjennelse. Verdiene og visjonen vår: Små barn store gleder, har vi med oss i planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet vårt. Avdeling: Rødberg Vi har 24 plasser for barn i alder 0-6 år. Alle førskolebarna er samlet på avdeling Rødberg for å få en størst mulig førskolegruppe, og for å kunne gi et bedre helhetlig tilbud. På Rødberg har vi lyse trivelige lokaler med god plass både inne og ute. Barnehagen ligger flott til for varierte uteopplevelser. Hvor er vi: Fra Vigeland sentrum, ca. 1,5 km, med gang- og sykkelvei langs Rv-460, mot Snig, gatebelysning hele veien. Tredje huset på høyre side etter avkjørsel på Rødbergveien Avdeling : Vigeland Her er vi lokalisert med to avdelinger: Blåbærtua med 24 plasser for barn fra 0-2 år og Kløverenga med 18 plasser for barn fra 2-5 år. Barnehagens lyse og flotte lokaler ligger i rolige omgivelser nær Vigeland sentrum. Vi ligger i nærheten av skog, strand, elv, bibliotek, kirke, skole ol., og dette gir oss gode muligheter for turer og opplevelser i nærmiljøet. Hvor er vi: I Vigeland sentrum, Vi leier lokaler av Vigeland bedehus, Gamleveien 10 Opptakskriterier: Opptak foretas av styrer etter følgende kriterier: * Barn som går inn under barnehagelovens 13. * opptak etter skjønn slik at det unngås skjevheter i gruppesammensetningen * 5-åringer. * Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. * Barn over 3 år * Tvillinger, trillinger m.v. behandles som et barn. * Antall delte plasser vurderes ut fra behov og gruppesammensetning. * Barn fra andre kommuner, kan tildeles plass ved ledig kapasitet. Betalingssatsene er lik de kommunale pr I tillegg betales kostpenger kr 300 for full plass. 100% BARN tilbyr 3, 4 og 5 dagers tilbud. Kontakt styrer, tlf eller gå inn på nettsiden vår mer informasjon.

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA Organisasjonsnummer 985695458 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 2. Formål 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold mv. 4. Selskapets

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer