Møteinnkalling. Saksliste. Valgstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Saksliste. Valgstyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Valgstyret Melhus rådhus, formannskapssalen e. formannskapets møte Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste PS 1/17 16/2407 Åpent Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Delegering av valgstyrets ansvar, stemmekretsinndeling og elektronisk stemmegivning Melhus kommune, Gunnar Krogstad møteleder Mari Grongstad møtesekretær

2

3 Sak 1/17 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Delegering av valgstyrets ansvar, stemmekretsinndeling og elektronisk stemmegivning Arkivsaksnummer 16/2407 Saksansvarlig: Hanne Charlotte Heggberget Valgstyret PS 1/17 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Valgstyret delegerer til rådmannen arbeidet med å ivareta de praktiske gjøremål i tilknytning avvikling av Stortingsvalget og Sametingsvalget Valgstyret vedtar seks stemmekretser i Melhus kommune: Melhus, Hølonda, Rosmælen, Flå, Lundamo og Hovin. 3. Valgstyret vedtar at valgene skal holdes ved elektronisk avkryssing i manntallet, jf valgloven 9-5 a. Bakgrunn for saken: Følgende endringer fremgår av valgloven: - Elektronisk avkryssing i manntall innføres som permanent frivillig ordning, jf. valgloven 9-5a - Frist for godkjenning av forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl til tirsdag etter valgdagen kl Tilsvarende flyttes frist for søknad om innføring i manntall. Rådmannen ber valgstyret ta stilling til tre forhold i tilknytning til Stortingsvalget og Sametingsvalget som skal avholdes 11. september 2017: 1. Delegering av det praktiske arbeid i tilknytning til avviklingen av valget 2. Stemmekretsinndeling 3. Elektronisk stemmegivning Valgstyret består av medlemmer i formannskapet, jf reglement for delegering vedtatt av Melhus kommunestyre , sist oppdatert Kommunestyret har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven 4-2 og 9-3 til valgstyret. Dette innebærer at kommunestyret har delegert oppnevning av stemmestyrer til valgstyret, jf 4-2. Videre innebærer dette at kommunestyret har delegert organiseringen av valget til valgstyret. Valgstyret har blant kompetanse til å bestemme hvor mange stemmekretser Melhus kommune skal ha for Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 og hvor stemmegivning skal finne sted, jf 9-3. Valgstyret har også kompetanse direkte etter valgloven der valgstyret eller stemmestyret fremgår av lovens ordlyd, jf delegeringen etter 4-2. Denne kompetansen gjelder den praktiske gjennomføringen av Stortingsvalget og Sametingsvalget Saksutredning: Saksutredning nedenfor gjelder for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017:

4 1. Delegering av praktisk arbeid i tilknytning til avviklingen av valget: Det praktiske arbeidet ved gjennomføring av valget fremgår av valgloven flere steder. Blant annet gjelder dette: - Valgloven 2-6: Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn - Valgloven 2-7: Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet - Valgloven 2-8: Underretning om endringer i manntallet - Valgloven 8-3, 6: Søknad om forhåndsstemme og fristfastsettelse - Valgloven 9-3, 3.ledd: Kunngjøring av tid og sted for stemmegivningen - Valgloven 10-6: Endelig opptelling - Valgloven 10-8: Oversending av materiell ved stortingsvalg og fylkestingsvalg - Forskrift om en beredskapsprosedyre. - Valgforskriftens hjemler om blant annet: o Oppdatering av manntallet 2, o Tilgang til manntallseksemplar, 3 o Eventuelt 20 om Plikt til å produsere blanke stemmesedler o Eventuelt 22 Produksjon, utsendelse og bruk av valgkort Ved kommunestyrevalget 2015 delegerte valgstyret den praktiske gjennomføringen til rådmannen. Opplistingen av hjemlene som inneholder praktiske oppgaver er ikke uttømmende for å omfatte både valg av elektronisk avkryssing av manntallet og rutine med papirmanntall. 2. Stemmekretsinndeling: Med utgangspunkt i endringer i valgloven foreslår rådmannen følgende endringer i valgorganiseringen i Melhus kommune: - Valgkretsene blir slått sammen fra 8 til 6 kretser: Melhus, Hølonda, Rosmælen, Flå, Lundamo og Hovin. - Det blir benyttet valglokaler der Melhus kommune selv kan sikre nettilgangen. Rådmannen har vurdert hensiktsmessigheten av dagens stemmekretsinndeling med 8 stemmekretser i hvert sitt valglokale. Rådmannens forslag til ny inndeling fra 8 stemmekretser til 6 stemmekretser er basert på en vurdering av antall stemmeberettigede, egnede valglokaler og effektiv valggjennomføring for valgmyndigheten. Stemmegiverne er registrert i krets etter bosted i kommunen. Tabellen vedlagt viser forslaget basert på stemmeberettigede innbyggere i Melhus kommune, hvorav stemte ved forrige kommunestyrevalg i Forventet stemmegivning for et stortingsvalg og sametingsvalg er høyere enn for et kommunestyrevalg. Prinsippet om hemmelig valg vil også sikres ytterligere ved å begrense antall stemmekretser og valglokaler. Prinsippet om hemmelig valg gir seg for eksempel utslag i at Gåsbakken og Eid krets ved tidligere valgavviklinger har blitt slått sammen under opptellingen, selv om valgene er avholdt i forskjellige stemmelokaler. Stemmekretser er ikke fullt ut representativt for velgernes tilhørighet grunnet både forhåndsstemmer og fremmedstemmer. Det er mulig å stemme i en annen krets og dette registreres som en fremmedstemme. Antall fremmedstemmer under Kommunestyrevalget 2015 var 98 fremmedstemmer, mens det for Stortingsvalget 2013 var 141 fremmedstemmer. Når det gjelder forhåndsstemmer var dette på hhv 12,74 % tilsvarende 1539 stemmer ved Kommunestyrevalget 2015, og 17, 81 % tilsvarende 2380 stemmer for Stortingsvalget Tallene for forhåndsstemmer er stigende i hele landet.

5 Fordelene ved å begrense stemmekretser og valglokaler er færre valgmedarbeidere, pc er, driftsledere og lokaler som holdes åpent. Rådmannen anbefaler at endringer gjennomføres ifm Stortingsvalg og Sametingsvalg 2017, for på den måten å forberede organisasjonen til et mer arbeidskrevende kommunestyre- og fylkestingsvalg Elektronisk avkryssing i manntallet: Endringer i valgloven angående elektronisk avkryssing i manntall, som Valgdirektoratet orienterte om i brev av , se vedlegg 2, er en effektivisering og sikring av behandling av stemmer. Rådmannen anbefaler på det sterkeste at dette er et verktøy Melhus kommune tar i bruk. Praksis i Melhus kommune har vært gjennomføring av valget ved papirmanntall. Valgstyret kan bestemme at valgene skal holdes ved elektronisk avkryssing i manntallet, jf valgloven 9-5 a. Ved de tre siste valg har elektronisk avkryssing i manntallet blitt gjennomført som et forsøk i 27 kommuner. Kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært fornøyde og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Se vedlegg 3 om praksis ved papirmanntall. Elektronisk manntall innebærer at velgere avkrysses direkte i det elektroniske manntallet i valglokalet på valgdagen. Velgere som tilhører andre valgkretser i kommunen vil også bli krysset av direkte i manntallet i det valglokalet de avgir sin stemme. Når velgeren er krysset av i manntallet, stemples stemmeseddelen og legges i valgurnen. Alle valglokalene i kommunen vil til enhver tid ha oppdatert informasjon om en velger manntallsført i kommunen har stemt eller ikke. Hensikten med elektronisk avkryssing er at dette vil effektivisere valgavviklingen på valgdagen. I tillegg vil elektronisk avkryssing redusere feilavkrysning i manntallet og slik sikre kvalitet i valgoppgjøret. Videre vil elektronisk avkrysning føre til en mer ensartet valghandling for velgeren ved å fjerne bruk av konvolutt for fremmedstemmer og sikre prinsippet om hemmelig valg. Etterarbeidet i valglokalet vil bli mindre som følge av endringen, da en del av oppgjøret stemmestyret tidligere utførte manuelt, nå kommer automatisk fra det elektroniske valgadministrative systemet EVA. Det foreløpige resultatet vil også, i motsetning til i dag, inneholde stemmer fra velgere i andre kretser i kommunen, noe som vil gi et mer korrekt foreløpig resultat. Den endelige opptellingen vil også bli raskere ferdig, siden kommunen ikke vil bruke tid på behandling av stemmer fra velgere i andre kretser. En ny stemmetype vil innføres ved elektronisk avkryssing kalt beredskapsstemmer. Ved en eventuell beredskapssituasjon må stemmegivning avlegges i egenkonvolutt, dersom både nettilgang og back-up løsning svikter. Ved elektronisk avkryssing forsvinner fremmedstemmer. Det er fortsatt slik at selv om velgeren tilhører en bestemt krets, så kan man få avgitt sin stemme i hvilken som helst annen krets i kommunen. Forskjellen er at når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være mulig å spore denne tilbake til velgerens stemmekrets. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent totalt for hele Melhus kommune. Oppmøteprosent vil kunne måles umiddelbart. Økonomiske konsekvenser av færre valgkretser og elektronisk stemmegivning

6 Dersom dagens 8 stemmekretser beholdes, medfører elektronisk avkryssing noe økte kostnader, se vedlegg om bakgrunnstall fra tidligere valg, elektronisk avkryssing og innkjøp av PC. Kostnadene reduseres minimalt ved innføring av 6 stemmekretser med elektronisk avkryssing i form av ca 4 færre PC er og noen færre valgmedarbeidere. Rådmannens vurdering og konklusjon: 1. Det praktiske arbeidet i tilknytning til avviklingen av Stortings- og Sametingsvalget 2017 delegeres til rådmannen. 2. På Valgdagen avvikles Stortings- og Sametingsvalget 2017 i seks stemmekretser: Melhus, Hølonda, Rosmælen, Flå, Lundamo og Hovin. 3. Stortings- og Sametingsvalget 2017 i Melhus kommune skal holdes ved elektronisk avkryssing i manntallet, jf valgloven 9-5 a. Vedlegg: Vedlegg 1 til sak Stortinget og Sametingsvalget 2017, Bakgrunnstall fra tidligere valg Vedlegg 2: brev fra Valgdirektoratet Vedlegg 3 til sak Stortinget og Sametingsvalget 2017, om hvordan papirmanntall fungerer

7

8 Melhus kommune SAKSFREM LEGG Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Delegering av valgstyrets ansvar, stemmekretsinndeling og elektronisk stemmegivning Saksansvarlig : Hanne Charlotte Heggberget Arkivsak 16 / 2407 Forslag til vedtak: 1. Valgstyret delegerer til rådmannen arbeidet med å ivareta de praktiske gjøremål i tilknytning avvikling av Stortings valg et og Sametingsvalget Valgstyret vedtar seks stemmekretser i Melhus kommune: Melhus, Hølonda, Rosmælen, Flå, Lundamo og Hovin. 3. Valgstyret vedtar at valgene skal holdes ved elektronisk avkryssing i manntallet, jf valgloven 9-5 a. Bakgrunn for saken : Følgende endringer fremgår av valgloven: - Elektronisk avkryssing i manntall innføres s om permanent frivillig ordning, jf. valgloven 9-5a - Frist for godkjenning av forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl til tirsdag etter valgdagen kl Tilsvarende flyttes frist for søknad om innføring i manntall. Rådmannen ber valgstyret ta stilling til tre forhold i tilknytning til Stortingsv alget og Sametingsvalget som skal av holdes 11. september 2017: 1. Delegering av det praktiske arbeid i tilknytning til avviklingen av valget 2. Stemmekretsinndeling 3. Elektronisk stemmegivning Valgstyret består av medlemmer i formannskapet, jf reglement for deleg ering vedtatt av Melhus kommunestyre , sist oppdatert Kommunestyret har delegert sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven 4-2 og 9-3 til valgstyret. Dette innebærer at kommunestyret har delegert oppnevning av stemmestyrer til valgs tyret, jf 4-2. Videre innebærer dette at komm une styret har delegert organiseringen av valget til valgstyret. Valgstyret har blant kompetanse til å bestemme hvor mange stemmekretser Melhus kommune skal ha for Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 og hvor stemmegivning skal finne sted, jf 9-3. Valgstyr et har også kompetanse direkte etter valgloven der valgstyret eller stemmestyret fremgår av lovens ordlyd, jf delegeringen etter 4-2. Denne kompetansen gjelder den praktiske gjennomføringen av Stortingsvalget og Sametingsvalget Saksutredning: Sak sutredning nedenfor gjelder for Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017: 1. Delegering av praktisk arbeid i tilknytning til avviklingen av valget:

9 Saksnummer 16 / Side 2 / 4 Det praktiske arbeidet ved gjennomføring av valget fremgår av valgloven flere steder. Blant annet gjelder dett e: - Valgloven 2-6: Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn - Valgloven 2-7: Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet - Valgloven 2-8: Underretning om endringer i manntallet - Valgloven 8-3, 6: Søknad om forhåndsstemme og f ristfastsettelse - Valgloven 9-3, 3.ledd: K unngjør ing av tid og sted for stemmegivningen - Valgloven 10-6: Endelig opptelling - Valgloven 10-8: Oversending av materiell ved stortingsvalg og fylkestingsvalg - Forskrift om en beredskapsprosedyre. - Valgforskriftens hjemler om blant annet: o Oppdatering av manntallet 2, o Tilgang til manntallseksemplar, 3 o Eventuelt 20 om Plikt til å produsere blanke stemmesedler o Eventuelt 22 Produksjon, utsendelse og bruk av valgkort Ved kommunestyrevalget 2015 delegerte valgstyret den praktiske gjennomføringen til rådmannen. Opplistingen av hjemlene som inneholder praktiske oppgaver er ikke uttømmende for å omfatte både valg av elektronisk avkryssing av manntallet og rutine med papirmanntall. 2. Stemmekretsinndeli ng: Med utgangspunkt i endringer i valgloven foreslår rådmannen følgende endringer i valgorganiseringen i Melhus kommune: - Valgkretsene blir slått sammen fra 8 til 6 kretser: Melhus, Hølonda, Rosmælen, Flå, Lundamo og Hovin. - Det blir benyttet valglokaler der Melhus kommune selv kan sikre nettilgangen. Rådmannen har vurdert hensiktsmessigheten av dagens stemmekretsinndeling med 8 stemmekretser i hvert sitt valglokale. Rådmannens forslag til ny inndeling fra 8 stemmekretser til 6 stemmekretser er basert på en vurdering av a ntall stemmeberettigede, egnede valglokaler og effektiv valggjennomføring for valgmyndigheten. Stemmegivern er registrert i krets etter bosted i kommunen. Tabellen vedlagt viser forslaget basert på stemmeberettigede innbyggere i Melhus kommune, hvorav stemte ved forrige kommunestyrevalg i Forventet stemmegivning for et stortingsvalg og sametingsvalg er høyere enn for et kommunestyrevalg. Prinsippet om hemmelig valg vil også sikres ytterligere ved å begrens e antall stemmekretser og valglokaler. Prinsippet om hemmelig valg gir seg for eksempel utslag i at Gåsbakken og Eid krets ved tidligere valgavviklinger har blitt slått sammen under opptellingen, selv om valgene er avholdt i forskjellige stemmelokaler. St emmekretser er ikke fullt ut representativt for velgernes tilhørighet grunnet både forhåndsstemmer og fremmedstemmer. Det er mulig å stemme i en annen krets og dette registreres som en fremmedstemme. Antall fremmedstemmer under Kommunestyrevalget 2015 var 98 fremmedstemmer, mens det for Stortingsvalget 2013 var 141 fremmedstemmer. Når det gjelder forhåndsstemmer var dette på hhv 12,74 % tilsvarende 1539 stemmer ved Kommunestyrevalget 2015, og 17, 81 % tilsvarende 2380 stemmer for Stortingsvalget Talle ne for forhåndsstemmer er stigende i hele landet. Fordelene ved å begrense stemmekretser og valglokaler er færre valgmedarbeidere, pc er, driftsledere og lokaler som holdes åpent. Rådmannen anbefaler at endringer gjennomføres ifm Stortingsvalg og Sameting svalg 2017, for på den måten å forberede organisasjonen til et mer arbeidskrevende kommunestyre - og fylkestingsvalg Elektronisk avkryssing i manntallet:

10 Saksnummer 16 / Side 3 / 4 Endringer i valgloven angående elektronisk avkryssing i manntall, som Valgdirektoratet orienter te om i brev av , se vedlegg 2, er en effektivisering og sikring av behandling av stemmer. Rådmannen anbefaler på det sterkeste at d ette er et verktøy Melhus kommune tar i bruk. Praksis i Melhus kommune har vært gjennomføring av valget ved papirmanntall. Valgstyret kan bestemme at valgene skal holdes ved elektronisk avkryssing i manntallet, jf valgloven 9-5 a. Ved de tre siste valg har elektronisk avkryssing i manntallet blitt g jennomført som et fo rsøk i 27 kommuner. Kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært fornøyde og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Se vedlegg 3 om praksis ved papirmanntall. Elektronisk manntall innebærer at velgere avkrysses direkte i det elektroniske manntallet i valglokalet på valgdagen. Velgere som tilhører andre valgkretser i kommunen vil også bli krysset av direkte i manntallet i det valglokalet de avgir sin stemme. Når velgeren er krysset av i manntallet, stemples stemm eseddelen og legges i valgurnen. Alle valglokalene i kommunen vil til enhver tid ha oppdatert informasjon om en velger manntallsført i kommunen har stemt eller ikke. Hensikten med elektronisk avkryssing er at dette vil effektivisere valgavviklingen på val gdagen. I tillegg vil elektronisk avkryssing redusere feilavkrysning i manntallet og slik sikre kvalitet i valgoppgjøret. Videre vil elektronisk avkrysning føre til en mer ensartet valghandling for velgeren ved å fjerne bruk av konvolutt for fremmedstemmer og sikre prinsippet om hemmelig valg. Etterarbeidet i valglokalet vil bli mindre som følge av endringen, da en del av oppgjøret stemmestyret tidligere utførte manuelt, nå kommer automatisk fra det elektroniske valgadministrative systemet EVA. Det foreløp ige resultatet vil også, i motsetning til i dag, inneholde stemmer fra velgere i andre kretser i kommunen, noe som vil gi et mer korrekt foreløpig resultat. Den endelige opptellingen vil også bli raskere ferdig, siden kommunen ikke vil bruke tid på behandl ing av stemmer fra velgere i andre kretser. En ny stemmetype vil innføres ved elektronisk avkryssing kalt beredskapsstemmer. Ved en eventuell beredskapssituasjon må stemmegivning avlegges i egenkonvolutt, dersom både nettilgang og back - up løsning svikter. Ved elektronisk avkryssing forsvinner fremmedstemmer. Det er fortsatt slik at selv om velgeren tilhører en bestemt krets, så kan man få avgitt sin stemme i hvilken som helst annen krets i kommunen. Forskjellen er at når velgeren slipper stemmeseddelen re tt i urnen, vil det ikke være mulig å spore denne tilbake til velgerens stemmekrets. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte o g resultat i den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosentotalt for hele Melhus kommune. Oppmøteprosent vil kunne måles umiddelbart. Økonomiske konsekvenser av færre valgkretser og elektronisk stemmegivni ng Dersom dagens 8 stemmekretser beholdes, medfører elektronisk avkryssing noe økte kostnader, se vedlegg om bakgrunnstall fra tidligere valg, elektronisk avkryssing og innkjøp av PC. Kostnadene reduseres minimalt ved innføring av 6 stemmekretser med ele ktronisk avkryssing i form av ca 4 færre PC er og noen færre valgmedarbeidere. Rådmannens v urdering og konklusjon : 1. Det praktiske arbeidet i tilknytning til avviklingen av Stortings - og Sametingsvalget 2017 delegeres til rådmannen. 2. På Valgdagen avvikles Stortings - og Sametingsvalget 2017 i seks stemmekretser: Melhus, Hølonda, Rosmælen, Flå, Lundamo og Hovin.

11 Saksnummer 16 / Side 4 / 4 3. Stortings - og Sametingsvalget 2017 i Melhus kommune skal holdes ved elektronisk avkryssing i manntallet, jf valgloven 9-5 a. Vedlegg: Vedlegg 1 til sak Stortinget og Sametingsvalget 2017, Bakgrunnstall fra tidligere valg Vedlegg 2: brev fra Valgdirektoratet Vedlegg 3 til sak Stortinget og Sametingsvalget 2017, om h vordan papirmanntall fungerer

12 Vedlegg til sak Stortinget og Sam e tingsvalget 2017 Bakgrunnstall fra tidligere valg : Kommunestyrevalget ,0 % oppmøte Antall stemmeberettigede 2015: Antall forhåndsstemmer (12,74%) Antall som stemte på valgdag (48,35%) Stortingsvalget ,9 % oppmøte Antall stemmeberettigede 2013 : Antall forhåndsstemmer (17,81%) Antall som stemte på valgdag (62,04%) Kommunestyrevalget ,0 % oppmøte Antall stemmeberettigede 2011 : Antall forhåndsstemmer 1449 (12,84 %) A ntall som stemte på valgdag 5992 ( 53,13 %) Stortingsvalget ,3 % oppmøte Antall stemmeberettigede 2009 : Antall forhåndsstemmer (15,85%) Antall som stemte på valgdag (61,41%) stemmebere ttigede pr valget 2015 Oppmøte % på valgdagen 2015 Eksisterende Krets er Estimert Storting % oppmøte valgdag ,74 Gimse 1901 Melhus ,34 Høyeggen 1821 Foreslåtte krets er Estimert Storting % oppmøte valgdag, Nye kretser ,08 Hovin 688 Hovin ,10 Lundamo 824 Lundamo ,55 Flå 633 Flå ,12 Rosmælen 632 Rosmælen ,72 Gåsbakken 243 Hølonda

13 785 63,69 Eid ukjent krets Valglokaler / valgfunksjonærer Eksisterende Krets Antall valgfunksjonærer SUM avlønning 2015 Gimse Høyeggen Hovin Lundamo Flå Rosmælen Gåsbakken Eid SUM (stemmestyreleder kr 5000, stemmestyrenestleder kr 4000, valgfunksjonærer kr 3500) Nye kretser Antall SUM e stimert 2017 (forutsatt elektronisk avkryssing i manntall) valgfunksjonærer Melhus Hovin Lundamo Flå Rosmælen Hølonda SUM

14 Elektronisk av kryssing / innkjøp av PC, valget 2017 Eksisterende Krets Antall PC pr krets SUM PC pr krets Gimse Høyeggen Hovin Lundamo Flå Rosmælen Gåsbakken Eid SUM *stk. pris PC = kr Nye kretser Antall PC pr krets Melhus Hovin Lundamo Flå Rosmælen Hølonda SUM

15 Valgstyrene Deres ref.: Vår ref.: 2016/126 Dato: Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen Valgdirektoratet viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av angående endringer i valgloven. Blant endringene ble det tilføyd en ny bestemmelse i 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Med dette brevet ønsker direktoratet å gi valgstyrene i kommunene noe utfyllende informasjon om hva en overgang til elektronisk avkryssing vil innebære. Elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som et forsøk ved de tre siste valgene. Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre elektronisk avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder både i valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk avkryssing redusere antallet feilavkrysninger i manntallet, da valgfunksjonæren gjerne benytter strekkoden på valgkortet for å slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk avkryssing i manntallet vil videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, uavhengig av hvor i kommunen man stemmer. Dette fordi man vil fjerne bruken av konvolutter for velgere som stemmer i en annen krets enn vedkommende er manntallsført. Dette vil også i større grad sikre prinsippet om hemmelige valg. Dersom kommunen velger å benytte seg av denne ordningen, er det enkelte hensyn som må tas i planleggingen av valggjennomføringen. Valgdirektoratet ønsker å skissere disse, slik at kommunen i best mulig grad kan forberede seg til neste års valg. Utstyr/nettilgang Dersom kommunen ønsker å innføre elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen, er det Postadresse Postboks 2080 NO-3101 Tønsberg Kontoradresse Rambergveien Tønsberg Telefon Org no Saksbehandler Lise Merkesdal Tlf

16 en forutsetning at dette innføres i samtlige av kommunens kretser. Kommunen må forsikre seg om at det er stabil nettilgang i alle valglokalene på valgdagen. Direktoratet vurderer at det kan være hensiktsmessig å undersøke dette i forkant av valgdagen. Valgdirektoratet vil anbefale en kablet nettløsning, da dette er den sikreste måten å sørge for stabil nettilgang. Videre er det viktig å sørge for gode back-up løsninger på nettilgangen, i tilfelle tilgangen er ustabil. Mulige back-up løsninger vil kunne være trådløst nett, eller kjøpte rutere med 4Gnettilgang. Det kan være fordelaktig å få bistand fra eventuelle IT-ansvarlige i kommunen til dette arbeidet. Merk at det ikke er anledning til å benytte papirmanntall som en back-up løsning. Dersom kommunen velger å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntallet, er dette det eneste manntallet som skal benyttes for avkryssinger. Ved en innføring av elektronisk avkrysning i manntallet, vil kommunen måtte benytte PC-er i alle valglokalene. Kommunen må derfor sørge for at det finnes tilstrekkelig antall PC-er til å håndtere velgermassen i valglokalene. Dersom kommunen må kjøpe inn nye PC er til dette formålet, er det viktig at det settes av midler i valgbudsjettet til dette. Betydning for rutiner Fremmede stemmer Elektronisk avkryssing i manntallet vil bety en rutineendring for kommunene. For kommuner med flere kretser, vil man ikke lenger motta fremmede stemmer. Dette skyldes at et elektronisk manntall vil gi tilgang til manntallet for hele kommunen. Velgeren kan da gå til hvilken som helst valglokale i kommunen, avgi stemmen rett i urnen og bli krysset av i manntallet. Denne rutineendringen innebærer dermed at kommunen ikke trenger å behandle fremmede stemmer etter at valglokalene er stengt. Kommunene må imidlertid forholde seg til en ny stemmetype, kalt beredskapsstemmer. Beredskap Dersom kommunen opplever å miste tilgang til nettet i løpet av valgdagen, og ikke greier å få koblet til back-up løsningen, må kommunen benytte en beredskapsrutine. Ved en eventuell beredskapssituasjon, må stemmegivninger avlegges i konvolutt. Det vil foreligge spesifikke oransje beredskapskonvolutter som skal benyttes i dette tilfellet. Beredskapsstemmene må behandles sentralt i kommunen etter at valglokalene er stengt. Det er ikke anledning for kommunen å benytte beredskapsrutinen i stedet for elektronisk avkryssing. Dersom kommunen velger å benytte elektronisk manntall, skal dette være tilgjengelig i alle kommunens valglokaler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en forskrift for en beredskapsprosedyre. Denne vil være mye tilsvarende den som allerede benyttes under 2

17 forhåndsstemmeperioden. Kretsvise resultater Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor som helst i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være mulig å spore denne tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent totalt for hele kommunen. Mer informasjon om elektronisk avkryssing i manntallet vil komme på Valgmedarbeiderportalen. Det vil også bli gitt innføring i bruken av elektronisk avkryssing under opplæringen for valgmedarbeiderne våren Ved eventuelle spørsmål, kan dette rettes til Med hilsen Elin Olderlund avdelingsleder Lise Merkesdal rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Kopi: fylkesvalgstyrene 3

18 Vedlegg 3 til sak Stortinget og Sam e tingsvalget 2017, om h vordan papirmanntall fungerer Hvordan papirmanntall fungerer På valgdagen må de stemmeberettigede som skal avgi stemme, møte opp i et valglokale i den kommunen hvor de er manntallsført. På valgkortet står det hvilken krets de tilhører, og hvilket lokale som skal benyttes. Et papirmanntall må deles opp i såkalte rode r, f.eks. A - G, H - O osv., og velgerne må stille seg i kø etter hvilken forbokstav de har i etternavnet sitt. Stemmemottaker må sjekke legitimasjon og bla seg fram til riktig side. Et hjelpemiddel for stemmemottaker er valgkortet, som angir hvilken side og linjenummer velgerens navn står i manntallet. Det må sjekkes at det ikke står noe kryss i manntallet fra før. Stemmer fra velgere tilhørende en annen krets, såkalte fremmede stemmer, må håndteres på en særskilt og tidkrevende måte - både ved stemmegivin g (av stemmestyret) og før de kan godkjennes (av valgstyret) for opptelling. Valglisten stemples, puttes i konvolutt og deretter i omslagskonvolutt med opplysninger om velgeren (påføres av stemmemottaker). Stemmegivningen må registreres elektronisk i valgs ystemet EVA når de er overlevert til valgstyret etter at valglokalene er stengt, og stemmegivningen kontrolleres manuelt i forhold til om det er satt kryss i papirmanntallet som har vært i kretsen velgeren tilhører. De fremmede stemmene utgjør en egen tekn isk krets som telles helt til slutt. Disse stemmene er dermed ikke med i de foreløpige resultatene som rapporteres inn til SSB. Registrering, kontroll og godkjenning/forkasting av disse fremmede stemmegivningen er komplisert og tidkrevende, og skjer etter det andre opptellingsarbeidet utover natten (alle manntallene må ha kommet inn). Det er større fare for feil og blir gjerne forsinkelser som følge av at arbeidet må kontrolleres ekstra og gjøres om igjen.

Innkalling for Valgstyret. Saksliste

Innkalling for Valgstyret. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Valgstyret Møtedato: 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 19:00-19:30 Saksnr Tittel Saksliste 005/16 Stortings- og sametingsvalget 2017. Tidspunkt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Valgstyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 01.11.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Dato: Formannskapssalen, Halden rådhus 07.03.2017 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/ Dato: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET VALGDAG Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 16/5211-1 Dato: 13.07.2016 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - VALGDAG Vedlegg: Brev fra Valgdirektoratet datert 01.09.2016 Sammendrag:

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad. Elektronisk manntall på valgdagene. Lovhjemmel: Valgloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/986 Lnr.: 18490/16 Ark.: 011 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad Elektronisk manntall på valgdagene Lovhjemmel: Valgloven Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune innfører bruk

Detaljer

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING

Møteinnkalling 8/16 16/3265 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 15.11.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.11.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

INNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.09:00. Utval:

INNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.09:00. Utval: INNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.11.2016 Tid: kl.09:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til post@fusa.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksframlegg Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG VALGKRETSER, SAMT INNFØRING AV ELEKTRONISK

Detaljer

INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL PÅ VALGDAGEN OG EVT. ENDRING AV ANTALL VALGKRETSER

INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL PÅ VALGDAGEN OG EVT. ENDRING AV ANTALL VALGKRETSER Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.02.2017 2016/378-6 / 010 Anne-Grete Glemming 37 17 02 40 anne.grete.glemming@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Valgstyre 14.02.2017 INNFØRING AV ELEKTRONISK AVKRYSSING

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Valstyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 29.09.2016 Møtetid: 16.30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624. Valgstyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624. Valgstyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3624 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 17.10.2016 REFERATLISTA - VALGSTYRET 17. OKTOBER 2016 1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.11.2016 Tid: 14:00 Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 06.10.2016 kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 Varamedlemmer

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Otterøyrådet - Namsos kommune Møtested: Otterøy skole ("Nye heimen") Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 18:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23. januar 2017

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Økonomi og serviceavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/4697-2 2016/3140 Frode Gundersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2017 Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 10:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 30.11.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Innkalling for Valstyret

Innkalling for Valstyret Radøy kommune Innkalling for Valstyret Møtedato: Møtestad: Møtetid: 16.03.2017 Kommunestyresalen 09.00 Saksliste: Saksnr Tittel 001/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/2017 Meldingar og referatsaker

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: Ca Kl. 10.45 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften Kommunene ved valgstyret Fylkeskommunene ved fylkesvalgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 13/511-1 15. 03. 2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

Høringssvar. Forslag til endringer i valgloven

Høringssvar. Forslag til endringer i valgloven Kommunal- og Vår ref.: 121243/2015-2012/4336 moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep. Deres ref.: 0032 OSLO Dato: 16.12.2015 Høringssvar. Forslag til endringer i valgloven Vi viser til Kommunal-

Detaljer

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017

Valgopplæring - Stortingsvalget Modul 1, mars 2017 Valgopplæring - Stortingsvalget 2017 Modul 1, 20. 31. mars 2017 Målet for samlingen Sette kommunene i stand til å gjennomføre en effektiv og korrekt valgavvikling som er i tråd med valglovgivningen. 2

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref: Vår ref: RMK 2014/5233 Dato: 14.10.2014 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften Ovennevnte sak ble behandlet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2016/841-15 Arkiv: 011 Saksbeh: Øyvind Bjørndal Dato: 16.01.2017 Stortingsvalget 2017 - fastsetting av stemmekretser Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Kommunalt

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Oslo kommune Saksframlegg Til: Valgstyret Dato: 30.05.2012 Fra: Direktøren Vår ref(saksnr): 12/00980-1 Saksbeh: Telefon: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN OG VALGFORSKRIFTEN Saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017 valgkretser og elektronisk avkryssingsmanntall. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret

Stortings- og sametingsvalget 2017 valgkretser og elektronisk avkryssingsmanntall. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret Stortings- og sametingsvalget 2017 valgkretser og elektronisk avkryssingsmanntall Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret Saksbehandler: Politisk sekretariat Arkivsaknr.: 2016/4584-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30 Valgstyret MØTEINNKALLING 16.08.2013/TOA Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: 22.08.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen Servicekontor Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1406-14/010 10/2635-2 TRA Grethe Johannessen 04.02.2011 Høringssvar - forskrift om

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Veileder til e valgsforskriften

Veileder til e valgsforskriften Veileder til e valgsforskriften Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Forsøk elektronisk stemmegivning Forsøk elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen Forsøk ny stemmeseddel Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 'postmottak@krd.dep.no' Melding om vedtak Dette brevet sendes kun elektronisk DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2010/989-10 Ida Holte,

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 12/1045-5 Arkivnr.: 010 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Hjemmel: Valgloven, Valgforskriften Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgnemnda

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgnemnda SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgnemnda Arkivsaksnr: 2016/3644 Klassering: 011 Saksbehandler: Kari Aarnes STORTINGSVALGET 2017 - ENDRING AV ANTALL STEMMEKRETSER Trykte vedlegg: Brevet

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Valstyret Innkalling til møte i Valstyret Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 06.02.2017 Kl.14:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015

SAKSFRAMLEGG. Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/1169 Saksnr.: Utvalg Møtedato Valgstyret 19.08.2015 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Tidspunkt: 21.04.2015, kl 14:00 Sted: Næringbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2015 Tid: 13:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 07:45

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 07:45 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 07:45 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tid: 19:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Valstyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Valstyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2016 Møtetid: 16.30 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal 29.08.2012 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Valgstyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Valgstyret /15 Side 1 av 6 Tjøme kommune JournalpostID: 15/3157 Saksbehandler: Dag Breirem, telefon: 33 06 78 04 Personal Folkeavstemning Utvalg Møtedato Saksnummer Valgstyret 15.04.2015 002/15 Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Møtetid: 10.05.2017 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med Formannskapets møte Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Valgstyre 13.12.2012 Arkivsaksnr: 2012/2031 Klassering: 011 Saksbehandler: Tor-Odd Elnan STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2013 Rådmannens forslag til

Detaljer

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 11.06.2015 kl. 15:30-16:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284. Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 011 Arkivsaksnr. 17/1284 Saksnr. Utvalg Møtedato / Valgstyret 14.06.2017. STORTINGSVALGET 2017 OPPTELLING AV STEMMESEDLER FORHÅNDSSTEMMER OG VALGTINGSTEMMER

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Sametinget Kommunene v/ valgstyrene og samevalgstyrene Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene Fylkesmennene De politiske partier Nr. Vår ref Dato

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 18.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes på elektronisk skjema: https://www.rissa.kommune.no/politikk/ Servicetorget

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Valgstyret. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 12/1967 MELDING - FORHÅNDSTEMMING, OPPTELLING OG VALGADMINISTRAVT DATASYSTEM (EVA)

Detaljer

Møteinnkalling. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssal/Tlf Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssal/Tlf Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested:, Formannskapssal/Tlf Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 92

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer