Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005."

Transkript

1 SIDE 429 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar MASTERGRAD I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler om menneskelige, mellommenneskelige og sosiale problemer, sosial forandring og problemløsning. Oppmerksomheten er i stor grad rettet mot utsatte grupper og sosialpolitikk. Sosialt arbeid kan være profesjonell virksomhet for å hjelpe individer og grupper til å forbedre eller gjenopprette sin evne til å fungere i samfunnet, og det kan være arbeid for å forandre problemskapende samfunnsforhold. Forståelsen av samspillet mellom individet og omgivelsene står sentralt. Likeså bruk av denne forståelsen for å intervenere i forhold til sosiale problemer. Som universitetsfag og forskningsfelt har sosialt arbeid forankring i det handlingsorienterte og anvendte aspektet. Samtidig inngår det som en del av den generelle samfunnsvitenskapelige debatten. Forskningen og faget har tverrfaglig karakter, og i tillegg til egen kunnskapsbase trekker en veksler på fag som sosiologi, pedagogikk, psykologi og statsvitenskap. Forskning i sosialt arbeid handler i stor grad om å forstå og forklare individuelle og sosiale problemer for å bidra til løsninger av disse - herunder bidrag til utformingen av så vel sosialpolitikken som det praktiske sosiale arbeidet. Ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap tilbys master- og doktorgradsundervisning. Masterstudiet Mastergrad i sosialt arbeid er et studium på 120 studiepoeng, eller tilsvarende 2 års heltids studier. Det bygger på at studentene har en 3-årig sosialfaglig utdanning, og gir videregående utdanning innenfor sosialt arbeid som kunnskapsområde og i samfunnsvitenskapelige arbeidsmåter. Det skal gi studentene en allsidig innføring i ulike teorier, forskningsmetoder og tilnærmingsmåter. Det skal gi studentene trening i å gjennomføre vitenskapelige utredningsog forskningsarbeider, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Masterstudiet søker å bygge opp en yrkeskompetanse som kan kvalifisere for: Forsknings- og utredningsarbeid Undervisning, blant annet i høgskolesektoren Stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging Stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesenter Masterstudiet fins i to varianter. Den ene er en generell mastergrad i sosialt arbeid. Den andre er en mastergrad med fordypning i barnevern. Studieopplegg og opptakskrav for de to variantene er i hovedsak likt, men ved fordypningen i barnevern stilles spesifikke krav på punkter der den generelle mastergraden har valgfrihet (se nedenfor under studiets opp-bygging). MÅLGRUPPE Mastergrad i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har fullført en 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning. Etter individuell vurdering åpnes det også for søkere med beslektet utdanning og relevant erfaring.

2 SIDE 430 OPPTAKSKRAV For opptak kreves fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Søkerne fordeles i to opptaks grupper (gruppe A og B). Søkere i gruppe A) gis fortrinnsrett ved opptak. Gruppe A) Søkere med sosialfaglig grunnutdanning 3-årig sosionom- eller barnevernspedagogutdanning. Gruppe B) Søkere uten sosialfaglig grunnutdanning Søkere med beslektede utdanninger vil, ut fra reell sosialfaglig kompetanse og praksis, kunne være kompetente for opptak. Disse søkerne vurderes individuelt av instituttet: Nærliggende profesjonsutdanning, eksempelvis vernepleier-, ergoterapeututdanning og pedagogisk utdanning med relevant praksis Samfunnsvitenskapelig cand.mag.- eller bachelorgrad, med relevant praksis. STUDIETS OPPBYGGING 1. Mastergrad i sosialt arbeid uten spesialisering Studiet strekker seg normalt over 2 år (4 semester) med fulltids studier, men det er mulig å tilpasse til ulike studieforløp. Det består av: Obligatoriske emner: En obligatorisk del på 30 studiepoeng som består av de fire emnene, HLS3001, HLS3002, HLS3004 og HLS3006. De obligatoriske emnene behandler forskningsmetode, vitenskapsteori og støtte til arbeidet med masteroppgaven. Sosialt arbeids teori: En del på 15 studiepoeng der studenten velger to av de tre emnene: SARB3000, SARB3001, SARB3002. En del på 30 studiepoeng som består av valgfrie kurs. ISH vil hvert semester tilby ett eller to slike kurs på 15 studiepoeng. Innen disse emnene er det også mulig å velge en enklere variant på 7,5 studiepoeng. En kan også søke om å få godkjent kurs på mastergradsnivå fra andre fag eller universitet. Inntil 15 av de 30 valgfrie studiepoengene kan være SARB3509/3510, et veiledet selvstudium. En kan også velge det tredje emnet i sosialt arbeids teori som valgfritt emne. Masteroppgaven og avsluttende prøve, SARB3900, er obligatorisk og utgjør 45 studiepoeng. 2. Spesielt for mastergrad i sosialt arbeid med fordypning i barnevern Studiet tilsvarer master i sosialt arbeid uten spesialisering når det gjelder samlet omfang, krav til obligatoriske emner, sosialt arbeids teori og masteroppgaven. Master i sosialt arbeid med fordypning i barnevern har imidlertid ikke en valgfri modul. I stedet har studiet en modul kalt Barnevern. Denne delen er på 30 studiepoeng som består av emnene SARB3501* Barndomfamilie-barnevern II og Barne- og ungdomsvern: kommunikasjon med barn/unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Sistnevnte emne tilbys fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag. (Emnebeskrivelse fås ved henvendelse til ISH).

3 SIDE 431 Modell for masterstudiet i sosialt arbeid Semester Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) Emne (7,5 sp) 4. semester- /vår SARB3900 Masteroppgave 3. semester- /høst 2. semester- /vår Valgfritt emne Valgfritt emne HLS3004 Sosialt arbeidemne/valgfritt emne 1. semester /høst HLS3001 HLS3002 1) SARB3900 (45sp) Valgfritt emne 2) Sosialt arbeidemne Valgfritt emne HLS3006 3) Sosialt arbeidemne/valgfritt emne 1) Planlegging av masteroppgaven bør starte allerede i 2. semester. 2) Det er obligatorisk med to av de tre sosialt arbeid-emnene SARB , til sammen 15 studiepoeng 3) Emnene er enten 7,5 eller 15 sp, og studentene skal ha emner på til sammen 30 studiepoeng Studenter som tas opp på studiet er i løpet av første semester forpliktet til å inngå avtale om utdanningsplaner i henhold til de regler som til enhver tid gjelder ved NTNU. EMNEOVERSIKT Kode Tittel Sp. Und. Adgangsbegrensing Obligatoriske emner HLS3001 Forskningsmetodologi, forskningsetikk og 7,5 H Ja forskningsdesign HLS3002 Kvantitative metoder og statistikk 7,5 H Ja HLS3004 Kvalitative metoder 7,5 V Ja HLS3006 Vitenskapsfilosofi og vitenskapelig skriving 7.5 V og Ja H SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid 45 ** Ja Teoriemner Studenten må ta 2 av disse 3 teoriemnene: SARB3000 Tilnærmingsmåter i sosialt arbeid 7,5 H Ja SARB3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis 7,5 H Ja SARB3002 Samhandling og omgivelser, avvik og sosiale 7,5 V Nei problemer Valgfrie emner: SARB3500* Barndom - familie - barnevern I 7,5 ** Nei SARB3501* Barndom - familie - barnevern II 15 ** Nei SARB3502* Helse- og sosialpolitikk I 7,5 ** Nei SARB3503* Helse- og sosialpolitikk II 15 ** Nei SARB3504* Organisasjon og organisering I 7,5 ** Nei SARB3505* Organisasjon og organisering II 15 ** Nei SARB3506* Funksjonshemming; teori, sosialpolitikk 7,5 ** Nei og hverdagsliv I SARB3507* Funksjonshemming; teori, sosialpolitikk og hverdagsliv II 15 ** Nei

4 SIDE 432 Kode Tittel Sp. Und. Adgangsbegrensing SARB3509 Veiledet selvvalgt studium I 7,5 H/V Ja SARB3510 Veiledet selvvalgt studium II 15 H/V Ja SARB3511* Innvandring, integrasjon, mangfold I 7,5 ** Nei SARB3512* Innvandring, integrasjon, mangfold II 15 ** Nei SARB3513* Psykisk helsearbeid 7,5 ** Nei SARB3514* Sosialt arbeids historie I 7,5 ** Nei SARB3515* Sosialt arbeids historie II 15 ** Nei HLS3505 Selvmordsforebygging 7,5 ** Nei Eksperter i Team 7,5 H/V Nei Studentene velger enten versjon I eller II av emner med samme tittel. * Det blir arrangert minimum 3 valgfrie emner i året, og hvert emne vil normalt gå annethvert år eller oftere. Normalt skjer kunngjøring midtveis i semesteret før kurset skal gå. Emner med samme tittel undervises samtidig. ** Se under emnebeskrivelsen Eksperter i Team er et emne på 7,5 sp som skal være felles for alle NTNU-studenter. Tema vil variere fra semester til semester, og skal fokusere på problembasert læring og tverrfaglig samarbeid om reelle problemstillinger for samfunn og næringsliv. I tillegg til det nevnte, kan studentene velge KULT 2202 Teorier om kjønn (7,5 poeng) som tilbys ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Det er også mulig å benytte SARB3509 Veiledet selvvalgt studium I til å komponere en fagspesifikk påbygning på den generelle KULT2202. Studiet kan tas som deltidsstudium etter avtale med fakultetet. Forkunnskapskrav til de enkelte emner Se under de aktuelle emnene. Ved behov for begrensninger av studenttallet, gis prioritet til masterstudenter ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Arbeids- og studieformer Masterstudiet har som ambisjon å tilrettelegge for arbeidsformer som stimulerer til og utvikler studentenes kunnskapsnivå og selvstendige refleksjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. It s learning, internett og seminarform vil bli brukt i en viss utstrekning. Undervisningen vil i stor grad bli organisert i intensive blokker på en uke hver. Blokkukene vil derfor være korte og intensive undervisningsperioder, mens det selvstendige arbeidet i større grad pågår mellom disse ukene. ISH vil søke å legge til rette for kollokvieaktivitet mellom blokkukene. Studier i utlandet Det er mulig for studenten å ta et utenlandsopphold i ett til to semester, fortrinnsvis i 3. semester. Det er viktig at de fagene studenten tar i utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i de øvrige utdanningsplanene til studenten.

5 SIDE 433 EMNEBESKRIVELSER MASTERGRAD OBLIGATORISKE EMNER HLS3001 Forskningsmetodologi, forskningsetikk og forskningsdesign Research Methods, Research Ethics and Research Design Faglærer: Førsteamanuensis Kristjana Kristiansen, Førsteamanuensis Berge Solberg Koordinator: Førsteamanuensis Kristjana Kristiansen Obl. aktiviteter: To godkjente øvinger Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskape-lige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Å gi studenten innsikt i grunnleggende etiske og metodologiske spørsmål vedrørende design av et forskningsprosjekt, samt å starte prosessen mot arbeidet med masteroppgaven. Faglig innhold: En tar opp teoretiske så vel som praktiske spørsmål rundt utforming av problemstilling, sammenheng mellom problemstilling, forskningsmetode og etikk, og presenterer sterke og svake sider ved ulike typer forskningsdesign. Emnet tar også opp klassiske forskningsetiske problemstillinger og gjeldende retningslinjer innen så vel medisinsk som samfunnsvitenskapelig forskning. Institusjoner, lovverk og godkjenningsordninger som studentene vil kunne møte i arbeidet med masteroppgaven, vil bli gjort rede for. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning og øvinger. Obligatorisk aktivitet: 2 godkjente øvinger. 4 timers skriftlig eksamen. Læringsformer og aktiviteter: SKRIFTLIG EKSAMEN 4 timer 1/1 HLS3002 Kvantitative metoder og statistikk Quantitative Methods and Statistics Faglærer: Førsteamanuensis Heidi Marie Hjelmeland, Professor Jan Tøssebro Koordinator: Professor Jan Tøssebro Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskape-lige fag, eller tilsvarende. Læringsmål: Gi kunnskap om elementær statistikk og behandling av kvantitative data.

6 SIDE 434 Faglig innhold: Emnet gir en innføring i de viktigste framgangsmåter for innsamling og analyse av kvantitative data. Det behandler spørsmål rundt etablering av utvalg, målinger (herunder utforming av spørreskjema og laging av skalaer/indekser), eksperiment og surveydesign, kvantitativ dataanalyse og elementær statistisk bearbeiding. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning og øvinger. Det inngår øvinger i analyse av et kvantitativt materiale. Eksamen er en semesteroppgave der det foretas en enkel kvantitativ analyse av en selvvalgt problemstilling ut fra ett eller to datasett som er stilt til disposisjon. OPPGAVE 1/1 HLS3004 Kvalitative metoder Qualitative Methods Faglærer: Førsteamanuensis Kristjana Kristiansen Koordinator: Førsteamanuensis Kristjana Kristiansen Obl. aktiviteter: 2 godkjente øvinger Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende. Læringsmål: Gi kunnskap innenfor bruk av kvalitative forskningsmetoder. Faglig innhold: Emnet gir en innføring i ulike kvalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på samtaleintervjuer og ulike former for observasjon, mens andre metoder presenteres mer summarisk (f.eks. analyse av dokumenter og tekster). Emnet behandler spørsmål knyttet til utvalg, datainnsamling, analysering og rapportering. Eksamensoppgaven består av å analysere et kvalitativt materiale. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning og øvinger. Obligatoriske aktiviteter: 2 godkjente øvinger må være innlevert for å få avlegge eksamen. Individuell skriftlig oppgave. Læringsformer og aktiviteter: OPPGAVE 1/1

7 SIDE 435 HLS3006 Vitenskapsfilosofi og vitenskapelig skriving Theory of Science and Scientific Writing Faglærer: Førsteamanuensis Berge Solberg Koordinator: Professor Geir Arild Espnes Obl. aktiviteter: Deltakelse i diskusjonsgrupper, seminardeltakelse, for sosialt arbeid-studenter påfølgende høst: Obligatorisk seminar. Anbefalte forkunnskaper: Bygger på HLS3001 Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende. Læringsmål: Ved slutten av dette kurset skal studenten ha gjort seg kjent med forskjellige teorier om struktur og utvikling av vitenskap og være i stand til å anvende minst en av disse teoriene kritisk innenfor områdene sosialt arbeid eller helsevitenskap. Studenten skal også være godt i gang med utviklingen av prosjektet/egen masteroppgave. Faglig innhold: Emnet gir en innføring i vitenskapsteori og -filosofi. Ulike tidsepokers vitenskapsteori blir presentert langs idehistoriske linjer. Dette innebærer at flere ulike erkjennelser av struktur og utvikling av vitenskap blir diskutert. Det vil også bli lagt vesentlig vekt på skriveprosesser knyttet til selve masteroppgaven. Det vil bli vektlagt at struktur og innhold i en vitenskapelig rapport/artikkel underbygger, men også gjenspeiler vitenskapens struktur. Det vil også i dette emnet bli fokusert på prosessuelle aspekter, som for eksempel egne forventninger, hvordan bruke veilederen, gleder og frustrasjoner i arbeidet. Undervisningen vil foregå som to seminarer, et tidlig og et sent i semesteret, og forelesninger/øvinger mellom disse. Påfølgende høst blir undervisningen fulgt opp av et obligatorisk seminar. Her skal hver student som vil delta, med bakgrunn i opplæringen i HLS3006, innlevere og presentere en ferdig bearbeidet prosjektskisse. Skissen skal reflektere kunnskap både i vitenskapsteori, metode og design. Seminaret vil legges opp slik at kandidatene skal få medstudenters tilbakemelding på prosjektskissen. Prosjektskissen er en obligatorisk del av HLS3006. Læringsformer og aktiviteter: Seminar, forelesninger og problembasert gruppeundervisning. GODKJENT RAPPORT 1/1 SARB3000 Tilnærmingsmåter i sosialt arbeid Approaches in Social Work Faglærer: Førsteamanuensis Mari-Anne Zahl Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende

8 SIDE 436 Læringsmål: Analyse av tilnærmingsmåter i sosialt arbeid. Faglig innhold: Som anvendt fag har sosialt arbeid utviklet forståelsesmåter og arbeidsmåter i samspill med vekslende behov og tilgjengelig kunnskap. Over tid har det eksistert ulike dominerende tilnærmingsmåter, populære eller mindre populære alt etter hvilket perspektiv de vurderes fra. I Norge har en lagt stor vekt på tilpasning til nasjonale forhold. Hensikten med dette emnet er å presentere og analysere ulike sentrale tilnærmingsmåter. Fokus vil være rettet både mot teori og verktøy/arbeidsmetoder. Arbeidsformen vil være forelesninger og gruppediskusjoner med forberedte innlegg fra studentene. Kursmateriell: Pensum er samlet 500 sider, hvorav 350 sider er felles, resten selvvalgt. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning, seminar og gruppearbeid. Hjemmeeksamen over 2 uker. Læringsformer og aktiviteter: HJEMMEEKSAMEN 1/1 SARB3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis Tacit Knowledge and Reflective Praxis Faglærer: Førsteamanuensis Edgar Marthinsen, Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Koordinator: Førsteamanuensis Edgar Marthinsen Obl. aktiviteter: Godkjent muntlig framlegg Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende. Læringsmål: Emnet skal gi innsikt i nyere teori om refleksjon knyttet til sosialt arbeids praksis. Faglig innhold: Kurset tar utgangspunkt i Schöns brudd med den tekniske rasjonaliteten som ramme om tenkning om praksisutøvelse. Selv om mange situasjoner vil ha felles trekk med den en har opplevd tidligere, vil utøvelse av praksis i stor grad skje i en sammenheng som blir ny og unik. I emnet fokuseres det på nyere teori om refleksjon som hjelpemiddel for å utvikle kunnskap som er relevant for sosialt arbeids praksis. Dette representerer en videreføring i forhold til begrep som taus kunnskap og kunnskap i handling. Emnet tar også opp etiske dilemma som utfordring for praksisutøvelsen. Kursmateriell: Pensum er på sider. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning, seminar og gruppearbeid. Obligatorisk aktivitet: Godkjent muntlig presentasjon. 5 sider skriftlig individuell oppgave. OPPGAVE 1/1

9 SIDE 437 SARB3002 Samhandling og omgivelser - Avvik og sosiale problemer Interaction and Environment - Deviance and Social Problems Faglærer: Professor Jan Tøssebro Koordinator: Professor Jan Tøssebro Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Emnet skal gi studenten innsikt i og oversikt over ulike perspektiv på sosiale problemer, samt forståelse for sosiologisk teori om samhandling - interaksjonisme. Faglig innhold: Et sentralt kjennetegn ved sosialt arbeid er at en ut fra kunnskap om samspillet mellom menneske og omgivelser forsøker å intervenere i forhold til sosiale problemer. I dette emnet blir det dels lagt vekt på generell teori om menneskelig handling og samhandling, herunder forholdet individ - sosiale omgivelser. Det legges imidlertid spesiell vekt på forståelsen av marginalitet, avvik og sosiale problemer. Det legges vekt på å presentere ulike perspektiver på avvikende atferd og på teorier som studentene kan anvende i forsøk på å forstå eller forklare sosiale problemer. Begreper som normalitet og avvik er sentrale, men også sosial kontroll og sosialisering. I dette emnet vil en drøfte ulike oppfatninger av årsaker til sosiale problemer, spørsmål om omgivelsenes reaksjoner og personenes tilpasning og mestring. Kursmateriell: Pensum er på sider Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning og seminar. Hjemmeeksamen over 2 uker. Læringsformer og aktiviteter: HJEMMEEKSAMEN 1/1 SARB3900 Masteroppgave i sosialt arbeid Thesis in Social Work Faglærer: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Koordinator: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Undervisning: 45.0 SP Obl. aktiviteter: Faglig veiledning, Deltakelse på 3 masterseminar Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i sosialt arbeid. Alle andre eksamener til mastergraden i sosialt arbeid skal være bestått. Kravene til deltakelse på masterseminar skal være fullført. Faglig innhold: Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Den forventes å ha et omfang på omlag 100 sider (definert ved 12

10 SIDE 438 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand). Oppgaven kan imidlertid også leveres som en artikkelsamling (nærmere retningslinjer fås ved henvendelse instituttet). Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap oppnevner en av de fast ansatte i undervisningsstilling som veileder etter søknad fra studenten. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet. Normalt bør en søke om veileder så snart tema for oppgaven er noenlunde klart. I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven blir det arrangert seminarer (se obligatorisk emne SARB3004). Nærmere råd og retningslinjer for masteroppgaven og avsluttende eksamen finner en i "Studieveiledning for mastergrad i sosialt arbeid" som fås ved henvendelse til ISH eller på instituttets hjemmeside. SARB3900 er siste eksamen til mastergraden i sosialt arbeid og studentene melder seg til eksamen ved instituttet på eget skjema som fås ved ISH og Studentservice. Sammen med oppmeldingen leveres seks eksemplar av avhandlingen. (Velges trykking på NTNU-Trykk, dekker instituttet utgiftene for trykking av seks eksemplarer. Velges andre løsninger må studenten selv bekoste trykking.) Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Dersom studenten leverer inn avhandlingen etter 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret, kan det ikke garanteres at sensur og muntlig prøve kan gjennomføres innen utgangen av henholdsvis vår- og høstsemesteret. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Individuell veiledning, masterseminar. Obligatorisk aktivitet: Alle eksamener som utgjør Mastergraden i Sosialt arbeid må være fullførte og bestått før innlevering av Masteroppgaven. Obligatorisk deltagelse på Masterseminar må være godkjent. Masteroppgaven, presentasjon av oppgaven i forelesningsform (ca 30 minutter) og en muntlig prøve. Forlesningen og den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på oppgaven. AVHANDLING 1/1 VALGFRIE EMNER MASTERGRAD: SARB3500 Barndom - familie - barnevern I Childhood - Family - Child protection I Faglærer: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Koordinator: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Studenten skal utvikle en oversikt over perspektiver og sentrale teorier til forståelse av barndom, familie og barnevern og de endringsprosesser som pågår, herunder ha innsikt i nyere forskning som tematiserer barnevernets praksis. Studenten skal også utvikle evnen til kritikk av forskningen.

11 SIDE 439 Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over perspektiver og sentrale teorier til forståelse av barndom, familie og barnevern og de endringsprosesser som pågår. Det legges vekt på nyere forskning som tematiserer barnevernets praksis. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Kursmateriell: Pensum er på ca. 400 sider. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning og seminar. SKRIFTLIG EKSAMEN 4 timer 1/1 SARB3501 Barndom - familie - barnevern II Childhood - Family - Child protection II Faglærer: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Koordinator: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Undervisning: 15.0 SP Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Studenten skal utvikle en oversikt over perspektiver og sentrale teorier til forståelse av barndom, familie og barnevern og de endringsprosesser som pågår, herunder ha innsikt i nyere forskning som tematiserer barnevernets praksis. Studenten skal også utvikle evnen til kritikk av forskningen. Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor områdene familie, oppvekst og nettverk, med vekt på barns utvikling og sosialisering, og sosialt arbeid med barn og familier. Kurset vil også ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Kursmateriell: Pensum er på sider, hvorav ca 250 sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB3500. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning, seminar og skriving av oppgave. Semesteroppgave med oppgitt problemstilling. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). OPPGAVE 1/1

12 SIDE 440 SARB3502 Helse- og sosialpolitikk I Health and Welfare Policy I Faglærer: Professor II Rolf Rønning Koordinator: Professor II Rolf Rønning Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelig fag, eller tilsvarende. Læringsmål: Gi studentene et analytisk redskap slik at de kan forstå den konkrete utforming av helse- og sosialpolitikken ut fra de verdivalg som gjøres. Faglig innhold: Hensikten med dette emnet er å redegjøre for noen hovedverdier som er sentrale for utformingen av helse- og sosialpolitisk tiltak; rettferdighet, likhet, frihet og solidaritet. Det blir lagt vekt på at helse- og sosialpolitikk er en dragkamp mellom ulike verdier. Noen verdier har større gjennomslag i noen perioder og noen tiltak enn andre, og det er også slik at verdivalg stadig refortolkes og reforhandles. I stedet for å redegjøre for konkrete tiltak som stadig endres, er hensikten å gi studentene et teoretisk rammeverk som kan anvendes på analysen av konkrete reformer og tiltak. Kurset vil ta opp aktuelle tema og kan derfor variere fra gang til gang. Kursmateriell: Pensum er på ca. 400 sider. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning og seminar. 4 timers skriftlig eksamen. SKRIFTLIG EKSAMEN 4 timer 1/1 SARB3503 Helse- og sosialpolitikk II Health and Welfare Policy II Faglærer: Professor II Rolf Rønning Koordinator: Professor II Rolf Rønning Undervisning: 15.0 SP Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende. Læringsmål: Gi studentene et analytisk redskap slik at de kan forstå den konkrete utforming av helse- og sosialpolitikken ut fra de verdivalg som gjøres. Faglig innhold: Hensikten med dette emnet er å redegjøre for noen hovedverdier som er sentrale for utformingen av helse- og sosialpolitisk tiltak; rettferdighet, likhet, frihet og solidaritet.

13 SIDE 441 Det blir lagt vekt på at helse- og sosialpolitikk er en dragkamp mellom ulike verdier. Noen verdier har større gjennomslag i noen perioder og noen tiltak enn andre, og det er også slik at verdivalg stadig refortolkes og reforhandles. I stedet for å redegjøre for konkrete tiltak som stadig endres, er hensikten å gi studentene et teoretisk rammeverk som kan anvendes på analysen av konkrete reformer og tiltak. Kurset vil ta opp aktuelle tema og kan derfor variere fra gang til gang. Hjemmeeksamen skal ha et omfang på sider (12 pkt times roman, og 1,5 linjeavstand definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Kursmateriell: Pensum er på ca. 800 sider inkludert de 400 sider som er pensum i SARB3502. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning, seminar og skriving av oppgave. Hjemmeeksamen over en uke. Læringsformer og aktiviteter: HJEMMEEKSAMEN 1/1 SARB3504 Organisasjon og organisering I Organization and Organizing I Faglærer: Amanuensis Ingrid Bogen Koordinator: Amanuensis Ingrid Bogen Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Å øke studentens generelle oppmerksomhet om den nærmest allestedsnærværende betydning av organisasjon og organisering i moderne samfunn. Kunnskap om organisasjonsmessige faktorer er særlig viktig innen "organisasjonstunge" samfunnsområder, og emnet vil således kunne være et viktig redskap i helse- og sosialstudenters arbeid med mange problemstillinger de møter i studiet. Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over organisasjonsteoretiske problemstillinger knyttet til velferds- og omsorgsorganisering. Temaene vil kunne spenne fra drivkrefter og prosesser som profesjonalisering, klientifisering, avinstitusjonalisering, privatisering, effektivisering og samordning, til rådende ideologier når det gjelder organisasjonsaktiviteter som administrasjon, styring, planlegging, evaluering og samarbeid. Kurset vil ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Kursmateriell: Pensum er på ca. 400 sider. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning og seminar. 4 timer skriftlig eksamen. Læringsformer og aktiviteter: SKRIFTLIG EKSAMEN 4 timer 1/1

14 SIDE 442 SARB3505 Organisasjon og organisering II Organization and Organizing II Faglærer: Amanuensis Ingrid Bogen Koordinator: Amanuensis Ingrid Bogen Undervisning: 15.0 SP Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Å øke studentens generelle oppmerksomhet om den nærmest allestedsnærværende betydning av organisasjon og organisering i moderne samfunn. Kunnskap om organisasjonsmessige faktorer er særlig viktig innen "organisasjonstunge" samfunnsområder, og emnet vil således kunne være et viktig redskap i helse- og sosialstudenters arbeid med mange problemstillinger de møter i studiet. Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over organisasjonsteoretiske problemstillinger knyttet til velferds- og omsorgsorganisering. Temaene vil kunne spenne fra drivkrefter og prosesser som profesjonalisering, klientifisering, avinstitusjonalisering, privatisering, effektivisering og samordning, til rådende ideologier når det gjelder organisasjonsaktiviteter som administrasjon, styring, planlegging, evaluering og samarbeid. Kurset vil ta opp aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Kursmateriell: Pensum er på sider, hvorav ca 250 sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB3504. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning, seminar og skriving av oppgave. Semesteroppgave med oppgitt problemstilling. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). OPPGAVE 1/1 SARB3506 Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv I Disability: Theory, Social Policy and Everyday Life I Faglærer: Professor Jan Tøssebro Koordinator: Professor Jan Tøssebro Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Emnet skal gi studenten innsikt i ulike forståelser av funksjonshemming, konsekvensene for forskning og sammenhengen til politikk på feltet.

15 SIDE 443 Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over ulike historiske, ideologiske og teoretiske perspektiv på funksjonshemming. Det vil bli lagt vekt på nyere forskning knyttet til sosialpolitikk og hverdagsliv. Kurset vil ta opp ulike aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Kursmateriell: Pensum er på ca. 400 sider. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning og seminar. 4 timer skriftlig eksamen. SKRIFTLIG EKSAMEN 4 timer 1/1 SARB3507 Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv II Disability: Theory, Social Policy and Everyday Life II Faglærer: Professor Jan Tøssebro Koordinator: Professor Jan Tøssebro Undervisning: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Godkjent tema og pensum innen 1. november/15. april Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Emnet skal gi studenten innsikt i ulike forståelser av funksjonshemming, konsekvensene for forskning og sammenhengen til politikk på feltet. Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over ulike historiske, ideologiske og teoretiske perspektiv på funksjonshemming. Det vil bli lagt vekt på nyere forskning knyttet til sosialpolitikk og hverdagsliv. Kurset vil ta opp ulike aktuelle tema, og kan derfor variere fra gang til gang. Kursmateriell: Pensum er på ca sider, hvorav 250 sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB3506. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Forelesning, seminar og skriving av oppgave. Obligatorisk aktivitet: Godkjent tema og pensumliste for semesteroppgaven. Semesteroppgave (selvvalgt tema). Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). OPPGAVE 1/1

16 SIDE 444 SARB3509 Veiledet selvvalgt studium I Supervised Independent Study I Faglærer: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Koordinator: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Obl. aktiviteter: Godkjenning av tema for semesteroppgave, Godkjenning av tema og pensum for semesteroppgave Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i sosialt arbeid. Læringsmål: Gi studenten øving i å utvikle problemstilling og gjennomføre en begrenset analyse av denne. Faglig innhold: I samråd med ISH og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til mastergraden i sosialt arbeid. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av mastergradsstudiet. ISH oppnevner veileder, og så vel tema som pensum skal godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder. Kursmateriell: Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Veiledning. Obligatorisk aktivitet: Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 20. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Frist for innsending av endelig pensumliste er 2 uker før innlevering av semesteroppgave. Semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på ca. 10 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). OPPGAVE 1/1 SARB3510 Veiledet selvvalgt studium II Supervised Independent Study II Faglærer: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Koordinator: Førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll Undervisning: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Godkjenning av tema for semesteroppgave, godkjenning av tema og pensum for semesteroppgave Forkunnskapskrav: Opptak på masterstudiet i sosialt arbeid.

17 SIDE 445 Læringsmål: Gi studenten øving i å utvikle problemstilling og gjennomføre en begrenset analyse av denne. Faglig innhold: I samråd med ISH og oppnevnt veileder kan studenter selv legge opp ett emne til mastergraden i sosialt arbeid. Emnet legges normalt opp slik at det tematisk støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven, og tas derfor normalt ikke i første semester av mastergradsstudiet. ISH oppnevner veileder, og så vel tema som pensum skal godkjennes av instituttet etter anbefaling fra veileder. Kursmateriell: Studenten velger selv tema og legger opp et pensum på ca sider. Pensum skal i tilstrekkelig grad ivareta hensyn til både bredde og dybde innenfor det valgte tema. Det kan gis veiledning for valg av pensum. Pensum skal være godkjent før innlevering av oppgaven. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Veiledning. Obligatorisk aktivitet: Godkjenning av tema og pensum for semesteroppgave. Frist for innlevering av søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder er 20. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. Semesteroppgave og muntlig prøve. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på semesteroppgaven. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av en problemstilling innenfor emnets tematiske område, og skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for mastergradsoppgaven). Muntlig eksamen knyttes primært til semesteroppgaven, men studenten kan også høres i hele pensum. OPPGAVE MUNTLIG EKSAMEN SARB3511 Innvandring, integrasjon, mangfold I Immigration, Integration, Diversity I Faglærer: Førsteamanuensis Berit Berg Koordinator: Førsteamanuensis Berit Berg Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende Læringsmål: Et viktig siktemål med kurset er å bidra til refleksjon og kritisk drøfting av både mål og virkemidler innenfor innvandringspolitikken. Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor innvandringsfeltet. Sentrale tema vil være innvandrings- og integreringspolitikk og problemstillinger knyttet til mottak og bosetting av flyktninger. Kurset vil ta opp sentrale begreper som kultur og etnisitet, diskriminering og rasisme, kvalifisering og mangfold. Kursmateriell: Pensum er på sider.

18 SIDE 446 Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar. 4 timers skriftlig eksamen. SKRIFTLIG EKSAMEN 4 timer 1/1 SARB3512 Innvandring, integrasjon, mangfold II Immigration, Integration, Diversity II Faglærer: Førsteamanuensis Berit Berg Koordinator: Førsteamanuensis Berit Berg Undervisning: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Godkjenning av tema og selvvalgt pensum for semesteroppgave Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelig fag, eller tilsvarende Læringsmål: Et viktig siktemål med kurset er å bidra til refleksjon og kritisk drøfting av både mål og virkemidler innenfor innvandringspolitikken. Faglig innhold: Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor innvandringsfeltet. Sentrale tema vil være innvandrings- og integreringspolitikk og problemstillinger knyttet til mottak og bosetting av flyktninger. Kurset vil ta opp sentrale begreper som kultur og etnisitet, diskriminering og rasisme, kvalifisering og mangfold. Kursmateriell: Pensum er på sider hvorav sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB3511. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar, skriftlig oppgave. Obligatorisk aktivitet: Godkjent tema og pensumsliste for semesteroppgave. Semesteroppgave (selvvalgt tema). OPPGAVE 1/1 SARB3513 Psykisk helsearbeid Mental Health Work Faglærer: Førsteamanuensis Kristjana Kristiansen Koordinator: Førsteamanuensis Kristjana Kristiansen Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskapelig fag, eller tilsvarende Læringsmål: Gi kunnskap om ulike tema innen mental helse, inkludert epidemiologiske mønstre, organisering av tilbud og rehabiliteringsarbeid.

19 SIDE 447 Faglig innhold: Emnet gir en innføring i ulike perspektiv på psykiske problem og psykisk helsearbeid. Kurset er to-delt. Med utgangspunkt i ulike epidemiologiske undersøkelser gis i første del en oversikt over omfang og utviklinga. Ulike perspektiv (sosiologiske, psykologiske, medisinske) på årsaker eller bakgrunn blir diskutert. I annen del gis en oversikt over hjelpeapparatets utforming og hvordan dette har utviklet seg over tid. Formålet er her å sette dagens løsninger i perspektiv, og å vise hvordan disse løsningsvalgene er betinget, dels av økonomiske og politiske forhold, dels av endrede ideologier. Spørsmål som tas opp er blant annet nedbyggingen av institusjonene og utviklingen av lokalsamfunnsbaserte tjenester, brukerperspektiv på tjenestetilbudet og bruk av tvang. Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart. Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar. Semesteroppgave med oppgitt problemstilling. OPPGAVE 1/1 SARB3514 Sosialt arbeids historie I History of Social Work I Faglærer: Førsteamanuensis Mari-Anne Zahl Koordinator: Førsteamanuensis Mari-Anne Zahl Forkunnskapskrav: Bachelorgrad i sosialfag eller samfunnsvitenskapelig fag, eller tilsvarende Læringsmål: Kunnskap om sosialt arbeids utvikling som profesjon og disiplin nasjonalt og internasjonalt. Faglig innhold: Mennesker, ideer og teorier har krysset landegrenser over tid og formet det som i dag framstår som en internasjonal profesjon og disiplin. Emnet vil følge denne utviklingen internasjonalt og nasjonalt. Sosialt arbeid står i et spenningsforhold til og inngår i et samspill med sin samtid. Dette gjelder både de rådende sosiale og politiske forhold og ideologier så vel som tilgjengelig kunnskap. Forholdet mellom utviklingen av sosialt arbeid og den konteksten utviklingen skjer i, blir derfor sentral. Arbeidsformene i emnet vil dels være forelesninger, og dels gruppediskusjoner basert på forberedte innlegg fra studentene. Kursmateriell: Pensum er på sider. Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og gruppearbeid. Skriftlig, 4 timer. SKRIFTLIG EKSAMEN 4 timer 1/1

20 SIDE 448 SARB3515 Sosialt arbeids historie II History of Social Work II Faglærer: Førsteamanuensis Mari-Anne Zahl Koordinator: Førsteamanuensis Mari-Anne Zahl Undervisning: 15.0 SP Obl. aktiviteter: Godkjenning av tema og selvvalgt pensum for semesteroppgave Forkunnskapskrav: Som for opptak til masterstudiet i sosialt arbeid eller andre samfunnsvitenskapelige mastergrader ved NTNU. Læringsmål: Kunnskap om sosialt arbeids utvikling som profesjon og disiplin nasjonalt og internasjonalt. Faglig innhold: Mennesker, ideer og teorier har krysset landegrenser over tid og formet det som i dag framstår som en internasjonal profesjon og disiplin. Emnet vil følge denne utviklingen internasjonalt og nasjonalt. Sosialt arbeid står i et spenningsforhold til og inngår i et samspill med sin samtid. Dette gjelder både de rådende sosiale og politiske forhold og ideologier, så vel som tilgjengelig kunnskap. Forholdet mellom utviklingen av sosialt arbeid og den konteksten utviklingen skjer i, blir derfor sentral. Arbeidsformene i emnet vil dels være forelesninger, og dels gruppediskusjoner basert på forberedte innlegg fra studentene. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 15 sider (definert på samme måte som for masteroppgaven). Kursmateriell: Pensum er på sider hvorav ca. 250 sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB3514. Læringsformer og aktiviteter: Forelesning, seminar og gruppearbeid. Obligatorisk aktivitet: Godkjent tema og pensumliste for semesteroppgave. Semesteroppgave (selvvalgt tema). OPPGAVE 1/1 HLS3505 Selvmordsforebygging Suicide prevention Faglærer: Førsteamanuensis Heidi Marie Hjelmeland Karakter: Bestått/Ikke bestått Obl. aktiviteter: Obligatorisk oppmøte på de 3 seminardagene. Forkunnskapskrav: Bachelor- eller cand.mag.-grad i et samfunnsvitenskapelig fag, eller 3-årig helse-/sosialfaglig høgskoleutdanning, eller medisinstudenter. Læringsmål: Å få en grunnleggende forståelse for hva forskjellige typer selvmordsatferd handler om som grunnlag for iverksetting av selvmordsforebyggende tiltak.

21 SIDE 449 Faglig innhold: Selvmordsatferd (selvmord, selvmordsforsøk, villet egenskade og suicidale tanker) er et stort folkehelseproblem i Norge i dag. Kunnskap om selvmordsforebygging er følgelig sentralt for alle som arbeider med helsefremmende tiltak, sykdoms- og skadeforebygging i og utenfor helsevesenet. Emnet vil gi en oversikt over forskjellige epidemiologiske forhold som forekomst, utvikling over tid og risikofaktorer. En rekke forklaringsteorier og forskjellige forebyggingsstrategier og -tiltak vil bli gjennomgått. Etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt. Kursmateriell: Pensum er på ca 400 sider hvorav ca 150 sider er selvvalgt. Læringsformer og aktiviteter: Undervisningsform: Seminar, forelesning og gruppeveiledning. Undervisningen vil foregå over tre heldagssamlinger (seminardager) med obligatorisk oppmøte. Studentene skriver tre oppgaver. Problemstilling for oppgavene velges av studentene, men tema skal være knyttet til hver av de tre seminardagene. OPPGAVE 3/3 Innlevering av oppgaver ca. 4 uker etter hver seminardag. OVERGANGSORDNINGER Du har tatt i master SARB3000 SARB3001 SARB3002 To av teoriemnene SARB3000, SARB3001 eller SARB3002 To av teoriemnene (SARB3000,SARB3001,SARB3002), og SARB3004 To av teoriemnene (SARB3000,SARB3001, SARB3002), SARB3004, HLS3001 To av teoriemnene (SARB3000, SARB3001,SARB3002), SARB3004, HLS3001, HLS3002 To av teoriemnene (SARB3000, SARB3001,SARB3002), SARB3004, HLS3001, HLS3002, HLS3003 Du mangler i master Må ta SARB3001 eller SARB3002, og HLS3001, HLS3002, HLS3004, HLS3006, SARB3900 og 30 sp valgfrie emner Må ta SARB3000 eller SARB3002, og HLS3001, HLS3002, HLS3004, HLS3006, SARB3900 og 30 sp valgfrie emner Må ta SARB3000 eller SARB3001, og HLS3001, HLS3002, HLS3004, HLS3006, SARB3900 og 30 sp valgfrie emner HLS3001, HLS3002, HLS3004, HLS3006, SARB3900 og 30 sp valgfrie emner HLS3001, HLS3002, HLS3004, HLS3006 unntatt seminardelen, SARB3900 og 30 sp valgfrie emner HLS3002, HLS3004, HLS3006 unntatt seminardelen, SARB3900 og 30 sp valgfrie emner HLS3004, HLS3006 unntatt seminardelen, SARB3900 og 30 sp valgfrie emner HLS3004, SARB3900 og 30 sp valgfrie emner

22 SIDE 450 To av teoriemnene (SARB3000, SARB3001,SARB3002), SARB3004 HLS3001, HLS3002, HLS3003, HLS3004 To av teoriemner (SARB3000, SARB3001,SARB3002), SARB3004 HLS3001, HLS3002, HLS3003, HLS3004 og 30 sp valgfrie emner SARB3900 og 30 sp valgfrie emner SARB3900 OVERGANGSORDNINGER FRA HØSTEN 2002 Du har tatt (Cand.polit.) Du mangler (Mastergraden) SV SA 306 (18sp) HLS3001, HLS3002, HLS3004, HLS3006 og SARB3900. I tillegg tas valgfrie emner slik at studiet totalt blir 120 sp. SV SA 307 (18sp) 2 av emnene SARB , HLS3006, SARB3900. I tillegg tas valgfrie emner slik at studiet totalt blir 120 sp. SV SA 306, SV SA 307 Anbefalt HLS3006, SARB3900. I tillegg tas valgfrie emner slik at studiet totalt blir 120 sp. REDUKSJON/OVERLAPPING HLS3003 HLS3006 I tillegg må du ta seminardelen i HLS3006. SARB3004 HLS3006 Du får fritak for seminardelen i HLS3006 For tidligere overlappinger, se studieplan

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004.

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004. SIDE 308 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 25. februar 2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid

Detaljer

SOSIALT ARBEID EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I SOSIALT ARBEID

SOSIALT ARBEID EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I SOSIALT ARBEID SIDE 229 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 3. februar 2003. EMNEEKSAMENER MASTERGRAD I INNLEDNING Sosialt arbeid handler

Detaljer

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006.

Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006. SIDE 383 Vedtatt i Styret 16. desember 2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 13. februar 2006. MASTER I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 111 Vedtatt i Styret ved NTNU 10. januar 2007 INNLEDNING Master i funksjonshemming og samfunn er et bredt, sammensatt og tverrfaglig felt. Studiet her har imidlertid en spissing mot en samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 405 Vedtatt i Styret 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.01.09. MASTER I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler om menneskelige,

Detaljer

MASTER I SOSIALT ARBEID

MASTER I SOSIALT ARBEID SIDE 354 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.01.2010. INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler om menneskelige,

Detaljer

SOSIALT ARBEID. Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014.

SOSIALT ARBEID. Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014. SIDE 426 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.01.2014. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om sosialt

Detaljer

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005.

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. SIDE 109 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 2. februar 2005. MASTER I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultetet for

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. SIDE 361 Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDNING Hva er sosialt arbeid Sosialt arbeid handler

Detaljer

MASTER I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

MASTER I FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 98 Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.012010. INNLEDNING Funksjonshemming og samfunn er et bredt, sammensatt

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

HELSEVITENSKAP MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP

HELSEVITENSKAP MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP SIDE 155 Vedtatt i Styret ved NTNU 06.06.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 04.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDING Helsevitenskap er studiet av menneskers

Detaljer

Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse , med endringer vedtatt senest

Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse , med endringer vedtatt senest SIDE 423 Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 03.01.2007, med endringer vedtatt senest 15.01.2010. BACHELOREMNE I VOKSNES LÆRING MASTER I VOKSNES LÆRING INNLEDNING Forskningsenheten

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon

Emne Tittel Vekttall Underv. SV SA 005 Sosial- og velferdspolitikk I 2 H SV SA 007 Prosjektoppgave i helse- og sosialadministrasjon SIDE 185 Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt i Kollegiet senest 29. mars 2000 og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 12. desember 2000. EMNEEKSAMENER HOVEDFAG

Detaljer

MASTER I HELSEVITENSKAP

MASTER I HELSEVITENSKAP SIDE 141 Vedtatt i Styret ved NTNU 06.06.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.012010. INNLEDING Helsevitenskap er studiet av menneskers forståelse,

Detaljer

HELSEVITENSKAP MASTERGRAD I HELSEVITENSKAP

HELSEVITENSKAP MASTERGRAD I HELSEVITENSKAP SIDE 51 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 21. februar 2003. MASTERGRAD I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultetet

Detaljer

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 183 Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.1.2013. Studietilbud i helsevitenskap MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. SIDE 200 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009.

Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009. SIDE 170 Vedtatt i Styret 6. juni 2002, med endringer av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. januar 2009. MASTER I INNLEDNING Masterstudiet er et samarbeid mellom Fakultet for

Detaljer

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 174 Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.1.2014. Studietilbud i helsevitenskap MASTERPROGRAM I EMNER I Kort om

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap SIDE 75 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 8.3.2005 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING

VOKSNE I LIVSLANG LÆRING SIDE 457 Vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 3. januar 2007, med endring 20. januar 2008. BACHELOREMNE I VOKSNES LÆRING MASTER I VOKSNES LÆRING INNLEDNING Forskningsenheten Voksne

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Emne Tittel Vekttall Underv.

Emne Tittel Vekttall Underv. SIDE 194 SOSIALT ARBEID 626,$/7$5%(,' Vedtatt i Kollegiet 10. mars 1993, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14. desember 1999 og i Kollegiet 29. mars 2000.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

Master i helsevitenskap

Master i helsevitenskap Master i helsevitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 02.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor

STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor For opptak til mastergradsprogram i sosiologi kreves avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng sosiologi, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid (våren 2017) Studiepoeng: 15 Målgruppe Et gjennomgående tema i emnet er utøvelse av sosialfaglig arbeid sett i relasjon til intensjonen om

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i helsevitenskap Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Helse- og omsorgssektoren blir stadig stilt

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 36 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 18.02.2004. MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET

EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET EMNEBESKRIVELSER FOR BACHELOR I RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING, STUDIEÅRET 2011-2012 VLR1000 Læring, kunnskap og valg Learning, Knowledge and Choice Undervisning: Høst: 7,5 SP Læringsmål: Målet med studiet

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 Master i helsevitenskap Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 1 Bakgrunn for studiet Bygger på tverrfaglig master som ble etablert i 2005 (Master i helse og sosialfag med fokus på brukerperspektiv)

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer