Frist hovedopptak 1. MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frist hovedopptak 1. MARS"

Transkript

1 Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale barnehager leveres elektronisk Frist hovedopptak 1. MARS Postadresse: Lindesnes kommune, servicekontoret Postboks 183, Vigeland 4524 LINDESNES Tlf.: Fax: Informasjonen om opptak og barnehage finnes på kommunens hjemmeside:

2 Lindesnes kommune På lag med framtida! 2 Barnehager som er med i samordna opptak: Barnehage Adr/tlf Styrer/eier/mail Åpningstid Plasser Hestehaven barnehage Båly barnehage Vigmostad barnehage og SFO Spangereid Naturbarnehage Hestehaven, Postboks Lindesnes, / Båly, 4521 Lindesnes, Vigmostad, Postboks 183, 4520 Lindesnes, Høllen 4521 Lindesnes, / Oddbjørg Skuland Lindesnes kommune Bente Eliassen Lindesnes kommune Linn Therese Røysland Lindesnes kommune no Sissel Hadland kl kl kl kl Remehaugen barnehage Hesteskoen barnehage 100%Barn Spangereidvei en 1051, 4521 Lindesnes, / Hestehaven, Postboks 69, 4523 Lindesnes %Barn Postboks Lindesnes Oddrun Eide Røiseland Indremisjonsforbundet Sør Karianne Braadland Vikar: Nina Ellingsen Rolf og Britt Salvesen (eiere) Bjørg Berrefjord 100%BARN AS kl kl kl Barnas Naturbarnehage og SFO Svennevik 4521 Lindesnes Hovednr,Avdeling Vigeland Hovednr, Avdeling Rødberg Direktenr, styrer Beate Stiland Waarøy kl Vedtekter for barnehagene med betalingssatser og opptakskriterier fåes på Servicekontoret, Lindesnes Rådhus, eller i barnehagene/på hjemmesidene til barnehagene.

3 Lindesnes kommune På lag med framtida! 3 SAMORDNET OPPTAK FOR LINDESNES KOMMUNE. (jfr. Barnehageloven 12) Alle barnehagene tar inn barn i alderen 0-5 år. Det må fylles ut et elektronisk skjema pr. barn det søkes plass for. Det er viktig å prioritere ønsker, men retten til barnehageplass gjelder tilbud om en plass innenfor kommunens grenser. En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til ikkekommunale og kommunale barnehager på et felles søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk og registreres i Lindesnes kommune. Oppvekst- og kulturkontoret koordinerer opptaket mellom kommunale og ikkekommunale barnehager (se under Tildeling av barnehageplass). HVORDAN SØKE PLASS? Det er et hovedopptak hvor søknadene må være levert elektronisk innen 1. mars hvert år for barnehageplass fra 1. august. Det er et suppleringsopptak 1. januar som den enkelte barnehage styrer selv. Ellers tar barnehagene inn gjennom året når det er mulighet for det. Viktig å huske: 1. Det skal søkes elektronisk. Søknader levert etter fristen, kommer ikke automatisk med i hovedopptaket. 2. Det sendes et elektronisk skjema pr. barn. 3. Opptakskretsen er Lindesnes kommune (dvs. rett til barnehageplass betyr at man kan tilbys plass i hele Lindesnes kommune). 4. gis i hovedsak til familier bosatt i Lindesnes. 5. Tilflyttende blir behandlet som bosatt når adresse og innflyttingstidspunkt er klart. 6. Søknader kan sendes gjennom hele året. 7. Endring av søknad, kan gjøres ved å fylle ut endringsskjema (elektronisk). Det er alltid sist innsendte endring som gjelder. 8. Oppsigelse av plass gjøres ved å fylle ut oppsigelsesskjema (elektronisk). VENTELISTE. Barnet står på venteliste til de barnehagene det er søkt til. Ved ledig kapasitet kan nærliggende barnehager tilby plass, dersom dette er skrevet på prioriteringslista. TILDELING AV PLASS. 1. Brukervalget, dvs. ønskede barnehager, er utgangspunktet for tildeling. 2. Tilbud om plass sendes pr.post. 3. Det kan forekomme at man får telefonisk forespørsel før skriftlig tilbud sendes. 4. Oppvekst- og kulturkontoret tildeler, og sender tilbud til kommunale barnehager i henhold til kommunens vedtekter og sine ventelister. 5. Ikke-kommunale eiere tildeler plass, og sender tilbud fra sine barnehager i henhold til egne vedtekter og sine ventelister. 6. Alle spørsmål vedrørende tilbud om plass må rettes til barnehagens styrer. 7. Når barnet er tildelt plass, slettes søknaden fra ventelisten. Foresatte må gi tilbakemelding hvis de ønsker å stå på venteliste på andre barnehager. 8. Søknaden slettes også om man takker nei eller lar tilbudet forbli ubesvart. 9. Forsatte har selv ansvar for å be om å stå på venteliste til andre barnehager. 10. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

4 Lindesnes kommune På lag med framtida! 4 SØKNAD OM OVERFLYTTING. 1. Overflytting mellom kommunale og ikke-kommunale eller mellom ikkekommunale, endring kan søkes på elektronisk skjema (hjemmesiden til kommunen). 2. Overflytting mellom kommunale barnehager kan kun garanteres ved hovedopptak ellers blir det hvis barnehagene har kapasitet (elektronisk endringsskjema). Unntak er når særlige forhold skulle tilsi dette. RETT TIl BARNEHAGEPLASS. Ot.prp. nr. 52 ( ) om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) ble vedtatt i Stortinget den 12. juni 2008: 12a lyder: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Lindesnes kommune gir etter loven alle barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass tilbud om barnehageplass fra august ved søknad til hovedopptak som har frist 1. mars. SØKNAD OM ENDRET OPPHOLDSTID (dager) FOR NÅVÆRENDE PLASS. Avgjøres av den enkelte barnehage. Må sende inn endringsskjema (elektronisk). AVSLAG PÅ BARNEHAGEPLASS. Etter hovedopptaket om våren, med tildeling av plasser for august, sender Oppvekst- og kulturkontoret avslag til de som ikke har fått tilbud. Avslag gir klagerett. RETNINGSLINJER FOR SAMORDNET OPPTAK. - Leder av Oppvekst- og kulturkontoret fatter vedtak om opptak etter innstilling fra styrer/eier ved den enkelte barnehage. - Innstilling og vedtak gjøres etter gjeldende opptakskriterier for den enkelte barnehage. KJØREPLAN FOR SAMORDNET OPPTAK Annonsering i Lindesnes avis. - Informasjonshefte legges ut på kommunens hjemmeside. - Søknadsfrist 1. mars. Nye søknader og endringsmeldinger må sendes inn via web (finnes på: - Oppvekst- og kulturkontoret har klar endelig søkerliste 2. mars - Felles møte for alle barnehagene, samlet opptak 3. mars. - Brev til forsatte innen 15. mars. - Svarfrist for foresatte på tildelt plass senest 1. april. - Klagefrist 15. april. - Oppvekst- og kultursjefen, i samråd med styrer, foretar justeringsopptak og lager oversikt over eventuell venteliste innen 1. mai. - Det tas forbehold om eventuelle endringer.

5 Lindesnes kommune På lag med framtida! 5 RETNINGSLINJER FOR OPPTAKSREGLER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE (vedtatt i Oppvekst- og kulturstyret og kommunestyret , justert november 2006): A. Opptak til kommunale barnehageplasser skjer samordnet gjennom administrativt vedtak fattet av Oppvekst- og kultursjefen. Styrer i den enkelte barnehage innstiller og har uttalerett før opptak er gjort endelig. B. Det tas hensyn til følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 1. Barn med nedsatt funksjonsevne som har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr. Barnehageloven 13. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. 2. Barn som er søkt inn: Via barnevernet og hvor det foreligger barneverntiltak,jfr. barnehageloven 13. Grunnet sykdom eller funksjonshemning i hjemmet (foresatte/søsken) Tungtveiende sosiale forhold Av særlige pedagogiske grunner Fremmedspråklige barn Tilråding fra faginstans må foreligge og vedlegges søknaden. Sendes pr. post. (PPT/barnevern/spesialisterklæring/flyktningekonsulent) åringer. 4. Søsken. Gjelder søknad til samme barnehage som søsken allerede har plass i. Tvillinger/ trillinger sees under ett, og behandles sammen. 5. Opptaksmyndighetene kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å sikre en hensiktsmessig gruppesammensetning i den enkelte barnehage (alder og kjønn). 6. Plassene tildeles fram til skolestart eller til foresatte skriftlig sier opp plassen. Dette gjelder under forutsetning av at betalingsbetingelsene med mer overholdes. 7. Barnet må være bosatt i Lindesnes kommune. Barn bosatt i andre kommuner kan tildeles plass dersom det ikke lykkes å fylle barnehagen med søkere hjemhørende i Lindesnes. C. Oppsigelse: o Må skje skriftlig gjennom elektronisk skjema på hjemmesiden til kommunen o Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Unntak: Oppsigelsestid før sommerferien må skje innen 1. juni, ellers må det betales i august. o Endringsmeldinger som endret oppholdstid, betalingssatser osv. regnes fra den 1. i hver mnd. Unntak: Endring før sommerferien må skje innen 1. juni, ellers må det betales i august. Unntak: Dersom plassen sies opp etter 1. april, må det betales ut barnehageåret.

6 Lindesnes kommune På lag med framtida! 6 D. Barnehagene tilbyr normalt ikke oppholdstid som gjelder annen hver måned/uke eller en dag i uken. Hvis det er hensiktsmessig for den enkelte barnehage, kan det åpnes for slike tilbud i en periode opptil 1 år. E. Det settes av plass i hver barnehage til eventuell klagesak. Administrasjonen i samråd med styrer foretar suppleringsopptak etter gjeldende opptaksregler. F. Barnehageopptak er etter Forvaltningsloven et enkeltvedtak. Et enkeltvedtak kan påklages med 3 ukers klagefrist. Klagen behandles først av Oppvekst- og kultursjefen. Opprettholdes vedtaket, går saken videre til Oppvekst- og kulturstyre. Vedtak i Oppvekst- og kulturstyret/klagenemda er endelig og kan ikke påklages. BETALINGSSATSER/ OPPHOLDSTID FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE. (vedtatt i kommunestyret , endret etter statlige føringer fra ) Gjelder: Hestehaven barnehage, Båly barnehage og Vigmostad barnehage. BETALINGSSATSER fra : Tjeneste: 40 % 60 % 80 % 100 % Kjøpedag (kun hel dag) Foreldrebetaling pr. mnd. Gradert foreldrebetaling Bruttoinntekt under % søskenmoderasjon for 2 barn 50 % søskenmoderasjon fra 3. eller flere barn Matpenger pr. mnd. Kr ,- Kr. 808,- Kr. 808,- Kr. 577,- Kr. 80 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 865,- Kr. 120 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 160 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 200 Kr. 200,- Kr. 200,- Kr. 200,- Kr. 200,- BETALINGSSATSER fra : Tjeneste: Foreldrebetaling pr. mnd. *Gradert foreldrebetaling Bruttoinntekt 30 % søskenmoderasjon for 2 barn 50 % søskenmoderasjon fra 3. eller flere barn Matpenger pr. mnd.

7 40 % 60 % 80 % 100 % Kjøpedag (kun hel dag) Lindesnes kommune På lag med framtida! 7 under Kr ,- Kr. 841,- Kr. 841,- Kr. 601,- Kr. 80 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 901,- Kr. 120 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 160 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr. 200 Kr. 200,- Kr. 200,- Kr. 200,- Kr. 200,- *Det er sendt ut en høring fra staten til kommunene på gradert foreldrebetaling som vil få påvirkning på endelige betalingssatser Bruttoinntektsskjema må leveres fra foresatte: 1.juni for opptak til høsten ellers fortløpende. Skjema finnes på Reglement for betalingssatser: 1. Foreldrebetalingssatsene fastsettes av Oppvekst- og kulturstyret og Kommunestyret. Foreldrebetalingssatsene kan endres etter statlig føringer. 2. Foreldrebetalingssatsene er et vedlegg til vedtektene for kommunale barnehager. 3. Betaling: Det betales for 11 måneder i året (juli betalingsfri). Er et barn sammenhengende fraværende fra barnehagen i mer enn 1 mnd. pga. sykdom, kan det søkes fritak fra eller reduksjon i foreldrebetalingen. Dokumentasjon fra lege må legges ved søknaden. Foreldrebetalingen sendes ut fra servicekontoret hver måned med forfall innen den 20. i måneden. Manglende betaling av plass kan medføre at barnet mister plassen. Ved manglende betaling følges Kommunekassens rutiner for innkreving av utestående krav. Det betales for halv måned hvis barnet begynner i barnehage etter den 15., og det betales full pris i oppsigelsestiden. Foresatte kan benytte opptil 9 timer pr. dag for sitt barn. 4. Kommunal barnehageplass sikrer de som er bosatt i kommunen tilbud frem til skolestart eller til man selv sier opp. Kommunen kan gi plass for et år av gangen til barn fra andre kommuner. 5. Søskenmoderasjon: Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor sammen. Søskenmoderasjon gjelder om barna går i ulike barnehager, også på tvers av ikkekommunale og kommunale tilbud. 6. Reduksjon/fritak: Kommunen følger statlige føringer for gradert foreldrebetaling, samt at det er gradert foreldrebetaling med bruttoinntekt under , se egen tabell for betaling. Utover dette må vi vise til følgende: Dersom du/dere av ulike årsaker i kortere eller lengre perioder har redusert betalingsevne er det mulighet for reduksjon eller fritak for foreldrebetaling med hjemmel i Lov om sosiale tjenester i NAV og Lov om barnevern. Søknad om dette skjer via NAV, men ta gjerne kontakt med styrer i barnehagen eller Oppvekst- og kulturkontoret for veiledning. 7. Kostpenger: Kr. 200,- for full barnehageplass. Gradert etter tilbud: Eks. 80 % plass = kr. 160, 60 % = kr. 120, 40 % = kr. 80.

8 Lindesnes kommune På lag med framtida! 8 OPPTAKSREGLER OG BETALINGSSATSER I IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. Spangereid Naturbarnehage. Spangereid Naturbarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for 31 plasser. Barnehagen har base bak kirka på Spangereid. Åpningstiden er hver dag. Utelekeplassen er stor, og vi har fått stor grillhytte på naturlekeplassen vår. Vi har også leirplasser i skogen som vi benytter så ofte som mulig, i tillegg til andre fine turområder i nærmiljøet. Opptakskriterier i prioritert rekkefølge: 1. Barn med spesiell behov (etter tilrådning) 2. Søsken 3. Eldste barn 4. Barnegruppens sammensetning vurderes etter skjønn. Betalingssatser: 5 dager 2340,- 4 dager 2240,- 3 dager 1802,- De som allerede har 2 dager plass betaler kr. 1120,-. Det gis 40 % søskenmoderasjon for hvert barn utover ett. Kontakt barnehagen dersom det ønskes mer informasjon eller gå inn på nettsiden vår: Remehaugen barnehage Remehaugen barnehage eies og drives av Indremisjonsforbundet Sør og har utvidet formålsparagraf (barnehagelovens $ 1). Grunnmuren vår er Vi er alle mesterverk skapt i Guds bilde. Vi har 30 godkjente plasser hvor 12 av plassene er knyttet til en turgruppe. Barn med full plass har 2-3 turdager hver uke. Vi har flotte turområder i nærmiljøet og både egen grillhytte og lavvo i nærmiljøet som vi ofte går på tur til. Opptakskriterier a) Barn med spesielle behov (etter tilråding) b) Barn som bor i bygdene Reme/Svennevik/Åvik c) Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen d) Barn av personale Barnegruppens sammensetning vurderes. Skal en barnegruppe fungere godt er det viktig å ta hensyn til kjønn og alder. Betalingssatser pr * 5 dager: 2330,- 4 dager: 2240,- 3 dager: 1680,- Det betales også kostpenger kr. 200,- for full plass. *Endringer i betalingssatsene vil skje fra Satsene er ikke fastsatt ennå.

9 Lindesnes kommune På lag med framtida! 9 Hesteskoen barnehage Hesteskoen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-5 år. Vi startet august 2010, og er godkjent for 24 plasser. Barnehagen er helt nyoppusset, både innvendig og utvendig, og dens lyse og flotte lokaler holder til i Hestehaven. Våres sentrale beliggenhet gir gode muligheter til turer i skogen, stranden, biblioteket, skolen og lignende. Betalingssatsene og søskenmoderasjon er lik de kommunale barnehagene. Opptakskriterier: 1. Barn med spesielle behov åringer. 3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. 4. De resterende plassene tildeles etter fødselsdato/alder eller skjønn. Barnas Naturbarnehage Barnas Naturbarnehage er en privateid barnehage, som er helt ny i kommunen fra august, Naturbarnehagen er godkjent for 12 plasser for barn i alderen 0-5 år. Hovedbasen vår ligger på Gamlehaugen på Svennevik, med skogen og Barnas Dyrepark som nærmeste nabo. Vi har flere flotte turområder, men vi har blant annet en base med gapahuk og bålplass i et flott skogholdt, som gir barna motoriske utfordringer. Våre satsningsområder i er fysisk aktivitet, natur, miljø og teknikk, samt matematikk og språklig kompetanse. Naturbarnehagens visjon er: Et trygt sted å være, et godt sted å lære. Barnehagen har også SFO avdeling, med 10 godkjente plasser. Vi tilbyr også gratis frukt hver dag, både i barnehagen og på SFO. Betalingssatser: 1 dag kr 496,- 2 dag kr 992,- 3 dag kr 1488,- 4 dag kr 1984,- 5 dag kr 2480,- Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. Opptakskriterier: 1. Barn med spesielle behov 2. Søsken av barn som allerede går i barnehagen 3. Personalbarn 4. Eldste barn har fortrinnsrett Barnas Naturbarnehage vil til enhver tid tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning.

10 Lindesnes kommune På lag med framtida! %BARN Barnehagen består av tidligere Våres og Gamleveien barnehager som slo seg sammen den Foreløpig er vi lokalisert på 2 steder, men vil fra høsten 2016 ha felles lokalisasjon, i nytt bygg. Vi legger stor vekt på nærhet, samspill og det enkelte barnet. Dette søker vi å oppnå gjennom verdiene våre; Glede, Omsorg og Anerkjennelse. Verdiene og visjonen vår: Små barn store gleder, har vi med oss i planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet vårt. Avdeling: Rødberg Vi har 24 plasser for barn i alder 0-6 år. Alle førskolebarna er samlet på avdeling Rødberg for å få en størst mulig førskolegruppe, og for å kunne gi et bedre helhetlig tilbud. På Rødberg har vi lyse trivelige lokaler med god plass både inne og ute. Barnehagen ligger flott til for varierte uteopplevelser. Hvor er vi: Fra Vigeland sentrum, ca. 1,5 km, med gang- og sykkelvei langs Rv-460, mot Snig, gatebelysning hele veien. Tredje huset på høyre side etter avkjørsel på Rødbergveien Avdeling : Vigeland Her er vi lokalisert med to avdelinger: Blåbærtua med 24 plasser for barn fra 0-2 år og Kløverenga med 18 plasser for barn fra 2-5 år. Barnehagens lyse og flotte lokaler ligger i rolige omgivelser nær Vigeland sentrum. Vi ligger i nærheten av skog, strand, elv, bibliotek, kirke, skole ol., og dette gir oss gode muligheter for turer og opplevelser i nærmiljøet. Hvor er vi: I Vigeland sentrum, Vi leier lokaler av Vigeland bedehus, Gamleveien 10 Opptakskriterier: Opptak foretas av styrer etter følgende kriterier: * Barn som går inn under barnehagelovens 13. * opptak etter skjønn slik at det unngås skjevheter i gruppesammensetningen * 5-åringer. * Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen. * Barn over 3 år * Tvillinger, trillinger m.v. behandles som et barn. * Antall delte plasser vurderes ut fra behov og gruppesammensetning. * Barn fra andre kommuner, kan tildeles plass ved ledig kapasitet. Betalingssatsene er lik de kommunale pr I tillegg betales kostpenger kr 300 for full plass. 100% BARN tilbyr 3, 4 og 5 dagers tilbud. Kontakt styrer, tlf eller gå inn på nettsiden vår mer informasjon.

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2016/ 2017 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale barnehager leveres elektronisk

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2017/ 2018 Søknad om barnehageplass både i kommunale og private

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2018/2019 Søknad om barnehageplass både i kommunale og private

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage

VESTBY KOMMUNE RO Barnehage VESTBY KOMMUNE RO Barnehage ORIENTERING - SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS 2013/2014 SØKNADSFRIST - HOVEDOPPTAK: 01.03.2013. Det kan søkes hele året. Søknader mottatt etter 1.mars blir ikke behandlet før etter

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING TJENESTETILBUD BARNEHAGER SAUDA KOMMUNE INNHOLD 1. INFORMASJON SAMORDNET OPPTAK AV BARN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER 1.1 Kommunens barnehagetilbud

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager.

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager. Barnehageplass Generelt Beskrivelse Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016.

BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Barnehage Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 29.01.2016 BESKRIVELSE AV RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAKSPROSESS I BARNEHAGENE I LYNGDAL 2016. Kommunen har ansvar for å ta

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal:

Barnehagetilbudet i Alvdal Barnehagetilbudet i Alvdal er som følger: Alvdal barnehage, kommunal: Innledning Denne informasjonsbrosjyren omhandler søknad om barnehageplass og behandlingen av disse. Tildelingen av barnehageplass følger barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune og inneholder generelle bestemmelser om drift og annen informasjon som gjelder forholdet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune.

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. forvaltningsressurser. Vedtekter for kommunale barnehager i Bjugn Kommune Vedtatt av Bjugn kommunestyre 14.12.2001 Revidert av hovedutvalg for Oppvekst og

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

Styret er vedtaksdyktig når halvparten eller flere er tilstede under saksbehandling og vedtak.

Styret er vedtaksdyktig når halvparten eller flere er tilstede under saksbehandling og vedtak. Vedtatt på styremøte 5.april 1993 Revidert på styremøte 2.mai 1995 Revidert på styremøtet 24. september 2007 Revidert på styremøtet 24.februar 2010 Revidert på styremøte 3.oktober 2012 Revidert på styremøte

Detaljer

RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER

RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER 2017 RUTINER FOR SAMORDNA OPPTAK BARNEHAGER 1 INFORMASJON... 1 1.1 KOMMUNENS BARNEHAGETILBUD... 1 1.2 OPPHOLDSTIDER... 1 1.3 OPPTAKSMYNDIGHET KOMMUNALE BARNEHAGER... 1 1.4 OPPTAKSMYNDIGHET PRIVATE BARNEHAGER...

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE.

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD HAR MØTE DEN 30.01.07 MED ENDRINGER 18.11.2014 FASTSATT DISSE VEDTEKTENE FOR PETRINE BARNEHAGE I MEDHOLD MED LOV OM BARNEHAGER

Detaljer

HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE SOM FØRSKOLELÆRER I LINDESNES KOMMUNE

HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE SOM FØRSKOLELÆRER I LINDESNES KOMMUNE HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE SOM FØRSKOLELÆRER I LINDESNES KOMMUNE Velkommen til Lindesnes kommune. Lindesnes kommune er Norges sørligste fastlandskommune med rundt 4.500 innbyggere. Kommunen strekker seg

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Vedtekter for Solstua barnehage

Vedtekter for Solstua barnehage Vedtekter for Solstua barnehage Eierforhold: Solstua barnehage er en privat barnehage, og eies av ITS SOLbarnehager AS. Formål: Barnehagen drives i samsvar med barnehagelovens 1, 2 og 3, og er en pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE REVIDERT: 24.08.17 1 Generelle bestemmelser 1.1 Formål: Tøråsen private barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og stiftelsesloven, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE Vedtektsendringer gjeldende fra 27.04.2016 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BALSFJORD KOMMUNE 1 OMFANG Vedtektene gjelder for barnehagene som eies og drives av Balsfjord kommune. 2 RAMMEVERK OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

Veiledning og kriterier

Veiledning og kriterier 25.01.2016 Veiledning og kriterier for opptak til barnehageplass Lenvik kommune Veiledning ved søknad om barnehageplass Lenvik kommune Barnehageplassene i Lenvik tildeles gjennom hovedopptak en gang i

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 2 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER for barnehagene i Meldal. Grefstad barnehage - Løkken barnehage - Storås barnehage - Å barnehage. Side 1 av 8

VEDTEKTER for barnehagene i Meldal. Grefstad barnehage - Løkken barnehage - Storås barnehage - Å barnehage. Side 1 av 8 VEDTEKTER for barnehagene i Meldal Grefstad barnehage - Løkken barnehage - Storås barnehage - Å barnehage Side 1 av 8 Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV. Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MÅLSELV Vedtatt av kommunestyret i sak 27/2014 Oppdatert 13.04.14 Heldagsbarnehager med åpningstid mandag fredag NORAFØRR BARNEHAGE 9325 BARDUFOSS 2 avd. 0 3 år Åpningstid

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017 ORIENTERING OM BARNEHAGENE I MARKER KOMMUNE BARNEHAGEÅRET 2016-2017 Marker kommune har én kommunal barnehage: Grimsby og tre private barnehager: Annen Etasje, Øymark og Tussilago. De private barnehagene

Detaljer

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE.

NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I BARNEHAGE. Barnehageåret 2014/2015 1 NÅR DET SKAL SØKES OM PLASS I. Dette heftet gir informasjon til foreldre og foresatte som ønsker å søke barnehageplass i Steinkjer Kommune. NB! Barn som har søkt om barnehageplass

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Opprettet: Side 1 av 7

Opprettet: Side 1 av 7 . Opprettet: 29.05.2017 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR KVALVIKA BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE EIERFORHOLD:... 3 1 FORMÅL... 3 2 OPPTAK AV BARN... 3 2.1 Søknaden sendes:... 4 3 FORELDREBETALING/OPPSIGELSE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR JULIUS BARNEHAGE A/S Styret i Julius Barnehage AS har fastsatt vedtektene som gjelder for denne barnehagen. Vedtektene skal oppdateres årlig og redigeres ved behov. Følgende vedtekter gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre Ikrafttredelse 1.1.2016 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund:

Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Kristiansund bystyre vedtok i møte 20.06.17 følgende vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund: Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansund kommune 1. Formål og virkeområde Barnehagene gir

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE 1 FORVALTNING Barnehagene i Meløy skal drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer som fastsettes av Utdanningsdirektoratet og kommunale vedtak. 2 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FAUSKE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret Sak 59/16 15.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2015 2019 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene gjelder for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE

VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE VEDTEKTER DR. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.01.2014 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker.

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker. Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Gjeldende etter vedtak i Tjenesteutvalget 19.11.15) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. Audnedal kommune

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

Rutiner Samordnet opptak i de kommunale og private barnehagene i Brønnøy 2018.

Rutiner Samordnet opptak i de kommunale og private barnehagene i Brønnøy 2018. Rutiner Samordnet opptak i de kommunale og private barnehagene i Brønnøy 2018. Overordnede prinsipper som legges til grunn for barnehageopptak: Fokus Brukernes behov og ønsker. Foreldrenes styringsrett.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Balsfjord kommune 01.09.2017 Balsfjord kommune Lillian Pedersen Endringslogg Kommunestyret i Balsfjord kommune vedtar vedtektene for kommunale barnehager. På grunn av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyremøte 04.09.2017 sak 64/17 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Vestby kommune

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S.

Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. VEDTEKTER Dr. BRANDTS BARNEHAGE Gjeldende fra 01.05.2017 1. EIERFORHOLD Dr. Brandts barnehage er en privateid barnehage. Den eies av Bjarte Nord og drives av Dr. Brandts barnehage A/S. 2. FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer