HANDLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2010-2013"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret

2 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 24/2009 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne /2009 Planutvalget /2009 Miljøutvalget /2009 Tjenesteutvalget /2009 Formannskapet /2009 Formannskapet /2009 Kommunestyret Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2010 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2010 settes til kr 199,737 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

3 1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Grunnskolen elever med adferdsvansker Arbeidssenter dagtilbud Hjemmetjenesten overgang til elbiler Hjemmetjenesten ny stilling Kulturhus netto drift St Hallvard spillet Kirken økt ramme miljøarbeider Lierstranda - miljøprogram (500) (500) (500) (500) Utleie Stoppens skole (800) (2000) (1500) 0 Lierelva utsetting av yngel Landbrukskontoret 80% stilling Lier drift økte inntekter (500) (500) (1000) (1000) Stab- og støtte redusert (340) (340) (340) (340) Utbytte fra egne selskaper (500) (500) (1000) (1000) Redusert energikostnad veilys (500) (500) (1200) (1200) Redusert driftskost ved overgang til PC-bruk 0 0 (400) (400) Sum (590) (290) 2110 (1390) Investeringsbudsjettet 1000 kr Stoppen skole salg (30000) Heia flerbrukshall Hegg skole rehabilitering Salg av fast eiendom Overgang til PC-bruk for folkevalgte 300 IKT handlingsplan -300 Sum (30000) Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet Kommunestyret vedtok i sak 49/09 at rådmannen skulle belyse utfordringene i omsorgssektoren og kartlegge årsakene til overforbruket innen tjenesten. Denne saken forventes fremlagt til behandling i februar Basert på konklusjonene her vil kommunestyret måtte vurdere iverksetting av tiltak og finansiering av disse Forsterket fokus på lederrollen og utvikling av denne er tvingende nødvendig for at kommunen skal yte sine tjenester på en best mulig måte. Alle ledd i lederpyramiden

4 må gjennomgås. Det må utvikles styrings- og rapporteringssystemer som sikrer god måloppnåelse og slik at eventuelle avvik blir rapportert omgående Deflatoren skal legges til grunn som økonomisk ramme for budsjettering i selskapene hvor kommunen er eier/deltar og som leverer tjenester til innbyggerne. Det forutsettes også at styrene i selskapene i sterkere grad fokuserer på effektivisering- og kostandsreduserende tiltak uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Dette gis som styringssignal til selskapene Hegg skole. Det fremlegges en egen sak i juni 2010 om rehabilitering av skolen. Det forutsettes at Voksenopplæringssenterets behov og hvordan dette kan løses, inngår i saken uten at dette betyr samlokalisering Heia/Lierskogen flerbrukshall. Det forutsettes at forprosjektet ferdigstilles i løpet av 1 kvartal 2010 for midler bevilget i Forprosjektet må avklare samlet behov for skole og idrett, hallstørrelse, tomtevalg, reguleringsbehov og finansieringsplan Sluttregnskapet for Høvik skole kan vise en incitamentgevinst for kommunen. Dette kan gjennom ulike modeller benyttes til en raskere realisering av flerbrukshall Lierskogen Rådmannen legger frem en egen sak om fysioterapitjenester i kommunen med bakgrunn i samhandlingsreformen og økt fokus på forebyggende arbeid Lierstranda miljøprosjekt gjennomføres i nært samarbeid med Lier Industriterminal som største grunneier i området. Andre grunneiere inviteres til å delta. Prosjektet finansieres gjennom bidrag fra aktuelle deltakere Arbeidet med utnyttelse av Stoppen skole fra høsten 2010 intensiveres. Det forventes at bygget leies ut fra samme tidspunkt og/eller at man eventuelt vurderer salg på et senere tidspunkt Arbeidet med plan for styring, vedlikehold og oppgradering av gatelys i Lier iverksettes snarest, ref formannskapets vedtak i sak 40/ Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Ha utarbeidet miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjekt, der nullutslipp innarbeides som en premiss Skole Alle skolene har en hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter og en praksis som møter behovet for tidlig innsats i leseopplæringen. Alle barn i skolefritidsordningen har tilbud om fysisk aktivitet Barnehage Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager

5 3.4. Omsorg Ha gjennomført programmeringsfasen for nytt sykehjem som grunnlag for et eventuelt forprosjekt. Ha tilpasset driftsnivået i omsorgstjenestene til ressurstilgangen. 4. Boligbyggeprogram Boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden vedtas som en del av kommuneplan Kommunestyrets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H,KRF og V følgende forslag: Teksten som i vedtaket.

6 Bård Strand (AP) fremmet slikt forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2010 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2010 settes til kr 199,737 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Endringer i forhold til rådmannens forslag til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Kulturhuset realiseres i tråd med vedtak Trivseltiltak i institusjonene Økt grunnbemanning, omsorg Barnevernet, miljøterapeut 50% DOFA, komp. for Gåsebekken, utsetting Miljøarbeider ungdom, minioritetsrådgiver Økt voksentetthet i skolen Utfasing Nordal skole Lierstranda miljøprogram 50% Redusert buffer barnehager Prisøkning leasingbiler/overgang elbiler Utsatt drift friluftsområder Redusert økning stab og støtte

7 Reduksjon ved folkevalgt PC er Utleieinntekt/redusert kostnad, Stoppen Effektiviseringsgevinst av IKT-investeringer Økte frie inntekter (Komm.salg, utbytter etc) Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Lierskogen, flerbrukshall Spillemidler Kommunens andel av reserver, Høvik Salg av tomt Erstatning for Frogner, kr/m Økt investeringsfond/red. lån Prisreduksjoner, generelt Trafikksikringstiltak Utsatt returpunktsordning skoler og bh Folkevalgt PC Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet 2.3. Salg av veibelysning til Lier Everk utredes 2.halvår Salg av Gifstad utredes 1.halvår Inndragning av sykelønnsrefusjon fra virksomhetene ved manglende vikarbruk for fravær utredes 1.halvår I løpet av 1.tertial utlyse totalentreprisekonkurranse for Heiahallen Lierstranda miljøprosjekt gjennomføres i nært samarbeid med LIAS som kommunens grunneier i området. Prosjektet finansieres av prosessdeltagerne.

8 3. Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Ha utarbeidet miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjekt, der nullutslipp innarbeides som en premiss Skole Alle skolene har en hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter og en praksis som møter behovet for tidlig innsats i leseopplæringen. Alle barn i skolefritidsordningen har tilbud om fysisk aktivitet Barnehage Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager 3.4. Omsorg Ha gjennomført programmeringsfasen for nytt sykehjem som grunnlag for et eventuelt forprosjekt. Ha tilpasset driftsnivået i omsorgstjenestene til ressurstilgangen. Ha gjennomført vedtatte tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 1.halvår Boligbyggeprogram Boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden vedtas som en del av kommuneplan Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet følgende forslag: Innledning Lier Frp gjentar at handlingsplanen/budsjettet skal være mest mulig brukervennlig. Dokumentet er omfattende og til dels vanskelig å finne frem i. For ettertiden bør det innarbeides et dekkende stikkordregister og en definisjonsliste vedrørende forkortelser. Lier Frp oppfatter at forbedringer i handlingsplanen mht brukervennlighet og tilgjenglighet er lovet ved en rekke anledninger. Vi imøteser en orientering om at status pr. desember 2009 og ser det ønskelig at det gis en egen orientering til kommunestyret om arbeidet innen 1.juli Kommunen må arbeide videre med å behovstilpasse og kvalitetssikre sine tjenester ovenfor innbyggerne. Rasjonalisere og effektivisere sin egen administrasjon for å redusere kostnadene. Rådmannen bes se nærmere på effektiviserings- og avkastningssidene vedrørende virksomheter og interkommunale selskaper hvor Lier Kommune medvirker/er medeier.

9 1 Økonomiske rammer 1.1 De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogram perioden 1.2 Rammer for årsbudsjett 2010: Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument som vedlegg. 1.3 Skatt: Det kommunale skatteøret fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen 1.4 Låneopptak: Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2010 settes til 199,737mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år. 1.5 Likviditet: Likviditetssituasjonen ansees som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetaling, gebyrer og avgifter: Ordningen fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egen betalinger. Størrelsen på egenbetaling, gebyrer og avgifter tilsvarende den kommunale forventede lønns- og prisstigningen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å holde kostnadsrammene, må det settes inn effektiviseringstiltak. Rådmann får i oppdrag særlig å følge med på IKS er hvor Lier er med. De må drives mest mulig effektivt og lønnsomt. På denne måten blir avgiftsbelastningen lav for innbyggerne. 1.7 Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet Driftsbudsjett: Hjemmetjenesten Lederstøtte Sykehjem, kaffe og kaker Lønnsamarbeid IKS Miljøarbeider i skolene Pedagogisk personale, i inn på tunet PP tjenesten økes Lier Drift Ramme SFO- betalingsfritt for elever med nedsatt funksjon Eldreomsorg, økt ramme Utbytte Lier industrier terminal LIAS Utbytte Lier E-verk Fond driftbudsjett

10 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett: Enøk tiltak (Frogner IKT tjeneste Klima/Flom Trafikksikkerhetstiltak Kulturhus oppsigelse opsjonsavtale Rehabilitering toalett Tranby skole Leasing EL-biler; 5 til hjemmetjenesten og 5 til tjenestebiler stk ladestasjoner Lierbyen Oppgradering kommunale veier Fond investerings budsjett. Nytt Frogner Sykehjem eller Nye Hegg skole Oppdrag, tiltak mv. 2.1 Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges frem som egne saker. 2.2 Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet. 2.3 Opsjon på Kulturhus sies opp fra Rådmannen bes vurdere å flytte PP-tjenesten fysisk nærmere brukerne, f eks til skolene og/eller helsestasjonene. 2.5 Rådmannen ser på muligheten for å søke statlige prosjektmidler for å kunne overta den psykiatriske oppfølgingen av barn/unge på lokalt plan og samtidig øke den tilhørende, faglige kompetansen på helsestasjonene. 2.6 For å øke bruken av kollektivtransport er det viktig at det tilrettelegges for dette gjennom parkering ved kollektivknutepunkter som Lier stasjon og E 18 på Kjellstad. Parkering kan være tilpasset bruken av parkeringsbevis. Rådmannen prioriterer arbeidet med dette og utarbeider en oversikt som viser hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan dette kan finansieres. 2.7 Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vurdere hvordan Frogner syke-hjem skal erstattes innen 2012/13, man anvender Nøstehagen som mønster evt. med kjøkken. Det forutsettes at ulike lokaliseringsalternativer blir utredet innen utgangen av Det forutsettes at økt utbytte fra Lier Drift, Lier E-verk og Lier industriterminal (Lias) finansieres ved effektivisering og rasjonalisering. 3 Rådmannens mål for Grønne Lier - miljø/energihandlinger: Ha utarbeidet miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjekt, der miljøtekniske løsninger skal vektlegges. 3.2 Skole. Alle skolene har en hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter og en praksis som møter behovet for tidlig innsats i leseopplæringen. Alle barn i skolefritidsordningen har tilbud om fysisk aktivitet. 3.3 Barnehage Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager.

11 3.3 Omsorg: Ha gjennomført programmeringsfasen for nytt sykehjem som grunnlag for et eventuelt forprosjekt. Ha tilpasset driftsnivået i omsorgstjenestene til ressurstilgangen. 4 Boligbyggeprogram for Boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden vedtas som en del av kommuneplan " Runar Gravdal (SV) fremmet slikt forslag: Tillegg til Handlingsprogrammet pkt. 1, 2 og 3: Oppdrag, Tiltak og Rådmannens mål. 2.3 Lier kommune ønsker å stimulere til økt andel økologisk landbruksproduksjon i kommunen samt økt fokus på innkjøp av rettferdige produkter. Innkjøpsrutiner i egne virksomheter herunder skolefruktordningen i Lierskolen, skal styrkes mot innkjøp av økologiske, lokale og rettferdige produkter. 2.4 Rådmannen skal utrede muligheter for å etablere et døgnbemannet botilbud til personer med psykiske lidelser i kombinasjon med rusmisbruk. Rådmannen skal vurdere kommunale og interkommunale løsninger eller løsninger i samarbeid med ideelle organisasjoner. 2.5 Lier kommune skal være en kommune som setter barns rettigheter høyt og derfor følger FN s barnekonvensjon i praktiske avgjørelser og forvaltningspraksis. I alle saker som berører barn og unges levekår skal det være et eget punkt i saksframlegget som belyser konsekvenser for barn og unge. 2.6 Lier kommune skal føre en aktiv integreringspolitikk. Kvalifiserte innvandrere skal innkalles til jobbsøke-intervju på linje med andre søkere. Målet er at andeler innvandrere ansatt i kommunen skal gjenspeile andelen innvandrere bosatt i kommunen. 2.7 Kommunen skal bidra til at miljøprosjekt Lierstranda gjennomføres med et positivt klimaregnskap. Biobaserte fjernvarmeanlegg må være avfallsbaserte. 2.8 Kommunen vil utvikle strategi for vedlikehold som kommunens bygningsmasse som i større grad reduserer behovet for nyinvestering. 3.2 Rådmannen skal sørge for nødvendig trafikksikring og gang- og sykkelveier for alle skoleveier i kommunen. 3.4 Rådmannen må sette ytterligere ressurser inn på faseovergang mellom pleie og omsorgstilbudene i kommunen. 3.5 Rådmannen må øke innsatsen for å stimulere det frivillige kulturarbeidet i kommunen.

12 Votering: Runar Gravdals forslag ble votert over først og falt da det fikk 2 stemmer (SV) mot 46 stemmer (19H,13AP,7FRP,3SP,1KRF,2V,1UF). Knut Eilert Sørnes sitt forslag falt da det fikk 7 stemmer (FRP) mot 41 stemmer (19H,13AP,3SP,1KRF,2 SV,2V,1UF). Fellesforslag fremmet av Søren Falch Zappfe ble så vedtatt med 33 stemmer (19H,7FRP,3SP,1KRF,2V,1UF) mot 15 stemmer (13AP,2SV) avgitt for Bård Strands forslag. "Oppdrag, tiltak med mer." i alle forslagene blir oversendt formannskapet for videre oppfølging. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannens beslutningsgrunnlag tas til orientering og legges til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets behandling. Formannskapets behandling: Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet følgende forslag: HANDLINGSPROGRAM FOR Innledning Lier Frp gjentar at handlingsplanen/budsjettet skal være mest mulig brukervennlig. Dokumentet er omfattende og til dels vanskelig å finne frem i. For ettertiden bør det innarbeides et dekkende stikkordregister og en definisjonsliste vedrørende forkortelser. Lier Frp oppfatter at forbedringer i handlingsplanen mht brukervennlighet og tilgjenglighet er lovet ved en rekke anledninger. Vi imøteser en orientering om at status pr. desember 2009 og ser det ønskelig at det gis en egen orientering til kommunestyret om arbeidet innen 1.juli Kommunen må arbeide videre med å behovstilpasse og kvalitetssikre sine tjenester ovenfor innbyggerne. Rasjonalisere og effektivisere sin egen administrasjon for å redusere kostnadene. Rådmannen bes se nærmere på effektiviserings- og avkastningssidene vedrørende virksomheter og interkommunale selskaper hvor Lier Kommune medvirker/er medeier. 1 Økonomiske rammer 1.1 De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogram perioden 1.2 Rammer for årsbudsjett 2010: Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument som vedlegg. 1.3 Skatt: Det kommunale skatteøret fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen

13 1.4 Låneopptak: Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2010 settes til 199,737mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år. 1.5 Likviditet: Likviditetssituasjonen ansees som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetaling, gebyrer og avgifter: Ordningen fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egen betalinger. Størrelsen på egenbetaling, gebyrer og avgifter tilsvarende den kommunale forventede lønns- og prisstigningen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å holde kostnadsrammene, må det settes inn effektiviseringstiltak. Rådmann får i oppdrag særlig å følge med på IKS er hvor Lier er med. De må drives mest mulig effektivt og lønnsomt. På denne måten blir avgiftsbelastningen lav for innbyggerne. 1.7 Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet Driftsbudsjett: Hjemmetjenesten Lederstøtte Sykehjem, kaffe og kaker Lønnsamarbeid IKS Miljøarbeider i skolene Pedagogisk personale, i inn på tunet PP tjenesten økes Lier Drift Ramme SFO- betalingsfritt for elever med nedsatt funksjon Eldreomsorg, økt ramme Utbytte Lier industrier terminal LIAS Utbytte Lier E-verk Fond driftbudsjett

14 Investeringsbudsjett Investeringsbudsjett: Enøk tiltak (Frogner IKT tjeneste Klima/Flom Trafikksikkerhetstiltak Kulturhus oppsigelse opsjonsavtale Rehabilitering toalett Tranby skole Leasing EL-biler; 5 til hjemmetjenesten og 5 til tjenestebiler stk ladestasjoner Lierbyen Oppgradering kommunale veier Fond investerings budsjett. Nytt Frogner Sykehjem eller Nye Hegg skole Oppdrag, tiltak mv. 2.1 Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges frem som egne saker. 2.2 Strukturprosjektet gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet. 2.3 Opsjon på Kulturhus sies opp fra Rådmannen bes vurdere å flytte PP-tjenesten fysisk nærmere brukerne, f eks til skolene og/eller helsestasjonene. 2.5 Rådmannen ser på muligheten for å søke statlige prosjektmidler for å kunne overta den psykiatriske oppfølgingen av barn/unge på lokalt plan og samtidig øke den tilhørende, faglige kompetansen på helsestasjonene. 2.6 For å øke bruken av kollektivtransport er det viktig at det tilrettelegges for dette gjennom parkering ved kollektivknutepunkter som Lier stasjon og E 18 på Kjellstad. Parkering kan være tilpasset bruken av parkeringsbevis. Rådmannen prioriterer arbeidet med dette og utarbeider en oversikt som viser hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan dette kan finansieres. 2.7 Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vurdere hvordan Frogner syke-hjem skal erstattes innen 2012/13, man anvender Nøstehagen som mønster evt. med kjøkken. Det forutsettes at ulike lokaliseringsalternativer blir utredet innen utgangen av Det forutsettes at økt utbytte fra Lier Drift, Lier E-verk og Lier industriterminal (Lias) finansieres ved effektivisering og rasjonalisering. 3 Rådmannens mål for Grønne Lier - miljø/energihandlinger: Ha utarbeidet miljøprogram for Lierstranda utviklingsprosjekt, der miljøtekniske løsninger skal vektlegges. 3.2 Skole. Alle skolene har en hyppig og systematisk kartlegging av elevenes leseferdigheter og en praksis som møter behovet for tidlig innsats i leseopplæringen. Alle barn i skolefritidsordningen har tilbud om fysisk aktivitet. 3.3 Barnehage Innføre et kvalitetssystem for kommunale og private barnehager.

15 3.3 Omsorg: Ha gjennomført programmeringsfasen for nytt sykehjem som grunnlag for et eventuelt forprosjekt. Ha tilpasset driftsnivået i omsorgstjenestene til ressurstilgangen. 4 Boligbyggeprogram for Boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden vedtas som en del av kommuneplan " Forslag om å legge rådmannens beslutningsgrunnlag ut til offentlig ettersyn ble vedtatt med 11 stemmer (4H,4AP,1KRF,1SP,1V) mot 2 stemmer (FRP) avgitt for Knut Eilert Sørnes sitt forslag. Formannskapets vedtak : Rådmannens forslag til Handlingsprogram for tas til orientering. Formannskapets behandling: Saken ble tatt til orientering. Tjenesteutvalgets vedtak: Rådmannens forslag til Handlingsprogram tas til orientering med følgende merknad: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker at budsjett styrkes med kr Dette vil bl.a. gi rådets medlemmer mulighet til å delta på kurs og konferanser som fylketsrådet arrangerer. Tjenesteutvalgets behandling: Rådmannens forslag til Handlingsprogram tas til orientering med følgende merknad: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker at budsjett styrkes med kr Dette vil bl.a. gi rådets medlemmer mulighet til å delta på kurs og konferanser som fylketsrådet arrangerer. Miljøutvalgets vedtak: Rådmannens forslag til Handlingsprogram , tas til orientering. Miljøutvalgets behandling: Rådmannens forslag til Handlingsprogram , tas til orientering.

16 Planutvalgets vedtak: Saken tas til orientering. Planutvalgets behandling: Planutvalget tok saken til orientering. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak: Rådmannens forslag til Handlingsprogram tas til orientering. Rådets budsjett styrkes med kr ,- til kurs og konferanser. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling: Rådet tok forslag til Handlingsprogram til orientering. De ønsker at Rådets budsjett styrkes med kr ,-. Dette vil bl.a. gi Rådets medlemmer mulighet til å delta på kurs og konferanser som fylkesrådene arrangerer. Rådmannens forslag til vedtak: Uten forslag til vedtak. Rådmannens saksutredning: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Sammendrag: Vedlegg: -Handlingsprogram Virksomhetskatalog Dokumentene sendes i egen forsendelse. Utredning: Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene. Planen skal gi en oversikt over kommunens inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver og skal omfatte hele kommunens virksomhet. Rådmannen legger frem beslutningsgrunnlaget for formannskapet slik praksis også har vært tidligere.

17 Følgende fremdriftsplan er lagt til grunn: Aktivitet Tidspunkt Aktivitet Handlingsprogrammet ferdig fra administrasjonen Hovedutvalgsbehandling Formannskapet innstiller Dokumentene i HP legges ut til offentlig gjennomsyn Kommunestyrets behandling Tidspunkt 05.nov nov 26.nov 27.nov 15.des Det er formannskapet som legger forslag til handlingsprogram ut til offentlig ettersyn. Rådmannen fremmer derfor ikke formelt forslag til vedtak i saken. Under arbeidet med handlingsprogrammet har det vært dialog mellom kommunestyret og virksomhetslederne med drøfting av utfordringer. Det har også vært dialog mellom rådmannen og utvidet formannskap underveis. Før formannskapet fremmer sitt forslag, vil beslutningsgrunnlaget bli behandlet i partiene og hovedutvalgene. Rett utskrift bevitnes: Dato: Anne K. Olafsen (s.)

18 Innhold: Innledning...2 Leserveiledning...6 Sammendrag...7 Samfunn...9 Tjenester Tjenesteutvalget...13 Skole/skolefritidsordning...13 Barnehager...15 PP-tjenesten...16 Omsorgstjenestene...17 Hjemmetjenestene Sykehjem og boliger for eldre med heldøgns bemanning...20 Kjøkkenvirksomheten...21 Boliger for funksjonshemmede...22 Psykisk helsetilbud...25 Rehabilitering...26 Habilitering...27 Barneverntjenesten...28 Sosialtjenesten...28 Helsetjenesten...29 Voksenopplæringen...30 Kultur og fritid kultur...30 Lier bibliotek...32 Kulturskolen...33 Kirke, gravlunder og tilskudd andre trossamfunn...33 Investeringsbudsjett...35 Miljøutvalget...37 Sektor for samfunnsutvikling...37 Anlegg og eiendom...37 Landbruksforvaltningen...41 Kultur og fritid park, idrett og friluftsliv...42 Investeringsbudsjett...43 Planutvalget...45 Planseksjonen...45 Investeringsbudsjett...45 Formannskapet...46 Lier drift...46 Kommunekassererkontoret...47 Stab- og støtteenheten...47 Rådmannsteamet...49 Lier og Hurum IKT-tjeneste...49 Investeringsbudsjett...50 Tjenesteutvikling...52 Medarbeidere...55 Økonomi...59 Vedlegg 1: Oversikt realendringer fellesområder...67 Vedlegg 2: Investeringsprosjekter...68 Vedlegg 3: Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger...71 Vedlegg 4: Gebyrgrunnlag vann og avløp...80 Vedlegg 5: Obligatoriske oversikter...81 Vedlegg (eget hefte): Virksomhetskatalog Handlingsprogram

19 1 Handlingsprogram

20 Innledning Hvert år vedtar kommunestyret økonomiplanen for de fire neste årene slik kommuneloven ( 44) foreskriver. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen (kommunelovens 45 og 46) slik inndelingen av dokumentet er i Lier. Forutsetningen er at økonomiplanen og årsbudsjettet på en realistisk måte skal vise kommunens driftsinntekter og utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet. Rådmannen legger frem et beslutningsgrunnlag som danner utgangspunkt for formannskapets behandling og innstilling til kommunestyret. Handlingsprogrammet uttrykker forslag til kommunens mål og strategier, og skal bidra til å gi retning til tallmaterialet i økonomiplanen ( ) og årsbudsjettet (2010). Dessuten er det utarbeidet en virksomhetskatalog med nøkkeltall for alle virksomhetene som et hjelpemiddel til innsikt og oversikt over kommuneorganisasjonens mangfoldige aktiviteter. Utgangspunkt i kjente størrelser Når rådmannen utarbeider beslutningsgrunnlaget, tar det utgangspunkt i den tjenesteproduksjonen kommunen allerede har, og kommunestyrets vedtak og føringer. I forslaget til handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett beskrives avviket fra det som tidligere er vedtatt. Rådmannen foreslår endringer og viser det både i handlingsprogrammet og i tallmaterialet ved bl.a. ressursdisponeringen. Strammere vilkår for kommuneøkonomien Gjennom forutsetningene i statsbudsjettet for 2010 er kommunene gitt en solid inntektsøkning. Det understrekes imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig til å møte de utfordringene kommunene står overfor. Uttrykte statlige forventninger og oppfatningen hos innbyggerne om flere og bedre tjenester bidrar til at det ikke er samsvar mellom utviklingen i kommuneøkonomien og kravene som stilles til kommunene. Beregninger foretatt av KS viser at det mangler 2,5 mrd kr på landsbasis for at kommuneøkonomien skal kunne karakteriseres som sunn. Sunn økonomi kan blant annet illustreres ved et netto driftsresultat på minst 3 %. Fra regjeringens side er det beregnet en videreført økt satsing på pleie- og omsorgstjenestene. Foreløpig er det imidlertid kommunene selv som må dekke det meste av investeringskostnadene over de frie inntektene. Det er også betenkelig at 2 Handlingsprogram

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer