Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter."

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:12. november 2014 TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Åseral kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Aase Kiledal KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Einingsleiar Kirsten Austenaa Regelverket: Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Heimel for tilsynet: Barnehagelovens 9 Tema for tilsynet: Kommunen som godkjenningsmyndigheit, barnehageloven 10 og 11 Kommunen si plikt jf. bh 8 og 16 belyst gjennom forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning og 3 Midlertidig dispensasjon Kommunen sin samordna opptaksprosess 12 Kommunen si handtering av regelverket om rett til barnehageplass, barnehageloven 12a Samandrag av resultatet: Fylkesmannen avdekka ingen lovbrot under tilsynet. 1

2 Innhaldsfortegnelse Samandrag Om tilsynet med Åseral kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Tema for tilsyn Om gjennomføringa av tilsynet Åseral kommune som barnehagemyndigheit Godkjenning av barnehagar Rettsleg krav Fylkesmannen sin observasjon Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen sin konklusjon Gjennomføringa av den samordna opptaksprosessen i Åseral kommune, og barns rett til barnehageplass Rettsleg krav Fylkesmannens observasjon Fylkesmannens vurderingar Fylkesmannens konklusjon Åseral kommune sin kontroll av barnehagen si bemanning, samt behandling av dispensasjonar Rettsleg krav Fylkesmannens observasjon Fylkesmannens vurderingar Fylkesmannens konklusjon Lovbrot.8 Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Dokumentunderlag for Fylkesmannen sitt tilsyn Lovgrunnlag Deltakarar 2

3 Samandrag Formålet med tilsynet er å vurdere om Åseral kommune har tilfredsstillande styring i forhold til regelverket som regulerer godkjenning, samordna opptaksprosess og rett til barnehageplass. I tillegg har Fylkesmannen vurdert om kommunen via si tilsynsoppgåve veit om barnehageeigar innfrir norma for pedagogisk bemanning og om kommunen har gitt midlertidige dispensasjonar i medhald til lovkrav. Tema for tilsynet er: Kommunen som godkjenningsmyndigheit, barnehageloven 10 og 11 Kommunen si plikt jf. bh 8 og 16 belyst gjennom forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning og 3 Midlertidig dispensasjon Kommunen sin samordna opptaksprosess 12 Kommunen si handtering av regelverket om rett til barnehageplass, barnehageloven 12a Gjennomføringa er basert på innsendt dokumentasjon, intervjua med pedagogisk leiar, einingsleiar for barnehage og kommunalsjef. Fylkesmannen har vurdert Åseral kommune som barnehagemyndigheit etter dei nemnde tema. Vi har i dette tilsynet ikkje avdekka lovbrot og avsluttar derfor tilsynet med endeleg rapport. 1 Innleiing Fylkesmannen varsla Åseral kommune om tilsyn og hadde stadleg tilsyn Vi har i denne perioden gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit. I denne samanhengen har vi sett på kommunen si plikt til å sjå til at barnehagane blei drivne i samsvar med gjeldande regelverk jf. barnehageloven 8 og 16. Fylkesmannen har nærmare bestemt undersøkt om kommunen har sett til om barnehagen oppfyller krav til pedagogisk bemanning som følgje av barnehageloven 18 første og andre ledd, jf. forskrift av 16.desember 2005 om pedagogisk bemanning 1 og 3. Vidare om kommunen oppfyller krava og prosessar knytte til godkjenning av barnehagane jf. barnehageloven 10 og 11. Dessutan korleis kommunen gjer sine pliktar etter barnehageloven 12 om samordna opptaksprosess i kommunen, og 12a om rett til plass i barnehage. 2 Om tilsynet med Åseral kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit jf. barnehageloven 9 første ledd. Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er eit lovlegheitstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er utøvelse av myndigheit og skjer i samsvar med forvaltningsretten sine reglar for dette. Tilsynet skal vere prega av openheit, likebehandling, etterprøvbarheit og effektivitet. I dei høve Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blei dette kalla lovbrot, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsette i medhald av denne, som er brotne. 3

4 Tilsynet fokuserer på om kommunen oppfyller lovkrava innanfor eit gitt tema og kommunen sine handlingsplikter etter oppgitte lovkrav. Rapporten gir såleis ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som barnehagemyndighet. 2.2 Tema for tilsyn Kommunen som godkjenningsmyndigheit, barnehageloven 10 og 11 Kommunen si plikt jf. bh 8 og 16 belyst gjennom forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning og 3 Midlertidig dispensasjon Kommunen sin samordna opptaksprosess 12 Kommunen si handtering av regelverket om rett til barnehageplass, barnehageloven 12a Kommunen har forskjellige oppgåver som myndigheit på barnehageområdet. Etter barnehageloven 10 og 11 har dei rolla som godkjenningsmyndigheit av alle barnehagar i ein kommune. Kommunen har dessutan rettleiing- og tilsynsmyndigheit med eigne og ikkje-kommunale barnehagar etter barnehageloven 8 og 16. I tillegg er kommunen barnehageeigar for eigne barnehagar etter barnehageloven 7. Med dei ulike rollene som kommunen har, er det viktig at kommunen er bevisst i kva rolle dei opptrer i til ei kvar tid, både når det gjeld ansvarlegheit og likeverd. Som godkjenningsmyndigheit må kommunen gjere ei konkret vurdering av om barnehagen er eigna i forhold til dei krav som ein kan utleie av barnehagelovens 1 og 2 om barnehagens formål og innhald. Det blir stilt mange og varierte krav til barnehagens lokalar og uteområde, samt inventar. Krava kjem ikkje berre fram aleine av barnehageloven, men også i reglar som blir administrerte av andre myndigheiter. Kommunen si plikt til å opplyse saka så godt som mogleg jf. forvaltningsloven 17, inneberer dermed også ei klargjering av kva vilkår andre myndigheiter har stilt før godkjenning kan bli gitt. Vidare må det ligge føre ein plan for bemanning som viser at drifta vil bli forsvarleg, og at barnehagetilbodet kan oppfylle lova og rammeplanen sine krav til barnehagens innhald. For å sikre at ein har tilstrekkeleg personale med pedagogisk kompetanse til å ta vare på barna sine behov for omsorg, leik og læring er det utarbeidd ei forskrift om pedagogisk bemanning. Norm for pedagogisk bemanning vil vere ein del av tilsynet samt kommunen si praktisering av midlertidige dispensasjonar frå norma. Kommunen si tilsynsmyndigheit gjeld kommunen si plikt til å sjå til at det er tilstrekkeleg pedagogisk bemanning i barnehagen.. 1 Det er barnehageeigar som skal søke om eit eventuelt unntak frå norma om pedagogisk bemanning. Det er kommunen som barnehagemyndigheit som behandlar søknadene. Formålet med tilsynet er å kontrollere at kommunen følgjer opp krava til barnehagane som skal sikre barna si helse, samt utvikling og læring i eit trygt fellesskap og vennskap. Forvaltningslovas reglar om enkeltvedtak gjeld for både godkjenningar og dispensasjonar. Forvaltningslova sett dermed krav til både vedtaksprosess, form og innhald. Barnehageplass er ein rett for barn som fyller eitt år innan utgangen av august i det året det blir søkt om barnehageplass jf. barnehageloven 12a. Barn som oppfyller kriteria både til å ha søkt innan søknadsfrist 1 4

5 samt alder, har rett på barnehageplass i kommunen dei er busette i. Det skal minimum vere eitt opptak i året. Barnehageloven 12 sett krav om ein samordna opptaksprosess i kommunen der alle godkjente barnehagar er med i opptaket. Formålet er å sikre ei likebehandling mellom barn samt kommunale og ikkje-kommunale barnehagar. For å ivareta søkaren sin rettssikkerheit og ein forsvarleg og effektiv saksbehandling er det uforma ei eiga forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage. 2.3 Om gjennomføringa av tilsynet Tilsyn med Åseral kommune blei opna gjennom brev Kommunen blei pålagd å leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommuneloven 60 c. Fylkesmannen sine vurderingar og konklusjonar er basert på skriftleg dokumentasjon og opplysningar frå intervju. Oversikt over dokument inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet, sjå vedlegg 1. Det blei gjennomført stadleg tilsyn Det blei halde intervjuar med: Ivar Bøe, kommunalsjef Kirsten Austenaa, einingsleiar for barnehage Siri Marie Wikstøl, pedagogisk leiar, Åseral barnehage 3. Åseral kommune som barnehagemyndigheit. Godkjenning av barnehagar 3.1 Rettsleg krav 10 Godkjenning Kommunen skal gjere ei konkret vurdering av fleire forhold, dette gjeld blant anna om barnehagen er eigna til å oppfylle lova og rammeplanens krav til innhald i barnehagen, jf. barnehageloven 1 og 2 og forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver. dei fysiske rammene, dvs. om lokala og uteområda er eigna for barnehagedrift vurdere og fastsette leike- og opphaldsarealet ute og inne vurdere om barnehageeigars arealnorm er akseptabel nødvendige politiattester føreligg vurdere om bemanninga er forsvarleg, så vel generelt som i forhold til pedagognorma kontrollere vedtektene i forhold til lovkrava klargjere eventuelle vilkår stilt av andre instansar 5

6 3.2 Fylkesmannen sin observasjon Åseral kommune har ein ordinær barnehage, ingen ikkje-kommunale, og heller ingen familie- barnehagar. Fylkesmannen si vurdering er dermed knytt til om barnehagen er godkjent etter barnehageloven 10. Barnehagen i Åseral blei godkjent av Fylkesmannen i I 2008 blei barnehagen bygd om og ei ny sak om godkjenning av barnehagen etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skolar blei lagd fram for kommunestyret. Saka blei behandla og ein har godkjent dette etter «Forskrifta om miljørettet helsevern i skolen og barnehager». Den ombygde barnehagen er ikkje godkjent etter barnehageloven 3.3 Fylkesmannen si vurdering Kommunen har ein barnehage og denne har ei godkjenning etter Barnehagelova frå I tillegg har kommunen ei godkjenning etter «Forskrifta om miljørettet helsevern i skolen og barnehager», der kommuneoverlegen har vurdert og godkjent. Kommunestyret har behandla godkjenninga av det utvida arealet i Da barnehagen blei utvida er han ikkje godkjent etter lov om Barnehagar. Krava i Barnehageloven om at ein skal vurdere om lokala er eigna til å vere barnehage kan Fylkesmannen ikkje sjå er vurdert. Når det gjeld politiattest kom det fram i intervju at krava om å legge fram politiattest er blitt gjort sidan forskrifta blei innført. Kommunen har ikkje eit godkjenningsvedtak som er forma som enkeltvedtak etter retningslinene i forvaltningslova. Dette er eit brot på barnehagelova 10. Brota ligg ei stund tilbake i tid. Fylkesmannen skal gjere sitt tilsyn ut frå tilhøve på tilsynstidspunktet. Vi har notert oss at kommunen har utarbeidd nye retningsliner for godkjenning av barnehagar etter Barnehagelova der våre merknader for korleis ein skal behandle søknad om å få godkjent ein barnehage er ivaretatt. Fylkesmannen vil anbefale kommunen å sjå på den godkjenninga som ligg føre og samanlikne den med dagens krav til godkjenning etter Barnehagelova. 3.4 Fylkesmannen sin konklusjon Fylkesmannen ser at det er regelbrot ved at det ikkje føreligg eit formelt vedtak der alle sider ved godkjenninga av barnehagen er nemnt. I intervju kom det fram opplysningar som gir oss grunnlag til likevel å sjå at vurderingar er gjort. Kommunen har laga nye retningsliner slik at ein ved neste godkjenning vil vurdere i tråd med barnehagelova og forvaltningslova. Regelbrotet ligg ei god stund tilbake i tid. Fylkesmannen finn på denne bakgrunn ikkje å kunne konstatere dette som eit regelbrot i nåtid. 4. Gjennomføringa av den samordna opptaksprosessen i Åseral kommune, og barns rett til barnehageplass 4.1 Rettsleg krav 12 Samordna opptaksprosess i kommunen 12 Alle godkjente barnehagar i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for ein samordna opptaksprosess, der det tas omsyn til barnehagenes mangfald og eigenart. Brukarens ønsker og behov skal ein legge stor vekt på ved sjølve opptaket. Ved ein samordna opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehagar sikrast. Forvaltningslova kap. IV-VI gjeld ikkje for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. 12a Rett til plass i barnehage Barn som fyller eitt år innan utgangen av august har rett til å få plass etter søknad Barnehagenes vedtekter definerer barnehagen si opptakskrets og opptakskriterier 6

7 Ein skal ta omsyn til barnehagens mangfald og eigenart Barnet har rett til plass i den kommunen dei er busett Kommunen skal ha minimum eitt opptak i året Søknadsfrist fastsettast av kommunen 4.2 Fylkesmannens observasjon Åseral kommune har ein kommunal barnehage. Det er eitt ordinært hovudopptak med søknadsfrist 1. mars kvert år. Kommunen har i tillegg opptak etter behov heile året. Kommunen har eit opptaksmøte der einingsleiar, kommunalsjef og helsesøster er med. Ein ser til at alle dei ein ønsker skal gå i barnehagen har søkt. Det er full barnehagedekning i kommunen. Både barn med rett og barn utan rett har fram til i år fått barnehageplass. Kommunen har eit bevisst forhold til teiepliktbelagte opplysningar i opptaksprosessen. Alle tilsette har gitt skriftleg erklæring om teieplikt. Bare generelle opplysningar blir utveksla i opptaksmøte. 4.3 Fylkesmannens vurderingar Kommunen har ein ordinær kommunal barnehage og eit opptak. Ein gir skriftleg beskjed til dei føresette om at dei har fått barnehageplass. Søkjar gir ikkje opplysningar om helsa i søknad om barnehageplass. Opplysningar om barnas helse blir gitt til barnehagen etter at barnet har fått plass. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen finn at Åseral kommune oppfyller krava til samordna opptaksprosess i barnehagen. Vi finn og at kommunen oppfyller retten til å få barnehageplass, samt at prosessen skjer på ein riktig måte. 5. Åseral kommune sin kontroll av barnehagen si bemanning, samt behandling av dispensasjonar 5.1 Rettsleg krav I medhald til barnehagelova 8 og 16 har kommunen som barnehagemyndigheit ansvar for å sjå til at barnehageeigar bl.a. følgjer forskrift om pedagogisk bemanning. Forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning Har minimum ein pedagogisk leiar per barn for barn over tre år - opphaldstid over seks timar Har ein pedagogisk leiar per 7-9 barn når barna er under tre år opphaldstid over seks timar I barnehagar der barna har kortare opphaldstid per dag, kan barnetalet bli auka noko per pedagog 3 Midlertidig dispensasjon Eigar kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon frå denne forskrifta 1. Ei uttale frå barnehagens samarbeidsutval skal leggjast ved søknaden. Kommunen kan gje midlertidig dispensasjon frå denne forskrifta 1 for inntil eitt år av gangen når særlege omsyn tilseier det. Kommunen sitt vedtak kan klagast til Fylkesmannen 7

8 5.2 Fylkesmannens observasjon Åseral kommune er med i eit interkommunalt tilsynssamarbeid i Lindesnesregionen. Dei har utarbeidd ein felles tilsynsplan. Det kan gå frå to til tre år mellom stadleg tilsyn i den enkelte barnehage. I tillegg til det stadlege tilsynet har ein og eit webtilsyn. Av intervjua kjem det fram at barnehagen har tett kommunikasjon med kommunalsjefen. Einingsleiar og kommunenivå har møte kvar 14. dag. Det blir også rapportert årleg i BASIL. Einingsleiar for barnehagen i Åseral har god oversikt over barnehagen si bemanning. Kommunen har mange nok pedagogar. Kommunen har tilsett ein fast vikar, men akkurat nå er vikaren ute i permisjon. 5.3 Fylkesmannens vurderingar Åseral kommune har mange nok pedagogar i sin barnehage. Kommunen har ingen disposisjonar. 5.4 Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen konkluderer med at Åseral kommune har eit godt system for sitt tilsynsarbeid, og har full kontroll på status når det gjeld bemanning, pedagogtettheit, utdanning m.m. 6. Lovbrot Det blei ikkje konstatert lovbrot i Åseral kommune Kommunen har rett til innsyn i dokumenta i saka, jf. forvaltningslova 18. Kristiansand, 12. desember 2014 revisjonsleiar Bodil Fjelde revisor Aase Kiledal 8

9 Dokumentgrunnlag for Fylkesmannens tilsyn: Vedlegg 1 1. Delegasjonsreglement for kommunen 2. Organisasjonskart for Åseral kommune 3. Vedtekter og reglement Åseral Barnehage 4. Godkjenningsvedtak Åseral Barnehage 5. Godkjenning av Barnehagen etter miljørettet helsevern i barnehage og skole etter ombygging med vedlegg 6. Eksempel på tildelingsbrev og svarbrev frå foreldre 7. Forslaga til retningslinjer og rettleiar for godkjenning av barnehagar i Åseral kommune 9

10 Vedlegg 2 LOVGRUNNLAG Kommuneloven 60b Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov der departementet i lov er gitt myndighet til å føre tilsyn. Lov om barnehager (Barnehageloven) m/forskrifter 9 Fylkesmannens ansvar Annet ledd, «Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter denne lov.» 10 Godkjenning Kommunen skal foreta en konkret vurdering av flere forhold, dette gjelder blant annet om barnehagen er egnet til å oppfylle loven og rammeplanens krav til innhold i barnehagen, jf. barnehageloven 1 og 2 og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. de fysiske rammene, dvs. om lokaler og uteområder er egnet for barnehagedrift vurdere og fastsette leke- og oppholdsarealet ute og inne nødvendige politiattester foreligger vurdere om bemanningen er forsvarlig, så vel generelt som i forhold til pedagognormen kontrollere vedtektene i forhold til lovens krav klargjøre eventuelle vilkår stilt av andre instanser 11 Familiebarnehager Godkjenning av familiebarnehager Forskrift om familiebarnehager 1 Forskriftens formål og virkeområde 2 Godkjenning av organisering 3 Godkjenning av hjemmene 4 Antall barn 5 Pedagogisk veiledning 6 Bemanningsnorm 7 Klage 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 12 Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Forvaltningsloven kap. IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. 12a Rett til plass i barnehage Opptakskriteriene skal gi søkere med rett til prioritet etter 13 første prioritet Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass etter søknad 10

11 Barnehagenes vedtekter definerer barnehagens opptakskrets og opptakskriterier Det tas hensyn til barnehagens mangfold og egenart Barnet har rett til plass i den kommunen de er bosatt Kommunen skal ha minimum ett opptak i året Søknadsfrist fastsettes av kommunen I henhold til barnehageloven 8 og 16 har kommunen som barnehagemyndig ansvar for å påse at barnehageeier bl.a. følger forskrift om pedagogisk bemanning. Forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning Har minimum en pedagogisk leder per barn for barn over tre år - oppholdstid over 6 timer Har en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år oppholdstid over 6 timer I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagog 3 Midlertidig dispensasjon Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift 1. Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift 1 for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 11

12 Deltakere Vedlegg 3 Åseral kommune: Ivar Bør, kommunalsjef Kirsten Austenaa, einingsleiar barnehage Siri Marie Wikstøl, pedagogisk leiar Fylkesmannen i Vest-Agder: Aase Kiledal revisor/fungerande utdanningsdirektør Fylkesmannen i Vest-Agder Bodil O. Fjelde revisjonsleder/seniorrådgivar Fylkesmannen i Vest-Agder 12

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:1. SEPTEMBER 2014 TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Tor Øyvind Endresen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Vågsøy kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Vågsøy kommune 1 Innhald Samandrag... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Vågsøy kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit. Barnehage- og utdanningsavdelinga

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit. Barnehage- og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Kviteseid kommune 28.februar og 19.mars 2013 Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit Barnehage- og utdanningsavdelinga 1 TILSYN med Kviteseid kommune Adresse: 3850 Kviteseid Tidsrom:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 24. november 2009 Vår ref: 09/9947 KOMMUNEN SI ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 MOI KOMMUNENUMMER: 1112 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SAUDA KOMMUNE TIDSPUNKT: 27.oktober 2009 Vår ref: 09/9105 KOMMUNEN SI ADRESSE: Sauda kommune, P.b. 44, 4201 Sauda KOMMUNENUMMER: 1135 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED GJESDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 12. november 2008 Vår ref: 08/8428 KOMMUNEN SI ADRESSE: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård KOMMUNENUMMER: 1122

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Førde kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Førde kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Førde kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED KLEPP KOMMUNE TIDSPUNKT: 9.desember 2010 Vår ref: 10/10325 KOMMUNEN SI ADRESSE: Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe KOMMUNENUMMER: 1120 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18

Tilsynsrapport. Tilsyn med Lærdal kommune. som barnehagemyndigheit. etter. barnehagelova 10, 16 og 18 Tilsynsrapport Tilsyn med Lærdal kommune som barnehagemyndigheit etter barnehagelova 10, 16 og 18 Kontaktperson i kommunen: Torunn Liltved, kultur- og oppvekstleiar Fylkesmannen si tilsynsgruppe: Bodhild

Detaljer

Tilsyn med Solund kommune rapport

Tilsyn med Solund kommune rapport Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 26.10.2012 2012/2669-611 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Solund kommune Postboks 73 6921 Hardbakke Tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HÅ KOMMUNE TIDSPUNKT: 15. mai 2008 Vår ref: 08/3730 KOMMUNEN SI ADRESSE: Hå kommune, Postboks 24, 4368 Varhaug KOMMUNENUMMER: 1119 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SULDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 18. november 2008 Vår ref: 08/8997 KOMMUNEN SI ADRESSE: Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand KOMMUNENUMMER: 1134 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

TILSYN MED. Smøla kommune

TILSYN MED. Smøla kommune TILSYN MED Smøla kommune TIDSROM: 31.03.2011. ARKIVKODE: 2011/335/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Smøla kommune, Postboks 34, 6571 Smøla FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Maren Ørjasæter Aaland

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde Rettleiing av og tilsyn med barnehagar Forsand kommune 18.01.2018 1 Innhald 1 Innleiing...3 2 Om tilsynet med Forsand kommune...3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit

FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit FYLKESMANNEN I ROGALAND TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit Bokn kommune 2013 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Tokkekommune 31. mai og 6.juni Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit. Barnehage- og utdanningsavdelinga

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Tokkekommune 31. mai og 6.juni Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit. Barnehage- og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Tokkekommune 31. mai og 6.juni 2012 Tema: Kommunen som barnehagemyndigheit Barnehage- og utdanningsavdelinga 1 TILSYN med Tokke kommune Adresse: Storvegen 60, 3880 Dalen Tidsrom:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Rapport. Tilsyn med Jølster kommune. som barnehagemyndigheit. etter barnehagelova 16, 18 og 19

Rapport. Tilsyn med Jølster kommune. som barnehagemyndigheit. etter barnehagelova 16, 18 og 19 Rapport Tilsyn med Jølster kommune som barnehagemyndigheit etter barnehagelova 16, 18 og 19 Fylkesmannen si tilsynsgruppe: Bodhild Therese Cirotzki - revisjonsleiar Berit Rygg revisor Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 Bø kommune

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Når det gjelder søknad om dispensasjon må kommunen skille mellom kommunen som barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet.

Når det gjelder søknad om dispensasjon må kommunen skille mellom kommunen som barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet. Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED KVINESDAL KOMMUNE TIDSROM: 09. november 2011 ARKIVKODE: 11/5338 KOMMUNENS ADRESSE: Kvinesdal kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og

Detaljer

Kvinnherad kommune - Rutinar

Kvinnherad kommune - Rutinar Godkjenning av barnehagar Kvinnherad kommune - Rutinar Innhald LOVGRUNNLAG... 3 1. Kvinnherad kommune sitt ansvar, jf. barnehagelova 8... 4 2. Plikt til å søkja godkjenning, jf. barnehagelova 6... 4 3.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 08.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Fedje kommune 5947 Fedje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Reduksjon

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Midsund kommune v/rådmannen 6475 MIDSUND ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Midsund kommune som barnehagemyndigheit 30.09.2014 Saksnummer: 14/3820 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Maren Ørjasæter Aaland og

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE. TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337

Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE. TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337 Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337 KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemynde TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemynde Tysvær kommune 2013 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemynde... 3 1.1 Kommunen sitt ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet... 3 2.

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland. Tilsynsrapport. Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit

Fylkesmannen i Rogaland. Tilsynsrapport. Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit Fylkesmannen i Rogaland Tilsynsrapport Tilsyn med Finnøy kommune som barnehagemyndigheit 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndigheit... 3 2. Gjennomføring av tilsynet... 4 3. Kontrollområde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Tilsyn med Fjaler kommune - rapport

Tilsyn med Fjaler kommune - rapport Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 07.11.2012 2012/2982-611 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Fjaler kommune Postboks 54 6961 Dale i Sunnfjord

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 Kviteseid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA STRAND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 08/8922 KOMMUNEN SI ADRESSE: Strand kommune, P.b. 115, 4126 Jørpeland KOMMUNENR: 1130 TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE 2017 2020 1 Foto: Naustvågen barnehage 1. Kommunen som tilsynsmynde I følgje lov om barnehagar av 17 juni 2005, nr 64, 16 skal kommunen føra tilsyn med verksemder etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE Godkjent av Time kommunestyre, sist endra i Levekår, 10.april 2019. 1 Eigartilhøve og ansvar for drift av barnehagane 1.1 Vedtektene gjeld barnehagar som blir drivne

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekter for kommunale barnehagar Vedtekne i kommunestyret 2017 sak 1. Eigartilhøve Barnehagen er eigd og vert driven av Lindås kommune. 2. Lovverk Barnehagen vert driven i samsvar med Barnehagelova

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndigheita si rettleiing og tilsyn av barnehagar -Barnehagelova 8 og 16- Skjåk kommune 1 Innhald Samandrag...3 1 Om tilsynet med barnehagemyndigheita i Skjåk kommune...4

Detaljer

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Hof kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 8. juli-7. november 2013 Arkivnr. 2013/1354 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Sissel Tveito Kari Evensen, utdanningsdirektør

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22 TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit 8 og korleis barnehagemyndigheita sikrar at barnehagane føl opplysningsplikta til barneverntenesta 22 Balestrand kommune Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde tilsyns- og godkjenningmynde Odda kommune Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Odda kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal TILSYN MED Norddal kommune TIDSROM: 28.09.2010. ARKIVKODE: 2010/3249/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Nlaren Orjasieter

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

Foto: Naustvågen barnehage

Foto: Naustvågen barnehage Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Oppdatert august 2018 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage,

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Rapport etter tilsyn Dåfjorden barnehage/fitjar

Rapport etter tilsyn Dåfjorden barnehage/fitjar Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Astri Måkestad 48895085 2017/2033-31 13.04.2018 Rapport etter tilsyn 11.03.2018 - Dåfjorden barnehage/fitjar

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15.

Austevoll kommune. Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i. Gjeldande frå Vedteke i tenesteutvalet i sak 008/15. Foto: Bekkjarvik maritime FUS barnehage Retningsliner for samordna opptak i barnehagar i Gjeldande frå 05.02.2015 Vedteke i tenesteutvalet 05.02.2015 i sak 008/15. 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar

Detaljer

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åsnes kommune 25.9.2015 28.1.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åsnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8, 16 og 18 TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8, 16 og 18 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Dispensasjon frå utdanningskravet, jf. barnehagelova

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Rindal kommune v/rådmannen 6657 Rindal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Rindal kommune som barnehagemyndigheit Saksnummer: 14/1144 Tilsynsansvarlege: Dagfinn Sørum og Maren Ørjasæter Aaland Innhald Samandrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND

TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND TILSYNSRAPPORT TILSYN MED RAUMA KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHEIT DATO: 26.02.2013 SAKSNUMMER: 2013/99 TILSYNSGRUPPE: NICOLAI STØREN REIDUN NEDREBØ MAREN ØRJASÆTER AALAND INNHALD 1 Innleiing... 2 2 Tema

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten tilbyr plass i barnehage til alle barn med rett til plass etter barnehageloven Halden kommune Tidsrom for

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 08.09.2015 Dykkar dato 16.06.2015 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Høyanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Høyanger kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Høyanger kommune Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Høyanger kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningslinje for samordna opptak i i Stord kommune INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Foto: Naustvågen barnehage

Foto: Naustvågen barnehage Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Gjeldande frå 01.03.2016 1 INNLEIING Alle godkjende barnehagar i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage,

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/ /13 16/ Austevoll kommune Sjøliv Fus barnehage 5384 TORANGSVÅG Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 16/307-2016004810/13 16/307 27.04.2016 Rapport etter tilsyn etter barnehagelova i Sjøliv FUS barnehage vår 2016

Detaljer

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11.11.2011 Vår ref: 2011/9497 KOMMUNEN SI ADRESSE: Haugesund kommune Rådhusgt.66 5504 Haugesund KOMMUNENUMMER: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Gulen kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Gulen kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Gulen kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Gulen kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Nesset kommune v/rådmannen 6460 Eidsvåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Nesset kommune som barnehagemyndigheit 25.02.2014 Saksnummer: 14/712 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Silje Veronika Reinaas og Maren

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Tysnes kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Tysnes kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Tysnes kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Tysnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Fyikesmannen Oppland ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen sin verkemiddelbruk for å sjå til regelverksetterleving i barnehagane. Lom kommune Innhald Samandrag 3 1 Innleiing 4 2 Om tilsynet med Lom kommune 4

Detaljer

Tilsyn med Luster kommune som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 med hovudtema kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf.

Tilsyn med Luster kommune som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 med hovudtema kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. Tilsyn etter barnehagelova - rapport Tilsyn med Luster kommune som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 med hovudtema kommunen sitt tilsyn med barnehagane, jf. barnehagelova 16 Fylkesmannen si tilsynsgruppe:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8 og 16. Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf.

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 8 og 16. Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 8 og 16 Kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova 8 Kommunen som tilsynsmyndigheit, jf. barnehagelova 16 Jølster kommune Sak 2016/3757-611 Dato 23.08.2017 1 Innhald

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer