MØTEINNKALLING. Kl Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:"

Transkript

1 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. INVITASJON: KL INFORMASJON OG ORIENTERINGER Kl Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Drøbak Akustiske Drøbak Havneblues Oscarsborgoperaen Ordfører orienterer Rådmannen orienterer Notat fra rådmannen, datert om kommuneplan for Frogn Meldeplikt for hogst og planbestemmelse 18-2 varsel om ønsket justering. TEMADISKUSJON PUBLIKUM HAR OGSÅ ANLEDNING TIL Å DELTA Notat fra ordfører om omdømmearbeid i Frogn kommune av KL SPØRSMÅL/INNSPILL FRA INNBYGGERNE Inntil ½ time er avsatt til spørsmål /innspill fra innbyggerne. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. FRA KL: VIL DET BLI SERVERT MIDDAG I KANTINA INNKALLING: KL : KOMMUNESTYREMØTE

2 SAKLISTE 121/13 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE Type Side 122/13 2. TERTIALRAPPORT /13 PROSJEKT 8509 SVØMME-/BADEANLEGG OG TILGRENSEDE PROSJEKTER - PROSJEKT 8529 OPPGRADERING AV SEIERSTEN STADION OG PROSJEKT 8530 SPORTSHALL - VIDERE PROSJEKTGJENNOMFØRING 124/13 GNR 70 BNR 68 REGULERINGSPLAN FOR SEIERSTEN IDRETTSPARK 2. GANGS BEHANDLING 125/13 VEDLIKEHOLD - KOMMUNALE BYGG TILSAND OG VEDLIKEHOLDSSTATUS I FROGN KOMMUNE 126/13 VANN OG AVLØP - BREVIKSOMRÅDET 127/13 DRIFT AV KUNSTISBANEN VED DRØBAK GJESTEHAVN 128/13 RESSURSER TIL ADMINISTRASJON OG LEDELSE I BARNEHAGE OG SKOLE 129/13 PENSJONSORDNING FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP 130/13 PENSJONSORDNING FOLKEVALGTE 131/13 SØKNAD OM IGANGSETTING AV UTREDNING - KOMMUNESAMMENSLÅING 132/13 BOSETTING AV FLYKTNINGER /13 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I EUROPA NOSTRA 134/13 HØRINGSUTTALELSE TIL POLITIREFORMEN - NOU 2013:9

3 135/13 Ofl 13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I FOLLO TINGRETT (Saken sendes pr. post) Drøbak 11. oktober 2013 Thore Vestby Ordfører

4 Sak 121/13 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE Saksbehandler: Asle Moe Arkivsaksnr.: 13/168 Løpenr.: 15959/13 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Kommunestyret 121/ INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte i kontrollutvalget ) Protokoll fra møte, , i representantskapet for Søndre Follo Brannvesen IKS. 3) Protokoll fra møte i representantskapet for Follo Legevakt IKS. 4) Protokoll fra representantskapet for Follo kvalifiseringssenter den ) Protokoll fra møte i representantskapet for Kemneren i Follo den ) Brev fra Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon, datert vedrørende Mosesstafetten på Oscarsborg festning. 7) FIKS - årsberetning og regnskap for 2012 melding datert ) Samlet saksfremstilling av formannskapets vedtak den vedrørende anke av dom i kulturminnesaken. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referatsaker legges frem til orientering: 1) Protokoll fra møte i kontrollutvalget ) Protokoll fra møte, , i representantskapet for Søndre Follo Brannvesen IKS. 3) Protokoll fra møte i representantskapet for Follo Legevakt IKS. 4) Protokoll fra representantskapet for Follo kvalifiseringssenter den ) Protokoll fra møte i representantskapet for Kemneren i Follo den ) Brev fra Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon, datert vedrørende Mosesstafetten på Oscarsborg festning. 7) FIKS - årsberetning og regnskap for 2012 melding datert ) Samlet saksfremstilling av formannskapets vedtak den vedrørende anke av dom i kulturminnesaken. Rådmannen i Frogn,

5 Sak 121/13 Harald K. Hermansen Vedlegg: 1) Protokoll fra møte i kontrollutvalget ) Protokoll fra møte, , i representantskapet for Søndre Follo Brannvesen IKS. 3) Protokoll fra møte i representantskapet for Follo Legevakt IKS. 4) Protokoll fra representantskapet for Follo kvalifiseringssenter den ) Protokoll fra møte i representantskapet for Kemneren i Follo den ) Brev fra Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon, datert vedrørende Mosesstafetten på Oscarsborg festning. 7) FIKS - årsberetning og regnskap for 2012 melding datert ) Saksprotokoll av formannskapets vedtak den vedrørende anke av dom i kulturminnesaken.

6 Sak 122/13 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 122/13-2. TERTIALRAPPORT 2013 Saksbehandler: Øystein Granheim Arkivsaksnr.: 13/1659 Løpenr.: 15769/13 Arkiv: 151 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 29/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 19/ Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 96/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 60/ Administrasjonsutvalget 14/ Formannskapet 83/ Kommunestyret 122/ INNSTILLING: 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i rapporten: a. Side 28 - Status driftsbudsjett for de enkelte enheter og forslag til justering b. Side 26 - Forslag til endringer i investeringsbudsjettet 3. Vedtatt salg av eiendom på 70mill kroner erstattes med låneopptak på 70mill kroner. 4 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Netto driftsresultat for 2013 anslås til 7 millioner kroner. Dette er ca. 21,5 millioner kroner lavere enn i vedtatt Handlingsprogram Årsakene til dette er: 1. tertial 2. tertial 1 Reduserte utgifter til lønnsoppgjøret ,5 0 2 Økte utgifter til enhetene samlet: -16,2-3,8 3 Reduserte(1. tertial)/økte(2. tertial) pensjonsutgifter: Redusert skatt og rammetilskudd 2013: Økte(1.tertial)/reduserte(2.tertial) finansutgifter: -7,9 2 6 Bevilgning til rehabilitering av tak Hospitalet: -2,1 0

7 Sak 122/13 Det vises til Tertialrapport nr for mer utfyllende informasjon. Bakgrunn for saken: Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. Det vises til separat trykt rapport. Status per 2. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2013 på ca. 7 millioner kroner. Dette er ca. 21,5 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Økte utgifter til enhetene samlet Hjemmebaserte tjenester og Rehabilitering forventet avvik fra opprinnelig budsjett med henholdsvis 5 millioner kroner og 9,5 millioner kroner på årsbasis. Avvikene forklares i stor grad av: Hjemmebaserte tjenester Manglende midler til helårsdrift av Hegre omsorgshus Nye ressurskrevende brukere Økt pleiemengde (antall og tidsbruk) Rehabilitering Overført merforbruk fra 2012 Nye og økte tjenester, avlastning Økte utgifter til brukerstyrt personlig assistanse Økte utgifter til omsorgslønn Økte utgifter til ressurskrevende brukere Økte pensjonsutgifter Pensjonsutgiftene er oppjustert etter 1. tertial med 5 millioner, til nå 1 million under opprinnelig budsjettert. Reduserte finansutgifter DNB har korrigert renter på innskudd tilbake til februar 2012 med i overkant av 2mill kroner. Alternativer: Alternativ 1 Som innstillingen Alternativ 2 1. Tertialrapport nr tas til orientering. 2. Budsjettet justeres slik at enhetene får lavere budsjetter. Utvalgte enheter eller alle.

8 Sak 122/13 Miljømessige konsekvenser: Se tertialrapport Økonomiske konsekvenser: Frogn kommune leverte i 2012 et netto driftsresultat på ca. 2,3 %. Dette er en videreføring fra året før og et steg i riktig retning i forhold til målsettingen om et netto driftsresultat på 3 %. Prognosen i denne tertialrapporteringen anslår et netto driftsresultat på 0,8 %. Vurdering: Flere enheter har og har hatt, utfordringer med å styre innenfor tildelt ramme i Utviklingen gjør det utfordrende å oppnå målet om 3 prosent netto driftsresultat i handlingsprogrammet Konklusjon: Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport. Rådmannen i Frogn, 27. september 2013 Harald K. Hermansen Vedlegg: Tertialrapport nr Søknad om midler til nytt lydanlegg i Frogn kirke Utvidet rapportering jf. vedtak 1. tertial Følgende dokumenter ligger på saken:

9 Sak 123/13 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 123/13 PROSJEKT 8509 SVØMME-/BADEANLEGG OG TILGRENSEDE PROSJEKTER - PROSJEKT 8529 OPPGRADERING AV SEIERSTEN STADION OG PROSJEKT 8530 SPORTSHALL - VIDERE PROSJEKTGJENNOMFØRING Saksbehandler: Bjørn Nordvik Arkivsaksnr.: 13/1811 Løpenr.: 15939/13 Arkiv: 614 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 94/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 63/ Formannskapet 84/ Kommunestyret 123/ INNSTILLING: a. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre nødvendige infrastrukturtiltak iht rekkefølgekrav i reguleringsplanen samt etablere og sette i verk varmepumpeanlegg og ny transformator på Seiersten. Økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i økonomisk handlingsprogram b. Prosjekt 8530 Sportshall gjennomføres som selvstendig prosjekt i privat regi og i henhold til vedlagte skisser. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Drøbak Bokseklubb der det tillates etablert sportshall på kommunens arealer på Seiersten. Det stilles i den forbindelse krav til Drøbak bokseklubb om at ferdigstillelsesdato for sportshallen er slik at dette tiltaket ikke kommer i konflikt med andre tiltak som skal gjennomføres på Seiersten stadion. c. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion som søkes ferdigstilt senest ) Kunstgressdekke med IR varme, flomlys og «friplassen» etableres i tråd med vedlagt rapport fra Follo Prosjekt. 2) Energibrønner på dette arealet og andre nødvendige infrastrukturtiltak etableres i forkant av gjennomføringen. 3) Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram ) Ev andre tiltak på Seiersten stadion slik som bygging av tribune og etablering av sandhåndballbane gjennomføres og finansieres i privat regi. Hvis aktuelt har rådmannen fullmakt til å fremforhandle nødvendige avtaler som deretter fremmes kommunestyret for godkjenning i forkant av en eventuell gjennomføring. d. Bearbeidet skisseprosjekt for prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg videreføres med åtte svømmebaner jf vedlagte skisser og legges til grunn for videre planlegging. e. Krav til fremdrift for alle prosjekter/tiltak vedtas endelig i forbindelse med behandlingen av økonomisk handlingsprogram

10 Sak 123/13 SAKSUTREDNING: Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i møte (sak 116/2010) at skisseprosjektet av for nytt svømmeanlegg på Seiersten videreføres i et forprosjekt. I tillegg ble det vedtatt at det skulle gjennomføres grundigere vurderinger hvor driftsformer og økonomiske forhold konkretiseres og sannsynliggjøres ytterligere. Ved kommunestyrets møte (sak 18/2011) ble det vedtatt at svømmeanlegget bygges, eies og driftes i kommunal regi. Våren 2011 ble det gjennomført en markedsanalyse og på bakgrunn av denne vedtok kommunestyre i møte (sak 66/2011) at vedtaket i kommunestyrets sak 116/10 videreføres i et forprosjekt. Rådmannen ble i tillegg bedt om å vurdere følgende: a. Ta ut eget stupebasseng av prosjektet og isteden ta inn stupetårn med inntil 5 meters høyde integrert i svømmebassenget. b. Åpne anlegget mot sørøst. c. Tildele kafeteria og salgsområde større areal d. Innarbeide, beskrive og vise på tegninger utforming og innhold av attraksjonsfunksjoner så som sklier, bølgebasseng, utendørsanlegg, motstrømskanal m.m. e. Øke garderobekapasiteten. f. Endre omfang av trenings- og velværeanlegg i 2. etasje. g. Generelt søke å finne løsninger som kan redusere arealbehovet. Det ble også i dette møtet vedtatt opprettet en referansegruppe bestående av de politiske representantene i plankomiteen samt en representant fra Frogn idrettsråd. Kommunestyret vedtok som del av handlingsprogrammet å avsette 165 millioner kroner til bygging av svømme-/badeanlegg. I dialog med politisk referansegruppe ble det besluttet at det måtte utføres en ekstern uavhengig kontroll av prosjektets kalkyler. Formannskapet ble orientert om konklusjonene fra denne eksterne kontrollen i møte av 6. februar 2013 (jf vedlagt rapport fra VSO Consulting av 3. januar 2013). Basert på kommunestyrets vedtak og etterfølgende innspill legger rådmannen nå frem et bearbeidet skisseprosjekt med forslag til kostnadsramme. Forslag til reguleringsplan for Seiersten har vært til offentlig ettersyn og planen legges frem for kommunestyrets godkjenning i egen sak. De økonomiske konsekvensene av rekkefølgekrav i planen er innarbeidet i denne saken som en del av hele prosjektet. I tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø jf økonomisk handlingsprogram er oppgradering av Frognhallen beskrevet som mulig tiltak etter Som grunnlag for planlegging av tiltaket er det utført tilstandsanalyse av bygget jf rapport Tilstandsanalyse Frognhallen Follo Prosjekt Januar 2013 (vedlegg 2). Tilstandsanalysen som Formannskapet ble orientert om 6. februar 2013 konkluderer med et omfattende behov for oppgradering. Formannskapet ble orientert i dette møtet at oppgraderingen av Frognhallen planlegges gjennomført som en integrert del av prosjekt svømme-/badeanlegg og økonomiske konsekvenser er innarbeidet i denne saken.

11 Sak 123/13 Kommunestyret vedtok som del av behandlingen av økonomisk handlingsprogram å ruste opp Seiersten stadion. Prosjektet omfatter oppgradering av løpebaner, etablering av kunstgressdekke, undervarme, lysanlegg og bygging av nye tribuner. Formannskapet vedtok videre i møte 23. mai 2012 (jf sak 37/12) at boksehallen bygges på vestsiden av Frognhallen og gjennomføres som selvstendig prosjekt. I økonomisk handlingsprogram ble det vedtatt å bevilge 1,8 millioner kroner i kommunal andel i prosjektet. Rådmannen ble bedt om å fremme en sak om ansvarsforhold, organisering og gjennomføringsmodell for dette prosjektet. Rådmannen har valgt å legge frem en anbefaling i forhold to disse tilgrensede prosjekter som del av denne saken for prosjekt svømme-/badeanlegg. Verken bygging av sportshall eller oppgradering av Seiersten stadion kan sees isolert fra prosjekt svømme-/badeanlegg så lenge det ligger ambisjoner om realisering av alle prosjektene innenfor det samme tidsrommet. For å sikre en kostnadseffektiv gjennomføring må tiltak som skal gjennomføres i de tre ulike prosjektene sees i sammenheng, de må være nøye planlagt og tiltakene må være godt koordinert i gjennomføringsfasen. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen. Alternativ 2: a. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre nødvendige infrastrukturtiltak iht rekkefølgekrav i reguleringsplanen samt etablere og sette i verk varmepumpeanlegg og ny transformator på Seiersten. Økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i økonomisk handlingsprogram b. Prosjekt 8530 Sportshall gjennomføres som selvstendig prosjekt i privat regi og i henhold til vedlagte skisser. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Drøbak Bokseklubb der det tillates etablert sportshall på kommunens arealer på Seiersten. Det stilles i den forbindelse krav til Drøbak bokseklubb om at ferdigstillelsesdato for sportshallen er slik at dette tiltaket ikke kommer i konflikt med andre tiltak som skal gjennomføres på Seiersten stadion. c. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion som søkes ferdigstilt senest ) Kunstgressdekke med IR varme, flomlys, «friplassen» og ny tribune etableres i tråd med vedlagt rapport fra Follo Prosjekt. 2) Energibrønner på dette arealet og andre nødvendige infrastrukturtiltak etableres i forkant av gjennomføringen. 3) Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram d. Bearbeidet skisseprosjekt for prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg videreføres med åtte svømmebaner jf vedlagte skisser og legges til grunn for videre planlegging. 1) Rådmannen bes utrede gjennomføringsmodell for prosjekt 8509 Svømme- /badeanlegg. Krav til organisasjon, kompetanse og økonomistyring beskrives og det skisseres konkrete organisasjonsløsninger både for gjennomføring av prosjekt-

12 Sak 123/13 og driftsfasen. Utredningen gjennomføres i integrasjon med en ev etablering av det kommunale eiendomsforetaket og fremmes kommunestyret som del av denne saken. 2) Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige forhandlinger med potensielle samarbeidspartnere/leietakere slik at utredningen jf. pkt. d.1) blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. 3) Videre prosjektgjennomføring for prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg avklares etter at utredningen jf. pkt. d.1) er gjennomført. e. Krav til fremdrift for alle prosjekter/tiltak vedtas endelig i forbindelse med behandlingen av økonomisk handlingsprogram Alternativ 3: a. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre nødvendige infrastrukturtiltak iht rekkefølgekrav i reguleringsplanen samt etablere og sette i verk varmepumpeanlegg og ny transformator på Seiersten. Økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i økonomisk handlingsprogram b. Prosjekt 8530 Sportshall gjennomføres som selvstendig prosjekt i privat regi og i henhold til vedlagte skisser. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Drøbak Bokseklubb der det tillates etablert sportshall på kommunens arealer på Seiersten. Det stilles i den forbindelse krav til Drøbak bokseklubb om at ferdigstillelsesdato for sportshallen er slik at dette tiltaket ikke kommer i konflikt med andre tiltak som skal gjennomføres på Seiersten stadion. c. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion som søkes ferdigstilt senest ) Kunstgressdekke med IR varme, flomlys og «friplassen» og tribune etableres i tråd med vedlagt rapport fra Follo Prosjekt. 2) Energibrønner på dette arealet og andre nødvendige infrastrukturtiltak etableres i forkant av gjennomføringen. 3) Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram d. Bearbeidet skisseprosjekt for prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg videreføres med åtte svømmebaner jf vedlagte skisser og legges til grunn for videre planlegging. 1) Rådmannen bes utrede gjennomføringsmodell for prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg. Krav til organisasjon, kompetanse og økonomistyring beskrives og det skisseres konkrete organisasjonsløsninger både for gjennomføring av prosjekt- og driftsfasen. Utredningen gjennomføres i integrasjon med en ev etablering av det kommunale eiendomsforetaket og fremmes kommunestyret som del av denne saken. 2) Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige forhandlinger med potensielle samarbeidspartnere/leietakere slik at utredningen jf. pkt. d.1) blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. 3) Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre prosjekt 8509 Svømme- /badeanlegg som søkes ferdigstilt senest ) Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram. e. Krav til fremdrift for alle prosjekter/tiltak vedtas endelig i forbindelse med behandlingen av økonomisk handlingsprogram

13 Sak 123/13 Alternativ 4: a. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre nødvendige infrastrukturtiltak iht rekkefølgekrav i reguleringsplanen samt etablere og sette i verk varmepumpeanlegg og ny transformator på Seiersten. Økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i økonomisk handlingsprogram b. Prosjekt 8530 Sportshall gjennomføres som selvstendig prosjekt i privat regi og i henhold til vedlagte skisser. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Drøbak Bokseklubb der det tillates etablert sportshall på kommunens arealer på Seiersten. Det stilles i den forbindelse krav til Drøbak bokseklubb om at ferdigstillelsesdato for sportshallen er slik at dette tiltaket ikke kommer i konflikt med andre tiltak som skal gjennomføres på Seiersten stadion. c. Prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion forutsettes gjennomført og finansiert i privat regi. Hvis aktuelt har rådmannen fullmakt til å fremforhandle nødvendige avtaler som deretter fremmes kommunestyret for godkjenning i forkant av en eventuell gjennomføring. d. Bearbeidet skisseprosjekt for prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg videreføres med åtte svømmebaner jf vedlagte skisser og legges til grunn for videre planlegging. 1) Rådmannen bes utrede gjennomføringsmodell for prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg. Krav til organisasjon, kompetanse og økonomistyring beskrives og det skisseres konkrete organisasjonsløsninger både for gjennomføring av prosjekt- og driftsfasen. Utredningen gjennomføres i integrasjon med en ev etablering av det kommunale eiendomsforetaket og fremmes kommunestyret som del av denne saken. 2) Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige forhandlinger med potensielle samarbeidspartnere/leietakere slik at utredningen jf. pkt. d.1) blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. 3) Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre prosjekt 8509 Svømme- /badeanlegg som søkes ferdigstilt senest ) Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram. e. Krav til fremdrift for alle prosjekter/tiltak vedtas endelig i forbindelse med behandlingen av økonomisk handlingsprogram Alternativ 5: a. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre nødvendige infrastrukturtiltak iht rekkefølgekrav i reguleringsplanen samt etablere og sette i verk varmepumpeanlegg og ny transformator på Seiersten. Økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i økonomisk handlingsprogram b. Prosjekt 8530 Sportshall gjennomføres som selvstendig prosjekt i privat regi og i henhold til vedlagte skisser. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Drøbak Bokseklubb der det tillates etablert sportshall på kommunens arealer på Seiersten. Det stilles i den forbindelse krav til Drøbak bokseklubb om at ferdigstillelsesdato for sportshallen er slik at dette tiltaket ikke kommer i konflikt med andre tiltak som skal gjennomføres på Seiersten stadion. c. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion som søkes ferdigstilt senest ) Kunstgressdekke med IR varme, flomlys og «friplassen» og tribune etableres i tråd med vedlagt rapport fra Follo Prosjekt. 2) Energibrønner på dette arealet og andre nødvendige infrastrukturtiltak etableres i forkant av gjennomføringen.

14 Sak 123/13 3) Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram d. Prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg gjennomføres ikke. e. Rådmannen fremmer egen sak om oppgradering av Frognhallen som forutsettes gjennomført som eget prosjekt og som søkes ferdigstilt senest f. Krav til fremdrift for alle prosjekter/tiltak vedtas endelig i forbindelse med behandlingen av økonomisk handlingsprogram Alternativ 6: a. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre nødvendige infrastrukturtiltak iht rekkefølgekrav i reguleringsplanen samt etablere og sette i verk varmepumpeanlegg og ny transformator på Seiersten. Økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i økonomisk handlingsprogram b. Prosjekt 8530 Sportshall gjennomføres som selvstendig prosjekt i privat regi og i henhold til vedlagte skisser. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Drøbak Bokseklubb der det tillates etablert sportshall på kommunens arealer på Seiersten. Det stilles i den forbindelse krav til Drøbak bokseklubb om at ferdigstillelsesdato for sportshallen er slik at dette tiltaket ikke kommer i konflikt med andre tiltak som skal gjennomføres på Seiersten stadion. c. Prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion forutsettes gjennomført og finansiert i privat regi. Hvis aktuelt har rådmannen fullmakt til å fremforhandle nødvendige avtaler som deretter fremmes kommunestyret for godkjenning i forkant av en eventuell gjennomføring. d. Prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg gjennomføres ikke. e. Rådmannen fremmer egen sak om oppgradering av Frognhallen som forutsettes gjennomført som eget prosjekt og søkes ferdigstilt senest f. Krav til fremdrift for gjennomføring av infrastrukturtiltak og oppgradering av Frognhallen vedtas endelig i forbindelse med behandlingen av økonomisk handlingsprogram Miljømessige konsekvenser: Det vises til egen sak om reguleringsplan for Seiersten. Økonomiske konsekvenser: Svømme-/badeanlegget med åtte svømmebaner er kostnadsberegnet til 200 MNOK inkludert mva og 15 % usikkerhetsavsetning. Oppgraderingen av Frognhallen er kostnadsberegnet til 35,7 MNOK inklusive mva. og usikkerhetsavsetning. I tillegg påløper en investeringskostnad på 3 MNOK i ombygging av Frognhallen for å sikre en hensiktsmessig integrasjon med svømme-/badeanlegget. Ved bygging av svømme-/badeanlegget utløses rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Gjennomføring av infrastrukturtiltak som følge av rekkefølgekrav er kostnadsberegnet til 22,3 MNOK. I tillegg krever prosjektet at det anskaffes en ny transformator til 4,5 MNOK og et varmepumpeanlegg til 15,6 MNOK.

15 Sak 123/13 Sportshallen forutsatt gjennomført i privatregi er kostnadsberegnet til 9,6 MNOK med bevilget kommunalt investeringstilskudd på 1,8 MNOK. Oppgraderingen av Seiersten stadion er totalt kostnadsberegnet til 31,5 MNOK inklusiv mva, prisstigning og usikkerhetsavsetning og fordeler seg slik på følgende stadionelementer: Fotballbane, kunstgress med IR- varme Tribune Friplass Flomlys (grøfter, kabel, fundamenter og master) 2.div SUM 12,6 MNOK 7,0 MNOK 7,0 MNOK 4,9 MNOK 31,5 MNOK Kalkylen er utarbeidet med den forutsetning om at alle tiltakene gjennomføres i en operasjon. Ved oppsplitting kan kostnadene per stadionelement øke noe. Kostnader knyttet til ev etablering av sandhåndballbane kommer i tillegg. En samlet kostnadsoppstilling av samtlige tiltak gir følgende oppsett: Svømme-/badeanlegg (åtte baner) Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen, integrasjon med svømmehallen Infrastrukturtiltak rekkefølgekrav i reguleringsplan Seiersten Varmepumpeanlegg Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion SUM 200,0 MNOK 35,7 MNOK 3,0 MNOK 22,3 MNOK 15,6 MNOK 4,5 MNOK 9,6 MNOK 31,5 MNOK 322,2 MNOK I forhold til svømme-/badeanleggsprosjektet er det gjennomført en egen analyse ift mva, tippemidler og konsekvenser for drift jf vedlagt rapport fra advokatfirmaet Øverbø Gjørtz og ProBiz AS. Rapporten konkluderer med at drift av svømme-/badeanlegget vil kreve et årlig gjennomsnittlig kapitalbehov på ca. 7 MNOK for anleggets levetid. Konklusjonen bygger på den forutsetning om at tomtekostnader, utomhuskostnader og infrastruktur ikke belastes investeringskalkylen og at det ikke kreves vederlag for bruk av Frognhallen. Rapporten påpeker mange usikkerhetsfaktorer som kan påvirke konklusjonene med hensyn til hvilke driftskonsekvenser et slikt svømme-/badeanlegg har. Sensivitetsvurderinger viser at tilførsel av kapital på lang sikt vurderes å ligge mellom 1,8 MNOK og 9,1 MNOK per år. Frogn kommune får kompensert for betalt merverdiavgift for oppgradering/ombygging av Frognhallen, infrastrukturtiltak, varmepumpeanlegg, ny transformator og oppgradering av Seiersten stadion.

16 Sak 123/13 Når det gjelder tippemidler kan det oppnås tilskudd inntil følgende beløp per prosjekt/tiltak Svømme-/badeanlegg (åtte baner) Oppgradering/ombygging av Frognhallen inntil 1/3 av kostnaden Kunstgressbane Undervarme Friplass Sandhåndballbane Sportshall Inntil 1/3 av kostnaden 16,7 MNOK 10,0 MNOK 2,5 MNOK 0,7 MNOK 1,0 MNOK 0,4 MNOK 3,2 MNOK Med dette grunnlaget vil de forskjellige alternativene gi følgende konsekvenser for kommunens investerings- og driftsbudsjett i årene fremover. Alternativ 1, som innstillingen Investeringsbudsjett: SUM Svømmehall/Badeanlegg * Oppgradering av Frognhallen * Ombygging av Frognhallen * Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg (inkl energibrønner) Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion Brutto investeringskostnad % sikkerhetsmargin og prisstigning Brutto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Tilskudd tippemidler (*inntil det beløpet) Mva komp Netto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Netto investeringskostnad inkl. prisstigning og sikkerhetsmarginer *Fremdrift avklares gjennom behandlingen av økonomisk handlingsprogram Driftsbudsjett (Avskrivninger, renter og FDV): Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion SUM

17 Sak 123/13 Alternativ 2 Investeringsbudsjett: SUM Svømmehall/Badeanlegg ** Oppgradering av Frognhallen ** Ombygging av Frognhallen ** Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg (inkl energibrønner) Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion Brutto investeringskostnad % sikkerhetsmargin og prisstigning Brutto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Tilskudd tippemidler (*inntil det beløpet) Mva komp Netto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Netto investeringskostnad inkl. prisstigning og sikkerhetsmarginer **Videre prosjektgjennomføring avklares i løpet av 2015 etter at utredning er foretatt. Driftsbudsjett (Avskrivninger, renter og FDV): Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion SUM Alternativ 3 Investeringsbudsjett: SUM Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen

18 Sak 123/13 Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg (inkl energibrønner) Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion Brutto investeringskostnad % sikkerhetsmargin og prisstigning*** Brutto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Tilskudd tippemidler (inntil det beløpet) Mva komp (prosjekt 8509 inng/utg mva) Netto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Netto investeringskostnad inkl. prisstigning og sikkerhetsmarginer ***Prisstigning er ikke hensyntatt for prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg Driftsbudsjett (Avskrivninger, renter og FDV): Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen 150 Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion SUM Alternativ 4 Investeringsbudsjett: SUM Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg (inkl energibrønner) Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion Brutto investeringskostnad % sikkerhetsmargin og prisstigning* Brutto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Tilskudd tippemidler (*inntil det beløpet) Mva komp (inng/utg mva for prosjekt 8509) Netto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Netto investeringskostnad inkl. prisstigning og sikkerhetsmarginer *Prisstigning er ikke hensyntatt for prosjekt

19 Sak 123/ Svømme-/badeanlegg Driftsbudsjett (Avskrivninger, renter og FDV): Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen 150 Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion SUM Alternativ 5 Investeringsbudsjett: SUM Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg (inkl energibrønner) Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion Brutto investeringskostnad % sikkerhetsmargin og prisstigning Brutto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Tilskudd tippemidler (*inntil det beløpet) Mva komp Netto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Netto investeringskostnad inkl. prisstigning og sikkerhetsmarginer Driftsbudsjett (Avskrivninger, renter og FDV): Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion SUM

20 Sak 123/13 Alternativ 6 Investeringsbudsjett: SUM Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg (inkl energibrønner) Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion Brutto investeringskostnad % sikkerhetsmargin og prisstigning Brutto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Tilskudd tippemidler (*inntil det beløpet) Mva komp Netto investeringskostnad eks. prisstigning og sikkerhetsmarginer Netto investeringskostnad inkl. prisstigning og sikkerhetsmarginer Driftsbudsjett (Avskrivninger, renter og FDV): Svømmehall/Badeanlegg Oppgradering av Frognhallen Ombygging av Frognhallen Infrastrukturtiltak (rekkefølgekrav) Varmepumpeanlegg Ny transformator Sportshall Oppgradering av Seiersten stadion SUM Vurdering: White Arkitekter har på oppdrag fra Frogn kommune bearbeidet skisseprosjektet i samsvar med kommunestyrets vedtak. a. Ta ut eget stupebasseng av prosjektet og isteden ta inn stupetårn med inntil 5 meters høyde integrert i svømmebassenget. b. Åpne anlegget mot sørøst. c. Tildele kafeteria og salgsområde større areal d. Innarbeide, beskrive og vise på tegninger utforming og innhold av attraksjonsfunksjoner så som sklier, bølgebasseng, utendørsanlegg, motstrømskanal m.m. e. Øke garderobekapasiteten. f. Endre omfang av trenings- og velværeanlegg i 2. etasje. g. Generelt søke å finne løsninger som kan redusere arealbehovet. Bearbeidet skisseprosjekt følger av vedlegg «Ny svømmehall i Drøbak White arkitekter mai 2013».

21 Sak 123/13 I forhold til det opprinnelige skisseprosjektet anbefales det at: Stupetårnet integreres i idrettsbassenget Dersom stupebassenget tas ut og integreres i idrettsbassenget frigjøres 280 kvm. Om det bygges seks baner vil en integrasjon innebære at ca % av arealet i idrettsbassenget er bundet til aktivitet fra stupetårn når dette er åpent. Resterende del vil fortsatt kunne brukes til mosjonssvømming og lek. Dersom det imidlertid bygges åtte baner vil fire baner alltid kunne være i bruk selv om stupetårnet benyttes. Under trening for svømmeklubben er det opplyst at de trenger minimum fire baner. Bygges seks baner må stupetårn stenges i de tidspunkter svømmeklubben trener, med unntak av trening for mindre barn som kan bruke bassenget med baner på tvers. Dersom idrettsbassenget bygges med åtte baner vil det innebære et behov for økt for prosjektramme på 5 MNOK. Vurderingen er derfor at stupetårnet bør integreres i idrettsbassenget og at det bør bygges åtte baner for å unngå for mange restriksjoner i bruk når stupetårnet benyttes. Ved en integrasjon vil bassengdybden på det meste måtte være 3,8 meter. Det har imidlertid ubetydelig priskonsekvens siden det i opprinnelig skisse er planlagt med et stupebasseng med samme dybde et annet sted. Anlegget bør åpnes mot sørøst, men utebassengområde mot nord/nordøst anbefales ikke. Det anbefales at anlegget åpnes mot sørøst. Dette kan skje ved at det etableres terrasser over bakkenivå (både på plan 1 og 2) utenfor anlegget med muligheter for å åpne ved kafeteria, lekebasseng og idrettsbasseng. Priskonsekvensen er ubetydelig i forhold til opprinnelig skisseprosjekt. Et utebassengområde mot nord/nordøst vil være meget kostnadskrevende å utvikle på grunn av terrengets beskaffenhet og anbefales derfor ikke. Tildele kafeteria og salgsområde større areal Både kafe- og serveringsarealet ift opprinnelig skisseprosjekt bør fordobles iht vedlagte skisser. Attraksjonsfunksjoner som sklier, bølgebasseng, utendørsanlegg, motstrømskanal m.m innarbeides. Ved å ta ut stupebassenget frigjør det areal til flere attraksjonsfunksjoner som kan fremme merinntekter og besøkstall. I stedet for et stupebasseng etableres et bølgebasseng med blant annet en vannsklie som er 80 meter lang og med åtte meters fall. Det bør etableres i tillegg til dette en motstrømskanal som kan åpnes slik at deler av kanalen er utomhus. Garderobekapasiteten bør ikke økes Etter innspill fra andre svømmeanlegg er det vurdert at den totale garderobekapasiteten slik som presentert i opprinnelig skisseprosjekt er tilstrekkelig. Det anbefales imidlertid at garderobekapasiteten i 1. etasje reduseres med 104 skap og kapasiteten i 2 etasje økes tilsvarende. Areal til trenings- og velværeanlegg i 2. etasje bør øke. Arealet i 2. etasje er betydelig rimeligere å utvikle enn areal i 1. etasje samtidig som erfaringen er at aktører som driver trenings-/velværeanlegg trenger mye areal. Det anbefales

22 Sak 123/13 derfor at arealet i 2. etasje økes fra 677 kvm til 1103 kvm. Det er forutsatt at dette arealet utvikles med tanke på utleie ev seksjonering og salg. Ved en videreføring av prosjektet bør man allerede nå få inn aktører som kan være villig til å leie ev kjøpe dette arealet. Det er foreløpig ikke tegnet noen planløsning for dette arealet. Det forutsettes gjennomført når leietaker(e) ev kjøper er på plass. Bearbeidet skisseprosjekt er mer arealeffektivt. Opprinnelig skisseprosjekt var på 4830 kvm. Det bearbeidete skisseprosjektet er på 4705 kvm dersom det bygges seks baner og 4820 kvm hvis det bygges åtte baner. Legges det bearbeidede skisseprosjektet til grunn for videre gjennomføring får man to svømmebaner ekstra, bølgebasseng, motstrømskanal og en fordobling av kafe-/serveringsarealet uten at det totale arealet øker i forhold til opprinnelig skisseprosjekt. Grensesnitt mot Frognhallen og sportshallen Fasaden til Frognhallen og sportshallen må være konsistent med fasaden til svømme- /badeanlegget. White arkitekter har vurdert fasadeløsninger og det anbefales at vedlagt forslag legges til grunn for videre prosjektgjennomføring. Oppgradering/rehabilitering av Frognhallen Tilstandsanalysen for Frognhallen (jf vedlegg) konkluderer med et omfattende behov for oppgradering/rehabilitering. Denne oppgraderingen/rehabiliteringen bør være ferdigstilt senest i løpet av Om byggestart for svømme-/badeanleggsprosjektet skulle bli utsatt i tid utover dette er konsekvensen at oppgraderingen/rehabiliteringen må gjennomføres som et selvstendig prosjekt. Videre gjennomføring av prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg Gjennomføring av svømme-/badeanleggsprosjektet innebærer en betydelig kostnad både med hensyn til investering og drift. Rådmannen legger derfor til grunn at krav til fremdrift for videreføring av prosjektet bør drøftes som del av behandlingen av økonomisk handlingsprogram På den måten vil alle investeringsprosjekter og prioriteringen av disse kunne bli vurdert i en helhetlig sammenheng. Når prosjektet videreføres bør man først få avklart hva som skal være modellen for både prosjekt- og driftsfasen. Det bør i den forbindelse gjennomføres en utredning der krav til organisasjon, kompetanse og økonomistyring beskrives og der det skisseres konkrete organisasjonsløsninger både for gjennomføring av prosjekt- og driftsfasen. Som en del av denne utredningen bør man gjennomføre forhandlinger med potensielle samarbeidspartnere/leietakere og at man sammen med disse aktørene klarlegger premissene og grunnlaget for en vellykket gjennomføring. Infrastrukturtiltak Follo Prosjekt har på oppdrag fra kommunen vurdert behovet og omfanget av nødvendige infrastrukturtiltak og alternative fremtidige energiløsninger for Seiersten jf. vedlagt rapport av mai Med utgangspunkt i rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Seiersten er det forprosjektert løsninger for vei, parkering, belysning, grøntanlegg og VA- anlegg. Rekkefølgekrav jf. pkt.

23 Sak 123/ beskriver at veikrysset, busslommene og gangfeltet må utbedres etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen, før det gis midlertidig brukstillatelse for utbygging innenfor planområdet. Det innebærer at prosjekteringen og gjennomføringen av disse tiltakene må skje før andre prosjekter/tiltak kan ferdigstilles og tas i bruk. Rapporten fra Follo Prosjekt påpeker videre at ingen av anleggene kan bygges før ny transformator er etablert og satt i drift. Det innebærer at anskaffelsen av ny transformator må gjennomføres så raskt som mulig. I samsvar med rapporten fra Follo Prosjekt foreslås det etablert et felles varmepumpeanlegg for Seiersten ungdomsskole, og Seiersten idrettspark (haller, stadion og svømmehall). Boring av energibrønner må utføres i etapper i takt med den utbygging som vedtas. Det innebærer at energibrønner på parkeringsarealer tas når infrastrukturen etableres og energibrønnene på stadionområdet tas når kunstgress på fotballbanen og friplassen etableres. Varmepumpeanlegget bør settes i drift så snart som mulig etter at energibrønnene er etablert. På denne måten vil man også kunne imøtekomme myndighetskravet om at elektrokjelene i Seiersten ungdomsskole og Frognhallen må være utfaset senest Lokalisering av varmepumpeanlegget før svømme-/badeanlegget er ferdigstilt må imidlertid utredes nærmere før videre prosjektering igangsettes. Med dette grunnlaget bør samtlige infrastrukturtiltak søkes ferdigstilt i løpet av Rådmannen legger i den forbindelse til grunn kommunestyrets vedtak om at svømme- /badeanlegget skal bygges. Derfor foreslås infrastrukturen på et nivå som muliggjør dette selv om kommunestyret som del av behandlingen av økonomisk handlingsprogram skulle vedta at investeringen i badeanlegget må avvente noe. Forholdet til tilgrensede prosjekter, prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion og prosjekt 8530 Sportshall Basert på kommunestyrets vedtak om oppgradering av Seiersten stadion har Follo Prosjekt på oppdrag fra kommunen vurdert fem alternative fremtidige løsninger for oppgradering av Seiersten stadion. Det vises til vedlagt rapport fra Follo Prosjekt av mai De forskjellige alternativene er drøftet med Frogn idrettsråd og Akershus idrettskrets. Med grunnlag i vedlagt rapport fra Follo Prosjekt anbefaler rådmannen at det etableres ny fotballbane med kunstgressdekke, IR varme og flomlys med mål som ivaretar kravene for 2. divisjon (64x100 meter). Frogn idrettsråd har i den anledning gitt følgende uttalelse om at idrettens minimumsbehov er en standard fotballbane (64x100 meter) med kunstgress, undervarme og et tilfredsstillende lysanlegg. Det har vært utredet flere alternativer til friidrettsløsninger jf vedlagt rapport fra Follo Prosjekt av mai Akershus idrettskrets har uttalt at erfaringer andre steder viser at det er vanskelig å kombinere samtidig bruk av fotball kunstgressbane med friidrett løpebane rundt (400 meter). Videre har Akershus idrettskrets uttalt at Akershus er relativt godt belagt med konkurransebaner (400 m løpebaner) og at for rekruttering til friidrett er «Friplassen» et godt alternativ. «Friplassen» er en type anlegg som kom for 4-5 år siden og det er bygget fem slike anlegg. Erfaringene med friplassen er i følge friidrettsforbundet veldig positive, men hvordan anleggene er utformet varierer noe. Kriteriene for suksess er organisering og gode trenere. For skolene er friplassen en svært god løsning og med noen apparater på plassen vil det bli en fin

24 Sak 123/13 plass for både skolebarn og uorganisert aktivitet. Den planlagte friplassen gir rom for mange aktiviteter som f. eks høyde, lengde, 200 meter løpebane, kule, 60 meter i tillegg til øvrige elementer som kan anlegges på og ved «friplassen». Konkret hvilke elementer som skal anlegges og hvor de skal plasseres må vurderes i en detaljprosjekteringsfase hvis det blir aktuelt. I forhold til løsninger for friidretten har det vært dialog med Frogn idrettsråd i flere runder. Frogn idrettsråd uttaler at de anbefaler primært at det bygges en 400 meters løpebane med seks baner rundt en standard fotballbane (64x100 meter). Sekundært anbefaler idrettsrådet at det bygges 400 meter løpebane med fire baner rundt en fotballbane med Adeccoligastandard (68x105 meter). Idrettsrådet uttaler avslutningsvis at alternativene med en delt løsning (fotballbane og «friplass») er akseptable for fotballen og som anlegg for rekruttering til friidretten, men løsningen gir ikke en fullt ut tilfredsstillende løsning for friidretten. Rådmannen vurderer det imidlertid slik at dersom kommunen skal oppgradere stadionanlegget er det viktig at anleggene blir brukt i størst mulig grad. Aktiviteter innen fotball og friidrett bør derfor kunne gjennomføres uavhengig av hverandre på stadionanlegget. Bygging av «friplassen» vil også bidra til at kommunen får et mer anvendelig anlegg som i større grad kan benyttes til aktiviteter for skolene, andre idrettsgrener (allidrett, turn etc) og til aktiviteter som ikke er organisert gjennom lag og foreninger. Av hensyn til økonomiske rammebetingelser jf den avsetning som er foretatt i økonomisk handlingsprogram anbefaler rådmannen at dersom nye tribuner og ev sandhåndballbane ønskes realisert må disse tiltakene finansieres og gjennomføres i privat regi og med den forutsetning at det inngås privatrettslige avtaler med kommunen i forkant av gjennomføringen. Tiltak som vedtas gjennomført i forhold til oppgradering av Seiersten stadion bør søkes ferdigstilt i løpet av 2015 og slik at de oppgraderte anleggene kan benyttes når utbyggingen av svømme-/badeanlegget finner sted. I forhold til prosjekt 8530 sportshall er det gjennomført samtaler med Frogn idrettsråd og Drøbak bokseklubb om gjennomføringsmodeller. Akershus idrettskrets (AIK) er blitt kontaktet for å undersøke muligheten for at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning vil kunne bli gitt for forslag til løsning. Det er gitt positiv tilbakemelding og saken kan fremmes kulturdepartementet via Frogn kommune og Akershus fylkeskommune. Drøbak bokseklubb har gitt tilbakemelding om at de ønsker å stå for oppføring og drift av sportshallen og de ønsker å gjennomføre et prosjekt der det bygges en hall på totalt 490 kvm i henhold til vedlagte rapport og skisser. Rådmannen støtter dette forslaget og anbefaler at kommunen inngår avtale med Drøbak bokseklubb slik at det tillates etablert sportshall på kommunens arealer på Seiersten. Ved realisering av sportshallen må kommunen sette fremdriftskrav slik at etableringen av denne hallen ikke kommer i konflikt med annen utbygging i området. Sportshallen bør således ha ferdigstillelsesdato senest

25 Sak 123/13 Konklusjon: Som følge av rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Seiersten må infrastrukturtiltak gjennomføres i før andre prosjekter/tiltak kan ferdigstilles og tas i bruk. Energibrønner bør etableres i forkant av gjennomføringen, ny transformator må anskaffes og et felles varmepumpeanlegg for Seiersten bør settes i drift så raskt som mulig. Samtlige infrastrukturtiltak bør søkes ferdigstilt i løpet av Bearbeidet skisseprosjekt med bygging av åtte svømmebaner jf. vedlagte skisser bør legges til grunn for videre planlegging. Videreføringen av prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg bør vurderes i en helhetlig økonomisk sammenheng og krav til fremdrift bør således vedtas som del av behandlingen av økonomisk handlingsprogram Dersom kommunestyret skulle vedta at svømme-/badeanleggsprosjektet ikke videreføres innenfor planperioden bør oppgraderingen/rehabiliteringen av Frognhallen gjennomføres som et selvstendig prosjekt og søkes ferdigstilt i løpet av På Seiersten stadion bør det etableres ny fotballbane med kunstgressdekke, IR varme og flomlys med mål som ivaretar kravene for 2. divisjon (64x100 meter). I tillegg bør «friplassen» etableres som et allidrettsanlegg og et rekrutteringsanlegg for turn og friidrett. Prosjektet bør gjennomføres i kommunal regi. Energibrønner på dette arealet og annen nødvendig infrastruktur bør etableres i forkant av gjennomføringen. Ev andre tiltak slik som bygging av nye tribuner på Seiersten stadion bør gjennomføres og finansieres i privat regi. Tiltak som vedtas gjennomført i forhold til oppgradering av Seiersten stadion bør søkes ferdigstilt i løpet av 2015 og slik at de oppgraderte anleggene kan benyttes når utbyggingen av svømme-/badeanlegget finner sted. Sportshallen bør gjennomføres som selvstendig prosjekt i privat regi støttet av et kommunalt investeringstilskudd. Det inngås avtale med Drøbak Bokseklubb der det tillates etablert sportshall på kommunens arealer på Seiersten. Sportshallen bør ha ferdigstillelsesdato senest slik at dette tiltaket ikke kommer i konflikt med andre tiltak som skal gjennomføres på Seiersten stadion. Rådmannen i Frogn, Harald Karsten Hermansen Vedlegg: - Bearbeidet skisseprosjekt med kalkyle Ny svømmehall i Drøbak- White arkitekter mai Svømme-/badeanlegg anskaffelse- finansiell og juridisk rådgivning knyttet til vurdering av merverdiavgift og driftskonsekvenser- Øverbø Gjørtz, ProBiz AS 23. august Drøbak bokseklubb Sportshall- Beskrivelse August Seiersten idrettspark stadion, anlegg, infrastruktur og varmepumpeanlegg Rapport fra Follo Prosjekt mai Tilstandsanalyse Frognhallen Follo Prosjekt januar Tredjepartskontroll av skisseprosjektet- VSO Consulting januar 2013.

26 Sak 124/13 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 124/13 - GNR 70 BNR 68 REGULERINGSPLAN FOR SEIERSTEN IDRETTSPARK 2. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Mari Magnus Arkivsaksnr.: 07/724 Løpenr.: 15327/13 Arkiv: GNR 70/68 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 95/ Kommunestyret 124/ INNSTILLING: Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Seiersten idrettspark som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven SAKSUTREDNING: Sammendrag: Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker vedtok å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn. Det ble satt vilkår om en biologisk vurdering av deler av området i høringsperioden. Frist for merknader til planforslaget var og det er innkommet 9 merknader. Det var knyttet innsigelse til merknaden fra fylkeskommunen. Hovedpunktene i innsigelsen knyttet seg til at det trekantede arealet mellom Batterivegen og Belsjøvegen. Arealet inngår i verneplanen for Seiersten skanse og er varslet fredet. Innsigelsen gjaldt også regulerte byggehøyder og parkering på takareal. Det ble avholdt dialogmøter og felles befaring og revidert planforslag ble utsendt fra kommunen juli En viktig forutsetning for kommunen var at revidert planforslag ikke innebar omprosjektering, men muliggjorde realisering av prosjekt svømme-/ badeanlegget. Fylkeskommunen trakk innsigelsen da de mente den i det vesentligste var imøtekommet gjennom revidert planforslag. De øvrige merknadene er vurdert av rådmannen. Den biologiske vurderingen samt enkelte av merknadene bør etter rådmannens vurdering få konsekvenser for planforslaget, og rådmannen foreslår enkelte endringer av planforslaget. Disse går fram av saken. Rådmannen vurderer de foreslåtte endringene som mindre og uten konsekvenser for andre enn kommunen, og at de derfor ikke medfører krav om ny høring. Rådmannen anbefaler at revidert planforslag slik det er vist på kart datert og bestemmelser datert vedtas. Bakgrunn for saken: Koda arkitekter har på vegne av Frogn kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Seiersten idrettspark. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for nytt badeanlegg, utvidelse av Frognhallen for ny boksehall, flere parkeringsplasser og bedre trafikkavvikling i området.

27 Sak 124/13 Kort historikk: Reguleringsplan for Seiersten idrettspark ble 1.gangsbehandlet i Planforslaget omfattet et større idrettsanlegg, og forslaget ble stanset før endelig behandling. Nytt planarbeid med et redusert omfang ble igangsatt i 2010 og fornyet oppstart av planarbeid ble varslet Det kom inn 6 merknader til varselet. Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker Vedtaket fra denne behandlingen innebar endret formål og bestemmelser, samt utvidelse av planområdet og flere parkeringsplasser. Utvidelsen medførte at planoppstart måtte varsles på nytt. Til nytt varsel kom det inn ytterligere 7 merknader. Planforslaget ble fremmet for fornyet førstegangsbehandling i Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker den Utvalget vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Det ble satt vilkår om at det skulle gjøres en biologisk vurdering av området registrert som naturtype rik edelløvskog i høringsperioden. Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden til Det er kommet inn totalt 8 merknader til planen. Til 1 av merknadene var det knyttet innsigelse. Gjennom dialog og revidering av planforslaget er innsigelsen trukket I henhold til Plan og Bygningsloven kan planen nå fremmes for annen gangs behandling og endelig vedtak Formelle forhold Igangsatt planarbeid ble korrekt varslet ved annonser og oppstartsbrev. Ved førstegangsbehandling ble det vedtatt å endre planområdet. Dette medførte fornyet varsling. Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker sak 6/13. I henhold til vedtaket i utvalget har planforslaget ligget ute til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn ble varslet i avisannonse og brev til berørte parter. Forslaget har ligget i papirutgaver på rådhus, bibliotek og skoler, og forslaget har ligget digitalt på Frogn kommunes hjemmesider. Akershus fylkeskommunene fikk etter anmodning utsatt frist for uttalelse. Forsvarsbygg fikk også utsatt frist for uttalelse på grunn av forsinket varsling. Hovedutvalget satte vilkår om at det skulle gjøres en biologisk vurdering i høringsperioden. Denne er utført, og ligger vedlagt som vedlegg 4. Frist for uttalelser er utløpt og det er innregistrert 9 merknader til forslaget. Akershus fylkeskommune har på vegne av Riksantikvaren fremmet innsigelse til høringsforslaget. Det har vært gjennomført dialogmøter med sikte på å løse innsigelsen. Det er utarbeidet et revidert planforslag der punktene i innsigelsen stort sett er tatt til følge. Som følge av dette har fylkeskommunen trukket innsigelsen til planforslaget. Revidert planforslag slik det er fremlagt for fylkeskommunen fremmes derfor nå til 2. gangsbehandling. Enkelte av de øvrige merknadene bør etter rådmannens vurdering også få konsekvenser for planforslaget. Rådmannen vurderer foreslåtte endringer som mindre og uten konsekvenser for andre enn kommunen. De foreslåtte endringene medfører derfor ikke krav om ny høring. På grunnlag av ovennevnte kan planforslaget for detaljregulering av Seiersten idrettspark nå legges fram til 2. gangs behandling. Planforslaget

28 Sak 124/13 Det refereres her til hovedinnhold i planforslaget. Det vises til vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse for nærmere beskrivelser og detaljer. Planforslaget omfatter følgende hovedformål: Blandet formål, bebyggelse og anlegg, og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Innenfor arealformålet bebyggelse og anlegg inngår et stort område vist som idrettsformål. Arealet er vist med byggegrenser og vil omfatte både eksisterende og nytt idrettsanlegg. Innenfor området vil det i tillegg til dagens anlegg tilrettelegges for badeanlegg og utvidelse av Frognhallen for ny boksehall. Badeanlegget vil utgjøre en forlengelse av Frognhallen mot øst. Utvidelse av Frognhallen for boksehall vil skje i vestlig retning. Planforslaget er utarbeidet i tråd med prosjekt svømme-/ badeanlegg for badeanlegg fra White arkitekter. Det henvises til planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse om utforming av bygg. Blandet formål er vist som idrettsanlegg kombinert med parkering. Innenfor formålet skal det etableres nytt adkomstområde, 50 parkeringsplasser, 70 plasser for sykkelparkering og varelevering. Disse funksjonene er ikke vist på reguleringsplan. Kun inn- og utkjøring går fram av planen. Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan ihht til bestemmelse 4.3. Planen skal vise detaljert utforming av området. Deler av området innenfor det blandete formålet er registrert som viktig naturtype, rik edelløvsskog og som et viktig leveområde for fugler. Utomhusplanen skal blant annet vise eksisterende vegetasjon som skal ivaretas. Ihht forslag til bestemmelse 4.5 og 4.6 vil det tillates at enkelte funksjoner som parkering og anlegg for energibrønner legges utenfor byggegrense. Blandet formål innebærer at området kan ha delte funksjoner. Det kan altså tilrettelegges for idrettsaktiviteter på deler av området. Blandet formål åpner også for at det kan være tidsbestemt deling mellom funksjoner. For eksempel kan arealer som brukes til parkering til visse tider brukes til idrettsformål til andre tider. Innenfor arealformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur inngår flere ulike formål. Arealet omfatter veg, gang/sykkelveg, Gangveg/gangareal/ parkeringsplasser og annen veggrunn. Forslaget innebærer en omlegging av Rådhusveien. Vegen rettes ut slik at krysset Rådhusveien/Belsjøveien flyttes lengre unna krysset Belsjøveien /Osloveien. Tiltaket vil føre til at konfliktnivået i kryssene reduseres. Flytting av krysset og omlegging av Rådhusveien gir endret utforming av dagens parkeringsplasser. Med små utvidelser og effektivisering av dagens areal blir det flere parkeringsplasser i området. Planforslaget innebærer at det etableres totalt 89 flere P-plasser enn eksisterende situasjon. Antallet er i tråd med behovsvurderingen gjort av Sweco i trafikkanalysen datert (Trafikkanalysen ligger på saken). Det etableres ny gang- og sykkelvei på østsiden av Belsjøveien for å sikre trafikksikker adkomst til Frognhallen og det nye badeanlegget. I planen er det avsatt sone for levering/henting av elever ved Drøbak skole, en såkalt «Kiss & Ride». Bilene kan snu på parkeringsarealet sør for Rådhusveien, slik at en unngår trafikkfarlig manøvrering og rygging tett på skoleveien. I tillegg gjøres det noen justeringer for å bedre situasjonen ved busslommen

29 Sak 124/13 ved Seiersten: Svingradier i kryss og i trafikkøy tilpasses bussenes svingradius og museumsveien justeres for at parkerte busser ikke hindrer ut- og innkjøring til vegen. Innsigelse Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren varslet innsigelse mot planforslaget og ba om møte med kommunen for å bli orientert om prosjektet. Tilstede på møtet var fylkeskommunen, Riksantikvaren, White arkitekter. Frogn kommune var representert både som tiltakshaver og planmyndighet. Tema på møtet var hensynet til kulturminner og verneplanen for Oscarsborg/veisvingbatteriet/Seiersten skanse. Det var særlig to forhold: det trekantede arealet (forsvarets eiendom, mellom Belsjøvegen og Batterivegen) og høyde på nybygget og som ble diskutert. Det trekantede arealet kom med i planen som resultat av politisk da planforslaget ble fremmet for 1.gangsbehandling i september Arealutvidelsen ble deretter varslet. Fylkeskommunen beskrev ingen konflikt med nasjonale festningsverk i sin foreløpige uttalelse til dette varselet. Arealet var i kommuneplan for Frogn vist som framtidig idrettsanlegg. Arealet er forsvarets eiendom og kommunen har hatt dialog med Skifte ang kjøp av arealet. I høringsperioden ble kommunen gjort klar over at arealene inngår i verneplanen for Oscarsborg. Verneplanen er vist på kartutsnittet til høyre. I kommunes digitale kart har båndlagt område (verneplanen) vært vist med en annen avgrensning. Verneplanen ligger heller ikke inne i Askeladden, riksantikvarens digitale kulturminnesøk. Kommunens digitale kart er nå endret slik at båndlagt område samsvarer med verneplanens avgrensning. I sin uttalelse datert fremmet Akershus fylkeskommune administrativ innsigelse til planforslaget for Seiersten idrettspark. Uttalelsen/innsigelsen er vedlagt som vedlegg 4. I sin uttalelse skriver fylkeskommunen at planområdet ligger inntil og går til dels inn på et areal som det ble varslet fredning for i Planområdet berører dermed nasjonale kulturminneverdier. På grunn av at tiltaket ble vurdert å være i konflikt med nasjonale kulturminneverdier ble innspill fra Riksantikvaren innarbeidet i uttalelsen fra fylkeskommunen.

30 Sak 124/13 Innsigelsen var knyttet til to punkter ved planforslaget: 1) Areal som er varslet fredet og som inngår i reguleringsforslaget mellom Batterivegen og Belsjøvegen. Arealet må enten tas ut av planen eller gis en arealbruk i samsvar med forestående fredning. Endring av terreng slik reguleringen åpner for, kan gi uheldige inngrep i terrenget ved innfallsporten til forsvarsverket. 2) Byggehøyder og parkering på takareal Reguleringsplanen åpner for større høyder for badeanlegget enn det prosjekt svømme-/ badeanlegget illustrerer. Ved åpent forterreng (uten vegetasjon) vil et bygg som planforslaget åpner for være et tiltak som vil ødelegge opplevelsen og forståelsen av forsvarsanlegget. Det ble deretter avholdt et nytt dialogmøte Etter møtet oversendte kommunen forslag til revidert plan og bestemmelser. Kartet nedenfor viser utsnitt av revidert planforslag. I revidert forslag var punktene i innsigelsen imøtekommet som følger: Punkt 1) Areal som er varslet fredet og som inngår i reguleringsforslaget mellom Batterivegen og Belsjøvegen. Foreslått endring: Arealet er sin helhet foreslått tatt ut av planen, og vil ikke inngå i reguleringen. Framtidig bruk av arealet vil bli vurdert som en del av forestående fredningssak, og området kan eventuelt reguleres senere som en del av områdeplan for Seiersten. Kommunen mente at ved denne endringen var punkt 1 i innsigelsen fra Fylkeskommunen imøtekommet fullstendig. Punkt 2) Byggehøyder og parkering på takareal

31 Sak 124/13 Foreslått endring: Makshøyder for gesims er vist i plankartet. Takhøydene skal differensieres i tråd med prosjekt svømme-/ badeanlegget, men med noe økte tillatte byggehøyder i forhold til hva som er vist i prosjekt svømme-/ badeanlegget. I plankartet er det angitt hvor på bygget det tillates ulike høyder. Planbestemmelse 5.3 er endret fra å angi en maksimal gesimshøyde for hele svømmehallen til å angi at høyden skal differensieres, og at disse framgår av plankartet. Bestemmelse 5.5 utgår: Tekniske installasjoner plasseres på lavere takhøyder enn +88. Bestemmelse 5.8 utgår: Det tillates ikke parkeringsanlegg på tak. Kommunen skrev i følgebrevet (vedlegg 6) at med foreslåtte endringer var innsigelsen imøtekommet så langt det lot seg gjøre. Revidert plan ivaretar hensynet til opplevelsen og forståelsen av anlegget, samtidig som det muliggjør realisering av et ønsket badeanlegg med god lokalisering nær funksjoner som skoler, barnehage og idrettsanlegget forøvrig. I brev datert meldte Akershus fylkeskommune at de trakk innsigelsen mot planforslaget. De skriver at pkt 1 i innsigelsen anses som fullt ut imøtekommet og at punkt 2 langt på vei er imøtekommet. Brevet er vedlagt som vedlegg 7. Øvrige innkomne merknader: Det er innregistrert følgende merknader til planforslaget: 1. Follo Ren, Norsk ornitologisk forening, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Statens Vegvesen, FAU/ Drøbak skole, Advokatfirmaet Orwall & Co på vegne av 39 beboere i området, Fylkeskommunen, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Samtlige merknader er vedlagt i sin helhet og kort oppsummert nedenfor. Under rådmannens vurdering går det fram hvordan merknadene er vurdert og hvilke endringer som anbefales på bakgrunn av dette. Oppsummering av merknadene 1. Follo Ren, Ønsker at det innarbeides et moderne returpunkt for nedgravde enheter. Foreslått plassering for dette er vist i uttalelsen. Rådmannens vurdering av merknaden: Merknaden er ivaretatt gjennom bestemmelse 11.2 der det er sagt at ved rammesøknad skal det vedlegges en utomhusplan, og at areal til 4 nedgravde enheter for kildesortering skal avsettes i denne. For ytterligere å imøtekomme merknaden anbefaler rådmannen at det tilføyes at plassering skal forelegges av Follo Ren. Rådmannen anbefaler at merknaden medfører endring av bestemmelse Norsk ornitologisk forening/avd. Drøbak/Frogn, Foreningen mener stedsvalget er riktig, men ber om at oppstart av anlegg, dvs hugging av skog/rensing av skogbunn ikke skjer i hekketiden og yngletiden for vilt og fugl (dvs: 1.april-30.juni). Videre anmoder foreningen om at så mye som mulig av

32 Sak 124/13 edelløvsskogen blir ivaretatt, og ber om at byggegrense markeres under utbygging slik at maskiner ikke gjør skade på terreng og skog utenfor planområdet. Foreningen ønsker at det skal foretas en biologisk vurdering av edelløvskogen som går tapt før igangsettingstillatelse gis. NOF henviser til Naturmangfoldloven og kap II, 4-5 og Rådmannens vurdering av merknaden: Merknaden er langt på vei imøtekommet gjennom den biologiske rapporten som er utført. I rapporten er det skissert forslag til avbøtende tiltak. Hensynene som kommer frem i merknaden blir i stor grad ivaretatt gjennom krav om miljøoppfølgingsplan. Av denne skal det framgå hvordan man skal unngå unødig skade på omgivelser, samt framgå avbøtende tiltak. Rådmannen finner ikke grunnlag for et generelt hogstforbud i området i hekketiden, men slutter seg til den biologiske rapporten der det er anbefalt at den hule ospen ikke felles i hekketiden. Rådmannen anbefaler at merknaden, samt rapporten «naturverdier i planområde ved Seiersten», medfører endring av bestemmelse Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Bil må kunne kjøre helt frem til Regnbuens dør for på- og avstigning. Det forventes universell utforming av fortau og gangfelt Rådmannens vurdering av merknaden: Hensynet er ivaretatt i planforslaget. Bestemmelse 1.2 sier at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for hele planområdet. 4. Statens Vegvesen, Forutsetter på bakgrunn av utførte trafikkanalyse og intensjonene i planforslaget at det knyttes følgende rekkefølgebestemmelser til planen: Fotgjengerkryssingen må sikres som anbefalt i trafikkanalysen. Dette innebærer et nytt opphøyd gangfelt som i større grad reduserer hastigheten. Krysset fv.152 X Belsjøvegen må justeres som vist i reguleringsplanen med tilhørende sporingskurver. Dette for å styrke bussens fremkommelighet i krysset samt unngå kompenserende svingebevegelser. Busslommer langs fv.152 må flyttes og anlegges som beskrevet. Statens vegvesen forutsetter at det spesifiseres i bestemmelsene at krysset, busslommene og gangfeltet må utbedres etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen, før det gis igangsettingstillatelse for utbygging innenfor planområdet. Dette kan erstatte punktet om at «øvrige trafikkmessige tiltak» skal gjennomføres før det gis midlertidig brukstillatelse. Rådmannens vurdering: Merknadene fra Statens vegvesen knytter seg til tiltak som er forutsatt i planen, de krever altså ikke at det innarbeides nye tiltak. Vegvesenet anbefaler likevel en presisering av bestemmelsene for ytterligere å sikre gjennomføring tiltakene. I tillegg innebærer uttalelsen fra vegvesenet at bestemmelse 2.3 innskjerpes ved å knytte trafikksikringstiltak til igangsettingstillatelse framfor midlertidig brukstillatelse. Rådmannen vurderer kravet fra Statens vegvesen til å være unødvendig strengt. Rådmannen er klar over at det er vanlig praksis at vegvesenet knytter infrastrukturtiltak til igangsettingstillatelse. Samtidig mener

33 Sak 124/13 rådmannen at dagens trafikksituasjon ikke tilsier krav om trafikkutbedringer før anleggsperioden. Anleggstrafikken vil være av begrenset karakter i forhold til trafikkendringene som vil oppstå når anlegget står ferdig. Utbedringene av trafikkforholdene er et behov som oppstår knyttet til endret bruk av området, det er også denne bruken som er lagt til grunn for trafikkanalysen. Rådmannen mener derfor det er rimelig at rekkefølgekravet knyttes til midlertidig brukstillatelse. Samtidig er det viktig å huske på at anleggstrafikken vil gå gjennom et område der det ferdes mange barn, og at dagens kryss og trafikksituasjon ikke er god nok. Det er avgjørende at trafikksikkerheten ivaretas i anleggsperioden, men dette vil kunne sikres gjennom tiltak som beskrives i plan for anleggsperioden. I tråd med bestemmelse 4.2 er det krav om at det ved rammesøknad skal innleveres plan for plassering av riggområder, lagerplasser, eventuelle boligbrakker med adkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. I denne planen må det også framgå hvordan trafikksikkerheten i området blir ivaretatt i anleggsperioden. Trafikksikkerheten i anleggsperioden bør konkretiseres blant annet gjennom en framdriftsplan som viser trafikkbelastningen i området. Tidspunkt for anleggstrafikk er vesentlig i forhold til konfliktnivået med for eksempel skolene i området. Rådmannen anbefaler at vegvesenets uttalelse medfører endring av bestemmelsene 2.3 og FAU/ Drøbak skole, Positive til forslaget, mener det totalt sett vil gi en bedre trafikksikkerhetssituasjon for barna ved Drøbak skole. Særlig positive til omlegging av Rådhusveien, etablering av stoppsone og snusone, generelt mer ordnet parkeringssituasjon og gangvei på begge sider av Belsjøveien. Rådmannen har ingen kommentar til merknaden 6. Advokatfirmaet Orwall & Co på vegne av 39 beboere i området, Uttalelsen er gitt på vegne av 37 beboere i området, samt 3 ansatte ved Follo museum og omhandler bruk av området til idrettsaktiviteter, trafikale forhold i området og hensyn til friluftsliv og kulturlandskap. Huseierne i området er allerede utsatt for svært mye forurensning av sitt boområde i form av trafikk og medfølgende støy. Planen medfører en ytterligere forverring og kan således ikke aksepteres. Huseierne og de ansatte protesterer på det sterkeste mot planen. Naboene er også bekymret for at flomlys vil medføre uheldige konsekvenser og blending for naboeiendommene og ber om at det ikke blir etablert flomlys på idrettsanlegget på Seiersten. Det bør ikke foretas inngrep i Seierstensmarka for opparbeidelse av parkeringsplasser eller annet på andre siden av Belsjøvegen. Hensynet til kulturlandskap og områdets historiske verdi taler mot at det opparbeides parkeringsplasser i dette området. Deler av planområdet utgjør innfallsporten til Seierstensmarka. Både lysløypa og gangveiene opp til Seiersten skanse og Veisvingbatteriet begynner her. Den gamle artillerivegen går fra baksiden av Frognhallen til Batterivegen. Denne er av stor historisk betydning og må ikke nedbygges. Videre inneholder planområdet løvskog og eiker av verdi. Rådmannens vurdering av merknaden Når det gjelder henynet til Seierstensmarka, friluftsliv og områdets historiske verdi vurderer rådmannen at merknaden er hensyntatt ved at arealet det var heftet innsigelse til er tatt ut av planen. Naboene var svært skeptiske til hva slags tiltak det ville bli

34 Sak 124/13 åpnet for i dette området, og rådmannen mener at ved å ta hele arealet ut av planen er merknaden i stor grad imøtekommet. Når det gjelder arealene der selve svømmeanlegget med tilhørende uteanlegg blir liggende er det en forutsetning for å realisere badeanlegget på Seiersten at dette arealet blir sterkt endret. Huseiere og ansatte som står bak uttalelsen protesterer således mot hele premisset for planen, og rådmannen ser ikke grunnlag for å ta denne protesten til følge. Lokalisering av badeanlegget har vært gjenstand for en vurdering, og ulike lokaliseringer har vært vurdert. Huseierne er skeptiske til økt aktivitet i området, både idrettsaktivitet og trafikk, samt flomlys på banen. Rådmannen forstår at beboere er skeptiske til at området vil endre karakter, og at naboer kan finne visse aktiviteter generende. Samtidig er Seiersten kommunens største og viktigste idrettsanlegg, og rådmannen mener naboer må forvente aktivitet, støy og lys i området. Etablering av flomlys og kunstgress muliggjør at anlegget kan få en helt annen bruk enn i dag, og dette vil glede mange, selv om det kan genere naboer. Rådmannen mener tiltaket er av en slik art som naboer til et idrettsanlegg som Seiersten må akseptere. Kommunen har også et ansvar for å tilby et oppdatert og brukervennlig anlegg til sine innbyggere. Selv om slike anlegg kan medføre konflikt med beboere i området er det rådmannens oppfatning at det er riktig at et idrettsanlegg med mange brukere har en sentral beliggenhet slik at mange vil kunne få glede av det. I tillegg er det god lokalisering ved at anlegget er tilgjengelig for skoler i nærområdet, og har kort avstand til bussstopp. Ved å veie allmennytten av et slikt anlegg mot hensynet til beboerne i området kan ikke rådmannen finne grunnlag for å la merknadene fra beboerne føre til endringer av planen utover det som følger av arealet som er foreslått tatt ut av planområdet. Rådmannen mener merknaden ikke bør medføre ytterligere endringer av planen enn det som følger av håndteringen av innsigelsen. 7. Fylkeskommunen, Innspill fra Riksantikvaren er vedlagt i sin helhet og i tillegg tatt inn som en del av innspillet fra fylkeskommunen. I tillegg til punktene om innsigelse har fylkeskommunen følgende merknader: Området ble undersøkt for automatisk fredete kulturminner i 2007, og det ble ikke gjort funn i området. Dersom man støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter og fylkeskommunen skal straks varsles. I brev datert frafaller fylkesrådmannen innsigelsen, men kommer likevel med følgende anbefalinger: Plankartet bør tydeliggjøres ved å supplere med kotehøyder på terreng. Det bør også angis kotehøyder på den eksisterende Frognhallen. Det er uheldig at planen gjør det mulig å fjerne fjellknaus og endre terreng der den tidligere barnehagen ligger. Rådmannens vurdering: Rådmannen mener det er lite hensiktsmessig å vise kotehøyder i reguleringsplanen. I tråd med bestemmelse 4.3 er det satt krav om utomhusplan sammen med rammesøknad. Hensynene fylkeskommunen er opptatt av vil bli ivaretatt gjennom godkjent utomhusplan. Rådmannen deler fylkeskommunens syn på at reguleringen er

35 Sak 124/13 lite detaljert og åpner for terrengendringer som kanskje ikke er ønskelige. Men planen kan ikke låses nå fordi utomhusplanen ikke er tilfredsstillende løst i prosjekt svømme-/ badeanlegget. Utomhusplan vil bli behandlet som en del av rammesøknaden, og terrengtilpasning skal framgå av denne. Det bør også vises hvilke eksisterende trær som skal tas vare på. Rådmannen mener merknaden ikke bør medføre behov for ytterligere endringer av planen enn det som følger av håndteringen av innsigelsen. 8. Forsvarsbygg, Forsvarsbygg er kjent med at Fylkeskommune /Riksantikvar stiller seg kritiske til reguleringsplanen. Forsvarsbygg støtter vurderingen til Fylkeskommune/Forsvarsbygg i de to punktene det er knyttet innsigelse til. Rådmannen har ingen kommentarer da innsigelsen er løst. 9. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen anbefaler sterkt at det settes en øvre grense for antallet parkeringsplasser i området for å begrense biltrafikk og klimagassutslipp. Fylkesmannen mener det er nødvendig å begrense tilgangen på parkeringsplasser for å bygge opp under kollektive reisemåter til anleggene. Øvre grense for antall parkeringsplasser bør ikke ligge høyere enn anbefalingene i trafikkanalysen. Fylkesmannen minner også om naturmangfoldlovens prinsipper og bestemmelser om utvalgte naturtyper. Resultatet fra biologisk undersøkelse bør følges opp i det videre arbeidet med planområdet. Rådmannens vurdering Rådmannen er enig i det bør angis en maks grense for parkering, dette er også i tråd med kommuneplanen der det er angitt minimums og maksimumskrav for parkering. Resultat fra biologisk undersøkelse er lagt til grunn for vurdering etter naturmangfoldloven. Rådmannen mener merknaden bør medføre endring av bestemmelse 3.1 og 6.1 Miljømessige konsekvenser: Ihht temakart biologisk mangfold naturtyper inngår planområdets nordlige del i et større skogbelte registrert som naturtype rik edelløvskog, og er verdisatt som svært viktig. Området er også registrert som viktig leveområde for fugl. Det ble derfor ved fornyet 1.gangsbehandling satt som vilkår at det i høringsperioden skulle utføres en biologisk kartlegging av området registrert som naturtype rik edelløvsskog innenfor planområdet. Rapporten «Naturverdier i planområde ved Seiersten øst for Frognhallen» er utført av Biolog Arne E. Laugsand i stiftelsen Biofokus. Rapporten er datert og er vedlagt som vedlegg 4. Av rapporten framgår det at de deler av kartlagt område som berøres av utbyggingen består av en del eldre ask og eik som står i ung blandingsskog. De eldre trærne har tidligere stått fritt, men området preges nå av sterk gjengroing som ikke er gunstig for eiketrærne. Det ble registrert en hul osp som ser ut til å benyttes som reirplass. Det ble også registrert en del eik som på grunn av størrelsen er aktuelle som såkalte «forskriftseik», men det er ingen strukturer i disse som tilsier stort potensial for artsmangfold. Å fjerne ospetreet ansees å ha størst

36 Sak 124/13 potensiell negativ konsekvens for biomangfold i området. At en fjerner et eiketre kan kompenseres med å rydde fram øvrig eldre eik og ask i området slik at disse får økt verdi. Rapporten konkluderer med at «en utbygging vil ha begrensede negative effekter for biomangfold og at disse kan kompenseres med avbøtende tiltak i form av økt fokus på skjøtsel og spesielle tiltak i forhold til hult ospetre.» I rapporten er det foreslått som avbøtende tiltak å henge opp fuglekasser i området som erstatning for tapte hekkeplasser. Det bør ikke hogges mens det pågår hekking i treet. Det gjøres ingen endringer i naturtyper på nåværende tidspunkt. For øvrig anbefales det i rapporten at det bør vurderes hvilke deler av områdene på Seiersten skanse som bør gjenåpnes og skjøttes som parklandskap. Dette bør være et tema i en skjøtselsplan som ses i sammenheng med målet for fredningen av området som kulturminne. Laugsand mener at hensyn til bevaring av kultuminner og biomangfold antagelig i stor grad er sammenfallende når det gjelder dette forholdet. Det er også øvrige felt med edelløvskog innenfor planområdet. Planens utforming (med unntak av plassering av badeanlegg) er gjort med sikte på i størst mulig grad å unngå konflikter mellom verdifulle naturtyper og anlegg. Barn og unge: Planforslaget ligger i et område med to skoler, idrettsanlegg og veiene er skolevei for mange barn og unge. Det berører barn og unges interesser i stor grad. Høringsforslaget ble gjennomgått med barn og unges representant i plansaker, og presentert i møte med rektorene på skolene i området før førstegangsbehandling. FAU representerer foreldrene, men må også kunne betraktes som et talsrør for barn og unge. FAU /Drøbak skole har kommet med innspill og uttalt seg positivt til planforslaget. Økonomiske konsekvenser: Planforslaget er utført på oppdrag av Frogn kommune. Anleggene er i hovedsak kommunale og innebærer dermed store økonomiske konsekvenser for kommunen. Ihht rekkefølgebestemmelse 2.3 skal trafikkmessige tiltak og parkeringsplasser være opparbeidet før det gis midleritidig brukstillatelse til øvrige anlegg. De konkrete økonomiske konsekvensene vil bli vurdert og innarbeidet som del av prosjekt 8509 Svømme-/badeanlegg. Medbestemmelse: Mulighet for medvirkning og medbestemmelse skal ivaretas gjennom å behandle planforslag i tråd med plan og bygningsloven. I hht har reguleringsforslaget for Idrettsanlegg på Seiersten ligget ute til offentlig ettersyn. Innkomne merknader er vurdert av rådmannen. Det går fram av rådmannens vurdering hvordan innspillene er vurdert og eventuelt hvilke endringer av planforslaget innspillene har medført. Alternativer: 1) Som innstillingen 2) Planen sendes tilbake til rådmannen for ny behandling. Følgende retningslinjer skal gjelde for videre behandling: (Kommunestyret setter selv føringene)

37 Sak 124/13 Vurdering: Rådmannen har allerede under punktet innkomne merknader gjort en del vurderinger av planforslaget, og disse gjentas ikke her. Rådmannens vurdering av planforslaget går også fram av saksframlegget til fornyet 1. gangsbehandling sak 6/13. Rådmannens vurdering her er derfor knyttet til nye forhold, altså forhold knyttet til innsigelse, og endret planforslag som følge av dette. Videre inneholder vurderingen en oversikt over hvilke endringer vurdering av innsigelse, naturrapport og innkomne merknader bør få for planforslaget. Rådmannens vurdering av forholdene knyttet til innsigelse: Det er rådmannens oppfatning at fylkeskommunen skulle ha uttalt seg om arealet innenfor verneplanen for Seiersten skanse, da de ble varslet særskilt om dette arealet høsten Dersom kommunen hadde vært tilstrekkelig klar over omfanget på verneplanen for Seiersten ville dette forholdet ha blitt vurdert allerede ved 1. gangsbehandling. Arealene mellom Belsjøvegen og Batterivegen er ikke en del av prosjekt svømme-/ badeanlegget, og dermed ikke en forutsetning for realisering av prosjektet. Rådmannen mener at ved å ta arealet ut av planforslaget og dermed løse den delen av innsigelsen er mulighet for realisering ivaretatt uten at prosjekt svømme-/ badeanlegget blir endret. Rådmannen mener likevel at framtidig bruk av arealet er noe uavklart og at dette bør vurderes som en del av forestående fredningssak. Området kan også eventuelt reguleres senere som en del av områdeplan for Seiersten. Når det gjelder innsigelsespunktet knyttet til byggehøyder er det viktig for kommunen at realisering av prosjekt svømme-/ badeanlegget er mulig innenfor rammene av reguleringsplanen og uten omprosjektering. Prosjekt svømme-/ badeanlegget er på et slikt nivå at det er viktig å ivareta en viss fleksibilitet i reguleringsplanen. Det er for eksempel ennå ikke beregnet tilstrekkelig høyde for all dekkeoppbygging. Nødvendig fleksibilitet innebærer at det åpnes for maksimumhøyde på +88, men kun 25 % av bygget trenger denne høyden. I revidert planforslag er det derfor angitt differensierte maksimumshøyder. Revidert forslag imøtekom innsigelsen i tilstrekkelig grad til at den ble frafalt, samtidig som kommunen har sikret seg nødvendig fleksibilitet til å realisere prosjektet uten omprosjektering. Parkering på tak er heller ikke en del av prosjektet, og det er ikke tatt høyde for dimensjonering til dette, eller adkomst til takarealene. Å ta ut dette fra planbestemmelsene innebærer dermed heller ingen endring av prosjekt svømme-/ badeanlegget. Det er rådmannens oppfatning at begge punktene i innsigelsen er løst i revidert planforslag uten at prosjektet blir skadelidende. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret støtter seg til denne vurderingen, og slutter seg til revidert planforslag. Revidert planforslag innebærer endring av plankartet, samt bestemmelse 5.3, og at bestemmelsene 5.5, 5.6 og 5.8 utgår.

38 Sak 124/13 Rådmannens vurdering av miljøkonsekvenser og vurdering etter naturmangfoldloven Det følger av forvaltningsloven 17 at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette innebærer plikt til å utrede og vurdere konsekvensene vedtaket får for naturmangfoldet. I hht naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i lovens 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I hht 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap. Vitenskapelig grunnlag bygger i denne sammenheng på rapporten «Naturverdier i planområde ved Seiersten øst for Frognhallen». Rådmannen slutter seg derfor til rapporten og konklusjonen som framgår av denne. Rådmannen finner at effekten av hugst av de deler av naturtypen som berøres av svømmeanlegget har begrensede negative effekter for biomangfoldet. Påvirkningen skal i hht 10 vurderes ut fra den samlede belastningen et økosystem utsettes for. Utbyggingen berører en mindre del av en større registrert naturtype og den samlede belastningen økosystemet utsettes for er således begrenset. For å begrense skadene på naturmangfoldet i tråd med 12 kan det innarbeides avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak slik de er skissert i rapporten bør innarbeides i miljøoppfølgingsplanen for å redusere negative effekter i anleggsperioden. Av planen bør det framgå hvordan det skal tas hensyn til hekkende fugler, samt hvordan eksisterende vegetasjon som ikke skal fjernes skal vernes i anleggsperioden. Det bør også utarbeides en skjøtselsplan for området, en større grad av skjøtsel og tynning av området vil ha en positiv effekt på biomangfoldet. Rådmannens vurdering etter naturmangfoldloven innebærer en endring/presisering av bestemmelse 4.1. Vurdering av forhold knyttet til trafikksituasjon og rekkefølgekrav Planforslaget muliggjør realisering av ulike tiltak, som badeanlegg, ny sportshall og oppgradering av stadion. Imidlertid er det knyttet usikkerhet til tidspunkt for realisering av de ulike tiltakene. I saksframlegg om videre prosjektgjennomføring for prosjekt 8509 svømme/badeanlegg, prosjekt 8529 oppgradering av Stadion og prosjekt 8530 sportshall anbefaler rådmannen at både ny sportshall og oppgradering av stadion kan gjennomføres som selvstendige prosjekter forut for etablering av svømme-/badeanlegg. At tiltakene vil bli realisert til ulike tidspunkt har ikke vært vurdert i plansaken tidligere. Slik rekkefølgekravene ( 2) er foreslått vil disse gjelde for alle tiltak der det kreves tillatelser som rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller midlertidig brukstillatelse. Rekkefølgekravene 2.3 og 2.5 innebærer at trafikktiltak og etablering av parkeringsplasser skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse. Rekkefølgekravene innebærer kostbare infrastrukturtiltak og det er et spørsmål hvorvidt disse står i forhold til trafikkendringen som følge av de mindre tiltakene som ny sportshall og oppgradert stadion. Trafikksikringstiltakene som er innarbeidet i planen bygger i hovedsak på trafikkanalysen fra Sweco fra 2010, samt dialog med Statens Vegvesen. I analysens konklusjon er det ikke skilt mellom de ulike tiltakene, og tiltakene som er lagt til grunn for analysen er ikke helt i tråd med hva som ligger inne i planforslaget. Det konkluderes med at

39 Sak 124/13 tiltakene samlet sett gir noe økt trafikk, men at det generelt er behov for tiltak ut fra dagens situasjon. Rådmannen finner at rekkefølgekravene er strenge da også mindre tiltak krever store infrastrukturtiltak, og et alternativ ville være å knytte bestemmelsene 2.3 og 2.5 kun til realisering av badeanlegget. Rådmannen mener likevel at vurderingsgrunnlaget er for tynt til å konkludere med at det ikke vil være behov for noen trafikksikringstiltak for de mindre tiltakene. I sin uttalelse ber Statens Vegvesen om at rekkefølgekravene skjerpes ytterligere inn ved å knytte infrastrukturtiltakene til igangsettingstillatelse. Men rådmannens vurdering er at det er tilstrekkelig å knytte dem til midlertidig brukstillatelse. Å myke opp rekkefølgekravene ved å begrense dem til deler av tiltakene innebærer endring i forhold til høringsforslaget og rådmannen kan ikke anbefale dette. Rådmannen ser at strenge rekkefølgekrav gjør at det kan bli søkt om dispensasjon, og vil derfor også kort vurdere grunnlag for dette her. Strenge rekkefølgekrav er begrunnet med dagens situasjon samt mangelfull analyse av konsekvensen av de mindre tiltakene. Rådmannen mener at ved en dispensasjonsvurdering bør hensyn til trafikksikkerhet både i anleggsperiode og driftsperiode vektlegges. Rådmannen mener det kan være grunnlag for å dispensere fra rekkefølgekravet dersom det er dokumentert i søknaden at tiltakene ikke vil medføre så store trafikkendringer at det er behov for tiltak. Men en slik dokumentasjon foreligger altså ikke i dag. Rådmannen anbefaler derfor at rekkefølgekravene blir stående som i høringsforslaget, men at det tilføyes en setning til 2.3 i tråd med uttalelsen fra Statens vegvesen slik det går fram under rådmannens vurdering av uttalelsen fra Statens vegvesen. Dersom rekkefølgekravene 2.3 og 2.5 skal endres til kun å gjelde badeanlegget er disse endringene så store at de medfører krav om ny høring. Høringen kan trolig begrenses til vegvesen, FAU og naboer som alle har uttalt seg om trafikkforholdene. Støy i anleggsperioden Det er ikke tidligere i plansaken gjort vurderinger knyttet til støy. Forskrift om miljørettet helsevern 9a stiller krav om at det ved etablering og bruk av støykilder skal tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Når det gjelder støy i bygg- og anleggsvirksomhet legges Retningslinjen for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012) til grunn når helsemessig forsvarlig støynivå vurderes. I området rundt idrettsparken er det bebyggelse med støyfølsom bruksformål av ulik karakter både boliger, skoler, barnehage og arbeidsplasser. Det er derfor viktig at det lages en plan for hvordan støygrensene i T-1442/2012 vil bli overholdt i bygg- og anleggsperioden. Planen bør inneholde støyprognoser for arbeidet. For arbeidsoperasjoner hvor det ikke er mulig å overholde grenseverdiene må det vurderes om elever og ansatte i området rundt bør få tilbud om et alternativt oppholdssted slik at ikke støyen forstyrrer undervisningen og arbeidshverdagen. Nødvendige støyreduserende tiltak bør gjennomføres, og naboene må varsles etter punkt 4.4. i T-1442/2012

40 Sak 124/13 Rådmannen anbefaler at det tilføyes til bestemmelse 4.2 at det skal innleveres en plan som skal inneholde støyprognoser for bygge- og anleggsarbeidet, og at støygrensene i T- 1442/2012 skal overholdes i bygg- og anleggsperioden. Oppsummering av rådmannens vurdering av merknadene Rådmannen har vurdert innkomne merknader, og mener enkelte av disse bør medføre endringer av planforslaget. Rådmannen har vurdert at innsigelsen som ble reist medførte endring av plankartet. Et område ble tatt ut av planen og maksimal gesimshøyde for deler av nybygg vises i plankartet. De øvrige merknadene har ikke medført endringer av plankartet, men innsigelsen samt flere av merknadene har ført til at rådmannen anbefaler endringer av bestemmelsene. Endringene er etter rådmannens vurdering mindre, og dreier seg stort sett om presiseringer og konkretiseringer av bestemmelsene. Basert på vurderingen over anbefaler Rådmannen at det gjøres følgende endringer av bestemmelsene som har vært utlagt til offentlig ettersyn: Bestemmelse 2.3 endres fra : Før midlertidig brukstillatelse gis skal øvrige trafikkmessige tiltak og parkeringsplasser innenfor planområdet være ferdigstilt. Bestemmelse endres til: 2.3: Før midlertidig brukstillatelse gis skal øvrige trafikkmessige tiltak og parkeringsplasser innenfor planområdet være ferdigstilt. Krysset, busslommene og gangfeltet må utbedres etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen, før det gis midlertidig brukstillatelse for utbygging innenfor planområdet. Bestemmelse 3.1 endres fra: Til sammen skal det etableres minimum 200 parkeringsplasser totalt innenfor hele reguleringsområdet. Fordeling av antall plasser i de ulike områdene fremgår av 6.1 og 11.1 Bestemmelse endres til: 3.1 Til sammen skal det etableres maksimum 215 parkeringsplasser totalt innenfor hele reguleringsområdet. Fordeling av antall plasser i de ulike områdene fremgår av 6.1 og 11.1 Bestemmelse 4.1 endres fra: Ved planlegging og opparbeidelse av ny bebyggelse skal det legges vekt på løsninger preget av helhetlig miljø- og resurstenkning. Det skal utarbeides miljøoppfølgingsplan som redegjør konkret for tiltakets løsninger m.h.t. energi, massehåndtering, transport, avfallshåndtering, materialbruk m.m. Bestemmelse endres til: 4.1 Ved planlegging og opparbeidelse av ny bebyggelse skal det legges vekt på løsninger preget av helhetlig miljø- og resurstenkning. Det skal utarbeides miljøoppfølgingsplan som redegjør konkret for tiltakets løsninger m.h.t. energi, massehåndtering, transport, avfallshåndtering, materialbruk. I miljøoppfølgingsplanen skal det innarbeides avbøtende tiltak som skissert i rapporten «Naturverdier i planområde ved Seiersten øst for Frognhallen», datert

41 Sak 124/13 Bestemmelse 4.2 endres fra: Ved rammesøknad skal det innleveres plan for plassering av riggområder, lagerplasser, eventuelle boligbrakker med adkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Bestemmelse endres til: 4.2 Ved rammesøknad skal det innleveres plan for plassering av riggområder, lagerplasser, eventuelle boligbrakker med adkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Det skal legges vekt på trafikkerhet i anleggsperioden, og trafikksikringstiltak skal framgå av planen. Det skal også framgå hvordan eksisterende vegetasjon som ikke skal fjernes blir vernet i anleggsperioden. Støygrensene i T-1442/2012 skal overholdes i bygg- og anleggsperioden, og det skal ved rammesøknad innleveres en plan som inneholder støyprognoser for bygge- og anleggsarbeidet. Bestemmelse 5.3 endres fra: Maksimal gesimshøyde på cote nivå for ny svømmehall skal ikke overstige C +91. Bestemmelsen endres til 5.3: Maksimal gesimshøyde på cote nivå for ny svømmehall skal differensieres. Maksimal gesimshøyde for de ulike delene av taket er angitt i plankartet. Bestemmelsene 5.5 utgår: Eventuelle takoppbygg skal ikke utgjøre mer enn 25 % av tak arealet.. Bestemmelsene 5.6 utgår: Maksimal høyde på eventuelle takoppbygg for tekniske installasjoner skal ikke overstige 1,5m over maksimal gesimshøyde. Bestemmelse 5.7 endrer ikke innhold, men nummerering til Takform på nybygg skal være flatt. Bestemmelse 5.8 utgår : Takform på nybygg skal være flatt. Bestemmelse 6.1 endres fra: Det skal opparbeides minimum 50 plasser. Av disse skal minimum 5 plasser være HC plasser. Bestemmelsen endres til 6.1: Det skal opparbeides maks 50 plasser. Av disse skal minimum 5 plasser være HC plasser. Bestemmelse 11.2 endres fra: Det skal ved rammesøknad vedlegges en utomhusplan der parkering og annen veggrunn, grøntareal er inntegnet. Cotering, materialbruk og avvanning skal framgå av denne. Areal til 4 nedgravde enheter for kildesortering og nødvendig manøvreringsareal skal også avsettes i utomhusplan. Bestemmelsen endres til: 11.2 Det skal ved rammesøknad vedlegges en utomhusplan der parkering og annen veggrunn, grøntareal er inntegnet. Cotering, materialbruk og avvanning skal framgå av denne.

42 Sak 124/13 Areal til 4 nedgravde enheter for kildesortering og nødvendig manøvreringsareal skal også avsettes i utomhusplan. Plassering skal godkjennes av Follo Ren Endringene er vist i komplett sett med endrede bestemmelser datert , vedlegg 3 Konklusjon: Med bakgrunn i vurderingen gjort ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget til detaljregulering av Seiersten idrettsanlegg vedtas med de endringer rådmannen foreslår. Rådmannens forslag til reviderte plan og bestemmelser er vedlagt som vedlegg 1 og 2. Endringene er mindre og medfører ikke krav om at planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn. Rådmannen i Frogn, Harald K. Hermansen Vedlegg: 1) Plankart, revidert forslag, datert ) Planbestemmelser, revidert forslag, datert ) Planbeskrivelse, revidert, datert ) Rapport, biologisk vurdering, datert ) Administrativ innsigelse, med vedlegg 6) Brev fra Frogn kommune, orientering om revidert forslag 7) Brev AFK frafaller innsigelse 8) Øvrige innkomne merknader, 8 stk 9) Samlet saksframstilling, fornyet 1. gangsbehandling, sak 6/13 Følgende dokumenter ligger på saken: 1) Høringsforslaget; plankart, bestemmelser Ligger også her: https://www.frogn.kommune.no/kommunen/plan-ogstyringsdokumenter/horinger/aktuelle-horinger/reguleringsplan-for-seierstenidrettspark---gnr-70-bnr-68-offentlig-ettersyn/ Ros- analyse, datert Trafikkanalyse, Sweco, datert Møtereferater

43 Sak 125/13 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 125/13 - VEDLIKEHOLD - KOMMUNALE BYGG TILSAND OG VEDLIKEHOLDSSTATUS I FROGN KOMMUNE Saksbehandler: Arne Krokeide Arkivsaksnr.: 08/2353 Løpenr.: 15207/13 Arkiv: 614 &46 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 85/ Kommunestyret 125/ INNSTILLING: 1. Rapporten tas til orientering SAKSUTREDNING: Sammendrag: Bakgrunn for saken: Frogn kommune gjennomførte en fullstendig vedlikeholds undersøkelse i med rapport til kommunestyret i Multiconsult var samarbeidspartner i gjennomføringen og kalkuleringen av rapporten for I 2008 ble det gjennomført en ny overordnet undersøkelse i hele KS området i regi av KS og Multiconsult og Frogn kommune var med i den undersøkelsen. Rapporten fra den undersøkelsen ble også behandlet av kommunestyret. I år har man ønsket å sjekke vedlikeholdsnivået på nytt og Frogn kommune har igjen deltatt i undersøkelsen. Bakgrunn for å delta er at kommunen skal få en indikator i forhold til hvordan Frogn kommune ligger i forhold til landets andre kommuner og at vi skal få en overordnet tallfesting av vårt vedlikeholdsetterslep. Kostnadene ved å delta i en slik undersøkelse er meget lave i forhold til utbyttet. Denne kartleggingsdugnaden har hatt fire formål: 1. Kartlegge dagens tekniske tilstand i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse 2. Estimere kostnadsbehovet til teknisk oppgradering 3. Sammenholde funnene med resultater fra 2008 er det noen endring å spore? 4. Klargjøre bakenforliggende årsaker samt avklare hvorvidt finansiering av vedlikehold gjøres over investeringsbudsjettet

44 Sak 125/13 Kartleggingsarbeidet som nå er gjennomført har inkludert 41 kommuner og 5 fylkeskommuner og omfatter ca 5,3 millioner m2 fordelt på ca bygninger. Teknisk tilstand er kartlagt etter prinsippene i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse for å få et utdypet bilde av rammebetingelser og vedlikeholdsarbeid i (fylkes)kommunene. Den kartlagte bygningsmassen, ca 5,3 mill m2, utgjør ca. 17 % av all bygningsmasse i kommunal og fylkeskommunal sektor, og deltakende kommuner dekker ca. 28 % av innbyggertallet i Norge. Tilsvarende dekker de deltakende fylkeskommuner ca 22 % av innbyggertallet. For Frogn sin del viser undersøkelsen at vi har en bygningsmasse, som med unntak av enkelte bygg, har en jevnt over akseptabel standard. Utfordringen ligger i at vi har en del tekniske installasjoner i bygningene som nærmer seg, eller er over sin forventede levetid. Det må også påregnes vesentlige investeringer for å kunne møte de økte kravene til oppvarmingssystemer og CO2 i framtiden. Vedlikeholdsetterslepet vil også øke med dagens vedlikeholdsnivå. Man vil da fortsette å forbruke av realkapitalen, som byggene representerer. I henhold til nasjonale anbefalinger bør kostnadene til vedlikehold utgjøre ca kr 200,- pr m2 pr år for å opprettholde bygningenes standard. Frogn kommune har de siste årene hatt et vedlikeholdsnivå som vist i tabellen under. Tallene er hentet fra KOSTRA rapporteningen for Frogn og totalt for landet. Utgifter til vedlikeholds aktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Enhet : Kroner Frogn Landet var et spesielt år i forhold til vedlikehold, for da kom regjeringen med en ekstra tiltakspakke, som for Frogn sin del var på ca 10 millioner. Årets rapport tar for seg færre m2 enn rapporten fra I år omfattes m2, mens i 2008 omfattet undersøkelsen m2. Bakgrunnen for dette er at vi ikke har tatt med alle skolene denne gangen pga kapasitetsprioriteringer. Boligene, som utgjør ca m2 er heller ikke denne gang tatt med i vurderingen. Totalt har kommunen nå ca m2 bygningsmasse. Hva rapporten viser: For Frogn sin del viser tabellene vektet teknisk tilstand på bygningsgruppene og estimerte kostnader i forhold til bygningsgruppene. Tabellene viser at bygningstilstanden i Frogn er god, men at vi har utfordringer i forhold til alder på tekniske anlegg. Teknisk tilstand defineres gjennom karaktersetting på fra tilstandsgrad 0, 1, 2 og 3. Tilstand 0 er som et nybygg, og tilstand 3 er tilstand kondemnabel eller oppfyller ikke lovpålagte krav. Tilstandsgrad 0 og 1 er fullt ut akseptable, mens for tilstandsgrad 2 og 3 må utbedringer finne sted. Nederste tabell angir hva som er meldt inn av tilstandsgrad på de enkelte bygg og

45 Sak 125/13 hvordan disse er vektet i forhold til teknisk tilstand. Tabell 2-1 angir kommunens tilstand i forhold til nasjonalt nivå. Tabell 2-1 Kartlagte bygninger, inndelt i bygningstyper, med tilhørende arealvektet tilstandsgrad, samt sammenlikning med landsgjennomsnitt og evt kartlegging.

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.10.2013 fra kl. 16.30 til kl. 19.40. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Kontor Grøntvedt Pelagic, Uthaug Dato: 04.12.2014 Tid: 12:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskap ekstraordinært møte Under drøftingssaken inviteres også gruppelederne fra SV, KrF og Rødt til å delta. Møtetid: 12.10.2016 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G

M Ø T E I N N K A L L I N G K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 110/11 Tid: 6. juni 2011 kl 18.00 Sted: Møterom Oscarsborg,

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULTUR Arkiv: 223 D Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULTUR Arkiv: 223 D Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Bothner, KULTUR Arkiv: 223 D Arkivsaksnr.: 08/1756-10 UTBYGGING AV KUNSTGRESSBANE PÅ KOLBÅNN - BRUK AV STATLIGE EKSTRAORDINÆRE SYSSELSETTINGSTILSKUDD Rådmannens forslag

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00/09:50 Slutt: 11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 04.11.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 35/13 Sak 36/13 REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-43 Journalpostid: 16/28236 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLSVEGEN

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer