Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006"

Transkript

1 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente av å få et livstegn fra et engasjert styre, med tro på en positiv framtid for organisasjonen. Vi har nå hatt vårt første styremøte etter Landsmøtet. Et styremøte preget av optimisme, framtidstro og mange gode forslag, som vi etter hvert skal få satt ut i livet. Her er noen av de målsettinger vi foreløpig har vedtatt: tre nummer av Holisten fram til neste Landsmøte (du holder nå det første i hånda) evaluering av den holistiske konfirmasjonen som ble gjennomført i Oslo, slik at vi får et grunnlag å bygge de neste konfirmasjonene på vi skal lage en ny brosjyre for Holistisk Forbund og annet informasjonsmateriell til bruk på for eksempel stands et snarlig mandat for de tre landsutvalgene som ble valgt på Landsmøtet, og som omfatter begrepene HOLISME, DIALOG og RITUALER en oppdatering av våre nåværende hjemmesider og utarbeidelse av nye hjemmesider som skal være klare i løpet av høsten opprettelse av nye lokallag og styrking av de allerede eksisterende laga Så har vi en del andre kort- og langsiktige planer også, men det kommer vi tilbake til. De av våre medlemmer som også er registrert i et annet tros- eller livssynssamfunn, har i disse dager fått beskjed fra Brønnøysundregistrene om å velge kun ett samfunn å være medlem av. Ettersom Holistisk Forbund mottar offentlige tilskudd med utgangspunkt i antall medlemmer, håper vi selvfølgelig at så mange som mulig velger å tilhøre oss. Selv om man primært ønsker å tilhøre et annet tros- eller livssynssamfunn enn Holistisk Forbund, kan man også registrere seg som støttemedlem i Holistisk Forbund. Vi ønsker nemlig å framheve mangfoldet, uten å si hva som er det eneste riktige. For, som det blant annet står i vår formålsparagraf: «Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål, ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger, uten at vi sier hva som er det ene og sanne riktige». Som støttemedlem har man dessuten både møterett, talerett og forslagsrett på møter i lokallag og på Landsmøtet. Det er altså fullt mulig å fortsette å engasjere seg i Holistisk Forbund, selv om man også er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Og engasjerte mennesker vil vi gjerne ha, om de så er ordinære medlemmer, eller støttemedlemmer. Vi i hovedstyret har i hvert fall nå brettet opp ermene og skal gjøre det vi kan for å gi Holistisk Forbund den plass og utvikling organisasjonen fortjener. Dermed oppfordrer vi også våre lokallag og medlemmer til å gjøre det samme; delta på møter i lokallaget, ta initiativ til å starte lokallag, fortell andre om Holistisk Forbund, eller betal kontingenten, hvis det ikke allerede er gjort. - Vi er i gang! Med de vennligste hilsninger Bjørn Jansen, styreleder Oppsummering av Landsmøtet 2006 ved Marit Elverland Landsmøtet første helga i mai i Oslo var svært viktig for Holistisk Forbund, og av flere sett på som et vendepunkt, til og med et "være eller ikke være". Etter et forutgående halvår med mange og tildels plutselige avganger fra Hovedstyret, et avlyst ekstraordinært landsmøte, og uklarheter i alle fall utover i lokallagene om sakenes innhold og tilstand, var landsmøtet 2006 stedet for noen mulige avklaringer og avgjørelser om veien videre for forbundet. Etter landsmøtet er det noen grunner til å kunne si at Holistisk Forbund ikke bare går videre, men også har gjort et skifte. Av elleve styre- og varamedlemmer, er kun tre med fra forrige styre. Lederen for forbundet kom etter benkeforslag. Landsutvalg for ritualer, holisme og dialog er nye organer, som kan gi støtte til faglig og organisatorisk utvikling av noen hovedsatsningsområder for forbundet. Og Inge Ås ble takket for mange år med svært mye arbeid for HoF i åpninga av landsmøtet. Sammensetning av hovedstyret i HoF 2006/2007: Bjørn Jansen leder Marit Elverland nestleder Irene Marøy styremedlem Sidsel Smith-Meyer styremedlem Frank Foldin styremedlem Tor Aleksandersen styremedlem Heidi Katarina Austenå styremedlem Håvard Schjong 1. varamedlem Karine Dybvik 2. varamedlem Asbjørn Førland 3. varamedlem Øyvind Solum 4. varamedlem. Valgkomite: Anne Lise Vesterbukt, Dagmar Mildes Marianne Westby Kirsti Lavold leder medlem medlem varamedlem

2 Landsutvalgene De tre landsutvalgene for Ritualer, Holisme og Dialog ble formelt initiert på landsmøte i HoF mai Landsmøtet valgte følgende ledere for de tre utvalgene: Leder for Landsutvalget for Holisme: Gunn-Anne Sommersel, tlf Leder for Landsutvalget for Ritualer: Bente Scott Amundsen, tlf eller Leder for Landsutvalget for Dialog: Marit Elverland, tlf Det er foreløpig ikke fastsatt mandat for landsutvalgene (LU), men hovedstyret har laget noen felles føringer: 1. Det skal føres protokoll fra alle møter i LUene. Disse skal sendes sekretariatet senest 1 uke etter avholdt møte. 2. LUene kan ikke fatte vedtak/gjennomføre tiltak som har økonomiske eller organisatoriske/arbeidsmessige konsekvenser for HoF uten først å avklare dette med hovedstyret. 3. Hovedstyret kan be et LU om å forberede saker, eller ta hovedansvar for gjennomføring av prosjekter/konferanser. Det enkelte LU skal lage en årsmelding som skal vedlegges årsmeldingen til HoF. Første arbeidsoppgave for Landsutvalgene er å komme med forslag til mandat for sitt utvalg og oversende dette til hovedstyret for behandling og vedtak. I tillegg til de valgte lederne skal det oppnevnes to medlemmer til hvert LU. De som er interessert i å arbeide aktivt med holisme, ritualer eller dialog oppfordres til å ta kontakt med leder for aktuell LU. Alle små og store innspill til tema og aktiviteter er også velkomne, da er ønskelig å engasjere flest mulig i disse viktige tema både i LUene og lokallagene. Landsutvalget for Holisme Selv om Landsutvalget for Holisme er nyoppretta, er det allerede gjort en god del arbeid rundt begrepet holisme i Holistisk forbund. HoF har hatt en nasjonal holismegruppe som har eksistert i to år. Det arbeidet som denne gruppen har gjort, vil være et viktig grunnlag når Landsutvalget skal utarbeide sitt forslag til mandat. Landsutvalg for Ritualer Selv om mandatet ikke er klart, er allikevel HoFs ritualarbeid kommet et godt stykke videre siden forbundet ble stiftet. Den første konfirmasjonen ble gjennomført med 8 konfirmanter våren Hovedstyret har vedtatt at dette opplegget skal evalueres. Dette vil være en av de første oppgavene som Landsutvalget for Ritualer vil bli involvert i. Det videre opplegget for ritualarbeidet i HoF skal konsentreres om: Videreutvikling av konfirmasjonsopplegget på bakgrunn av resultatene fra evalueringen. Begynne et arbeid for utvikling av et rituale for holistisk gravferd. Det vil bli nedsatt to arbeidsgrupper som skal arbeide videre med henholdsvis konfirmasjon og gravferd. Landsutvalget for Dialog Det har foregått noe arbeid med temaet dialog tidligere i Holistisk Forbund (hovedstyret og Oslo lokallag). Men i motsetning til landsutvalgene for ritual og holisme, så er landsutvalget for dialog uten tidligere eller nåværende nasjonal arbeidsgruppe på temaet. Dialog er på den måten det nyeste temaet som HoF organiserer arbeid rundt på et nasjonalt nivå. I Holistisk Forbunds formålsparagraf står det om dialog: "Holistisk Forbund vil arbeide med (...) Å søke å løse konflikter gjennom dialog." Her er altså et virkefelt for dialog i forbundet utpekt spesielt; konfliktløsning. Hvor og hvordan kan vi vende oss for å lære mer om dette, av andre, blant oss selv? Som utgangspunkt for arbeidet med dialog, kan en se på mangfoldet av forståelser av begrepet, hvordan dialog kan utarte seg i praksis på ulike måter, og hva dialog har vært brukt til av ulike formål, f.eks. innen kommunikasjon og konfliktløsning. Og - hva dette har for relevans og mening for Holistisk Forbund! Holistisk konfirmasjon pilotprosjektet i Holistisk Forbund ved Karine Dybvik praktisk ansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet Lørdag 20. mai 2006 var det duket for avslutningsseremoni for det aller første kullet med konfirmanter i Holistisk Forbund sitt satsningsprosjekt holistisk konfirmasjon. 90 gjester bestående av familie og venner var samlet i flott pyntet og høytidlig stemningsfullt lokale i Noregs Fylkeslags lokaler i Oslo for å anerkjenne og feire de åtte konfirmantenes tiltredelse i voksenlivet. Ritualgruppemedlem Ellisiv Stifoss-Hanssen ledet seremonien som blant annet skiller seg fra andre konfirmasjonsavslutninger (og seremonier generelt) i Norge ved at gjestene satt i en ring fremfor i kinooppsett, og fikk muligheten til å ta aktivt del i seremonien, bl.a gjennom lystenning, sang og ønskehilsninger til konfirmantene. Leder for det nyopprettede landsutvalget for ritualer, Bente Scott Amundsen, holdt Holistisk Forbunds offisielle velkomsttale hvor hun blant annet berømmet konfirmantenes mot ved å følge sin egen overbevisning og velge et nytt konfirmasjonsalternativ. Hun understreket viktigheten av å ha alternativt tenkende individer i samfunnet som stiller spørsmål og tenker helhetlig.

3 Siden 2003 har ritualgruppen i Holistisk Forbund jobbet med ritualer generelt og konfirmasjon spesielt og med dette arbeidet blåst liv i de klassiske ritualteoriene og pubertetsinitiasjonene. Disse tema er bl.a omtalt en artikkel om holistisk konfirmasjon skrevet av Kikki Gulliksen, koordinator for ritualgruppen Artikkelen ble publisert i Klassekampen, Aftenposten, Alternativt Nettverk og fjorårets utgave av Holisten. Det har i arbeidet dessuten blitt avholdt to seminarer med deltagelse fra forskjellige lokallag og med tidligere leder av HoF og initiativtager til ritualarbeidet i Holistisk Forbund, Inge Ås, og med teolog Jone Salomonsen som foredragsholdere. Gjennom idemyldring og kreative innspill har seminardeltagerne vært med på utarbeidelsen av struktur og innhold i holistisk konfirmasjon. Målsetningen har vært å tilrettelegge for et holistisk overgangsrituale for ungdom, på reise fra barn til voksen basert på HoFs tre kjernepunkter: alt henger sammen, mangfold og udogmatisk åndelighet. Konfirmasjonsveilederne Elin Bardal og Øyvind Solum ledet i løpet av våren konfirmantene gjennom konfirmasjonsforberedelsen som bl.a besto av syv undervisningskvelder med innhentede gjestelærere på ulike temaer: Menneskerettighetene og The Earth Charter, mangfold og interkulturell kommunikasjon, narkotika og seksualitet - temaer som er nyttige for ungdom å vite noe om i forhold til den samfunnsmessige virkeligheten vi befinner oss i. Med temaene drømmer og energi, drømmereiser, uttesting av egne grenser gjennom teaterlek, og ulike selvutviklingsøvelser som innledning og avslutning på hver kveld, var målet bl.a å gi kraft til konfirmantenes egne evner til å begynne og skape sin individuelle plass i og til å gi sitt unike bidrag til helheten. Temaene satt fokus på åndelighet, indre verdier og selvutvikling som er blant hovedsatsningsområdene til Holistisk Forbund. I konfirmasjonsforberedelsene inngikk det dessuten en visjonshelg bestående bl.a av en styrkeprøve som ga konfirmantene mulighet til å teste ut ubegrunnet frykt og erfare at verden er et trygt sted å være en natt med utesitting i skogen. Faglig ansvarlige for helgen, Marit Elverland og Gunn-Anne Sommersel fra Tromsø lokallag, sørget for et profesjonelt helgeopplegg, som er med på å skille holistisk konfirmasjon fra de andre konfirmasjonsalternativene. Både konfirmantene og deres foreldre virket godt fornøyd med det holistiske konfirmasjonsopplegget. En forelder uttrykte det ved å si at dette virket som roten til noe voksende. Om opplegget møtte konfirmantenes forventninger om at holistisk konfirmasjon er mer spennende og interessant enn de andre konfirmasjonsalternativene, får Holistisk Forbund svar på gjennom evalueringsarbeidet som er iverksatt av evalueringsutvalg nedsatt av hovedstyret. Ritualgruppen leverte i juli en omfattende prosjektrapport til utvalget som legger grunnlag for evaluering, videreutvikling og videreføring av prosjektet holistisk konfirmasjon. Er du interessert i holistisk konfirmasjon - følg med på konfirmasjon. Informasjon blir lagt ut så snart denne er klar eller ta kontakt med leder av Landsutvalget for Ritualer, Bente Scott Amundsen, tlf eller Erfaringer med dialoggrupper i Oslo lokallag ved Per Grøholt Dialog er et alternativ til vanlige diskusjoner/debatter og åpner opp for en dypere, felles innsikt for individer og i grupper. I løpet av 2005/2006 har Oslo lokallag på forsøksbasis anvendt dialog som metode i 3 grupper med henholdsvis 5, 7 og 10 deltagere. Det begynte med at en samtalegruppe i Oslo lokallag ville lære litt om dialog. Per Grøholt var med i gruppen og hadde noen erfaringer med slike grupper gjennom sin konsulentvirksomhet. Gruppen hadde fire møter for å øve seg i dialog. Deretter fortsatte den som samtalegruppe, men brukte dialog når de følte at det var mer egnet. Ut fra de positive erfaringene i den første gruppen ble det høsten 2005 etablert 2 dialoggrupper i Oslo lokallag med henholdsvis 7 og 10 deltagere. Hensikten var å høste mer erfaringer med slike grupper. Hver gruppe skulle ha 4 møter for å trene og erfare dialog og ble lagt tilrette av Per. I tillegg til trening i dialog ble det lagt vekt på å få innsikt i sammenhengen mellom dialog og holisme. På begge områdene var erfaringene meget gode. De fleste deltakerne ønsket å lære mer om de to emnene. Det ble lagt vekt på å trene i metoder som kan fremme dialog. Disse metodene omfatter bl.a å lære seg 1. Å lytte 2. Å respektere 3. Å ikke vurdere 4. Identitet 5. Søkende spørsmål og refleksjon 6. Å identifisere antagelser De tre første var noe lettere å forstå og tilegne seg. Identitet var noe vanskeligere, mens 5 og 6 krevde mer øvelse for å få tak i det å lytte, respektere og ikke vurdere gir tilstrekkelig grunnlag for å bruke dialog i første omgang. Det viste seg at dialog er en prosess som bare kan læres gjennom erfaringer og opplevelser. Sammenhengen mellom dialog og holisme ble tydeligere gjennom øvelsene, men kan vanskelig forklares. Trolig har dette noe å gjøre med at gjennom dialogprosessen åpner man for dypere, intuitiv innsikt hos hverandre og i hele gruppen. Dette igjen har trolig sammenheng med at i holisme er alt forbundet - helheten kan bare oppleves, men ikke forstås. Dette er bare en antydning og ikke svaret, men gjennom dialog kan man komme videre i dypere erkjennelser. Det finnes mange dialogmetoder og ulike former for dialog har vært praktisert i årtusener. Den metoden som her er anvendt bygger på omfattende forskning og utprøving over 10 år av MIT - Massachusetts Institute of Technology (blant de største universitets - og forskningssentra i USA). Per med flere har kontakt med dette miljøet. Det er gitt ut en egen bok om emnet skrevet av forskningslederen for dialogprosjektet: William Isaccs " Dialogue and the Art of Thinking Together". Doubleday sider. Part 2 og 3 anbefales. Med de gode erfaringer fra utprøving av dialog, vil Oslo lokallag fra høsten 2006 tilby flere aktiviteter innen dialog. Se HoFs hjemmeside - Oslo lokallag om dette.

4 Introduksjon til handlingsplan 2006/2007 for Holistisk Forbund Følgende handlingsplan for Holistisk Forbund for perioden 2006/2007, ble vedtatt av Hovedstyremøtet den 19. august 06. Til landsmøtet i Holistisk Forbund i mai forelå det ingen forslag til handlingsplan. Derfor fikk det kommende styret i oppdrag av landsmøtet å lage en handlingsplan for perioden. Det ble også fattet noen vedtak på landsmøtet, som kan ses på som deler av en slik plan. Disse er innarbeidet i denne handlingsplanen. I tillegg finnes det en handlingsplan for 2005/2006, som ble vedtatt på landsmøtet i Flere av de saker som står i denne handlingsplanen, men som ikke er gjennomført, er også tatt med i den nye handlingsplanen. Styret i Holistisk Forbund mener at denne handlingsplanen er realistisk i forhold til hva som kan være mulig å få gjennomført, og ikke en lang ønskeliste. Likevel finnes det noen usikkerhetsmomenter: Alle i styret utfører sitt styrearbeid på sin fritid. Selv om vi har en sekretær ansatt i 60 % stilling, er det også visse begrensninger i hva vi kan forlange av hva en sekretær skal makte. Dessuten vet vi ennå ikke helt hvor mye vi får i statstilskudd for i år. Om noen av våre lokallag eller enkeltmedlemmer mener de kan bidra med eller til noe av det som er nevnt i denne handlingsplanen, vil vi være takknemlige for det. Ta i så fall kontakt med vårt sekretariat, eller noen i styret. Med vennlig hilsen Styret i Holistisk Forbund Handlingsplan for Holistisk Forbund for perioden 2006/ Det ukjente Holistisk Forbund er en organisasjon som også er åpen for at «Det ukjente» kan være en ressurs. Derfor bør: «Det ukjente» være til stede i planlegging av aktiviteter og møter som planlegges av HoF sentralt Lokallag oppfordres til å ta i bruk «Det ukjente» når det er mulig. 1. Videreutvikling av Holistisk Forbunds verdisyn Utgangspunktet for Holistisk Forbund sitt verdisyn ligger først og fremst i formålsparagrafen. I tillegg har Landsmøtet valgt tre landsutvalg med ledere på begrepene holisme, dialog og ritualer. Vi bør derfor ha disse begrepene med i utviklingen av organisasjonens verdisyn. Med dette utgangspunktet skal Hof: Gi de tre landsutvalgene mandater og legge til rette for at de kan gjennomføre sitt arbeid på best mulig måte Om mulig, gjennomføre tre konferanser med basis i landsutvalgenes arbeid Evaluere konfirmasjonsprosjektet i Oslo og legge til rette for ny konfirmasjon i Oslo våren 2007 Om det viser seg fornuftig, stimulere til at det gjennomføres et konfirmasjonsopplegg i et annet fylke Forsøke å skaffe fram midler til å lage et materiell for konfirmasjonsundervisning og et materiell for skolering av de som skal være ansvarlige for denne undervisningen Fortsette arbeidet med å lage et skoleringsopplegg (hefte) om holisme og, om mulig, også lignende opplegg for dialog og generelt ritualarbeid Sette i gang et arbeid med å utvikle gravferdsritualer. 2. Organisasjonsutvikling og intern kommunikasjon På flere landsmøter har det vært fremmet forslag som har forutsatt at HoF har flere aktive lokallag enn i dag. Det er dessuten et faktum at HoF har veldig mange medlemmer i kommuner og fylker uten lokallag. Dette utgjør selvfølgelig også et demokratisk problem. I og med at Landsmøtet også vedtok en vedtektsendring som sier noe om de geografiske begrensningene for hvor et lokallag kan ha medlemmer fra, bør det også være en målsetting å prioritere opprettelsen av lokallag. I tillegg må de eksisterende lokallaga og ikke minst styrene i disse gis muligheter til å skaffe seg kunnskaper om både generelt organisasjonsarbeid og organisasjonsarbeid i en organisasjon som HoF. På Landsmøtet ble også følgende to forslag vedtatt: - Organisasjonsbygging og -utvikling med utgangspunkt i dagens organisasjon, tas inn i handlingsplanen. - Hovedstyret skal ta inn i sin handlingsplan følgende områder: 1. Opplæring 2. Organisasjonskultur 3. Demokratisk lærende organisasjoner 4. Ulike organisasjonsformer. Derfor vil HoF: Tilby alle styremedlemmer, både sentralt og lokalt, et kurs i organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling Spre kunnskap om håndtering av vanskelige og/eller konfliktfylte situasjoner i organisasjonen Ta sikte på at det opprettes to nye lokallag i løpet av perioden Finne fram til en enkel, men god fordelingsnøkkel for overføring av økonomiske midler fra HoF sentralt til lokallaga Finne fram til gode rutiner for lokallagas forvaltning av tildelte midler Etablere gode rutiner for innkreving av (og purring på) kontingent Lage gode rutiner for oppdatering av relevante medlemslister til lokallaga Finne fram til en funksjonelle rutiner for oppdatering og vedlikehold av medlemsregisterets adresser Stimulere til at lokallag kan drive erfaringsutveksling og på annen måte kan ha nytte av hverandre Sørge for at de lokallag som ønsker besøk fra HoF sentralt skal få dette, så langt det er praktisk mulig Lage retningslinjer for reisefordeling Lage hjemmesider som også er funksjonelle i forhold til ønsker fra lokallaga, slik at også de kan bruke deler av dem Utgi minst tre nummer av Holisten i løpet av perioden. 3. Synliggjøring Både HoF sin formålsparagraf og den generelle økningen i samfunnet for alternativer til det tradisjonelle, skulle tilsi at det finnes et potensiale for et mye større medlemsgrunnlag enn i dag. Mener vi at HoF er en viktig organisasjon gjennom det vi står for, må vi også sørge for å nå ut til så mange som mulig med HoF sin plattform.

5 Derfor vil HoF: Sørge for at det lages en ny brosjyre Lage en folder om hva holisme kan være Være synlig med informasjon om HoF på aktuelle messer og andre, lignende arrangementer, og stimulere til at lokallag gjør det samme Holde hjemmesidene kontinuerlig oppdatert Sørge for at Hof er en høringsinstans i saker som hører inn under begrepene tros- og livssyn Avgi en uttalelse om Gjønnesutvalgets innstilling Delta aktivt i Samarbeidsutvalget for tros- og livssyn og deres seminarer Vurdere medlemskap i andre, relevante paraplyorganisasjoner Lage pressemeldinger, artikler og andre uttalelser på for HoF relevante saker som eksisterer/ måtte oppstå, slik at HoF også blir synlig i media Starte arbeidet med å lage en egen mediestrategi Når det er mulig, sørge for at Hof sine seminarer (eller deler av dem) også kan være åpne for andre interesserte enn bare medlemmer. ET SMIL Et smil koster ingenting, men gir mye. Det beriker dem som gir det. Det tar bare et øyeblikk, men minnet om det varer enkelte ganger evig. Ingen er så rik eller mektig at han kan komme noen vei uten det, og ingen er så fattig at han ikke kan bli rikere av det. Et smil skaper lykke i hjemmet, fremmer godvilje i forretningslivet og er hjørnesteinen i vennskap. Det kan kvikke opp den trette, muntre opp den nedtrykte, gi solskinn til den bedrøvede og er naturens beste motgift mot problemer. Likevel kan det ikke kjøpes, tigges, lånes eller stjeles, for det er noe som ikke har noen verdi for andre før det blir gitt bort. Når mennesker er for trette til å gi deg et smil, kan du gi dem ett av dine. Ingen trenger et smil så mye som han som ikke har noe å gi bort. ER GUD KRISTEN? Alle verdens religioner og åndelige retninger benytter forskjellige ord og uttrykk for å kommunisere sitt budskap. Noen av disse ordene og uttrykkene er de samme, mens andre er unike for hver enkelt retning. Felles for de fleste av disse uttrykksformene er at de provoserer eller skaper negative assosiasjoner hos noen, mens de hos andre kan skaper en trygg og god følelse. Her i Holisten vil du finne igjen de fleste åndelige uttrykksformene idet vi vil la hver enkelt artikkelforfatter benytte de ord og uttrykk som denne er mest familiær med. Vi håper at du som leser og medlem makter å ha forståelse for at andre medlemmer uttrykker seg forskjellig fra deg, selv om det av og til kan irriterer deg litt. DU HAR EN GOD VENN NÅR... Du stoler på vedkommende. Føler at du blir tatt imot når du tar opp ting du er opptatt av. Vet at dere gir hverandre albuerom og respekterer hverandre. Du våger å være direkte og si fra også om ubehagelige ting, fordi det ligger omsorg bak. Du føler deg oppløftet og beriket ved samværet. Du kan glede deg på din venns vegne om vedkommende har større hell i livet enn du. OG HUSK: VENNSKAP GÅR BEGGE VEIER! Vi het Viet Vidhet Vidde Visdom Vi som Vil vi Vidde? Vil vi Vite...? Sidsel Smith - Meyer Et dikt sendt fra Herbert Risvik. Forfatter er ukjent Bidrag til Holisten Alle forbundets medlemmer inviteres til å bidra med skriftlig informasjon som kan være av allmenn interesse for nåværende og potensielle medlemmer. Det gis mulighet for korte debattinnlegg, dikt, kunngjøring av aktiviteter, bokanmeldelser og kursomtale m m. Leveringsfrist for neste utgave er 30. november Retningslinjer finner man på Bidrag sendes til redaksjonskomiteen ved Irene Marøy,

6 HOLISTISK FORBUND Kathrine Stenberg, sekretær Epost: Postadresse: Postboks 8925,Youngstorget, 0028 Oslo Besøksadresse: Motzfeldtsg. 1, 0187 Oslo tlf , mandag, tirsdag og onsdag. Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner Pr Arendal: kontakt: Henning Jon Grini, Songe terrasse 20d, 4842 Arendal, P: , M: Bergen: leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen, M: , Buskerud: kontakt: Egil Trohaug, Adresse: Kleivene 10, 3041 Drammen, M: , Haugesund: leder: Bente Kvilhaugsvik, Tjernagel, 5550 Sveio, P: , M: Mo i Rana: kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt.42, 8618 Andfiskå, P/J: , M: Nesodden/Frogn: leder: Runar Todok, Blåbærstien 16 B, 1450 Nesoddtangen, P: , M: Oslo: leder: Elisabeth Ottestad Chahine, Piggsoppvn. 4d, 2016 Frogner, P: , M: Stavanger: leder: Rune-Jan Bjørnsen, Kaptein Mejlændersgt. 12, 4026 Stavanger, P: Tromsø: leder, Beate Kvarmo, Gimelveg 56 A, 9019 Trømsø, M: , Trondheim: kontakt: Dagfinn Aune, Einerveien 10, 7227 Gimse, P: , M: Ålesund: kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund, P: , Lokallagsaktivitet høsten 2006: HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse. Arendal: Lokallaget søker ny leder. Ta kontakt med Henning Jon Grini (se kontaktinformasjon over). Buskerud: Buskerud vil blåse liv i lokallagsvirksomheten og ønsker flere medlemmer! Ta kontakt med Egil Trohaug. Oslo: Medlemsmøter i Oslo lokallag høsten 2006: Mandag Tema: Holisme Mandag Foredrag av Leif Runar Forst, Tema: Verdensdeklarasjonen (The Earth Charter) Mandag Foredrag av Erik Evenrud, Tema: Biodynamisk Jordbruk Mandag Tema ikke satt opp Mandag Tema ikke satt opp Alle møtene er kl og finner sted på Unity-senteret i Møllergt. 23 (inngang fra Hospitalgaten). Senteret ligger ved Youngstorvet, ovenfor Folkets Hus, ved siden av gamle Møllergt.19 (Gamle politistasjonen). Dialoggrupper: Høsten 2006 etableres to nye dialoggrupper med Per Grøholt som leder. Det vil bli 4 møter i gruppene i løpet av høsten hver 3-4 uke a 3 timer. Møtestedet er Unity ved Youngstorget. Møtene starter kl Dag avtales med hver gruppe. Første møte er i uke 36. Opplegget er gratis, men hver betaler kr. 100 for lokalleie for fire møter. Påmelding pr til senest 25. august. Oppgi navn, og tlf.nr. Alle kan delta. Hver gruppe vil ha 6-8 deltakere. Gruppene fylles etter hvert som påmeldingene mottas. De som har kommet med får bekreftelse innen 1. september. Holismegruppe: Dette er en gruppe for mennesker som vil leke med spørsmål og ideer knyttet til holisme. Holisme tar utgangspunkt i at alt henger sammen med alt annet; at vi er alle forbundet på en eller annen måte, enten du ser det fra åndelig eller vitenskapelig perspektiv. Vi tar i bruk dialog som betyr blant annet at lederens oppgave er å inspirere og sørge for at dialog flyter slik at alle deltagere er engasjerte. Det betyr også at det ikke letes etter fasitsvar. Tema for høsten 2006: 1. Holisme som hjørnestein onsdag 13. sept. 2. Holisme og nu-et onsdag 27. sept. 3. Holisme og endring onsdag 11. okt. 4. Holisme, egenrefleksjon og intensjoner onsdag 25. okt. 5. Holisme, makt og etikk onsdag 15. nov. 6. Holisme, kjærlighet og dommer onsdag 29. nov. Gruppen er åpen for alle; min. 6 deltagere, maks 12 og avholdes på Unity Senteret i Oslo, 6 onsdager fra kl 18:00 til 21:00. Deltageravgift kr.300,- tas med til 1. møte. Dekker husleie og kopieringsutgifter.ta kontakt med gruppeleder med spørsmål og for påmelding: Marcelle Askew, mob ,

HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET

HOLISTEN LEDER HVA ER HOLISME? - JAZZ OG HELHET HOLISTEN Nr 1 2007 Januar - februar Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon LEDER Etter at FNs klimapanel la fram sin siste rapport, diskuteres miljøet og klimaforandringene mer intensivt

Detaljer

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 I dette nummeret av Holisten finner du Holistisk Forbunds høringsutalelse angående Gjønnes utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2013 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2015 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og ble

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan LM 17 Virksomhetsplan 2017-2018: Virksomhetsplan 2017-2018 1. Innledning Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som arbeider for å fremme menneskers rettigheter og muligheter til å utøve sitt livssyn.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012 POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: asbjorn.risan@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 TRAPES 10 04. MARS 05. MARS MATPAKKE 06. MARS 07. MARS Vi går til gand kirke 08. MARS 11 11. MARS Vi deler barna i mindre grupper Barnemøte!

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer