BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN"

Transkript

1 BILAG 1 PRINSIPPSKISSE FOR TJENESTEN 1.1 TJENESTEKOMPONENT "BOX.COM" Tjenesten BOX.COM tilbyr en sikker samarbeidsplattform for deling av dokumenter enten dette er mediafiler, eller rene tekstdokumenter eller andre. Informasjon som lagres i BOX kan deles både internt og eksternt avhengig av hvem du som bruker inviterer inn i dokumentmappe eller dokument. Brukerne kan bruke nesten hva som helst av utstyr enten det er en iphone, ipad, Android, Windows mobile eller andre enheter med tilgang til en nettjener. Tjenesten BOX.COM kan integreres mot andre skytjenesteleverandører slik som Microsoft, Amazon eller Google. Tjenesten tilbyr en synkronisering av filer fra din enhet til BOX.COM. BOX.COM er amerikansk selskap som har undertegnet Safe Harbour avtalen. Hovedsenteret ligger i California. BOX.COM benytter tjenester fra blant andre Amazon for kryptert backup for sine kunders data. 1.2 TJENESTEKOMPONENT "PÅLOGGINGSPROXY" NORDUnet drifter en felles IdP proxy setup for alle nordiske forskningsnetts påloggingsinfrastrukturer (SWAMID, HAKA, FEIDE and WAYF) for å kunne håndtere begrensninger i Box sin SAML implementasjon. Box.com støtter SAML men støtter ikke saml2int.org SAML profilen vanligvis brukt av forskningsnett globalt. Box.com støtter mer spesifikt ikke mer en enkel IdP per konto/domene og støtter ikke autorisasjon basert på attributter f.eks. edupersonaffiliation for å kunne gi tilgang til ansatte men ikke studenter. For å håndtere disse begrensninger gjøres pålogging til box.com via en proxy Identity Provider (IdP). Bildet nedenfor illustrerer oppsettet:

2

3 BILAG 2 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter samlet omtalt som "Partene". 2. AVTALENS HENSIKT Partene har i tilslutningsavtalen for Box av [dato] ("Tilslutningsavtalen") avtalt at UNINETT AS skal tilgjengeliggjøre Box-tjenesten for Virksomheten. I denne forbindelse vil UNINETT også behandle en rekke personopplysninger på Virksomhetens vegne. Dette er bakgrunnen for at Partene nå inngår denne avtalen, heretter referert til som "Databehandleravtalen". Databehandleravtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr (personopplysningsforskriften). Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Databehandleravtalen regulerer Databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller en kombinasjon av disse. Databehandleren kan kun behandle personopplysninger tilgjengeliggjort av databehandlingsansvarlig i henhold til denne avtale. Det skal fremgå klart av denne avtalen dersom databehandleren kan overlate personopplysninger til andre for oppbevaring, bearbeiding eller annen bruk. Behandlingens formål skal ikke endres av noen av partene uten at ny avtale er signert.

4 3. PARTENES ANSVARSOMRÅDER 3.1 DEN BEHANDLINGSANSVARLIGES PLIKTER Virksomheten er i henhold til personopplysningsloven 2 nr. 4 å anse som behandlingsansvarlig. Den Behandlingsansvarlige har ansvar for å påse at krav som stilles i personopplysningsloven med forskrifter, herunder krav til sikkerhet, er oppfylt. Den Behandlingsansvarlige skal også se til at kravene oppfylles ved oppbevaring og bruk av personopplysningene hos Databehandleren, jf. lovens 15 og forskriftens DATABEHANDLERS PLIKTER Databehandleren behandler personopplysninger på vegne av Virksomheten som Behandlingsansvarlig, jf. personopplysningsloven 2 nr. 5. Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som den Behandlingsansvarlige til enhver tid har bestemt skal gjelde, jf. personopplysningsloven 15. Det skal fremgå klart av denne avtalen dersom Databehandleren kan overlate personopplysninger til andre for oppbevaring, bearbeiding eller annen bruk. Se for øvrig pkt. 5.2 om bruk av underleverandører. Databehandleren plikter å gi den Behandlingsansvarlige tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og å bistå på en slik måte at den Behandlingsansvarlige kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Den Behandlingsansvarlige har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette. Databehandleren har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som virksomheten får tilgang til i forbindelse med Databehandleravtalen og Tilslutningsavtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalenes opphør. 4. BESKRIVELSE AV FORMÅL, TJENESTEKOMPONENTER OG DATA Nedenfor redegjøres det nærmere for formålet med Databehandleravtalen, herunder hvilke personopplysninger som skal behandles, hvilke behandlinger som omfattes av avtalen og hva som er rammen for Databehandlers håndtering av personopplysningene. Behandlingens formål skal ikke endres av noen av Partene uten at dette er signert i endringsprotokoll til denne avtalen, eller ny avtale er signert. Databehandling i hver tjenestekomponent er regulert i databehandleravtaler med underleverandør for hver enkelt komponent jf. Bilag 7 og Bilag TJENESTEKOMPONENT BOX.COM A. Formål med tjenestekomponenten

5 Leverer den faktiske Box.com tjenesten. B. Personopplysninger som inngår i tjenestekomponenten For å kunne bruke Box tjenesten krever tjenesten brukerkonto med følgende personopplysninger: Navn E-post Organisasjonstilhørighet Feide brukernavn Nøyaktige Feide-attributter er nærmere spesifisert i "Annex 1 - Specification of SAML attributes" til kontrakt NORDUnet-UNINETT for leveranse av Box IdP Proxy (Bilag 9) C. Data lagret på tjenestekompoenten Kontohaveren vil lagre data på systemet. Institusjonen er ansvarlig for at sine brukere ivaretar de nødvendige personsvernmessige hensyn for data lagret på Box.com. Det forutsettes at sensitive personsopplysninger ikke lagres på Tjenesten. 4.2 TJENESTEKOMPONENT PÅLOGGINGSPROXY A. Formål med tjenestekomponenten Påloggingsproxy styrer automatisk kontolaging, pålogging og autorisasjon til Box.com tjenestekomponenten. B. Personopplysninger som inngår i tjenestekomponenten Navn, Feide brukernavn, E-post og diverse støtte-attributter nærmere spesifisert i "Annex 1 - Specification of SAML attributes" til kontrakt NORDUnet-UNINETT for leveranse av Box IdP Proxy (Bilag 9) 5. KRAV TIL INFORMASJONSSIKKERHET Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens med forskrifter. Databehandleren skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på den Behandlingsansvarliges forespørsel, jf. pkt Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens 2-6 skal skje ved at Databehandler melder avviket til den Behandlingsansvarlige. Den Behandlingsansvarlige har ansvaret for at avviksmelding sendes til Datatilsynet når dette er pålagt. 5.1 SIKKERHETSREVISJONER Databehandler plikter å jevnlig gjennomføre risikovurderinger. I tillegg skal Databehandler gjennomføre en risikovurdering etter hver endring som kan ha betydning for informasjonssikkerheten.

6 Databehandleren skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsvurdering annethvert år med utgangspunkt i: 1. sikkerhetsrevisjonene utført av underleverandørene; revisjonsrapporter skal ikke være eldre enn 18 måneder og revisjonene skal være utført i henhold til krav og retningslinjer fra Sekretariat for informasjonssikkerhet for universiteter og høgskoler 2. en gjennomgang av sikkerhetsrutiner og -tiltak knyttet til Tjenesten med underleverandørene basert på RoS-vurderingen (1) og (2) er kontraktfestet i databehandleravtaler med underleverandørene jf. Bilag 7 og Bilag 9. Den Behandlingsansvarlige har rett til innsyn i disse revisjonene for å kunne sjekke etterlevelse, og rett til å kreve at det blir igangsatt tiltak ved avvik. 5.2 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER Databehandler kan kun benytte seg av underleverandører dersom dette er skriftlig avtalt med den Behandlingsansvarlige, jf. pkt Partene er enige om at: Box.com skal være Databehandlerens underleverandør for leveranse av tjenestekomponenten Box NORDUnet skal være Databehandlerens underleverandør for leveranse av tjenestekomponenten Påloggingsproxy. Ved Databehandlerens bruk av underleverandører eller andre som normalt ikke er ansatt hos UNINETT til å utføre ytelser som følger av denne avtalen, er Databehandler fullt ut ansvarlig for at ytelsen utføres på samme måte som om selskapet selv stod for utførelsen. Databehandleren skal også sørge for at underleverandører forplikter seg til å følge Databehandleravtalen. For øvrig skal samtlige som på vegne av Databehandler eller Behandlingsansvarlig utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, være kjent med de avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse. 5.3 TAUSHETSPLIKT Partene skal bevare taushet om personopplysninger og andre opplysninger vedkommende får tilgang til iht. Databehandleravtalen, herunder alle konfidensielle opplysninger, noens personlige forhold, sikkerhetsmessige og forretningsmessige forhold, samt opplysninger som kan skade en av Partene eller som kan utnyttes av utenforstående. Taushetsplikten gjelder Partenes ansatte og andre som handler på Partenes vegne i forbindelse med behandlingen. Alle ansatte skal ha undertegnet taushetserklæring. Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendig for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for uvedkommende. Ansatte og andre som fratrer sin tjeneste hos Databehandleren skal pålegges taushet også etter fratredelse om forhold som nevnt over. Denne bestemmelsen gjelder også etter opphør av Databehandler- og Tilslutningsavtalen.

7 5.4 VARIGHET OG OPPSIGELSE Avtalen gjelder så lenge Databehandler behandler personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige i tilknytning til Tjenesten, jf. Tilslutningsavtalen. Avtalen kan bare sies opp samtidig med, og på de samme vilkårene som, Tilslutningsavtalen. 5.5 VED OPPHØR Om ikke noe annet er avtalt skal Databehandleren ved avtalens opphør påse at alle personopplysninger som er tilgjengeliggjort av eller på vegne av den Behandlingsansvarlige makuleres eller slettes. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier. Databehandleren skal skriftlig dokumentere at sletting og/eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør. 6. ENDRINGER Ved endringer i lover, forskrifter, konsesjonsvilkår og lignende med relevans for Databehandleravtalen, skal det vurderes om den må revideres. Videre kan tekniske eller andre sikkerhetsmessige endringer medføre at avtalen må revideres. Dette vurderes fortløpende av Partene. Ethvert endringsbehov skal varsles den andre part uten ugrunnet opphold, hvoretter den nærmere endringen avtales skriftlig og inntas som vedlegg til Databehandleravtalen. 7. LOVVALG OG VERNETING Databehandleravtalen er underlagt norsk rett, og enhver tvist knyttet til den skal primært søkes løst i minnelighet. Dersom slik løsning ikke oppnås, skal tvisten avgjøres for de alminnelige domstolene. Partene vedtar Trondheim tingrett som verneting. Denne bestemmelsen gjelder også etter Databehandleravtalens opphør. 8. KONTAKT Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal enhver meddelelse i forbindelse med Databehandleravtalen foretas pr. brev eller e-post til følgende adresser: For Virksomheten For UNINETT Tjeneste-ansvarlig Box Kontaktperson: <Navn> Jan Meijer E-post: <Epost> Telefon: <Telefon> Adresse: <Postadresse> 7465 TRONDHEIM * * *

8 Dato: For Virksomheten For UNINETT AS Dato: <Navn> <Stilling> <Virksomhet> Olav Isak Sjøflot Direktør UNINETT AS

9 BILAG 3 TJENESTENIVÅ I. INNLEDNING Avtalt tilgjengelighet for tjenestekomponenten Box er regulert i avtalen mellom UNINETT- Box (Bilag 7) og er oppgitt til å være 99.9% Avtalt tilgjengelighet for tjenestekomponenten Påloggingsproxy er regulert i avtalen mellom UNINETT-NORDUnet (Bilag 9) og er oppgitt til å være 99.95% II. VEDLIKEHOLDSVINDU Vedlikeholdsvinduet er tid der Tjenesten er utilgjengelig (P) og benyttes til vedlikehold av hardware, oppgraderinger, service m.m. Tjenestekomponent Box: UNINETT har ingen kontraktfestet mulighet til å påvirke planlagt nedetid i Box. Jf. Box Service Agreement, Exhibit B, Service level commitments and support services, section 3 "Scheduled downntime and Guaranteed Up Times" (bilag 7) vil Box etter beste evne varsle 24 timer før planlagt nedetid blir gjennomført. Tjenestekomponent Påloggingsproxy: UNINETT vil varsle Virksomheten om planlagt nedetid av systemet minst 1 uke i forveien. Varsling skjer til Virksomhetens kontaktpunkt jf. punkt 4 i tilslutningsavtalen. Institusjonen har mulighet til å abonnere direkte på NORDUnet sin varslingsliste via tjenesteord "box" og "affected service ID is NU-S000285". Om oppgraderinger eller planlagt nedetid forstyrrer for planlagt aktivitet kan Virksomheten gjennom sin kontakt forespørre om den planlagte aktiviteten kan utsettes ved å henvende seg til UNINETT. UNINETT vil ta mest mulig hensyn til spesielt utsatte perioder som f.eks. semesterstart og eksamensperioden. Planlagt vedlikehold og oppgraderinger skal utføres i tidsperioden definert som vedlikeholdsvinduet. Det samme gjelder primært feilretting. Ved kritiske feil, som kan være forårsaket av ytre forhold som for eksempel nettproblemer, sikkerhetshendelser, strømstans og brann, vil varslingstidene kunne fravikes. Virksomheten skal orienteres så raskt som mulig. III. OVERVÅKING, VARSLING AV FEIL M.M. Feil varsles UNINETTs driftssenter på eller tlf (08:00-16:00) og tlf (16:00-08:00) så raskt som mulig etter at feilen er oppdaget.

10 Om feilen tydelig berører tjenestekomponenten Box og brukerpålogging med Feide fungerer kan institusjonen vurdere å ta direkte kontakt med Box Support og sin Box Customer Success manager.

11 BILAG 4 SLUTTBRUKERERKLÆRING I. FORMIDLING AV SLUTTBRUKERERKLÆRINGEN (TEKNISK LØSNING) Sluttbrukererklæringen skal godtas av den enkelte Sluttbruker før han eller hun får etablert Box konto. Virksomheten skal benytte seg av funksjonalitet bygget inn i Box tjenesten for å formidle sluttbrukererklæringen. II. OPPDATERING AV VILKÅRENE I SLUTTBRUKERERKLÆRINGEN Dersom det oppstår behov for å gjøre endringer i vilkårene for bruk av Tjenesten, enten fordi Partene gjør endringer i Avtalen eller av andre grunner, skal oppdaterte brukervilkår formidles til Sluttbrukerne. III. SLUTTBRUKERERKLÆRINGENS ORDLYD Sluttbrukererklæringen skal pr. Avtaledato (jf. Avtalens pkt. 11) ha følgende ordlyd: Du får denne tjenesten fra din institusjon: Ditt lokale IT reglementet gjelder også denne tjenesten Du har ansvar for det du lagrer i tjenesten Privat bruk må være i samsvar med lokalt IT-reglement Husk at data lagres i USA Ikke bruk tjenesten til sensitive personopplysninger, helsedata eller sikkerhetsgraderte data Tjenesten er regulert av norsk lov Vilkår for bruk av tjenesten Disse vilkår for tjenesten («Vilkårene») er styrende for din adgang til og bruk av tjenesten («Tjenesten»). Din adgang til og bruk av tjenesten er betinget av ditt samtykke av og etterlevelse av disse vilkår. Ved å akseptere Vilkårene gir du tilslutning til å bli bundet av disse vilkår. Tjenesten drives av Box Inc. («Box»), og formidles til [ ] («Institusjonen») av UNINETT AS («Uninett») hvis registrerte kontoradresse er Abels gate TRONDHEIM og forvaltes av UNINETT AS. Box eller Uninett kan stoppe (permanent eller midlertidig) yting av tjenesten (og andre aspekter ved tjenesten) overfor deg eller andre brukere, og kan ikke tilby deg forhåndsvarsel. Vi forbeholder seg også retten til å lage grenser for bruk og lagring ut fra vårt eget skjønn uten forutgående beskjed. Beskrivelse av Tjenesten

12 Box gir enkel deling av filer og filbasert samhandling på tvers av institusjonsgrensene samt synkronisering av filer mellom diverse enheter (desktop, mobil, nettleser). Data lagres i USA. Ansvar for innhold Alt innhold, uansett om det er offentlig formidlet eller privat overført, er alene underlagt ansvaret til personen som innholdet har sin opprinnelse fra. Institusjonen forbeholder seg retten til ved alle tider (uten at det er en plikt) å fjerne eller nekte distribusjon av ethvert innhold lagret i Tjenesten, og til å suspendere eller slette brukere. Du gir samtykke til ikke å benytte Tjenesten til å: a) kommunisere melding eller materiale som er ærekrenkende, trakasserende, injurierende, truende eller uanstendig på en måte som bryter eller krenker immaterielle rettigheter, personvern eller ytringsfrihet for personer eller enheter, eller som ellers kan være ulovlig eller føre til sivilrettslig eller strafferettslig ansvar b) skade mindreårige på noen måte c) laste opp, poste, sende per e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell, «junk mail», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller noen annen form for ikke-relevant oppfordring d) lagre data som klassifiseres som «helseopplysninger» i henhold til lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 2 nr. 1. e) lagre data som klassifiseres som «sikkerhetsverdig» eller «sikkerhetsgradert» informasjon i henhold til lov om forebyggende sikkerhetstjeneste 3 nr. 8 og 9. Personvern Institusjonen og Box prosesserer informasjon om deg i samsvar med Institusjonens ITregelverk og regler for personvern, og i samsvar med norsk lov. Personopplysninger som er kategorisert som sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven vil ikke bli lagret eller delt i Tjenesten. Box-kontoen etableres på grunnlag av din relasjon til Institusjonen. Materialet lagret på din konto skal i all hovedsak brukes til dine aktiviteter relatert til Institusjonen. Privat materiale skal lagres i en mappe markert som privat. Mappene og deres filer er ment utelukkende brukt av eieren, og enhver informasjon lagret i disse er konfidensiell, med mindre eieren eksplisitt har gitt tillatelse. Hvis du uberettiget mottar eller oppnår adgang til en annen brukers filer, skal eieren informeres. Materialet skal ikke kopieres eller utleveres til tredjepart, og merk at enhver bruk av innholdet kan være forbudt/rettsstridig. Overføring av personopplysninger til utlandet I forbindelse med bruk av den herværende tjenesten, blir det nødvendig å overføre personopplysninger til utlandet. Dette vil skje i relasjon til bl.a. oppfølgning fra servicefunksjonen, og kan involvere lagring og adgang til personopplysninger. Formålet med overføringen er å kunne gi deg oppdatert og hurtig service. For å sikre tilfredsstillende service til alle tider, er noe av servicefunksjonen plassert i land med lovregulering tilknyttet sikkerhetsnivå som er under hva som kreves i henhold til

13 personopplysningsloven og EU-direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. I dette tilfellet er det snakk om Filippinene. Box har etablert sikkerhetsrutiner som operatører i usikre stater må oppfylle. Disse sørger for et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for behandling av personopplysninger. Ved å akseptere de herværende vilkår, gir du herved ditt samtykke til at personopplysninger knyttet til service kan overføres til land som ikke sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene, dvs. Filippinene. Det bekreftes med dette at samtykket er frivillig, informert og uttrykkelig. Samtykket må bekreftes når du henvender deg til servicefunksjonen og denne behøver adgang til data lagret i din konto. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. I den grad du sender opplysninger som identifiserer deg, dvs. personopplysninger, samtykker du til at informasjonen anvendes som nevnt over. I den grad Box benytter tekniske løsninger i utlandet vil opplysningene fortsatt være i Box besittelse og ditt samtykke involverer ikke at dine personopplysninger kan overføres til utenforstående, med unntak av Box' samarbeidspartnere for å yte service. Box vil ikke under noen omstendighet tilfelle selge eller leie ut personopplysninger til utenforstående. Ifølge personopplysningsloven har du rett til å be Institusjonen om innsyn i alle data som gjelder deg og å få rettet opp alle data som måtte være feil. Du har også rett til å få slettet personopplysninger som gjelder deg. Det er Institusjonen som er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Institusjonen kan kontaktes på [ ]. I det fall personopplysninger lagres, vil de bli slettet uten ugrunnet opphold så snart servicefunksjonen har håndtert opplysningene. Immaterielle rettigheter Institusjonen respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at tjenestens brukere gjør det samme. Institusjonen vil følge opp meldinger om påståtte inngrep i opphavsrettigheter som ikke er i overensstemmelse med loven. Du aksepterer at alle Box' varemerker, firmanavn og andre Box-logoer og merketilbehør, og produktet og tjenestenavn er merker som Box har rettigheter til. Uten Box' forhåndsgodkjenning slutter du deg til å unngå bruk av Box' merker på noen måte. Begrensning av ansvar Du samtykker til å holde Uninett og Institusjonen og deres datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte og partnere skadesløse overfor ethvert krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorarer, laget av noen tredjepart på grunn av eller som følge av innhold du sender, poster, overfører, endrer eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten, din bruk av Tjenesten, din overtredelse av vilkårene, eller din krenkelse av andres rettigheter.

14 I den grad det er tillatt i medhold av gjeldende rett, fraskriver Uninettog Institusjonen seg alle garantier og vilkår, enten direkte eller indirekte. I den grad det er tillatt etter gjeldende rett, skal Box og Institusjonen ikke være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller annet, eller tap av fortjeneste eller inntekter, enten direkte eller indirekte, eller tap av data, goodwill, eller andre immaterielle tap, som følge av: a) din tilgang til eller bruk av, eller manglende mulighet til å få tilgang til, tjenestene b ) enhver adferd eller innhold som er relatert til tredjeparter c) ethvert innhold fra tjenestene d ) uautorisert adgang, bruk eller endring av din konto eller innhold. Integrasjonsklausul Disse vilkårene og Institusjonens IT-reglement er den fullstendige og eksklusive avtalen mellom Institusjonen og deg angående tjenestene. Vilkårene erstatter alle tidligere avtaler mellom institusjonen og deg angående Tjenesten. Norsk lov og jurisdiksjon Vilkårene og din bruk av Tjenesten, og alle rettslige forhold som følge av den, skal reguleres av norsk lov. Du samtykker til at norske domstoler avgjør eventuelle tvister eller krav som kan oppstå under eller i forbindelse med Vilkårene, eller din bruk av tjenestene. Overtredelser Vennligst rapporter eventuelle brudd på Tjenesten til

15 BILAG 5 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Virksomheter faktureres etter forbruk av Box brukerlisenser/måned som målt på siste dag i måneden. Virksomheten har selv ansvar til å fjerne inaktive og ubrukte kontoer. Forbruk beregnes og publiseres månedlig. Fakturering skjer som for øvrige UNINETT-tjenester, etter avtale. UNINETT viderefakturerer innkjøpspris pluss et påslag på de første 1000 lisenser for å finansere sentrale kostnader (påloggingstjeneste, tjenesteforvaltning). Innkjøpspris kan variere med valutakurs og eventuelle rabatter. Påslag for sentrale kostnader kan variere. Satsene vil fastsettes i forkant av det kommende år, og meddeles Virksomheten innen 1. desember året i forveien. Gjeldende satser blir publisert i tjenestebeskrivelsen på Satsene ved kontraktinngåelse er: for de første 1000 lisenser: kr. 140 per år for lisenser utover det: kr. 70 per år Virksomheten forplikter seg til løpende minstebestilling på 100 lisenser. UNINETT er for tiden i diskusjon med Skattedirektoratet angående merverdiavgift på sine tjenester. Om resultatet av disse diskusjonene blir at UNINETTs tjenester skal avgiftsbelegges vil merverdiavgift bli lagt til prisene over.

16 BILAG 6 ENDRINGSPROTOKOLL Nedenfor angis en oversikt over endringer og tillegg til tilslutningsavtalen (Avtalen): Pkt. som endres Beskrivelse av endring (retting/ tilføyelse/sletting) Dato Partenes signatur

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer