Møteinnkalling Utval: Fylkesvalstyret Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utval: Fylkesvalstyret Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Fylkesvalstyret Møtestad: Rom 7 Fylkeshuset Molde Dato: Tid: :3 Forfall skal meldast til utvalssekretær Kari Rundmo, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

2 Saksnr Innhold Uoff FVAL-4/3 FVAL-5/3 Stortingsvalet 23 - valoppgjer med mandatfordeling og kandidatkåring Godkjenning av protokoll

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /23 Kristine Svendsen Saksnr Utval Møtedato FVAL-4/3 Fylkesvalstyret Stortingsvalet 23 - valoppgjer med mandatfordeling og kandidatkåring Bakgrunn Fylkesvalstyret skal kontrollere gjennomføringa av stortingsvalet i kommunane og på grunnlag av dette foreta valoppgjer og fordele dei 8 distriktsmandata for Møre og Romsdal. Det 9. mandatet er utjamningsmandat og blir fordelt av riksvalstyret på grunnlag av fylkeskommunens kontroll og oppgjer. Fylkesvalstyret har delegert til fylkesrådmannen å gjennomføre kontrollen. Endeleg avgjerd om valoppgjer og mandatfordeling skal gjerast av fylkesvalstyret. Fylkesrådmannen har nytta valadministrasjonsprogrammet Eva som kommunal- og regionaldepartementet eig og driftar. Programmet var prøvd i kommunar og i Møre og Romsdal fylkeskommune ved lokalvalet 2. Ved årets stortingsval har alle kommunar og fylkeskommunar nytta programmet. Erfaringane våre med programmet er svært gode etter gjennomføringa av kontrollen av Stortingsvalet 23. Vi gjennomførte den elektroniske opptellinga i løpet av 2 dagar og kunne avslutte kontrolltellinga onsdag ettermiddag. Dette er to dagar tidlegare enn ved lokalvalet i 2. Fylkesvalstyrets kontroll og valoppgjer skjer på grunnlag av det valmateriell som kommunane skal oversende til fylkesvalstyret, jf vallova -8. Dette gjeld alle sedlar, forkasta, godkjende og blanke. Vidare skal dei oversende forkasta stemmegivingar, valkorta frå forhåndstemmegivinga innanriks og utanriks, samt valstyrets møtebok. Kopi av eventuelle klager skal også leggjast ved. Alle sedlar frå forhåndstemmegivinga og på valting, forkasta, godkjende og blanke er telt elektronisk. Alle forkasta sedlar er vurdert både av personell i tellesentralen og av to personar som har til oppgåve å godkjenne telleresultata frå den elektroniske opptellinga. Vidare er kommunens møtebøker og kommunens forkasting av stemmegivinger gjennomgått. Der det har vore tvil om kommunens gjennomføring av valet, har vi vore i kontakt med sekretær for valstyret. Det er ikkje framsett klage på valgjennomføringa i nokon av kommunane.

4 Side 2 Vurdering Merknader til gjennomføringa av valet i kommunane, oversikt over fylkesvalstyrets endringar av kommunens beslutningar om å godkjenne og forkaste stemmesedlar, endringar etter kontrolltelling av godkjende stemmesedlar, samt oversikt over feil som ikkje kan rettast, framgår av møtebok for fylkesvalstyret del. Denne følgjer som vedlegg. Resultata frå opptellinga, kommunevis og samla for heile fylket er vist i møtebok for fylkesvalstyret del 2, post B og C. Valoppgjeret med mandatfordeling og kandidatkåring får fram av post E og F. Møteboka del 2 følgjer som vedlegg 2. Resultata frå internettstemmegiving for Ålesund kommune er protokollert i protokoll frå internettvalstyret og følgjer som vedlegg 3. I tillegg vil vi bemerke følgjande: Innlevering av valmateriell frå kommunane Alle kommunane leverte sitt valmateriell i løpet av tysdagen. Enkelte kommunar hadde latt vere å forsegle valmateriellet. Sedlane var stort sett forsvarleg pakka, men vi vil nemne at ein kommune hadde mange sedlar i ein liten kartong. Denne overfylte kassa var ikkje forsvarleg pakka og forsegla. (Volda kommune) Manglande offentleg stempel Ved Stortingsvalet 23 var det innført nye reglar for forhåndstemming. Endringane går i hovudsak ut på at veljarar som forhåndstemmer i eigen kommune (i den kommunen dei etter manntallet har stemmerett) skulle leggje stemmeseddelen sin rett i urne og ikkje i konvolutt slik som tidlegare. Stemmemottakar skulle samtidig krysse av vedkomande i manntallet, som var elektronisk tilgjengeleg i forhåndstemmeperioden. Stemmemottakar skulle stemple seddelen før veljar fekk leggje stemmeseddelen i urna. Veljarar som stemde utanfor den kommunen der dei hadde stemmerett, skulle leggje stemmeseddelen i konvolutt etter at stemmemottakar hadde stempla seddelen. Stemmeseddelkonvolutten blei deretter lagt i omslagskonvolutt i lag med valkortet og oversendt til riktig valstyre. Dersom mottakskommunen oppdaga at seddelen i stemmeseddelkonvolutten ikkje var stempla, skulle den valfunksjonæren som opna konvolutten sjølv sette stempel på seddelen. For forhåndstemmer utanriks er det i utgangspunktet ikkje krav om at stemmemottakar skal stemple stemmeseddelen. I kommunar som teller stemmesedlane elektronisk eller dersom fylkesvalstyret teller elektronisk skal også desse sedlane stemplast ved opning av stemmeseddelkonvolutten. Erfaringsvis vil nye rutinar medføre at både veljar og valmedarbeidarar gjer feil som medfører at stemmesedlar må forkastast. Kristiansund kommune gjorde feil ved mottak av stemmer på institusjonar som førte til at 2 sedlar mangla stempel. Feilen er særskilt omtalt i møteboka del.

5 Side 3 Vi har vidare merka oss at Averøy hadde 4 stemmesedlar frå førehandstemminga som er forkasta fordi dei ikkje var stempla. Utover dette har det ikkje vore påfallande mange forkastelser av førehandstemmer i Møre og Romsdal. Det er i denne samanheng grunn til å nemne at det også ved kvart val blir forkasta fleire stemmer avgitt på valting fordi dei manglar stempel. Dette trass i at stempling av stemmesedlar på valtinget ikkje er nytt og bør vere ein godt innarbeidd rutine i stemmemottaka rundt i fylket. F or sl a g til v e dt a k: Med dei merknader som går fram av møteboka del, vedtek Fylkesvalstyret i Møre og Romsdal valoppgjer for Stortingsvalet 23 for Møre og Romsdal med mandatfordeling og kandidatkåring slik det går fram av møteboka del 2. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Vedlegg Fylkesvalstyrets møtebok del I 3 Fylkesvalstyrets møtebok del II 3 Rapport frå teljing elektroniske stemmer ved stortingsvalet 23 4 Forkasta stemmegjevingar. Bekreftelse fra kommunane.

6 Stortingsvalget 23 Møtebok for Fylkesvalgstyret Møre og Romsdal

7 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene Fylkesvalgstyret har registrert merknader i følgende kommuner: x Kommune: Stemmested: Avvik (beskrivende tekst): Valgstyrets begrunnelse: Molde Forkasta stemmegivingar Valstyret har registrert 9 stemmegivingar som forkasta, 8 fordi veljar ikkje sto i kommunens manntal og fordi veljar var registrert med godkjent stemmegiving. Fylkesvalstyret har motteke tilsaman 2 stemmegivingar som er forkasta fordi veljar ikkje sto i kommunens manntal. Det framgår av valstyrets møtebok post C 4.6 at tre stemmegivingar som skulle forkastast er feilført som tvilsomme/forkasta stemmesedlar. Godkjende stemmegivingar Fleire sedlar i urna (7) enn kryss i manntal I møteboka er det nemnd ustempla sedlar i urna. Dette er eigentleg ikkje ei forklaring med mindre desse låg inni ein seddel som hadde blitt stempla.

8 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Ålesund Forkasta stemmegivingar Valstyret har registrert 66 stemmegivingar som forkasta fordi veljar ikkje sto i kommunens manntal og 6 stemmegivingar som er forkasta fordi veljar hadde avgitt godkjent stemme, tilsaman 72 forkasta stemmegivingar frå valtinget. Fylkesvalstyret har motteke 66 stemmegivingar som er forkasta fordi veljar ikkje står i kommunens manntal. Vidare har vi motteke 2 stemmegivingar frå veljarar som er manntalsført i kretsen der dei møtte på valdagen. Desse er registrert som forkasta fordi at veljar også har fått godkjent stemmeseddel rett i urne. Dei forkasta stemmegivingane er kontrollerte mot manntalet og det er ikkje funne feil i forkastingane med omsyn til veljarar som ikkje står i kommunens manntal. Avviket gjeld veljarar som har avgitt godkjent stemme. Valstyrets sekretær har gjort greie for avviket i e- post av Avviket skuldast at stemmemottakar i ein stemmekrets har nytta særskild omslag feil. Feilen blei oppdaga under registrering av særskilte omslag og retta ved at 3 stemmegivingar som var registrerte som stemmegiving i særskilt omslag blei registrert som motteke i urne. Det er etter dette stemmegiving som det ikkje er gjort greie for. For seint innkomne stemmegivingar Fylkesvalstyret mottok 4 stemmegivingar som var komne inn til valstyret den.9.3. Stemmegivingane er kome fram etter at valtinget var slutt og vil ikkje bli behandla.

9 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Kristiansund Førehandsstemmer Ved stemmemottak i institusjonar var 2 sedlar ved ein feil ikkje blitt stempla av stemmemottakar. Valstyret godkjende desse i samråd med KRD. Stemmesedlane skulle da ha vore stempla i etterkant. Dette skjedde ikkje og fylkesvalstyret mottok desse stemmene i lag med andre godkjende stemmesedlar. Hjå oss blei også andre sedlar som kommunen hadde forkasta fordi dei ikkje hadde stempel, skanna i lag med alle dei godkjende sedlane i opptellingskategorien ordinære forhåndstemmer. Vi blei først merksame på kva som hadde skjedd, da personellet som skanna, oppdaga at det kom svært mange sedlar opp med forslag om forkasting fordi dei mangla stempel. Etter å ha vore i kontakt med KRD, blei det beslutta at alle sedlar frå den ordinære forhåndstemmegivinga som mangla stempel og var telt saman elektronisk i denne opptellingskategorien, skulle godkjennast. Dette inneber at fylkesvalstyret har 3 fleire godkjende sedlar frå førehandsstemminga enn det kommunen hadde. Fylkesvalstyrets telleresultat skal leggjast til grunn for valoppgjeret. Godkjende stemmegivingar Fleire sedlar i urna(3) enn kryss i manntal I valstyrets møtebok er det opplyst at manntalet for Kirkelandet har vore summert feil. Dette kan delvis forklare avviket. Det er mindre avvik mellom kryss og sedlar i fleire kretsar, iflgj møteboka.

10 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Herøy Seint innkomne/lagt til side (førehandstemmer) Kontrollteljinga viser at fylkesvalstyret har 4 stemmesedler mindre enn kommunen. Etter konferanse med valstyrets sekretær legg vi til grunn at avviket skuldast at valstyret har registrert sedlane i opptellingskategorien seint innkomne /lagt til side to gongar i valadministrasjonssystemet Eva. Fylkesvalstyrets telleresultat skal difor leggjast til grunn for oppgjeret. Forkasta stemmegivingar Fylkesvalstyret har motteke 4 stemmegivingar motteke på valtinget og lagt i særskilt omslag. 3 stemmegivingar er forkasta fordi veljar ikkje sto i manntalet. stemmegiving er forkasta fordi veljar hadde avgitt godkjent stemme. Stemmegivingane er ikkje registrerte i valadministrasjonssystemet og kjem difor ikke fram i valstyrets eller i fylkesvalstyrets møtebok. Stemmegivingane er kontrollerte mot mantallet og det er ikkje funne feil ved forkastningane. Valstyrets sekretær har stadfesta skriftleg at stemmegivingane er mottekne og vurderte av valstyret. Stadfestinga ligg ved fylkesvalstyrets møtebok, del. Godkjende stemmegivingar Fleire sedlar i urna (3) enn kryss i manntall. Avviket gjeld Bergsøy krets i flg møteboka.

11 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Hareid Valting Kontrolltellinga viser at fylkesvalstyret har 4 forkasta stemmesedler mindre enn det valstyret har registrert. I kommunens møtebok er 4 stemmegivingar, som er blitt forkasta, feilaktig ført som forkasta stemmer, sjå del 2 s 38. Desse 4 stemmene er difor ikkje med i valstyrets eller fylkesvalstyrets opptelling av stemmer. Forkasta stemmegivingar Fylkesvalstyret har motteke 4 forkasta stemmegivingar avgitt på valtinget og lagt i særskilt omslag fordi veljarane ikkje kunne finnast i manntalet. Stemmegivingane er ikkje registrerte i valadministrasjonsprogrammet og kjem difor ikkje fram i valstyrets eller fylkesvalstyrets møtebok. Stemmegivingane er kontrollerte mot mantallet og det er ikkje funne feil ved forkastningane. Valstyrets sekretær har stadfesta skriftleg at stemmegivingane er mottekne og vurderte av valstyret. Stadfestinga ligg ved fylkesvalstyrets møtebok, del. Ørsta Godkjende stemmegivingar Forkasta stemmegivingar Det er fleire sedlar i urna() enn kryss i manntall. Valstyrets møtebok viser stemmegivingar på valting som er forkasta da veljarane ikkje sto i manntalet. Fylkesvalstyret har motteke forkasta stemmegivingar. Avviket skuldast seint innkomen førehandstemme frå veljar i utlandet, som ikkje kunne finnast i kommunens manntal. Stemmegivinga er ikkje registrert i valadministrasjonssystemet og kjem difor ikkje fram i møteboka for valstyret eller frå fylkesvalstyret. I møteboka er det opplyst at for Hareid krets var det ein seddel i urna utan stempel. Stemmegivinga er kontrollert mot manntalet. Det er ikkje funne feil ved forkastinga. Valstyrets sekretær har stadfesta skriftleg at stemmegivinga er motteke og behandla. Det framgår av fråsegna at det heller ikkje var mogleg å dokumentere tidlegare tilhørigheit til kommunen og at det difor ikkje var mogleg å gi vedkomande stemmerett på nytt. Stadfestinga ligg ved valstyrets møtebok del. Stranda Godkjende stemmegivingar Fleire sedlar i urna () enn kryss i manntall. I møteboka er det opplyst at dette skuldast feil i vallokalet at ein veljar har gått forbi avkrysningsbordet.

12 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Skodje For seint innkome førehandstemmer Fylkesvalstyret mottok tre omslagskonvuluttar med førehandstemmegivingar den Stemmegivingane er motteke hjå valstyret.9.23 Stemmegivingane er motteke etter at valtinget er avslutta og kan ikkje behandlast. Dei blir oppbevart saman med innsendt valmateriell frå kommunen. Godkjende stemmegivingar Fleire sedlar i urna () enn kryss i manntall. I møteboka er det opplyst at i Engesetdalen krets var det ein seddel utan stempel som var bretta ilag med ein seddel som var stempla Sula Forkasta stemmegivingar Godkjende stemmegivingar Valstyrets møtebok viser 6 stemmegivingar på valting som er forkasta da veljarane ikkje sto i manntalet. Fylkesvalstyret har motteke 7 forkasta stemmegivingar. Avviket skuldast at stemmegiving ikkje er registrert i valadministrasjonssystemet. Stemmegivinga kjem difor ikkje fram i møtebok frå valstyret og heller ikkje i møtebok for fylkesvalstyret. Fleire sedlar i urna (4) enn kryss i manntall. Stemmegivinga er kontrollert mot manntalet. Det er ikkje funne feil ved forkastinga. Avviket er forklart i valstyrets møtebok, post C 4.6. Det går fram at valmedarbeidar ikkje har fått til å registrere stemmegiving frå veljar som ikkje står i manntalet. Det er eigne rutinar for dette i valadministrasjonssystemet. Desse er tydelegvis ikkje tilstrekkeleg innarbeidde. I møteboka er det opplyst at i Fiskarstrand krets er ein veljar ved ein feil ikkje blitt kryssa i manntallet. I Måseide krets er det tre sedlar som ikkje er stempla. Haram Sykkylven Godkjende stemmegivingar Valting Fleire sedlar i urna () enn kryss i manntal Valstyret har halde ei stemme frå valtinget som var lagt i urne utan å bli stempla, utanfor opptellinga si. I eige brev frå valstyret er fylkesvalstyret oppmoda om å godkjenne denne stemma og ta den med i oppgjeret. I møteboka er det opplyst at det i Tennfjord krets er ein ustempla seddel i urna. Ein veljar har lagt ein ustempla seddel i urna. Dette er ein feil som ikkje kan rettast. Fylkesvalstyret har difor forkasta stemmeseddelen.

13 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Vestnes Forkasta stemmegivingar Fylkesvalstyret har motteke forkasta stemmegivingar avgitt på valtinget og lagt i særskilt omslag fordi veljarane ikkje kunne finnast i manntalet. Stemmegivingane er ikkje registrerte i valadministrasjonsprogrammet og kjem difor ikkje fram i valstyrets eller fylkesvalstyrets møtebok. Stemmegivingane er kontrollerte mot mantallet og det er ikkje funne feil ved forkastningane. Valstyrets sekretær har stadfesta skriftleg at stemmegivingane er mottekne og vurderte av valstyret. Stadfestinga ligg ved fylkesvalstyrets møtebok, del. Fræna Godkjende stemmegivingar Brevstemmer Fleire sedlar i urne (3) enn kryss i manntall. Valstyret mottok brevstemme der det på konvolutten framgikk at det var stemme til stortingsvalet 23. Sjølve stemmeseddelen var ein papirbit der namnet på lista var skrive med hand. (Frp) Seddelen blei ikkje stempla av stemmemottakar i kommunen. I valstyrets møtebok er det opplyst at avviket gjeld Fiksdal krets. Etter konferanse med valstyrets sekretær legg vi til grunn at det gikk fram av stemmegivinga at det var ei stemme til Stortingsvalet 23. Seddelen skulle vore stempla. Ved oversendinga til fylkesvalstyret har opplysningane om stemmegivinga ikkje blitt formidla, slik at seddelen er forkasta fordi det ikkje gikk fram av seddelen at det var stemme på Stortingsvalet 23. Seddelen kunne alternativt vore forkasta fordi den mangla offentleg stempel. Fylkesvalstyrets beslutning om å forkaste seddelen skal difor leggjast til grunn for valoppgjeret. Godkjende stemmegivingar Fleire sedlar i urna (3) enn kryss i manntal Halsa Førehandstemmer Kontrolltellinga viser at fylkesvalstyret har 2 stemmesedlar meir enn registrert i valstyret si møtebok. I valstyrets møtebok er det opplyst at avvika gjeld kretsane Stavik/Løset, Søre Fræna og Haukås. Valstyrets sekretær har opplyst at avviket skuldast at det blei registerert feilaktige tal i administrasjonssystemet EVA på valnatta. Fylkesvalstyrets telleresultat skal leggjast il grunn for valoppgjeret.

14 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Rauma Særskilt omslag Stemmegivingar motteke på valting og som skulle leggjast i særskilt omslag, er lagt i konvoluttar som er produsert for forsendelse av førehandstemmer til andre kommunar. I eit av omslaga låg det og så valkort og stemmegivinga såg ut som ei førehandstemmegiving klar for oversending til rett valstyre. Det er viktig at rutinane blir lagt opp slik at det blir minst mogleg fare for å blande materiell som gjeld førehandstemming og materiell som gjeld valtinget. Midsund Forkasta stemmegivingar Fylkesvalstyret har motteke 5 forkasta stemmegivingar avgitt på valtinget og lagt i særskilt omslag fordi veljarane ikkje kunne finnast i manntalet. Stemmegivingane er ikkje registrerte i valadministrasjonsprogrammet og kjem difor ikkje fram i valstyrets eller fylkesvalstyrets møtebok. Stemmegivingane er kontrollerte mot mantallet og det er ikkje funne feil ved forkastningane. Valstyrets sekretær har stadfesta skriftleg at stemmegivingane er mottekne og vurderte av valstyret. Stadfestinga ligg ved fylkesvalstyrets møtebok, del. Aukra Forkasta stemmegivingar Fylkesvalstyret har motteke stemmegiving frå førehandstemmegivinga som er forkasta fordi veljar ikkje kunne finnast i manntalet.stemmegivinga er ikkje registrert i valadministrasjonssystemet og kjem difor ikkje fram i møteoka frå valstyret eller fylkesvalstyret. Det er fleire kommunar som ikkje har fått til å registrere stemmegivingar på personar som ikkje finns i manntalet. Det er eigne rutinar for dette, som ikkje er tilstrekkeleg innarbeidde. Stemmegivinga er vidare kommentert under post B2. Godkjende stemmegivingar Fleire sedlar i urne (3) enn kryss i manntall. I valstyrets møtebok er det opplyst at 3 fremmedstemmer blei lagt i urne. Desse er ikkje kryssa i manntall.

15 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Eide Tingvoll Forkasta stemmegivingar Forkasta stemmegivingar Fylkesvalstyret har motteke 5 forkasta stemmegivingar avgitt på valtinget og lagt i særskilt omslag. 4 av desse er forkasta fordi veljarane ikkje kunne finnast i manntalet. er forkasta fordi veljar hadde avgitt godkjend førehandstemme. Stemmegivingane er ikkje registrerte i valadministrasjonsprogrammet og kjem difor ikkje fram i valstyrets eller fylkesvalstyrets møtebok. Stemmegivingane er kontrollerte mot mantallet og det er ikkje funne feil ved forkastningane. Valstyrets sekretær har stadfesta skriftleg at stemmegivingane er mottekne og vurderte av valstyret. Stadfestinga ligg ved fylkesvalstyrets møtebok, del. Stemmegivingane er kontrollerte mot mantallet og det er ikkje funne feil ved forkastningane. Valstyrets sekretær har stadfesta skriftleg at stemmegivingane er mottekne og vurderte av valstyret. Stadfestinga ligg ved fylkesvalstyrets møtebok, del. Surnadal Smøla Godkjende stemmegivingar Godkjende stemmegivingar Godkjende stemmegivingar Fleire sedlar i urna (3) enn kryss i manntal Fleire sedlar i urna (3) enn kryss i manntall Fleire sedlar i urna () enn kryss i manntall Valstyret opplyser at det i Straumsnes krets var 2 sedlar i urna som ikkje var stempla. I Tingvollvågen krets var det seddel utan stempel i urna. Valstyret opplyser at 3 sedlar utan stempel låg inni sedlar som var stempla. Valstyret opplyser at det var seddel utan stempel i urna.

16 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del B Feil B Feil som fylkesvalgstyret har rettet Det er funnet feil i valgstyrenes godkjenning/forkasting av stemmer. Følgende feil er rettet: Feil ved valgstyrets beslutning om godkjenning av stemmesedler Kommune/Liste Feil Fylkesvalgstyrets avgjørelse Vanylven/Frp Stemme på valting godkjent utan stempel Stemmeseddelen er forkasta da den manglar offentleg stempel. Vestnes/V Vestnes /Ap Averøy Ulstein/Frp Ulstein/H Kristiansund/Krf Rauma/Ap Tingvoll/Frp Sykkylven Gjemnes/Ap Eide/Ap Volda/Frp Volda/Frp Volda/Ap Førehandstemme godkjent utan stempel Valtingstemme utan stempel godkjent 4 førehandstemmer utan stempel godkjent 2 førehandstemmer utan stempel godkjent. førehandstemme utan stemepl godkjent førehandstemme (Seint innkomne/lagt til side) utan stempel godkjent. førehandstemme utan stempel godkjent. førehandstemme utan stempel godkjent. valtingsstemme i urne utan stempel. Valtingsstemme utan stempel godkjent. Valtingstemme utan stempel godkjent. Førehandstemme utan stempel godkjent. Valtingstemme utan stempel godkjent. Valtingstemme utan stempel godkjent. Stemmeseddelen er forkasta da den manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. 4 førehandstemmer forkasta da dei mangla offentleg stempel. 2 stemmer forkasta fordi manglar offentleg stempel. Forkasta stemme fordi mangla offentleg stempel Forkasta fordi mangla offentleg stempel. Forkasta fordi manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Sjå merknader foran under A.l Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel Forkasta fordi manglar offentleg stempel. Forkasta fordi manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel.

17 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Stranda/MDG Ørsta/Ap Giske/H Giske/H Giske/Frp Giske/Krf Molde/Ap Skodje/H Sula/Frp Fræna/Frp Fræna/Ap Fræna/Ap Førehandstemme utan stempel godkjent. Valtingstemme utan stempel godkjent. Førehandstemme utan stempel godkjent. Valtingstemme utan stempel godkjent. Valtingstemme utan stempel godkjent. Valtingstemme utan stempel godkjent Førehandstemme utan stempel godkjent. 3 førehandstemmer utan stempel godkjent. Førehandstemme utan stempel godkjent. Brevstemme ble ikkje stempla. Førehandstemme utan stempel godkjent. Valtingstemme utan stempel godkjent Forkasta fordi manglar offentleg stempel. Forkasta fordi manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Forkasta fordi den manglar offentleg stempel. 3 førehandstemmer forkasta fordi dei manglar offentleg stempel. Førehandstemme forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Sjå merknader foran under A. Førehandstemme forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Valtingstemme forkasta fordi den manglar offentleg stempel. Feil ved valgstyrets beslutning om forkasting av stemmesedler Kommune/Liste Feil Fylkesvalgstyrets avgjørelse Kristiansund Forhåndsstemme Godkjent forkasta fordi mangla stempel. (seint innkomne/lagt tilside Herøy Forhåndstemme forkasta fordi framgikk ikkje kva liste/gruppe Godkjent.

18 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Hareid Norddal Stranda Skodje Aukra Surnadal Rindal Forhåndsstemme forkasta fordi mangla offentleg stempel. 4 stemmer på valtinget er forkasta fordi det ikkje framgår kva liste det er stemt på. stemmeseddel forkasta fordi det ikkje framgår kva parti/liste seddelen gjeld. stemmeseddel forkasta fordi det ikkje framgår kva parti/liste seddelen gjeld. Ein stemmeseddel frå valtinget forkasta fordi den mangla offentleg stempel. 2 førehandstemmer forkasta fordi det ikkje framgår kva parti/gruppe det er stemt på. 2 førehandstemmer forkasta fordi det ikkje går fram kva parti/gruppe det er stemt på. valtingsstemme forkasta fordi det ikkje går fram kva parti/gruppe det er stemt på. Godkjent. Da det ikkje er registrert avvik i talet på førehandstemmer, blir det lagt til grunn at møteboka var ført feil i kommunen og at denne seddelen også var med i kommunens opptelling. Det blir lagt til grunn at dette er feilføring av møteboka, sjå merknad under post A. Dette er ein nasjonal seddel der det ikkje er kryssa for parti. Denne er registrert som blank stemme i fylkesvalstyrets oppgjer. Dette er ein nasjonal seddel der det ikkje er kryssa for parti. Denne er registrert som blank stemme i fylkesvalstyrets oppgjer Godkjent. nasjonal seddel utan kryss for parti, registrert som blank. Godkjent stemme til H. 2 nasjonale sedlar utan kryss for parti er registrert som blanke. Godkjent. Det er ikkje avvik i telleresultatta for valtingsstemmer og det er antakeleg skjedd ei feilføring i valstyrets møtebok. Feil ved Kommune/Liste Feil Fylkesvalgstyrets avgjørelse

19 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del valgstyrets beslutning om forkasting av stemmegivninger Rauma stemmegiving forkasta fordi vedkomande hadde avgitt godkjend forhåndstemme. Kontroll av stemmegivinga viste at veljar var manntalsført i anna kommune. Riktig forkastingsgrunn er difor at veljar ikkje sto i kommunens manntal. Veljar er grunna namnelikskap med veljar som hadde avgitt godkjend førehandstemme, avvist på feil grunnlag, men da veljar heller ikkje står i kommunens manntal, er feilen utan betydning. Det er funnet feil i valgstyrenes opptelling. Følgende feil er rettet: Feil ved valgstyrets opptelling Kommune/Liste Feil Fylkesvalgstyrets avgjørelse Molde/førehandstemmer Molde/valting Ap- Frp + Ap+ Ålesund/valting Kristiansund/førehandstemmer Kristiansund/valting Frp+ Frp+2 H+ Ap+2 MDG- Krf- Ap+ Vanylven/førehandstemmer Herøy/førehandstemmer Herøy/valting Ulstein/førehandstemmer Frp- Frp-4 V-5 H-7 Sp- Ap-5 De Kristne-2 SV-2 Krf-5 V- Frp-2 H-2 De Kristne- Krf+2

20 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Volda/førehandstemmer Volda/Valting Ørsta/førehandstemmer Ørsta/valting Stranda /førehandstemmer Skodje/førehandstemmer Skodje/valting Sula/førehandstemmer Sula/valting Frp- H+ Ap+ Frp- Ap- Piratpartiet- H+ Frp-2 V+2 Ap- Krf+ MDG- H-3 Frp+2 V-2 Frp- Krf-3 Frp+2 H-3 Ap+ Giske/førehandstemmer Giske/valting H- Frp- H- Kfr- Haram/førehandstemmer H+ Ap- Vestnes/førehandstemmer V-2 Vestnes/valting Ap- Rauma/førehandstemmer Rauma/valting Ap- H- Ap- Aukra/førehandstemmer H+ Fræna/førehandstemmer Frp- Ap- Fræna/valting Eide/valting Averøy/førehandstemmer Gjemnes/valting Sunndal/førehandstemmer Ap- Ap- Frp-2 Sp-2 Ap- MDG- Ap- SV-

21 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del Halsa/førehandstemmer Aure/førehandstemmer Frp+2 H+7 Sp+3 Ap+2 Rødt+ Piratpartiet+ MDG+ SV+2 Krf+ Frp- V- Ap-

22 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Del B2 Feil som fylkesvalgstyret ikke har kunnet rette Det ble funnet følgende feil som fylkesvalgstyret ikke har kunnet rette: Kommune Beskrivelse Molde Grunna feil avkryssing i manntal ved stemmegiving til sametingsval, fekk veljar ikkje avgi teljande stemme til Stortingsvalet. Kristiansund Grunna feil avkryssing i manntal (det var antakeleg sett kryss for feil person) fekk veljar ikkje avgi teljande stemme til Stortingsvalet fordi det såg ut som vedkomande alt hadde stemt. Aukra Stemmegiving frå person som hadde bodd lenge i utlandet, blei ikkje behandla som søknad om gjeninnføring i manntalet. Fylkesvalstyrets oppfatning er at det ikkje krevst nokon annan søknad om gjeninnføring enn at valstyret mottek stemmegivinga. Ein person fekk ikkje stemme da han alt var avkryssa. Sannsynleg feil Vestnes avkrysning pga namnelikskap. 5 stemmegivingar frå personar som har bodd lenge i utlandet ikkje behandla Volda som søknad om gjenninnføring i manntalet.

23 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - Fylke: År: Møre og Romsdal 23 A Administrative forhold A Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Telefon: Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Aasen Jon Gjerde Gunn Berit Strand Toril Melheim Orten Helge Liaaen Anne Dyb Dahl Torgeir Sve Frank Berg Margareth Hoff Nordseth Iver Vatne Oddbjørn Reiten Steinar Asbjørnsen Randi Karin Rogne Torleiv Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem :53:55 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side

24 B Avvik mellom kommunenes endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling Kommune: Molde B. Forkastede stemmegivninger Type forkastelse Velger ikke i manntall( -() a) Ikke mulig å identifisere velgeren( -() b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid( -() c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker( -() d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet( -() e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning( -() f) Stemmegivningen kom for sent frem( -() g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen( -a () a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning( -a Kommune Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Velger ikke i kommunens manntall( -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme( -2()c) 8 Sum forkastede valgtingsstemmegivninger 9 Totalt forkastede stemmegivninger :53:56 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 2

25 B.2 Behandling av stemmesedler Stemmesedler Forkastede stemmesedler Forhånd Valgting Blanke stemmesedler 8 26 Godkjente stemmesedler Total B2. Forkastede stemmesedler Type forkastelse Kommune Fylke Avvik Forhånd Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - forhånd Valgting Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - valgting Totalt forkastede stemmesedler :53:56 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 3

26 B.2.2 Avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling Parti Kommune Fylke Avvik Forhånd Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne Rødt Piratpartiet 4 4 Miljøpartiet De Grønne Kystpartiet 4 4 Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge 3 3 Sum antall partifordelte stemmesedler - Forhånd Valgting Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne Rødt Piratpartiet Miljøpartiet De Grønne 9 9 Kystpartiet 2 2 Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge Sum antall partifordelte stemmesedler - Valgting Totalt antall partifordelte stemmesedler :53:57 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 4

27 B.2.3 Blanke stemmesedler Blanke stemmesedler Kommune Valgting Forhånd 8 8 Fylke Total Avvik :53:57 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 5

28 B.2.4 Merknad Forhåndsstemmer: Sent innkomne/lagt til side: Forhåndsstemmer ordinære: OK Valgtingsstemmer: Fremmedstemmer: Stemmer i særskilt omslag: Kvam - Valgtingsstemmer ordinære: OK Molde - Valgtingsstemmer ordinære: Fuglset - Valgtingsstemmer ordinære: Kviltorp - Valgtingsstemmer ordinære: Hjelset/Kleive - Valgtingsstemmer ordinære: OK Skåla/Bolsøya/Kortgarden - Valgtingsstemmer ordinære: Sekken - Valgtingsstemmer ordinære: Nordbyen - Valgtingsstemmer ordinære: :53:58 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 6

29 Kommune: Ålesund B. Forkastede stemmegivninger Type forkastelse Velger ikke i manntall( -() a) Ikke mulig å identifisere velgeren( -() b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid( -() c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker( -() d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet( -() e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning( -() f) Stemmegivningen kom for sent frem( -() g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen( -a () a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning( -a Kommune Sum forkastede forhåndsstemmegivninger 2 Velger ikke i kommunens manntall( -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme( -2()c) 66 6 Sum forkastede valgtingsstemmegivninger 72 Totalt forkastede stemmegivninger :53:58 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 7

30 B.2 Behandling av stemmesedler Stemmesedler Forkastede stemmesedler Forhånd 4 Valgting 5 Blanke stemmesedler 2 48 Godkjente stemmesedler Total B2. Forkastede stemmesedler Type forkastelse Kommune Fylke Avvik Forhånd Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) 3 3 Sum forkastede stemmesedler - forhånd 4 4 Valgting Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) 5 5 Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - valgting 5 5 Totalt forkastede stemmesedler :53:59 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 8

31 B.2.2 Avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling Parti Kommune Fylke Avvik Forhånd Fremskrittspartiet Venstre 7 7 Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne Rødt 5 5 Piratpartiet 9 9 Miljøpartiet De Grønne 4 4 Kystpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge Sum antall partifordelte stemmesedler - Forhånd Valgting Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet 3 3 Arbeiderpartiet De Kristne Rødt Piratpartiet Miljøpartiet De Grønne Kystpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge Sum antall partifordelte stemmesedler - Valgting Totalt antall partifordelte stemmesedler :54: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 9

32 B.2.3 Blanke stemmesedler Blanke stemmesedler Kommune Valgting Forhånd 2 2 Fylke Total 6 6 Avvik :54: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side

33 B.2.4 Merknad Forhåndsstemmer: Sent innkomne/lagt til side: Forhåndsstemmer ordinære: OK Valgtingsstemmer: Stemmer i særskilt omslag: Stemmer i beredskapskonvolutt: Hessa og Skarbøvik - Valgtingsstemmer ordinære: Sentrum - Valgtingsstemmer ordinære: Nørvøy - Valgtingsstemmer ordinære: Nørvasund - Valgtingsstemmer ordinære: Lerstad - Valgtingsstemmer ordinære: Åse - Valgtingsstemmer ordinære: Spjelkavik - Valgtingsstemmer ordinære: Blindheim - Valgtingsstemmer ordinære: Hatlehol - Valgtingsstemmer ordinære: :54: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side

34 Emblem - Valgtingsstemmer ordinære: Ellingsøy - Valgtingsstemmer ordinære: B.3 Elektroniske stemmer B.3. Totalt antall elektroniske stemmegivninger Foreløpig Endelig Endring Godkjente Blanke Totalt antall B.3.2 Godkjente elektroniske stemmer fordelt på parti Parti Foreløpig Endelig Endring Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne Rødt Piratpartiet Miljøpartiet De Grønne Kystpartiet 6 6 Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge 3 3 Totalt antall partifordelte stemmesedler B.3.3 Merknad Endringen mellom foreløpig og endelig opptelling skyldes at godkjent stemmegivning på papir har annullert e- stemmene :54: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 2

35 Kommune: Kristiansund B. Forkastede stemmegivninger Type forkastelse Velger ikke i manntall( -() a) Ikke mulig å identifisere velgeren( -() b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid( -() c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker( -() d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet( -() e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning( -() f) Stemmegivningen kom for sent frem( -() g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen( -a () a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning( -a Kommune Sum forkastede forhåndsstemmegivninger 2 Velger ikke i kommunens manntall( -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme( -2()c) 43 Sum forkastede valgtingsstemmegivninger 44 Totalt forkastede stemmegivninger :54: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 3

36 B.2 Behandling av stemmesedler Stemmesedler Forkastede stemmesedler Forhånd 7 Valgting 5 Blanke stemmesedler 8 53 Godkjente stemmesedler Total B2. Forkastede stemmesedler Type forkastelse Kommune Fylke Avvik Forhånd Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) 4 4 Sum forkastede stemmesedler - forhånd Valgting Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) 5 5 Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - valgting 5 5 Totalt forkastede stemmesedler :54: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 4

37 B.2.2 Avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling Parti Kommune Fylke Avvik Forhånd Fremskrittspartiet Venstre 3 3 Høyre Senterpartiet 9 9 Arbeiderpartiet De Kristne Rødt Piratpartiet Miljøpartiet De Grønne Kystpartiet 7 7 Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge 7 7 Sum antall partifordelte stemmesedler - Forhånd Valgting Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne Rødt Piratpartiet Miljøpartiet De Grønne 2 2 Kystpartiet 5 5 Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge 7 7 Sum antall partifordelte stemmesedler - Valgting Totalt antall partifordelte stemmesedler :54:2 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 5

38 B.2.3 Blanke stemmesedler Blanke stemmesedler Kommune Valgting Forhånd 8 8 Fylke Total 7 7 Avvik :54:2 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 6

39 B.2.4 Merknad Forhåndsstemmer: Sent innkomne/lagt til side: Forhåndsstemmer ordinære: Valgtingsstemmer: Fremmedstemmer: Stemmer i særskilt omslag: Kirkelandet - Valgtingsstemmer ordinære: OK Nordlandet - Valgtingsstemmer ordinære: Innlandet - Valgtingsstemmer ordinære: OK Gomalandet - Valgtingsstemmer ordinære: Dale - Valgtingsstemmer ordinære: Frei - Valgtingsstemmer ordinære: OK Bjerkelund - Valgtingsstemmer ordinære: OK Rensvik - Valgtingsstemmer ordinære: :54:3 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 7

40 Kommune: Vanylven B. Forkastede stemmegivninger Type forkastelse Velger ikke i manntall( -() a) Ikke mulig å identifisere velgeren( -() b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid( -() c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker( -() d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet( -() e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning( -() f) Stemmegivningen kom for sent frem( -() g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen( -a () a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning( -a Kommune Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Velger ikke i kommunens manntall( -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme( -2()c) 4 Sum forkastede valgtingsstemmegivninger 4 Totalt forkastede stemmegivninger :54:3 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 8

41 B.2 Behandling av stemmesedler Stemmesedler Forkastede stemmesedler Forhånd Valgting Blanke stemmesedler 2 5 Godkjente stemmesedler Total B2. Forkastede stemmesedler Type forkastelse Kommune Fylke Avvik Forhånd Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - forhånd Valgting Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - valgting Totalt forkastede stemmesedler :54:3 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 9

42 B.2.2 Avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling Parti Kommune Fylke Avvik Forhånd Fremskrittspartiet Venstre 4 4 Høyre 2 2 Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne 7 7 Rødt Piratpartiet Miljøpartiet De Grønne 2 2 Kystpartiet Sosialistisk Venstreparti 7 7 Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge Sum antall partifordelte stemmesedler - Forhånd Valgting Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet 3 3 De Kristne 3 3 Rødt Piratpartiet Miljøpartiet De Grønne 5 5 Kystpartiet 2 2 Sosialistisk Venstreparti 2 2 Kristelig Folkeparti 9 9 Demokratene i Norge Sum antall partifordelte stemmesedler - Valgting Totalt antall partifordelte stemmesedler :54:4 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 2

43 B.2.3 Blanke stemmesedler Blanke stemmesedler Kommune Valgting 5 5 Forhånd 2 2 Fylke Total 7 7 Avvik B.2.4 Merknad Forhåndsstemmer: Sent innkomne/lagt til side: Forhåndsstemmer ordinære: Valgtingsstemmer: Valgtingsstemmer ordinære: Fremmedstemmer: Stemmer i særskilt omslag: :54:4 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 2

44 Kommune: Sande B. Forkastede stemmegivninger Type forkastelse Velger ikke i manntall( -() a) Ikke mulig å identifisere velgeren( -() b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid( -() c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker( -() d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet( -() e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning( -() f) Stemmegivningen kom for sent frem( -() g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen( -a () a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning( -a Kommune Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Velger ikke i kommunens manntall( -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme( -2()c) Sum forkastede valgtingsstemmegivninger Totalt forkastede stemmegivninger :54:5 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 22

45 B.2 Behandling av stemmesedler Stemmesedler Forkastede stemmesedler Forhånd Valgting Blanke stemmesedler 8 Godkjente stemmesedler Total B2. Forkastede stemmesedler Type forkastelse Kommune Fylke Avvik Forhånd Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - forhånd Valgting Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - valgting Totalt forkastede stemmesedler :54:5 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 23

46 B.2.2 Avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling Parti Kommune Fylke Avvik Forhånd Fremskrittspartiet 9 9 Venstre 9 9 Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne 8 8 Rødt 2 2 Piratpartiet 2 2 Miljøpartiet De Grønne 4 4 Kystpartiet Sosialistisk Venstreparti 8 8 Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge Sum antall partifordelte stemmesedler - Forhånd Valgting Fremskrittspartiet Venstre 5 5 Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne 5 5 Rødt 3 3 Piratpartiet 3 3 Miljøpartiet De Grønne 2 2 Kystpartiet Sosialistisk Venstreparti 7 7 Kristelig Folkeparti 4 4 Demokratene i Norge Sum antall partifordelte stemmesedler - Valgting Totalt antall partifordelte stemmesedler :54:6 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 24

47 B.2.3 Blanke stemmesedler Blanke stemmesedler Kommune Valgting 8 8 Forhånd Fylke Total 8 8 Avvik B.2.4 Merknad Forhåndsstemmer: Sent innkomne/lagt til side: Forhåndsstemmer ordinære: Valgtingsstemmer: Valgtingsstemmer ordinære: OK Fremmedstemmer: Stemmer i særskilt omslag: :54:6 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 25

48 Kommune: Herøy B. Forkastede stemmegivninger Type forkastelse Velger ikke i manntall( -() a) Ikke mulig å identifisere velgeren( -() b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid( -() c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker( -() d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet( -() e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning( -() f) Stemmegivningen kom for sent frem( -() g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen( -a () a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning( -a Kommune Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Velger ikke i kommunens manntall( -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme( -2()c) Sum forkastede valgtingsstemmegivninger Totalt forkastede stemmegivninger :54:6 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 26

49 B.2 Behandling av stemmesedler Stemmesedler Forkastede stemmesedler Forhånd 2 Valgting Blanke stemmesedler 7 Godkjente stemmesedler Total B2. Forkastede stemmesedler Type forkastelse Kommune Fylke Avvik Forhånd Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) - Sum forkastede stemmesedler - forhånd 2 2 Valgting Seddelen manglet off. stempel -3() a)( -3() a) Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder -3() b)( -3() b) Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på -3() c)( -3() c) Partiet eller gruppen stiller ikke liste -3() d)( -3() d) Sum forkastede stemmesedler - valgting Totalt forkastede stemmesedler :54:7 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 27

50 B.2.2 Avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling Parti Kommune Fylke Avvik Forhånd Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet De Kristne Rødt 2 2 Piratpartiet 2 2 Miljøpartiet De Grønne Kystpartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge Sum antall partifordelte stemmesedler - Forhånd Valgting Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet 7 7 Arbeiderpartiet De Kristne Rødt 7 7 Piratpartiet Miljøpartiet De Grønne 6 6 Kystpartiet 7 7 Sosialistisk Venstreparti 4 4 Kristelig Folkeparti Demokratene i Norge 2 2 Sum antall partifordelte stemmesedler - Valgting Totalt antall partifordelte stemmesedler :54:8 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 28

51 B.2.3 Blanke stemmesedler Blanke stemmesedler Kommune Valgting 7 7 Forhånd Fylke Total 7 8 Avvik B.2.4 Merknad Forhåndsstemmer: Sent innkomne/lagt til side: Forhåndsstemmer ordinære: Kommunen mener at de må har registrert sent inkomne/lagt til side under forhåndsst. i tillegg til under egen kategori. Valgtingsstemmer: Valgtingsstemmer ordinære: Fremmedstemmer: Vi antar at Sula kommune har hatt en fremmedstemme som de forkasta og deretter laget en kategori særskilt omslag under pakking. Stemmer i særskilt omslag: Vi antar at Sula kommune har hatt en fremmedstemme som de forkasta og deretter laget en kategori særskilt omslag under pakking :54:9 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 29

52 Kommune: Ulstein B. Forkastede stemmegivninger Type forkastelse Velger ikke i manntall( -() a) Ikke mulig å identifisere velgeren( -() b) Stemmegivningen ikke avgitt i rett tid( -() c) Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker( -() d) Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet( -() e) Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning( -() f) Stemmegivningen kom for sent frem( -() g) Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen( -a () a) Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning( -a Kommune Sum forkastede forhåndsstemmegivninger Velger ikke i kommunens manntall( -2() a) Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme( -2()c) 9 Sum forkastede valgtingsstemmegivninger 9 Totalt forkastede stemmegivninger :54:9 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Side 3

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer. BI Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger Stortingsvalget 2017 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Fylke: Eigersund Rogaland 2017 A Administrative forhold Al Valystyret Sekretær: Broch Leif Erik E-postadresse: Telefon:

Detaljer

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger

Bl.l Totalt mottatte forhåndsstemmegivnínger Stortingsvalget 201 7 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2017 Kommune: Leirfiord Fylke: Nordland Ar: 2017 A Administrative forhold Al Valgstyret Sekretær: E-postadresse Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Fylkesvalstyret Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30

Møteinnkalling. Utval: Fylkesvalstyret Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesvalstyret Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: 27.02.2017 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Kari Rundmo, politikk@mrfylke.no, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Møtebok for Fylkesvalgstyret

Møtebok for Fylkesvalgstyret Møtebok for Fylkesvalgstyret Del 1 Nord-Trøndelag A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene X Det er ingen merknader til gjennomføringen av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vågsøy Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00

E-postadresse: Krins Opningstid søndag Opningstid mandag. Vikeså 10:00 21:00. Bjerkreim 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Bjerkreim Rogaland År: 217 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær: Telefon: Gjedrem Torunn Ivesdal 51 2 11 62

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.9.217 Tidspunkt: 19: Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73 97 2, ell. e-post: forfall@malvik.kommune.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vik Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valprotokoll for valstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gloppen Sogn og Fjordane År: 215 A Administrative tilhøve A1 Valstyret Sekretær for Haugen Siv

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Valgstyret 11.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 014 Saksmappe: 2014/2171-8223/2015 Saksbehandler: Randi Jortveit Dato: 26.02.2015 Saksframlegg Oppnevning av tellekorps til forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Godkjenning av rutiner

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bergen Hordaland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

B1.1 Mottekne røystegivingar lagde i særskilt omslag Kor mange a. Røystegivingar frå veljarar som ikkje var manntalsførte i krinsen (framande)

B1.1 Mottekne røystegivingar lagde i særskilt omslag Kor mange a. Røystegivingar frå veljarar som ikkje var manntalsførte i krinsen (framande) Kommunestyre- og fylkestingsval År A Administrative forhold A1 Val vart halde Måndag den september frå kl. til kl. Søndag den september frå kl. til kl. A2 Røystestyret Leiar: Møtande medlemmer: Valprotokoll

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: 01 Brekstad Kommune: 1621 Ørland Fylke: Sør-Trøndelag A Administrative forhold Al Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag 9. september

Detaljer

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold.

Sametingsvalget Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget Finnmark Finnmárku. År: Administrative forhold. Sametingsvalget 7 Valgprotokoll for Samevalgstyret - Sametingsvalget 7 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 7 A A Administrative forhold Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: Telefon.: Parken

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Engerdal Hedmark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28

Venstre 55 5,14. Senterpartiet 70 6,54. Fremskrittspartiet ,95. Miljøpartiet De Grønne 41 3,83. Kystpartiet 3 0,28 Stortingsvalget 217 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 217 15 Møre og Romsdal fylke 152 Molde kommune Kvam Venstre 55 5,14 Senterpartiet 7 6,54 Fremskrittspartiet 128 11,95 Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 25 Valgprotokoll for Valgstyret - Fylkestingsvalget 25 Kommune: Fylke: Eide Møre og Romsdal År: 25 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Eikrem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: A Administrative forhold. B Behandling av mottatte stemmer Kommunestyre- og fylkestingsvalg År A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag den september fra kl. til kl. Søndag den september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Valgprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Morten Ring MEDL OK-AP Therese Eidsaune MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Ørland rådhus Dato: 30.05.2016 Tid: 15:00 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Leder OK-H Finn Olav

Detaljer

Stortingsval. Møtebok for røystestyret. Krins: Fylke: A Administrative forhold. B Behandling av mottekne røyster

Stortingsval. Møtebok for røystestyret. Krins: Fylke: A Administrative forhold. B Behandling av mottekne røyster År: Stortingsval Krins: Kommune: Fylke: Møtebok for røystestyret A Administrative forhold A1 Val blei halde Måndag. september frå kl. til kl. Søndag. september frå kl. til kl. A2 Røystestyret Leiar: Møtande

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll

Godkjenning av møtebok for valgstyret ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Godkjenning av protokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 3.9.27 Tidspunkt: 4: Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur År: 2016 Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Steinkjer Fylke: Nord-Trøndelag 1. Administrative forhold Valgstyret Valgstyrets sekretær: Kari Aarnes Telefon:

Detaljer

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune:

Sametingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Sametingsvalg År: A Administrative forhold A1 Samevalgstyret Samevalgstyrets sekretær: E-post adresse: Møtebok for Samevalgstyret i kommuner med 30 eller flere i Sametingets valgmanntall Kommune: Valgkrets:

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Stortingsvalget År: Medlemer (inkl. møtande varamedlemer): Gloppestad Leidulf. Nestleiar. Reed Bernt. Medlem. Medlem. Koren Mariel Eikeset

Stortingsvalget År: Medlemer (inkl. møtande varamedlemer): Gloppestad Leidulf. Nestleiar. Reed Bernt. Medlem. Medlem. Koren Mariel Eikeset Stortingsvalget 27 Valprotokoll for valstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Gloppen Fylke: Sogn og Fjordane År: 27 A Administrative tilhøve A Valstyret Sekretær: Haugen Siv Terese Kvalsvik E-postadresse:

Detaljer

Møtebok for Fylkesvalgstyret

Møtebok for Fylkesvalgstyret Møtebok for Fylkesvalgstyret Rogaland A Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker A1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene x Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget

Detaljer

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND.

Møtebok for valgstyret. Rådgivende folkeavstemning Kommune: Fylke: A Administrative forhold 1853 EVENES 1800 NORDLAND. Rådgivende folkeavstemning 216 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1853 EVENES 18 NORDLAND A Administrative forhold A1 styret Kommune: 1853 EVENES Fylke: 18 NORDLAND styrets sekretær: Per-Kaare Holdal

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

Side 2 av 16 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 006/16 13/783 Rådgjevande folkerøysting Godkjenni

Side 2 av 16 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 006/16 13/783 Rådgjevande folkerøysting Godkjenni SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato: 23.06.2016 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Valstyret Møtedato: 09.09.2013 Møtetid: 13:00-14:00 Andre del av møtet tok til ca kl. 21.30 og vart avslutta ca kl 23.30. Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte

Detaljer

Tom-Christer Nilsen utvalsleiar

Tom-Christer Nilsen utvalsleiar Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset, Bergen Dato: 23.9.215 Tid: 15:3 Birthe Eriksen har meldt forfall til møte. Einar Lutro vert kalla inn som vara. Program

Detaljer

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing 25. april 2016 Valgprotokoll for Valgstyret Kommune: Nesset Fylke: Møre og Romsdal År; 2016 Administrative Valgstyret forhold Valgstyrets sekretær: Liv

Detaljer

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad

A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Ogne Undertun Nestleder Hans Eide Anne T. Rødsjø Sissel Eide Fremstad Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing Bjugn og Ørland kommuner 30.05.16 Protokoll valgstyret A. Administrative forhold A1 Valgstyret: Funksjon Navn Møtt (sett kryss) / mrk. Leder Ogne Undertun

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /447 Prøving av førehandsrøystegjevinga ved Stortings- og

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/ /447 Prøving av førehandsrøystegjevinga ved Stortings- og SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Valstyret Møtedato 07.09.2017 Møtetid: Kl. 16:00-16:15 Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av stortingsvalget i noen av kommunene År: Stortingsvalg Fylke: Møtebok for fylkesvalgstyret A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Direkte tlf.: Fylkesvalgstyrets leder: Øvrige medlemmer E-post adresse: Faksnr.:

Detaljer

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer:

Stortingsvalg. A Administrative forhold. Møtebok for valgstyret Kommune: A1 Valgstyret. A2 Valgtinget. Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Stortingsvalg År: Møtebok for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-post adresse: Direkte tlf.: Valgstyrets leder: Øvrige medlemmer: Faksnr.: A2 Valgtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

Valgprotokoll for stemmestyret

Valgprotokoll for stemmestyret Valgprotokoll for stemmestyret Krets: Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valg ble avholdt: Dato Kl. slett Søndag september Fra kl. til kl. Mandag september Fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Navn

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Rollag Buskerud År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Grette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgprotokoll for valgstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret bokmål År: Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Sakshandsamar: Gunn Sissel Teigen Arkiv: 010 &13 Arkivsaksnr.: 06/00953 Offentleg

Sakshandsamar: Gunn Sissel Teigen Arkiv: 010 &13 Arkivsaksnr.: 06/00953 Offentleg Sakshandsamar: Gunn Sissel Teigen Arkiv: 010 &13 Arkivsaksnr.: 06/00953 Offentleg Saksnr.: Utval Møtedato 0034/06 Utval for forvaltning og økonomi 12.09.2006 Sak 0034/06 HØYRING- FORSLAG OM ENDRINGER I

Detaljer

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene

1 Merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i kommunene. Det er ingen merknader til gjennomføringen av fylkestingsvalget i noen av kommunene Fylkestingsvalg Valgprotokoll for fylkesvalgstyret År: Fylke: A Administrative forhold A1 Fylkesvalgstyret Fylke: Fylkesvalgstyrets sekretær: E-postadresse: Direkte tlf.: Faksnr.: Fylkesvalgstyrets leder:

Detaljer

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82.

Kystpartiet 0 0,00. Helsepartiet 2 0,14. Fremskrittspartiet 145 9,93. Miljøpartiet De Grønne 55 3,77. Partiet De Kristne 12 0,82. Stortingsvalget 2017 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2017 04 Hedmark fylke 0417 Stange kommune Arstad - Valgdeltakelse: 84,85% Helsepartiet 2 0,14 Arbeiderpartiet 497 34,11 Fremskrittspartiet

Detaljer

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2

Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget Modul 2 Valgdirektoratet Opplæringssamling for stortings- og sametingsvalget 2017 Modul 2 I tilfelle av evakuering: VARSLE REDDE liv hvis mulig. Ikke sett deg selv i fare! SLUKKE brannen, hvis ikke mulig forlat

Detaljer

Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL Fylkesvalgstyrets møte 18. september 2013 Fylkeshuset, Hamar (møtreom»mjøsa»)

Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL Fylkesvalgstyrets møte 18. september 2013 Fylkeshuset, Hamar (møtreom»mjøsa») Saknr. 12/2233-80 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL Fylkesvalgstyrets møte 18. september 2013 Fylkeshuset, Hamar (møtreom»mjøsa») Tilstede: Dag Rønning, leder Frode

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 2024 BERLEVÅG Fylke...: 2000 FINNMARK A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Geir Goa E-postadresse:

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014

Møteprotokoll. Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: rom 700, Fylkeshuset Molde Dato: 17.11.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 14/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit

Detaljer

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013

FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 09.09.2013 FYLKESVALGSTYRETS OPPGAVER OG SAMARBEIDET MED KOMMUNENE VED STORTINGSVALGET 2013 Fylkesvalgstyrets sekretær, Juridisk seniorrådgiver Zlatko Dzaferovic Trondheim,

Detaljer

Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til politisk sekretariat på e-post eller tlf /

Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til politisk sekretariat på e-post eller tlf / ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 12.09.2017 Tid: 17:30 Vi ber om at fråfall vert melde snarast råd til politisk sekretariat på e-post eller

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Stortingsval Møtebok for valstyret nynorsk. A2 Valtinget Røystekrins og tid Namn på alle krinsane i kommunen: Krins Opningstid Krins Opningstid

Stortingsval Møtebok for valstyret nynorsk. A2 Valtinget Røystekrins og tid Namn på alle krinsane i kommunen: Krins Opningstid Krins Opningstid År: Stortingsval Kommune: Fylke: Møtebok for valstyret A Administrative forhold A1 Valstyret Sekretær i valstyret: E-post adresse: Direkte tlf.: Leiar i valstyret: Andre medlemmer Faksnr.: A2 Valtinget

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret. Dato: kl. 12:00 Sted: Fylkets Hus, Kvenna Arkivsak: 13/01111

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret. Dato: kl. 12:00 Sted: Fylkets Hus, Kvenna Arkivsak: 13/01111 Fylkesvalgstyret MØTEPROTOKOLL Dato: 17.09.2013 kl. 12:00 Sted: Fylkets Hus, Kvenna Arkivsak: 13/01111 Tilstede: Carl Sitter Geving (AP) Trine Hallem (AP) Bjøm Engen (AP) (vara for Roar Veiseth (AP)) Elin

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur

Stavanger kommune - Valgstyrets protokoll Rådgivende folkeavstemning om kommunestruktur A. Administrative forhold A.1 Valgstyret (inkl. møtende varamedlemmer) Navn Christine Sagen Helgø Bjørg Tysdal Moe John Peter Hernes Sissel Knutsen Hegdal Egil Olsen Kåre Reiten Cecilie Bjelland Dag Mossige

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 KOMMUNENS BESTILLING AV STEMMESEDLER

Vår referanse Deres referanse Dato STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 KOMMUNENS BESTILLING AV STEMMESEDLER FYLKESVALGSTYRET Kommunene i Sør-Trøndelag v/valgansvarlig Vår referanse Deres referanse Dato 201608627-21 27.03.2017 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 KOMMUNENS BESTILLING AV STEMMESEDLER Ved Stortingsvalg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE

HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE HÅNDBOK FOR STEMMESTYRENE 1 UTLEVERT MATERIELL - STEMMESTYRENE 2 2 LISTE FOR TILDELING AV VALGMATERIELL 3 3 INSTRUKS FOR STEMMESTYRER 3 3.1 STEMMESTYRET 3 3.2 VALGLOKALET 4 3.3 MATERIELL 5 4 DISPONERING

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsval. Valprotokoll for valstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valstyret

Kommunestyre- og fylkestingsval. Valprotokoll for valstyret Kommune: A Administrative forhold. A1 Valstyret Kommunestyre- og fylkestingsval Valprotokoll for valstyret nynorsk År: Kommunestyre- og fylkestingsval Valprotokoll for valstyret Kommune: Fylke: A Administrative forhold A1 Valstyret Sekretær i valstyret:

Detaljer

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016

Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 Kommun ereformen Rådgivende folkeavstemning 2016 VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET Krets: Nordreisa Kommune: 1942 Nordreisa Fylke: Troms Administrative forhol d Valgstyrets sekretær: Ellinor Evensen E-postadresse:

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme»

Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme» Oppgaver menypunkt «Registrer forhåndsstemme» 1 Logg deg på med rollen som du skal bruke for å registrere forhåndsstemmer. 2 Søk opp en velger i din kommune ved å søke på navn a. Prøv å søke på fødselsnummer

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Tid: Etter formannskapsmøtet

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Tid: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 10.05.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter nærare

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Oslo Oslo År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon: Mannsåker

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer