Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006"

Transkript

1 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente av å få et livstegn fra et engasjert styre, med tro på en positiv framtid for organisasjonen. Vi har nå hatt vårt første styremøte etter Landsmøtet. Et styremøte preget av optimisme, framtidstro og mange gode forslag, som vi etter hvert skal få satt ut i livet. Her er noen av de målsettinger vi foreløpig har vedtatt: tre nummer av Holisten fram til neste Landsmøte (du holder nå det første i hånda) evaluering av den holistiske konfirmasjonen som ble gjennomført i Oslo, slik at vi får et grunnlag å bygge de neste konfirmasjonene på vi skal lage en ny brosjyre for Holistisk Forbund og annet informasjonsmateriell til bruk på for eksempel stands et snarlig mandat for de tre landsutvalgene som ble valgt på Landsmøtet, og som omfatter begrepene HOLISME, DIALOG og RITUALER en oppdatering av våre nåværende hjemmesider og utarbeidelse av nye hjemmesider som skal være klare i løpet av høsten opprettelse av nye lokallag og styrking av de allerede eksisterende laga Så har vi en del andre kort- og langsiktige planer også, men det kommer vi tilbake til. De av våre medlemmer som også er registrert i et annet tros- eller livssynssamfunn, har i disse dager fått beskjed fra Brønnøysundregistrene om å velge kun ett samfunn å være medlem av. Ettersom Holistisk Forbund mottar offentlige tilskudd med utgangspunkt i antall medlemmer, håper vi selvfølgelig at så mange som mulig velger å tilhøre oss. Selv om man primært ønsker å tilhøre et annet tros- eller livssynssamfunn enn Holistisk Forbund, kan man også registrere seg som støttemedlem i Holistisk Forbund. Vi ønsker nemlig å framheve mangfoldet, uten å si hva som er det eneste riktige. For, som det blant annet står i vår formålsparagraf: «Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål, ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige». Som støttemedlem har man dessuten både møterett, talerett og forslagsrett på møter i lokallag og på Landsmøtet. Det er altså fullt mulig å fortsette å engasjere seg i Holistisk Forbund, selv om man også er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Og engasjerte mennesker vil vi gjerne ha, om de så er ordinære medlemmer, eller støttemedlemmer. Vi i hovedstyret har i hvert fall nå brettet opp ermene og skal gjøre det vi kan for å gi Holistisk Forbund den plass og utvikling organisasjonen fortjener. Dermed oppfordrer vi også våre lokallag og medlemmer til å gjøre det samme; delta på møter i lokallaget, ta initiativ til å starte lokallag, fortell andre om Holistisk Forbund, eller betal kontingenten, hvis det ikke allerede er gjort. - Vi er i gang! Med de vennligste hilsninger Bjørn Jansen, styreleder Oppsummering av Landsmøtet 2006 ved Marit Elverland Landsmøtet første helga i mai i Oslo var svært viktig for Holistisk Forbund, og av flere sett på som et vendepunkt, til og med et "være eller ikke være". Etter et forutgående halvår med mange og tildels plutselige avganger fra Hovedstyret, et avlyst ekstraordinært landsmøte, og uklarheter i alle fall utover i lokallagene om sakenes innhold og tilstand, var landsmøtet 2006 stedet for noen mulige avklaringer og avgjørelser om veien videre for forbundet. Etter landsmøtet er det noen grunner til å kunne si at Holistisk Forbund ikke bare går videre, men også har gjort et skifte. Av elleve styre- og varamedlemmer, er kun tre med fra forrige styre. Lederen for forbundet kom etter benkeforslag. Landsutvalg for ritualer, holisme og dialog er nye organer, som kan gi støtte til faglig og organisatorisk utvikling av noen hovedsatsningsområder for forbundet. Og Inge Ås ble takket for mange år med svært mye arbeid for HoF i åpninga av landsmøtet. Sammensetning av hovedstyret i HoF 2006/2007: Bjørn Jansen leder Marit Elverland nestleder Irene Marøy styremedlem Sidsel Smith-Meyer styremedlem Frank Foldin styremedlem Tor Aleksandersen styremedlem Heidi Katarina Austenå styremedlem Håvard Schjong 1. varamedlem Karine Dybvik 2. varamedlem Asbjørn Førland 3. varamedlem Øyvind Solum 4. varamedlem. Valgkomite: Anne Lise Vesterbukt, Dagmar Mildes Marianne Westby Kirsti Lavold leder medlem medlem varamedlem

2 Landsutvalgene De tre landsutvalgene for Ritualer, Holisme og Dialog ble formelt initiert på landsmøte i HoF mai Landsmøtet valgte følgende ledere for de tre utvalgene: Leder for Landsutvalget for Holisme: Gunn-Anne Sommersel, tlf Leder for Landsutvalget for Ritualer: Bente Scott Amundsen, tlf eller Leder for Landsutvalget for Dialog: Marit Elverland, tlf Det er foreløpig ikke fastsatt mandat for landsutvalgene (LU), men hovedstyret har laget noen felles føringer: 1. Det skal føres protokoll fra alle møter i LUene. Disse skal sendes sekretariatet senest 1 uke etter avholdt møte. 2. LUene kan ikke fatte vedtak/gjennomføre tiltak som har økonomiske eller organisatoriske/arbeidsmessige konsekvenser for HoF uten først å avklare dette med hovedstyret. 3. Hovedstyret kan be et LU om å forberede saker, eller ta hovedansvar for gjennomføring av prosjekter/konferanser. Det enkelte LU skal lage en årsmelding som skal vedlegges årsmeldingen til HoF. Første arbeidsoppgave for Landsutvalgene er å komme med forslag til mandat for sitt utvalg og oversende dette til hovedstyret for behandling og vedtak. I tillegg til de valgte lederne skal det oppnevnes to medlemmer til hvert LU. De som er interessert i å arbeide aktivt med holisme, ritualer eller dialog oppfordres til å ta kontakt med leder for aktuell LU. Alle små og store innspill til tema og aktiviteter er også velkomne, da er ønskelig å engasjere flest mulig i disse viktige tema både i LUene og lokallagene. Landsutvalget for Holisme Selv om Landsutvalget for Holisme er nyoppretta, er det allerede gjort en god del arbeid rundt begrepet holisme i Holistisk forbund. HoF har hatt en nasjonal holismegruppe som har eksistert i to år. Det arbeidet som denne gruppen har gjort, vil være et viktig grunnlag når Landsutvalget skal utarbeide sitt forslag til mandat. Landsutvalg for Ritualer Selv om mandatet ikke er klart, er allikevel HoFs ritualarbeid kommet et godt stykke videre siden forbundet ble stiftet. Den første konfirmasjonen ble gjennomført med 8 konfirmanter våren Hovedstyret har vedtatt at dette opplegget skal evalueres. Dette vil være en av de første oppgavene som Landsutvalget for Ritualer vil bli involvert i. Det videre opplegget for ritualarbeidet i HoF skal konsentreres om: Videreutvikling av konfirmasjonsopplegget på bakgrunn av resultatene fra evalueringen. Begynne et arbeid for utvikling av et rituale for holistisk gravferd. Det vil bli nedsatt to arbeidsgrupper som skal arbeide videre med henholdsvis konfirmasjon og gravferd. Landsutvalget for Dialog Det har foregått noe arbeid med temaet dialog tidligere i Holistisk Forbund (hovedstyret og Oslo lokallag). Men i motsetning til landsutvalgene for ritual og holisme, så er landsutvalget for dialog uten tidligere eller nåværende nasjonal arbeidsgruppe på temaet. Dialog er på den måten det nyeste temaet som HoF organiserer arbeid rundt på et nasjonalt nivå. I Holistisk Forbunds formålsparagraf står det om dialog: "Holistisk Forbund vil arbeide med (...) Å søke å løse konflikter gjennom dialog." Her er altså et virkefelt for dialog i forbundet utpekt spesielt; konfliktløsning. Hvor og hvordan kan vi vende oss for å lære mer om dette, av andre, blant oss selv? Som utgangspunkt for arbeidet med dialog, kan en se på mangfoldet av forståelser av begrepet, hvordan dialog kan utarte seg i praksis på ulike måter, og hva dialog har vært brukt til av ulike formål, f.eks. innen kommunikasjon og konfliktløsning. Og - hva dette har for relevans og mening for Holistisk Forbund! Holistisk konfirmasjon pilotprosjektet i Holistisk Forbund ved Karine Dybvik praktisk ansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet Lørdag 20. mai 2006 var det duket for avslutningsseremoni for det aller første kullet med konfirmanter i Holistisk Forbund sitt satsningsprosjekt holistisk konfirmasjon. 90 gjester bestående av familie og venner var samlet i flott pyntet og høytidlig stemningsfullt lokale i Noregs Fylkeslags lokaler i Oslo for å anerkjenne og feire de åtte konfirmantenes tiltredelse i voksenlivet. Ritualgruppemedlem Ellisiv Stifoss-Hanssen ledet seremonien som blant annet skiller seg fra andre konfirmasjonsavslutninger (og seremonier generelt) i Norge ved at gjestene satt i en ring fremfor i kinooppsett, og fikk muligheten til å ta aktivt del i seremonien, bl.a gjennom lystenning, sang og ønskehilsninger til konfirmantene. Leder for det nyopprettede landsutvalget for ritualer, Bente Scott Amundsen, holdt Holistisk Forbunds offisielle velkomsttale hvor hun blant annet berømmet konfirmantenes mot ved å følge sin egen overbevisning og velge et nytt konfirmasjonsalternativ. Hun understreket viktigheten av å ha alternativt tenkende individer i samfunnet som stiller spørsmål og tenker helhetlig.

3 Siden 2003 har ritualgruppen i Holistisk Forbund jobbet med ritualer generelt og konfirmasjon spesielt og med dette arbeidet blåst liv i de klassiske ritualteoriene og pubertetsinitiasjonene. Disse tema er bl.a omtalt en artikkel om holistisk konfirmasjon skrevet av Kikki Gulliksen, koordinator for ritualgruppen Artikkelen ble publisert i Klassekampen, Aftenposten, Alternativt Nettverk og fjorårets utgave av Holisten. Det har i arbeidet dessuten blitt avholdt to seminarer med deltagelse fra forskjellige lokallag og med tidligere leder av HoF og initiativtager til ritualarbeidet i Holistisk Forbund, Inge Ås, og med teolog Jone Salomonsen som foredragsholdere. Gjennom idemyldring og kreative innspill har seminardeltagerne vært med på utarbeidelsen av struktur og innhold i holistisk konfirmasjon. Målsetningen har vært å tilrettelegge for et holistisk overgangsrituale for ungdom, på reise fra barn til voksen basert på HoFs tre kjernepunkter: alt henger sammen, mangfold og udogmatisk åndelighet. Konfirmasjonsveilederne Elin Bardal og Øyvind Solum ledet i løpet av våren konfirmantene gjennom konfirmasjonsforberedelsen som bl.a besto av syv undervisningskvelder med innhentede gjestelærere på ulike temaer: Menneskerettighetene og The Earth Charter, mangfold og interkulturell kommunikasjon, narkotika og seksualitet - temaer som er nyttige for ungdom å vite noe om i forhold til den samfunnsmessige virkeligheten vi befinner oss i. Med temaene drømmer og energi, drømmereiser, uttesting av egne grenser gjennom teaterlek, og ulike selvutviklingsøvelser som innledning og avslutning på hver kveld, var målet bl.a å gi kraft til konfirmantenes egne evner til å begynne og skape sin individuelle plass i og til å gi sitt unike bidrag til helheten. Temaene satt fokus på åndelighet, indre verdier og selvutvikling som er blant hovedsatsningsområdene til Holistisk Forbund. I konfirmasjonsforberedelsene inngikk det dessuten en visjonshelg bestående bl.a av en styrkeprøve som ga konfirmantene mulighet til å teste ut ubegrunnet frykt og erfare at verden er et trygt sted å være en natt med utesitting i skogen. Faglig ansvarlige for helgen, Marit Elverland og Gunn-Anne Sommersel fra Tromsø lokallag, sørget for et profesjonelt helgeopplegg, som er med på å skille holistisk konfirmasjon fra de andre konfirmasjonsalternativene. Både konfirmantene og deres foreldre virket godt fornøyd med det holistiske konfirmasjonsopplegget. En forelder uttrykte det ved å si at dette virket som roten til noe voksende. Om opplegget møtte konfirmantenes forventninger om at holistisk konfirmasjon er mer spennende og interessant enn de andre konfirmasjonsalternativene, får Holistisk Forbund svar på gjennom evalueringsarbeidet som er iverksatt av evalueringsutvalg nedsatt av hovedstyret. Ritualgruppen leverte i juli en omfattende prosjektrapport til utvalget som legger grunnlag for evaluering, videreutvikling og videreføring av prosjektet holistisk konfirmasjon. Er du interessert i holistisk konfirmasjon - følg med på konfirmasjon. Informasjon blir lagt ut så snart denne er klar eller ta kontakt med leder av Landsutvalget for Ritualer, Bente Scott Amundsen, tlf eller Erfaringer med dialoggrupper i Oslo lokallag ved Per Grøholt Dialog er et alternativ til vanlige diskusjoner/debatter og åpner opp for en dypere, felles innsikt for individer og i grupper. I løpet av 2005/2006 har Oslo lokallag på forsøksbasis anvendt dialog som metode i 3 grupper med henholdsvis 5, 7 og 10 deltagere. Det begynte med at en samtalegruppe i Oslo lokallag ville lære litt om dialog. Per Grøholt var med i gruppen og hadde noen erfaringer med slike grupper gjennom sin konsulentvirksomhet. Gruppen hadde fire møter for å øve seg i dialog. Deretter fortsatte den som samtalegruppe, men brukte dialog når de følte at det var mer egnet. Ut fra de positive erfaringene i den første gruppen ble det høsten 2005 etablert 2 dialoggrupper i Oslo lokallag med henholdsvis 7 og 10 deltagere. Hensikten var å høste mer erfaringer med slike grupper. Hver gruppe skulle ha 4 møter for å trene og erfare dialog og ble lagt tilrette av Per. I tillegg til trening i dialog ble det lagt vekt på å få innsikt i sammenhengen mellom dialog og holisme. På begge områdene var erfaringene meget gode. De fleste deltakerne ønsket å lære mer om de to emnene. Det ble lagt vekt på å trene i metoder som kan fremme dialog. Disse metodene omfatter bl.a å lære seg 1. Å lytte 2. Å respektere 3. Å ikke vurdere 4. Identitet 5. Søkende spørsmål og refleksjon 6. Å identifisere antagelser De tre første var noe lettere å forstå og tilegne seg. Identitet var noe vanskeligere, mens 5 og 6 krevde mer øvelse for å få tak i det å lytte, respektere og ikke vurdere gir tilstrekkelig grunnlag for å bruke dialog i første omgang. Det viste seg at dialog er en prosess som bare kan læres gjennom erfaringer og opplevelser. Sammenhengen mellom dialog og holisme ble tydeligere gjennom øvelsene, men kan vanskelig forklares. Trolig har dette noe å gjøre med at gjennom dialogprosessen åpner man for dypere, intuitiv innsikt hos hverandre og i hele gruppen. Dette igjen har trolig sammenheng med at i holisme er alt forbundet - helheten kan bare oppleves, men ikke forstås. Dette er bare en antydning og ikke svaret, men gjennom dialog kan man komme videre i dypere erkjennelser. Det finnes mange dialogmetoder og ulike former for dialog har vært praktisert i årtusener. Den metoden som her er anvendt bygger på omfattende forskning og utprøving over 10 år av MIT - Massachusetts Institute of Technology (blant de største universitets - og forskningssentra i USA). Per med flere har kontakt med dette miljøet. Det er gitt ut en egen bok om emnet skrevet av forskningslederen for dialogprosjektet: William Isaccs " Dialogue and the Art of Thinking Together". Doubleday sider. Part 2 og 3 anbefales. Med de gode erfaringer fra utprøving av dialog, vil Oslo lokallag fra høsten 2006 tilby flere aktiviteter innen dialog. Se HoFs hjemmeside - Oslo lokallag om dette.

4 Introduksjon til handlingsplan 2006/2007 for Holistisk Forbund Følgende handlingsplan for Holistisk Forbund for perioden 2006/2007, ble vedtatt av Hovedstyremøtet den 19. august 06. Til landsmøtet i Holistisk Forbund i mai forelå det ingen forslag til handlingsplan. Derfor fikk det kommende styret i oppdrag av landsmøtet å lage en handlingsplan for perioden. Det ble også fattet noen vedtak på landsmøtet, som kan ses på som deler av en slik plan. Disse er innarbeidet i denne handlingsplanen. I tillegg finnes det en handlingsplan for 2005/2006, som ble vedtatt på landsmøtet i Flere av de saker som står i denne handlingsplanen, men som ikke er gjennomført, er også tatt med i den nye handlingsplanen. Styret i Holistisk Forbund mener at denne handlingsplanen er realistisk i forhold til hva som kan være mulig å få gjennomført, og ikke en lang ønskeliste. Likevel finnes det noen usikkerhetsmomenter: Alle i styret utfører sitt styrearbeid på sin fritid. Selv om vi har en sekretær ansatt i 60 % stilling, er det også visse begrensninger i hva vi kan forlange av hva en sekretær skal makte. Dessuten vet vi ennå ikke helt hvor mye vi får i statstilskudd for i år. Om noen av våre lokallag eller enkeltmedlemmer mener de kan bidra med eller til noe av det som er nevnt i denne handlingsplanen, vil vi være takknemlige for det. Ta i så fall kontakt med vårt sekretariat, eller noen i styret. Med vennlig hilsen Styret i Holistisk Forbund Handlingsplan for Holistisk Forbund for perioden 2006/ Det ukjente Holistisk Forbund er en organisasjon som også er åpen for at «Det ukjente» kan være en ressurs. Derfor bør: «Det ukjente» være til stede i planlegging av aktiviteter og møter som planlegges av HoF sentralt Lokallag oppfordres til å ta i bruk «Det ukjente» når det er mulig. 1. Videreutvikling av Holistisk Forbunds verdisyn Utgangspunktet for Holistisk Forbund sitt verdisyn ligger først og fremst i formålsparagrafen. I tillegg har Landsmøtet valgt tre landsutvalg med ledere på begrepene holisme, dialog og ritualer. Vi bør derfor ha disse begrepene med i utviklingen av organisasjonens verdisyn. Med dette utgangspunktet skal Hof: Gi de tre landsutvalgene mandater og legge til rette for at de kan gjennomføre sitt arbeid på best mulig måte Om mulig, gjennomføre tre konferanser med basis i landsutvalgenes arbeid Evaluere konfirmasjonsprosjektet i Oslo og legge til rette for ny konfirmasjon i Oslo våren 2007 Om det viser seg fornuftig, stimulere til at det gjennomføres et konfirmasjonsopplegg i et annet fylke Forsøke å skaffe fram midler til å lage et materiell for konfirmasjonsundervisning og et materiell for skolering av de som skal være ansvarlige for denne undervisningen Fortsette arbeidet med å lage et skoleringsopplegg (hefte) om holisme og, om mulig, også lignende opplegg for dialog og generelt ritualarbeid Sette i gang et arbeid med å utvikle gravferdsritualer. 2. Organisasjonsutvikling og intern kommunikasjon På flere landsmøter har det vært fremmet forslag som har forutsatt at HoF har flere aktive lokallag enn i dag. Det er dessuten et faktum at HoF har veldig mange medlemmer i kommuner og fylker uten lokallag. Dette utgjør selvfølgelig også et demokratisk problem. I og med at Landsmøtet også vedtok en vedtektsendring som sier noe om de geografiske begrensningene for hvor et lokallag kan ha medlemmer fra, bør det også være en målsetting å prioritere opprettelsen av lokallag. I tillegg må de eksisterende lokallaga og ikke minst styrene i disse gis muligheter til å skaffe seg kunnskaper om både generelt organisasjonsarbeid og organisasjonsarbeid i en organisasjon som HoF. På Landsmøtet ble også følgende to forslag vedtatt: - Organisasjonsbygging og -utvikling med utgangspunkt i dagens organisasjon, tas inn i handlingsplanen. - Hovedstyret skal ta inn i sin handlingsplan følgende områder: 1. Opplæring 2. Organisasjonskultur 3. Demokratisk lærende organisasjoner 4. Ulike organisasjonsformer. Derfor vil HoF: Tilby alle styremedlemmer, både sentralt og lokalt, et kurs i organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling Spre kunnskap om håndtering av vanskelige og/eller konfliktfylte situasjoner i organisasjonen Ta sikte på at det opprettes to nye lokallag i løpet av perioden Finne fram til en enkel, men god fordelingsnøkkel for overføring av økonomiske midler fra HoF sentralt til lokallaga Finne fram til gode rutiner for lokallagas forvaltning av tildelte midler Etablere gode rutiner for innkreving av (og purring på) kontingent Lage gode rutiner for oppdatering av relevante medlemslister til lokallaga Finne fram til en funksjonelle rutiner for oppdatering og vedlikehold av medlemsregisterets adresser Stimulere til at lokallag kan drive erfaringsutveksling og på annen måte kan ha nytte av hverandre Sørge for at de lokallag som ønsker besøk fra HoF sentralt skal få dette, så langt det er praktisk mulig Lage retningslinjer for reisefordeling Lage hjemmesider som også er funksjonelle i forhold til ønsker fra lokallaga, slik at også de kan bruke deler av dem Utgi minst tre nummer av Holisten i løpet av perioden. 3. Synliggjøring Både HoF sin formålsparagraf og den generelle økningen i samfunnet for alternativer til det tradisjonelle, skulle tilsi at det finnes et potensiale for et mye større medlemsgrunnlag enn i dag. Mener vi at HoF er en viktig organisasjon gjennom det vi står for, må vi også sørge for å nå ut til så mange som mulig med HoF sin plattform.

5 Derfor vil HoF: Sørge for at det lages en ny brosjyre Lage en folder om hva holisme kan være Være synlig med informasjon om HoF på aktuelle messer og andre, lignende arrangementer, og stimulere til at lokallag gjør det samme Holde hjemmesidene kontinuerlig oppdatert Sørge for at Hof er en høringsinstans i saker som hører inn under begrepene tros- og livssyn Avgi en uttalelse om Gjønnesutvalgets innstilling Delta aktivt i Samarbeidsutvalget for tros- og livssyn og deres seminarer Vurdere medlemskap i andre, relevante paraplyorganisasjoner Lage pressemeldinger, artikler og andre uttalelser på for HoF relevante saker som eksisterer/ måtte oppstå, slik at HoF også blir synlig i media Starte arbeidet med å lage en egen mediestrategi Når det er mulig, sørge for at Hof sine seminarer (eller deler av dem) også kan være åpne for andre interesserte enn bare medlemmer. ET SMIL Et smil koster ingenting, men gir mye. Det beriker dem som gir det. Det tar bare et øyeblikk, men minnet om det varer enkelte ganger evig. Ingen er så rik eller mektig at han kan komme noen vei uten det, og ingen er så fattig at han ikke kan bli rikere av det. Et smil skaper lykke i hjemmet, fremmer godvilje i forretningslivet og er hjørnesteinen i vennskap. Det kan kvikke opp den trette, muntre opp den nedtrykte, gi solskinn til den bedrøvede og er naturens beste motgift mot problemer. Likevel kan det ikke kjøpes, tigges, lånes eller stjeles, for det er noe som ikke har noen verdi for andre før det blir gitt bort. Når mennesker er for trette til å gi deg et smil, kan du gi dem ett av dine. Ingen trenger et smil så mye som han som ikke har noe å gi bort. ER GUD KRISTEN? Alle verdens religioner og åndelige retninger benytter forskjellige ord og uttrykk for å kommunisere sitt budskap. Noen av disse ordene og uttrykkene er de samme, mens andre er unike for hver enkelt retning. Felles for de fleste av disse uttrykksformene er at de provoserer eller skaper negative assosiasjoner hos noen, mens de hos andre kan skaper en trygg og god følelse. Her i Holisten vil du finne igjen de fleste åndelige uttrykksformene idet vi vil la hver enkelt artikkelforfatter benytte de ord og uttrykk som denne er mest familiær med. Vi håper at du som leser og medlem makter å ha forståelse for at andre medlemmer uttrykker seg forskjellig fra deg, selv om det av og til kan irriterer deg litt. DU HAR EN GOD VENN NÅR... Du stoler på vedkommende. Føler at du blir tatt imot når du tar opp ting du er opptatt av. Vet at dere gir hverandre albuerom og respekterer hverandre. Du våger å være direkte og si fra også om ubehagelige ting, fordi det ligger omsorg bak. Du føler deg oppløftet og beriket ved samværet. Du kan glede deg på din venns vegne om vedkommende har større hell i livet enn du. OG HUSK: VENNSKAP GÅR BEGGE VEIER! Vi het Viet Vidhet Vidde Visdom Vi som Vil vi Vidde? Vil vi Vite...? Sidsel Smith - Meyer Et dikt sendt fra Herbert Risvik. Forfatter er ukjent Bidrag til Holisten Alle forbundets medlemmer inviteres til å bidra med skriftlig informasjon som kan være av allmenn interesse for nåværende og potensielle medlemmer. Det gis mulighet for korte debattinnlegg, dikt, kunngjøring av aktiviteter, bokanmeldelser og kursomtale m m. Leveringsfrist for neste utgave er 30. november Retningslinjer finner man på Bidrag sendes til redaksjonskomiteen ved Irene Marøy,

6 HOLISTISK FORBUND Kathrine Stenberg, sekretær Epost: Postadresse: Postboks 8925,Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsg. 1, 0187 Oslo tlf , mandag, tirsdag og onsdag. Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Arendal: kontakt: Henning Jon Grini, Songe terrasse 20d, 4842 Arendal, P: , M: Bergen: leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen, M: , Buskerud: kontakt: Egil Trohaug, Adresse: Kleivene 10, 3041 Drammen, M: , Haugesund: leder: Bente Kvilhaugsvik, Tjernagel, 5550 Sveio, P: , M: Mo i Rana: kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt.42, 8618 Andfiskå, P/J: , M: Nesodden/Frogn: leder: Runar Todok, Blåbærstien 16 B, 1450 Nesoddtangen, P: , M: Oslo: leder: Elisabeth Ottestad Chahine, Piggsoppvn. 4d, 2016 Frogner, P: , M: Stavanger: leder: Rune-Jan Bjørnsen, Kaptein Mejlændersgt. 12, 4026 Stavanger, P: Tromsø: leder, Beate Kvarmo, Gimelveg 56 A, 9019 Trømsø, M: , Trondheim: kontakt: Dagfinn Aune, Einerveien 10, 7227 Gimse, P: , M: Ålesund: kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund, P: , Lokallagsaktivitet høsten 2006: HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. Arendal: Lokallaget søker ny leder. Ta kontakt med Henning Jon Grini (se kontaktinformasjon over). Buskerud: Buskerud vil blåse liv i lokallagsvirksomheten og ønsker flere medlemmer! Ta kontakt med Egil Trohaug. Oslo: Medlemsmøter i Oslo lokallag høsten 2006: Mandag Tema: Holisme Mandag Foredrag av Leif Runar Forst, Tema: Verdensdeklarasjonen (The Earth Charter) Mandag Foredrag av Erik Evenrud, Tema: Biodynamisk Jordbruk Mandag Tema ikke satt opp Mandag Tema ikke satt opp Alle møtene er kl og finner sted på Unity-senteret i Møllergt. 23 (inngang fra Hospitalgaten). Senteret ligger ved Youngstorvet, ovenfor Folkets Hus, ved siden av gamle Møllergt.19 (Gamle politistasjonen). Dialoggrupper: Høsten 2006 etableres to nye dialoggrupper med Per Grøholt som leder. Det vil bli 4 møter i gruppene i løpet av høsten hver 3-4 uke a 3 timer. Møtestedet er Unity ved Youngstorget. Møtene starter kl Dag avtales med hver gruppe. Første møte er i uke 36. Opplegget er gratis, men hver betaler kr. 100 for lokalleie for fire møter. Påmelding pr til senest 25. august. Oppgi navn, og tlf.nr. Alle kan delta. Hver gruppe vil ha 6-8 deltakere. Gruppene fylles etter hvert som påmeldingene mottas. De som har kommet med får bekreftelse innen 1. september. Holismegruppe: Dette er en gruppe for mennesker som vil leke med spørsmål og ideer knyttet til holisme. Holisme tar utgangspunkt i at alt henger sammen med alt annet; at vi er alle forbundet på en eller annen måte, enten du ser det fra åndelig eller vitenskapelig perspektiv. Vi tar i bruk dialog som betyr blant annet at lederens oppgave er å inspirere og sørge for at dialog flyter slik at alle deltagere er engasjerte. Det betyr også at det ikke letes etter fasitsvar. Tema for høsten 2006: 1. Holisme som hjørnestein onsdag 13. sept. 2. Holisme og nu-et onsdag 27. sept. 3. Holisme og endring onsdag 11. okt. 4. Holisme, egenrefleksjon og intensjoner onsdag 25. okt. 5. Holisme, makt og etikk onsdag 15. nov. 6. Holisme, kjærlighet og dommer onsdag 29. nov. Gruppen er åpen for alle; min. 6 deltagere, maks 12 og avholdes på Unity Senteret i Oslo, 6 onsdager fra kl 18:00 til 21:00. Deltageravgift kr.300,- tas med til 1. møte. Dekker husleie og kopieringsutgifter.ta kontakt med gruppeleder med spørsmål og for påmelding: Marcelle Askew, mob ,

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Nansenskolen 10. 14. august

Nansenskolen 10. 14. august Nansenskolen 10. 14. august Innhold Forord Er du ung, medlem i et tros- eller livssynssamfunn, eller i en organisasjon, der arbeid med tro og livssyn er viktig? Da ønsker vi å få deg engasjert i tros-

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Samtalepartnere om tro og livssyn

Samtalepartnere om tro og livssyn Prosjektrapport 2011/12 Samtalepartnere om tro og livssyn En rapport fra pilotprosjektet Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus Forfatter: Anders Huuse Kartzow Fredrikke Qvams

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer