Møteinnkalling for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat eller tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 143/12 Referatsaker 144/12 Spørsmål og informasjon 145/12 Avslutter prosjekte: Midlertidige boliger for bostedsløse 146/12 Boligfornyingsprogrammet - Kjøp av Smidsrødboligene 147/12 Rapporter over tilstand i Nøtterøyskolen 148/12 Active Cabin Hotel - utvidelse av skjenkebevillingen til resepsjonen og lobbyen 149/12 Velferdsteknologi Nøtterøy kommune - trygghetspakke til hjemmeboende og varslingsteknologi ved Smidsrød helsehus. 150/12 Høring - Handlingsplan for fylkesveinettet i Vestfold /12 Agnes og Johan Engebretsens Legat Roar Jonstang ordfører Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 1 Nøtterøy kommune JournalpostID 12/29763 Saksbehandler: Kjersti Hauan, telefon: Sekretariatsseksjonen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Referatsaker tas til orientering. Skriv og meldinger Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/28126 I Jernrosen Minnemonument v/ Arvid F Janzon 2 12/29438 I Johannes Beck og Jan Torbjørn Beck Jernrosen Minnemonument 22. juli Økonomisk støtte Airsoftgun- klubb for unge gutter - søknad om økonomisk støtte

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/29764 Arkiv: FE- Saksbehandler: Kjersti Hauan, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

5 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/28341 Arkiv: FA-F17 Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Avslutter prosjekte: Midlertidige boliger for bostedsløse Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /12 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Prosjekt med objektnummer 8342 Midlertidige boliger for bostedsløse vedtatt i FBV-sak 028/11 avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Boligfornyingsprogrammet Fast bygge- og vedlikeholdskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt FBV-044/12 Vedtak: Prosjekt med objektnummer 8342 Midlertidige boliger for bostedsløse vedtatt i FBV-sak 028/11 avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Boligfornyingsprogrammet.

6 Dokumentoversikt: Øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Nøtterøy kommune har ansvaret for å tilby midlertidig bolig for bostedsløse. FBV behandlet i møte den sak 028/11 Midlertidige boliger for bostedsløse hvor det ble fattet følgende vedtak: 1. Det oppføres 4 midlertidige modullboliger for å ivareta kommunens mulighet til å tilby midlertidig bo tilbud for bostedsløse. Oppføringen er i påvente av tiltak i kommunens boligsosiale handlingsplan. 2. Det oppføres 1 midlertidig bolig på Skjerve for en av beboerne i det tidligere boligtilbudet. 3. Kostnadene inntil kr dekkes over boligfornyingsprogrammet. Dette beløpet skal dekke midlertidig bolig på Skjerve, samt planlegging av modulboliger. 4. Rådmannen vil legge frem ny sak for Fast bygge-og vedlikeholdskomite når tomte alternativ og økonomi med finansiering foreligger for 4 modullboliger. Modulboligene er nå på plass. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Boligfornyingsprogrammet. Prosjekt med objektnummer 8342 avsluttes økonomisk Innledning Kommunen har med bistand fra rammeavtalepartner Sweco Norge AS utredet best mulige modullboliger både størrelse og med praktiske enkle innredninger for bostedsløse. Vi kom fram til en modull som ble levert av firma Ramiren, og 4 stk.boligmoduller ble plassert på kommunens tomt i Oserødveien og 1stk. modull på Kirkeveien 266 (Branntomta). Modullboligene har midlertidig godkjenning for plassering på 2 år fra byggesaksavdelingen. Boligene er tilknyttet offentlig vann/avløp. Strøm er ført fram til boligene og det er satt inn kortleser på inngangsdørene istedenfor låssylindere med nøkler, noe som allerede er en besparelse for kommunen, da dette er modullboliger med ofte skifting av leieboere. Det ble inngått leiekontrakt med firma Ramirent på ubestemt tid for 5 stk moduller på Kr pr.mnd. inkl.forsikring. Bevilget kr Byggetjeneste/konsulent Opparb.teknisk anlegg, gebyr Totalt mindre forbruk kr Mindre forbruk skyldes besparelser ved opparbeidelse av de tekniske anlgg. Vann-/avløp til modullene kunne tilknyttes eksisterende anlegg på eiendommen Oserødveien og Kirkeveien 266. Kostnadene med gravearbeidene ble mindre.. Konklusjon Prosjekt med objektnummer 8342 Midlertidige boliger for bostedsløse vedtatt i FBV-sak 028/11 avsluttes økonomisk. Prosjektet har et mindre forbruk på kr Beløpet føres tilbake til Boligfornyingsprogrammet.

7 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/28488 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: Eiendomsforvaltning Boligfornyingsprogrammet - Kjøp av Smidsrødboligene Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite /12 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Kommunen har i forbindelse med realisering av Smidsrød helsehus kjøpt eiendommene Smidsrødveien 104 A og B, 106 og108. Kostnadene er midlertidig belastet byggeprosjektet Smidsrød Helsehus konto Kostnadene med kjøp av eiendommene belastes Boligfornyingsprogramet konto 8330 med kr Beløpet inntektsføres prosjekt Smidsrød Helsehus konto Fast bygge- og vedlikeholdskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt FBV-045/12 Vedtak: Kommunen har i forbindelse med realisering av Smidsrød helsehus kjøpt eiendommene Smidsrødveien 104 A og B, 106 og108. Kostnadene er midlertidig belastet byggeprosjektet Smidsrød Helsehus konto Kostnadene med kjøp av eiendommene belastes Boligfornyingsprogramet konto 8330 med kr Beløpet inntektsføres prosjekt Smidsrød Helsehus konto 8151.

8 Dokumentoversikt: Øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Boligene i Smidsrødveien104 A og B, 106 og 108 ble kjøpt av kommunen i Kostnadene ble midlertidig dekket innenfor prosjektet Smidsrød helsehus. Fakta Nøtterøy kommunestyre vedtok 25. mai 2011, sak 025/11, reguleringsplan Smidsrød helsehus og bygging av helsehuset pågår. I forbindelse med prosjektet ble boligene i Smidsrødveien 104 A og B, Smidsrødveien 106 og Smidsrødveien 108 kjøpt av kommunen i Dette forenklet gjennomføring av planen og var samtidig i samsvar med ønsker fra tidligere eiere av disse eiendommene som ble sterkt berørt av prosjektgjennomføringen. Formannskapet fattet i F-sak 099/11 følgende vedtak: Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å inngå minnelige avtaler om delavståelse og/eller innløsning/kjøp av eiendommene Smidsrødveien 104 A og B, Smidsrødveien 106 og Smidsrødveien 108 innenfor de økonomiske rammere som er angitt i saksfremstillingen. Boligene 3 stk til sammen, en to mannsbolig og to eneboliger ble kjøpt for å løse de praktiske og økonomiske utfordringer siden tomteinngrepet ble vesentlig for eierne av boligene. Samtidig vurderete kommunen at både ut fra beliggenhet og type bebyggelse, var boligene godt egnet som midlertidige boliger til flyktninger. Boligene er overtatt av kommunen og er i dag leid ut som boliger for vanskeligstilte. Økonomi Kjøp av boligene er midlertidig finansiert gjennom midler til bygging av Smidsrød helsehus. Da eiendommene er godt egnet som boliger for vanskeligstilte er det søkt husbanken om tilskudd til bolig for vanskeligstilte. Det er gitt tilskudd på i alt 2,069 mill. kroner fra Husbanken forutsatt at boligene benyttes til vanskeligstilte. Boligkjøp kr Tilskudd fra Husbanken ,000.- Belastning i prosjektet kr Tilskudd fra Husbanken er mottatt og ført som inntekt på prosjektet. Konklusjon Finansieringen av kjøp av boligene i Smidsrødveien var en midlertidig løsning. Kjøp av Smidsrødveien104 A og B, 106 og108 belastes Boligfornyingsprogramet konto 8330 med kr Beløpet inntektsføres prosjekt Smidsrød Helsehus konto 8151.

9 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/28735 Arkiv: FA-A20, TI-&14 Saksbehandler: Kjell Jensen, Telefon: Skole- og barnehagekontoret Rapporter over tilstand i Nøtterøyskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret Hovedutvalg for oppvekst og kultur /12 Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet /12 Rådmannens innstilling Rapporten om tilstanden i opplæringen i Nøtterøyskolen 2012 tas til orientering Hovedutvalg for oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling tatt til orientering. OK-030/12 Vedtak: Rapporten om tilstanden i opplæringen i Nøtterøyskolen 2012 tas til orientering.

10 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Rapport om tilstanden i opplæringen i Nøtterøy kommune 2012.pdf Kortversjon Føringene i opplæringsloven sier at kommunens øverste organ skal ha en årlig rapport om tilstanden i opplæringa. Kommunen bestemmer selv når på året rapporten skal gis. Som et minimum er det krav at rapporten skal si noe om læringsmiljø, læringsresultater og frafall, der det siste punktet først og fremst gjelder for videregående opplæring. Rådmannen har lagt vekt på å gjøre rapporten så tilgjengelig som mulig, uten alt for mange detaljer. Sammen med understående dokumenter, gir den en samlet oversikt over viktige forhold i Nøtterøyskolen. Kvalitetsplanen (Kommunestyret januar 2012). Orientering til HOK om omfang og virkemidler for å redusere spesialundervisning i skolen (HOK mars 2012) Handlingsplanen (HOK april 2012) Rapport fra oppfølgingen av Forvaltningsrevisjonen: Måloppnåelse og ressursbruk i Nøtterøyskolen (HOK juni 2012). Innledning Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: Kommuner Fylkeskommuner Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven 2-12 Private skoler med rett til statstilskudd Rapport om tilstanden i opplæringen Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

11 Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Krav til innhold i tilstandsrapporten Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. Det følger av Ot.prp. nr. 55 ( ), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. Det generelle systemkravet Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven andre ledd og privatskoleloven 5-2 tredje ledd. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre enn det tilstandsrapporten dekker. Personvern Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. Vurderinger Denne rapporten baserer seg på statistisk materiale, som til dels er innrapport til grunnskolens informasjonssystem (GSI), elevundersøkelsen og resultater fra nasjonale prøver og eksamen. Fra rådmannens side er det forsøkt å gi objektive beskrivelser av dagens situasjon. Til tross for dette vil det alltid være innslag av vurderinger. Forståelse av resultater og statistisk materiale, vil alltid gi rom for tolkninger. Etter rådmannens vurdering gir rapporten et realistisk bilde av nåværende ståsted, noe som kan gi godt grunnlag for framtidige beslutninger, både politisk, administrativt og ved den enkelte skole.

12 Resultatet fra rapporteringen, vil kunne gi innspill til vurdering i forbindelse med budsjettarbeidet. Konklusjon Rådmannen anbefaler at rapporten om tilstanden i opplæringen (tilstansdrapporten) i Nøtterøy kommune i 2012 tas til orientering.

13 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RAPPORT OM cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstanden i opplæringen i Nøtterøy kommune wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

14 2 INNHOLD INNLEDNING...3 BAKGRUNNSTALL...3 LÆRINGSMILJØET...6 LÆRINGSRESULTATER...10 FRAFALL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING...19 ELEVFRAVÆR PÅ UNGDOMSTRINNET...20 VOKSENOPPLÆRING...21 UTFORDRINGER...22

15 3 INNLEDNING Opplæringsloven krever at kommunestyret skal ha en årlig rapport om tilstanden i skolen. Dette er tredje året denne rapporten foreligger. Målet er at tilstandsrapporten skal gi skoleeieren et konkret grunnlag for videre utvikling av kvaliteten på egne skoler. Det er et krav at rapporten skal si noe om læringsmiljø, læringsresultater og frafall, der det siste punktet først og fremst gjelder frafallet i videregående opplæring. Administrasjonen har med bakgrunn i egen årsplanlegging og vurdering av hvilket tidspunkt som er mest gunstig, valgt å legge fram tilstandsrapporten i løpet av høsten hvert år. Tilstandsrapporten må ses i sammenheng med: Kvalitetsplanen (Kommunestyret januar 2012). Orientering til HOK om omfang og virkemidler for å redusere spesialundervisning i skolen (HOK mars 2012) Handlingsplanen (HOK april 2012) Rapport fra oppfølgingen av Forvaltningsrevisjonen: Måloppnåelse og ressursbruk i Nøtterøyskolen (HOK juni 2012). Det er all grunn til å verdsette det gode arbeidet som gjøres ute på skolene. Læringsresultatene er gode. Denne tilstandsrapporten underbygger dette. Det er likevel helt nødvendig å ha et sterkt fokus i alle ledd for å opprettholde og aller helst få en ytterligere framgang på læringsresultatene. Det er behov for å forsterke de tiltakene som er igangsatt og å iverksette nye tiltak. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i forbindelse med rullering av Handlingsplanen (vinteren 2013). BAKGRUNNSTALL ELEVTALLSUTVIKLING OG SKOLEKAPASITET Det vises til Tilstandsrapporten for 2011 og Kommuneplan Der gis det oversikt over elevtallsutviklingen i åra som kommer. Tallene baserer seg på kommuneplanens bolig- og demografiutvikling, og gir en indikasjon over hvordan antall elever og skolekapasitet vil harmonere i framtida. Nøtterøy kommune har en desentralisert skolestruktur, med faste opptaksområder. Det betyr at det er variasjon i skolenes størrelse. Noen av skolene har et større areal enn nødvendig, og har dermed kapasitet til å ta inn flere elever enn det dagens elevgrunnlag gir grunnlag for. Uten økt boligbygging og tilflytting til kommunen vil elevtallet gå ned. Med tilsvarende innflytting som de siste årene, viser prognosen at elevtallet reduseres med totalt 2,0 %, fordelt med 0,9 % på barneskolen og 4,5 % på ungdomsskolen. Dette indikerer at en er avhengig av flere flytter til kommunen for å opprettholde stabilt elevtall. Prognosene viser at samtlige barneskoler vil ha tilstrekkelig kapasitet i hele kommuneplanperioden, med de rekkefølgebestemmelser som er definert for nye boligområder. Imidlertid er det viktig å ha ekstra oppmerksomhet mot Teie, som er den kretsen som tradisjonelt har økt elevtallet mer enn prognosene har vist. Dersom dette fortsetter, kan det på et gitt tidspunkt bli en utfordring å få plass til alle elevene ved nye Teie skole. Dette kan i tilfelle løses ved å endre kretsgrenser, noe som kan være positivt for bl.a. Herstad skole. Med manglende boligbygging i denne kretsen, vil dette etter prognosene være den skolen med størst reduksjon i elevtallet.

16 4 Det vil også være nok ungdomsskoleplasser i hele planperioden, men det kan være behov for å tilpasse elevflyten mellom Borgheim og Teigar for å utnytte kapasiteten på best mulig måte. Det kan bety at noen elever mot slutten av perioden, som etter dagens ordning har Borgheim som skole, må få sitt tilbud på Teigar For øvrig er det i modellene for elevtallsutviklingen tatt hensyn til generasjonsskiftet i de ulike kretsene. Kostra-tall Noen utvalgte Kostra- tall for sammenlignet med de største kommunene i Vestfold og gjennomsnittet for Vestfold gir et bilde av ressursinnsatsen på disse områdene i Nøtterøy kommune. Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år i kroner, grunnskoleundervisning i Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt Tabellen viser Kostnadsutviklingen fra 2010 til 2011, viser at ressursinnsatsen i Nøtterøyskolen har nærmet seg Vestfoldgjennomsnittet. Men fortsatt er det slik at Nøtterøy bruker mindre enn snittet i Vestfold, og mindre enn snittet i landet for øvrig. Tallene viser at det brukes mindre ressurser på skoledrift i Vestfold enn landet for øvrig. Elever pr. undervisningsrelatert årsverk, prosent Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt ,7 13,1 14,2 12,1 14,0 12,6 12, ,3 12,7 13,9 12,3 14,3 12,7 12, ,3 12,8 14,2 13,0 14,3 13,1 12, ,2 14,2 16,8 14,5 15,7 14,7 14, ,9 14,1 17,1 14,5 15,1 14,4 13,4 Tabellen viser: Antall elever pr. undervisningsårsverk kan variere fra år til år, uten at det nødvendigvis henger sammen med den generelle ressursinnsatsen. Små variasjoner i enkelttall kan variere i takt med antall elever i årskullet, uten at det influerer på det totale klassetallet. Likevel gir tabellen en indikasjon og en pekepinn på to forhold, som på sett og vis går noe mot hverandre. 1. Antall elever pr årsverk kan beskrives som en kvalitetsindikator, der færre elever anses som kvalitativt bedre enn det motsatte. Uten å vurdere dette nærmere her, vil det være større mulighet for å nå målet om tilpasset opplæring når gruppestørrelsene reduseres. 2. Gruppestørrelsen kan også vurderes i et effektiviseringsperspektiv. Flere elever i klassene uten at det settes inn ekstra lærerressurser, vil være økonomisk effektivt og kunne gi et større handlingsrom. For å oppnå effektivisering er en endring av skolestruktur et mulig tiltak.

17 5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt ,9 6,0 4,2 7,7 8,7 7,2 6, ,1 7,4 4,4 7,6 8,1 7,4 7, ,5 7,9 4,8 8,3 7,8 7,8 7, ,8 10,3 6,0 9,5 8,6 7,5 9, ,2 10,7 6,4 9,4 10,0 9,6 8,6 Timer til spesialundervisning i prosent av læretimer Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt ,6 17,6 13,0 18,9 15,2 16,3 15, ,0 17,9 10,4 18,1 10,1 15,6 15, ,7 19,8 12,0 16,8 12,0 16,0 16, ,8 23,4 14,2 17,5 13,5 16,6 17, ,1 22,9 14,9 18,1 18,7 18,9 18,3 Tabellene viser: Tendensen fra tidligere år har fortsatt i 2012, noe som er dokumentert i egne saker om emnet. Nøtterøy ligger høyere enn både Vestfold- og landsgjennomsnitt, både når det gjelder antall elever som får spesialundervisning og hvor stor andel av de totale lærertimetallet som går til spesialundervisning. Forskjellen mellom kommunene gir rom for flere tolkninger, men felles er at økt andel spesialundervisningstimer går på bekostning av det helhetlige tilbudet. Generelt kan en si at spesialundervisning bør gis til et begrenset antall elever, framfor få timer til mange. Det betyr at elever i gråsonen må få tilpasset tilbud innenfor klassens rammer. Det vises for øvrig til egen sak til HOK i mars 2012 om emnet, der det fremsettes mål og tiltak for å redusere omfanget av spesialundervisningen. Driftsutgifter pr. elev i vanlig grunnskole i kroner, inventar og utstyr Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik Vestfold snitt Landet Oslo snitt Tabellen viser en økning som bla. skyldes: Ekstra kostnader knyttet til innflytting på Teigar ungdomsskole. Oppgradering av IKT på noen av skolene.

18 6 Driftsutgifter pr. elev i vanlig grunnskole i kroner, undervisningsmateriell Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt Tabellen viser: Utgiftene til undervisningsmateriell ble økt i 2008, som følge av engangsinnkjøp av nye lærebøker som følge av K06. I 2010 ble det brukt noe mindre til dette formålet enn året før. For øvrig var 2011 siste året skolene betalte tilbake engangsinvesteringen til lærebøker/læremidler i I budsjettet for 2012 er det lagt tilbake 0,5 mill. Andel barn i % i alderen 6-9 år i kommunal og privat SFO i Vestfold Landet Nøtterøy Tønsberg Horten Sandefjord Larvik snitt Oslo snitt ,6 75,1 71,7 55,4 60,3 65,0 58, ,8 77,2 70,8 56,2 61,1 64,8 65, ,9 80,3 74,4 57,6 62,5 67,6 61,3 Tabellen viser: Fortsatt er det flere barn i SFO i Nøtterøy enn de fleste andre kommuner. Antallet har stabilisert seg de senere år. Oppholdsbetaling på SFO øker årlig i forhold til konsumprisindeks. LÆRINGSMILJØET Tallene som kommer fram rundt læringsmiljø er hentet fra Elevundersøkelsen. Det er en undersøkelse der elever i grunnskolen og videregående skole svarer på ulike spørsmål knyttet til læringsmiljøet og hvordan den enkelte elev subjektivt opplever dette. Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn i grunnskolen. På barnetrinnet måles læringsmiljøet gjennom indeksene sosial trivsel, trivsel med lærere, mestring, elevdemokrati, fysisk læringsmiljø, mobbing på skolen, motivasjon og faglig veiledning. I tillegg har man fra skoleåret 2011/2012 innført variabelen faglig utfordring. De ulike indikatorene måles i skalaen 1 5, hvor høy verdi er positivt for alle indikatorene unntatt mobbing. For denne indikatoren betyr lav verdi det samme som liten forekomst av mobbing. Når man ser på de 9 ulike indikatorene som blir målt, ligger Nøtterøy Kommune(NK) for barnetrinnet stort sett jevnt med snittet for Vestfold og landet for øvrig på samtlige indikatorer. Der det er forskjeller er de små slik at man skal være forsiktig med å legge for mye i tallene, men i positiv retning kan det nevnes at NK er målt til 0,1 bedre enn snittet for Vestfold og nasjonalt på indikatorene sosial trivsel, mobbing og faglig veiledning. Ellers så kan det bemerkes at Nøtterøy kommune ikke går fram i forhold til i fjor på noen av indikatorene. På fem av indikatorene er det en nedgang fra i fjor, mens tre måles til det samme som i fjor. Indikatoren faglig utfordring er ny og har ikke noe sammenligningsgrunnlag.

19 7 Tabell 1: Oversikt over resultatet på barnetrinnet for de ulike indikatorene sammenlignet med andre. NK Komm.gr13 Vestfold Nasjonalt Sosial trivsel 4,5 4,4 4,4 4,4 Trivsel med lærerne 4,1 4,1 4,1 4,1 Mestring 3,9 3,9 3,9 3,9 Faglig utfordring (ny) 4,1 4,1 4,1 4,1 Elevdemokrati 3,6 3,7 3,6 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,1 3,2 3,1 3,2 Mobbing på skolen 1,3* 1,4* 1,4* 1,4* Motivasjon 4,2 4,3 4,2 4,3 Faglig veiledning 3,5 3,4 3,4 3,4 (*) = I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Når det gjelder utviklingen for barnetrinnet i Nøtterøy kommune de siste fem årene(tabell 2) var det i fjor en markant framgang for noen indikatorer mens man i år ser noe tilbakegang igjen. Dette gjelder spesielt indikatorene trivsel med lærere, fysisk læringsmiljø, motivasjon og faglig veiledning. I fjor påpekte administrasjonen at indikatoren fysisk læringsmiljø ville bli interessant å følge utviklingen på siden man fikk en så markant endring fra 3,0 i 2009/10 til 3,5 i 2010/11. Nå er denne indikatoren har gått tilbake igjen (til 3,1) slik at det kan se ut til at resultatet i fjor var noe høyt i forhold til det reelle. Det er positivt at indikatoren mobbing på skolen har en nedadgående tendens gjennom perioden. Tabell 2: Nøtterøy kommunes utvikling i læringsmiljø på barnetrinnet de 5 siste årene: 2007/ / / / /12 Sosial trivsel 4,3 4,2 4,4 4,5 4,5 Trivsel med lærerne 3,9 3,7 3,9 4,3 4,1 Mestring ,9 4,0 3,9 Faglig utfordring(ny) ,1 Elevdemokrati 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 Fysisk læringsmiljø 3,0 3,0 3,0 3,5 3,1 Mobbing på skolen 1,5* 1,5* 1,4* 1,3* 1,3* Motivasjon 4,2 4,0 4,1 4,4 4,2 Faglig veiledning 3,5 3,5 3,4 3,7 3,5 (*) = I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. På ungdomstrinnet(tabell 3) måles elevene på 11 indikatorer. I tillegg til de 9 indikatorene som måles i barnetrinnet måles man også på medbestemmelse og karriereveiledning. Her ligger NK stort sett rundt snittet for Vestfold og nasjonalt på de ulike indikatorene. For indikatoren elevdemokrati har NK en framgang fra i fjor (3,2) slik at NK nå(3,4) ligger noe høyere enn Vestfold (3,1) og nasjonalt (3,2). Som i fjor ligger NK (3,2) noe lavt på indikatoren karriereveiledning sammenlignet med Vestfold (3,5) og nasjonalt (3,6). For denne indikatoren kan det også leses av en nedadgående tendens de siste tre årene.

20 8 Tabell 3: Oversikt over resultatet på ungdomstrinnet for de ulike indikatorene sammenlignet med andre. NK Komm.gr. 13 Vestfold Nasjonalt Sosial trivsel 4,2 4,3 4,2 4,3 Trivsel med lærerne 3,6 3,8 3,7 3,8 Mestring 3,7 3,8 3,7 3,8 Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,1 Elevdemokrati 3,4 3,2 3,1 3,2 Fysisk læringsmiljø 3,0 2,7 2,6 2,7 Mobbing på skolen* 1,5* 1,4* 1,5* 1,4* Motivasjon 3,7 3,8 3,7 3,8 Faglig veiledning 3,1 3,1 3,1 3,1 Medbestemmelse 2,3 2,3 2,3 2,3 Karriereveiledning 3,2 3,6 3,5 3,6 (*) = I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Tabell 4: Utvikling i læringsmiljøet i Nøtterøy på ungdomstrinnet de 5 siste årene: 2007/ / / / /12 Sosial trivsel 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 Trivsel med lærerne 3,6 3,7 3,7 3,8 3,6 Mestring ,8 3,8 3,7 Faglig utfordring ,1 4,2 4,1 Elevdemokrati 3,2 3,2 3,4 3,2 3,4 Fysisk læringsmiljø 2,5 2,8 2,7 2,6 3,0 Mobbing på skolen 1,4* 1,4* 1,4* 1,4* 1,5* Motivasjon 3,7 3,8 3,9 3,7 3,7 Faglig veiledning 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 Medbestemmelse 2,2 2,3 2,2 2,4 2,3 Karriereveiledning 3,3 3,5 3,6 3,4 3,2 (*) = I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. For ungdomstrinnet er den generelle tendensen at de ulike indikatorene er relativt stabile fra år til år over en femårsperiode. Som ventet får kommunen samlet sett en framgang på fysisk læringsmiljø som blir målt til 3,0 i år mot 2,6 i fjor. Dette skyldes i stor grad at nye Teigar nå er tatt i bruk. Dette bekreftes dersom man går inn og ser på denne indikatoren spesielt for Teigar. Indikatoren gjør der et markant hopp fra 1,9 i 2010/11 til 3,3 i 2012/13. Når det gjelder indikatoren mobbing har resultatet de siste årene vært målt til 1,4 mens man fikk en liten nedgang(1,5) i år.

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Anders Bakken Rapport nr 9/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Prestasjonsforskjeller

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer