Møteinnkalling for Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat eller tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 143/12 Referatsaker 144/12 Spørsmål og informasjon 145/12 Avslutter prosjekte: Midlertidige boliger for bostedsløse 146/12 Boligfornyingsprogrammet - Kjøp av Smidsrødboligene 147/12 Rapporter over tilstand i Nøtterøyskolen 148/12 Active Cabin Hotel - utvidelse av skjenkebevillingen til resepsjonen og lobbyen 149/12 Velferdsteknologi Nøtterøy kommune - trygghetspakke til hjemmeboende og varslingsteknologi ved Smidsrød helsehus. 150/12 Høring - Handlingsplan for fylkesveinettet i Vestfold /12 Agnes og Johan Engebretsens Legat Roar Jonstang ordfører Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 1 Nøtterøy kommune JournalpostID 12/29763 Saksbehandler: Kjersti Hauan, telefon: Sekretariatsseksjonen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Referatsaker tas til orientering. Skriv og meldinger Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/28126 I Jernrosen Minnemonument v/ Arvid F Janzon 2 12/29438 I Johannes Beck og Jan Torbjørn Beck Jernrosen Minnemonument 22. juli Økonomisk støtte Airsoftgun- klubb for unge gutter - søknad om økonomisk støtte

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/29764 Arkiv: FE- Saksbehandler: Kjersti Hauan, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

5 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/28341 Arkiv: FA-F17 Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutter prosjekte: Midlertidige boliger for bostedsløse Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /12 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Prosjekt med objektnummer 8342 Midlertidige boliger for bostedsløse vedtatt i FBV-sak 028/11 avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Boligfornyingsprogrammet Fast bygge- og vedlikeholdskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt FBV-044/12 Vedtak: Prosjekt med objektnummer 8342 Midlertidige boliger for bostedsløse vedtatt i FBV-sak 028/11 avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Boligfornyingsprogrammet.

6 Dokumentoversikt: Øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Nøtterøy kommune har ansvaret for å tilby midlertidig bolig for bostedsløse. FBV behandlet i møte den sak 028/11 Midlertidige boliger for bostedsløse hvor det ble fattet følgende vedtak: 1. Det oppføres 4 midlertidige modullboliger for å ivareta kommunens mulighet til å tilby midlertidig bo tilbud for bostedsløse. Oppføringen er i påvente av tiltak i kommunens boligsosiale handlingsplan. 2. Det oppføres 1 midlertidig bolig på Skjerve for en av beboerne i det tidligere boligtilbudet. 3. Kostnadene inntil kr dekkes over boligfornyingsprogrammet. Dette beløpet skal dekke midlertidig bolig på Skjerve, samt planlegging av modulboliger. 4. Rådmannen vil legge frem ny sak for Fast bygge-og vedlikeholdskomite når tomte alternativ og økonomi med finansiering foreligger for 4 modullboliger. Modulboligene er nå på plass. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Boligfornyingsprogrammet. Prosjekt med objektnummer 8342 avsluttes økonomisk Innledning Kommunen har med bistand fra rammeavtalepartner Sweco Norge AS utredet best mulige modullboliger både størrelse og med praktiske enkle innredninger for bostedsløse. Vi kom fram til en modull som ble levert av firma Ramiren, og 4 stk.boligmoduller ble plassert på kommunens tomt i Oserødveien og 1stk. modull på Kirkeveien 266 (Branntomta). Modullboligene har midlertidig godkjenning for plassering på 2 år fra byggesaksavdelingen. Boligene er tilknyttet offentlig vann/avløp. Strøm er ført fram til boligene og det er satt inn kortleser på inngangsdørene istedenfor låssylindere med nøkler, noe som allerede er en besparelse for kommunen, da dette er modullboliger med ofte skifting av leieboere. Det ble inngått leiekontrakt med firma Ramirent på ubestemt tid for 5 stk moduller på Kr pr.mnd. inkl.forsikring. Bevilget kr Byggetjeneste/konsulent Opparb.teknisk anlegg, gebyr Totalt mindre forbruk kr Mindre forbruk skyldes besparelser ved opparbeidelse av de tekniske anlgg. Vann-/avløp til modullene kunne tilknyttes eksisterende anlegg på eiendommen Oserødveien og Kirkeveien 266. Kostnadene med gravearbeidene ble mindre.. Konklusjon Prosjekt med objektnummer 8342 Midlertidige boliger for bostedsløse vedtatt i FBV-sak 028/11 avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Boligfornyingsprogrammet.

7 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/28488 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Boligfornyingsprogrammet - Kjøp av Smidsrødboligene Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /12 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Kommunen har i forbindelse med realisering av Smidsrød helsehus kjøpt eiendommene Smidsrødveien 104 A og B, 106 og108. Kostnadene er midlertidig belastet byggeprosjektet Smidsrød Helsehus konto Kostnadene med kjøp av eiendommene belastes Boligfornyingsprogramet konto 8330 med kr Beløpet inntektsføres prosjekt Smidsrød Helsehus konto Fast bygge- og vedlikeholdskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt FBV-045/12 Vedtak: Kommunen har i forbindelse med realisering av Smidsrød helsehus kjøpt eiendommene Smidsrødveien 104 A og B, 106 og108. Kostnadene er midlertidig belastet byggeprosjektet Smidsrød Helsehus konto Kostnadene med kjøp av eiendommene belastes Boligfornyingsprogramet konto 8330 med kr Beløpet inntektsføres prosjekt Smidsrød Helsehus konto 8151.

8 Dokumentoversikt: Øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Boligene i Smidsrødveien104 A og B, 106 og 108 ble kjøpt av kommunen i Kostnadene ble midlertidig dekket innenfor prosjektet Smidsrød helsehus. Fakta Nøtterøy kommunestyre vedtok 25. mai 2011, sak 025/11, reguleringsplan Smidsrød helsehus og bygging av helsehuset pågår. I forbindelse med prosjektet ble boligene i Smidsrødveien 104 A og B, Smidsrødveien 106 og Smidsrødveien 108 kjøpt av kommunen i Dette forenklet gjennomføring av planen og var samtidig i samsvar med ønsker fra tidligere eiere av disse eiendommene som ble sterkt berørt av prosjektgjennomføringen. Formannskapet fattet i F-sak 099/11 følgende vedtak: Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå minnelige avtaler om delavståelse og/eller innløsning/kjøp av eiendommene Smidsrødveien 104 A og B, Smidsrødveien 106 og Smidsrødveien 108 innenfor de økonomiske rammere som er angitt i saksfremstillingen. Boligene 3 stk til sammen, en to mannsbolig og to eneboliger ble kjøpt for å løse de praktiske og økonomiske utfordringer siden tomteinngrepet ble vesentlig for eierne av boligene. Samtidig vurderete kommunen at både ut fra beliggenhet og type bebyggelse, var boligene godt egnet som midlertidige boliger til flyktninger. Boligene er overtatt av kommunen og er i dag leid ut som boliger for vanskeligstilte. Økonomi Kjøp av boligene er midlertidig finansiert gjennom midler til bygging av Smidsrød helsehus. Da eiendommene er godt egnet som boliger for vanskeligstilte er det søkt husbanken om tilskudd til bolig for vanskeligstilte. Det er gitt tilskudd på i alt 2,069 mill. kroner fra Husbanken forutsatt at boligene benyttes til vanskeligstilte. Boligkjøp kr Tilskudd fra Husbanken ,000.- Belastning i prosjektet kr Tilskudd fra Husbanken er mottatt og ført som inntekt på prosjektet. Konklusjon Finansieringen av kjøp av boligene i Smidsrødveien var en midlertidig løsning. Kjøp av Smidsrødveien104 A og B, 106 og108 belastes Boligfornyingsprogramet konto 8330 med kr Beløpet inntektsføres prosjekt Smidsrød Helsehus konto 8151.

9 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/28735 Arkiv: FA-A20, TI-&14 Saksbehandler: Kjell Jensen, Telefon: Skole- og barnehagekontoret Rapporter over tilstand i Nøtterøyskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret Hovedutvalg for oppvekst og kultur /12 Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Rapporten om tilstanden i opplæringen i Nøtterøyskolen 2012 tas til orientering Hovedutvalg for oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling tatt til orientering. OK-030/12 Vedtak: Rapporten om tilstanden i opplæringen i Nøtterøyskolen 2012 tas til orientering.

10 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Rapport om tilstanden i opplæringen i Nøtterøy kommune 2012.pdf Kortversjon Føringene i opplæringsloven sier at kommunens øverste organ skal ha en årlig rapport om tilstanden i opplæringa. Kommunen bestemmer selv når på året rapporten skal gis. Som et minimum er det krav at rapporten skal si noe om læringsmiljø, læringsresultater og frafall, der det siste punktet først og fremst gjelder for videregående opplæring. Rådmannen har lagt vekt på å gjøre rapporten så tilgjengelig som mulig, uten alt for mange detaljer. Sammen med understående dokumenter, gir den en samlet oversikt over viktige forhold i Nøtterøyskolen. Kvalitetsplanen (Kommunestyret januar 2012). Orientering til HOK om omfang og virkemidler for å redusere spesialundervisning i skolen (HOK mars 2012) Handlingsplanen (HOK april 2012) Rapport fra oppfølgingen av Forvaltningsrevisjonen: Måloppnåelse og ressursbruk i Nøtterøyskolen (HOK juni 2012). Innledning Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

11 Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Vurderinger Denne rapporten baserer seg på statistisk materiale, som til dels er innrapport til grunnskolens informasjonssystem (GSI), elevundersøkelsen og resultater fra nasjonale prøver og eksamen. Fra rådmannens side er det forsøkt å gi objektive beskrivelser av dagens situasjon. Til tross for dette vil det alltid være innslag av vurderinger. Forståelse av resultater og statistisk materiale, vil alltid gi rom for tolkninger. Etter rådmannens vurdering gir rapporten et realistisk bilde av nåværende ståsted, noe som kan gi godt grunnlag for framtidige beslutninger, både politisk, administrativt og ved den enkelte skole.

12 Resultatet fra rapporteringen, vil kunne gi innspill til vurdering i forbindelse med budsjettarbeidet. Konklusjon Rådmannen anbefaler at rapporten om tilstanden i opplæringen (tilstansdrapporten) i Nøtterøy kommune i 2012 tas til orientering.

13 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RAPPORT OM cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstanden i opplæringen i Nøtterøy kommune wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

14 2 INNHOLD INNLEDNING...3 BAKGRUNNSTALL...3 LÆRINGSMILJØET...6 LÆRINGSRESULTATER...10 FRAFALL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING...19 ELEVFRAVÆR PÅ UNGDOMSTRINNET...20 VOKSENOPPLÆRING...21 UTFORDRINGER...22

15 3 INNLEDNING Opplæringsloven krever at kommunestyret skal ha en årlig rapport om tilstanden i skolen. Dette er tredje året denne rapporten foreligger. Målet er at tilstandsrapporten skal gi skoleeieren et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten på egne skoler. Det er et krav at rapporten skal si noe om læringsmiljø, læringsresultater og frafall, der det siste punktet først og fremst gjelder frafallet i videregående opplæring. Administrasjonen har med bakgrunn i egen årsplanlegging og vurdering av hvilket tidspunkt som er mest gunstig, valgt å legge fram tilstandsrapporten i løpet av høsten hvert år. Tilstandsrapporten må ses i sammenheng med: Kvalitetsplanen (Kommunestyret januar 2012). Orientering til HOK om omfang og virkemidler for å redusere spesialundervisning i skolen (HOK mars 2012) Handlingsplanen (HOK april 2012) Rapport fra oppfølgingen av Forvaltningsrevisjonen: Måloppnåelse og ressursbruk i Nøtterøyskolen (HOK juni 2012). Det er all grunn til å verdsette det gode arbeidet som gjøres ute på skolene. Læringsresultatene er gode. Denne tilstandsrapporten underbygger dette. Det er likevel helt nødvendig å ha et sterkt fokus i alle ledd for å opprettholde og aller helst få en ytterligere framgang på læringsresultatene. Det er behov for å forsterke de tiltakene som er igangsatt og å iverksette nye tiltak. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i forbindelse med rullering av Handlingsplanen (vinteren 2013). BAKGRUNNSTALL ELEVTALLSUTVIKLING OG SKOLEKAPASITET Det vises til Tilstandsrapporten for 2011 og Kommuneplan Der gis det oversikt over elevtallsutviklingen i åra som kommer. Tallene baserer seg på kommuneplanens bolig- og demografiutvikling, og gir en indikasjon over hvordan antall elever og skolekapasitet vil harmonere i framtida. Nøtterøy kommune har en desentralisert skolestruktur, med faste opptaksområder. Det betyr at det er variasjon i skolenes størrelse. Noen av skolene har et større areal enn nødvendig, og har dermed kapasitet til å ta inn flere elever enn det dagens elevgrunnlag gir grunnlag for. Uten økt boligbygging og tilflytting til kommunen vil elevtallet gå ned. Med tilsvarende innflytting som de siste årene, viser prognosen at elevtallet reduseres med totalt 2,0 %, fordelt med 0,9 % på barneskolen og 4,5 % på ungdomsskolen. Dette indikerer at en er avhengig av flere flytter til kommunen for å opprettholde stabilt elevtall. Prognosene viser at samtlige barneskoler vil ha tilstrekkelig kapasitet i hele kommuneplanperioden, med de rekkefølgebestemmelser som er definert for nye boligområder. Imidlertid er det viktig å ha ekstra oppmerksomhet mot Teie, som er den kretsen som tradisjonelt har økt elevtallet mer enn prognosene har vist. Dersom dette fortsetter, kan det på et gitt tidspunkt bli en utfordring å få plass til alle elevene ved nye Teie skole. Dette kan i tilfelle løses ved å endre kretsgrenser, noe som kan være positivt for bl.a. Herstad skole. Med manglende boligbygging i denne kretsen, vil dette etter prognosene være den skolen med størst reduksjon i elevtallet.

16 4 Det vil også være nok ungdomsskoleplasser i hele planperioden, men det kan være behov for å tilpasse elevflyten mellom Borgheim og Teigar for å utnytte kapasiteten på best mulig måte. Det kan bety at noen elever mot slutten av perioden, som etter dagens ordning har Borgheim som skole, må få sitt tilbud på Teigar For øvrig er det i modellene for elevtallsutviklingen tatt hensyn til generasjonsskiftet i de ulike kretsene. Kostra-tall Noen utvalgte Kostra- tall for sammenlignet med de største kommunene i Vestfold og gjennomsnittet for Vestfold gir et bilde av ressursinnsatsen på disse områdene i Nøtterøy kommune. Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleundervisning i Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt Tabellen viser Kostnadsutviklingen fra 2010 til 2011, viser at ressursinnsatsen i Nøtterøyskolen har nærmet seg Vestfoldgjennomsnittet. Men fortsatt er det slik at Nøtterøy bruker mindre enn snittet i Vestfold, og mindre enn snittet i landet for øvrig. Tallene viser at det brukes mindre ressurser på skoledrift i Vestfold enn landet for øvrig. Elever pr. undervisningsrelatert årsverk, prosent Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt ,7 13,1 14,2 12,1 14,0 12,6 12, ,3 12,7 13,9 12,3 14,3 12,7 12, ,3 12,8 14,2 13,0 14,3 13,1 12, ,2 14,2 16,8 14,5 15,7 14,7 14, ,9 14,1 17,1 14,5 15,1 14,4 13,4 Tabellen viser: Antall elever pr. undervisningsårsverk kan variere fra år til år, uten at det nødvendigvis henger sammen med den generelle ressursinnsatsen. Små variasjoner i enkelttall kan variere i takt med antall elever i årskullet, uten at det influerer på det totale klassetallet. Likevel gir tabellen en indikasjon og en pekepinn på to forhold, som på sett og vis går noe mot hverandre. 1. Antall elever pr årsverk kan beskrives som en kvalitetsindikator, der færre elever anses som kvalitativt bedre enn det motsatte. Uten å vurdere dette nærmere her, vil det være større mulighet for å nå målet om tilpasset opplæring når gruppestørrelsene reduseres. 2. Gruppestørrelsen kan også vurderes i et effektiviseringsperspektiv. Flere elever i klassene uten at det settes inn ekstra lærerressurser, vil være økonomisk effektivt og kunne gi et større handlingsrom. For å oppnå effektivisering er en endring av skolestruktur et mulig tiltak.

17 5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt ,9 6,0 4,2 7,7 8,7 7,2 6, ,1 7,4 4,4 7,6 8,1 7,4 7, ,5 7,9 4,8 8,3 7,8 7,8 7, ,8 10,3 6,0 9,5 8,6 7,5 9, ,2 10,7 6,4 9,4 10,0 9,6 8,6 Timer til spesialundervisning i prosent av læretimer Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt ,6 17,6 13,0 18,9 15,2 16,3 15, ,0 17,9 10,4 18,1 10,1 15,6 15, ,7 19,8 12,0 16,8 12,0 16,0 16, ,8 23,4 14,2 17,5 13,5 16,6 17, ,1 22,9 14,9 18,1 18,7 18,9 18,3 Tabellene viser: Tendensen fra tidligere år har fortsatt i 2012, noe som er dokumentert i egne saker om emnet. Nøtterøy ligger høyere enn både Vestfold- og landsgjennomsnitt, både når det gjelder antall elever som får spesialundervisning og hvor stor andel av de totale lærertimetallet som går til spesialundervisning. Forskjellen mellom kommunene gir rom for flere tolkninger, men felles er at økt andel spesialundervisningstimer går på bekostning av det helhetlige tilbudet. Generelt kan en si at spesialundervisning bør gis til et begrenset antall elever, framfor få timer til mange. Det betyr at elever i gråsonen må få tilpasset tilbud innenfor klassens rammer. Det vises for øvrig til egen sak til HOK i mars 2012 om emnet, der det fremsettes mål og tiltak for å redusere omfanget av spesialundervisningen. Driftsutgifter pr. elev i vanlig grunnskole i kroner, inventar og utstyr Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik Vestfold snitt Landet Oslo snitt Tabellen viser en økning som bla. skyldes: Ekstra kostnader knyttet til innflytting på Teigar ungdomsskole. Oppgradering av IKT på noen av skolene.

18 6 Driftsutgifter pr. elev i vanlig grunnskole i kroner, undervisningsmateriell Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt Tabellen viser: Utgiftene til undervisningsmateriell ble økt i 2008, som følge av engangsinnkjøp av nye lærebøker som følge av K06. I 2010 ble det brukt noe mindre til dette formålet enn året før. For øvrig var 2011 siste året skolene betalte tilbake engangsinvesteringen til lærebøker/læremidler i I budsjettet for 2012 er det lagt tilbake 0,5 mill. Andel barn i % i alderen 6-9 år i kommunal og privat SFO i Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt ,6 75,1 71,7 55,4 60,3 65,0 58, ,8 77,2 70,8 56,2 61,1 64,8 65, ,9 80,3 74,4 57,6 62,5 67,6 61,3 Tabellen viser: Fortsatt er det flere barn i SFO i Nøtterøy enn de fleste andre kommuner. Antallet har stabilisert seg de senere år. Oppholdsbetaling på SFO øker årlig i forhold til konsumprisindeks. LÆRINGSMILJØET Tallene som kommer fram rundt læringsmiljø er hentet fra Elevundersøkelsen. Det er en undersøkelse der elever i grunnskolen og videregående skole svarer på ulike spørsmål knyttet til læringsmiljøet og hvordan den enkelte elev subjektivt opplever dette. Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn i grunnskolen. På barnetrinnet måles læringsmiljøet gjennom indeksene sosial trivsel, trivsel med lærere, mestring, elevdemokrati, fysisk læringsmiljø, mobbing på skolen, motivasjon og faglig veiledning. I tillegg har man fra skoleåret 2011/2012 innført variabelen faglig utfordring. De ulike indikatorene måles i skalaen 1 5, hvor høy verdi er positivt for alle indikatorene unntatt mobbing. For denne indikatoren betyr lav verdi det samme som liten forekomst av mobbing. Når man ser på de 9 ulike indikatorene som blir målt, ligger Nøtterøy Kommune(NK) for barnetrinnet stort sett jevnt med snittet for Vestfold og landet for øvrig på samtlige indikatorer. Der det er forskjeller er de små slik at man skal være forsiktig med å legge for mye i tallene, men i positiv retning kan det nevnes at NK er målt til 0,1 bedre enn snittet for Vestfold og nasjonalt på indikatorene sosial trivsel, mobbing og faglig veiledning. Ellers så kan det bemerkes at Nøtterøy kommune ikke går fram i forhold til i fjor på noen av indikatorene. På fem av indikatorene er det en nedgang fra i fjor, mens tre måles til det samme som i fjor. Indikatoren faglig utfordring er ny og har ikke noe sammenligningsgrunnlag.

19 7 Tabell 1: Oversikt over resultatet på barnetrinnet for de ulike indikatorene sammenlignet med andre. NK Komm.gr13 Vestfold Nasjonalt Sosial trivsel 4,5 4,4 4,4 4,4 Trivsel med lærerne 4,1 4,1 4,1 4,1 Mestring 3,9 3,9 3,9 3,9 Faglig utfordring (ny) 4,1 4,1 4,1 4,1 Elevdemokrati 3,6 3,7 3,6 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,1 3,2 3,1 3,2 Mobbing på skolen 1,3* 1,4* 1,4* 1,4* Motivasjon 4,2 4,3 4,2 4,3 Faglig veiledning 3,5 3,4 3,4 3,4 (*) = I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Når det gjelder utviklingen for barnetrinnet i Nøtterøy kommune de siste fem årene(tabell 2) var det i fjor en markant framgang for noen indikatorer mens man i år ser noe tilbakegang igjen. Dette gjelder spesielt indikatorene trivsel med lærere, fysisk læringsmiljø, motivasjon og faglig veiledning. I fjor påpekte administrasjonen at indikatoren fysisk læringsmiljø ville bli interessant å følge utviklingen på siden man fikk en så markant endring fra 3,0 i 2009/10 til 3,5 i 2010/11. Nå er denne indikatoren har gått tilbake igjen (til 3,1) slik at det kan se ut til at resultatet i fjor var noe høyt i forhold til det reelle. Det er positivt at indikatoren mobbing på skolen har en nedadgående tendens gjennom perioden. Tabell 2: Nøtterøy kommunes utvikling i læringsmiljø på barnetrinnet de 5 siste årene: 2007/ / / / /12 Sosial trivsel 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 Trivsel med lærerne 3,9 3,7 3,9 4,3 4,1 Mestring ,9 4,0 3,9 Faglig utfordring(ny) ,1 Elevdemokrati 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,0 3,0 3,0 3,5 3,1 Mobbing på skolen 1,5* 1,5* 1,4* 1,3* 1,3* Motivasjon 4,2 4,0 4,1 4,4 4,2 Faglig veiledning 3,5 3,5 3,4 3,7 3,5 (*) = I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. På ungdomstrinnet(tabell 3) måles elevene på 11 indikatorer. I tillegg til de 9 indikatorene som måles i barnetrinnet måles man også på medbestemmelse og karriereveiledning. Her ligger NK stort sett rundt snittet for Vestfold og nasjonalt på de ulike indikatorene. For indikatoren elevdemokrati har NK en framgang fra i fjor (3,2) slik at NK nå(3,4) ligger noe høyere enn Vestfold (3,1) og nasjonalt (3,2). Som i fjor ligger NK (3,2) noe lavt på indikatoren karriereveiledning sammenlignet med Vestfold (3,5) og nasjonalt (3,6). For denne indikatoren kan det også leses av en nedadgående tendens de siste tre årene.

20 8 Tabell 3: Oversikt over resultatet på ungdomstrinnet for de ulike indikatorene sammenlignet med andre. NK Komm.gr. 13 Vestfold Nasjonalt Sosial trivsel 4,2 4,3 4,2 4,3 Trivsel med lærerne 3,6 3,8 3,7 3,8 Mestring 3,7 3,8 3,7 3,8 Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,1 Elevdemokrati 3,4 3,2 3,1 3,2 Fysisk læringsmiljø 3,0 2,7 2,6 2,7 Mobbing på skolen* 1,5* 1,4* 1,5* 1,4* Motivasjon 3,7 3,8 3,7 3,8 Faglig veiledning 3,1 3,1 3,1 3,1 Medbestemmelse 2,3 2,3 2,3 2,3 Karriereveiledning 3,2 3,6 3,5 3,6 (*) = I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Tabell 4: Utvikling i læringsmiljøet i Nøtterøy på ungdomstrinnet de 5 siste årene: 2007/ / / / /12 Sosial trivsel 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 Trivsel med lærerne 3,6 3,7 3,7 3,8 3,6 Mestring ,8 3,8 3,7 Faglig utfordring ,1 4,2 4,1 Elevdemokrati 3,2 3,2 3,4 3,2 3,4 Fysisk læringsmiljø 2,5 2,8 2,7 2,6 3,0 Mobbing på skolen 1,4* 1,4* 1,4* 1,4* 1,5* Motivasjon 3,7 3,8 3,9 3,7 3,7 Faglig veiledning 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 Medbestemmelse 2,2 2,3 2,2 2,4 2,3 Karriereveiledning 3,3 3,5 3,6 3,4 3,2 (*) = I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. For ungdomstrinnet er den generelle tendensen at de ulike indikatorene er relativt stabile fra år til år over en femårsperiode. Som ventet får kommunen samlet sett en framgang på fysisk læringsmiljø som blir målt til 3,0 i år mot 2,6 i fjor. Dette skyldes i stor grad at nye Teigar nå er tatt i bruk. Dette bekreftes dersom man går inn og ser på denne indikatoren spesielt for Teigar. Indikatoren gjør der et markant hopp fra 1,9 i 2010/11 til 3,3 i 2012/13. Når det gjelder indikatoren mobbing har resultatet de siste årene vært målt til 1,4 mens man fikk en liten nedgang(1,5) i år.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 07.11.2012 Møtested: Teie skole, Gindstuveien 31 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 06.11.2012 Møtested: Teknisk sektor møterom Tinghaugvn 14 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Fredag 25. september, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2014/2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2011 Levanger kommune, april 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2012 Farsundskolen Oktober 2012 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 9. september, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Mandag 30. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Onsdag 30. mars, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Torsdag 17. november, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013

Dønna kommune Tilstandsrapport. Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune Tilstandsrapport Grunnskolen i Dønna 2013 Dønna kommune oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER... 5 2.1.1 Mål... 5 2.1.2 Evaluering (Skolebasert

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2013 Torsdag 22. mai, 2014 Tilstandsrapport Levanger kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Målselv kommune 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2527/15 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2014 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 27.05.2015 PS 24/15 Innstilling

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2013 Forord Det vises innledningsvis til opplæringslovens 13 10: (..)Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2014 Farsundskolen Farsund, Februar 2015 Sammendrag Tallene i tilstandsrapporten bygger i hovedsak på tall fra skoleåret 2013/2014, men vi har også klart å få med tallene fra nasjonale

Detaljer

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013

Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Torsdag 15.mai 2014 Kvalitetsrapport for Fræna kommune- grunnskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Tilstan TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURE 2011 Elever ved Sør-Tustna skole på tur på Knubben høsten 2011. : Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Vardø rådhus, bystyresalen : 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Torsdag 24. januar, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran - 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 62/14 Behandling: 44 representanter tilstede. Knutsen (KrF) fremmet forslag om

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2011-12

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2011-12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla Skoleåret 2011-12 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Lovhjemmel... 3 1.2 Overhalla kommunes system... 4 1.2.1 Gjennomføring 2012... 4 1.3 Kommentar... 5 2 Ressursoversikt...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure 2010. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Aure kommune 2010 1 Inoldsfortegnelse 1. Sammendrag... 5 2. Organisering og mål... 6 2.1. Organisering... 6 2.2. Overordna utviklingsmål for grunnskolen i Aure:... 6

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall elever og lærerårsverk...6

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2010 PS sak: Utvalg Møtedato 27/11 Komite for liv og lære 04.05.2011 Arkivsak: 11/1991 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Torsdag 16. september, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran kommune - 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen Rana 2015 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 Ikke politisk behandlet Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 4 2.1. Elever og undervisningspersonale... 4 2.1.1. Antall elever

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE

2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE 2015 RAPPORT OPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN - 2015 Ragnar Olsen 29.09.2015 Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE SKOLEÅRET -2015... 2 INNLEDNING... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE...3

Detaljer

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15

Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2014/15 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Innledning... 5 Målsettinger... 6 Nasjonale målsettinger... 6 Kommunens visjon og hovedmål...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2012-13

Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla. Skoleåret 2012-13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Overhalla Skoleåret 2012-13 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Lovhjemmel... 3 1.2 Overhalla kommunes system... 4 1.2.1 Spesielt for skoleåret 2012-13... 4 1.2.2 Gjennomføring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Fredag 5. februar, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Saksfremlegg Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer