Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006"

Transkript

1 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente av å få et livstegn fra et engasjert styre, med tro på en positiv framtid for organisasjonen. Vi har nå hatt vårt første styremøte etter Landsmøtet. Et styremøte preget av optimisme, framtidstro og mange gode forslag, som vi etter hvert skal få satt ut i livet. Her er noen av de målsettinger vi foreløpig har vedtatt: tre nummer av Holisten fram til neste Landsmøte (du holder nå det første i hånda) evaluering av den holistiske konfirmasjonen som ble gjennomført i Oslo, slik at vi får et grunnlag å bygge de neste konfirmasjonene på vi skal lage en ny brosjyre for Holistisk Forbund og annet informasjonsmateriell til bruk på for eksempel stands et snarlig mandat for de tre landsutvalgene som ble valgt på Landsmøtet, og som omfatter begrepene HOLISME, DIALOG og RITUALER en oppdatering av våre nåværende hjemmesider og utarbeidelse av nye hjemmesider som skal være klare i løpet av høsten opprettelse av nye lokallag og styrking av de allerede eksisterende laga Så har vi en del andre kort- og langsiktige planer også, men det kommer vi tilbake til. De av våre medlemmer som også er registrert i et annet tros- eller livssynssamfunn, har i disse dager fått beskjed fra Brønnøysundregistrene om å velge kun ett samfunn å være medlem av. Ettersom Holistisk Forbund mottar offentlige tilskudd med utgangspunkt i antall medlemmer, håper vi selvfølgelig at så mange som mulig velger å tilhøre oss. Selv om man primært ønsker å tilhøre et annet tros- eller livssynssamfunn enn Holistisk Forbund, kan man også registrere seg som støttemedlem i Holistisk Forbund. Vi ønsker nemlig å framheve mangfoldet, uten å si hva som er det eneste riktige. For, som det blant annet står i vår formålsparagraf: «Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål, ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige». Som støttemedlem har man dessuten både møterett, talerett og forslagsrett på møter i lokallag og på Landsmøtet. Det er altså fullt mulig å fortsette å engasjere seg i Holistisk Forbund, selv om man også er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Og engasjerte mennesker vil vi gjerne ha, om de så er ordinære medlemmer, eller støttemedlemmer. Vi i hovedstyret har i hvert fall nå brettet opp ermene og skal gjøre det vi kan for å gi Holistisk Forbund den plass og utvikling organisasjonen fortjener. Dermed oppfordrer vi også våre lokallag og medlemmer til å gjøre det samme; delta på møter i lokallaget, ta initiativ til å starte lokallag, fortell andre om Holistisk Forbund, eller betal kontingenten, hvis det ikke allerede er gjort. - Vi er i gang! Med de vennligste hilsninger Bjørn Jansen, styreleder Oppsummering av Landsmøtet 2006 ved Marit Elverland Landsmøtet første helga i mai i Oslo var svært viktig for Holistisk Forbund, og av flere sett på som et vendepunkt, til og med et "være eller ikke være". Etter et forutgående halvår med mange og tildels plutselige avganger fra Hovedstyret, et avlyst ekstraordinært landsmøte, og uklarheter i alle fall utover i lokallagene om sakenes innhold og tilstand, var landsmøtet 2006 stedet for noen mulige avklaringer og avgjørelser om veien videre for forbundet. Etter landsmøtet er det noen grunner til å kunne si at Holistisk Forbund ikke bare går videre, men også har gjort et skifte. Av elleve styre- og varamedlemmer, er kun tre med fra forrige styre. Lederen for forbundet kom etter benkeforslag. Landsutvalg for ritualer, holisme og dialog er nye organer, som kan gi støtte til faglig og organisatorisk utvikling av noen hovedsatsningsområder for forbundet. Og Inge Ås ble takket for mange år med svært mye arbeid for HoF i åpninga av landsmøtet. Sammensetning av hovedstyret i HoF 2006/2007: Bjørn Jansen leder Marit Elverland nestleder Irene Marøy styremedlem Sidsel Smith-Meyer styremedlem Frank Foldin styremedlem Tor Aleksandersen styremedlem Heidi Katarina Austenå styremedlem Håvard Schjong 1. varamedlem Karine Dybvik 2. varamedlem Asbjørn Førland 3. varamedlem Øyvind Solum 4. varamedlem. Valgkomite: Anne Lise Vesterbukt, Dagmar Mildes Marianne Westby Kirsti Lavold leder medlem medlem varamedlem

2 Landsutvalgene De tre landsutvalgene for Ritualer, Holisme og Dialog ble formelt initiert på landsmøte i HoF mai Landsmøtet valgte følgende ledere for de tre utvalgene: Leder for Landsutvalget for Holisme: Gunn-Anne Sommersel, tlf Leder for Landsutvalget for Ritualer: Bente Scott Amundsen, tlf eller Leder for Landsutvalget for Dialog: Marit Elverland, tlf Det er foreløpig ikke fastsatt mandat for landsutvalgene (LU), men hovedstyret har laget noen felles føringer: 1. Det skal føres protokoll fra alle møter i LUene. Disse skal sendes sekretariatet senest 1 uke etter avholdt møte. 2. LUene kan ikke fatte vedtak/gjennomføre tiltak som har økonomiske eller organisatoriske/arbeidsmessige konsekvenser for HoF uten først å avklare dette med hovedstyret. 3. Hovedstyret kan be et LU om å forberede saker, eller ta hovedansvar for gjennomføring av prosjekter/konferanser. Det enkelte LU skal lage en årsmelding som skal vedlegges årsmeldingen til HoF. Første arbeidsoppgave for Landsutvalgene er å komme med forslag til mandat for sitt utvalg og oversende dette til hovedstyret for behandling og vedtak. I tillegg til de valgte lederne skal det oppnevnes to medlemmer til hvert LU. De som er interessert i å arbeide aktivt med holisme, ritualer eller dialog oppfordres til å ta kontakt med leder for aktuell LU. Alle små og store innspill til tema og aktiviteter er også velkomne, da er ønskelig å engasjere flest mulig i disse viktige tema både i LUene og lokallagene. Landsutvalget for Holisme Selv om Landsutvalget for Holisme er nyoppretta, er det allerede gjort en god del arbeid rundt begrepet holisme i Holistisk forbund. HoF har hatt en nasjonal holismegruppe som har eksistert i to år. Det arbeidet som denne gruppen har gjort, vil være et viktig grunnlag når Landsutvalget skal utarbeide sitt forslag til mandat. Landsutvalg for Ritualer Selv om mandatet ikke er klart, er allikevel HoFs ritualarbeid kommet et godt stykke videre siden forbundet ble stiftet. Den første konfirmasjonen ble gjennomført med 8 konfirmanter våren Hovedstyret har vedtatt at dette opplegget skal evalueres. Dette vil være en av de første oppgavene som Landsutvalget for Ritualer vil bli involvert i. Det videre opplegget for ritualarbeidet i HoF skal konsentreres om: Videreutvikling av konfirmasjonsopplegget på bakgrunn av resultatene fra evalueringen. Begynne et arbeid for utvikling av et rituale for holistisk gravferd. Det vil bli nedsatt to arbeidsgrupper som skal arbeide videre med henholdsvis konfirmasjon og gravferd. Landsutvalget for Dialog Det har foregått noe arbeid med temaet dialog tidligere i Holistisk Forbund (hovedstyret og Oslo lokallag). Men i motsetning til landsutvalgene for ritual og holisme, så er landsutvalget for dialog uten tidligere eller nåværende nasjonal arbeidsgruppe på temaet. Dialog er på den måten det nyeste temaet som HoF organiserer arbeid rundt på et nasjonalt nivå. I Holistisk Forbunds formålsparagraf står det om dialog: "Holistisk Forbund vil arbeide med (...) Å søke å løse konflikter gjennom dialog." Her er altså et virkefelt for dialog i forbundet utpekt spesielt; konfliktløsning. Hvor og hvordan kan vi vende oss for å lære mer om dette, av andre, blant oss selv? Som utgangspunkt for arbeidet med dialog, kan en se på mangfoldet av forståelser av begrepet, hvordan dialog kan utarte seg i praksis på ulike måter, og hva dialog har vært brukt til av ulike formål, f.eks. innen kommunikasjon og konfliktløsning. Og - hva dette har for relevans og mening for Holistisk Forbund! Holistisk konfirmasjon pilotprosjektet i Holistisk Forbund ved Karine Dybvik praktisk ansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet Lørdag 20. mai 2006 var det duket for avslutningsseremoni for det aller første kullet med konfirmanter i Holistisk Forbund sitt satsningsprosjekt holistisk konfirmasjon. 90 gjester bestående av familie og venner var samlet i flott pyntet og høytidlig stemningsfullt lokale i Noregs Fylkeslags lokaler i Oslo for å anerkjenne og feire de åtte konfirmantenes tiltredelse i voksenlivet. Ritualgruppemedlem Ellisiv Stifoss-Hanssen ledet seremonien som blant annet skiller seg fra andre konfirmasjonsavslutninger (og seremonier generelt) i Norge ved at gjestene satt i en ring fremfor i kinooppsett, og fikk muligheten til å ta aktivt del i seremonien, bl.a gjennom lystenning, sang og ønskehilsninger til konfirmantene. Leder for det nyopprettede landsutvalget for ritualer, Bente Scott Amundsen, holdt Holistisk Forbunds offisielle velkomsttale hvor hun blant annet berømmet konfirmantenes mot ved å følge sin egen overbevisning og velge et nytt konfirmasjonsalternativ. Hun understreket viktigheten av å ha alternativt tenkende individer i samfunnet som stiller spørsmål og tenker helhetlig.

3 Siden 2003 har ritualgruppen i Holistisk Forbund jobbet med ritualer generelt og konfirmasjon spesielt og med dette arbeidet blåst liv i de klassiske ritualteoriene og pubertetsinitiasjonene. Disse tema er bl.a omtalt en artikkel om holistisk konfirmasjon skrevet av Kikki Gulliksen, koordinator for ritualgruppen Artikkelen ble publisert i Klassekampen, Aftenposten, Alternativt Nettverk og fjorårets utgave av Holisten. Det har i arbeidet dessuten blitt avholdt to seminarer med deltagelse fra forskjellige lokallag og med tidligere leder av HoF og initiativtager til ritualarbeidet i Holistisk Forbund, Inge Ås, og med teolog Jone Salomonsen som foredragsholdere. Gjennom idemyldring og kreative innspill har seminardeltagerne vært med på utarbeidelsen av struktur og innhold i holistisk konfirmasjon. Målsetningen har vært å tilrettelegge for et holistisk overgangsrituale for ungdom, på reise fra barn til voksen basert på HoFs tre kjernepunkter: alt henger sammen, mangfold og udogmatisk åndelighet. Konfirmasjonsveilederne Elin Bardal og Øyvind Solum ledet i løpet av våren konfirmantene gjennom konfirmasjonsforberedelsen som bl.a besto av syv undervisningskvelder med innhentede gjestelærere på ulike temaer: Menneskerettighetene og The Earth Charter, mangfold og interkulturell kommunikasjon, narkotika og seksualitet - temaer som er nyttige for ungdom å vite noe om i forhold til den samfunnsmessige virkeligheten vi befinner oss i. Med temaene drømmer og energi, drømmereiser, uttesting av egne grenser gjennom teaterlek, og ulike selvutviklingsøvelser som innledning og avslutning på hver kveld, var målet bl.a å gi kraft til konfirmantenes egne evner til å begynne og skape sin individuelle plass i og til å gi sitt unike bidrag til helheten. Temaene satt fokus på åndelighet, indre verdier og selvutvikling som er blant hovedsatsningsområdene til Holistisk Forbund. I konfirmasjonsforberedelsene inngikk det dessuten en visjonshelg bestående bl.a av en styrkeprøve som ga konfirmantene mulighet til å teste ut ubegrunnet frykt og erfare at verden er et trygt sted å være en natt med utesitting i skogen. Faglig ansvarlige for helgen, Marit Elverland og Gunn-Anne Sommersel fra Tromsø lokallag, sørget for et profesjonelt helgeopplegg, som er med på å skille holistisk konfirmasjon fra de andre konfirmasjonsalternativene. Både konfirmantene og deres foreldre virket godt fornøyd med det holistiske konfirmasjonsopplegget. En forelder uttrykte det ved å si at dette virket som roten til noe voksende. Om opplegget møtte konfirmantenes forventninger om at holistisk konfirmasjon er mer spennende og interessant enn de andre konfirmasjonsalternativene, får Holistisk Forbund svar på gjennom evalueringsarbeidet som er iverksatt av evalueringsutvalg nedsatt av hovedstyret. Ritualgruppen leverte i juli en omfattende prosjektrapport til utvalget som legger grunnlag for evaluering, videreutvikling og videreføring av prosjektet holistisk konfirmasjon. Er du interessert i holistisk konfirmasjon - følg med på konfirmasjon. Informasjon blir lagt ut så snart denne er klar eller ta kontakt med leder av Landsutvalget for Ritualer, Bente Scott Amundsen, tlf eller Erfaringer med dialoggrupper i Oslo lokallag ved Per Grøholt Dialog er et alternativ til vanlige diskusjoner/debatter og åpner opp for en dypere, felles innsikt for individer og i grupper. I løpet av 2005/2006 har Oslo lokallag på forsøksbasis anvendt dialog som metode i 3 grupper med henholdsvis 5, 7 og 10 deltagere. Det begynte med at en samtalegruppe i Oslo lokallag ville lære litt om dialog. Per Grøholt var med i gruppen og hadde noen erfaringer med slike grupper gjennom sin konsulentvirksomhet. Gruppen hadde fire møter for å øve seg i dialog. Deretter fortsatte den som samtalegruppe, men brukte dialog når de følte at det var mer egnet. Ut fra de positive erfaringene i den første gruppen ble det høsten 2005 etablert 2 dialoggrupper i Oslo lokallag med henholdsvis 7 og 10 deltagere. Hensikten var å høste mer erfaringer med slike grupper. Hver gruppe skulle ha 4 møter for å trene og erfare dialog og ble lagt tilrette av Per. I tillegg til trening i dialog ble det lagt vekt på å få innsikt i sammenhengen mellom dialog og holisme. På begge områdene var erfaringene meget gode. De fleste deltakerne ønsket å lære mer om de to emnene. Det ble lagt vekt på å trene i metoder som kan fremme dialog. Disse metodene omfatter bl.a å lære seg 1. Å lytte 2. Å respektere 3. Å ikke vurdere 4. Identitet 5. Søkende spørsmål og refleksjon 6. Å identifisere antagelser De tre første var noe lettere å forstå og tilegne seg. Identitet var noe vanskeligere, mens 5 og 6 krevde mer øvelse for å få tak i det å lytte, respektere og ikke vurdere gir tilstrekkelig grunnlag for å bruke dialog i første omgang. Det viste seg at dialog er en prosess som bare kan læres gjennom erfaringer og opplevelser. Sammenhengen mellom dialog og holisme ble tydeligere gjennom øvelsene, men kan vanskelig forklares. Trolig har dette noe å gjøre med at gjennom dialogprosessen åpner man for dypere, intuitiv innsikt hos hverandre og i hele gruppen. Dette igjen har trolig sammenheng med at i holisme er alt forbundet - helheten kan bare oppleves, men ikke forstås. Dette er bare en antydning og ikke svaret, men gjennom dialog kan man komme videre i dypere erkjennelser. Det finnes mange dialogmetoder og ulike former for dialog har vært praktisert i årtusener. Den metoden som her er anvendt bygger på omfattende forskning og utprøving over 10 år av MIT - Massachusetts Institute of Technology (blant de største universitets - og forskningssentra i USA). Per med flere har kontakt med dette miljøet. Det er gitt ut en egen bok om emnet skrevet av forskningslederen for dialogprosjektet: William Isaccs " Dialogue and the Art of Thinking Together". Doubleday sider. Part 2 og 3 anbefales. Med de gode erfaringer fra utprøving av dialog, vil Oslo lokallag fra høsten 2006 tilby flere aktiviteter innen dialog. Se HoFs hjemmeside - Oslo lokallag om dette.

4 Introduksjon til handlingsplan 2006/2007 for Holistisk Forbund Følgende handlingsplan for Holistisk Forbund for perioden 2006/2007, ble vedtatt av Hovedstyremøtet den 19. august 06. Til landsmøtet i Holistisk Forbund i mai forelå det ingen forslag til handlingsplan. Derfor fikk det kommende styret i oppdrag av landsmøtet å lage en handlingsplan for perioden. Det ble også fattet noen vedtak på landsmøtet, som kan ses på som deler av en slik plan. Disse er innarbeidet i denne handlingsplanen. I tillegg finnes det en handlingsplan for 2005/2006, som ble vedtatt på landsmøtet i Flere av de saker som står i denne handlingsplanen, men som ikke er gjennomført, er også tatt med i den nye handlingsplanen. Styret i Holistisk Forbund mener at denne handlingsplanen er realistisk i forhold til hva som kan være mulig å få gjennomført, og ikke en lang ønskeliste. Likevel finnes det noen usikkerhetsmomenter: Alle i styret utfører sitt styrearbeid på sin fritid. Selv om vi har en sekretær ansatt i 60 % stilling, er det også visse begrensninger i hva vi kan forlange av hva en sekretær skal makte. Dessuten vet vi ennå ikke helt hvor mye vi får i statstilskudd for i år. Om noen av våre lokallag eller enkeltmedlemmer mener de kan bidra med eller til noe av det som er nevnt i denne handlingsplanen, vil vi være takknemlige for det. Ta i så fall kontakt med vårt sekretariat, eller noen i styret. Med vennlig hilsen Styret i Holistisk Forbund Handlingsplan for Holistisk Forbund for perioden 2006/ Det ukjente Holistisk Forbund er en organisasjon som også er åpen for at «Det ukjente» kan være en ressurs. Derfor bør: «Det ukjente» være til stede i planlegging av aktiviteter og møter som planlegges av HoF sentralt Lokallag oppfordres til å ta i bruk «Det ukjente» når det er mulig. 1. Videreutvikling av Holistisk Forbunds verdisyn Utgangspunktet for Holistisk Forbund sitt verdisyn ligger først og fremst i formålsparagrafen. I tillegg har Landsmøtet valgt tre landsutvalg med ledere på begrepene holisme, dialog og ritualer. Vi bør derfor ha disse begrepene med i utviklingen av organisasjonens verdisyn. Med dette utgangspunktet skal Hof: Gi de tre landsutvalgene mandater og legge til rette for at de kan gjennomføre sitt arbeid på best mulig måte Om mulig, gjennomføre tre konferanser med basis i landsutvalgenes arbeid Evaluere konfirmasjonsprosjektet i Oslo og legge til rette for ny konfirmasjon i Oslo våren 2007 Om det viser seg fornuftig, stimulere til at det gjennomføres et konfirmasjonsopplegg i et annet fylke Forsøke å skaffe fram midler til å lage et materiell for konfirmasjonsundervisning og et materiell for skolering av de som skal være ansvarlige for denne undervisningen Fortsette arbeidet med å lage et skoleringsopplegg (hefte) om holisme og, om mulig, også lignende opplegg for dialog og generelt ritualarbeid Sette i gang et arbeid med å utvikle gravferdsritualer. 2. Organisasjonsutvikling og intern kommunikasjon På flere landsmøter har det vært fremmet forslag som har forutsatt at HoF har flere aktive lokallag enn i dag. Det er dessuten et faktum at HoF har veldig mange medlemmer i kommuner og fylker uten lokallag. Dette utgjør selvfølgelig også et demokratisk problem. I og med at Landsmøtet også vedtok en vedtektsendring som sier noe om de geografiske begrensningene for hvor et lokallag kan ha medlemmer fra, bør det også være en målsetting å prioritere opprettelsen av lokallag. I tillegg må de eksisterende lokallaga og ikke minst styrene i disse gis muligheter til å skaffe seg kunnskaper om både generelt organisasjonsarbeid og organisasjonsarbeid i en organisasjon som HoF. På Landsmøtet ble også følgende to forslag vedtatt: - Organisasjonsbygging og -utvikling med utgangspunkt i dagens organisasjon, tas inn i handlingsplanen. - Hovedstyret skal ta inn i sin handlingsplan følgende områder: 1. Opplæring 2. Organisasjonskultur 3. Demokratisk lærende organisasjoner 4. Ulike organisasjonsformer. Derfor vil HoF: Tilby alle styremedlemmer, både sentralt og lokalt, et kurs i organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling Spre kunnskap om håndtering av vanskelige og/eller konfliktfylte situasjoner i organisasjonen Ta sikte på at det opprettes to nye lokallag i løpet av perioden Finne fram til en enkel, men god fordelingsnøkkel for overføring av økonomiske midler fra HoF sentralt til lokallaga Finne fram til gode rutiner for lokallagas forvaltning av tildelte midler Etablere gode rutiner for innkreving av (og purring på) kontingent Lage gode rutiner for oppdatering av relevante medlemslister til lokallaga Finne fram til en funksjonelle rutiner for oppdatering og vedlikehold av medlemsregisterets adresser Stimulere til at lokallag kan drive erfaringsutveksling og på annen måte kan ha nytte av hverandre Sørge for at de lokallag som ønsker besøk fra HoF sentralt skal få dette, så langt det er praktisk mulig Lage retningslinjer for reisefordeling Lage hjemmesider som også er funksjonelle i forhold til ønsker fra lokallaga, slik at også de kan bruke deler av dem Utgi minst tre nummer av Holisten i løpet av perioden. 3. Synliggjøring Både HoF sin formålsparagraf og den generelle økningen i samfunnet for alternativer til det tradisjonelle, skulle tilsi at det finnes et potensiale for et mye større medlemsgrunnlag enn i dag. Mener vi at HoF er en viktig organisasjon gjennom det vi står for, må vi også sørge for å nå ut til så mange som mulig med HoF sin plattform.

5 Derfor vil HoF: Sørge for at det lages en ny brosjyre Lage en folder om hva holisme kan være Være synlig med informasjon om HoF på aktuelle messer og andre, lignende arrangementer, og stimulere til at lokallag gjør det samme Holde hjemmesidene kontinuerlig oppdatert Sørge for at Hof er en høringsinstans i saker som hører inn under begrepene tros- og livssyn Avgi en uttalelse om Gjønnesutvalgets innstilling Delta aktivt i Samarbeidsutvalget for tros- og livssyn og deres seminarer Vurdere medlemskap i andre, relevante paraplyorganisasjoner Lage pressemeldinger, artikler og andre uttalelser på for HoF relevante saker som eksisterer/ måtte oppstå, slik at HoF også blir synlig i media Starte arbeidet med å lage en egen mediestrategi Når det er mulig, sørge for at Hof sine seminarer (eller deler av dem) også kan være åpne for andre interesserte enn bare medlemmer. ET SMIL Et smil koster ingenting, men gir mye. Det beriker dem som gir det. Det tar bare et øyeblikk, men minnet om det varer enkelte ganger evig. Ingen er så rik eller mektig at han kan komme noen vei uten det, og ingen er så fattig at han ikke kan bli rikere av det. Et smil skaper lykke i hjemmet, fremmer godvilje i forretningslivet og er hjørnesteinen i vennskap. Det kan kvikke opp den trette, muntre opp den nedtrykte, gi solskinn til den bedrøvede og er naturens beste motgift mot problemer. Likevel kan det ikke kjøpes, tigges, lånes eller stjeles, for det er noe som ikke har noen verdi for andre før det blir gitt bort. Når mennesker er for trette til å gi deg et smil, kan du gi dem ett av dine. Ingen trenger et smil så mye som han som ikke har noe å gi bort. ER GUD KRISTEN? Alle verdens religioner og åndelige retninger benytter forskjellige ord og uttrykk for å kommunisere sitt budskap. Noen av disse ordene og uttrykkene er de samme, mens andre er unike for hver enkelt retning. Felles for de fleste av disse uttrykksformene er at de provoserer eller skaper negative assosiasjoner hos noen, mens de hos andre kan skaper en trygg og god følelse. Her i Holisten vil du finne igjen de fleste åndelige uttrykksformene idet vi vil la hver enkelt artikkelforfatter benytte de ord og uttrykk som denne er mest familiær med. Vi håper at du som leser og medlem makter å ha forståelse for at andre medlemmer uttrykker seg forskjellig fra deg, selv om det av og til kan irriterer deg litt. DU HAR EN GOD VENN NÅR... Du stoler på vedkommende. Føler at du blir tatt imot når du tar opp ting du er opptatt av. Vet at dere gir hverandre albuerom og respekterer hverandre. Du våger å være direkte og si fra også om ubehagelige ting, fordi det ligger omsorg bak. Du føler deg oppløftet og beriket ved samværet. Du kan glede deg på din venns vegne om vedkommende har større hell i livet enn du. OG HUSK: VENNSKAP GÅR BEGGE VEIER! Vi het Viet Vidhet Vidde Visdom Vi som Vil vi Vidde? Vil vi Vite...? Sidsel Smith - Meyer Et dikt sendt fra Herbert Risvik. Forfatter er ukjent Bidrag til Holisten Alle forbundets medlemmer inviteres til å bidra med skriftlig informasjon som kan være av allmenn interesse for nåværende og potensielle medlemmer. Det gis mulighet for korte debattinnlegg, dikt, kunngjøring av aktiviteter, bokanmeldelser og kursomtale m m. Leveringsfrist for neste utgave er 30. november Retningslinjer finner man på Bidrag sendes til redaksjonskomiteen ved Irene Marøy,

6 HOLISTISK FORBUND Kathrine Stenberg, sekretær Epost: Postadresse: Postboks 8925,Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsg. 1, 0187 Oslo tlf , mandag, tirsdag og onsdag. Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Arendal: kontakt: Henning Jon Grini, Songe terrasse 20d, 4842 Arendal, P: , M: Bergen: leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen, M: , Buskerud: kontakt: Egil Trohaug, Adresse: Kleivene 10, 3041 Drammen, M: , Haugesund: leder: Bente Kvilhaugsvik, Tjernagel, 5550 Sveio, P: , M: Mo i Rana: kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt.42, 8618 Andfiskå, P/J: , M: Nesodden/Frogn: leder: Runar Todok, Blåbærstien 16 B, 1450 Nesoddtangen, P: , M: Oslo: leder: Elisabeth Ottestad Chahine, Piggsoppvn. 4d, 2016 Frogner, P: , M: Stavanger: leder: Rune-Jan Bjørnsen, Kaptein Mejlændersgt. 12, 4026 Stavanger, P: Tromsø: leder, Beate Kvarmo, Gimelveg 56 A, 9019 Trømsø, M: , Trondheim: kontakt: Dagfinn Aune, Einerveien 10, 7227 Gimse, P: , M: Ålesund: kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund, P: , Lokallagsaktivitet høsten 2006: HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. Arendal: Lokallaget søker ny leder. Ta kontakt med Henning Jon Grini (se kontaktinformasjon over). Buskerud: Buskerud vil blåse liv i lokallagsvirksomheten og ønsker flere medlemmer! Ta kontakt med Egil Trohaug. Oslo: Medlemsmøter i Oslo lokallag høsten 2006: Mandag Tema: Holisme Mandag Foredrag av Leif Runar Forst, Tema: Verdensdeklarasjonen (The Earth Charter) Mandag Foredrag av Erik Evenrud, Tema: Biodynamisk Jordbruk Mandag Tema ikke satt opp Mandag Tema ikke satt opp Alle møtene er kl og finner sted på Unity-senteret i Møllergt. 23 (inngang fra Hospitalgaten). Senteret ligger ved Youngstorvet, ovenfor Folkets Hus, ved siden av gamle Møllergt.19 (Gamle politistasjonen). Dialoggrupper: Høsten 2006 etableres to nye dialoggrupper med Per Grøholt som leder. Det vil bli 4 møter i gruppene i løpet av høsten hver 3-4 uke a 3 timer. Møtestedet er Unity ved Youngstorget. Møtene starter kl Dag avtales med hver gruppe. Første møte er i uke 36. Opplegget er gratis, men hver betaler kr. 100 for lokalleie for fire møter. Påmelding pr til senest 25. august. Oppgi navn, og tlf.nr. Alle kan delta. Hver gruppe vil ha 6-8 deltakere. Gruppene fylles etter hvert som påmeldingene mottas. De som har kommet med får bekreftelse innen 1. september. Holismegruppe: Dette er en gruppe for mennesker som vil leke med spørsmål og ideer knyttet til holisme. Holisme tar utgangspunkt i at alt henger sammen med alt annet; at vi er alle forbundet på en eller annen måte, enten du ser det fra åndelig eller vitenskapelig perspektiv. Vi tar i bruk dialog som betyr blant annet at lederens oppgave er å inspirere og sørge for at dialog flyter slik at alle deltagere er engasjerte. Det betyr også at det ikke letes etter fasitsvar. Tema for høsten 2006: 1. Holisme som hjørnestein onsdag 13. sept. 2. Holisme og nu-et onsdag 27. sept. 3. Holisme og endring onsdag 11. okt. 4. Holisme, egenrefleksjon og intensjoner onsdag 25. okt. 5. Holisme, makt og etikk onsdag 15. nov. 6. Holisme, kjærlighet og dommer onsdag 29. nov. Gruppen er åpen for alle; min. 6 deltagere, maks 12 og avholdes på Unity Senteret i Oslo, 6 onsdager fra kl 18:00 til 21:00. Deltageravgift kr.300,- tas med til 1. møte. Dekker husleie og kopieringsutgifter.ta kontakt med gruppeleder med spørsmål og for påmelding: Marcelle Askew, mob ,

HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET

HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET HOLISTEN Nr 1 2007 Januar - februar Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon LEDER Etter at FNs klimapanel la fram sin siste rapport, diskuteres miljøet og klimaforandringene mer intensivt

Detaljer

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 I dette nummeret av Holisten finner du Holistisk Forbunds høringsutalelse angående Gjønnes utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og ble

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012 POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: asbjorn.risan@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2008 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2014 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. forskrift om

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Holistisk Forbund fikk den 16. mars 2009 tildelt vigselsrett fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Holistisk Forbund fikk den 16. mars 2009 tildelt vigselsrett fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon A RSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2011 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU :

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU : HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU : Arbeids/prosjekt plan for gruppe: FAU INFO - FAU ved Harestad skole 2009-2010.. MERK: Gruppeleder eller delegert medlem i gruppen er ansvarlig for å holde denne plan

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer