Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015"

Transkript

1 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet Tilsyn

2 Vedlegg 3.3. Bruk av nettbrett ved tilsyn Regelverket gir stor frihet i gjennomføringen av tilsyn. Det er mange måter å føre tilsyn på. Den teknologiske utvikling går fort og det en rekke muligheter i dag som kan bidra til å effektivisere tilsyn, både under befaringer og ved saksbehandling og rapportskriving. I det følgende beskrives hvordan man kan sette opp et nettbrett med nyttige hjelpemidler. Her vises et utvalg programmer, men andre kan også brukes. Den beskrevne løsningen er tilrettelagt av Trondheim kommune med Storbynettverket for tilsyn som bidragsyter. Erfaringene med bruk av nettbrett ved tilsyn er positive. Direktoratet for byggkvalitet har utviklet en egen applikasjon - DiBK Tilsyn - til bruk for kommunene i tilsynsarbeidet. DiBK Tilsyn er gratis tilgjengelig i App Store. Nærmere opplysninger om DiBK Tilsyn finner du her. Tilsyn i kilovis Selv om metoder og verktøy kan variere, er det visse fellesnevnere ved forberedelser til og gjennomføringen av stedlig tilsyn. I forkant av stedlig tilsyn vil man gjerne ha skrevet ut eller kopiert tegninger, kart, vedtak og annen relevant dokumentasjon fra byggesaken for å ha dette med seg under tilsynet. Dette medfører selvsagt et ikke ubetydelig tidsbruk og papirforbruk, noe som for de fleste kommuner vil være unødvendig ettersom byggesakens dokumenter allerede gjerne foreligger digitalt. Videre har håndskrevne notater fra tilsynet gjort at mye av jobben må gjøres en gang til tilbake på kontoret - på pc. En tilsynsrapport bør være ryddig, profesjonell og lettlest. Har man hatt med seg kamera på tilsynet, skal gjerne filene overføres digitalt, for så eventuelt å bli satt inn i rapporten. Videre er det ofte hensiktsmessig åmedbringe relevant lov- og forskriftsverk med veiledninger til tilsynet. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

3 Nettbrett Bruken av nettbrett øker, og mange private og offentlige instanser tilbyr applikasjoner for nettbrett - app er - som gjør at deres tjenester nå er mye lettere tilgjengelige enn tidligere. Et nettbrett er kanskje en enda mer "mobil" løsning enn en bærbar pc. Det er raskere å få igang og man er på nett umiddelbart. Det at en utfører alle operasjoner kun ved å trykke på skjermen, gjør at man kan "jobbe mens man går" - hvilket ikke er like praktisk gjennomførbart med en ordinær laptop. Nettbrett gir anledning til å dra nytte av alt det digitale materialet kommunen allerede har. Et nettbrett med kamera er derfor godt egnet til tilsyn. Rapporten blir gjort ferdig med én gang, slik at etterarbeidet etter tilsynet overlates til de ansvarlige foretakene. Nettbrettet kan settes opp med ulike app'er slik at man skreddersyr den til kommunens behov. I det følgende vises et utvalg som fungerer, men andre app'er kan selvfølgelig velges. Nye app'er og hjelpemidler kommer til og utviklingen går fort. Valgmulighetene er derfor mange. Et utvalg hjelpemidler som fungerer Her beskrives nettbrettet og de mest sentrale app'ene som er brukt. ipad Den løsningen som beskrives i det følgende, er basert på bruk av Apples ipad. Skal en dra full nytte av nettbrettet, er det hensiktsmessig at en kan komme seg på nett ute i felten. Derfor anbefales et brett med mobilt bredbånd (3G). Videre anbefales at en anskaffer et eksternt tastatur. Dette er praktisk når en skal skrive lengre tekster, ettersom en da slipper å få blokkert halve skjermen av ipadens eget skjermtastatur. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

4 FormConnect Dette er en app som lager skjemaer (eksempelvis tilsynsrapporter) for utfylling på ipad. Skjemaene lages fra bunnen av og gir mulighet for å legge inn tekstbokser, rullegardinmenyer, avkryssingsbokser, datofelt, signaturfelt, plass for foto m.m. Skjemaene er enkle å vedlikeholde og dataene kan dessuten eksporteres i flere formater, bl. a xml og csv (Excel). App en lager selv pdf'er av de ferdig utfylte rapportene, og disse kan enkelt videresendes via epost rett fra ipaden. Opplæringsvideoer, blogg med tips&triks, FAQ m.m. finnes på utviklerens hjemmeside: Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

5 DropBox Drop box er et gratisprogram for oppbevaring av dokumenter på nett, og installeres både på kontorets pc og på ipaden. På pc'en vil man etter installasjon få opp en egen DropBox-mappe sammen med de øvrige mappene f.eks i Windows Utforsker. I den mappen kan en legge kopier av relevante dokumenter fra byggesaken. Ute i felt åpnes DropBox-app en på ipaden, og har umiddelbar tilgang til dokumentene derfra. For mer info: PDF Expert Dette er en ipad-app som muliggjør lesing og redigering av pdf- dokumenter. Den er velegnet for å gjøre notater/anmerkninger på kart og tegninger, og til å slette tomme, ubrukte sider på den endelige tilsynsrapporten før den sendes ut. PDF Expert synkroniserer mot DropBox. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

6 E-post En e-postkonto er nødvendig å legge inn på ipaden, slik at en kan få sendt ut tilsynsrapporten til ansvarlig søker og andre mottakere - for eksempel kommunens postmottak for registrering. For øvrig er ipadens kamera et nyttig verktøy. FormConnect lar deg legge bilder rett inn i rapporten, enten fra kamera eller bildearkivet. Googles kartverktøy er også en svært nyttig app for stedlig tilsyn. Et annet tips som kan nevnes, er muligheten for å betale app er med gavekort fra Apple. Dette er et greit alternativ for den som ikke ønsker å bruk kredittkort på kommunens ipad. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

7 Gjøre ipaden klar for tilsyn I det følgende vises fremgangsmåten for å komme igang med ipad på tilsyn. Det forutsettes at ipaden er klar for bruk, dvs. at en Apple-ID er lagt inn, at en epost-konto er på plass, og at man har lastet ned og installert nødvendige app'er. Installér FormConnect FormConnect lastes ned via AppStore. Filformatet heter *.fmc, og malene man lager kan enkelt deles med andre ipader. Disse må selvsagt ha FormConnect installert for å kunne lese fmc-formatet. Når FormConnect åpnes første gang, vil en på startsiden se at det følger med en rekke eksempelfiler. Disse kan slettes eller bearbeides til eget bruk. Lage skjema For å lage et nytt skjema trykker man på "New Form" nederst i venstre hjørne av FormConnects startsside. Gi skjemaet et navn og trykk OK. Nå får en opp en blank side og et panel langs høyre kant som inneholder de feltene en har til rådighet. Å plassere ut disse feltene i skjemaet er svært enkelt: Bruk fingeren og dra feltet til ønsket plass. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

8 Når man slipper feltet, vil man få frem en dialogboks (hvis ikke, trykk på feltet og velg "edit"). Her bestemmes feltets innhold, skriftstørrelse, tekstjustering mv. Forsøk å plassere feltene på en måte som er logisk og hensiktsmessig i forhold til gjennomføringen av tilsyn. Kommuner kan ha ulike rutiner, så her velges den oppbyggingen som passer best. Som nevnt er malene svært enkle å endre, så man låses ikke til et endelig oppsett. For å endre på en eksisterende mal, trykker man på ikonet øverst til venstre over skjemaet. Når man er ferdig med å komponere rapporten, trykker man "Save" og "Close" (det er alltid lurt å lagre flere ganger underveis). Den ferdige malen legger seg på FormConnects startside. Eksempel: Trondheim kommunes mal De nedenstående skjermbildene er hentet fra tilsynsrapportmalen til byggesakskontoret i Trondheim slik den forelå primo Vedlegg: Dokumentering av tilsynets funn En viktig del av rapporten her er vedlegget. Dersom man etter gjennomført tilsyn har ett eller flere punkter som står ubesvart eller ikke er besvart tilfredsstillende, gis ansvarlig foretak en frist for å skaffe etterspurt dokumentasjon. Fristen fremgår av første side i vedleggsdelen av rapporten og her orienteres det også kort om gangen videre i tilsynet. Videre opplyses det om hvor og hvordan dokumentasjonen skal sendes. De neste sidene i vedlegget inneholder de feltene som dokumenterer tilsynets funn og som inneholder spørsmål og kommentarer fra tilsynet. Hvert punkt består av et nummereringsfelt, en plassholder for foto, et notatfelt, samt to alternativknapper - Tilfredsstillende besvart, ja eller nei. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

9 Om å legge inn bilder Det finnes to måter å legge bilder inn i rapporten på. Enten henter man opp bilder fra bildearkivet eller så bruker man app ens egen kamerafunksjon. Eksempel: Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

10 1. Trykk på fotofeltet i rapporten 2. Velg "Use Camera" for å ta et bilde med ipaden (eller velg "Pick Image" for å velge et bilde man allerede har i bildearkivet) 3. Ta bilde, og trykk "Use" nederst til høyre 4. Bildet legger seg inn i rapporten Det er mulig å legge data fra mange tilsyn inn i én rapport. Det kan likevel være hensiktsmessig å opprette en ny rapport for hvert tilsyn. Da risikerer man ikke å miste data fra tidligere tilsyn. En ny rapport lages enkelt ved å "klone" en eksisterende rapport. Da får man frem en ny, tom mal klar til bruk. For å klone en rapport, går man til FormConnects startside (om man er inne i en rapport, trykk Records -> Forms). Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

11 Trykk og hold på den rapporten man vil klone og velg "clone" i den menyen som kommer opp. Trykk og hold på den nye rapporten og velg "rename" for å gi den et passende navn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

12 For mer utfyllende informasjon om bruk av FormConnect, gå inn på utviklerens hjemmeside Her finnes blogg med tips og triks, FAQ, eksempler, skjermbilder og ikke minst opplæringsvideoer. Man kan også følge produsenten på Facebook eller Twitter for å holde seg oppdatert. Ut på tilsyn! Uansett hvilken form eller metode en bruker for tilsyn, slipper man ikke unna forarbeidene. Tegninger, vedtak og annen dokumentasjon fra byggesaken bør være med ut. Alt nødvendig materiale får plass på ipad'en. Overføre dokumenter fra PC til ipad Dersom ipaden ikke er en del av det kommunale nettverket og man ikke er linket direkte opp mot sak-/ arkivsystemet, må man benytte andre metoder for å kopiere nødvendige filer over på paden. Her kommer DropBox inn i bildet. Før tilsynet kopierer man over de nødvendige tilsynsdokumentene til DropBox-mappen i Windows Utforsker. Det kan være hensiktsmessig å lage undermapper i DropBox-mappen, f.eks én mappe pr. tilsynssak, pr. adresse e.l. Dette gjør det lettere å finne frem de rette dokumenter raskt ute i felten. Når man så er ute på tilsyn og åpner DropBox på ipad'en, vil man finne igjen de samme filene der i den samme mappen som de ble overført til på pc'en. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

13 Det skjer altså en mellomlagring på nettet og man får pr. idag inntil 2GB gratis lagringsplass på DropBox. Større lagringsplass kan kjøpes, men normalt vil dette ikke være nødvendig. Når tilsynet er avsluttet og rapporten er sendt ut, har DropBox "gjort jobben sin" slik at filene der kan slettes. DropBox er brukernavn- og passordbeskyttet og regnes for å være en sikker løsning. Gjør uansett alltid en vurdering fra sak til sak av om tegninger eller dokumenter man skal ha med ut på tilsyn er egnet for oppbevaring i DropBox. Åpne dokumentene ute i felten For å åpne pdf-dokumentene på ipaden er det nødvendig å ha en pdf-leser installert. Her finnes det et utall av varianter, bl.a. Adobe Reader. Denne er gratis og vil fungere utmerket i mange tilfeller. Har man imidlertid behov for blant annet å kunne slette tomme (ubrukte) sider i tilsynsrapporten før den sendes ut, kan ikke Adobe Reader gjøre det. PDF Expert er en app som muliggjør forholdsvis avansert redigering av pdf'er. Man kan legge til, flytte, rotere og slette sider, fylle ut pdf-skjema, gjøre notater, markere tekst og tegne på dokumentene, og den synkroniserer mot DropBox. Det siste er svært praktisk. I stedet for å åpne filene via DropBox, og så "åpne i..." pdf-leser, åpnes dokumentene direkte i PDF Expert. PDF Expert vil, etter synkronisering mot DropBox, ha den samme mappestrukturen som DropBox (og som Windows Utforsker på pc'en) Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

14 Når man har åpnet eksempelvis en branntegning i PDF Expert, er det lett å gjøre notater og anmerkninger på tegningen. Dette blir automatisk bevart til man selv velger å slette det. Så tar man et "snapshot" av skjermen, og legger inn som et bilde i rapporten. 1. Velg tegne-/skriveverktøy på verktøylinjen 2. Velg ønsket verktøy, f.eks. penn 3. Velg farge, størrelse, gjennomsiktighet 4. Tegn/ skriv på skjermen med fingeren 5. Ta bilde av skjermen (trykk hjem-knappen og av/på-knappen på ipaden samtidig i et halvt sekund. Et "blitsblink" indikerer at man har tatt et bilde som legger seg i bildearkivet) 6. I rapporten trykker man på fotofeltet, og henter opp bildet fra arkivet På samme måte kan man markere tekster i rapporter, eller skrive egne notater i dokumenter og på tegninger og legge bilder av dette inn i rapporten. Når rappporten senere sendes ut i pdf-format fra FormConnect, vil teksten være fullt lesbar når en zoom'er inn på bildet. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

15 Les mer opp PDF Experts funksjoner påhttp://readdle.com/products/pdfexpert_ipad/ Ferdigstillelse og utsending av rapporten Når man er klar for å sende rapporten ut til mottakerne, trykker man på Del-knappen i FormConnect (1). I den boksen som nå kommer opp (2), er den gjeldende rapporten allerede haket av for eksportering. Dersom man har data fra flere tilsyn i samme rapport, er det imidlertid mulig å merke flere rapporter eller alle (All Records). Man kan også sende en blank mal (Form Only). Velg ønsket rapport og trykk Export Nå får man opp valget mellom ulike filformat (3). FMC- formatet velges når man skal sende en tom mal via epost til f.eks. en annen ipad med FormConnect. CSV brukes for å eksportere skjemaets data til Excel. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

16 PDF kan velges når en skal sende ut den ferdige tilsynsrapporten. Som det fremgår av menyen er det fullt mulig å sende rapporten direkte fra FormConnect (velg PDF og deretter ). Dersom man i tilsynsrapporten ikke har benyttet alle vedleggssidene (malen bør ta høyde for mange funn), er det ryddig å slette de siste, tomme sidene først. Dersom man har data fra flere tilsyn i samme rapportmal, bør sletting av tomme, ubrukte sider gjøres i PDF'en og IKKE i FormConnect. Ellers vil man slette de samme sidene i alle de andre rapportene man har liggende fra tidligere. For å kunne slette sider i PDF'en, benyttes PDF Expert. Man velger derfor "Open In..." og deretter PDF Expert i listen over foreslåtte app'er (4). Pdf-rapporten åpnes nå i PDF Expert (5), og her trykker man på ikonet for miniatyrbildevisning av rapportens sider. På neste bilde (6) trykker man "Edit" oppe til høyre, for deretter å markere (trykke på) de sidene man vil slette. Trykk "Delete", bekreft slettingen og trykk deretter "Done" og "Close". Tilbake i den endelige PDF-rapporten som nå er fremme i PDF Expert, trykkes det på Dele-ikonet (7). Velg "Send by " og deretter "Flattened Copy" (sistnevnte for å sikre at man sender en ikke-redigerbar PDF). E-postvinduet kommer opp (8), med rapporten vedlagt og klar for utsending. Skriv en egnet tekst, fyll inn aktuelle mottakere, og trykk "Send". Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

17 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

18 Ferdig! På denne måte kan alt papirarbeid og rapportskriving ferdigstilles mens man er ute på stedlig tilsyn. Tilsynsrapporten vil ligge ligge på eposten til ansvarlig fortak før man selv han kommet tilbake til kontoret. Etter tilsynet Etter at tilsynsrapporten er sendt, har ipaden i utgangspunktet gjort jobben sin. Det bør derfor være greit å slette dokumentene fra PDF-Expert og DropBox, slik at plass kan frigjøres. Det er plassbegrensninger både på ipaden og hos DropBox (om en ikke har kjøpt seg større plass). Det er som nevnt mulig å eksportere tilsynsdataene fra FormConnect til Excel. Slik kan det være mulig å lage seg en statistikk over gjennomførte tilsyn. Det gås ikke nærmere inn på fremgangsmåten her. Det henvises i stedet til informasjon om dette på FormConnects hjemmesider. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer