Årsrapport. God å ha i ryggen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. God å ha i ryggen"

Transkript

1 Årsrapport 05 God å ha i ryggen

2 Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning."

3 Banksjefens hjørne Foto: Kavlie-Borge Været er ikke som før. I hvert fall synes mange å huske at vinteren var stabil fra desember til påske og om sommeren var det stort sett sol og varmt. Kanskje var det ikke helt slik, men vi husker best det gode og glemmer fort det ubehagelige. Den økonomiske hukommelsen er også kort. Nå er prisstigningen beskjeden, rentene lave og konjunkturutviklingen har vært god flere år på rad. Det er ikke veldig lenge siden økonomien var i ulage og rentene skyhøye, men minnet om det sitter bare som svake ettervirkninger bakerst i hodet. Kommer så de dårlige tidene tilbake? Og vil rentene ig jen stige kraftig ut over dagens behagelige nivå? Det er vanskelig å spå i økonomi, men det er ingen naturnødvendighet at de gode tidene vedvarer. Rentene vil ganske sikkert krype oppover ig jen, men hvor fort og hvor høyt blir som å g jette på snødybden i mars. Det som er forskjellig fra tidligere, er vår løpende oversikt over de økonomiske indikatorene og vår samlede evne til å holde noenlunde styring med den økonomiske utviklingen. Men det skal ikke mer til enn raske endringer i oljeprisen eller politisk ustabilitet i følsomme deler av verden før børsene reagerer og med virkninger også for vår økonomi. Norges Bank og Kredittilsynet advarer mot nordmenns låneopptak. Det er deres jobb å være bekymret på våre felles vegne, og låneiveren kan ta overhånd. Men har ikke bankene også ansvar her? Jo, visst har de det og jeg tror de fleste seriøse banker tar det ansvaret slik vi g jør i Nøtterø Sparebank. Vi lar ikke folk låne til over pipa. Vi vurderer sikkerhet og tilbakebetalingsevne grundig, for vi er like lite interessert som kundene i at de får økonomiske problemer. Min erfaring er at de aller fleste er fornuftige og flinke til å passe på sin økonomi. Derfor er det svært sjelden vi opplever at kunder får store økonomiske problemer. Som lokalbank med god kjennskap til kundene og det lokale bolig- og bedriftsmarkedet, finner vi som regel alltid gode løsninger sammen med kundene før det oppstår problemer. Nøtterø Sparebank scorer høyere på kundetilfredshet enn de fleste banker vi kan sammenligne oss med. Dette viser at kundene er fornøyde med banken. Det skal ikke være en sovepute. Vi må alltid rette blikket fremover. Utfordringen er hele tiden å bli enda bedre. Vårt mål er å være den fremste sparebanken i vårt distrikt både for privatkunder, små- og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Gjennom å ha fokus på nærhet og dyktighet skal kundene kjenne oss ig jen som banken med den lille ekstra servicen ved siden av god faglig rådgivning. Nærheten til lokalsamfunnet er en trygghet som stadig flere setter pris på. Vi tror det skal være rom for denne typen bank også i fremtiden en bank du kan stole på også hvis det blir problemer. Derfor ser du stadig vårt nye motto i annonser og andre steder - God å ha i ryggen Innhold Hovedtall 2 Styrets beretning 3-8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Revisjonsberetning 12 Kontantstrømanalyse 12 Noter Nyskapningsprisen 23 Nøtterø Sparebank sponser og gir gaver 23 Sparebank 1 - Alliansen 25 1

4 Foto: Bård Ek Hovedtall 2 Mill. kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 63,4 60,9 60,3 57,8 53,0 Andre driftsinntekter 22,6 19,6 17,3 15,2 15,0 Driftskostnader og nedskrivning av anleggsmidler 57, ,7 47,7 46,3 Tap på utlån 2,9 1 3,4 2,9 3,7 Driftsresultat etter tap før skatt 31, ,3 14,9 17,1 Forvaltningskapital Innskudd fra kunder Utlån (brutto) Egenkapital 239,0 215,6 196,4 180,0 169,8 Netto ansvarlig kapital 272,0 247,8 186,5 170,3 161,2 Kapitaldekning (prosent) 13,5 13,7 12,0 12,3 13,1 Antall avdelinger Antall minibanker Antall ansatte 31. desember Antall årsverk 31. desember ,1 50,5 50,5

5 Styrets beretning Bankenes rammebetingelser fortsatt økonomisk vekst og lave renter Den økonomiske veksten fortsatte i Norge g jennom Det som særlig har bidratt til veksten, er relativt høye bruttoinvesteringer spesielt knyttet til oljevirksomheten, men også i næringslivet forøvrig og husholdningenes forbruk og investering i boliger. Dernest har finanspolitikken bidratt med ekspansive impulser g jennom skattelettelser og det lave rentenivået. Makrobildet viser likevel en viss nedgang i de samlede boliginvesteringer utover i Det ble igangsatt færre nye boligprosjekter, og prisene i annenhåndsmarkedet steg ikke like sterkt som tidligere. Norsk økonomi er fortsatt inne i en høykonjunktur, og kredittveksten er fortsatt stor. Det er derfor naturlig at bankene opplever stor låneetterspørsel selv om den er avdempet noe sammenlignet med tidligere. Husholdningenes g jeld økte med 13 % i 2005, noe som tilsvarer 160 milliarder kroner. Men selv om låneetterspørselen var høy, forsatte folk å bygge opp finansiell formue. Riktignok består mye av de finansielle fordringene i kollektive forsikringskrav, men bankene har opplevd god innskuddsutvikling på tross av lave renter og økt konkurranse om midler fra andre spareformer. Husholdningenes innskudd økte med om lag 9 %, mens innskudd fra foretak økte med nærmere 20 %. Etter at styringsrenten hadde ligget helt nede på 1,75 % i over et år, økte Norges Bank denne i to omganger g jennom 2005 til 2,25 %. Den underliggende inflasjonstakten var imidlertid fortsatt lav og godt under målet på 2,5 %. Renteutviklingen er en viktig faktor for bankene og bankenes kunder. Myndighetenes ønske om å bremse kredittveksten taler for økning i rentenivået. En økning i renten får imidlertid ofte som konsekvens at kronekursen styrker seg, noe som er særlig negativt for eksportrettet næringsliv. Slike forhold er avg jørende for fremtidig renteutvikling. I første del av 2005 var Norges Banks strategi at vi her i landet bør ligge etter andre land i justeringen av rentene mot et mer normalt nivå. Gjennom året ble imidlertid dette justert til at renten skal settes opp i små og ikke hyppige skritt, konkretisert g jennom to økninger på til sammen et halvt prosentpoeng. Selv om renten i 2006 økes i tråd med forventningene på mellom 0,5 og 1 prosentpoeng, vil rentenivået fortsatt være lavt og gi grunnlag for god økonomisk utvikling. Bankens virksomhet i 2005 Nøtterø Sparebank oppnådde i 2005 et godt driftsresultat. Resultatet av den ordinære bankdriften ligger over budsjettet og skyldes både gode markedsmessige forutsetninger, reversering av tidligere nedskriving på finansielle eiendeler og stor innsats fra de ansatte. I kroner var resultatet vel 31,7 millioner før skatt. Styret er tilfreds med resultatutviklingen. Bankens forvaltningskapital økte med 10,5 % i 2005, brutto utlån med 11,4 %, mens innskuddene økte med 11,5 %. Rentenettoen i kroner økte med bare 2,5 millioner på tross av veksten, noe som illustrerer den sterke konkurransen i bankens markedsområde. Tapene er kostnadsført med vel 2,9 millioner kroner. Banken har en sterk stilling i markedet som i hovedsak utg jøres av Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Nøtterø Sparebank er den eneste selvstendige sparebank med hovedkontor i dette området og med et verdigrunnlag som bygger på tillit mellom bank og kunde. Nøtterø Sparebank skal framstå som en ekte lokal bank i Tønsbergområdet. Styret legger vekt på at banken både skal være fysisk tilg jengelig og ha elektroniske tjenester minst på nivå med våre konkurrenter. I tillegg er det viktig å tilby spare- og forsikringsprodukter samt eiendomsmegling som g jør at folk flest kan få dekket sine behov for slike tjenester g jennom banken. Høsten 2005 så banken seg nødt til å avvikle filialen på Borgheim. Bruken av filialen forsvarte ikke fortsatt drift, sikkerheten var ikke tilfredsstillende og lønnsomheten for dårlig. Dette skapte naturlig nok en del reaksjoner rundt nedleggelsestidspunktet, men styret konstaterer i ettertid at beslutningen ikke har 3

6 4 EGENKAPITAL Millioner kr ført til kundefrafall. Etter dette har banken én ekstern filial beliggende i Tønsberg sentrum. Banken ønsker å framstå som et reelt alternativ for små og mellomstore bedrifter i Tønsbergområdet, og styret er tilfreds med at det har vært en positiv utvikling på dette området med akseptabel økning i risiko. Effekten av samarbeidet g jennom SpareBank 1 Alliansen vurderes fortsatt som meget positiv. Alliansen er viktig for banken i forbindelse med teknologiutvikling, kompetanseheving, innkjøp og merkevarebygging. Styret forventer ytterligere effekter av samarbeidet, ikke minst g jennom kompetanseutvikling, produktutvikling og implementering av nye verktøy for risikooppfølging og porteføljestyring. Banken har god kontroll på kostnadene i den ordinære driften. Som følge av lavere avkastningsrente på avsatte pensjonsmidler og lavere diskonteringsrente, er regnskapet belastet med vel 4,6 millioner kroner i pensjonskostnader. Det g jør at nøkkeltallet kostnader som andel av totale inntekter, ikke er tilfredsstillende i Styret forventer en klar bedring av dette kommende år. Skattekostnaden er beregnet til 9 millioner kroner. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Gaver til almennyttige formål kr Avsetning til jubileumsfond 2007 kr Overført til bankens fond kr Styret mener at årsberetningen gir et rettvisende bilde av virksomheten i banken for RESULTATUTVIKLINGEN skjellen mellom g jennomsnittlig veide utlånsog innskuddsrenter, endte på 2,54 % som er 8 punkter høyere enn ved årets start. Rentemarginen var ganske stabil g jennom hele høsten og tok seg noe opp i desember. Både rentenetto og rentemargin ligger lavere enn i sammenlignbare banker. Styret har vært opptatt av å endre denne utviklingen, men den sterke konkurransen i Tønsbergområdet g jør at dette er meget utfordrende. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. provisjonsinntekter fra betalingsformidling, salg av fonds, forsikring m.v. samt utbytte, endte på 22,5 millioner kroner som er vel 2,7 millioner kroner høyere enn året før og vesentlig bedre enn budsjettert. God utvikling i salg av ODIN-produkter, skade- og livsforsikringer og utbytte fra våre deleide selskaper Eiendomsmegler 1 AS og Georg Solberg AS har bidratt til resultatet. Driftskostnader Samlede driftskostnader var 57 millioner kroner som er ca. 5 millioner kroner høyere enn budsjettert og 5 millioner høyere enn året før. Driftskostnadene utg jorde 1,84 % av g jennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,87 % året før. Driftskostnader i prosent av inntekter var 66,4 % mot 64,6 % foregående år. Lønn og generelle administrasjonskostnader økte med 4,3 millioner kroner. Lønnsveksten isolert sett er i tråd med budsjett. På grunn av det lave rentenivået har banken lagt til grunn lavere avkastning på oppsparte pensjonsmidler og lavere diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser. Dette er i tråd med felles oppfatning i bransjen, men får som konsekvens en betydelig økning i utgiftsførte pensjonskostnader og dermed negativ utvikling i kostnadsprosent. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utg jorde 63,4 millioner kroner som er en økning med fire prosent sammenlignet med året før. I prosent av g jennomsnittlig forvaltningskapital fortsatte fallet i rentenetto fra Rentenettoen ved utgangen av 2005 var 2,05 % som er 14 punkter lavere enn ved inngangen til året. Rentemarginen (kundemarginen) som er for- Generelle administrasjonskostnader økte med vel 1,5 millioner kroner, mens andre driftskostnader (bla. kostnader til fellesskapet i SpareBank 1 Alliansen) økte med 1,3 millioner kroner. Styret er ikke tilfreds med kostnadsnivået i Kostnadsutviklingen i den underliggende driften er stort sett i tråd med budsjett og bare marginalt over foregående år. Styret har g jort tiltak for å bedre kostnadsutviklingen som forventes å ha positiv effekt i 2006.

7 Tap og tapsavsetninger Låne- og garantiporteføljen er g jennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet. Prinsippet for behandling av misligholdte lån og tilhørende tapsføring fremgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. Innskudd Ved årets slutt utg jorde innskudd fra kunder millioner kroner. Det er 206 millioner kroner mer enn ved utgangen av 2004 eller 11,5 % økning. Styret er tilfreds med at den positive innskuddsutviklingen g jennom foregående år, er videreført i DRIFTSRESULTAT før skatt Millioner kr 40 31, , , Utviklingen i omfang av misligholdte engasjementer har vært tilfredsstillende. Brutto mislighold i prosent av brutto utlån utg jorde 1,0 % mot 1,1 % året før. Banken g jennomfører fire ganger i året en samlet g jennomgang av tapsutsatte engasjementer som grunnlag for innstilling til styret om tapsføring. Banken hadde i 2005 netto tap på utlån og garantier på i alt 2,9 millioner kroner mot 1,1 millioner kroner foregående år. Styret har vurdert at det ikke er behov for ytterligere uspesifiserte tapsavsetninger på nåværende tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Uspesifiserte tapsavsetninger utg jør 17,4 millioner kroner som er 0,58 % av brutto utlån. Spesifiserte tapsavsetninger var ved utgangen av 2005 ca. 4 millioner kroner mot 5 millioner kroner året før. Samlede tapsavsetninger utg jør dermed 21,4 millioner kroner. Styret kjenner forøvrig ikke til at banken har utsatte engasjementer som det er sannsynlig at vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det er grunn til å peke på at ny utlånsforskrift som blir g jeldende fra og med 2006, innfører nye retningslinjer for tapsføring, slik at tapsavsetninger deretter endres til nedskrivning på porteføljer av utlån. Det vises forøvrig til note 2. Egenkapitalavkastningen endte på 10,6 % mot 10,2 % foregående år. BALANSEN Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital var 3.287,7 millioner kroner ved utgangen av Det er en økning på 311,8 millioner kroner eller 10,5 prosent sammenlignet med året før. Økningen skyldes utlånsvekst. Gjennomsnittlig innskuddsrente g jennom året var 1,47 %. Banken har holdt en markedsmessig høy rente spesielt på innskudd over 1 million kroner, noe som har bidratt meget positivt til innskuddsveksten. Innskyterne er i 2005 godskrevet renter med i alt 27,4 millioner kroner mot 26,1 millioner kroner foregående år. Dette reflekterer det generelt kraftige fallet i rentenivå i Norge som likevel ikke har medført at kundene har unnlatt å spare i banken. Banken har ved årsskiftet ikke fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd er vist i note 8. Øvrige innlån Bankens eksterne finansiering hovedsakelig g jennom direkte lån i andre banker og opptak av sertifikat- og obligasjonslån i markedet, utg jorde ved årets slutt netto 1027 millioner kroner (inkl. fondsobligasjoner). Av dette er 802 millioner kroner obligasjonsg jeld med varierende løpetid og forfallstidspunkter. 155 millioner kroner er direkte lån i andre kredittinstitusjoner samt et sertifikatlån på 70 millioner kroner. Veksten i ekstern finansiering er på 82 millioner kroner sammenlignet med året før. Fra 2003 til 2004 økte den eksterne finansieringen med 81 millioner kroner. Den avdempede veksten henger sammen med økningen i kundeinnskudd. Forøvrig henvises til note 8. Utlån Brutto utlån økte i 2005 med 304 millioner kroner eller 11,4 %. Det er noe mindre enn året før. Størstedelen kom fra personkundemarkedet, men også bedriftskundemarkedet hadde positiv utvikling i andre halvår. Utlånsveksten illustrerer særlig den veksten som har vært i lengre tid i boligmarkedet i Tønsbergområdet. Folketilveksten og boligveksten er fortsatt høy i distriktet sett under ett, og lite tyder på at det vil endre seg de nærmeste årene. 5

8 Av samlede utlån på millioner kroner, utg jorde lån til personkundemarkedet millioner kroner eller 83,6 %. Utlån til bedriftskundemarkedet utg jorde 476 millioner kroner eller 15,9 %. Andre sektorer utg jør 13 millioner kroner eller 0,5 %. Ved utgangen av 2005 hadde banken fastrentelån for 151,3 millioner kroner i egne bøker. Tilsvarende tall i 2004 var 145,6 millioner. Fastrentelånene er sikret g jennom rentebytteavtaler. Banken har ingen renterisiko på fastrentelån til og med høsten 2004). Med tillegg av det nevnte fondsobligasjonslånet utg jør bankens kapitaldekning ved årsskiftet 13,51 %. Overdekning i forhold til lovbestemt krav på 8 % var dermed 109,6 millioner kroner. I henhold til regnskapslovens 3-3 er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning. RISIKOFORHOLD UTLÅN Bedriftsmarkedet 15,9 % Den g jennomsnittlige utlånsrenten for hele året var 4,12 %. I 2004 var g jennomsnittlig utlånsrente 4,10 %. Utlån og garantier fordelt på sektorer, næringer og geografiske områder er beskrevet i note 2.8. Verdipapirer Bankens plasseringer i verdipapirer var ved utgangen av 2005 på 261 millioner kroner mot 217 millioner året før. Av dette var 48 millioner plassert i aksjer, 100 millioner i bankpapirer, 58 millioner i offentlige papirer, 35 millioner i industriobligasjoner og 20 millioner i ansvarlige lån. Risikoprofil Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for internkontroll med etablerte nøkkelkontroller på sentrale risikoområder samt overordnet policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper g jennom hele året og med halvårlig rapportering til styret. Det er styrets overordnede policy at banken skal ha en lav risikoprofil. FINANSIELL RISIKO Personmarkedet 83,6 % Markedsverdien av bankens obligasjonsbeholdning var kroner høyere enn bokført verdi. Banken har definert finansiell risiko som sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. 6 Nærmere beskrivelse av sammensetningen av finansporteføljen finnes i note 3 og 4. Soliditet kapitaldekning Ved årsskiftet hadde banken en netto ansvarlig kapital på 272 millioner kroner mot 247,8 millioner året før. Av dette utg jorde kjernekapitalen henholdsvis 271,8 i 2005 mot 245,1 millioner kroner året før. Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av 2005 steget med 198,5 millioner kroner eller 10,9 %. Styret er opptatt av bankens kapitalgrunnlag i forhold til veksten. I henhold til regelverket kan inntil 15 % av kjernekapitalen bestå av fondsobligasjoner definert som evigvarende ansvarlig lån. Banken har derfor inntatt fondsobligasjoner tilsvarende 39,4 millioner kroner som kjernekapital (etter utstedelse av fondsobligasjoner Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. Den sterke veksten i utlån fra 2003 fortsatte g jennom 2004, men dempet seg i Hovedvekten av utlånsøkningen har kommet innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av 2005 har banken økt aktiviteten mot bedriftsmarkedet. Virkningen av dette forventes å vise seg utover i Policyen er likevel fortsatt å konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet til bankens primære markedsområde som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt med 83,6 % til personmarkedet og 15,9 % til bedriftsmarkedet samt 0,5 % på øvrige sektorer. Ca. 82 % av den samlede porteføljen er knyttet til lån i bankens primære markedsområde, og det er bare enkeltstående, fullsikrede næringslån utenfor dette området.

9 Banken har innført et nytt risikoklassifiseringssystem for personmarkedslån og bedriftsmarkedslån. P.t. er 94,7 % av personmarkedsporteføljen klassifisert som middels til svært lav risiko. For bedriftsmarkedslån, er 83,3 % klassifisert som middels til svært lav risiko. daglig kravet om likviditetsreserve (6 % av bankens skyldnader). Andre krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt retningslinjer fra Kredittilsynet følges løpende. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for verdipapirer. STRATEGISK RISIKO FORVALTNINGSKAPITAL Millioner kr Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og interne retningslinjer g jennomgår banken hvert kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. Spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger utg jør til sammen 21,4 millioner kroner. Det er ikke foretatt ytterligere uspesifiserte tapsavsetninger i Styret anser at disse avsetningene er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i utlånsporteføljen. Likviditetsrisiko Likviditetssituasjonen har vært komfortabel g jennom året. Styret anser at likviditetsrisikoen er uendret sammenlignet med året før. Den tidligere negative innskuddsutviklingen har blitt snudd til en markant innskuddsøkning. Banken styrket den ansvarlige kapitalen og kapitaldekningen som gir bedre rating og dermed større tiltro til banken i kapitalmarkedet. Videre er markedet for fremmedfinansiering generelt bedre enn for 2-3 år siden. Banken har p.t. nesten hele sin fremmedfinansiering som langsiktige obligasjonslån. Strategisk risiko utg jøres blant annet av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, kompetanserisiko. Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet er fortsatt meget sterk. Styret anser likevel ikke at bankens konkurranseposisjon er svekket g jennom året. Organisasjonen ble i 2004 endret for å bli mer effektiv overfor kunder og marked, og sammen med den økte satsingen på kompetanseutvikling står banken godt rustet i forhold til konkurransen i markedet. Det strategiske risikobildet anses i hovedsak å være stabilt. OPERASJONELL RISIKO Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, kundetransaksjoner og bruken av tekniske transaksjoner i produksjonen. Etter styrets oppfatninger er den operasjonelle risikoen under god kontroll og i liten grad endret i ANSATTE, LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ Renterisiko og valutarisiko Norges Bank endret styringsrenten to ganger med til sammen 0,5 prosentpoeng i 2005 etter et historisk lavt nivå på 1,75 % fra mars Effekten av det lave renteregimet har vist seg som et kraftig press på rentemarginen. Fastrentelån i egne bøker er i sin helhet sikret gjennom rentebytteavtaler. Styret anser ikke at renterisikoen har økt ytterligere i Banken har liten beholdning av fremmed valuta og ikke egne valutalån. Styret anser valutarisikoen som minimal. Legalrisiko Banken har solid margin i forhold til det lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 %) og følger Ved utgangen av 2005 hadde Nøtterø Sparebank 54 ansatte i bankvirksomheten. Disse utfører 51 årsverk. 55 % av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. Banken legger vekt på å behandle kvinner og menn likt. Det er ingen mekanismer i lønnssystemet som bevisst skal favorisere ett av kjønnene. Tre av åtte avdelingsledere er kvinner. To av fem salgsteamledere er kvinner. Bankens sentrale ledergruppe på fem personer består bare av menn. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av fem valgte medlemmer foruten adm. banksjef. 60 % av de valgte styremedlemmene er kvinner. Av øvrige tiltak for å fremme likestilling, har banken utpekt kvinnelig varamed- 7

10 lem for adm. banksjef til styret i bankens to deleide eiendomsmeglerselskaper. Det totale sykefraværet i 2005 var 5,6 % mot 6,8 % året før. På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er meget godt. Det er avholdt 4 ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis representant for bankens ledelse og ansatte. For 2005 ble utvalget ledet av representant for bankens ansatte. Flere tiltak er satt i verk for å styrke det forebyggende helsearbeidet. I 2005 er det inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IAavtale). Den vedtatte arbeidsplan for arbeidsmiljøutvalget er fulgt opp. Banken har i 2005 ikke hatt noen personskader som følge av virksomheten. Så langt styret kjenner til, har bankens virksomhet ikke forurenset det ytre miljø. UTSIKTENE FOR 2006 Rentebunnen ble foreløpig nådd i 2005, og en forsiktig justering oppover startet i løpet av året. Banken legger til grunn at det vil skje en moderat renteøkning også i Det g jennomsnittlige rentenivået vil imidlertid stadig være lavt, og det fører til at det fortsatt vil være høyt privat forbruk og høy boligomsetning. Veksten i boligprisene ventes å stige mindre, men det er grunn til å tro at låneetterspørselen til boligfinansiering fortsatt vil være høy. Etterspørselen etter lån, forsikringstjenester og eiendomsmeglertjenester i vårt markedsområde ventes å ligge på samme eller litt høyere nivå i Næringslivet går bedre, og banken har i 2005 merket økt pågang både fra eksisterende og ikke minst nye kunder. Det er grunnlag for fortsatt vekst i næringsengasjementer i Banken forventer at fokuset på etisk god rådgivning vil øke i tiden fremover og satser tungt på styrking av kompetansenivået i 2006 og videre i Konkurransesituasjonen på bankmarkedet i Tønsbergområdet forventes å være minst like sterk i Det er en utfordring, men også en spore til økt innsats. Styret vil benytte anledningen til å takke bankens ansatte for innsatsen i Samtidig vil styret rette en takk til kunder, tillitsvalgte og andre forbindelser som har bidratt til at Nøtterø Sparebank fortsatt har en meget sterk posisjon i markedet. Nøtterøy, 31. desember februar 2006 BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL Styrets leder Styrets nestleder 8 MARIANNE NYSTUEN KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS Adm. banksjef

11 Foto: Bård Ek 9

12 Resultatregnskap 10 (Beløp i hele kr) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3, Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på g jeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og g jeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning / reversering av nedskrivning Gevinst Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond

13 Balanse (Beløp i hele kr) Noter EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter 2, Byggelån 2, Nedbetalingslån 2, 8, Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 2, Spesifiserte tapsavsetninger 2, Uspesifiserte tapsavsetninger 2, Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Obligasjoner utstedt av det offentlige 3, Obligasjoner utstedt av andre 3, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 4, Andeler i ansv. selskaper, K/S mv Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler 6, Bygninger og andre faste eiendommer 6, Andre eiendeler Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og g jeld til kunder Innskudd fra og g jeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og g jeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsg jeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Annen g jeld Finansielle derivater Annen g jeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlige lån SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier

14 Revisjonsberetning 05 TIL FORSTANDERSKAPET I NØTTERØ SPAREBANK Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Nøtterø Sparebank for regnskapsåret 2005, som viser et overskudd på kr , herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og adm. banksjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en g jennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2005 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Kontantstrømanalyse Likvider tilført fra årets virksomhet: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring netto utlån Endring innskudd fra kunder Endring fordringer på kredittinstitusjoner med løpetid Endring diverse g jeld 2) Endring diverse fordringer A:=NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHETEN Likvider tilført/brukt på investeringer: - Investeringer i varige driftsmidler/ immaterielle eiendeler Endring i andre investeringer (verdipap.) B:=NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA INVESTERINGER Likvider tilført/brukt på finansiering: + Endring lån fra finansinstitusjoner Endring obligasjonsg jeld Endring ansvarlig lånekapital C:=NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING A+B+C: NETTO ENDRING I LIKVIDER GJENNOM ÅRET Likvidbeholdning 1/ = Likvidbeholdning 31/ som består av: Kontanter og fordringer i sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Netto gevinst langsiktige verdipapirer Skattekostnad Avsetning til gaver 800 = Tilført fra årets virksomhet ) Endring g jeld omfatter også overføring av tidligere års avsetninger til gaver, kr 707, som er overført nye gavefond under opptjent egenkapital. 12 Tønsberg, 13.februar 2006 KPMG AS Arne Sæther Statsautorisert revisor

15 Noter 1. GENERELT Bankens årsoppg jør er utarbeidet i overensstemmelse med g jeldende lover og bestemmelser for sparebanker, Kredittilsynets forskrifter og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redeg jort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Alle tall er oppgitt i hele kr så sant ikke annet er oppgitt. 2. UTLÅN TIL KUNDER 2.1 Verdsettelse - beskrivelser - definisjoner Utgangspunktet for verdsettelse av engasjementer er Kredittilsynets forskrifter og bankens egne retningslinjer for dette. Banken utgiftsfører konstaterte og beregnede tap etter Kredittilsynets forskrifter for behandling av misligholdte engasjementer. Bankens næringslivsengasjementer inndeles i 11 risikoklasser etter kundens soliditet og inntjening. Disse risikoklassene er ig jen inndelt i 7 sikkerhetsklasser. Engasjementene g jennomgås 4 ganger i året for evt. tapsavsetning. I tillegg g jennomgås alle privatengasjementer med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsavsetning. Alle misligholdte engasjementer blir g jennomgått og vurdert særskilt. Tap og avsetning for tap Banken klassifiserer et tap som konstatert når det er på det rene at de tiltak som er satt i verk for å inndrive utestående beløp ikke har ført fram. Avsetning for tap finner sted når de deponerte sikkerheter på misligholdte engasjementer er lavere enn engasjementets verdi. Verdien av sikkerhetene legges til grunn for tapsvurderingen. Sikkerhetene vurderes til virkelig verdi basert på takster eller markedsverdi dersom denne anses lavere. Renter på engasjementer hvor avskrivning er foretatt eller som er vurdert som spesielt tapsutsatt, er ikke inntektsført i regnskapet. Inntektsføringen fortsetter imidlertid dersom sikkerhetene vurderes tilstrekkelige til å dekke lånet inkl. renter. Tilsvarende er regnskapet belastet for beregnede renteutgifter på alle lån hvor renten avviker vesentlig fra markedsrente. Misligholdte lån Et lån anses for misligholdt når kunden ikke har innbetalt forfalt termin innen 90 dager etter terminforfall eller når en konto eller en rammekreditt har stått i overtrekk 90 dager sammenhengende. Tapsutsatte lån Lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes som tapsutsatt. 2.2 Tap på utlån og garantier Utlån til og fordringer på kunder Garanti-ansvar Spesifisert avsetning til dekning av tap Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt spesifisert tapsavsetning: Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifisert avsetning til dekning av tap 31.12: Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån 01.01: Årets uspesifiserte tapsavsetning: = Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån og garantier 31.12: Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger: Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger: Konstatert tap på engasjementer med tidligere avsetning: Konstaterte tap på engasjementer uten tidligere avsetning: Inngang på tidligere konstaterte tap: = Tap på utlån i resultatregnskapet Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer Engasjem. hvor inntektsføringen av renter er stoppet: Ikke inntektsførte renter: Totale misligholdte engasjementer: Spesifiserte tapsavsetn. på misligholdte engasjem: = Netto misligholdte engasjementer: Øvrige tapsutsatte engasjementer: Tapsavsetninger: = Netto øvrige tapsutsatte engasjementer:

16 2.4 Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier Risikoklassifiseringen av kunder med engasjement deles inn i to markedssegmenter: Bedriftsmarked (BM) som består av samtlige næringsengasjementer dvs. aksjeselskaper, selvstendige næringsdrivende (DA, ANS, og enkeltmannsforetak) samt offentlig sektor og Privatmarked (PM) som g jelder rene privatengasjementer. Fra og med har banken tatt i bruk et nytt verktøy for risikoklassifisering. Verktøyet heter Datatorg Kredittrisiko (DTKR) og er utviklet i felleskap i Sparebank 1 Alliansen. Alle sentrale konti som representerer en kredittrisiko for banken, inngår i systemet dvs. alle utlån, kreditter, garantier og overtrekk. Systemomleggingen innebærer vesentlige endringer både når det g jelder den faglige metoden som benyttes, og de kriteriene som er lagt til grunn for klassifiseringen, samt det forhold at man nå opererer med langt flere risikoklasser en før. Utvikling i risiko g jennom året Systemet har vært under kontinuerlig utvikling frem til utgangen av april måned 2005, og det lar seg derfor ikke g jøre å gi noen presis vurdering av hvordan endringene i risikoeksponeringen på hhv BM og PM området har utviklet seg i Det er derimot foretatt en vurdering av tallene for perioden mai til desember som viser en positiv utvikling når det g jelder den prosentvise fordelingen av andelen av BM engasjementer som ligger i de fire dårligste risikoklassene H til K jfr. figuren nedenfor. Det nye systemet vil over tid være et godt verktøy for risikostyring, risikoovervåkning og risikorapportering. Systemet gir, som tabellen viser, tidsserier for utviklingen i risikoeksponering innen for det enkelte markedssegmentet, samt også i forhold til enkeltbransjer innenfor BM-området. Benchmarking mot andre sammenlignbare banker i Sparebank 1 Alliansen vil også bli tilg jengelig. Ved hjelp av et eget verktøy lar det seg g jøre å få frem oversikter over hvilke selskaper som ligger i de respektive feltene i risikomatrisen. Dette g jør det mulig å overvåke risikoutviklingen måned for måned ned på enkeltengasjementsnivå. Inndelingen i risikoklasser er i prinsippet lik for de to områdene (BM og PM), men metodene som anvendes for å score kundene er betydelig mer komplekse på BM området en på PM området. Godhetsklasse Godhetsklassen går fra A til K, der A er best. I alt fire egenskaper hos kunden blir målt, og dette er inntjeningsinformasjon, tæringsinformasjon, adferdsinformasjon og alder. Metoden baserer seg på analyse av offisielle regnskapstall, likningsinntekter, formue, eksterne og interne betalingsanmerkninger, lengde på kundeforholdet, bosted og skatteklasse. Det er ulike data som legges til grunn for personkunder, næringsdrivende og aksjeselskaper. Det som er felles er at kundehistorikk benyttes til å bygge en scoringsmodell som predikerer kundens fremtidige sannsynlighet for mislighold. Modellen kan også estimere forventet tap på porteføljen. Fra og med mai måned 2005 har de to laveste risikoklassene J og K vært forbeholdt hhv engasjementer med registrert mislighold over 90 dager på måletidspunktet og engasjementer som er tapsmerket, dvs at det er avsatt spesifiserte midler til dekning av et forventet tap. Sikkerhetsdekning Sikkerhetsdekningen skal gi uttrykk for tapsrisikoen i porteføljen og på engasjementsnivå dersom avvikling blir reelt. Sikkerhetsklassene går fra 1 til 7 der 1 angir beste sikkerhet. For å oppnå sikkerhetsklasse 1 skal man ha en sikkerhetsdekning hvor antatt realisasjonsverdi utg jør mer en 120 % av lånebeløpet. I sikkerhetsklasse 7 skal antatt realisasjonsverdi på sikkerhetene utg jøre fra 0 til 20 % av engasjementets størrelse. Reglene for fastsetting av realisasjonsverdier er g jennomgått på nytt i forbindelse med implementeringen av det nye systemet. Sammenholdt gir risikoklassifiseringen en matrise på 77 rubrikker som går fra A1 som beste klassifisering til K7 som den dårligste. Banken bruker risikoklassifiseringen aktivt i arbeidet med å finne frem til en riktig prising av engasjementene. Risikomatrisen for de to markedssegmentene BM og PM er i år vist med status per Matrisen avviker noe fra note 2.5 fordi øvrige lån/garantier (ikke PM/BM) ikke omfattes av denne /Jan 2005/Fec 2005/Mar 2005/Apr 2005/May 2005/Jun 2005/Jul 2005/Aug 2005/Sep 2005/Okt 2005/Nov 2005/Dec Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) Volum(%) A 0,35 0,32 0,34 1,65 1,60 1,25 1,04 1,02 1,00 1,28 0,93 0,97 B 11,56 3,76 3,20 38,45 39,93 37,92 33,36 33,45 32,42 34,31 32,11 31,57 C 9,20 14,05 15,64 12,31 13,24 14,54 15,09 14,49 14,70 11,81 10,94 10,54 D 3,85 5,25 6,51 12,26 12,79 10,57 13,45 12,76 11,35 12,72 11,69 13,39 E 30,09 25,72 24,67 4,04 11,65 14,00 11,57 18,78 10,35 9,47 13,01 13,79 F 2,26 5,64 5,95 2,12 3,20 3,39 2,87 1,77 12,09 11,66 12,25 13,33 G 4,09 4,11 4,00 5,19 5,14 10,13 14,00 9,06 8,81 9,08 8,58 7,83 H 15,89 14,29 8,93 11,50 5,73 2,90 3,12 3,83 2,07 2,65 2,97 2,50 I 8,55 8,53 10,59 8,97 4,12 3,07 3,23 2,73 3,20 2,54 2,75 2,47 J 6,09 2,34 3,70 0,44 0,62 0,19 0,29 0,18 2,36 2,82 3,18 2,56 K 8,06 12,98 15,49 2,02 1,95 2,05 1,96 1,93 1,65 1,67 1,56 0,94 Sum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

17 Risikomatrise BM - status per (hele tall): Risikoklasse Sikkerhetskl 1 Sikkerhetskl 2 Sikkerhetskl 3 Sikkerhetskl 4 Sikkerhetskl 5 Sikkerhetskl 6 Sikkerhetskl 7 Sum A B C D E F G H I J K SUM Risikomatrise PM - status per (hele tall): Risikoklasse Sikkerhetskl 1 Sikkerhetskl 2 Sikkerhetskl 3 Sikkerhetskl 4 Sikkerhetskl 5 Sikkerhetskl 6 Sikkerhetskl 7 Sum A B C D E F G H I J K SUM Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer Brto. utlån Garantier Potensiell Misligholdte Øvr. tapsutsatte Spesifiserte eksponering v/f.eks. engasjementer engasjementer tapsavsetninger trekkfasiliteter Privatmarked Næringsvirksomhet Primærnæringer Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotellog rest.drift Transport, komm Forretn.messig/fin. tj., eiend.drift Tjenester ellers Andre Sum Uspesifiserte tapsavsetninger er ikke tilordnet de enkelte næringer. De samlede spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetningene utg jør omlag 21 millioner kroner. Bankens porteføljestyringssystem (DTKR) omtalt under pkt. 2.4, beregner forventet tap med utgangspunkt i porteføljens risikoklassifisering. Både mål på økonomisk godhet hos kunden og verdien av sikkerhetene ved en eventuell avviklingssituasjon tas hensyn til.

18 2.6 Fordeling av bankens garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Andre garantier Totalt Garantiansvar Geografisk fordeling av utlån og garantier: %-vis fordeling Utlån Garantier Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg 82,2 % 84,2 % 91,6 % 93,9 % Vestfold ellers 8,5 % 7,7 % 6,9 % 5,1 % Landet ellers 8,5 % 7,1 % 1,5 % 1,0 % Utlandet 0,8 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % SUM 100,0 % 100,0% 100,0 % 100,0 % 3. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER Beholdningen av obligasjoner er klassifisert som varig eie/anlegg. Obligasjoner som er klassifisert som varig eie, vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Eventuell underverdi på denne beholdningen nedskrives og belastes det ordinære resultatet. Eventuell underkurs inntektsføres planmessig over obligasjonens løpetid. Inntekten resultatføres som en justering av renteinntekter obligasjoner. 70 % av våre obligasjoner er børsnotert. Sertifikater klassifiseres som omløpsmidler. 3.1 Obligasjoner Risikovekt Pålydende Bokført verdi Markedsverdi Tilgang 2005 Avgang 2005 Klassifisering Stat 0 Statsgaranterte 10 Anlegg Kommuner/fylke Anlegg Bank/finans Anlegg Industri Anlegg Effektiv g jennomsnittlig rente på obligasjonsbeholdningen var i 2005: 2,80 %. 3.2 Sertifikater Risikovekt Pålydende Bokført verdi Markedsverdi Tilgang2005 Avgang2005 Klassifisering Stat Omløp Effektiv g jennomsnittlig rente på sertifikatbeholdningen var i 2005: 1,90 %. 3.3 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Bokført som obligasjoner Bokført som utlån Herav i andre finansinstitusjoner AKSJER/GRUNNFONDSBEVIS/DA Bankens aksjer er klassifisert som anleggsaksjer. Dette er i tråd med bankens policy på området. Den skal være lite eksponert i aksjemarkedet. Vår beholdning består for det aller vesentligste av aksjer i SpareBank 1-alliansen og andre sparebankeide selskaper og anses å være av strategisk karakter. Aksjene vurderes til laveste verdis prinsipp. For det meste er våre aksjer unoterte og kurser settes kun årlig/ved behov. Dersom virkelig/ estimert verdi er lavere en bokført verdi, nedskrives aksjen til virkelig/estimert verdi.

19 Selskap Antall aksjer Virkelig verdi Bokført verdi Eierandel Klassifisering Samarbeidende Sparebanker ,67 % Anlegg SpareBank 1 Boligkreditt Anlegg Eiendomsmegleren Vestfold AS % Anlegg Georg Solberg AS % Anlegg Nøtterøy Golfbane AS Anlegg Eiendomskreditt Anlegg Kredittforeningen for Sparebanker, grunnfondsbevis Anlegg Eksportfinans ASA Anlegg Sparebanken Øst, grunnfondsbevis Anlegg Rygge-Vaaler Sparebank, grunnfondsbevis Anlegg DnB NOR ASA Anlegg BBS/Bank-Axept Holding Anlegg Teller AS Anlegg Sparebankmateriell Anlegg Norgesinvestor PRO II AS Anlegg Sum aksjer Beholdningsendring anleggsaksjer: Inngående balanse Kjøp Salg Nedskrivning/reversering Utgående balanse Selskapskapital DA Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA ANSVARLIG KAPITAL 5.1 Egenkapital Sparebankens fond: Sparebankens fond : Disp. av overskudd: Sparebankens fond : Kapitaldekning Ansvarlig kapital Kjernekapital Sparebankens fond: Fondsobligasjoner Gavefond* Medlemsinnskudd i kredittforeninger Overfinansiering av pensjonsmidler (72 %) Immaterielle aktiva Sum kjernekapital Tilleggskapital Fondsobligasjoner Medlemsinnskudd i kredittforeninger Sum ansvarlig kapital Pålegg om kapitaldekningsreserve Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, ikke konsolidert Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, konsolidert Kapitaldekning, ikke konsolidert 13,51 % 13,66 % Kapitaldekning, konsolidert 11,93 % 12,32 % 17 Spesifikasjon av beregningsgrunnlag Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen og derivater som ikke inngår i handelsporteføljen Sum Tapsavsetninger Beregningsgrunnlag, ikke konsoliditert Pålegg om kapitaldekningsreserve Beregningsgrunnlag, konsolidert *Reklassifisert pr

20 6. VARIGE DRIFTSMIDLER/GOODWILL Maskiner, inventar og Faste eientransportmidler dommer Anskaffelseskost 1/ Tilgang Avgang = Anskaffelseskost 31/ Akk. av- og nedskrivninger 1/ Årets avskrivning = Akk. av- og nedskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Antatt økonomisk levetid 3-10 år 33 år Benyttede satser for ordinær avskrivning % 3 % Investering i, og avhendelse av driftsmidler siste 5 år Maskiner, inventar og Faste eiendommer transportmidler Investert Avhendet Investert Avhendet GEBYRER OG PROVISJONER Etableringsomkostninger på lån og kreditter ble tidligere periodisert over porteføljens g jennomsnittlige løpetid. Fra og med 2001 tas disse fortløpende inn i regnskapet. I overgangsperioden vil tidligere periodiseringer bli inntektsført over en fireårsperiode. Eventuelle andre gebyrer og provisjoner tas fortløpende inn i regnskapet. Gebyrer og provisjoner på utlån: Inntektsførte etableringsomkostninger: Andre gebyrer og provisjoner: Gebyrer ved forvaltning Provisjonsinntekter v/forsikring Gebyrer ved betalingsformidling Andre gebyrer og provisjoner Sum LIKVIDITETSFORHOLD OG FINANSIERING 8.1 Likviditetsrisiko Restløpetid for balansens hovedposter: Post i balansen Sum uten løpetid inntil 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd- 1 år 1-5 år over 5 år EIENDELER: Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder * Tapsavsetninger Obligasjoner, sertif., andre renteb. verdipap Aksjer, andeler og andre v.pap. med var. avkastn Øvrige eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL: Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og g jeld til kunder Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer Øvrig g jeld med restløpetid Gjeld uten restløpetid Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum g jeld og egenkapital Nettosum alle poster *Kassekreditt er medtatt under intervall 3 mnd 1 år. Vi har ingen poster i utenlandsk valuta utover egen valutabeholdning på Det er etablert kommiterte trekklinjer for å utjevne de kortsiktige svingningene i likviditeten.

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer