Årsrapport. God å ha i ryggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. God å ha i ryggen"

Transkript

1 Årsrapport 05 God å ha i ryggen

2 Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning."

3 Banksjefens hjørne Foto: Kavlie-Borge Været er ikke som før. I hvert fall synes mange å huske at vinteren var stabil fra desember til påske og om sommeren var det stort sett sol og varmt. Kanskje var det ikke helt slik, men vi husker best det gode og glemmer fort det ubehagelige. Den økonomiske hukommelsen er også kort. Nå er prisstigningen beskjeden, rentene lave og konjunkturutviklingen har vært god flere år på rad. Det er ikke veldig lenge siden økonomien var i ulage og rentene skyhøye, men minnet om det sitter bare som svake ettervirkninger bakerst i hodet. Kommer så de dårlige tidene tilbake? Og vil rentene ig jen stige kraftig ut over dagens behagelige nivå? Det er vanskelig å spå i økonomi, men det er ingen naturnødvendighet at de gode tidene vedvarer. Rentene vil ganske sikkert krype oppover ig jen, men hvor fort og hvor høyt blir som å g jette på snødybden i mars. Det som er forskjellig fra tidligere, er vår løpende oversikt over de økonomiske indikatorene og vår samlede evne til å holde noenlunde styring med den økonomiske utviklingen. Men det skal ikke mer til enn raske endringer i oljeprisen eller politisk ustabilitet i følsomme deler av verden før børsene reagerer og med virkninger også for vår økonomi. Norges Bank og Kredittilsynet advarer mot nordmenns låneopptak. Det er deres jobb å være bekymret på våre felles vegne, og låneiveren kan ta overhånd. Men har ikke bankene også ansvar her? Jo, visst har de det og jeg tror de fleste seriøse banker tar det ansvaret slik vi g jør i Nøtterø Sparebank. Vi lar ikke folk låne til over pipa. Vi vurderer sikkerhet og tilbakebetalingsevne grundig, for vi er like lite interessert som kundene i at de får økonomiske problemer. Min erfaring er at de aller fleste er fornuftige og flinke til å passe på sin økonomi. Derfor er det svært sjelden vi opplever at kunder får store økonomiske problemer. Som lokalbank med god kjennskap til kundene og det lokale bolig- og bedriftsmarkedet, finner vi som regel alltid gode løsninger sammen med kundene før det oppstår problemer. Nøtterø Sparebank scorer høyere på kundetilfredshet enn de fleste banker vi kan sammenligne oss med. Dette viser at kundene er fornøyde med banken. Det skal ikke være en sovepute. Vi må alltid rette blikket fremover. Utfordringen er hele tiden å bli enda bedre. Vårt mål er å være den fremste sparebanken i vårt distrikt både for privatkunder, små- og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Gjennom å ha fokus på nærhet og dyktighet skal kundene kjenne oss ig jen som banken med den lille ekstra servicen ved siden av god faglig rådgivning. Nærheten til lokalsamfunnet er en trygghet som stadig flere setter pris på. Vi tror det skal være rom for denne typen bank også i fremtiden en bank du kan stole på også hvis det blir problemer. Derfor ser du stadig vårt nye motto i annonser og andre steder - God å ha i ryggen Innhold Hovedtall 2 Styrets beretning 3-8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Revisjonsberetning 12 Kontantstrømanalyse 12 Noter Nyskapningsprisen 23 Nøtterø Sparebank sponser og gir gaver 23 Sparebank 1 - Alliansen 25 1

4 Foto: Bård Ek Hovedtall 2 Mill. kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 63,4 60,9 60,3 57,8 53,0 Andre driftsinntekter 22,6 19,6 17,3 15,2 15,0 Driftskostnader og nedskrivning av anleggsmidler 57, ,7 47,7 46,3 Tap på utlån 2,9 1 3,4 2,9 3,7 Driftsresultat etter tap før skatt 31, ,3 14,9 17,1 Forvaltningskapital Innskudd fra kunder Utlån (brutto) Egenkapital 239,0 215,6 196,4 180,0 169,8 Netto ansvarlig kapital 272,0 247,8 186,5 170,3 161,2 Kapitaldekning (prosent) 13,5 13,7 12,0 12,3 13,1 Antall avdelinger Antall minibanker Antall ansatte 31. desember Antall årsverk 31. desember ,1 50,5 50,5

5 Styrets beretning Bankenes rammebetingelser fortsatt økonomisk vekst og lave renter Den økonomiske veksten fortsatte i Norge g jennom Det som særlig har bidratt til veksten, er relativt høye bruttoinvesteringer spesielt knyttet til oljevirksomheten, men også i næringslivet forøvrig og husholdningenes forbruk og investering i boliger. Dernest har finanspolitikken bidratt med ekspansive impulser g jennom skattelettelser og det lave rentenivået. Makrobildet viser likevel en viss nedgang i de samlede boliginvesteringer utover i Det ble igangsatt færre nye boligprosjekter, og prisene i annenhåndsmarkedet steg ikke like sterkt som tidligere. Norsk økonomi er fortsatt inne i en høykonjunktur, og kredittveksten er fortsatt stor. Det er derfor naturlig at bankene opplever stor låneetterspørsel selv om den er avdempet noe sammenlignet med tidligere. Husholdningenes g jeld økte med 13 % i 2005, noe som tilsvarer 160 milliarder kroner. Men selv om låneetterspørselen var høy, forsatte folk å bygge opp finansiell formue. Riktignok består mye av de finansielle fordringene i kollektive forsikringskrav, men bankene har opplevd god innskuddsutvikling på tross av lave renter og økt konkurranse om midler fra andre spareformer. Husholdningenes innskudd økte med om lag 9 %, mens innskudd fra foretak økte med nærmere 20 %. Etter at styringsrenten hadde ligget helt nede på 1,75 % i over et år, økte Norges Bank denne i to omganger g jennom 2005 til 2,25 %. Den underliggende inflasjonstakten var imidlertid fortsatt lav og godt under målet på 2,5 %. Renteutviklingen er en viktig faktor for bankene og bankenes kunder. Myndighetenes ønske om å bremse kredittveksten taler for økning i rentenivået. En økning i renten får imidlertid ofte som konsekvens at kronekursen styrker seg, noe som er særlig negativt for eksportrettet næringsliv. Slike forhold er avg jørende for fremtidig renteutvikling. I første del av 2005 var Norges Banks strategi at vi her i landet bør ligge etter andre land i justeringen av rentene mot et mer normalt nivå. Gjennom året ble imidlertid dette justert til at renten skal settes opp i små og ikke hyppige skritt, konkretisert g jennom to økninger på til sammen et halvt prosentpoeng. Selv om renten i 2006 økes i tråd med forventningene på mellom 0,5 og 1 prosentpoeng, vil rentenivået fortsatt være lavt og gi grunnlag for god økonomisk utvikling. Bankens virksomhet i 2005 Nøtterø Sparebank oppnådde i 2005 et godt driftsresultat. Resultatet av den ordinære bankdriften ligger over budsjettet og skyldes både gode markedsmessige forutsetninger, reversering av tidligere nedskriving på finansielle eiendeler og stor innsats fra de ansatte. I kroner var resultatet vel 31,7 millioner før skatt. Styret er tilfreds med resultatutviklingen. Bankens forvaltningskapital økte med 10,5 % i 2005, brutto utlån med 11,4 %, mens innskuddene økte med 11,5 %. Rentenettoen i kroner økte med bare 2,5 millioner på tross av veksten, noe som illustrerer den sterke konkurransen i bankens markedsområde. Tapene er kostnadsført med vel 2,9 millioner kroner. Banken har en sterk stilling i markedet som i hovedsak utg jøres av Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Nøtterø Sparebank er den eneste selvstendige sparebank med hovedkontor i dette området og med et verdigrunnlag som bygger på tillit mellom bank og kunde. Nøtterø Sparebank skal framstå som en ekte lokal bank i Tønsbergområdet. Styret legger vekt på at banken både skal være fysisk tilg jengelig og ha elektroniske tjenester minst på nivå med våre konkurrenter. I tillegg er det viktig å tilby spare- og forsikringsprodukter samt eiendomsmegling som g jør at folk flest kan få dekket sine behov for slike tjenester g jennom banken. Høsten 2005 så banken seg nødt til å avvikle filialen på Borgheim. Bruken av filialen forsvarte ikke fortsatt drift, sikkerheten var ikke tilfredsstillende og lønnsomheten for dårlig. Dette skapte naturlig nok en del reaksjoner rundt nedleggelsestidspunktet, men styret konstaterer i ettertid at beslutningen ikke har 3

6 4 EGENKAPITAL Millioner kr ført til kundefrafall. Etter dette har banken én ekstern filial beliggende i Tønsberg sentrum. Banken ønsker å framstå som et reelt alternativ for små og mellomstore bedrifter i Tønsbergområdet, og styret er tilfreds med at det har vært en positiv utvikling på dette området med akseptabel økning i risiko. Effekten av samarbeidet g jennom SpareBank 1 Alliansen vurderes fortsatt som meget positiv. Alliansen er viktig for banken i forbindelse med teknologiutvikling, kompetanseheving, innkjøp og merkevarebygging. Styret forventer ytterligere effekter av samarbeidet, ikke minst g jennom kompetanseutvikling, produktutvikling og implementering av nye verktøy for risikooppfølging og porteføljestyring. Banken har god kontroll på kostnadene i den ordinære driften. Som følge av lavere avkastningsrente på avsatte pensjonsmidler og lavere diskonteringsrente, er regnskapet belastet med vel 4,6 millioner kroner i pensjonskostnader. Det g jør at nøkkeltallet kostnader som andel av totale inntekter, ikke er tilfredsstillende i Styret forventer en klar bedring av dette kommende år. Skattekostnaden er beregnet til 9 millioner kroner. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Gaver til almennyttige formål kr Avsetning til jubileumsfond 2007 kr Overført til bankens fond kr Styret mener at årsberetningen gir et rettvisende bilde av virksomheten i banken for RESULTATUTVIKLINGEN skjellen mellom g jennomsnittlig veide utlånsog innskuddsrenter, endte på 2,54 % som er 8 punkter høyere enn ved årets start. Rentemarginen var ganske stabil g jennom hele høsten og tok seg noe opp i desember. Både rentenetto og rentemargin ligger lavere enn i sammenlignbare banker. Styret har vært opptatt av å endre denne utviklingen, men den sterke konkurransen i Tønsbergområdet g jør at dette er meget utfordrende. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjonsinntekter fra betalingsformidling, salg av fonds, forsikring m.v. samt utbytte, endte på 22,5 millioner kroner som er vel 2,7 millioner kroner høyere enn året før og vesentlig bedre enn budsjettert. God utvikling i salg av ODIN-produkter, skade- og livsforsikringer og utbytte fra våre deleide selskaper Eiendomsmegler 1 AS og Georg Solberg AS har bidratt til resultatet. Driftskostnader Samlede driftskostnader var 57 millioner kroner som er ca. 5 millioner kroner høyere enn budsjettert og 5 millioner høyere enn året før. Driftskostnadene utg jorde 1,84 % av g jennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,87 % året før. Driftskostnader i prosent av inntekter var 66,4 % mot 64,6 % foregående år. Lønn og generelle administrasjonskostnader økte med 4,3 millioner kroner. Lønnsveksten isolert sett er i tråd med budsjett. På grunn av det lave rentenivået har banken lagt til grunn lavere avkastning på oppsparte pensjonsmidler og lavere diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser. Dette er i tråd med felles oppfatning i bransjen, men får som konsekvens en betydelig økning i utgiftsførte pensjonskostnader og dermed negativ utvikling i kostnadsprosent. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utg jorde 63,4 millioner kroner som er en økning med fire prosent sammenlignet med året før. I prosent av g jennomsnittlig forvaltningskapital fortsatte fallet i rentenetto fra Rentenettoen ved utgangen av 2005 var 2,05 % som er 14 punkter lavere enn ved inngangen til året. Rentemarginen (kundemarginen) som er for- Generelle administrasjonskostnader økte med vel 1,5 millioner kroner, mens andre driftskostnader (bla. kostnader til fellesskapet i SpareBank 1 Alliansen) økte med 1,3 millioner kroner. Styret er ikke tilfreds med kostnadsnivået i Kostnadsutviklingen i den underliggende driften er stort sett i tråd med budsjett og bare marginalt over foregående år. Styret har g jort tiltak for å bedre kostnadsutviklingen som forventes å ha positiv effekt i 2006.

7 Tap og tapsavsetninger Låne- og garantiporteføljen er g jennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet. Prinsippet for behandling av misligholdte lån og tilhørende tapsføring fremgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. Innskudd Ved årets slutt utg jorde innskudd fra kunder millioner kroner. Det er 206 millioner kroner mer enn ved utgangen av 2004 eller 11,5 % økning. Styret er tilfreds med at den positive innskuddsutviklingen g jennom foregående år, er videreført i DRIFTSRESULTAT før skatt Millioner kr 40 31, , , Utviklingen i omfang av misligholdte engasjementer har vært tilfredsstillende. Brutto mislighold i prosent av brutto utlån utg jorde 1,0 % mot 1,1 % året før. Banken g jennomfører fire ganger i året en samlet g jennomgang av tapsutsatte engasjementer som grunnlag for innstilling til styret om tapsføring. Banken hadde i 2005 netto tap på utlån og garantier på i alt 2,9 millioner kroner mot 1,1 millioner kroner foregående år. Styret har vurdert at det ikke er behov for ytterligere uspesifiserte tapsavsetninger på nåværende tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Uspesifiserte tapsavsetninger utg jør 17,4 millioner kroner som er 0,58 % av brutto utlån. Spesifiserte tapsavsetninger var ved utgangen av 2005 ca. 4 millioner kroner mot 5 millioner kroner året før. Samlede tapsavsetninger utg jør dermed 21,4 millioner kroner. Styret kjenner forøvrig ikke til at banken har utsatte engasjementer som det er sannsynlig at vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det er grunn til å peke på at ny utlånsforskrift som blir g jeldende fra og med 2006, innfører nye retningslinjer for tapsføring, slik at tapsavsetninger deretter endres til nedskrivning på porteføljer av utlån. Det vises forøvrig til note 2. Egenkapitalavkastningen endte på 10,6 % mot 10,2 % foregående år. BALANSEN Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital var 3.287,7 millioner kroner ved utgangen av Det er en økning på 311,8 millioner kroner eller 10,5 prosent sammenlignet med året før. Økningen skyldes utlånsvekst. Gjennomsnittlig innskuddsrente g jennom året var 1,47 %. Banken har holdt en markedsmessig høy rente spesielt på innskudd over 1 million kroner, noe som har bidratt meget positivt til innskuddsveksten. Innskyterne er i 2005 godskrevet renter med i alt 27,4 millioner kroner mot 26,1 millioner kroner foregående år. Dette reflekterer det generelt kraftige fallet i rentenivå i Norge som likevel ikke har medført at kundene har unnlatt å spare i banken. Banken har ved årsskiftet ikke fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. Øvrige innlån Bankens eksterne finansiering hovedsakelig g jennom direkte lån i andre banker og opptak av sertifikat- og obligasjonslån i markedet, utg jorde ved årets slutt netto 1027 millioner kroner (inkl. fondsobligasjoner). Av dette er 802 millioner kroner obligasjonsg jeld med varierende løpetid og forfallstidspunkter. 155 millioner kroner er direkte lån i andre kredittinstitusjoner samt et sertifikatlån på 70 millioner kroner. Veksten i ekstern finansiering er på 82 millioner kroner sammenlignet med året før. Fra 2003 til 2004 økte den eksterne finansieringen med 81 millioner kroner. Den avdempede veksten henger sammen med økningen i kundeinnskudd. Forøvrig henvises til note 8. Utlån Brutto utlån økte i 2005 med 304 millioner kroner eller 11,4 %. Det er noe mindre enn året før. Størstedelen kom fra personkundemarkedet, men også bedriftskundemarkedet hadde positiv utvikling i andre halvår. Utlånsveksten illustrerer særlig den veksten som har vært i lengre tid i boligmarkedet i Tønsbergområdet. Folketilveksten og boligveksten er fortsatt høy i distriktet sett under ett, og lite tyder på at det vil endre seg de nærmeste årene. 5

8 Av samlede utlån på millioner kroner, utg jorde lån til personkundemarkedet millioner kroner eller 83,6 %. Utlån til bedriftskundemarkedet utg jorde 476 millioner kroner eller 15,9 %. Andre sektorer utg jør 13 millioner kroner eller 0,5 %. Ved utgangen av 2005 hadde banken fastrentelån for 151,3 millioner kroner i egne bøker. Tilsvarende tall i 2004 var 145,6 millioner. Fastrentelånene er sikret g jennom rentebytteavtaler. Banken har ingen renterisiko på fastrentelån til og med høsten 2004). Med tillegg av det nevnte fondsobligasjonslånet utg jør bankens kapitaldekning ved årsskiftet 13,51 %. Overdekning i forhold til lovbestemt krav på 8 % var dermed 109,6 millioner kroner. I henhold til regnskapslovens 3-3 er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning. RISIKOFORHOLD UTLÅN Bedriftsmarkedet 15,9 % Den g jennomsnittlige utlånsrenten for hele året var 4,12 %. I 2004 var g jennomsnittlig utlånsrente 4,10 %. Utlån og garantier fordelt på sektorer, næringer og geografiske områder er beskrevet i note 2.8. Verdipapirer Bankens plasseringer i verdipapirer var ved utgangen av 2005 på 261 millioner kroner mot 217 millioner året før. Av dette var 48 millioner plassert i aksjer, 100 millioner i bankpapirer, 58 millioner i offentlige papirer, 35 millioner i industriobligasjoner og 20 millioner i ansvarlige lån. Risikoprofil Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for internkontroll med etablerte nøkkelkontroller på sentrale risikoområder samt overordnet policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper g jennom hele året og med halvårlig rapportering til styret. Det er styrets overordnede policy at banken skal ha en lav risikoprofil. FINANSIELL RISIKO Personmarkedet 83,6 % Markedsverdien av bankens obligasjonsbeholdning var kroner høyere enn bokført verdi. Banken har definert finansiell risiko som sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. 6 Nærmere beskrivelse av sammensetningen av finansporteføljen finnes i note 3 og 4. Soliditet kapitaldekning Ved årsskiftet hadde banken en netto ansvarlig kapital på 272 millioner kroner mot 247,8 millioner året før. Av dette utg jorde kjernekapitalen henholdsvis 271,8 i 2005 mot 245,1 millioner kroner året før. Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av 2005 steget med 198,5 millioner kroner eller 10,9 %. Styret er opptatt av bankens kapitalgrunnlag i forhold til veksten. I henhold til regelverket kan inntil 15 % av kjernekapitalen bestå av fondsobligasjoner definert som evigvarende ansvarlig lån. Banken har derfor inntatt fondsobligasjoner tilsvarende 39,4 millioner kroner som kjernekapital (etter utstedelse av fondsobligasjoner Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. Den sterke veksten i utlån fra 2003 fortsatte g jennom 2004, men dempet seg i Hovedvekten av utlånsøkningen har kommet innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av 2005 har banken økt aktiviteten mot bedriftsmarkedet. Virkningen av dette forventes å vise seg utover i Policyen er likevel fortsatt å konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet til bankens primære markedsområde som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt med 83,6 % til personmarkedet og 15,9 % til bedriftsmarkedet samt 0,5 % på øvrige sektorer. Ca. 82 % av den samlede porteføljen er knyttet til lån i bankens primære markedsområde, og det er bare enkeltstående, fullsikrede næringslån utenfor dette området.

9 Banken har innført et nytt risikoklassifiseringssystem for personmarkedslån og bedriftsmarkedslån. P.t. er 94,7 % av personmarkedsporteføljen klassifisert som middels til svært lav risiko. For bedriftsmarkedslån, er 83,3 % klassifisert som middels til svært lav risiko. daglig kravet om likviditetsreserve (6 % av bankens skyldnader). Andre krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt retningslinjer fra Kredittilsynet følges løpende. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for verdipapirer. STRATEGISK RISIKO FORVALTNINGSKAPITAL Millioner kr Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og interne retningslinjer g jennomgår banken hvert kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger utg jør til sammen 21,4 millioner kroner. Det er ikke foretatt ytterligere uspesifiserte tapsavsetninger i Styret anser at disse avsetningene er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i utlånsporteføljen. Likviditetsrisiko Likviditetssituasjonen har vært komfortabel g jennom året. Styret anser at likviditetsrisikoen er uendret sammenlignet med året før. Den tidligere negative innskuddsutviklingen har blitt snudd til en markant innskuddsøkning. Banken styrket den ansvarlige kapitalen og kapitaldekningen som gir bedre rating og dermed større tiltro til banken i kapitalmarkedet. Videre er markedet for fremmedfinansiering generelt bedre enn for 2-3 år siden. Banken har p.t. nesten hele sin fremmedfinansiering som langsiktige obligasjonslån. Strategisk risiko utg jøres blant annet av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanserisiko. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet er fortsatt meget sterk. Styret anser likevel ikke at bankens konkurranseposisjon er svekket g jennom året. Organisasjonen ble i 2004 endret for å bli mer effektiv overfor kunder og marked, og sammen med den økte satsingen på kompetanseutvikling står banken godt rustet i forhold til konkurransen i markedet. Det strategiske risikobildet anses i hovedsak å være stabilt. OPERASJONELL RISIKO Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, kundetransaksjoner og bruken av tekniske transaksjoner i produksjonen. Etter styrets oppfatninger er den operasjonelle risikoen under god kontroll og i liten grad endret i ANSATTE, LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ Renterisiko og valutarisiko Norges Bank endret styringsrenten to ganger med til sammen 0,5 prosentpoeng i 2005 etter et historisk lavt nivå på 1,75 % fra mars Effekten av det lave renteregimet har vist seg som et kraftig press på rentemarginen. Fastrentelån i egne bøker er i sin helhet sikret gjennom rentebytteavtaler. Styret anser ikke at renterisikoen har økt ytterligere i Banken har liten beholdning av fremmed valuta og ikke egne valutalån. Styret anser valutarisikoen som minimal. Legalrisiko Banken har solid margin i forhold til det lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 %) og følger Ved utgangen av 2005 hadde Nøtterø Sparebank 54 ansatte i bankvirksomheten. Disse utfører 51 årsverk. 55 % av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. Banken legger vekt på å behandle kvinner og menn likt. Det er ingen mekanismer i lønnssystemet som bevisst skal favorisere ett av kjønnene. Tre av åtte avdelingsledere er kvinner. To av fem salgsteamledere er kvinner. Bankens sentrale ledergruppe på fem personer består bare av menn. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av fem valgte medlemmer foruten adm. banksjef. 60 % av de valgte styremedlemmene er kvinner. Av øvrige tiltak for å fremme likestilling, har banken utpekt kvinnelig varamed- 7

10 lem for adm. banksjef til styret i bankens to deleide eiendomsmeglerselskaper. Det totale sykefraværet i 2005 var 5,6 % mot 6,8 % året før. På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er meget godt. Det er avholdt 4 ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis representant for bankens ledelse og ansatte. For 2005 ble utvalget ledet av representant for bankens ansatte. Flere tiltak er satt i verk for å styrke det forebyggende helsearbeidet. I 2005 er det inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IAavtale). Den vedtatte arbeidsplan for arbeidsmiljøutvalget er fulgt opp. Banken har i 2005 ikke hatt noen personskader som følge av virksomheten. Så langt styret kjenner til, har bankens virksomhet ikke forurenset det ytre miljø. UTSIKTENE FOR 2006 Rentebunnen ble foreløpig nådd i 2005, og en forsiktig justering oppover startet i løpet av året. Banken legger til grunn at det vil skje en moderat renteøkning også i Det g jennomsnittlige rentenivået vil imidlertid stadig være lavt, og det fører til at det fortsatt vil være høyt privat forbruk og høy boligomsetning. Veksten i boligprisene ventes å stige mindre, men det er grunn til å tro at låneetterspørselen til boligfinansiering fortsatt vil være høy. Etterspørselen etter lån, forsikringstjenester og eiendomsmeglertjenester i vårt markedsområde ventes å ligge på samme eller litt høyere nivå i Næringslivet går bedre, og banken har i 2005 merket økt pågang både fra eksisterende og ikke minst nye kunder. Det er grunnlag for fortsatt vekst i næringsengasjementer i Banken forventer at fokuset på etisk god rådgivning vil øke i tiden fremover og satser tungt på styrking av kompetansenivået i 2006 og videre i Konkurransesituasjonen på bankmarkedet i Tønsbergområdet forventes å være minst like sterk i Det er en utfordring, men også en spore til økt innsats. Styret vil benytte anledningen til å takke bankens ansatte for innsatsen i Samtidig vil styret rette en takk til kunder, tillitsvalgte og andre forbindelser som har bidratt til at Nøtterø Sparebank fortsatt har en meget sterk posisjon i markedet. Nøtterøy, 31. desember februar 2006 BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL Styrets leder Styrets nestleder 8 MARIANNE NYSTUEN KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS Adm. banksjef

11 Foto: Bård Ek 9

12 Resultatregnskap 10 (Beløp i hele kr) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3, Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på g jeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og g jeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning / reversering av nedskrivning Gevinst Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond

13 Balanse (Beløp i hele kr) Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter 2, Byggelån 2, Nedbetalingslån 2, 8, Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 2, Spesifiserte tapsavsetninger 2, Uspesifiserte tapsavsetninger 2, Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Obligasjoner utstedt av det offentlige 3, Obligasjoner utstedt av andre 3, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 4, Andeler i ansv. selskaper, K/S mv Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler 6, Bygninger og andre faste eiendommer 6, Andre eiendeler Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og g jeld til kunder Innskudd fra og g jeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og g jeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsg jeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Annen g jeld Finansielle derivater Annen g jeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlige lån SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier

14 Revisjonsberetning 05 TIL FORSTANDERSKAPET I NØTTERØ SPAREBANK Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Nøtterø Sparebank for regnskapsåret 2005, som viser et overskudd på kr , herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og adm. banksjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en g jennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2005 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Kontantstrømanalyse Likvider tilført fra årets virksomhet: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring netto utlån Endring innskudd fra kunder Endring fordringer på kredittinstitusjoner med løpetid Endring diverse g jeld 2) Endring diverse fordringer A:=NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN Likvider tilført/brukt på investeringer: - Investeringer i varige driftsmidler/ immaterielle eiendeler Endring i andre investeringer (verdipap.) B:=NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA INVESTERINGER Likvider tilført/brukt på finansiering: + Endring lån fra finansinstitusjoner Endring obligasjonsg jeld Endring ansvarlig lånekapital C:=NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING A+B+C: NETTO ENDRING I LIKVIDER GJENNOM ÅRET Likvidbeholdning 1/ = Likvidbeholdning 31/ som består av: Kontanter og fordringer i sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Netto gevinst langsiktige verdipapirer Skattekostnad Avsetning til gaver 800 = Tilført fra årets virksomhet ) Endring g jeld omfatter også overføring av tidligere års avsetninger til gaver, kr 707, som er overført nye gavefond under opptjent egenkapital. 12 Tønsberg, 13.februar 2006 KPMG AS Arne Sæther Statsautorisert revisor

15 Noter 1. GENERELT Bankens årsoppg jør er utarbeidet i overensstemmelse med g jeldende lover og bestemmelser for sparebanker, Kredittilsynets forskrifter og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redeg jort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Alle tall er oppgitt i hele kr så sant ikke annet er oppgitt. 2. UTLÅN TIL KUNDER 2.1 Verdsettelse - beskrivelser - definisjoner Utgangspunktet for verdsettelse av engasjementer er Kredittilsynets forskrifter og bankens egne retningslinjer for dette. Banken utgiftsfører konstaterte og beregnede tap etter Kredittilsynets forskrifter for behandling av misligholdte engasjementer. Bankens næringslivsengasjementer inndeles i 11 risikoklasser etter kundens soliditet og inntjening. Disse risikoklassene er ig jen inndelt i 7 sikkerhetsklasser. Engasjementene g jennomgås 4 ganger i året for evt. tapsavsetning. I tillegg g jennomgås alle privatengasjementer med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsavsetning. Alle misligholdte engasjementer blir g jennomgått og vurdert særskilt. Tap og avsetning for tap Banken klassifiserer et tap som konstatert når det er på det rene at de tiltak som er satt i verk for å inndrive utestående beløp ikke har ført fram. Avsetning for tap finner sted når de deponerte sikkerheter på misligholdte engasjementer er lavere enn engasjementets verdi. Verdien av sikkerhetene legges til grunn for tapsvurderingen. Sikkerhetene vurderes til virkelig verdi basert på takster eller markedsverdi dersom denne anses lavere. Renter på engasjementer hvor avskrivning er foretatt eller som er vurdert som spesielt tapsutsatt, er ikke inntektsført i regnskapet. Inntektsføringen fortsetter imidlertid dersom sikkerhetene vurderes tilstrekkelige til å dekke lånet inkl. renter. Tilsvarende er regnskapet belastet for beregnede renteutgifter på alle lån hvor renten avviker vesentlig fra markedsrente. Misligholdte lån Et lån anses for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt termin innen 90 dager etter terminforfall eller når en konto eller en rammekreditt har stått i overtrekk 90 dager sammenhengende. Tapsutsatte lån Lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes som tapsutsatt. 2.2 Tap på utlån og garantier Utlån til og fordringer på kunder Garanti-ansvar Spesifisert avsetning til dekning av tap Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning: Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifisert avsetning til dekning av tap 31.12: Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån 01.01: Årets uspesifiserte tapsavsetning: = Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån og garantier 31.12: Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger: Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger: Konstatert tap på engasjementer med tidligere avsetning: Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere avsetning: Inngang på tidligere konstaterte tap: = Tap på utlån i resultatregnskapet Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Engasjem. hvor inntektsføringen av renter er stoppet: Ikke inntektsførte renter: Totale misligholdte engasjementer: Spesifiserte tapsavsetn. på misligholdte engasjem: = Netto misligholdte engasjementer: Øvrige tapsutsatte engasjementer: Tapsavsetninger: = Netto øvrige tapsutsatte engasjementer:

16 2.4 Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier Risikoklassifiseringen av kunder med engasjement deles inn i to markedssegmenter: Bedriftsmarked (BM) som består av samtlige næringsengasjementer dvs. aksjeselskaper, selvstendige næringsdrivende (DA, ANS, og enkeltmannsforetak) samt offentlig sektor og Privatmarked (PM) som g jelder rene privatengasjementer. Fra og med har banken tatt i bruk et nytt verktøy for risikoklassifisering. Verktøyet heter Datatorg Kredittrisiko (DTKR) og er utviklet i felleskap i Sparebank 1 Alliansen. Alle sentrale konti som representerer en kredittrisiko for banken, inngår i systemet dvs. alle utlån, kreditter, garantier og overtrekk. Systemomleggingen innebærer vesentlige endringer både når det g jelder den faglige metoden som benyttes, og de kriteriene som er lagt til grunn for klassifiseringen, samt det forhold at man nå opererer med langt flere risikoklasser en før. Utvikling i risiko g jennom året Systemet har vært under kontinuerlig utvikling frem til utgangen av april måned 2005, og det lar seg derfor ikke g jøre å gi noen presis vurdering av hvordan endringene i risikoeksponeringen på hhv BM og PM området har utviklet seg i Det er derimot foretatt en vurdering av tallene for perioden mai til desember som viser en positiv utvikling når det g jelder den prosentvise fordelingen av andelen av BM engasjementer som ligger i de fire dårligste risikoklassene H til K jfr. figuren nedenfor. Det nye systemet vil over tid være et godt verktøy for risikostyring, risikoovervåkning og risikorapportering. Systemet gir, som tabellen viser, tidsserier for utviklingen i risikoeksponering innen for det enkelte markedssegmentet, samt også i forhold til enkeltbransjer innenfor BM-området. Benchmarking mot andre sammenlignbare banker i Sparebank 1 Alliansen vil også bli tilg jengelig. Ved hjelp av et eget verktøy lar det seg g jøre å få frem oversikter over hvilke selskaper som ligger i de respektive feltene i risikomatrisen. Dette g jør det mulig å overvåke risikoutviklingen måned for måned ned på enkeltengasjementsnivå. Inndelingen i risikoklasser er i prinsippet lik for de to områdene (BM og PM), men metodene som anvendes for å score kundene er betydelig mer komplekse på BM området en på PM området. Godhetsklasse Godhetsklassen går fra A til K, der A er best. I alt fire egenskaper hos kunden blir målt, og dette er inntjeningsinformasjon, tæringsinformasjon, adferdsinformasjon og alder. Metoden baserer seg på analyse av offisielle regnskapstall, likningsinntekter, formue, eksterne og interne betalingsanmerkninger, lengde på kundeforholdet, bosted og skatteklasse. Det er ulike data som legges til grunn for personkunder, næringsdrivende og aksjeselskaper. Det som er felles er at kundehistorikk benyttes til å bygge en scoringsmodell som predikerer kundens fremtidige sannsynlighet for mislighold. Modellen kan også estimere forventet tap på porteføljen. Fra og med mai måned 2005 har de to laveste risikoklassene J og K vært forbeholdt hhv engasjementer med registrert mislighold over 90 dager på måletidspunktet og engasjementer som er tapsmerket, dvs at det er avsatt spesifiserte midler til dekning av et forventet tap. Sikkerhetsdekning Sikkerhetsdekningen skal gi uttrykk for tapsrisikoen i porteføljen og på engasjementsnivå dersom avvikling blir reelt. Sikkerhetsklassene går fra 1 til 7 der 1 angir beste sikkerhet. For å oppnå sikkerhetsklasse 1 skal man ha en sikkerhetsdekning hvor antatt realisasjonsverdi utg jør mer en 120 % av lånebeløpet. I sikkerhetsklasse 7 skal antatt realisasjonsverdi på sikkerhetene utg jøre fra 0 til 20 % av engasjementets størrelse. Reglene for fastsetting av realisasjonsverdier er g jennomgått på nytt i forbindelse med implementeringen av det nye systemet. Sammenholdt gir risikoklassifiseringen en matrise på 77 rubrikker som går fra A1 som beste klassifisering til K7 som den dårligste. Banken bruker risikoklassifiseringen aktivt i arbeidet med å finne frem til en riktig prising av engasjementene. Risikomatrisen for de to markedssegmentene BM og PM er i år vist med status per Matrisen avviker noe fra note 2.5 fordi øvrige lån/garantier (ikke PM/BM) ikke omfattes av denne /Jan 2005/Fec 2005/Mar 2005/Apr 2005/May 2005/Jun 2005/Jul 2005/Aug 2005/Sep 2005/Okt 2005/Nov 2005/Dec Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) A 0,35 0,32 0,34 1,65 1,60 1,25 1,04 1,02 1,00 1,28 0,93 0,97 B 11,56 3,76 3,20 38,45 39,93 37,92 33,36 33,45 32,42 34,31 32,11 31,57 C 9,20 14,05 15,64 12,31 13,24 14,54 15,09 14,49 14,70 11,81 10,94 10,54 D 3,85 5,25 6,51 12,26 12,79 10,57 13,45 12,76 11,35 12,72 11,69 13,39 E 30,09 25,72 24,67 4,04 11,65 14,00 11,57 18,78 10,35 9,47 13,01 13,79 F 2,26 5,64 5,95 2,12 3,20 3,39 2,87 1,77 12,09 11,66 12,25 13,33 G 4,09 4,11 4,00 5,19 5,14 10,13 14,00 9,06 8,81 9,08 8,58 7,83 H 15,89 14,29 8,93 11,50 5,73 2,90 3,12 3,83 2,07 2,65 2,97 2,50 I 8,55 8,53 10,59 8,97 4,12 3,07 3,23 2,73 3,20 2,54 2,75 2,47 J 6,09 2,34 3,70 0,44 0,62 0,19 0,29 0,18 2,36 2,82 3,18 2,56 K 8,06 12,98 15,49 2,02 1,95 2,05 1,96 1,93 1,65 1,67 1,56 0,94 Sum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

17 Risikomatrise BM - status per (hele tall): Risikoklasse Sikkerhetskl 1 Sikkerhetskl 2 Sikkerhetskl 3 Sikkerhetskl 4 Sikkerhetskl 5 Sikkerhetskl 6 Sikkerhetskl 7 Sum A B C D E F G H I J K SUM Risikomatrise PM - status per (hele tall): Risikoklasse Sikkerhetskl 1 Sikkerhetskl 2 Sikkerhetskl 3 Sikkerhetskl 4 Sikkerhetskl 5 Sikkerhetskl 6 Sikkerhetskl 7 Sum A B C D E F G H I J K SUM Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer Brto. utlån Garantier Potensiell Misligholdte Øvr. tapsutsatte Spesifiserte eksponering v/f.eks. engasjementer engasjementer tapsavsetninger trekkfasiliteter Privatmarked Næringsvirksomhet Primærnæringer Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotellog rest.drift Transport, komm Forretn.messig/fin. tj., eiend.drift Tjenester ellers Andre Sum Uspesifiserte tapsavsetninger er ikke tilordnet de enkelte næringer. De samlede spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetningene utg jør omlag 21 millioner kroner. Bankens porteføljestyringssystem (DTKR) omtalt under pkt. 2.4, beregner forventet tap med utgangspunkt i porteføljens risikoklassifisering. Både mål på økonomisk godhet hos kunden og verdien av sikkerhetene ved en eventuell avviklingssituasjon tas hensyn til.

18 2.6 Fordeling av bankens garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Andre garantier Totalt Garantiansvar Geografisk fordeling av utlån og garantier: %-vis fordeling Utlån Garantier Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg 82,2 % 84,2 % 91,6 % 93,9 % Vestfold ellers 8,5 % 7,7 % 6,9 % 5,1 % Landet ellers 8,5 % 7,1 % 1,5 % 1,0 % Utlandet 0,8 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % SUM 100,0 % 100,0% 100,0 % 100,0 % 3. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER Beholdningen av obligasjoner er klassifisert som varig eie/anlegg. Obligasjoner som er klassifisert som varig eie, vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Eventuell underverdi på denne beholdningen nedskrives og belastes det ordinære resultatet. Eventuell underkurs inntektsføres planmessig over obligasjonens løpetid. Inntekten resultatføres som en justering av renteinntekter obligasjoner. 70 % av våre obligasjoner er børsnotert. Sertifikater klassifiseres som omløpsmidler. 3.1 Obligasjoner Risikovekt Pålydende Bokført verdi Markedsverdi Tilgang 2005 Avgang 2005 Klassifisering Stat 0 Statsgaranterte 10 Anlegg Kommuner/fylke Anlegg Bank/finans Anlegg Industri Anlegg Effektiv g jennomsnittlig rente på obligasjonsbeholdningen var i 2005: 2,80 %. 3.2 Sertifikater Risikovekt Pålydende Bokført verdi Markedsverdi Tilgang2005 Avgang2005 Klassifisering Stat Omløp Effektiv g jennomsnittlig rente på sertifikatbeholdningen var i 2005: 1,90 %. 3.3 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Bokført som obligasjoner Bokført som utlån Herav i andre finansinstitusjoner AKSJER/GRUNNFONDSBEVIS/DA Bankens aksjer er klassifisert som anleggsaksjer. Dette er i tråd med bankens policy på området. Den skal være lite eksponert i aksjemarkedet. Vår beholdning består for det aller vesentligste av aksjer i SpareBank 1-alliansen og andre sparebankeide selskaper og anses å være av strategisk karakter. Aksjene vurderes til laveste verdis prinsipp. For det meste er våre aksjer unoterte og kurser settes kun årlig/ved behov. Dersom virkelig/ estimert verdi er lavere en bokført verdi, nedskrives aksjen til virkelig/estimert verdi.

19 Selskap Antall aksjer Virkelig verdi Bokført verdi Eierandel Klassifisering Samarbeidende Sparebanker ,67 % Anlegg SpareBank 1 Boligkreditt Anlegg Eiendomsmegleren Vestfold AS % Anlegg Georg Solberg AS % Anlegg Nøtterøy Golfbane AS Anlegg Eiendomskreditt Anlegg Kredittforeningen for Sparebanker, grunnfondsbevis Anlegg Eksportfinans ASA Anlegg Sparebanken Øst, grunnfondsbevis Anlegg Rygge-Vaaler Sparebank, grunnfondsbevis Anlegg DnB NOR ASA Anlegg BBS/Bank-Axept Holding Anlegg Teller AS Anlegg Sparebankmateriell Anlegg Norgesinvestor PRO II AS Anlegg Sum aksjer Beholdningsendring anleggsaksjer: Inngående balanse Kjøp Salg Nedskrivning/reversering Utgående balanse Selskapskapital DA Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA ANSVARLIG KAPITAL 5.1 Egenkapital Sparebankens fond: Sparebankens fond : Disp. av overskudd: Sparebankens fond : Kapitaldekning Ansvarlig kapital Kjernekapital Sparebankens fond: Fondsobligasjoner Gavefond* Medlemsinnskudd i kredittforeninger Overfinansiering av pensjonsmidler (72 %) Immaterielle aktiva Sum kjernekapital Tilleggskapital Fondsobligasjoner Medlemsinnskudd i kredittforeninger Sum ansvarlig kapital Pålegg om kapitaldekningsreserve Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, ikke konsolidert Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, konsolidert Kapitaldekning, ikke konsolidert 13,51 % 13,66 % Kapitaldekning, konsolidert 11,93 % 12,32 % 17 Spesifikasjon av beregningsgrunnlag Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen og derivater som ikke inngår i handelsporteføljen Sum Tapsavsetninger Beregningsgrunnlag, ikke konsoliditert Pålegg om kapitaldekningsreserve Beregningsgrunnlag, konsolidert *Reklassifisert pr

20 6. VARIGE DRIFTSMIDLER/GOODWILL Maskiner, inventar og Faste eientransportmidler dommer Anskaffelseskost 1/ Tilgang Avgang = Anskaffelseskost 31/ Akk. av- og nedskrivninger 1/ Årets avskrivning = Akk. av- og nedskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Antatt økonomisk levetid 3-10 år 33 år Benyttede satser for ordinær avskrivning % 3 % Investering i, og avhendelse av driftsmidler siste 5 år Maskiner, inventar og Faste eiendommer transportmidler Investert Avhendet Investert Avhendet GEBYRER OG PROVISJONER Etableringsomkostninger på lån og kreditter ble tidligere periodisert over porteføljens g jennomsnittlige løpetid. Fra og med 2001 tas disse fortløpende inn i regnskapet. I overgangsperioden vil tidligere periodiseringer bli inntektsført over en fireårsperiode. Eventuelle andre gebyrer og provisjoner tas fortløpende inn i regnskapet. Gebyrer og provisjoner på utlån: Inntektsførte etableringsomkostninger: Andre gebyrer og provisjoner: Gebyrer ved forvaltning Provisjonsinntekter v/forsikring Gebyrer ved betalingsformidling Andre gebyrer og provisjoner Sum LIKVIDITETSFORHOLD OG FINANSIERING 8.1 Likviditetsrisiko Restløpetid for balansens hovedposter: Post i balansen Sum uten løpetid inntil 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd- 1 år 1-5 år over 5 år EIENDELER: Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder * Tapsavsetninger Obligasjoner, sertif., andre renteb. verdipap Aksjer, andeler og andre v.pap. med var. avkastn Øvrige eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og g jeld til kunder Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer Øvrig g jeld med restløpetid Gjeld uten restløpetid Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum g jeld og egenkapital Nettosum alle poster *Kassekreditt er medtatt under intervall 3 mnd 1 år. Vi har ingen poster i utenlandsk valuta utover egen valutabeholdning på Det er etablert kommiterte trekklinjer for å utjevne de kortsiktige svingningene i likviditeten.

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196.

Opptjent egenkapital 196.354 179.959 196.354 Udekket tap/udisponert overskudd 15.450 12.560 0 Sum egenkapital 211.804 192.519 196. Regnskap 1. halvår 2004 BALANSE pr. 30.06.2004 sammenlignet med forrige år (beløp i hele 1 000 kroner) EIENDELER 30.06.2004 30.06.2003 2003 Kontanter og fordringer på sentralbanker 87.648 61.393 21.939

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer