Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Tid: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Tid: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnøve T. Lauritsen Medlem RO-H Lars Jøran Øverdal Medlem RO-H Roger Sørgård Medlem RO-H Morgan Tyler Brandsø Medlem RO-H Bente Sandmo Medlem RO-AP Stian Skjærvik Hansen Medlem RO-AP Edna Skjervø Medlem RO-AP Per Bremnes Medlem RO-KRF Jan Helge Grydeland Medlem RO-SP Marianne Strøm Medlem RO-SP Ola Håvard Krogfjord Medlem RO-SP Jan Birger Sandmo Medlem RO-SP Roger Gjessing Medlem RO-SP Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Hanne Nilsdotter Hårstad Jon Forfod Inge Monkan Andreas Forfod Henry Terning Unni Kristin Wiik Roger Tellefsen Annlaug Stene Gisle Brattgjerd Kai Tore Herfjord Geir Arne Kosberg Kari H. Larssen Hilde Nordløkken Roy-Bjarne Hemmingsen Harriet Larsen Kari Helmersen Geir Ola Aune Eldrerådet Kontrollutvalget Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Rådmann Sektorleder helse/sosial Sektorleder oppvekst/kultur Sektorleder teknisk/landbruk RO-V RO-H RO-H RO-H RO-AP RO-AP RO-AP RO-KrF RO-SP RO-SP RO-SP RO-V RO-V -1-

2 Kommunalt råd for funksjonshemmede Fosna-Folket -2-

3 Saksnr Sakstittel Lukket Referatsaker RS 33/16 Roan eldreråd - protokoll fra møte RS 34/16 Møtebok fra styremøte og rådsmøte i Fosen Regionråd RS 35/16 Referat fra møtet i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS, møtedato RS 36/16 Referat fra møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS, møtedato RS 37/16 Manifest - Roan kommune RS 38/16 Retningslinjer for bruk av sosiale media Politisk sak PS 86/ /63/1 - Fradeling av Farmannsøya som hel teig. PS 87/16 KST - Protokoll fra møtet PS 88/16 KST - Protokoll fra møtet PS 89/16 HMS - plan for Roan kommune PS 90/16 Planprogram kulturminneplan Roan kommune PS 91/ Rehabilitering av Brandsøy bru PS 92/16 Rådgivende folkeavstemming - kommunereform PS 93/16 Roan kommunes driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2017 og Økonomiplan for perioden PS 94/16 Møteplan for formannskap og kommunestyre, 1. halvår 2017 Roan kommune Einar Eian/sign Ordfører Roy-Bjarne Hemmingsen Rådmann -3-

4 -4-

5 Referatsaker -5-

6 Referatsaker -6-

7 -7-

8 -8-

9 -9-

10 -10-

11 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: N OTAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: S ekretariatet/ TB Møtedato: STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTE BOK Sted: Tid: «Roanstua», Roan kommune Fre dag , kl 1100 (etter representa ntskapsmøtene i Fosen Kommunerevisjon IKS og Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS) Disse møtte: Ogne Undertun Finn Olav Odde (vara for Tom Myrv old) Ove Vollan Vibeke Stjern Steinar Saghaug Einar Eian Line Stein (vara for John Einar Høvik) Bjugn Ørland Rissa Åfjord Leksvik Roan Osen Forfall: Fullmakt: Tom Myrvold, Ørland. John Einar Høvik, Osen Finn Olav Odde, Ørl and. Line Stein, Osen Andre med møterett(som har meldt forfall): Vigdis Bolås, Rissa kommune, Emil Raaen, Bjugn kommune, Snorre Glørstad, Ørland kommune, Jørn Nordmeland, Osen kommune, Alf Petter Tenfjord, Fylkesmannen i Sør - Trøndelag, Karen Espelund, To rhild Aarbergsbotten, Gunnar Singsaas, Ole Harris Hanssen og Asle Brustad, Sør - Trøndelag fylkeskommune, Dag Ystad og Frode Revhaug, Nord - Trøndelag fylkeskommune, Gunn Karin Olsen, Helge Olden, tillitsvalgte. Karianne O. Tung, Stortinget, Bjørn Damhaug, Nær ingsalliansen på Fosen, Vidar Daltveit, Fosen Regionråd. Ellers møtte: Maria Husby Gjølgali, Rissa kommune, Roar Leirset, Osen kommune, Roy Ola Håvard Krogfjord og Bjarne Hemmingsen, Roan kommune, Håkan Berdahl og Per Ola Johansen, Åfjord kommune, Knut O la Vang og Bjørn Ståle Aalberg, Leksvik kommune, Anne Torill Rødsjø og Ådne Røkkum, Bjugn kommune, Knut Ring, Ørland kommune, Kirsti Leirtrø, Sør - Trøndelag fylkeskommune, Torun Bakken fra sekretariatet, Fosen Regionråd. Fordeling: Tilstedeværende, fra værende styremedlemmer, varamedlemmer styret, øvrige rådsmedlemm er, øvrige rådmenn, tillitsvalgte, STFK 1-11-

12 Møteleder: Styrets leder Ove Vollan Styremøtet ble avviklet umiddelbart etter representantskapsmøtene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS og Fosen Kommunerevisjon IKS Oppmøte i styremøtet i følge ovennevnte liste. Ved oppstarten av møtet ble vi ønsket velkommen til Roan kommune av ordfører Einar Eian. Han orienterte om kommunen og omtalte særlig stor aktivitet og optimisme i næringslivet. Innkalling og sakliste til styremøtet ble deretter enstemmig godkjent. Saker til behandling: SAK 11/16 Oppfølging av styrets vedtak Sekretariatets innstilling: Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalget gikk gjennom listen med saker. En del punkter kunne vært fulgt opp på en bedre måte dersom bemanningssituasjonen ved sekretariatet hadde vært normal. Ang sak 06/16 så har ikke rådmannsgruppen behandlet regnskapet for samarbeidsordningene samlet. Vi regner med at vertskommunene har regnskapene for tjenesteområdene innlagt i sine regnskap og at de derigjennom er godkjent i hvert enkelt kommunestyre. Ang sak 07/16 ber Arbeidsutvalget kommunene merker seg at Næringsalliansen har sendt ut forslaget til SNP for behandling i alle kommunestyrer. Ang sak 08/16 vil Arbeidsutvalget følge opp saken i samarbeid med ledelsen i Næringsalliansen. Ang sak 10/16 Sekretariatet har mottatt nytt dokument for oppgjør for aksjene (noen små endringer i ordlyd og utsatt betaling med 1 måned). Arbeidsutvalgets enstemmige innstilling: Styret tar orienteringen, med AU sine kommentarer, til etterretning. Styrets enstemmige vedtak: Styret tar orienteringen, med AU sine kommentarer, til etterretning. SAK 12/16 Fosen Regionråd budsjett 2017 Behandling i rådmannsgruppens møte Rådmannsgruppen har ingen kommentarer til fremlagte budsjettforslag men anbefaler at detaljbudsjettet (kontonivå) tas ut fra saksfremlegget

13 Rådmannsgruppens innstilling: 1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. Styrets vedtak: 1. Forslag til budsjett for Fosen Regionråd vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen SAK 13/16 Regionale samarbeidsordninger driftsbudsjett 2017 (Orienteringssak til styret) Rådmannsgruppens behandling : De fremlagte forslagene for samarbeidsløsningene ble presentert. Det ble stilt noen spørsmål rundt tilleggsregninger som bruker å komme fra Fosen Regnskap. Det ble opplyst at dette er brukerstøtte etc ang Agresso. Med bakgrunn i de spørsmål som ble stilt har Fosen Regnskap nå kommet med et korrigert oppsett (reduksjon på kr , og tatt inn «Agressokostnader» som fremkommer som en egen linje i under tabell. Budsjett Samarbeidsordninger Kommuneandeler driftsbudsjett 2017: Vertskommune Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Små-selskap Sum 2017 inkl fond Sum 2017 eks fond Sum 2016 eks fond Endring 2016/2017 Fosen Regnskap Bjugn Fosen Lønn Åfjord Kemnerktr. Leksvik Fosen IKT 1) Rissa Fosen Barnevern Rissa Fosen Inkasso Rissa Fosen GIS/ Kart Åfjord Fosen sak/arkiv Rissa Helse-/omsorgspr Åfjord SUM drift SUM drift Differanse ) Fosen IKT - eks tilleggstjenester Agressokostnader Bjugn Rådmannsgruppens enstemmige vedtak: 1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2017 for følgende samarbeidsordninger vedtas: a) Fosen Regnskap m/tillegg av brukerstøtte etc ang Agresso 3-13-

14 b) Fosen Lønn c) Kemnerkontoret for Fosen d) Fosen IKT e) Fosen Barneverntjeneste f) Fosen Inkasso g) Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer) h) Fosen Sak/arkiv (Ephorte, m.m) i) Helse og omsorgsprogram (Profil Fosen) 2. De foreslåtte rammer i 2017 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr ,- med unntak av Fosen IKT som har en ramme på kr ,-. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk som kun gjelder for 2017 blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond drift. Utover dette skal fondsmidler kun dekke opp ekstraordinære utgifter. 4. Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd til orientering. Arbeidsutvalgets innstilling: Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering. Styrets vedtak: Styret tar rådmannsgruppens vedtak til orientering. SAK 14/16 Møteplan 2017 for rådmannsgruppe, arbeidsutvalg og styre Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen. Styrets vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar det fremlagte forslag til møteplan for styret, konferansen for formannskapene, samt møter i Arbeidsutvalget, for Styret ber Rådmannsgruppen om å tilpasse sine møter til den vedtatte møteplanen. 3. Arbeidsutvalget drøfter form og innhold for konferansen på Fosen og fremmer sak til neste styremøte. SAK 15/16 Pilotprosjekt Næringsvennlig Region -14-4

15 Utviklingsleder presenterte sakens innhold og informerte om hva det innebærer for Fosenregionen å være pilot for konseptutviklingen av Innovasjon Norges verktøy, Næringsvennlig Region. Rådmannsgruppens behandling : Rådmannsgruppen ble orientert av utviklingsleder i Fosen Regionråd, Torun Bakken. Rådmannsgruppen ser positivt på, og støtter initiativet til at Fosen Regionråd blir pilot for Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig Region og anbefaler styret å vedta deltakelse i prosjektet. Rådmannsgruppen ønsker at det legges frem en sak til behandling i styret. Rådmannsgruppens anbefaling: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar deltakelse som pilot i Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig Region. Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar deltakelse som pilot i Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig region. 2. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektmandat som fremlagt for forstudie, Næringsvennlig region. 3. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektplan som fremlagt for forstudiet Næringsvennlig region. 4. Styret i Fosen Regionråd forutsetter at utviklingsleder Torun Bakken deltar aktivt i arbeidet med Næringsvennlig region for Fosen Regionråd. 5. Ordførerne oppfordres til å orientere kommunestyrene om prosessen. Tilsvarende bør rådmennene orientere sine ledergrupper og næringsavdelinger om arbeidet. Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar deltakelse som pilot i Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig region. 2. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektmandat som fremlagt for forstudie, Næringsvennlig region. 3. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektplan som fremlagt for forstudiet Næringsvennlig region. 4. Styret i Fosen Regionråd forutsetter at utviklingsleder Torun Bakken deltar aktivt i arbeidet med Næringsvennlig region for Fosen Regionråd. 5. Ordførerne oppfordres til å orientere kommunestyrene om prosessen. Tilsvarende bør rådmennene orientere sine ledergrupper og næringsavdelinger om arbeidet. Styrets behandling: Styret ser positivt på tiltaket og mener at å delta i pilotprosjektet for Næringsvennlig Region gir muligheter for Fosen regionen. Det er et godt tidspunkt å iverksette forstudiet av Næringsvennlig Region nå når kommunene skal vedta og implementere ny Strategisk Næringsplan for Fosenregionen. Styrets vedtak: 5-15-

16 1. Styret i Fosen Regionråd vedtar deltakelse som pilot i Innovasjon Norge sitt verktøy Næringsvennlig region. 2. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektmandat som fremlagt for forstudie, Næringsvennlig region. 3. Styret i Fosen Regionråd vedtar prosjektplan som fremlagt for forstudiet Næringsvennlig region. 4. Styret i Fosen Regionråd forutsetter at utviklingsleder Torun Bakken deltar aktivt i arbeidet med Næringsvennlig region for Fosen Regionråd. 5. Ordførerne oppfordres til å orientere kommunestyrene om prosessen. Tilsvarende bør rådmennene orientere sine ledergrupper og næringsavdelinger om arbeidet. Orienteringssaker: Innspill fra Fosen Regionråd til Trøndelag politidistrikt sin tilrådning av tjenestestruktur. Høringsfrist 14. november 2016 (forslag til høringsuttalelse fra Fosen Regionråd ble utsendt til alle før styremøtet) Styret tilsluttet seg forlaget til høringsuttalelse fra Fosen Regionråd. Sekretariatet i Fosen Regionråd Styrets leder, Ove Vollan orienterte om at Torun Bakken har tiltrådt stillingen som Utviklingsleder i Fosen Regionråd fra Dette er en 100 % stilling med treårig varighet med mulighet for forlengelse. Kort presentasjon av Torun Bakken og hvilke arbeidsoppgaver stillingen skal omfatte ble gitt i styremøtet. Videre ble det informert om at sekretariatets daglige leder, Vidar Daltveit, er 100 % langtidssykemeldt og Torun Bakken tiltrer funksjonen som daglig leder for sekretariatet i Fosen Regionråd inntil videre. Alle henvendelser til sekretariatet for Fosen Regionråd rettes til Torun Bakken, mobil , Drøfting Ordførerne for regionrådets syv kommuner innledet omkring sin kommune og status for kommunereformen med bakgrunn i fylkesmannens tilrådning om at Fosen blir én kommune fra Videre ble de interkommunale samarbeidsløsningene på Fosen drøftet på overordnet nivå. Disse sakene vil bli viktig i regionrådsmøtene fremover og settes på sakslisten som drøfting på alle møter i Fosen Regionråd. Møtet slutt kl Tusen takk til kjøkkenet på sykehjemmet i Roan kommune for god servering og Roan kommune for gjestfriheten. Torun Bakken Referent -16-6

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 -26-

27 -27-

28 -28-

29 -29-

30 ROAN KOMMUNE Arkiv: 446 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Roan arbeidsmiljøutvalg /16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Iren Aronsen Viken MANIFEST - ROAN KOMMUNE Vedlegg 1 Manifest - Roan kommune - vedtatt Manifest - Forslag utarbeidet av Prosjektgruppe HMS Sakens bakgrunn og innhold: Rådmannens utnevnte prosjektgruppen for HMS-prosjekt har utarbeidet en oppdatering av forslag til manifest for ansatte i Roan kommune som legges fram til behandling for arbeidsmiljøutvalget. Forslag til manifest er utarbeidet med god involvering/deltakelse i prosjektmøter med verneombud fra alle 5 verneområde Rådmannens innstilling: HMS-prosjektgruppes framlagte manifest for ansatte i Roan kommune tas til orientering. Saksprotokoll i Roan arbeidsmiljøutvalg Behandling: Framlagte forslag til manifest for ansatte i Roan kommune enstemmig vedtatt. Manifestet refereres for kommunestyret. Endelig vedtak: Manifest for ansatte i Roan kommune enstemmig vedtatt. -30-

31 MANIFEST FOR ANSATTE I ROAN KOMMUNE: Vi viser respekt for våre medarbeidere og behandler dem med verdighet. Vi arbeider profesjonelt, lojalt og løsningsorientert. Vi går tjenesteveg, og skiller mellom sak og person. Vi bruker medarbeidersamtaler som virkemiddel for vekst i hele kommunen. Vi utarbeider rutiner og arbeidsbeskrivelser for alle oppgaver, for å sikre trygghet og lik behandling. Vi satser på åpenhet og ærlighet som middel til å skape gode samarbeidsforhold. Både positivt og negativt skal tas opp og drøftes i de fora det hører hjemme. Vi er kritisk til rykter og negativ omtale. Vi skaper felles forståelse av alle viktige begreper for å forstå bedre. Utarbeidet av tilsatte i Roan kommune og politisk vedtatt -31-

32 MANIFEST FOR ANSATTE I ROAN KOMMUNE: Vi i Roan kommune; blir hørt, sett, verdsatt og respektert er positive, imøtekommende løsningsorienterte og lojale går tjenesteveg, og skiller mellom sak og person. er åpne, ærlige og framsnakker hverandre. Jobber etter «Godfotteorien» - du blir god ved å gjøre de andre gode. Hold dine tanker positive, dine tanker blir dine ord. Hold dine ord positive, dine ord blir din adferd. Hold din adferd positiv, din adferd blir dine vaner. Utarbeidet HMS-prosjektgruppe til politisk behandling vedtak. -32-

33 ROAN KOMMUNE Arkiv: 446 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 5/16 Roan arbeidsmiljøutvalg /16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Iren Aronsen Viken RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIA Vedlegg 1 Forslag fra HMS prosjektgruppe - Retningslinjer for bruk av sosiale media Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger forslag fra HMS prosjektgruppe Forslag til retningslinjer for bruk av sosiale media Vurdering: Retningslinjer for bruk av sosiale media har manglet i Roan kommune. Gjennom arbeidet med HMS-prosjektet som pågår har prosjektgruppen utarbeidet et forslag til retningslinjer. Oppsummering: Prosjektgruppens forslag til retningslinjer for bruk av sosiale media framlegges for arbeidsmiljøutvalget Rådmannens innstilling: Retningslinjer for bruk av sosiale media tas til orientering Saksprotokoll i Roan arbeidsmiljøutvalg Behandling: Framlagte retningslinjer for bruk av sosial media enstemmig vedtatt Retningslinjene refereres for kommunestyret. Endelig vedtak: Framlagte retningslinjer for bruk av sosial media enstemmig vedtatt -33-

34 -34-

35 Retningslinjer bruk av sosiale media Som ansatt i Roan kommune bidrar du til hvordan innbyggerne oppfatter kommunen og våre tjenesteområder. Som arbeidsgiver ønsker Roan kommune at ansatte som bruker sosiale medier er bevisste på at de representerer kommunen også som privatpersoner, og opptrer som gode ambassadører på jobb og i fritiden. Vi skaper omdømmet vårt sammen og alle er med å påvirker dette. Du må gjerne omtale Roan kommune, men ikke utgi deg for å være representant for Roan kommune, når du er aktiv som privatperson- vær tydelig på når du opptrer som privatperson og når du opptrer som ansatt. 1. Det du skriver på sosiale medier blir sett av mange og lar seg vanskelig slette. 2. Tenk gjennom hvilken rolle du har på sosiale medier. Privat og profesjonell rolle kobles lett sammen så vær bevist på at selv om du ytrer deg som privatperson kan dette oppfattes som Roan kommunes ytring. Jo mer profilert rolle du har i organisasjonen jo tettere er koblingen. 3. Er du aktiv i faglige diskusjoner, vær åpen om hvor du jobber når det er relevant. 4. Vær bevisst på etiske problemstillinger og reflekter over hvordan du kan oppfattes 5. Tenk gjennom om du som privatperson skal ha kontakt med elever/pårørende/brukere eller leverandører i sosiale medier. Vær bevisst på skillet mellom privat og profesjonell sfære, selv om du synes det er greit kan dette på sikt føre til problemer. 6. Ansatte har ytringsfrihet, men husk at taushetsplikten, kommunens etiske retningslinjer og kommunikasjonsreglementet er gjeldende - også i sosiale medier. Ikke kommenter eller publiser informasjon du har tilegnet deg som ansatt i Roan kommune som enten er taushetsbelagt, er av personvernhensyn, unntatt offentlighet eller er under pågående saksbehandling. Vær forsiktig og bevisst på disse utfordringene! 7. Husk at du er personlig ansvarlig for alt du publiserer og at denne informasjonen er tilgjengelig for alle som har tilgang til din profil i lang tid. Kan du stå for det du skriver/ytrer også i fremtiden? Utvis god folkeskikk og varsomhet. 8. Presiser at du ytrer deg som privatperson, og ikke ansatt i Roan kommune, dersom det kan reises tvil om din rolle. Hvis du publiserer, omtaler eller kommenterer innhold som er relatert til din jobb i kommunen skal du være tydelig på at disse innleggene er dine egne og ikke nødvendigvis representerer Roan kommunes syn eller politikk. 9. Husk at alt du publiserer av tekst, bilder, video m.m. skal være i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., og at du skal verne om opphavsretten. Det betyr at du ikke skal publisere noe du ikke selv eier eller har fått tillatelse til å publisere (eks. bilder av elever, kolleger, pasienter m.m.). 10. Henvendelser direkte til Roan kommune skal besvares av administrator for kommunens profiler på sosiale medier, ikke av enkeltpersoner ansatt i kommunen. -35-

36 Politisksak -36-

37 Politisksak -37-

38 ROAN KOMMUNE Arkiv: 1632/63/1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 86/16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Paul Arne Sørgård 1632/63/1 - FRADELING AV FARMANNSØYA SOM HEL TEIG. Vedlegg /63/1 - Fradeling av Farmannsøya som hel teig /63/1 - Oversiktskart /63/1 - Kommuneplankart Sakens bakgrunn og innhold: Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk og Miljø vedtok i møte å fradele Farmannsøya som hel teig fra gnr. 63/1. Farmannsøya er, i gjeldende kommuneplankart, et område unntatt rettsvirkning. Men ønskes inntatt i kommuneplanen som LNF(R) på grunnlag av vedtatt fradeling. Det er foretatt konsekvensutredninger og høringer i forbindelse med rullering av, og godkjenning av kommuneplan i Det er ikke fremkommet andre momenter i ettertid, det anbefales derfor at arealet blir tatt inn i gjeldende kommuneplan. Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre vedtar at Farmannsøya blir tatt inn i gjeldende kommuneplan med arealformål; LNF(R), som i forslaget til kommuneplan. -38-

39 Roan kommune Roan kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 42023/2016/1632/63/1/6PSO Saksnr: 70/ /63/1 - FRADELING AV FARMANNSØYA SOM HEL TEIG. Hovedutvalget for teknisk og landbruk behandlet overnevnte sak i møte , sak 70/16, der følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø gir dispensasjon med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 fra Pbl 1-8 og fra arealformålet i kommuneplanen, og tillater med hjemmel i Pbl 20-1m og 26-1 at omsøkt parsell fradeles som selvstendig teig. Fradeling forutsetter at parsellen blir liggende i LNF området i gjeldende kommuneplan. Begrunnelse: Fradelingen gjelder uendret bruk. Fradelingen er ikke i strid med prinsippene i Naturmangfoldloven Fradelingen er ikke i strid med de forhold i Jordloven som skal vektlegges. Saksutredning følger vedlagt. Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med hilsen Heidi Eian Simavik Konsulent Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postadresse Besøksadresse -39- Telefon Telefaks E-post Internett Bankgiro

40 Postadresse Besøksadresse -40- Telefon Telefaks E-post Internett Bankgiro

41 ROAN KOMMUNE Arkiv: 1632/63/1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Paul Arne Sørgård 1632/63/1 - FRADELING AV FARMANNSØYA SOM HEL TEIG. Vedlegg /63/1 - Kart /63/1 - Oversiktskart Sakens bakgrunn og innhold: Einar Eian søkte om fradeling av Farmannsøya som hel teig fra gnr 63/1. Det søkes om å fradele ca m² til uendret bruk. Planstatus: Parsellen ligger i område som i gjeldende kommuneplan har status «Område unntatt rettsvirkning». Nabovarsel/høringer: Denne saken har vært ute på høring hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og det er ingen motsigelser til fradeling til uendret bruk. Vurdering etter Plan- og bygningsloven: Omsøkt parsell ligger innenfor 100-metersbeltet mot sjøen, og i LNF(R) område, hvor det må dispenseres både fra bestemmelsene i Pbl 1-8 og fra kommuneplanens arealdel. Plan- og bygningsloven 19-2 sier blant annet: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Det er saksbehandlers vurdering at hensynene til LNF(R)-formålet ikke blir tilsidesatt ved fradeling til uendret bruk. Det samme gjelder hensynet til bestemmelsene i 1-8 i Plan- og bygningsloven. Vurdering etter Naturmangfoldloven (Nml): Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for fradeling. Postadresse Besøksadresse -41- Telefon Telefaks E-post Internett Bankgiro

42 Kunnskapsgrunnlaget (Jfr. 8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes. Bruk av føre-var-prinsippet (jfr. 9) er dermed ikke relevant. Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes å være liten (jfr. 10). Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en slik måte at tiltakshaver må bære kostnadene (jfr. 11) Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i dette tilfellet krever særlige tiltak (jfr. 12) Saksbehandler finner at tiltaket ikke er i strid med prinsippene i Nml Vurdering etter Jordloven: Parsellen består ikke av dyrket eller dyrkbar jord, så omdisponering etter Jordloven 9 er ikke relevant. Ved revidering av Jordloven 12, som trådte i kraft fra ble delingsforbudet endret til at: Deling av eigedom som er nytta til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet (avgjørelsen er delegert til kommunen). Av lovteksten fremgår videre at det ved avgjørelse skal legges vekt på om 1)delingen legger til rette for en tjenelig og variert bruksstruktur, 2) om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og 3) om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan videre tas hensyn til bosettingen i området. Det er saksbehandlers vurdering at en deling som omsøkt ikke vil ha noen innvirkning på de forhold som er nevnt under pkt. 1)-3) ovenfor. Saksbehandler ser ikke at bestemmelsene i Jordloven er til hinder for omsøkt fradeling. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø gir dispensasjon med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 fra Pbl 1-8 og fra arealformålet i kommuneplanen, og tillater med hjemmel i Pbl 20-1m og 26-1 at omsøkt parsell fradeles som selvstendig teig. Begrunnelse: Fradelingen gjelder uendret bruk. Fradelingen er ikke i strid med prinsippene i Naturmangfoldloven Fradelingen er ikke i strid med de forhold i Jordloven som skal vektlegges. Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Behandling: Hanne Eian var inhabil i denne saken og fratrådte. Andreas Forfod var innkalt og tiltrådte. Erik Jakobsen framsatte følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling med følgende tillegg: Fradeling forutsetter at parsellen blir liggende i LNF området i gjeldende kommuneplan Harald Selnes framsatte følgende forslag til vedtak: Saken utsettes til planstatus er fastsatt. Rådammens innstilling med framsatte tillegg ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Endelig vedtak: Postadresse Besøksadresse -42- Telefon Telefaks E-post Internett Bankgiro

43 Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø gir dispensasjon med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 fra Pbl 1-8 og fra arealformålet i kommuneplanen, og tillater med hjemmel i Pbl 20-1m og 26-1 at omsøkt parsell fradeles som selvstendig teig. Fradeling forutsetter at parsellen blir liggende i LNF området i gjeldende kommuneplan. Begrunnelse: Fradelingen gjelder uendret bruk. Fradelingen er ikke i strid med prinsippene i Naturmangfoldloven Fradelingen er ikke i strid med de forhold i Jordloven som skal vektlegges Postadresse Besøksadresse -43- Telefon Telefaks E-post Internett Bankgiro

44 -44-

45 -45-

46 ROAN KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Iren Aronsen Viken KST - PROTOKOLL FRA MØTET Vedlegg 1 KST - protokoll fra møtet Sakens bakgrunn og innhold: Protokoll følger vedlagt. Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte

47 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funks'on Re resenterer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnøve T. Lauritsen Medlem RO-H Lars Jøran Øverdal Medlem RO-H Roger Sørgård Medlem RO-H Morgan Tyler Brandsø Medlem RO-H Bente Sandmo Medlem RO-AP Stian Skjærvik Hansen Medlem RO-AP Edna Skjervø Medlem RO-AP Per Bremnes Medlem RO-KRF Jan Helge Grydeland Medlem RO-SP Marianne Strøm Medlem RO-SP Ola Håvard Krogtjord Medlem RO-SP Jan Birger Sandmo Medlem RO-SP Roger Gjessing Medlem RO-SP Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Hanne Nilsdotter Hårstad Medlem RO-V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funks'on Re resenterer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Re resenterer Fra administrasjonen møtte: Navn Stillin Roy-Bjarne Hemmingsen Rådmann Iren Aronsen Viken Sekretær Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste -47-

48 Lukket Orienteringssak: Reindriftdistrikt Nord v/terje Haugen. Roan kommune " Einar Eian Ordforer Roy-Bjarne Hemmingsen Radmann Saksnr Sakstittel Referatsaker RS 26/16 Roan Meni hetsråd - Protokoll fra møte RS 27/16 Roan Meni hetsråd - Protokoll fra møte RS 28/16 Roan Meni hetsråd - Protokoll fra møte RS 29/16 Roan Meniahetsråd - Protokoll fra mote RS 30/16 HU HSOK - Protokoll fra møte RS 31/16 HU-TLM Protokoll fra møte RS 32/16 Høringssvar fra kommunene Orland - Bjugn - Åfjord - Roan - Osen vedrorende det videregående opplæringstilbudet Politisk sak PS 80/16 KST - rotokoll fra møtet PS 81/16 Fores orsel om videre dialo med Bju n o Åford kommuner PS 82/16 Kommunereformen - bruk av engangstilskudd til plan-/næringo arkivsarnarbeid PS 83/16 Strate isk nærin s lan for Fosen 2016 til 2020 PS 84/16 Kommunale av ifter 2017 f(- -48-

49 Referatsaker RS 26/16 Roan Menighetsråd - Protokoll fra mote RS 27/16 Roan Menighetsrad - Protokoll fra møte RS 28/16 Roan Menighetsråd - Protokoll fra møte RS 29/16 Roan Menighetsrad - Protokoll fra mote RS 30/16 HU HSOK - Protokoll fra møte RS 31/16 HU-TLM Protokoll fra møte RS 32/16 Høringssvar fra kommunene Ørland - Bjugn - Afjord - Roan - Osen vedrørende det videregaende opplæringstilbudet RS 27/16 32/16 tatt til orientering -49-

50 Politisk sak PS 80/16 KST - protokoll fra møtet Radmannens innstilling: Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstiling Endelig vedtak: Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte PS 81/16 Forespørsel om videre dialog med Bjugn og Afjord kommuner Rådmannens innstilling: Med bakgrunn i tidligere behandlinger i kommunestyret, og de vedtak som allerede er fattet, legges saken fram for politisk behandling uten innstilling. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Morgan Brandsø (H) satte fram følgende utsettelsesforslag: Roan kommunestyret stemmer for å utsette behandling av denne saken. frem til at Fylkesmannen selv møter her, og lar oss få svar på spørsmål vi har. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med II mot 6 stemmer. Endelig vedtak: Roan kommunestyret stemmer for å utsette behandling av denne saken. frem til at Fylkesmannen selv moter her. og lar oss få svar på sporsmål vi har. PS 82/16 Kommunereformen - bruk a engangstilskudd til plan-/næring- og arkivsamarbeid Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre viser til felles mote i administrasjonsutvalgene i Roan og Åfjord den 18. oktober 2016 og slutter seg til etableringen av et samarbeid innenfor plan. næringsutvikline og avslutning og deponering av kommunale arkiver mellom Roan og Åfjord kommuner. -50-

51 Under forutsetning av at Stortinzet vedtar sammenslaing av Roan og Åfjord kommuner i godkjenner kommunestyret at det disponeres 2 millioner kroner til et næringssamarbeid over 2 år mellom de to kommunene, og at det bevilges kr til et arkivsamarbeid mellom kommunene i Kommunestyrets vedtak om bevilgning av til sammen 2,5 millioner kroner over potten for dekning av enaangstilskudd i kommunereformen er videre betinget av at kommunestyret i Åfjord fatter et tilsvarende vedtak. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Roan kommunestyre viser til felles møte i administrasjonsutvalaene i Roan og Åfjord den 18. oktober 2016 og slutter seg til etableringen av et samarbeid innenfor plan, næringsutvikling og avslutning og deponering av kommunale arkiver mellom Roan og Åfjord kommuner. Under forutsetning av at Stortinget vedtar sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner i 2017, godkjenner kommunestyret at det disponeres 2 millioner kroner til et næringssamarbeid over 2 år mellom de to kommunene, og at det bevilges kr til et arkivsamarbeid mellom kommunene i Kommunestyrets vedtak om bevilgning av til sammen 2.5 millioner kroner over potten for dekning av engangstilskudd i kommunereformen er videre betinget av at kommunestyret i Åfjord fatter et tilsvarende vedtak. PS 83/16 Strategisk næringsplan for Fosen 2016 til 2020 Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre vedtar Strategisk Næringsplan for Fosen som framlagt. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: 1nnstillingen ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Roan kommunestyre vedtar Strategisk Næringsplan for Fosen som framlaizt. -51-

52 PS 84/16 Kommunale avgifter 2017 Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre legger ut vedlagte forslag til kommunale avgifter og gebyrer for 2017 på høring fram til endelig behandling i kommunestyret den I5.desember Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Roan kommunestyre le2aer ut vedlagte forslag til kommunale avuifter og gebyrer for 2017 på horina fram til endelig behandling i kommunestyret den 15.desember

53 ROAN KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 88/16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Iren Aronsen Viken KST - PROTOKOLL FRA MØTET Vedlegg 1 KST - Protokoll fra møtet Sakens bakgrunn og innhold: Protokoll følger vedlagt. Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte

54 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Dato: Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funks. on Re resenterer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnove T. Lauritsen Medlem RO-H Lars Joran Overdal Medlem RO-H Roger Sorgard Medlem RO-H Morgan Tyler Brandsø Medlem RO-H Bente Sandmo Medlem RO-AP Stian Skjærvik Hansen Medlem RO-AP Edna Skjervo Medlem RO-AP Per Bremnes Medlem RO-KRF Jan Helge Grydeland Medlem RO-SP Marianne Strøm Medlem RO-SP Ola Håvard Krogfjord Medlem RO-SP Jan Birger Sandmo Medlem RO-SP Roger Gjessing Medlem RO-SP Hanne Nilsdotter Hårstad Medlem RO-V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funks on Re resenterer Hanne Skjæggestad MEDL RO-V Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Re resenterer Kari Larssen Hanne Skjæggestad RO-V Fra administrasjonen møtte: Navn Roy-Bjarne Hemmingsen Iren Aronsen Viken Stillin Rådmann Sekretær Merknader: -54-

55 Saksnr Sakstittel Lukket Politisk sak PS Fores ørsel om videre dialo med B'u li o Åf ord kommuner Alf-Petter Tenfjord fra fylkesmannens kontor deltar på kommunestyremotet for å kunne svare på sporsmål i forbindelse med brev av Roan kommune Einar Eian Roy-Bjarne Hemmingsen Ordforer Rådmann -55-

56 Politisk sak PS 85/16 Foresporsel om videre dialog med Bjugn og Åfjord kommuner Radmannens innstilling: Med bakgrunn i tidligere behandlinuer i kommunestyret. 02 de vedtak som allerede er fattet. legges saken fram for politisk behandlinu uten innstilling. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Morgan Brandso (H) satte fram folgende utsettelsesforslag: Roan kommunestyret stemmer for å utsette behandling av denne saken, frem til at Fylkesmannen selv møter her, og lar oss få svar på spørsmål vi har. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer. Endelig vedtak: Roan kommunestyret stemmer for å utsette behandling av denne saken, frem til at Fylkesmannen selv møter her, og lar oss få svar på spørsmål vi har. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Jan Birger Sandmo (SP) framsatte forslag til svar på brev fra Bjugn og Åfjord kommuner: Forslag til vedtak: Roan kommunestyre viser til brev fra Åfjord og Bjugn vedrørende kommunereform - videre dialog. datert 10.I Roan kommunestyre har to ganger tidligere, i henholdsvis sak 63/16 og sak 66/16 sagt nei til videre dialog med mål om sammenslåing med Bjugn kommune. Roan kommunestyre har gjort sitt retningsvalg og ber derfor Åfjord kommune om endelig a avklare sin samarbeidsretning. Einar Eian (H) framsatte følgende forslag til vedtak: Roan kommunestyre takker ja til forespørselen om dialog med Bjugn og Ålljord kommuner. Hensikten med dialogen er å avklare om det er grunnlag for å gå videre i en prosess med tanke på en sammenslaing av alle tre kommunene. Roan kommune stiller med sitt forhandlingsutvalg. Framsatte forslag til vedtak fra Einar Eian ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer. Endelig vedtak: Roan kommunestyre takker ja til forespørselen om dialou med Bjugn ou Åfjord kommuner. -56-

57 Hensikten med dialogen er å avklare om det er grunnlag for å gå videre i en prosess med tanke på en sarnmenslåing av alle tre kommunene. Roan kommune stiller med sitt forhandlingsutvalg. -57-

58 ROAN KOMMUNE Arkiv: 446 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 4/16 Roan arbeidsmiljøutvalg /16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Iren Aronsen Viken HMS - PLAN FOR ROAN KOMMUNE Vedlegg 1 Overordnet HMS-plan for Roan kommune Sakens bakgrunn og innhold: HMS-prosjektet er innvilget 80% OU-midler fra KS. Prosjektleder for HMS-prosjektet Hassel Consulting AS v/nils Rikard Hassel. Rådmannens oppnevnte prosjektgruppe har utarbeidet forslag til ny overordnet HMS-plan for perioden Prosjektgruppen består av Prosjektleder, HMS-ansvarlig, hovedverneombud og verneombud fra våre 5 verneområder. Vedlagte planforslag er utarbeidet med god involvering fra alle verneombuder. Oppsummering: Prosjektgruppens forslag til overordnet HMS-plan for perioden legges fram for arbeidsmiljøutvalget til behandling Rådmannens innstilling: HMS-plan for Roan kommune tas til orientering. Saksprotokoll i Roan arbeidsmiljøutvalg Behandling: HMS-plan side 8 pkt 11 Verneområder Gjeldende overordnet HMS-plan for perioden , vedtatt i arbeidsmiljøutvalget sak 2/13, møtedato er gjennomgått og revidert i forbindelse med igangsatt HMSprosjekt. -58-

59 Verneområde Vik/Bessaker skole og barnehage endres til Vik/Bessaker barnehage. Arbeidsgiverrepresentant Vik/Bessaker barnehage endres fra Rektor til Styrer. AMU tar HMS planen med endring til orientering. Endelig vedtak: AMU tar HMS plan med endring til orientering -59-

60 OVERORDNET HMS-PLAN FOR ROAN KOMMUNE Gjelder for perioden HMS-PLAN ROAN KOMMUNE PERIODEN

61 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNENS GENERELLE MÅLSETTINGER INTERNKONTROLL HMS-MÅL RISIKOVURDERING AVVIKSMELDING / BEHANDLING RUTINER TIDSFORBRUK OPPLÆRING IA-BEDRIFT BEDRIFTSHELSETJENESTE HMS-ORGANISERING VERNEOMRÅDER... 8 HMS-PLAN ROAN KOMMUNE PERIODEN

62 1. KOMMUNENS GENERELLE MÅLSETTINGER Positive, imøtekommende og kunnskapsrike Godt omdømme blant innbyggere, samarbeidspartnere og ansatte. Verdigrunnlag: God tjenesteyting til ansatte, innbyggere og samarbeidspartnere Bygninger og uteareal gis universell utforming. 2. INTERNKONTROLL Plikten til å innføre og utøve internkontroll er nedfelt i Forskrift om systematisk helse -, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt internkontrollforskriften. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt legge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Dokumenteres Dokumenteres Dokumenteres Dokumenteres Dokumenteres foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt HMS-PLAN ROAN KOMMUNE PERIODEN iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen -62-

63 2. HMS-MÅL A. HOVEDMÅL Som ansatt i Roan kommune bidrar vi til et positivt og godt arbeidsmiljø gjennom vår adferd. Ingen rammes av arbeidsulykker eller pådrar seg helseskader under utøvelse av tjeneste i vår kommune. Vi i Roan kommune; blir hørt, sett, verdsatt og respektert. har en trygg og god arbeidsplass. har stor grad av tilstedeværelse. høy grad av arbeidsglede og trivsel. B. DELMÅL o Ingen utsettes for mobbing, trakassering, trusler eller vold o Roan kommune legger til rette for fysiske aktiviteter og fremme sunne levevaner. 3. RISIKOVURDERING Alle enheter i vår kommune gjennomfører årlig risikovurderinger innen HMS ved bruk av risikomodulen i Kvalitetssystemet. Sektorleder har ansvar for at det blir gjennomført risikovurderinger i sine enheter. Risikovurderingen skal gi svar på: Hva kan gå galt? Hvor stor er sannsynligheten for at det kan gå galt? Hva er konsekvensen hvis det går galt? Hva skal vi gjøre for å minimere og redusere risiko for sannsynlighet og konsekvens? 4. AVVIKSMELDING / BEHANDLING Avvik meldes i avviksmodulen i Kvalitetssystemet. Alle ansatte har plikt til å rapportere avvik som oppdages å har betydning for helse, miljø og sikkerhet i kommunen. Enhetsleder har ansvar for at avvik som avdekkes ved enheten behandles, at det planlegges og gjennomføres korrigerende tiltak, samt å vurdere om tiltakene virker etter sin hensikt før avviket lukkes. Kommunen har definert gjennom veiledningsdokumentasjon hva som er avvik. Alle ansatte gis opplæring i hvordan melde avvik. 5. RUTINER Alle rutiner ligger lett tilgjengelige i Kvalitetssystemet. Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med aktuelle rutiner som forefinnes i Kvalitetssystemet HMS-PLAN ROAN KOMMUNE PERIODEN

64 6. TIDSFORBRUK Verneombudet har rett til å få tid til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Ledelsen er pliktig til å legge til rette for at verneombudene for nødvendig. Deltakelse i årlig internkontroll Dialogmøter med arbeidsgiver og / eller hovedverneombud Kvalitetsfremmende tiltak Opplæring 7. OPPLÆRING Gjennom en planlagt og styrt prosess skal Roan kommunes ansatte få nødvendig opplæring for å utføre sine arbeidsoppgaver på en trygg og forsvarlig måte. Rådmannen har det overordnede ansvar for at det blir foretatt opplæringsplanlegging i hht. Arbeidsmiljøloven. Rådmannen har det overordnede ansvaret for at alle ansatte har tilgang til og kunnskap om bruk av Kvalitetssystemet Risk Manager. 8. IA-BEDRIFT Roan kommune er en IA-bedrift. Avtalen er mellom partene i arbeidslivet og NAV for et mer inkluderende arbeidsliv for å redusere sykefravær, øke andelen med redusert arbeidsevne i arbeidslivet og å øke yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere. 9. BEDRIFTSHELSETJENESTE Etter AML, kap. 3, 3-3 jfr. Forskrift om bedriftshelsetjenesten, skal det være verne- og helsepersonale ved virksomheten dersom det er nødvendig å gjennomføre særlig overvåkning av arbeidsmiljøet eller helsekontroll med arbeidstakerne. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiveren, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalget og verneombudet i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold. 10. HMS-ORGANISERING Organisasjonskart HMS-PLAN ROAN KOMMUNE PERIODEN

65 10.2. Roller og ansvar A. Rådmannen Rådmannen har det overordnede ansvar for at det finnes et internkontrollsystem for HMS. B. Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle; spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i h.h.t andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak etablering og vedlikehold av kommunens systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Jfr. 3-1 helse og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidsordninger utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Utvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til kommunens ledelse og arbeidstakerorganisasjonene. C. HMS-ansvarlig/Personalkonsulent Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter. Det at det finnes andre roller med oppgaver innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) endrer ikke dette. Ulike oppgaver tilknyttet HMS-arbeidet kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar. I Roan er det overordnede ansvaret for HMS delegert til personalkonsulenten.. D. Hovedverneombud Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Hvis det er tvil om hvilket verneombud en sak hører inn under, kan hovedverneombudet avgjøre dette. Ut over dette har ikke hovedverneombudet noen alminnelig myndighet til å styre eller bestemme over det enkelte verneombudets virksomhet. Hovedverneombudet skal med andre ord ikke utøve verneombudets funksjon når verneombudet fungerer tilfredsstillende på sitt område. Hovedverneombudet skal sitte i arbeidsmiljøutvalget som en av de ansattes representanter. Hovedverneombudet kan velges blant ett av verneombudene eller en annen person som har eller har hatt tillitsverv i virksomheten. Valget skjer ved at verneombudene velger hovedverneombud. E. Sektorledere Sektorleder har det overordnede ansvar for at internkontrollsystem er etablert innen sin sektor. HMS-PLAN ROAN KOMMUNE PERIODEN

66 F. Enhetsledere Det praktiske ansvaret for HMS er tillagt den enkelte enhetsledere som skal: sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket setter, inkludert gjennomføring av nødvendige kontroller og målinger. sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt. organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne sørge for at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til AML 5-2 blir sendt sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet. G. Verneombud Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov. Verneombudet skal særlig påse: at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring, at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til AML 5-2 blir sendt. Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. 3-1 H. Ansatte Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstaker skal: bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø gjennom sin adferd. bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader HMS-PLAN ROAN KOMMUNE PERIODEN

67 straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette, uten at det medfører fare for liv eller helse sørge for at arbeidsgiver og/eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener skyldes arbeidet, eller forholdene på arbeidsstedet medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt, eller delvis fravær fra arbeidet delta i dialogmøte, etter innkalling fra arbeidsgiver rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet Skal gjøre seg kjent med og benytte Kvalitetssystemet Risk Manager Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. 11. VERNEOMRÅDER Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Den enkelte avdeling/ område velger sitt eget verneombud Verneområde Arbeidsgivers repr. Kommunehuset Personalkonsulent Tusseladden barnehage Styrer Brandsfjord skole og Brandsfjord barnehage Rektor Vik/Bessaker barnehage Styrer Sør-Roan skole Rektor Pleie- og omsorg ( inne og utetjenesten) Godkjenning og rullering Denne planen behandles i AMU og kommunestyret. Videre rullering av avtalen skjer administrativt gjennom AMU, og orienteres politisk. Enhetsleder HMS-PLAN ROAN KOMMUNE PERIODEN

68 ROAN KOMMUNE Arkiv: C50 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 90/16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Kari Helmersen PLANPROGRAM KULTURMINNEPLAN ROAN KOMMUNE Vedlegg 1 Planprogram kulturminneplan Roan kommune Sakens bakgrunn og innhold: Planprogram for kulturminneplan Roan kommune ble i henhold til vedtak i sak 78/16 lagt ut på høring i 6 uker fra Vurdering: Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen merknader til planprogrammet. Arbeidet med kulturminneplanen tenkes gjennomført som skissert i planprogrammet, det pekes her på de områder en kulturminneplan skal dekke. En kulturminneplan vil være en delplan til kommuneplanen og må hensyntas i kommunal planlegging og saksbehandling. Arbeidet med kulturminneplanen gjennomføres i Rådmannens innstilling: Framlagt planprogram for kulturminneplan Roan kommune vedtas. -68-

69 -69-

70 -70-

71 -71-

72 -72-

73 -73-

74 -74-

75 -75-

76 -76-

77 ROAN KOMMUNE Arkiv: Q31 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 40/16 Roan Formannskap /16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Paul Arne Sørgård REHABILITERING AV BRANDSØY BRU Sakens bakgrunn og innhold: Roan kommune signerte en kontrakt med Fosenhus AS vedrørende rehabiliteringen av Brandsøy bru. Arbeidsstart ble satt til , og med videre korrespondanse med entreprenør er det klart at brua blir stengt klokken 07:00 for så å bli åpnet i løpet av uke 51. Kostnadsoverslaget på rehabiliteringen ble utarbeidet av Safe Control AS og ble estimert til kr ,- eks. mva. (avrundet). Det er også utbetalt kr ,- eks. mva. for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget til Safe Control AS. Kontrakten ble signert til at kontraktarbeidet skal utføres for kr ,- eks. mva. I justert budsjett for 2016 er det satt av kr ,- til prosjektet «Brandsøy bru». Og kr ,- til prosjektet «Nygården bru». Utarbeiding av konkurransegrunnlag Kr ,- eks. mva. Rådmannens innstilling: Roan Formannskap overfører budsjettert beløp fra prosjekt «Nygård bru prosjektnummer 0791» til «Brandsøy bru prosjektnummer 0792» og overfører kr fra «Kommunale veier Brøyting/sandstrøing konto ». Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Utarbeidelse av kontraktarbeid Kr ,- eks. mva. Parkering og anlegg Kr ,- eks. mva. Behov Kr ,- eks. mva. Budsjett Brandsøy bru Kr ,- Budsjett Nygården bru Kr ,- Total Kr ,- -77-

78 Formannskapets endrede innstilling: Roan Formannskap innstiller ovenfor kommunestyre på å overføre budsjettert beløp fra prosjekt «Nygård bru prosjektnummer 0791» til «Brandsøy bru prosjektnummer 0792» og overfører kr fra «Kommunale veier Brøyting/sandstrøing konto ». Formannskapets endrede innstilling enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Roan Formannskap innstiller ovenfor kommunestyre på å overføre budsjettert beløp fra prosjekt «Nygård bru prosjektnummer 0791» til «Brandsøy bru prosjektnummer 0792» og overfører kr fra «Kommunale veier Brøyting/sandstrøing konto ». -78-

79 ROAN KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 92/16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Roy-Bjarne Hemmingsen RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING - KOMMUNEREFORM Sakens bakgrunn og innhold: Det er en godt innarbeidet praksis i det norske lokaldemokratiet å avholde rådgivende folkeavstemminger, selv om slike ikke er lovregulerte. Enhver slik folkeavstemming kan kun være rådgivende og ikke bindene for kommunestyrets representanter ved en senere behandling av samme sak i kommunestyret, hvor endelig vedtak blir fattet. Det er dermed slik at kommunestyret som kollegium må vurdere det resultatet en folkeavstemming gir. Kommunelovens 39 synliggjør denne muligheten gjennom en prinsippbestemmelse for lokale folkeavstemminger. Kommunelovens 39b: Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemminger. Valgloven har ingen bestemmelser som regulerer selve gjennomføringen av en lokal folkeavstemming. Valgmyndigheten i den enkelte kommune er selv ansvarlig for gjennomføringen. Det kan imidlertid være naturlig å ta utgangspunkt i valglovens bestemmelser og gjøre disse gjeldende så langt det er hensiktsmessig. Kommunestyret må selv fastsette regelverket for en folkeavstemming etter kommuneloven 39b, herunder regler for hvem som skal få ha stemmerett og adgangen til å klage. Dette innebærer blant annet at kommunen bør sikre at prinsippet for allmenn stemmerett og hemmelig stemmegivning blir etterlevd. I skrivende stund har vi et vedtak fra kommunestyrets behandling i ekstraordinært møte den 1.desember 2016, som fastslår at Roan kommune kan gå inn i samtaler med Bjugn og Åfjord kommuner for å se på muligheten til å komme fram til en intensjonsavtale mellom disse tre kommuene. Slike samtaler har enda ikke startet, og første møte mellom kommunenes forhandlingsdelegasjoner, supplert med tillitsvalgte og rådmenn, er fastsatt til tirsdag 13.desember Det er dermed en utfordring å få eventuelle vedtak i riktig rekkefølge. Fakta pr skrivende stund er at kommunestyret klart har sagt at en eventuell sammenslåing med kommuner utover allerede vedtatt sammenslåing med Åfjord kommune, skal være henstand for en folkeavstemming. Dette sett opp mot de frister som er satt av departementet hvor det forventes en avgjørelse i den enkelte kommune innen året 2016, og med gitt utsettelse til 31.januar 2017, medfører at kommunestyret i Roan må vedta en eventuell -79-

80 folkeavstemming innenfor denne fristen, samtidig slik at saken kan sluttbehandles av kommunestyret innenfor samme frist. Et vedtak i denne saken nå, er dermed et vedtak betinget av at det i den nærmeste tiden blir fremforhandlet en intensjonsavtale mellom alle tre kommuner, og at denne avtalen blir anbefalt av kommunestyret slik at kommunens innbyggere på bakgrunn av denne kan ta en beslutning på om Roan kommune skal slå seg sammen med Bjugn og Åfjord kommuner og sammen bygge en ny kommune bestående av alle tre kommuner fra 01.januar I et slikt tilfelle vil tidligere vedtak om sammenslåing med Åfjord kommune falle bort. Vurdering: Kommunestyret har tidligere signalisert at man ønsker, slik som ved forrige rådgivende folkeavstemming, at alle som fyller 16 år i det året folkeavstemmingen gjennomføres får stemmerett. Dette vil innebære at alle som er født i 2001 eller tidligere, og som er folkeregistrert i Roan Kommune, innrømmes stemmerett ved denne rådgivende folkeavstemmingen. Skal det være mulig å gjennomføre ett eller flere folkemøter slik at en eventuell intensjonsavtale kan bli presentert for kommunens innbyggere på en god måte, må dato for selve avstemmingen settes så sent som mulig. Et vedtak om folkeavstemming må derfor vedtas nå, slik at nødvendig materialer som manntallslister, lokaler m.m. kan bestilles og gjøres klart. Det vil på et senere tidspunkt være lettere å avlyse en folkeavstemming enn det vil være å starte arbeidet på et senere tidspunkt og samtidig holde seg innenfor de gitte tidsfrister. Utformingen av selve stemmesedlene og hvilke(-t) spørsmål som skal stilles under en evt. folkeavstemming må kommunestyret komme tilbake til etter at intensjonsavtalen foreligger. Det er i det framlagte forslaget til budsjett for 2017 ikke tatt høyde for en slik rådgivende folkeavstemming. Foreslått gjennomføring vil som presentert i dette saksframlegget medføre noen ekstra kostnader for kommunen. Det må påregnes kostnader i forbindelse med utskriving av manntall fra folkeregisteret, trykking av stemmesedler, annonsering og møtegodtgjørelser til stemmestyrer. Kostnadene foreslås dekket inn via Tilfeldige utgifter til Formannskapets disposisjon. Oppsummering: Det foreslås på bakgrunn av overstående at en rådgivende folkeavstemming i forhold til om kommunene Bjugn, Åfjord og Roan kommuner skal gå sammen om å bygge en ny kommune fra og med 01.januar 2020, fastsettes til mandag 30.januar Alle som er bosatt i kommunen og født i 2001 eller tidligere får stemmerett. Det gjennomføres forhåndsstemming ved kommunehuset i Roan fra og med onsdag 25. januar og hver dag inkl. lørdag og søndag fram til valgdagen. Åpningstider for forhåndsstemming blir kl. 10:00 14:00 alle nevnte dager. Forhåndsstemming kan kun skje i kommunen, dette pga. praktisk gjennomføring med avkryssing i manntallet. Dato for forhåndsstemming ved sykehjem/trygde- og omsorgsboliger avtales med enhetsleder ved sykehjemmet. Det vil også være mulig å søke om ambulerende stemmegiving. Dette vil bli annonsert på kommunens hjemmesider og ved oppslag rundt i kommunen. Det tas utgangspunkt i valglovens bestemmelser når det gjelder selve gjennomføringen. Manntall bestilles hos Folkeregisteret. -80-

81 Rådmannens innstilling: Det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen i Roan kommune mandag 30.januar 2017 i de stemmelokaler og innenfor de åpningstider som gjaldt for kommunevalget i Gjennomføringen skjer etter valglovens bestemmelser så langt dette er hensiktsmessig. Stemmerett gis til alle som er folkeregistrert bosatt i Roan kommune og født i 2001 eller tidligere. Forhåndsstemming avholdes ved kommunehuset i Roan i tidsrommet onsdag 25.januar søndag 29.januar Åpningstiden blir kl. 10:00 14:00 alle dager. Forhåndsstemming ved sykehjem, trygde- og omsorgsboliger avtales med enhetsleder for sykehjemmet. Ambulerende avstemming annonseres på kommunens hjemmeside og ved oppslag på oppslagssteder. Teksten på stemmesedler bestemmes på et senere tidspunkt. Kostnader dekkes av Tilfeldige utgifter til Formannskapets disposisjon. Valgstyret og de valgstyret velger gis i oppgave å gjennomføre den rådgivende folkeavstemmingen. -81-

82 ROAN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 38/16 Roan Formannskap /16 Roan arbeidsmiljøutvalg /16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Roy Bjarne Hemmingsen ROAN KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017 SAMT ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Vedlegg 1 Budsjett/økonomiplan , F-skapets endelige forslag 2 Særutskrift Roan kommunes drifts- og investeringsbudsjett 2017 samt økonomiplan for perioden eldrerådets uttalelse 3 Frem sending av sak 12/16 fra kontrollutvalget - Budsjett 2016 for kontrollutvalget i Roan kommune - forslag Sakens bakgrunn og innhold: Det vises til vedlagte budsjettdokument Rådmannens innstilling: 1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2017 settes til ,- kr. 2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B. 3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på ,- kr., vedtas som Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2B 4. Det vedtas låneopptak på inntil ,- kr. til finansiering av investeringene. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser. 5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som tabell 2A 6. Det vedtas en reduksjon i antall senger ved sykehjemmet til 15 stk.. 7. Ordningen med sommeråpen barnehage avvikles. 8. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder -82-

83 (Jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd, bokstav b): a) Verker og bruk. I tillegg vil det i 2017 som i 2016 og 2015 skrives ut eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jfr. esktl. 11, første ledd. b) Boliger. Skattesatsen settes til 2 promille, for boliger i forhold til utført taksering, i c) Fritidshus. Skattesatsen settes til 2 promille, av utført taksering, i d) Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 9. Skatteøret for kommunen fastsettes til høyeste sats. 10.Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet. 11.Udisponert beløp stort kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Formannskapet vedtok følgende endringer basert på rådmannens budsjettforslag: Investeringsbudsjett Prosjekt Hovedplan vann strykes i 2017 Prosjekt Avløp Hofstad skyves til 2018 Prosjekt Utvikling av Fosen kysthavn innarbeides med en budsjettramme på kr Ramme for låneopptak økes med kr Driftsbudsjett 2017: Driftsbudsjettet tilføres en inntekt tilsvarende renter og avdrag på låneopptak i forbindelse med prosjekt Utvikling av Fosen kysthavn. Ansvar 200 Funksjon 2152 og 2210: feil fortegn korrigeres (kr merinntekt) Funksjon 2021 styrkes med kr Funksjon 2022 styrkes med kr Ansvar 500, funksjon 3257 Kto reduseres med kr Ansvar 510, funksjon 1300 Renholder budsjettert både på kto og Kto , og reduseres med totalt kr Ansvar 992 Kto Dekning av tidligere underskudd økes med kr i Flere ansvar -83-

84 Kto reduseres med totalt kr Forvaltningskostnader synliggjøres ved bruk av funksjon Mindreforbruk etter endringene avsettes til disposisjonsfond. Økonomiplan Renter og avdrag i forbindelse med låneopptak i innarbeides i økonomiplanen. Kostnader til voksenopplæring, ansvar 200 funksjon 2130, reduseres med kr for 2018, 2019 og Lønnsreserven dobles i 2018 og Formannskapets endringer innarbeides i budsjettdokumentet og legges frem som formannskapets budsjettforslag datert Endelig vedtak: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å gjøre følgende vedtak basert på formannskapets budsjettforslag datert : 1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2017 settes til ,- kr. 2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B. 3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på ,- kr., vedtas som Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2A og 2B 4. Det vedtas låneopptak på inntil ,- kr. til finansiering av investeringene. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser. 5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som tabell 2A 6. Det vedtas en reduksjon i antall senger ved sykehjemmet til 15 stk. 7. Ordningen med sommeråpen barnehage avvikles. 8. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt og den alminnelige eiendomsskattesatsen er 7 promille, jfr. Eigedomsskattelova (Esktl) 11, første ledd. Det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder jfr. esktl. 3, første ledd, bokstav b): a. Verker og bruk. I tillegg vil det i 2017 som i 2016 og 2015 skrives ut eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jfr. esktl. 11, første ledd. b. Boliger. Skattesatsen settes til 2 promille, for boliger i forhold til utført taksering, i c. Fritidshus. Skattesatsen settes til 2 promille, av utført taksering, i Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 9. Skatteøret for kommunen fastsettes til høyeste sats. 10. Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet. 11. Udisponert beløp stort kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Saksprotokoll i Roan arbeidsmiljøutvalg Behandling: -84-

85 AMU varamedlemmer - både ansatterepresentanter og arbeidsgiverrepresentant var innkalt til møtet. Rådmannen fremmet ønske om å behandle AMU sak PS 3/16 med AMU-medlemmer samt alle tillitsvalgte. De tillitsvalgte godkjente at felles info om budsjett 2017 ble gitt i AMU møtet. Rådmannen og sektorledere orienterte om budsjett 2017 Endelig vedtak: AMU tar budsjett 2017 til orientering -85-

86 BUDSJETT 2017 m/investering og Økonomiplan Formannskapets forslag Ti l behandling i Roan kommunestyre ROAN KOMMUNE -86-

87 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Innhold: Formannskapets behandling, sak 38/16 side 3 1. Rådmannens innledning side 7 2. Status side Utfordringer side B efolkningsprognose side B efolkningsutvikling side Antall eldre og yrkesaktive side Drift side 14 Ansvarsområde Ordfører side 14 Ansvarsområde Rådmann side 14 Ansvarsom råde 180 Rådmann side 15 Ansvarsområde 200 Skole / barnehage / kultur side 16 Ansvarsområde Helse og omsorg side 22 Ans varsområde Tekni sk / landbruk og miljø side 30 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet side 33 Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjettet side 34 Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjettet side 39 Budsjettskjema 2 B In vesteringsbudsjette t side 40 KS - Prognosemodell for s katt og rammetilskudd side 41 Oversikt over utgifter til renter o g avdrag de neste 4 år side

88 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Roan kommune Arkiv : 150 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 38/16 Roan Formannskap Saksbehandler: Roy Bjarne Hemmingsen ROAN KOMMUNES DRIFTS - OG INVESTERINGSBUDSJ ETT 2017 SAMT ØKONOM IPLAN FOR PERIODEN Vedlegg 1 Budsjett 2017 m/investering og Økonomiplan Sakens bakgrunn og innhold: Det vises til vedlagte budsjettdokument Rådmannens innstilling: 1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2017 settes til , - kr. 2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B. 3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansiering sbehov på , - kr., vedtas som Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2B 4. Det vedtas låneopptak på inntil , - kr. til finansiering av investeringene. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser. 5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som tabell 2A 6. Det vedtas en reduksjon i antall senger ved sykehjemmetil 15 stk.. 7. Ordningen med sommeråpen barnehage avvikles. 8. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på f ølgende områder (Jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd, bokstav b): a) Verker og bruk. I tillegg vil det i 2017 som i 2016 og 2015 skrives ut eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jfr. esktl. 11, første ledd

89 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN b) Boliger. Skattesatsen settes til 2 promille, for boliger i forhold til utført taksering, i c) Fritidshus. Skattesatsen settes til 2 promille, av utført taksering, i d) Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 9. Skatteøret for kommunen fastsettes til høyeste sats. 10.Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet. 11.Udisponert beløp stort kr , - avse ttes til disposisjonsfond. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Formannskapet vedtok følgende endringer basert på rådmannens budsjettforslag: Investeringsbudsjett Prosjekt Hovedplan vann strykes i 2017 Prosjekt Avløp Hofstad skyves til 2018 Prosjekt Utvikling av Fosen kysthavn innarbeides med en budsjettramme på kr Ramme for låneopptak økes med kr Driftsbudsjett 2017: Driftsbudsjettet tilføres en inntekt tilsvarende renter og avdrag på låneopptak i forbindelse med prosjekt Utvikling av Fosen kysthavn. Ansvar 200 Funksjon 2152 og 2210: feil fortegn korrigeres ( kr merinntekt) Funksjon 2021 styrkes med kr Fun ksjon 2022 styrkes med kr Ansvar 500, funksjon 3257 Kto reduseres med kr Ansvar 510, funksjon 1300 Renholder budsjettert både på kto og Kto , og reduseres med totalt kr

90 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Ansvar 992 Kto De kning av tidligere underskudd økes med kr i Flere ansvar Kto reduseres med totalt kr Forvaltningskostnader synliggjøres ved bruk av funksjon Mindreforbruk etter endringene avsettes til disposisjonsfond. Økonomiplan Renter og avdrag i forbindelse med låneopptak i innarbeides i økonomiplanen. Kostnader til voksenopplæring, ansvar 200 funksjon 2130, reduseres med kr for 2018, 2019 og Lønnsreserven dobles i 2018 og Formannskapets endringer innarbeides i budsjettdokumentet og legges frem som formannskapets budsjettforslag datert Endelig vedtak: Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å gjøre følgende vedtak basert på formannskapets budsjettforslag datert : 1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2017 settes til , - kr. 2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B. 3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på , - kr., vedtas som Roan kommunes investeringsbudsjett for 2017, Ref. tabell 2A og 2B. 4. Det vedtas låneopptak på inntil , - kr. til finansiering av investeringene. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser. 5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som tabell 2A 6. Det vedtas en reduksjon i antall senger ved sykehjemmetil 15 stk. 7. Ordningen med sommeråpen barnehage avvikles. 8. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt og den alminnelige eiendomsskattesatsen er 7 promille, jfr. Esktl. 11, første ledd. Det skrives ut eiend omsskatt på følgende områder. (Jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd, bokstav b): a. Verker og bruk. I tillegg vil det i 2017 som i 2016 og 2015 skrives ut eiendomsskatt på øvrige næringslokaler. Skattesat settes til 7 promille. b. Boliger. Skattesa tsen settes til 2 promille, for boliger i forhold til utført taksering, i

91 BUDSJETT 2017 M/IN VE STERIN G OG ØKONOMIPL AN c. Fritidshus. Skattesatsen settes til 2 promille, av utført taksering, i Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 9. Skatteøret for kommune n fastsettes til høyeste sats. 10. Rådmannen gis fullmakt til mindre, tekniske justeringer av budsjettet. 11. Udisponert beløp stort kr , - avsettes til disposisjonsfond

92 1. Rådmannens innledning BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN De to siste driftsårene, 2015 og 2016, viser at de tiltak som er igangsatt fører oss riktig vei. Selv om flere av tiltakene har vært omdiskuterte og dermed også lite populære har de vært nødvendige. Det har vært tøffe år for ansatte i kommunen, for å kunne gi et best mulig tilbud til kommunens innbyggere, samtidig som vi har vært nødt til å kreve mere inn fra kommunens innbyggere, gjennom eiendomsskatt. Det har også vært nødvendig å gjennomføre en reduksjon i antallet skoler i kommunen. Disse tiltakene svir for oss alle. Trøsten for hver og en av oss er at det ser ut til at disse tiltakene er med på å snu den økonomiske situasjonen i Roan, og at de dermed fører oss ut av ROBEK (ROBEK = Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll) før vi kan regne inn de all er største inntektene gjennom eiendomsskatten fra Roan Vindpark. Jeg mener nå at vårt hovedmål for 2017 blir å sikre Roans økonomiske stilling. Vi vil benytte budsjett -, økonomi - og handlingsplan sammen med samfunnsdelen i kommunens kommuneplan, til å bidra for å sikre dagens tjenestenivå fram mot For 2017 er det i «grønt hefte» (Forslag til statsbudsjett) anbefalt en deflator på 2,5%, dvs. dette er forventet økning i lønn og drift. Dette gir ikke handlingsrom for å utvide eller høyne driftsnivået sett i forhold til 2016, men det gir oss en trygghet for at dagens aktivitetsnivå, under visse forutsetninger, kan opprettholdes. Disse forutsetningene inneholder forventede økte inntekter fra vindparkene og fortsatt økt aktivitet ved kommunens havner, i all hovedsak Fosen Kysthavn. Det er flere ting som påvirker kommunens økonomi, men nedenfor gjengitte tabeller skulle vise oss at vi har gjort noe riktig de siste årene. Tallene er alle hentet fra ikostra.no og viser hva som er rapportert inn fra egen komm une, sammenlignet med sammenlignbare kommuner, her Snillfjord kommune, og våre naboer Osen og Åfjord kommuner. 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Sammenligning av brutto driftsresultat Bto. driftsresultat i prosent av bto. driftsinntekter 0,00% -1,00% ,00% -3,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt 7-92-

93 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Samme tabell her men da med nettotallene, samme gledelige utvikling, men viser at vi fremdeles burde ha noe å gå på: 5,00% Netto driftsresultat Nto. driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% ,00% -3,00% -4,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Året 2016 har også stått i bærekraftighetens tegn. Kommunen har fra politisk og administrativt hold deltatt på to ROBEK - samlinger initiert av KS og Fylkesmannsembetet. Det har gjennom første halvdel av året vært fokus på bærekraft gjennom arbeidet på disse samlingene i till egg til arbeidet i egen lokal arbeidsgruppe mellom samlingene, og under det daglige arbeidet med regnskap og budsjett. Dette vil bli forsøkt videreført i det daglige virke. Det er viktig at vi får mest mulig ut av hver krone samtidig med at vi må ha tjent pengene før de kan brukes. Dette samtidig som at vi klarer å holde et tjenestenivå overfor kommunens innbyggere som vi kan si oss fornøyd med. Ser vi da på vår kommunes langsiktige gjeld i sammenheng med de samme sammenlignbare kommunene gir det oss også l itt positive signaler. Nedenstående tabell viser oss at vi er eneste kommune, også i forhold til summen av alle kommuner i kommunegruppe 6 óg i forhold til landsgjennomsnittet, som faktisk har en nedgang. Men; vår langsiktige gjeld er fortsatt svært høy, l angt høyere enn de vi sammenlikner oss med her. Det er ikke rom for økte investeringer i 2017 som må lånefinansieres utover det aller strengeste av nødvendigheter. Viser her til investeringsbudsjettet

94 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN ,00% Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Vår gjeldssituasjon kommer nok enda tydeligere fram på følgende tabell som i større grad viser hvor stor vår gjeld er sammenliknet med de samme kommunene Netto lånegjeld Nto. lånegjeld i kroner pr. innbygger Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt 9-94-

95 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Til tross for stramme rammer vil Roan kommune også i 2017 klare å opprettholde et godt tilbud til innbyggerne innenfor Helse - og Omsorgsektoren. Vi har i dag ingen ventetid på å få et relevant tilbud ved sykehjem, trygdeboliger og/eller omsorgsboliger. Den hjemmebaserte omsorgen stiller opp og leverer til de forventninger som stilles til enheten. Imidlertid blir også vi i Roan Kommune utfordret på å dreie en større andel av Helse - og omsorgstjenestene over fra institusjonell til hjemmebasert omsorg. Dette e r et arbeide sektoren allerede har begynt å jobbe med, og som må tas på største alvor i de nærmeste årene, samtidig som at kvaliteten på våre tjenester fortsatt skal være på topp. Innenfor Oppvekst har vi andre utfordringer. Både for elever og lærere blir det faglige miljøet lite når våre knapt 100 elever fordeles på to skoler. Samtidig har vi i dag en kvalitet på veier, og avstander, som tilnærmet umuliggjør en samling av våre elever på bare en skole. For å lykkes med det viktige økonomiarbeidet mener j eg at en god og sammenhengende kommuneplanlegging er nødvendig, med tydelige koblinger mellom kommuneplanens samfunnsdel, økonomi - og handlingsplanen og virksomhets - og fagplanene. Samtidig må vi evne å rapportere, lære og korrigere kursen på både administ rativt og politisk nivå, basert på erfaringene underveis. Da er godt tallmateriale og statistikk helt nødvendig, men disse bør også følges av mer kvalitative fortellinger om den kommunale hverdagen. Dette blant annet gjennom en styrking av ressursene på de tte feltet. Totalt sett så legges det herved fram et stramt, men allikevel godt budsjettforslag til politisk behandling for Deflatoren er satt til 2,5%. Tjenestenivået er jevnt over bra, og inntektene ser ut til å være forutsigbare og reelle. Det er derfor med en god følelse at det nå legges fram et budsjettforslag som finner rom for full inndekning av overforbruket fra 2013, samtidig som det er et lite, men reelt underforbruk i framlagte budsjettforslag. Muligheten til å innarbeide merforbruket fra 2014 inn i budsjettet for 2017 hadde vært fristende. Hadde vi klart dette i løpet av 2017 ville vi ha vært ute av ROBEK sommeren/høsten Jeg finner det imidlertid ikke realistisk å legge dette inn i det fremlagte budsjettforslag for Det vil imi dlertid være mulig å komme tilbake til dette når vi med sikkerhet vet hvor store inntektene fra Skomakerfjellet og Roan Vindpark i 2017 faktisk blir. I det fremlagte budsjettforslaget har vi kun tatt med det vi føler oss helt sikre på. Sannsynligheten for at disse inntektene kan bli større er tilstede. Dette sammen med et forventet mindreforbruk i 2016 vil være klart i løpet av første halvår Viser disse tallene samlet sett, sammen med 1.tertialrapport 2017, at det er mulig å ta inn merforbruket fra 2014, vil vi ha en mulighet for det i forbindelse med en budsjettjustering i juni Status Roan kommune vedtok innkreving av eiendomsskattil også å omfatte boliger og fritidshus i tillegg til verker og bruk også for I tillegg er også Næringsbygg i lagt 7 promille utfra verditakst. Verker og Bruk har same takst og ble retaksert i forbinde lse med utvidelsen fra og med For Boliger og Fritidshus er satsen fortsatt satt til 2 promille. Kommunestyret har vedtatt at denne siste skal gjelde for 3 år, dvs. perioden Dette er det vi fortsatt jobber ut ifra

96 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Roan kommune har fortsatt utfordringer i forhold til de seks vannverkene vi drifter selv. Litt gledelig er det da at vi i løpet av 2016 har klart å forbedre leveringen ut til den enkelte abonnent og fått denne mere stabil. Det bør være kjent for kommunestyrets representanter at vi fremdeles har en stor jobb foran oss før vi kan få en alminnelig godkjenning av vannverkene våre. I løpet av 2016 er Roan Vannverk nære på å bli nettopp dette, og en godkjenning vil være på plass i løpet av De øvrige vannverkene må tas etter tur, me d et mål om at alle skal bli godkjent om en i ikke alt for lang framtid. De arbeidsoppgaver vi som kommune skal løse må også sees opp mot den bemanning Roan Kommune har innenfor de ulike sektorer. Vi har siden 2013 og fram til i dag gjennomført en gjennomg ang av kommunens tekniske sektor og administrasjon. Noen har sluttet, andre har fått nye arbeidsoppgaver og flere endringer er nå nært forestående innenfor begge disse sektorene. Innen administrasjonen har vi nå fått ansatt en ny økonomimedarbeider som vil være med å styrke dette fagfeltet allerede tidlig i Dette vil også gi ringvirkninger i form av at andre ansatte igjen får tid og mulighet til å gjøre arbeidsoppgaver som de siste årene har vært ugjort, eller er blitt utført utover ordinær stilling o g arbeidstid. Det vi her har gjort var å se på teknisk sektor og administrasjonen mer under ett. Vi måtte se på mulighetene til å utnytte kunnskap og ressurser på kryss og tvers av sektorene. Innenfor oppvekst og kultur har vi fra skolestart i august 2016 slått sammen Vik/Bessaker skole med Brandsfjord skole, i sistnevntes lokaler. I følge tilbakemeldinger har elever og lærere gjort en kjempebra jobb sammen, og lyktes godt med å etablere et nytt og godt læremiljø på en felles skole. Vi har opprettholdt tre barnehager i kommunen vår. Dette gir et meget godt tilbud til foreldre og barn i denne aldersgruppen. På kulturfronten skjer det dessverre lite. Dette er ett av flere fagfelt som helt klart er rammet av kommunens økonomiske situasjon. Dette er et fagområd e hvor mange innbyggere er engasjerte, de får det til å skje mye på kulturfronten i kommunen vår. Alt de oppnår er vi alle stolte av, men det skyldes dessverre ikke store bidrag fra kommun en, om i det hele tatt noe. 2.1 Utfordringer Vi kommer også til å f å spennende utfordringer i forbindelse med Kommunereformen, som uansett utfall for vår del vil komme til å påvirke vår økonomiske situasjon. I tillegg vil dette selvsagt også påvirke det tjenestetilbudet som vil bli gitt til dagens innbyggere i Roan kommun e. Ikke minst i forhold til hva vi klarer å planlegge og legge til rette for innenfor alle sektorer. Dersom vi ser på befolkningsutviklingen som er framskrevet for kommunen, viser dette at vi har store utfordringer. De siste ti - årene har folketallet sakte men sikkert gått nedover. Siste tallene pr viser at vi nå er 951 innbyggere i Roan iflg. «grønt hefte». Dette er det som legges til grunn i statsbudsjettet for tildelingen til kommunene. Det er jo hyggelig at innbyggerne i Roan holder seg frisk e lenge og lever lengre, men vi må også få en «ettervekst» av innbyggere i arbeidsfør alder, og mange flere i førskole - og skolepliktig alder

97 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Befolkningsprognose Befolkning Roan kommune Tall pr hvert år Befo l kningsutvikling Befolkningsframskrivningene er basert på SSB sitt mellomalternativ. Tallmaterialet fram i tid er heftet med stor usikkerhet, og kan avvike betydelig fra faktisk utvikling. De er likevel tatt med for å indikere hvordan utviklingen går:

98 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Befolkningsprogose. Hovedalternativet (MMMM) etter alder Roan Endering år ,5% år ,3% år ,5% år ,2 % år ,7% år ,6% år ,2% år ,5 % år ,5 % år ,4 % 100 år eller eldre ,0 % Total ,3% Målsettinga i Roan er å stabilisere utvikl inga noenlunde på dagens nivå. Prognosene for befolkningstall viser at antall innbyggere i Roan kommer til å holde seg ganske stabilt. Ved bruk av prognosetallet for middels vekst, forventes en befolkningsvekst i Åfjord, Bjugn og Ørland kommuner, mens det forventes en svak nedgang i Roan og Osen fram til år Roan har stort areal og lav befolkningstetthet. Mens medianen for n orske kommuner (eksklusiv Oslo) ligger på 8,7 innbyggere per km 2, så ligger Roan på 2, Antall eldre og yrkesaktive Befolkningsutviklinga og endringer i demografien er viktige for Roans økonomiske situasjon. Framskrivingene viser at andelen eldre øker i Roan fram mot år SSB`s befolkningsframskrivning fordelt på aldersgrupper ( Kilde SSBstatistikkbank ): 0 - Roan Rissa Bjugn Åfjord 63 9 Ørland Osen SU M SU M SU M Framskrivingstallene viser at antallet eldre over 67 år øker med 98 personer i Roan fram mot Den samme tendensen ser vi også for Fosen sett under ett. Samtidig er det en reduksjon i antall innbyggere i arbeidsaktiv alder (- 47). Blir befolkningsandelen innenfor de ulike alderskategoriene sammenlignet med landsgjennomsnittet, er avviket til kommunene forholdsvis stort. Alle kommunene med unntak av Bjugn ligger godt under snittet for andelen barn i alderen 0-5 år

99 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN I kategorien 6-19 år ligger alle kommunene under snittet, m ens de alle ligger godt over landsgjennomsnittet for kategorien år og 80+ (se tabell neste side). Forventet alderssammensetning i kommunene i år 2020 ( SSB): Faktor Roan Osen Åfjord Bjugn Ørland Landsgjennomsnit Andel 0-19 år i % i ,8 20,2 % 20,9 % 24,1 % 22,7 % t 24,6 % Andel år i % i ,7 % 54 % 56,9 % 55,4 % 60,5 % 61,8 % Andel år i % i ,1 % 18,5 % 15,2 % 14,9 % 11,6 % 9,4 % Andel over 80 år i % i ,4 % 7,3 % 7,1 % 5,6 % 5,2 % 4,3 % 4. Drift Ansvarsområde: 100 Ordfører Økonomi Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan Innenfor dette ansvaret har vi vært nødt til å øke godtgjørelse og drift av politiske møter. Dette skyldes klare økninger i møtegodtgjørelse/frikjøp fra jobb enn i forrige valgperiode. Det har også vært nødvendig med en betydelig avsetting til utgifter kn yttet til advokat utgifter for e n konkret pågående rettsak innenfor byggesak. Ansvarsområde: 150 Rådmann Økonomi Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan Budsjettforslaget er i det store og hele kun en justering i forhold til tilsvarende for 2016., Antall samlinger i ROBEK - nettverket reduseres til 0, - kr, men det er allerede fra KS og Fylkesmannen varslet flere samlinger i forbindelse med kommunereformen. U tgifter til slike samlinger oppveier derfor, og kanskje enda mer, bortfallet av ROBEK - samlingene. I tillegg har det vært anført at Kirken har stått med urørt kronebeløp fram til 2016 gjennom noen år. De fikk dermed en økning i fjor tilsvarende def latoren. Det er gjennomført et møte med k irkeverge, leder av menighetsrådet, ordfører og rådmann også i år. Det er uttrykt stor forståelse for kommunens økonomiske situasjon. Det er i det framlagte budsjettforslag et funnet rom for en økning tilsvarende def lator 2,5% på driftsbudsjettet. I tillegg er det lagt inn en økning i investeringsbudsjettet for kirken. Det er også satt av , - kr. som en lønnsreserve i forhold til at det ikke er hovedoppgjør ved lønnsoppgjøret i Denne summen bør derfor være stor nok. Det er allerede avklart at oppgjør for de aller fleste først vil ha virkning fra høsten

100 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Ansvarsområde: 180 Rådmann Økonomi Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan Endringene her er i all hovedsak knyttet opp mot tjenester vi kjøper gjennom Fosen Regionråd, herunder arbeidet med felles hjemmesider og døgnåpen digital forvaltning. Det er også tatt inn lønnsutgifter til økonomimedarbeider. Dette er midler som de senest e årene er kuttet ned i administrasjonen, og hvor ansatte er sluttet eller overført til annen sektor eller kjøpt ut av eksterne slik at det hjemmelmessig nå var rom for denne lenge etterlengtede stillingen. Målekort : Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål e n n isjo e d sp k E Antall telefonhenvendelser som er besvart innen 2 minutter Antall svar på skriftlige henvendelser til kommunen, via posten eller e - post, som blir besvart inne tidsfristen i Forvaltningsloven Tell/måle kvalitet Målt 100% Måling via ephorte og brukerundersøkelser Målt 100% n e n a m å d R e n n -sjo istra in m d A s le e F Politikerservice. Overholde tidsfrister på innkallinger og kvalitet på saksframlegg Oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak Undersøkelse blant politikere, kan også telle/måle kvalitet via «Bedre kommune» Undersøkelse blant politikerne Brukertilfredshet innbyggerne (skala 1-6) Målt 75% Målt 100% Informasjon Spørreundersøkelse Opplevd 4,5 Respektfull behandling Spørreundersøkelse Opplevd 5 Medvirkning Spørreundersøkelse Opplevd 4,5 Medarbeidertilfredshet blant ansatte (Skala 1-6) Innhold i jobben Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Nærvær Statistikk Målt

101 Ansvarsområde 200 Økonomi BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Regnskap 15 Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan Funksjon Budsjett 16 Budsjett 17 Øk plan 2018 Øk plan 2019 Øk plan 2020 Brandsfj. bhg V - B bhg Tussel. Bhg Br. Skole S - R skole Felles skole Skoleskyss Kulturskole Beskrivelse av ansvarsområdet: Ansvarsområdet omfatter skole, barnehage, kulturskole og kultur. 1 sektorleder oppvekst og kultur 2 skoler med 2 rektorer 3 barnehager med for tiden 1 styrer 1 kulturskole underlagt enhetsleder oppvekst og kultur 1 biblioteksjef i 40% stilling Voksenopplæring Hovedoppgaver: Grunnskoleopplæring til barn i grunnsk olealder. SFO. Barnehagetilbud til barn i alderen 0-6 år. Kulturskoletilbud til barn i grunnskolealder. Bibliotektjeneste

102 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Befolkningsprogose. Hovedalternativet (MMMM) etter alder Roan Endering år ,5% år ,3% år ,5% år ,2 % år ,7% år ,6% år ,2% år ,5 % år ,5 % år ,4 % 100 år eller eldre ,0 % Total ,3% Barnetallet har vært synkende over en lang periode, nedgangen har vært mindre enn forventet i henhold til prognose over befolk ningsutvikling fordi det har vært en del tilflytting. Befolkningsframskriving fra SSB antyder at man kan forvente fortsatt nedgang i barnetallet fram mot ,00% Andel spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Roan kommune har høy andel elever med vedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1. i forhold til sammenlignbare kommuner. Totalt antall timer brukt til spesialundervisning er ikke høyt i forhold til antall elever med vedtak

103 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Barnehage: Det tilbys barnehageplass til alle som ønsker det. Foreldrebetaling og rabattordninger er i hen hold til statlige bestemmelser. Det ser ut til å bli en nedgang i antall barn i Tusseladden barnehage fra høsten 2017, Brandsfjord kan få en økning. Vik - Bessaker barnehage ser ut til å få samme antall barn 2017/18 som inneværende barnehageår. Barnehagen be mannes ut i fra antall barn som til enhver tid har plass. Kulturskole: Kulturskolen er drevet med tanke på å gi tilbud til alle elever som søker. Det tilbys musikkundervisning i to skolekretser. Bibliotek: Folkebiblioteket holder åpent to dager pr uke, og kommunen kjøper bokbusstjenester av fylkesbiblioteket. Det er tre stopp for bokbussen i kommunen. Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger skole: 94 elever fordelt på 2 skoler Det har vært en økning i antall minoritetsspråklige elever skoleåret 2016/17. Kostnader pr elev er over landsgjennomsnitt og over sammenlignbare kommuner Høy andel spesialundervisning Høy trivsel hos elevene Resultater på nasjonale prøver omtrent på landsgjennomsnitt Standard på skolebygg er tilfredsstillende Utgifter grunnskole Nto. driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223) pr. innbygger 6-15 år Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Kommentar: Kostratall viser at kostnader ved grunnskoletjenesten ligger høyere i Roan enn i sammenlignbare kommuner. Kommunen har to skoler, høy lærertetthet, høye utgifter til skoleskyss og forholdsvis mange enkeltvedtak om spesialundervisning

104 BUDSJETT 2017 M/IN VE STERIN G OG ØKONOMIPL AN Mål for alle tjenester innen området oppvekst: Å gi gode tjenester innenfor de økonomiske rammer man har til rådighet Mål for økonomien er å drive innenfor vedtatt budsjett Å drive utviklingsarbeid på områder vi ikke er gode nok Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Faglige utfordringer Elevundersøkelsen Målt 4,6 4,15 4,5 Mestring Elevundersøkelsen Målt 4,1 4,05 4,1 Mobbing Elevundersøkelsen Målt 1,1 1,2 1 Leseferdighet 3. trinn U - dir kartleggingsprøve Målt Ingen under kritisk grense Regning 3. trinn U - dir klartleggingsprøve Målt Ingen under kritisk grense Leseferdighet 5. trinn Nasjonale prøver Målt u.off Regning 5. trinn Nasjonale prøver Målt le o sk n ru G Leseferdighet 8. trinn Nasjonale prøver Målt Regning 8. trinn Nasjonale prøver Målt Brukertilfredshet skala 1-6 Informasjon 5 Respektfull behandling 5 Medvirkning 4,5 Medarbeidertilfredshet skala 1-6 Innhold i jobben 5 Faglig utvikling 5 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 Nærvær 93 %

105 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger barnehage: Antall barn i barnehage er stabilt eller litt synkende Antall barn i barnehagene kan endre seg geografisk Et lite antall minoritetsspråklige barn Kostnader pr barnehageplass er litt over landsgjennomsnitt, men litt lavere enn sammenlignbare kommuner Tusseladden har tilfredsstillende lokaler Barnehager i nord har små lokaler Brukertilfredshet jevnt over god Utgifter barnehage Nto. driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Kommentar: Barn ehage har ligget på nivå med sammenlignbare kommuner i utgifter pr barn. Dagens drift og dagens bemanning gir ikke høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner

106 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Mål for tjenesten barnehage: Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Språklig ferdighet Tras Målt 80 % 80 % Sosial kompetanse «Alle med» Målt 80 % 80 % Uønskede hendelser Målt 0 Svar brukerundersøkelser Fakta 2015 Målt 64 % 67% a g e h e a rn B Brukertilfredshet skala 1-6 Informasjon 5 Respektfull behandling 5 Medvirkning 4,5 Medarbeidertilfredshet skala 1-6 Innhold i jobben 5 Faglig utvikling 5 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 Nærvær 95 % Utfordringer for oppvekst og kultur : Utfordringen i forhold til økonomi er å gi et godt tjenestetilbud med god og tilpasset opplæring innenfor de rammene vi har til rådighet. Vi har de siste år hatt synkende barnetall og dette gir reduserte rammeoverføringer fra staten. Barneta llet ser fortsatt ut til å gå ned, men nedgangen ser ut til å flate ut. Kommunen har pedagoger i stillingene i skole og barnehage og det ser ikke ut til at det skal være mangel på kvalifisert arbeidskraft i nær framtid. På sikt er det usikkert hvordan opp vekst greier å dekke sitt behov for arbeidskraft da det vil bli utskiftninger grunnet alder og det er innført nye kompetansekrav i skolen. Endelig innføring av komtansekrav er nå utsatt til Oppvekstsektoren vil alltid ha utfordringer med å omstille seg i forhold til krav som stilles om å gi god opplæring og støtte til alle barn. Kommunen har språk/ lesing som satsningsområde i skole og barnehage og forventer på sikt å se resultater i forhold til denne satsinga. Kommunen må også dimensjonere opplærin gstilbudet i forhold til antall barn, dette gjelder både skole og barnehage. Det vil bli få elever på ungdomstrinnet, spesielt i sør, dersom man skal opprettholde to ungdomstrinn. Når det gjelder barnehage, har kommunen tidligere hatt et vedtak om at det m å være minst fire barn for å opprettholde et barnehagetilbud. Det kan igjen bli aktuelt å drøfte hva som skal være et godt og forsvarlig barnehage tilbud pedagogisk og økonomisk. Når det gjelder rekruttering av ledere og andre fagpersoner, er det ønskelig at man tar opp til politisk debatt hvordan kommunen skal markedsføre seg for å bli sett på som attraktiv for nye søkere

107 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Ansvarsområde: Helse og omsorg Økonomi : Ansvar Regnsk 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan Beskrivelse av ansvarsområdet: 1 sykeheim som omfatter 19 plasser som dekker langtidsopphold, korttidsopphold til avlastning, observasjon, rehabilitering og dag/natt opphold. Sykeheimen har eget vaskeri og storkjøkken. Hjemmetjenesten omfatter den sykepleiefaglige helsetjenesten som ytes til hjemmeboende, praktisk bistand, støttekontakt og personlig assistanse. Psykisk helse - og rus, omfatter et lavterskeltilbud til den voksne delen av befolkningen. Ergo - og fysioterapitjenesten, omfatter tjenesteutøvelse til hele befolkningen med til sammen 1,5 årsverk. Barnevern Interkommunalt samarbeid med Fosenkommunene, hvor Rissa kommune er vertskommune. Sosialtjenesten omfatter sosial rådgivning, administrasjon av eldrerådets virksomhet, bostøtte, tilskudd, lån og boligplanlegging. NAV. Legetjenesten Samarbeidsavtale med Åfjord kommune, Åfjord og Roan legetjeneste Helsesøstertjenesten omfatter helsestasjon og skolehelsetjenesten. Kjøper jordmortjeneste fra Åfjord kommune Roan kommune har et interkommunalt samarbeid i regi av Fosen Helse IKS på legevakt, følge

108 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN og beredskapsvakt jordmor. Sengepost med avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling, observasjon og rehabilitering, samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, folkehelse, kreftkoordinator og helsekompetanse. Hovedoppgaver: Tjenesteområdet yter helse og omsorgstjenester til kommunens innbyggere gjennom hele livsløpet. Roan kommune skal bidra til at den enkelte innbygger opplever en hverdagstrygghet som gir mestring til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. Status 2016 Statistikk viser at Roan kommune har god dekning av institusjonsplasser og omsorgsboliger. I 2015 var det ledig kapasitet både på institusjonsplasser og boliger i lengre period er. Denne utviklingen har fortsatt gjennom hele Det ble fra 1.jan.2016 avhjemlet to plasser ved sykeheimen og det har gjennomsnittlig stått tre omsorgsboliger ledig. Stortingsmelding 50 Handlingsplan for eldreomsorg, gir anbefalinger og føringer for dekningsgrad på plasser med heldøgns omsorg og pleie. Departementet anbefaler at dekningsgraden ligger mellom 20 og 25%(nærmere 25%) målt i forhold til personer over 80 år. Videre anbefales det at 15% av plassene med heldøgns pleie - og omsorg forbeholdes k orttidsplasser. Disse anbefalingene forutsetter at kommunen opprettholder en godt utbygd hjemmetjeneste Antall eldre Antall plasser Sykeheimen Trygdebolig med HDO Sum antall plasser Dekningsgrad 56,1% 48,5% 55% 33% 28,6% 28,4% Tabell: Antall plasser med heldøgns omsorg og dekningsgrad Roan kommune justerte antall sykeheimsplasser fra 21 til 19 plasser. Ut fra framskrevet statistikk for eldre 80+ har Roan en dekningsgrad på 56,1% i 2016, noe som er over dobbelt så høyt som anbefalt norm. Det vil være særdeles høy dekningsgrad helt fram til 2030 selv om antall sykeheimsplasser justeres til 15 plasser. Sykeheimen har innehatt en svært lav grunnbemanning over flere år, spesielt årsverk bemanning rettet direkte til pleie. Pleiefaktoren i 2016 h ar vært 0,69 årsverk pr. pasient beregnet etter 19 plasser. Den lave bemanningsfaktoren har utløst innleiebehov ved fravær og bruk av overtid. Roan kommune har ikke gjennomført målinger av pasienttilfredshet som kan vise en eventuell sammenhe ng mellom kvalitet og pleiefakto r. Roa n kommune har et interkommunalt samarbeid i regi av Fosen Helse I KS hvor senger for observasjon, etterbehandling og rehabilitering er en del av ordningen. Avtalen for kjøp av disse sengene ble oppsagt fra med virkning fra med bakgrunn i at Roan kommune ikke har hatt behovet for sengene slik som forventet. Roan kommune velger å beholde avtalen for akutt døgnplass(kad/ø - hjelpseng)

109 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Pleie - og omsorg har startet en gjennomgangen av alle sine arbeidsområder der en fagutviklingsgruppe samme n med ledelsen skal gjennomgå de ulike kartleggingene innen utgangen av året. Resultatet av dette arbeidet må være en utvikling av tjenesten og det å møte innbyggernes behov på nye måter. Prosjektet «Leve det gode liv i egen heim» videreføres. 35,00% Beboere institusjon Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Oppsumme ring av statistikk og faktaopplysning pleie - og omsorgstjenesten 19 sykeheimsplasser Høy dekningsgrad av plasser med heldøgns pleie - og omsorg Høy andel av innbyggere 80+ som er beboere i institusjon Lav andel brukertilpasset enerom Lav pleiefaktor Helsesøstertjenesten har utviklet det forebyggende arbeidet rettet inn mot skolehelsetjenesten. Det er tiltak som er gjennomført med omprioritering og avsatte midler fra fond. Tiltakene omhandler Sommerklubben og jentegruppa Add a friend. Staten har skoleh elsetjenesten som et av sine satsningsområder og ønsker at tjenesten skal få styrke sitt område. Innen psykisk helse deltar koordinator i et tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelse og psykiske li delser. Dagtilbudet Møteplassen har i et avgrensetidsrom fått tilført en liten stillingsressurs gjennomført med omprioritering av midler innen eget ansvarsområde. Fysio - og ergoterapitjenesten har økende oppgaver knyttet til tidlig utskriving fra sykehus ene. Tjenesteområdet har en sentral roll i prosjektet «Leve det gode liv i egen heim». Sektoren har ledet arbeidet med å utarbeide en sektorovergripende helseoversikt, hjemlet etter folkehelseloven

110 BUDSJETT 2017 M/IN VE STERIN G OG ØKONOMIPL AN Sosialhjelpsmottakere Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år av innbyggerne år 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Sosialtjenesten hadde en merkbar nedgang i bruken av økonomisk sosialhjelp i 2015, denne utviklingen har fortsatt i Dette resultatet kan skyldes faktorer som for eksempel opparbeidet rettigheter og ikke minst et målrettet arbeidet fra tjenesteområdet. Målekort Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Må leområde Datakilde Type Roan Landet Mål lse e H n ste e n stje rg so m o g o - ie le P Andel uten ernæringssvikt - sykeheimen Antall rom med tilrettelagt eget bad og wc. Profil Målt 100% Målt Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/høyskoleutdanning Statistikk Målt 10,9 21,7 12,0% Brukertilfredshet Institusjon, pårørende (skala 1-6) Informasjon Spørreundersøkelse Opplevd 3,5 Respektfull behandling Spørreundersøkelse Opplevd 4 Medvirkning Spørreundersøkelse Opplevd 3,5 Medarbeidertilfredshet sykeheimen ( skala 1-6) Innhold i jobben Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Nærvær Statistikk Målt 90%

111 BUDSJETT 2017 M/IN VE STERIN G OG ØKONOMIPL AN Enhetskostnader hjemmetjenester Korrigerte bto. driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger øvrige helse/sosialtjenester God dekning av boliger med heldøgns omsorg God samhandling internt og eksternt Stabil bemanning Fokus på forebygging Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Andel ungdommer som har besvart ungdataundersøkelsen Ungdata Målt 78% 90% lse e H ilie m fa g o lse e H id e a rb lse e h e d n y g e b re F o Andel barn i barnevernet med tiltaksplan Andel innbyggere 75+ som har mottatt helsefremmende hjemmebesøk Visma Målt 100% Statistikk Målt 61,4% 75% Brukertilfredshet Helsestasjon, foreldre (skala 1-6) Informasjon Brukerundersøkelse Opplevd 4 Respektfull behandling Brukerundersøkelse Opplevd 4 Medvirkning Brukerundersøkelse Opplevd 4 Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) Innhold i jobben Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Nærvær Statistikk Målt

112 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Utfordringer og konsekvenser for sektoren Vi må tilpasse tjenesteapparatetil den demografiske utviklingen og dreie tjenestene fra institusjonsdrift til mer fokus på bistand til mestring i egen heim. Omstilling vil handle om endring i struktur og organisering av tjenester, kompetanseutvikling og utvikling av nye arbeidsformer som gir kvalitet og effektiv ressursbruk. Samordning og samlokalisering av hjemmetjenesten og sykeheimen vil trolig gi en mulighet for å drive tjenesten mer effektivt og fleksibelt. Ut fra beregnet dekningsgrad oppfattes det forsvarlig å redusere antallet senger ved sykeheimen til 15 plasser. Kapasiteten vil være tilstrekkelig hele planperioden. Pleiefaktoren er derimot svært lav og det kan ikke forsvares å gjennomføre en større nedbemanning Utgifter pleie og omsorg Nto. driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie - og omsorgstjenesten Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Direkte knyttet til pleie er d et i dag 13,2 årsverk på 19 pasienter. Det er i planperioden foreslått å redusere med 0,5 årsverk, det vil bety en pleiefaktor på 0,84 på 15 pasienter og bemanningen kan synes å da bli akseptabel. Understreker at pleiefaktoren må sees i sammenheng med and re faktorer, men at det er en av indikatorene som sier noe om valgene som er gjort i oppbyggingen av tjenesten. Reduseringen kan tidligst skje siste halvdel av 2017 og under forutsetning av at samordning med hjemmetjenesten er aktivert. Sykeheimspasienten har diagnoser som krever omfattende behandling, pleie og omsorg, dagens sykeheim drives langt mere behandlingsrettet enn for få år tilbake. Dette betyr at det stilles krav til god kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Redusering av sykeheimsplasser betyr også mindre areal for renhold og lavere antall produserte porsjoner ved kjøkkenet. Det er fra 2017 foreslått en reduksjon på tilsammen 0,7 årsverk på disse to enhetene, reduksjon fører ikke til oppsigelser. Redusering av antall senger vil gi reduserte in ntekter og anslås til et tap på ca. 0,5mill.kr. I forhold til pasientgrunnlaget er driftsposten for innkjøp av medikamenter redusert med , - kr. Oppsigelsen av sengene til observasjon, etterbehandling og rehabilitering ved Fosen Helse gir en bespare lse på 0,5 mill.kr. Flere prosjekter i regi av Fosen Helse vil fra 2017 gå over til ordinær drift og gi en budsjettøkning på , - kr

113 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Enhetskostnader institusjon Korrigerte bto. driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Roan Osen Åfjord Snillfjord KG06 Landssnitt Fra 1.jan.2017 blir det innført plikt for kommunene til å ha øyeblikkelig hjelp(kad) for personer innen rus og psykisk helse. Helsedirektoratet har utgitt en veileder, men den er lite konkret i forhold til innhold og omfang av tilbudet. Det er derfor usikkert hvor mye dette vil koste kommunen. Det vil i første del av planperioden vurderes driften av eget vaskeri. Maskinparken er i en slik forfatning at en total utskifting vil kreves de neste par årene. Beregninger for en eventuell endring av driften er under utarbeidelse. Potensiale til tidlig innsats innen den eldre delen av befolkningen er størst for personer o ver 67 år, og det kommunen gjør de nærmeste årene vil være avgjørende for situasjonen om år. Tjenesteområde må satse på primærhelseteam og oppfølgingsteam slik det foreslås i Primærhelsemeldingen (St.meld.26). God nyttiggjøring av kompetanse og flek sibel ressursbruk bidrar til å yte riktige tjenester på riktig nivå. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er viktige utviklingsområder de neste årene. Tjenesten planlegger å søke deltakelse i Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem fra høsten Dette er et systemverktøy som sikrer at de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til de eldre ivaretas. Det er Livsglede for Eldre (LFE) som leverer sertifiseringsordningen til kommunene. Kostnadene til dette tenkes dekt av fondsmidler, omdisponering innen eget område og prosjektmidler. Bygningsmassen tjenesten disponerer er nedslitt og vil kreve en større oppgradering både av sikkerhetsmessige hensyn og funksjonalitet i planperioden. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er foreslått at styrkes gjennom statens midler i rammeoverføringen

114 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN til kommunen, for Roan utgjorde dette kr , -. Midlene er lagt inn i budsjett for planperioden og målrettet tenkt brukt innen styrking av skolehelse tjenesten. Konkurransen om arbeidskraften vil stramme seg til. Kommunen må håndtere mer komplekse medisinske tilstander enn før, både som følge av den medisinske utviklingen og som følge av oppgaveforskyvningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tverrfaglighet og kompetanseutvikling vil ha økende betydning og denne utviklingen krever omstilling, samarbeid og nytenkning. Det er budsjettert med svært lite midler til kompetanseheving. Det må satses på nettbasert undervisning via Helsekompetanse F osen og Veilederen og i tillegg søke eksterne midler til prosjekter. Kommunen må framstå som en innovativ og attraktiv arbeidsgiver, som legger til rette for å beholde, rekruttere og utvikle kompetanse. For at tjenesteområdet skal ha handlingsrom til å gj ennomføre nødvendige omstillinger er økonomistyring en forutsetning

115 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Ansvarsområde: 500 og 510 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan Totalt 500, Beskrivelse av ansvarsområde: Ansvarsområde 500 omfatter administrasjon og kommunal saksbehandling i forbindelse med plansaksbehandling, kart og oppmåling. Videre omfattes forvaltningsoppgaver tilknyttet landbruk, skogbruk, fiske og vilt, kommunale veier, miljø og trafikksikkerhet. I tillegg omfattes k ommunale tjenester som produksjon og distribusjon av vann. Drift av kommunalt avløpsnett, avløp og rensing, slamtømming og renovasjon. Planlegging, gjennomføring og styring av utbyggingsprosjekter er lagt inn under ansvaret. Brannsyn, brann og redningstjen este er overført til Fosen Brann og r edningstjeneste, et interkommunalt selskap. Slamtømming utføres av Fosen renovasjon, et interkommunalt selskap. Renovasjon utføres av MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap ). Ansvarsområde 510 omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer (unntatt skoler og barnehager). Forvaltning iht. matrikkellov, plan og bygningslov i bygge -, delings - og seksjoneringssaker er lagt under dette ansvaret. Bemanning: Det er p å avdelingen 11 ansatte, fordelt på 9,5 årsverk, det kan se ut til at dette kan være en fornuftig bemanning ut fra arbeidsoppgavene pr.dags dato. Året 2016: På grunn av sen godkjenning av budsjettet er ikke alle prosjekter som skulle utføres i år kommet i gang, dette fører til en forskyvning av investeringene. Det var i budsjettet avsatt midler til reparasjon av Brandsøy bru og Nygården bru, men på grunn av endrede krav fra myndighetene klarte vi ikke å finansiere begge bruene i år. Det er anbudsrunde på Brandsøybrua, og arbeidet der vil bli oppstartet, og muligens fullført i år. Reparasjon av Nygården bru vil komme neste år. Vi skal starte prosjektering av brannsikring sykeheim, men anbudsdokumentet kommer ikke før på neste år, med oppstart av arbeidet. Har utført en del lekkasjesøk på vannledningsnettet og utbedret en del lekkasjer, men det er fremdeles et etterslep på vedlikehold på ledningsnettet

116 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Det er en del langtids sykefravær på avdelingen, men svært lite korttids sykefravær. Utfordringer : Vi må få rutiner rundt vannverkene som gjør at vi kan få dem godkjent, arbeidet er i gang, men har en tidshorisont på 3-4 år. Økende nedbørsmengder gjør slitasjen på de kommunale veiene svært stor, så det blir krevende å holde veien e i brukbar stand, det er også 1 bro på det kommunale veinettet som krever utbedring. Utbygging av Roan Vindpark medfører en del arbeide på avdelingen, noe av dette har vi ikke kompetanse til å takle, og må leie inn ekstern hjelp. Dersom det blir kommunesammenslåing vil dette medføre en g od del arbeid med å lage en felles plattform for kommunene, dette vil påvirke det ordinære arbeidet på avdelingen. Mål for avdelingen: Arbeide for et godt arbeidsmiljø på avdelingen. Arbeide for at søknader blir behandlet korrekt og i rett tid i henhold t il lover om offentlig saksbehandling gjennom å forbedre våre rutiner. Sørge for at saker til politisk behandling blir utredet bredt og i henhold til lover og forskrifter, slik at politikerne kan ta riktig beslutning. Fakturere fortløpende gebyrer som tilhø rer ansvaret, gjennom å utarbeide rutiner som fungerer uansett hvem som er til stede. Begynne på å ta igjen etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger og eiendommer gjennom å utarbeide et drift - og vedlikeholdsprogram. Fortsette arbeidet med vannverk ene med mål om å få dem godkjent i henhold til drikkevannsfor s kriften. Lage et system som gjør varsling ved avbrudd (lekkasjesøk o.l.) enklere og raskere enn dagens løsning. Gjennomgang av kommunale forskrifter og lover for å tilpasse dem til dagens situas jon. Godkjenn bebyggelsesplan i Ansteinssundet, samt ordne opp ulovligheter i det samme området. Delta aktivt i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak. Investeringer: Når det gjelder investeringer vil det være behov for ca. 2. mill. pr. år i 4 år når det gjelder vannforsyning ut fra dagens situasjon. Brannsikring s ykeheim vil beløpe seg til ca. 6. mill. (ved hjelp av sprinkleranlegg), en brannteknisk ombygging vil kunne komme i området 3-4 mill. men vil ikke sikre menneskeliv like bra. Vedlikehold kommunale veier, eventuell kjøp av grunn 0,5 m ill. pr. år, da ikke medregnet bru som må skiftes(satt på budsjett 2017) i perioden Omlegging, utbedrin g kommunalt vannledningsnett 0,7 mill. pr. år i lang tid fremover, det skal utarbeides en plan for utskiftning/utbedring

117 BUDSJETT 2017 M/IN VE STERIN G OG ØKONOMIPL AN Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Varsling ved uforutsett avbrudd i vannleveranser / feil vannkvalitet innen 1 time SMS - varsling, Driftslogg 100% k ru b d n la g o iljø, m isk k n e T n a V Feil rettet innen 2 timer 20% Feil rettet innen 6 timer 70% Brukertilfredshet - Antall klager i prosent av abonnenter mindre enn: Medarbeidertilfredshet - Innhold i jobben Spørreundersøkelse 4 Faglig utvikling Spørreundersøkelse 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Spørreundersøkelse 4 10% Styringsmål Status 2017 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Byggesak behandlet innen tids - Kostra 100% fristene Oppmåling behandlet innen tids - Kostra 100% k ru b d n la g o iljø, m isk k n T e k sa y g e B fristene Brukertilfredshet - Andel klager på saksbehandlingstid 0 Medarbeidertilfredshet - Innhold i jobben Spørreundersøkelse 4 Faglig utvikling Spørreundersøkelse 4 Tverrfaglig samarbeid Spørreundersøkelse

118 BU DSJETT 2017 M/I N VE STERI N G OG ØKON OMI PL AN Budsjett skjema 1 A Driftsbudsjettet Formannskapets forslag Konto(T) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett - forslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL 2020 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 2) Andre generelle statstilskudd 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/ - utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Til fordeling drift Merforbruk/mindreforbruk =

119 BU DSJETT 2017 M/I N VE STERI N G OG ØKON OMI PL AN Regnskapsskjema 1 B Driftsbudsjettet Formannskapets forslag Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett - forslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Politisk styring Støtte til politiske partier Valg Fosen Regionråd Kontrollutvalg og revisjon Kontroll og revisjon Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Ordfører Administrasjon Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Utgifter til fordeling Frivillighetssantral Kommunal næringsvirksomhet Konsulentbistand næringsliv Næringsfond Tilskudd til kulturformål - Refsnesfond Den norske kirke Andre religiøse formål Rådmann Økonomi og IKT Informasjon Ekspedisjon Kantine Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Arbeid for yrkes -/utviklingshemmede Rådmann Forvaltningsutgifter 1210 eiendomsforvaltningen Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Førskole Brandsfjord Førskole Vik - Bessaker Førskole Roan Fellesutgifter førskoler Fellesutgifter skole Grunnskole Sør - Roan

120 BU DSJETT 2017 M/I N VE STERI N G OG ØKON OMI PL AN Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett - forslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Grunnskole Brandsfjord Grunnskole Vik - Bessaker PPT Nord - Fosen Styrket barnehagetilbud Roan Styrket barnehagetilbud Brandsfjord Voksenopplæring SFO Sør - Roan SFO Brandsfjord SFO Vik - Bessaker Lokaler førskole Brandsfjord Lokaler førskole Vik - Bessaker Lokaler førskole Roan Skolelokaler Skolelokaler Sør - Roan Skolelokaler Brandsfjord Skolelokaler Vik - Bessaker Skoleskyss Musikkaktiviteter for barn og unge Tilskudd til friluftsformål Folkebibliotek Bygdatun Tilskudd musikkaktiviteter Idrett Musikk - og kulturskole Kulturkontoret Leder oppvekst og kultur Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Pleie, omsorg, hjelp og re - /hab i inst Hjemmesykepleie Medfinansiering, somatiske pasienter Pleie/omsorg innetjeneste Administrasjon Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Annet forebyggende helsearbeid Adm. helse og sosial Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Aktivisering og servicetj overfor eldre og 2340 funksjh

121 BU DSJETT 2017 M/I N VE STERI N G OG ØKON OMI PL AN Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett - forslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Pleie/omsorg utetjeneste Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Ederudskapsvern Hjemmesykepleie Psykisk helsevern Psykiatrisk konsulent Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Ergoterapi Ergoterapeut Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Barneverntjeste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Institusjonstiltak Barnevernsleder Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Eldrerådet Ederudskapsvern Sosial rådgiving og veiledning Økonomisk sosialhjelp Tiltak Husbanken (tilskudd, planer) Sosialtjenesten Kommunehelsetjeneste - kommunelege Kommunelege Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Forebygging, helsestasjons - og 2320 skolehelsetjenesten Helsesøster Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Fysioterapi Fysioterapeut Administrasjon

122 BU DSJETT 2017 M/I N VE STERI N G OG ØKON OMI PL AN Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett Justert budsjett 2016 Budsjett - forslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Arbeid for yrkes -/utviklingshemmede Tjenester utenfor ordinært kommunalt 2850 ansvarsområde Plansaksbehandling Kart og oppmåling Einarsdalen industriområde Landbruk Skogbruk Kommunale veier Miljø - og trafikksikkerhet Feiing Brannsyn Brann - og redningstjeneste m.v Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløp og rensing Avløpsnett Tømming av slamavskillere, septiktanker 3540 og lign Innsamling av forbruksavfall Fiske - og viltforvaltning Fordeling lønn Administrasjon MNU Leder MNU Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen Drift og vedlikehold av administrasjonlokale Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Lokaler førskole Roan Skolelokaler Sør - Roan Skolelokaler Brandsfjord Drift og vedlikehold av sykehjem Kommunale utleieboliger Trygdeboliger Omsorgsboliger Bygge -, delings - og seksjoneringssaker Boligfelt Div. tilrettelegging for næringslivet Einarsdalen industriområde Utleiebygg Marine Harvest Kai - /havneanlegg

123 BU DSJETT 2017 M/I N VE STERI N G OG ØKON OMI PL AN Konto Konto(T) Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Budsjett - forslag 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL Fagsjef bygg og kaianlegg Motpost avskrivninger Avskrivninger Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Premieavvik Sum drift

124 BU DSJETT 2017 M/I N VE STERI N G OG ØKON OMI PL AN Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Formannskapets forslag Opprinnelig Regulert Forslag Regnskap budsjett budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekking av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Lånebehov kr , Ubrukte lånemidler fra tidligere Behov for låneopptak i Dette justeres når regnskap 2016 foreligger og som da viser eksakte utbrukte lånemidler pr

125 BU DSJETT 2017 M/I N VE STERI N G OG ØKON OMI PL AN Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet Formannskapets forslag Konto Konto(T) Regnskap 2015 Oppr.budsje tt 2016 Justert budsj 2016 Budsjett 2017 ØPL 2018 ØPL 2019 ØPL IKT - investeringer skole (1) Fosen Kysthavn (1) Naustområde Roan havn (1) Roan havn - el.skap m.m. (1) Kalking Roan kirke (1) Ny grunnvassbrønn Hofstad Vannledning Hofstadbakken (1) Hovedplan for vannforsyning (3) Innkjøp av GPS måleutstyr (1) Avløpsanlegg Hopstad (3) Ny grunnvannsbrønn Sumstad (2) Brannteknisk oppr. Sør - Roan skole Ominnredning klasserom S - Roan skole Div.ombygging Br.fjord skole Sykeheim, brannteknisk opprustn. (1) Skilting av veinavn (1) Utbygging Roan sykeheim (1) Utbygging av mobildekning (1) Utbygging av bredbånd (1) Utstyr kjøkken sykeheim (3) Sanitærutstyr sykeheimen Nygården bru - opprusting (2) Brandsøya bru - opprusting Utvikling av Fosen kysthavn Oppgradering Agresso Døgnåpen forvaltning Div. felles IT - løsninger (3)

126 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN KS - PROGNOSEMODELL FOR SKATT OG RAMMETILSKUDD

127 OVERSIKT OVER UTGIFTER TIL RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN DE KOMMENDE 4 ÅR. Långiver Restgjeld Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Kommunalbanken: , p.t.rente 1,808% , fastrente 6,142% , fastrente 6,142% , p.t.rente 1,808% , p.t. rente 1,808% , p.t. rente 1,808% , p.t. rente 1,808% , p.t. rente 1,808% , p.t. rente 1,808% , p.t. rente 1,808% , fastrente 1,889% , p.t.rente 1,808% , p.t.rente 1,808% , p.t.rente 1,808% , p.t.rente 1,808% , p.t.rente 1,808% , p.t.rente 1,808% , p.t.rente 1,808% Nytt lån opptaes i 2017 (25 år) Nytt lån opptaes i 2018 ( )(20 år) Nytt lån opptaes i 2019 ( )(20 år) Nytt lån opptaes i 2020 ( )(20år) Sum Kommunalbanken KLP Banken , p.t. rente 3,65% , p.t. rente 1,95% , p.t.rente 1,9% , p.t. rente 3,67% , p.t.trente 3,33% , p.t.rente 3,12% Sum KLP Banken

128 BUDSJETT 2017 M/INVE STERING OG ØKONOMIPL AN Långiver Restgjeld Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Husbanken: , p.t rente 2,195% , p.t. rente 1,604% , p.t. rente 1,560% , p.t rente 1,526% , p.t. rente 1,542% , p.t. rente 1,817% , p.t.rente 1,519% , p.t. rente 1,546% , p.t. rente 1,524% , p.t. rente 2,005% , fastrente 2,016% , fastrente 1,999% , fastrente 1,999% , fastrente 2,016% , fastrente 2,014% , fastrente 1,999% , fastrente 1,999% , p.t. rente 1,527% , p.t. trente 1,526% , p.t. rente 1,527% Sum Husbanken Sparebank 1 SMN , p.t. rente 2,030% Sum Sparebank 1 SMN Sum, eks. Husbanken

129 ROAN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/18/16 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ Ordfører i Roan kommune Kopi: Rådmann i Roan kommune, m/vedlegg KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE, MØTE 5. OKTOBER 2016 FREMSENDING AV KONTROLLUTVALGET SIN SAK 12/16 - BUDSJETT 2017 FOR KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE FORSLAG Kontrollutvalget i Roan kommune behandlet sak 12/16 på møte 5. oktober 2016 BUDSJETT 2017 FOR KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE FORSLAG Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven 77 og forskrift for kontrollutvalg. I henhold til tidligere praksis kan denne saken vedlegges budsjettbehandlingen i kommunestyret. Kontrollutvalget sitt vedtak og innstilling i sak 12/16; BUDSJETT 2017 FOR KONTROLLUTVALGET I ROAN KOMMUNE FORSLAG Vedtak: 1. Rådmannen innarbeider møtekostnader for Kontrollutvalget i Roan kommune for virksomhetsåret 2017, politisk virksomhet. Tre medlemmer i 7 møter. 2. Kommunestyret bevilger ,- kr til kurs for kontrollutvalget i Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak. Innstilling til kommunestyret: Rådmannen innarbeider møtekostnader for Kontrollutvalget i Roan kommune for virksomhetsåret 2017, politisk virksomhet. Tre medlemmer i 7 møter. Kommunestyret bevilger ,- kr til kurs for kontrollutvalget i Vedlegg: Referat fra møte i kontrollutvalget 5. oktober Jan Johansen (sign) Leder i kontrollutvalget Arvid Lund Sekretær -129-

130 ROAN KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 9/16 Roan Eldreråd Saksbehandler: Berit Lusie Kokkvoll ROAN KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017 SAMT ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN ELDRERÅDETS UTTALELSE Vedlegg 1 Budsjett/økonomiplan , F-skapets endelige forslag Sakens bakgrunn og innhold: Roan formannskaps forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for perioden , behandlet i formannskapets sak 38/16 i møte følger vedlagt. Saksprotokoll i Roan Eldreråd Behandling: Sektorleder Harriet Larsen og ordfører Einar Eian var tilstede i møtet og orienterte og svarte på spørsmål. Eldrerådets uttalelse, enstemmig vedtatt: Eldrerådet har ingen spesielle merknader til driftsbudsjettet 2017, men eldrerådet forventer at oppgradering av rom med bad/toalett på sykeheimen forseres med flere enn 2 rom pr. år. Vi krever at hele fløyen tas samtidig. Viser også til henvendelse tidligere, - i sak PS7/16 av Eldrerådet ber om å få tilsendt planer for oppgradering av sykeheimen snarest så arbeidet kan fullføres over kortere periode enn hva investeringsbudsjettet legger opp til

131 ROAN KOMMUNE Arkiv: D11 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 39/16 Roan Formannskap Saksbehandler: Kari Helmersen KOMMUNAL GARANTI TURSTI UTROSJØEN Vedlegg 1 Idretts- og friluftsplan Roan, prioriterte tiltak 2 Kostnadsoverslag 3 Kart Sakens bakgrunn og innhold: HSOK har i møter og drøftet utbedringer ved Roan bygdatun. Det er i den sammenheng framkommet ønske om å søke spillemidler til tursti og gapahuk i området. Det vil være Roan kommune som skal stå som søker og driver av anlegget ved en eventuell søknad. Vurdering: For turstier kan det søkes tilskudd for inntil 50% av godkjent kostnad, maksimalt kr Minimum lengde er 2 km. Anlegget skal være prioritert i kommunens planer for idrett og fysisk aktivitet, det skal i tillegg foreligge detaljert kart over arbeidet som skal utføres. Gapahuk kan defineres som en del av en tursti, men det kan ikke søkes om spillemidler til kun en gapahuk. Det må foreligge rett til bruk av grunn, detaljert finansieringsplan og det er krav til universell utforming. Roan kommune har vært i drøftinger med grunneiere, de stiller seg positive, men det foreligger ikke underskrevet avtale pr dags dato. Inntegnet trasé er ca 2 km. Det er ikke utarbeidet eksakt tegning av gapahuk, men det er tenkt en enkel gapahuk med tre vegger og åpning mot sjøen. Tursti i tilknytning til Roan bygdatun er prioritert på tredje plass i vedtatt idretts- og friluftsplan. Det første tiltakene er fullført og nummer to ligger inne med fornyet søknad. Foreslått kostnadsoverslag er i samsvar med beregninger for lignende anlegg. Oppsummering: Det er muligheter for å søke spillemidler til et anlegg med tursti i tilknytning til Roan bygdatun, kommunen må i så fall garantere for beregnet egenandel ved tiltaket. Det vil her være snakk om spillemidler til et ordinært anlegg, ikke et nærmiljøanlegg. Saken legges fram for formannskapet til drøfting

132 Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Ordfører framsatte følgende forslag til vedtak: Roan kommune vedtar å søke tippemidler på prosjektet «tursti utrosjøen». Roan kommune garanterer for 50% av godkjent kostnad. Kommunalt tilskudd på kr ,- innarbeides i investeringsbudsjett for Framsatte forslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Roan kommune vedtar å søke tippemidler på prosjektet «tursti utrosjøen». Roan kommune garanterer for 50% av godkjent kostnad. Kommunalt tilskudd på kr ,- innarbeides i investeringsbudsjett for

133 ROAN KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 94/16 Roan kommunestyre Saksbehandler: Iren Aronsen Viken MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE, 1. HALVÅR 2017 Sakens bakgrunn og innhold: Formannskap 1. halvår 2017 Møtene starter kl. 09:00. Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Kommunestyret 1.halvår 2017 Møtene starter kl. 19:00. Tirsdag Tirsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Rådmannens innstilling: -133-

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ TB Møtedato: 11.11.16 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Tid: «Roanstua», Roan kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: Tid: 19:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: Tid: 19:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: 23.11.2016 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: Tid: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: Tid: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: 30.11.2016 Tid: 19:00-21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested:, Roanstua Dato: 29.09.2016 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ TB Møtedato: 03.11.2017 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: «Statens hus», Bjugn kommune Tid: Fredag 03.11.17,

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Kommunestyresalen Bjugn kommune

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Kommunestyresalen Bjugn kommune FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Kommunestyresalen Bjugn kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD 10.06.16 1100 1200 Disse møtte: Ogne Undertun og Anne Torill Rødsjø

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførers kontor Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførers kontor Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførers kontor Møtedato: 06.12.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll MEDL MEDL

Møteprotokoll MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua, Roan kommunehus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg., Roan kommunehus Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg., Roan kommunehus Dato: Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg., Roan kommunehus Dato: 27.02.2017 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 23.08.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Roanstua, Roan kommune. Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo Jørn Nordmeland

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Roanstua, Roan kommune. Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo Jørn Nordmeland FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Roanstua, Roan kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD 13.06.14 10.30 11.45 Disse møtte: Arnfinn Astad og Ogne Undertun Hallgeir Grøntvedt

Detaljer

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE Gjelder for perioden januar 2015 desember 2019 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 1 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ TB Møtedato: 16.12.16 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Tid: «Auditoriet», Åsly skole, Rissa kommune

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Parken kjøpesenter Åfjord kommune

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Parken kjøpesenter Åfjord kommune FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Parken kjøpesenter Åfjord kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD 12.06.15 1250 1315 Disse møtte: Ogne Undertun og Anne Torill Rødsjø

Detaljer

STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK. Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo Jørn Nordmeland

STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK. Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo Jørn Nordmeland FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret og Rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 14.11.14 STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Kommunestyresalen,

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

Møteprotokoll. Utyalg: Roan Formannskap Møtested: Ordforerens kontor, Roan kommunehus Dato: Tid: 08:00 12:00. Møtte for

Møteprotokoll. Utyalg: Roan Formannskap Møtested: Ordforerens kontor, Roan kommunehus Dato: Tid: 08:00 12:00. Møtte for Møteprotokoll Utyalg: Roan Formannskap Møtested: Ordforerens kontor, Roan kommunehus Dato: 23.02.2017 Tid: 08:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funks'on Re resenterer Einar Eian Ordfører RO-H Erik

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Parken kjøpesenter Åfjord kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Parken kjøpesenter Åfjord kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD FOS EN REGIONRÅD MØTEBOK Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Parken kjøpesenter Åfjord kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD 12. 06. 15 1250 1315 Disse møtte: Ogne Undertun og Anne Torill Rødsjø

Detaljer

HMS-PLAN FOR OSEN KOMMUNE

HMS-PLAN FOR OSEN KOMMUNE HMS-PLAN FOR OSEN KOMMUNE Gjelder for perioden 01.01. 2015 31. 12. 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. POLITISK ORGANISERING... 3 2. ADMINISTRATIV ORGANISERING... 3 3. INTERNKONTROLL... 3 4. HMS-MÅL... 4 5. RISIKOVURDERING...

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Roanstua, Roan kommune. Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo Jørn Nordmeland

MØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Roanstua, Roan kommune. Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo Jørn Nordmeland FOS EN REGIONRÅD MØTEBOK Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Roanstua, Roan kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD 13. 06. 14 10.30 11. 45 Disse møtte: Arnfinn Astad og Ogne Undertun Hallgeir

Detaljer

HMS-plan for Bjugn kommune

HMS-plan for Bjugn kommune HMS-plan for Bjugn kommune 2016-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO OM KOMMUNEN... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Organisasjonskart...Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Fakta om Bjugn kommune...2

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 17.09.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til sentralbordet tlf 72578200, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Birger Sandmo Nestleder RO-SP

Møteprotokoll. Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Birger Sandmo Nestleder RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Ansteinsundet Dato: 18.08.2016 Tid: 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Stian Skjærvik

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 18.10.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, 17.03.2017 1633/29/33 - Åsegg sameie

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Møtedato: Tid: 19:00

Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Møtedato: Tid: 19:00 Møteinnkalling Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Møtedato: 01.09.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger for innkalling av varamedlemmer. mer

Detaljer

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS. FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 22.12.15 alu/36/2015 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund / 73 85 27 24 Referat

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 18.12.15 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Tid: «Vingsandkroa», Vingsand,

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.

INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 11.12.15 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. Fredag 18.12.15

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Roan kommune v/ordfører Eian Deres ref. Vår ref. Dato 34421/2016/026/8SBA 27.09.2016 Intensjonsavtale vedrørende mulig sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan kommuner Saksprotokoll

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Møteprotokoll. Roan Formannskap Ordførerens kontor (F-skap starter umiddelbart etter Adm.utv.), Roan kommunehus Dato: Tid: 10:30 12:00

Møteprotokoll. Roan Formannskap Ordførerens kontor (F-skap starter umiddelbart etter Adm.utv.), Roan kommunehus Dato: Tid: 10:30 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Roan Formannskap Ordførerens kontor (F-skap starter umiddelbart etter Adm.utv.), Roan kommunehus Dato: 17.01.2017 Tid: 10:30 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem

Møteinnkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer. Medlem Møteinnkalling Utvalg: Roan Eldreråd Møtested: Roan kommunehus, møterom 2.etasje Møtedato: 08.02.2016 Tid: 11:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord, tlf. 72 51 00 00, som sørger for innkalling av

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 23.10.15 Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag 23.10.15 Sted: Møterom «Toppen»,

Detaljer

STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK

STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 09.11.12 STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Tid: Kantina på LIV-bygget,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roanstua Møtedato: 21.04.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 10.05.2016 alu/04/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneorganisasjonskomitéen Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 16:30 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Grinna, Rørvik samfunnshus

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK. Jørn Nordmeland. Vibeke Stjern, Åfjord, John Einar Høvik, og Line Stein, Osen og Ogne Undertun, Bjugn.

STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK. Jørn Nordmeland. Vibeke Stjern, Åfjord, John Einar Høvik, og Line Stein, Osen og Ogne Undertun, Bjugn. FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 13.11.15 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: «Råkvåg Gjestgiveri», Råkvåg,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Harry Løvø Bjørklivegen 42 7540 KLÆBU MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/2068-11 Kirsti Jakobsen, 19.05.2016 1633/12/1. Søknad om fradeling

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Jan Birger W. Sandmo. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen Jan Birger W. Sandmo. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Løaholmen, Klubbhuset til Bessaker båtforening Dato: 20.10.2016 Tid: 19:00 22:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: 13.11.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29600/2014//5AKS 22.09.2014 KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Vedlagt oversendes

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Medlem

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Fosen legevaktsenter, Ørland Møtedato: 21.3.2017 Tid: 10:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Tor Langvold

Detaljer

Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS. FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 20.11.14 ALU Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund / 73 85 27 24 Referat fra

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom hos Fosen Tools, Brekstad Møtedato: 19.12. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til:

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 27.11.15 Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag 27.11.15 Sted: Tid : Tilstede:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Osen kommune Utvikling og Miljø Astrid Jakobsen 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5447-6 11.12.2014 1633/37/4 - Søknad om fradeling av hyttetomt Ovennevnte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Kr. Holand Sindre Helmersen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:30 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Kristin Floa

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas MEDL ÅF-FRP Roy Jonny Larsen MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas MEDL ÅF-FRP Roy Jonny Larsen MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 16.11.2017 Tid: 09:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 01.12.14 19.10 19.30 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 24.11.14 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll nr. 2/2017

Møteprotokoll nr. 2/2017 Møteprotokoll nr. 2/2017 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Statens Hus Dato: 14.02.2017 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ogne Undertun Ordfører AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 04.10.2016 Tid: kl 13.30 kl 16.30 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Møteprotokoll nr. 10/2017

Møteprotokoll nr. 10/2017 Møteprotokoll nr. 10/2017 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Balsnes/Sannan, Ørland Kultursenter Dato: 22.08.2017 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Ogne Undertun Ordfører

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 28.11.14 Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag 28.11.14 Sted: Tid : Tilstede:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Harald Hanssen Otto Sverdrupsv.11 7802 NAMSOS MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/2395-6 Kirsti Jakobsen, 09.07.2015 1633/29/33/1. Åsegg

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK

MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK Fosen DMS IKS MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS (Fosen DMS IKS) MØTEBOK Sted: Tid: LIV-bygget, Vanvikan, Leksvik kommune fredag 16.12.11 (etter styremøtet i Fosen Regionråd)

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: Tid: 10:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: Tid: 10:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 10:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: 12.02.2016 Tid: 13:30

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: 12.02.2016 Tid: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: 12.02.2016 Tid: 13:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Veronika Aune som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Fosen fjord hotel Dato: Tid: 10:00 16:15

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Fosen fjord hotel Dato: Tid: 10:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Fosen fjord hotel Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP Wenke Osen Børmark

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE VERNETJENESTEN. Utarbeidet av: Trond Østenstad. Versjon: 2. Arkiv ref.: 17488/ /669. Dokument dato:

SIRDAL KOMMUNE VERNETJENESTEN. Utarbeidet av: Trond Østenstad. Versjon: 2. Arkiv ref.: 17488/ /669. Dokument dato: SIRDAL KOMMUNE VERNETJENESTEN Arkiv ref.: 17488/2016-2016/669 Versjon: 2 Dokument dato: 01.12.2016 Utarbeidet av: Trond Østenstad Arkivkode 442 Dato godkjent/vedtak: 09.08.16 Godkjent av (leder, rådmann,

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 17.03.2016 Tid: 09:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Ordfører OK-H

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Blåheia, Rissa rådhus Dato: 30.08.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd - Arne Sakseid Leder

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 06.10.16 18.00 18.35 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 29.09.16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11.

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11. Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 19.11.2015 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Arealbruk Kåre Tårnes Øseveien 66 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 1466/2016/81/008/1627GUEN 29.01.2016 KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Bjugn kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 14.12.2016 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder OS-SP

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 14.08.2014 Tid: 13:30 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tormod Overland MEDL IF-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tormod Overland MEDL IF-FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kantina, Leksvik videregående skole Dato: 22.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Leder IF-HØ Ove Vollan

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.02.2014 Tid: 18:30 21:40 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 18.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 29.08.14 Referat fra ekstra møte i rådmannsg ruppen, fredag 29.08.14 Sted: Tid : Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Skjærvik MEDL RI-AP Ove Vollan LEDER RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Skjærvik MEDL RI-AP Ove Vollan LEDER RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: 03.11.2015 Tid: 09:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Darell Nestleder RI-SP Bjørn Vangen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Maria Hegerberg Camilla Sollie Finsmyr LE-SP

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Maria Hegerberg Camilla Sollie Finsmyr LE-SP Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: storsalen, Rissa rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører LE-SP Ragnar

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Osen Utmarksråd v/trond ÅSegg Åseggseterveien 9 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/3061-2 Kirsti Jakobsen, 19.05.2016

Detaljer