1 SAMMENSETNING OG MANDAT INNLEDNING MARKEDET DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER FORBRUKERHJELPEMIDLER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER..."

Transkript

1

2 Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende virkemidler. Dette stiller store krav til markedsføringen på området. Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Post- og teletilsynet og SIFO har i 2008 arbeidet sammen for å kartlegge forbrukermarkedet for mobiltelefoni, med fokus på hvordan forbrukere og operatører opptrer, og forbrukerens muligheter til å få oversikt og gjøre informerte valg i dette markedet. Resultatene av samarbeidsprosjektet presenteres i denne rapporten, hvor vi også kommer med forslag til tiltak som kan gjøre markedet mer oversiktlig enn det er i dag. Mobilmarkedet har mange aktører og et mylder av abonnementstilbud. Likevel viser rapporten av de største aktørene har en relativt stabil markedsandel, til tross for at de ikke er prisledende. For å være en prisbevisst forbruker, må forbrukeren ha tilgang til informasjon om både markedet og eget forbruk. Rapporten viser imidlertid at forbrukernes kunnskap på dette området er liten, og det er komplisert å få informasjonen som trengs for å gjøre gode og prisbevisste valg. Her har forbrukerne et godt verktøy i Post- og teletilsynets prissammenligningsverktøy Telepriser.no, hvor de kan finne det abonnementet som er best tilpasset forbruket sitt. Det er derfor viktig at flere forbrukere får kjennskap til dette verktøyet, og at de på en enklere måte får tilgang til informasjonen om eget forbruk de trenger for å kunne benytte seg av priskalkulatoren. På bakgrunn av funnene i rapporten, foreslår vi en rekke tiltak. Rapporten påpeker også behovet for mer kunnskap rundt forbrukeradferd og effekten av operatørenes bruk av virkemidler som bindingstid og subsidiering. Særlig er det viktig å se nærmere på forhandlerleddets store betydning når forbrukeren kjøper mobiltelefon og abonnement. Mer kunnskap om disse elementene er nødvendig i det videre arbeidet for å løse utfordringene forbrukeren møter i dagens mobilmarked. II

3 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENSETNING OG MANDAT INNLEDNING MARKEDET INNLEDNING AKTØRER PRISUTVIKLING OM OMSETNING ABONNEMENT TILBYDERPORTABILITET OG KUNDEFORFLYTNINGER I MOBILSEKTOREN OPPSUMMERING DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER INNLEDNING DISTRIBUSJONSLEDD VERDIKJEDEN INNEN MOBILTELEFONI SALG AV MOBILTELEFON OG ABONNEMENT OVERSIKT OVER VIRKEMIDLER FOR Å FÅ NYE KUNDER OG BEHOLDE EKSISTERENDE KUNDER UNDERSØKELSEN FRA TELEPLAN OM VIRKEMIDDELBRUK HVORDAN PÅVIRKER SUBSIDIERING AV MOBILTELEFONER INCENTIVENE TIL Å INVESTERE? OPPSUMMERING FORBRUKERHJELPEMIDLER PRISSAMMENLIGNING FORHOLD KNYTTET TIL TELEPRISER.NO INNLEDNING PRISPARAMETRE SOM IKKE ER INKLUDERT PÅ TELEPRISER.NO VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ TELEPRISER.NO OPPSUMMERING REGELVERK OG PRAKSIS VEDRØRENDE PRISOPPLYSNINGER OG FAKTURA INNLEDNING REGLER FOR PRISMARKEDSFØRING REGLER FOR PRISMERKING...22 III

4 6.4 SPESIALREGLER OM AVTALEVILKÅR OG FAKTURA PÅ EKOMOMRÅDET ERFARINGER MED Å STILLE KRAV TIL FAKTURAENS INNHOLD PRISINFORMASJON FOR UTGÅENDE SAMTALER TIL PRIVATPERSONER OG SPESIALNUMRE PRIS- OG VILKÅRSINFORMASJON PÅ SELSKAPENES HJEMMESIDE PRISINFORMASJON PÅ FAKTURA OPPSUMMERING FORBRUKERKUNNSKAP OG FORBRUKERADFERD INNLEDNING HVILKE KUNDEGRUPPER HAR KJENNSKAP TIL MARKEDET? FRA KUNNSKAP TIL HANDLING EFFEKTEN AV MARKEDSTILTAK OPPSUMMERING FORSLAG TIL TILTAK INNLEDNING FORSLAG TIL TILTAK - TILBYDERE AV MOBILTELEFONI FORBEDRING AV INFORMASJONEN SOM GIS FORBRUKEREN FRA TILBYDER/BUTIKK Forbedre abonnementsinformasjon Standardisert fakturaforside eller vedlegg til faktura Informasjon om utløp av bindingstid/operatørlås FORSLAG TIL TILTAK - MYNDIGHETENE TELEPRISER.NO Årskostnad på Telepriser.no Kvalitetskriterier Referansekanal mellom forbrukermyndigheter og PT FORSLAG TIL TILTAK KNYTTET TIL VIDERE UTREDNING Utredning om virkemiddelbruken i markedet Analyse av forbrukeradferd Undersøkelse av salgsinformasjon i butikk FORSLAG TIL TILTAK KNYTTET TIL INFORMASJON FRA MYNDIGHETSHOLD Prisopplysningstjeneste på Internett og/eller SMS Informasjonskampanje om Telepriser.no Lønnsomhetsundersøkelser...37 IV

5 1 Sammensetning og mandat Samarbeidsprosjektet ble opprettet etter initiativ fra Forbrukerombudet, som uttrykte bekymring for forbrukerens mulighet til å orientere seg i et uoversiktlig mobilmarked. Det ble blant annet pekt på stadig mer kompliserte produkter og prisstrukturer, utstrakt bruk av innelåsende eller lojalitetsskapende virkemidler, samt mye avansert markedsføring på området. Det ble videre pekt på at et stort antall forbrukere ikke vet eller kan vite prisen når de foretar en telefonsamtale, grunnet operatørens differensierte prisplaner avhengig av hvilket nett mottakeren befinner seg i. Samarbeidsprosjektet som ble opprettet består av Post- og teletilsynet (PT), Forbrukerrådet (FR), SIFO, Konkurransetilsynet (KT) og Forbrukerombudet (FO). Konkurransetilsynet har deltatt som observatør. Vi i rapporten henviser til de fire aktive organisasjonene. Kort oppsummert har vi gjennom en kartleggingsfase søkt å beskrive sentrale sider av forbrukermarkedet for mobiltelefoni, med særlig vekt på forbrukeradferd, tilbyderadferd og transparens i markedet. Vi har videre pekt på potensielle problemområder og eventuelt foreslått tiltak knyttet til disse. 2 Innledning De fleste norske forbrukere over myndighetsalder har mobiltelefon med tilhørende mobilabonnement eller kontantkort. Svært mange umyndige forbrukere disponerer også mobiltelefon. Disse benytter seg gjerne av kontantkort, eventuelt opprettes abonnement i foreldrenes navn. Samlet sett har 95 prosent av befolkningen egen mobiltelefon. Dette er med andre ord et marked de fleste forbrukere har et forhold til - og en viss kunnskap om. Ved utgangen av 2007 bestod markedet av i alt 33 tilbydere, men fire selskaper, Telenor, Netcom, Tele2 og Chess, hadde en markedsandel på 91 prosent. Netcom og Chess er for øvrig begge eid av Teliasonera. Telenor og Netcom er de desidert største aktørene med en samlet markedsandel på 75 prosent, en markedsandel som de to største tilbyderne i stor grad har klart å opprettholde de senere årene. 1

6 Mobiltettheten i Norge er høy. Dette innebærer at konkurransen først og fremst går ut på å holde på eksisterende kunder samt vinne kunder fra konkurrenter. Nysalg av abonnement skjer dog fortsatt i begrenset omfang. Åpenhet om vilkår og priser er en forutsetning for at forbrukere kan orientere seg i markedet og foreta blant annet prissammenligninger. Når produkter ellers er tilnærmet like, er det vanlig å anta at forbrukere gjerne vil velge den som tilbyr lavest pris. Et viktig premiss for at konkurransen skal fungere er derfor at forbrukeren faktisk kan flytte på seg i markedet. Erfaring tyder på at åpenhet om vilkår og priser ikke alltid er tilstrekkelig for at forbrukere velger å flytte på seg i et marked. Årsakene kan være mange; eksempelvis lite prisbevisste forbrukere, at pris ikke er en avgjørende konkurranseparameter, vanskelige flytte -prosesser eller vanskelig tilgjengelig prisbilde. Selv om de fleste norske forbrukere har et forhold til mobilmarkedet, opplever mange forbrukere markedet som vanskelig tilgjengelig, i den forstand at det ikke er enkelt å foreta rasjonelle og informerte valg. En årsak til dette kan være at mobiltelefoner er avanserte tekniske gjenstander med en teknologi og bruksmåte i rask utvikling. Det kan dermed være krevende å holde seg oppdatert. En annen mulig årsak er at det er et lite transparent marked, hvor det er stor variasjon av ulike abonnement, prismodeller, ulike måter å kjøpe telefon og abonnement, og det er vanskelig å foreta gode produkt- eller prissammenligninger. Fra myndighetshold er det tatt enkelte initiativ som har virket positivt på transparensen, eksempelvis priskalkulatoren til PT, Telepriser.no 1. I en undersøkelse foretatt av Teleplan går det blant annet frem at forbrukere har lav faktisk kunnskap om hva de betaler for å bruke sitt abonnement, selv om hele 62 prosent av forbrukerne oppgir at de i stor grad kjenner til prisene. En svært stor andel forbrukere tror videre at det er lite penger å spare på å bytte mobilabonnement og hele tre av fire forbrukere mener de har blant markedets billigste abonnement. Det kan indikere at det er behov for bedre transparens i mobilmarkedet. Teleplans undersøkelse, Kampen om mobilkunden, følger med som vedlegg 1 i denne rapporten. 1 En nærmere beskrivelse av finnes i rapportens kapittel 5. 2

7 Vi har arbeidet ut i fra en hypotese om at forbrukeren økonomisk sett er tjent med bedre forbrukeropplysning og transparens i mobilmarkedet enn det vi finner i dag. Metodisk har vi basert oss på først å gjennomføre en kartleggingsfase, blant annet for å få bedre innsikt i handlingsmønsteret til operatørene og forbrukerne, for så å identifisere eventuelle problemområder i mobilmarkedet og foreslå eventuelle forbedringstiltak til disse. Denne rapporten gir en oppsummering av kartleggingsfasen, hvor det også pekes på det vi anser for å være problemområder med tilhørende forslag til forbedringstiltak, eventuelt alternativer for dette. Rapporten viser bl.a. at selv i et marked med mange aktører og enda flere abonnementstilbud har de største aktørene en relativt stabil markedsandel, til tross for at de ikke er prisledende. Rapporten peker også på den store betydningen av at forbrukerne vet om eksistensen av prissammenligningsverktøyet Telepriser.no, og særlig at forbrukerne har informasjonen de trenger om eget forbruk lett tilgjengelig for å benytte seg av priskalkulatoren. På bakgrunn av disse funnene foreslår vi en rekke tiltak, samt videre utredning av bl.a. forbrukeradferd og virkemiddelbruk. Avslutningsvis i rapporten gjøres det en oppsummering av hvilke tiltak vi anbefaler. 3 Markedet 3.1 Innledning I dette kapittelet gis en oversikt over forbrukermarkedet for mobiltelefoni med hovedvekt på hvilke aktører som preger markedet, hvilke abonnementstilbud som finnes, prisutviklingen og kundeforflytning. Avslutningsvis gis en oppsummering av markedssituasjonen. 3.2 Aktører Sluttbrukermarkedet for mobiltelefoni kjennetegnes av at det er mange tilbydere, produkter og prismodeller. Etter at de første videreselgerne etablerte seg i år 2000 har det kommet til et stort 3

8 antall tilbydere. Figuren under viser utviklingen av antall mobiltilbydere i Norge. Ved utgangen av 2007 var det totalt 35 tilbydere av mobiltelefoni i Norge Figur 1: Antall mobiltilbydere. (Kilde: PT) Bildet av konkurransesituasjonen er likevel noe mer nyansert enn antall mobiltilbydere isolert sett kan gi inntrykk av. Mobilsektoren domineres fortsatt av de to største tilbyderne, Telenor og Netcom 3. Åtte år etter at markedet ble åpnet for videresalg har disse selskapene ennå om lag 83 4 prosent av mobilabonnentene. 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Markedsandel Telenor Markedsandel NetCom (inkl chess fra 2005) Markedsandel øvrige tilbydere 0,0 % Figur 2: Markedsandeler for mobiltilbydere målt i antall abonnement. (Kilde: PTs ekomstatistikk for 2007) 5 2 Antallet registrerte tilbydere er ikke tilsvarende antallet tilbydere på Telepriser.no. 3 Chess markedsandel er inkludert fra Tallet omfatter Telenor og Netcom inkludert Chess. 5 4

9 3.3 Prisutvikling om omsetning Gjennomsnittlig omsetning per minutt gir en indikasjon på prisutviklingen på mobiltelefoni i Norge. Figuren under viser at det har blitt vesentlig billigere både å sende SMS og å ringe de siste fem årene. Minuttprisen har gått ned med 40 prosent, og SMS-prisen har gått ned med 50 prosent. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Omsetning per minutt Omsetning per SMS 0,40 0,20 0, Figur 3: Utvikling i omsetning per minutt taletelefoni og per SMS. (Kilde: PT) Basert på en indeks beregnet av Teleplan 6 har prisene for å ringe falt med nesten 50 prosent de siste ni årene. I samme periode har konsumprisen økt med nesten 20 prosent. Mens andre varer og tjenester i gjennomsnitt har blitt dyrere, har altså mobiltelefoni blitt vesentlig billigere KPI (1998=100) Mobilprisindeks (1998=100) Figur 4: Mobilpriser og KPI. (Kilde: PT, SSB, Teleplan Analyse) 6 Se rapporten: Kampen om mobilkunden laget av Teleplan for Post- og teletilsynet. 5

10 På tross av de reduserte prisene har selskapenes gjennomsnittlige omsetning per kunde vært relativt stabil. Det antas at dette skyldes økt bruk. A R P U Telenor NetCom Figur 5: Gjennomsnittlig omsetning (eks. mva) per kunde. (Kilde: Telenors og Netcoms (Teliasonera) årsrapporter / kvartalsrapporter fra 1999 til 2007) 3.4 Abonnement I desember 2008 var 19 mobiltilbydere og totalt 80 ulike abonnement representert på prissammenligningstjenesten Telepriser.no. Til tross for at prisene totalt sett er redusert, er prisvariasjonene mellom de ulike abonnementene store. Basert på medium forbruksmønster var dyreste abonnement på Telepriser.no i desember nærmere 11 ganger så dyrt som det rimeligste 7. Dersom man legger til grunn det samme forbruksmønsteret over et år, koster det dyreste abonnementet nærmere 7000 kr mer enn det rimeligste. Det kan argumenteres for at det dyreste abonnementet er beregnet for et helt annet forbruksmønster, men dette illustrerer likevel viktigheten av å være bevisst hvilket abonnement man velger og hvor store prisforskjeller det kan være. 7 Tele2 Sheriff var det rimeligste abonnementet per 10. desember Netcoms ITalk abonnement er ikke inkludert i sammenlikningen, da dette abonnementet skiller seg fra andre abonnement fordi det særlig markedsføres sammen med subsidierte Iphone håndsett. Dersom dette abonnementet var inkludert i sammenlikningen ville forskjellene vært enda større. 6

11 Vi foretok en undersøkelse av egenskaper ved de abonnementene som var registrert på Telepriser.no våren Undersøkelsen viser at abonnementene er forholdsvis ulike med hensyn til egenskaper og prisstruktur. Oversikten under viser de viktigste funnene som ble gjort. Når det gjelder egenskaper ved abonnementene fant man at: Omkring 40 prosent av abonnementene hadde etableringsavgift Omkring 60 prosent av abonnementene hadde månedsavgift Omkring 15 prosent av abonnementene inkluderte bruk i abonnementsavgiften Omkring 18 prosent av abonnementene hadde priser som varierte avhengig av hvilket nett forbrukeren ringte til (Netcom innførte priser som varierte avhengig av hvilket nett brukeren ringte til etter undersøkelsen ble gjort) Ett av abonnementene hadde variable priser avhengig av når på døgnet trafikken ble foretatt (hverdag/kveld/helg) Undersøkelsen viste videre at abonnementene hadde følgende priselementer (merk at abonnementene som har samtalepris/sms-pris/mms-pris fra 0 kr enten er fastprisabonnement eller abonnement med inkludert ringetid/sms/mms): Etableringsavgift (fra 0 kr til 200 kr) Oppstartsavgift (fra 0 kr til 0,89 kr) Månedspris (fra 0 kr til 398 kr. Beløpet på 398 kr inkluderer trafikk) Samtalepris/minuttpris hverdag (fra 0 kr til 1,99 kr) Samtalepris/minuttpris helg/kveld (fra 0 kr til 1,99) Samtalepris/minuttpris fastnett hverdag (fra 0 til 1,99 kr) SMS-pris (fra 0 kr til 0,69 kr) MMS-pris (fra 0 til 2,35 kr) Datatrafikk-pris Telefonsvarer-pris (Både fastpris for å ha tjenesten og pris for bruk) Ulik prising av samtaler til spesialnumre Ulik prising av trafikk til utlandet I tillegg inkluderer enkelte abonnement ulike typer trafikk og/eller ulike rabatter Flere abonnement stiller vilkår om minimumsdebitering. Det innebærer at forbrukeren må betale et minstebeløp per måned uavhengig av om forbruket har oversteget minimumsbeløpet 7

12 Som oversikten viser, er prisplanene for mobilabonnementene generelt sett relativt komplekse. Antall prisplaner har økt de senere år, og dermed har også kompleksiteten i prisbildet som mobilkunden møter blitt forsterket. Bakgrunnen for dette kan være at tilbyderne, som et svar på sterkere konkurranse, har ønsket å profilere enkelte abonnement mot spesielle målgrupper. Videre er tilbudet av tjenester som kan knyttes til abonnementene også økt de siste årene, noe som igjen kompliserer prisplanene. Mange mobiloperatører tilbyr i dag såkalte familie- og vennerabonnement 8. Slike abonnement innebærer som regel at forbrukeren ringer billigere og i enkelte tilfeller uten direkte kostnader til en mer eller mindre begrenset krets, typisk sin familie eller andre sluttbrukere som bruker samme operatør. I en undersøkelse gjort av PT 9 konkluderes det med at denne typen tjenester sjeldent er lønnsomt for sluttbrukere sammenliknet med abonnement som i utgangspunktet er billige 10, men som ikke har familie- og vennerfasiliteter. For at denne type tjenester skal være lønnsomme for forbrukeren, fant PT at forbrukeren: enten måtte ha veldig god kontroll på hvilke nettverk venner/familie benytter, noe som er vanskelig etter at nummerportabilitet er innført, eller ringe mer enn fem ganger så mye som en gjennomsnittlig forbruker Et mangfold av prisstrukturer kan være fordelaktig for forbrukeren i den forstand at han får mange valgmuligheter. På den andre siden kan mangfoldet svekke forbrukerens muligheter til å foreta effektive prissammenligninger og veloverveide valg. Det synes også rimelig å anta at den store graden av kompleksitet også kan føre til en viss grad av passivitet for enkelte. 3.5 Tilbyderportabilitet og kundeforflytninger i mobilsektoren Tilbyderportabilitet for mobil ble innført i Norge i november Siden den gang har mer enn 3,5 millioner abonnenter byttet mobilselskap. Figuren under viser totalt antall porterte mobilnummer per år. I 2008 byttet i gjennomsnitt om lag mobilabonnenter hver måned abonnement til et annet mobilselskap. Tilsvarende månedstall i 2007 og 2006 var hhv og 8 Familie- og venneabonnement brukes i denne sammenheng også om tjenester som innebærer at forbrukeren ringer billigere til en mer eller mindre bestemte krets av personer enn han ellers kunne ha gjort. I varierende grad kan det være faste kostnader knyttet til å ha et slikt abonnement eller tjeneste. 9 Undersøkelse publisert på Med billige siktes det til abonnement som oppnår en god plassering på Telepriser.no. 8

13 Antall overføringer per år har vist en økende tendens fra nummerportering ble innført i 2001 til 2007, men altså noe nedgang i Antall porteringer per år Figur 7: Antall porteringer for mobiltelefonnumre. (Kilde: Nasjonal referansedatabase (NRDB).) En undersøkelse gjennomført av Telepress og Teleplan viser at over halvparten av mobilkundene har byttet operatør minst en gang i løpet av de siste tre årene. Til sammenligning oppgir 33 prosent av strømkundene og omtrent 40 prosent av skadeforsikringskundene at de har byttet leverandør i samme periode. Til tross for at det er en større mobilitet blant kundene i mobilsektoren sammenlignet med andre bransjer, opprettholder de største aktørene i stor grad sine markedsandeler som vist under punkt Oppsummering Utviklingen viser at det er relativt stor grad av mobilitet i sluttbrukermarkedet for mobiltelefoni og at prisene i markedet har falt betydelig i de senere årene. Sluttbrukerne kan i dag velge i et stort antall typer abonnement og en rekke tilknyttede tjenester. Mangfold og valgfrihet er som et klart utgangspunkt å anse som goder. Mangfoldet kan likevel føre til at det blir vanskeligere å foreta effektive prissammenligninger og det kan også føre til passivitet for en del forbrukere. 9

14 For å nyttegjøre seg av mangfoldet og den økte konkurransen, synes det derfor viktig at forbrukeren råder over best mulige verktøy når han skal orientere seg i et relativt uoversiktlig marked. 4 Distribusjonsledd og aktørenes virkemidler 4.1 Innledning I dette kapittelet ses det nærmere på enkelte sider av distribusjonen av mobiltelefoner og abonnement, som etter vår oppfatning er av betydning for transparensen i markedet og forbrukerens valgmuligheter. I tillegg gis det et overblikk over noen viktige virkemidler aktørene bruker for å skaffe nye kunder og for å holde på eksisterende. 4.2 Distribusjonsledd verdikjeden innen mobiltelefoni For å nå ut med produktene til sluttkunden må produsenten vanligvis gå gjennom et grossistledd som står for distribusjonen av telefoner og tilbehør til forhandlerleddet. Mobiltilbydere og mobilprodusenter tilbyr tjenester og produkter som er gjensidig avhengig av hverandre. Man har derfor sett eksempler på at mobilprodusenter og mobiltilbydere samordner sin innsats for å nå sluttkunden. Markedskommunikasjon med henblikk på å skape etterspørsel etter produsentens produkter i forhandlerleddet, er produsentenes viktigste virkemiddel i kampen om sluttkunden. Forhandlerleddet kan i hovedsak deles inn i to hovedgrupper. Den ene gruppen består av forhandlere med fysiske utsalgssteder, og den andre består av elektroniske kanaler på Internett og telefon. De største salgsvolumene i forhandlerleddet finner sted i de fysiske utsalgsstedene. Tall fra Elektronikkbransjen 11 viser at omtrent 70 prosent av all forbrukerelektronikk ble solgt gjennom de fem største elektronikkjedene i Norge i Den høye andelen indikerer at de store aktørene i forhandlerleddet har forholdsvis stor makt i verdikjeden for mobiltelefoni. I det norske markedet finnes det flere kjeder og forhandlere som helt eller delvis er eid av de større operatørene. Telenor har også eierskap i en distributør. Det innebærer at de større operatørene i noen tilfeller kontrollerer hele verdikjeden fra produsent til sluttbruker. 11 Bransjeorganisasjonens tall for

15 4.3 Salg av mobiltelefon og abonnement Antall mobiltelefoner som selges i Norge har vært jevnt stigende i flere år. Hvert år de siste fire årene har det i gjennomsnitt blitt solgt én ny mobiltelefon til hver andre mobilabonnent. Søylene i figuren under viser antall solgte mobiltelefoner per år i absolutte tall. Grafen viser forholdet mellom antall solgte mobiltelefoner og det totale antall mobilabonnement i Norge. Figur 8: Forholdet mellom antall solgte mobiltelefoner og det totale antall mobilabonnement i Norge. (Kilde: Teleplan, Kampen om mobilkunden 9. juni 2008.) En rapport laget av Teleplan viser at om lag 70 prosent av alle bytter av mobilabonnement kan knyttes til salg av subsidiert mobiltelefon Antall som har byttet operatør Antall subsidierte telefoner solgt til nye kunder Figur 9: Bytte av operatør og salg av subsidierte mobiltelefoner til nye kunder. (Kilde: Teleplan, Kampen om mobilkunden 9. juni 2008.) 11

16 Nærmere 80 prosent av alle subsidierte mobiltelefoner selges i fysisk butikk. Det indikerer at salg av mobiltelefon og abonnement gjennom denne delen av forhandlerleddet er viktig for å oppnå og vedlikeholde store markedsandeler i sluttbrukermarkedet for mobiltelefoni. Den høye andelen mobiltelefoner og abonnement som selges gjennom det fysiske forhandlerleddet innebærer at dette leddet er en viktig kilde til informasjon om priser og abonnement for forbrukerne. Utvalget av abonnement hos forhandlerleddet er imidlertid begrenset fordi det kun er de store mobiltilbyderne som reelt sett har anledning til å markedsføre sine produkter i kanalen 12. Dette fører igjen til at tilbudet sluttbruker møter hos forhandleren i utgangspunktet har skjevheter, noe som gagner de store tilbyderne. Et annet forhold er at provisjoner og andre salgsfremmende tiltak fra mobiloperatørene trolig er av større betydning for den påvirkning forhandlerleddet utøver mot forbrukeren, enn å bidra til at forbrukeren velger det abonnement som objektivt sett er gunstigst for han. Samtidig har forbrukeren begrensede muligheter til å foreta sammenligninger i butikk av kostnadene for ulike abonnement. Det er for øvrig grunn til å tro at beslutningen om valg av abonnement ofte skjer i butikk på kjøpstidspunktet, noe som må antas å øke selgers mulighet for å øve innflytelse på sluttbrukers valg. Rapporten fra Teleplan kan underbygge denne oppfatningen. Av rapporten fremgår at rundt 50 prosent av dem som kjøper subsidierte telefoner legger mest vekt på valg av telefon og mindre vekt på valg av abonnement. Rundt 35 prosent vektlegger abonnement og telefon like mye, mens kun 10 prosent legger sterkest vekt på valg av abonnement. 12 Kilde: Teleplan Kampen om mobilkunden. 12

17 Figur 10: Viktigheten av telefon vs. abonnement. (Kilde: Teleplan, Kampen om mobilkunden 9. juni 2008.) Med hensyn til hvor viktig fysisk utsalgssted synes å være for transparens og konkurranse i sluttbrukermarkedet for mobil, ser vi det som et mulig problem at så få operatører har reell tilgang til butikk som distribusjonskanal. Det samme gjelder at så få forbrukere synes å legge vekt på mobilabonnementet ved kjøp av mobil i butikk. Vi peker også på at forbrukere i svært begrenset grad har mulighet for å foreta gode prissammenligninger av abonnement når handelen skjer i fysisk butikk. Samlet fremstår det som viktig å bidra til å redusere informasjonsskjevheten sluttbruker møter ved kjøp av abonnement og mobiltelefon i det fysiske forhandlerleddet. 4.4 Oversikt over virkemidler for å få nye kunder og beholde eksisterende kunder Vi har trolig ikke fått full oversikt over hvilke virkemidler som benyttes for å få kunder eller beholde eksisterende kunder. Fremstillingen nedenfor er derfor neppe uttømmende, men den gir eksempler på bruk av virkemidler i markedsføring som det er registrert et visst omfang av. Det kan her være hensiktsmessig å skille mellom to ulike grupper: Generell markedsføring og adressert markedsføring. Med generell markedsføring menes den typen annonser og 13

18 reklamefilmer som mobiloperatørene har i massemedia. Med adressert markedsføring menes den type markedsføring som finner sted gjennom bruk av call-sentre eller brev/e-post/sms direkte rettet til den enkelte kunde. I generell markedsføring har det gjerne blitt fremhevet ett eller flere av følgende element: lav pris/prisfordel (minuttpris, månedspris, etc.), enkel prisstruktur, inkludert trafikk (ringetid, SMS, datatrafikk, etc.) i abonnement, god dekning, god kundeservice, kundetilfredshet, trygghet, lojalitetsbindende fordeler/kundefordeler, (eksempelvis familie- og vennerabonnement/tjenester (lav pris i eget nett) fri SMS, Fri familie/kontakt (gratis til utvalgte personer i samme nett), fri data, etc.), koblingstilbud (eksempelvis salg av subsidiert mobiltelefon mot å binde seg i 12 måneder til et abonnement/operatør) og mulighet til å inngå kredittkjøpsavtale på mobiltelefon under forutsetning av tegning av abonnement. Ved adressert markedsføring har det gjerne blitt gitt konkrete pristilbud, eksempelvis at kunden/forbruker får tilbud om: å fortsette å være kunde mot lavere pris på abonnementet lavere priser mot å binde seg til kundeforholdet i 12 måneder fratrekk på faktura mot å binde seg til kundeforholdet i 12 måneder gratisytelser i en viss periode mot å binde seg til kundeforholdet i 12 måneder kjøp av subsidiert telefon mot å binde seg til kundeforholdet i 12 måneder 4.5 Undersøkelsen fra Teleplan om virkemiddelbruk I undersøkelsen foretatt av Teleplan (vedlegg 1) pekes det særlig på to virkemidler som synes svært effektive for de største aktørene, nemlig subsidiering av mobiltelefoner (med tilhørende bindingstid på abonnement) og familie- og vennerabonnement/tjenester. I undersøkelsen går det blant annet frem at over halvparten av respondentene i undersøkelsen kjøpte en subsidiert mobiltelefon med tilhørende bindingstid sist gang de kjøpte mobiltelefon. Videre svarer 50 prosent av alle respondentene at de har et familie- og vennerabonnement. Det går videre frem at halvparten av alle mobilkunder har kjøpt ny telefon hvert år de siste fire årene. 60 prosent av alle telefoner som selges i løpet av et år er subsidierte av en tilbyder. Ser man på andelen som faktisk byttet tilbyder i 2007, var 68 prosent av disse på bakgrunn av tilbud om subsidiert mobiltelefon med bindingstid. 14

19 Vi har innhentet tall fra de største operatørene i markedet for å få et inntrykk av hvor stor andel av forbrukermarkedet som har bindingstid og andelen av mobiltelefoner som selges med operatørlås (tallene er gitt som omtrentlige overslag fra operatørenes side.). Tallene viser at det er et noe ulikt nivå blant operatørene. Basert på disse tallene kan andelen av kunder som er i bindingstid totalt anslås til å være prosent av kundene til de fire største operatørene (som til sammen har en markedsandel på omtrent 91 prosent 13 ). En enda høyere andel av kundene har operatørlåst telefon, men i tilfeller hvor det ikke er bindingstid på abonnementet, kan kundene få låst opp telefonen uten ekstra kostnad. Samlet sett indikerer disse tallene altså at subsidiering og familie- og vennerabonnement er svært sentrale virkemidler for de største aktørene for å beholde sin markedsandel, da virkemidlene både har en effektiv lokkende effekt og virker lojalitetsskapende eller innelåsende. Disse virkemidlene er ikke like tilgjengelige eller effektive i bruk for mindre aktører, da subsidiering av mobiltelefoner krever stor likviditet og gjerne tilgang til butikk som distribusjonskanal, mens bruk av familie- og vennerabonnement gjerne fordrer større kundemasser for at dette skal virke attraktivt. I Teleplans rapport Kampen om mobilkunden 14 er det lagt stor vekt på virkemidlene aktørene har for å få nye kunder og beholde gamle. Rapporten har følgende oppsummering på side 61 og 62: Det er høy mobilitet i mobilsektoren, og i underkant av 20 prosent bytter mobiltilbyder i løpet av et år. De store tilbyderne beholder allikevel sine markedsandeler, selv om ikke deres abonnement er blant markedet billigste. Årsaken til dette er at de største tilbyderne har flere virkemidler å spille på for å beholde eksisterende og for å vinne nye kunder. Det viktigste virkemiddelet i kampen om kunder er salg av subsidierte telefoner. Hele 70 prosent av alle bytter av mobiltilbyder skjer i forbindelse med kjøp av ny mobiltelefon som er subsidiert av en mobiltilbyder. Det vil si at det er kun 30 prosent av byttene som gjøres på et annet grunnlag. 40 prosent av alle subsidierte telefoner selges til egne kunder, og salg av subsidierte telefoner er derfor et viktig virkemiddel for å holde på kundene. Lave priser alene gir lav effekt i konkurransen om nye kunder, derimot gir lavere priser gjennom familie- og vennertjenester stor effekt på kunders levetid så sant kundemassen er stor nok. 60 prosent av alle mobiltelefoner som selges i Norge er subsidiert av en 13 Markedsandel, utgangen Rapporten er datert 9. juni

20 mobiltilbyder. 80 prosent av de subsidierte telefonene selges i butikker. Tilstedeværelse i butikk er derfor kritisk for å nå kundene. Salg av subsidierte telefoner på egne hjemmesider er i vekst, men det kreves høy kjennskap til mobiltilbyderens hjemmeside for å få tilstrekkelige volum. Salg av subsidierte telefoner på Internett og i butikk er derfor forbeholdt de store mobiltilbyderne som har opparbeidet en høy kjennskap og stor kapital. Det er også disse mobiltilbyderne som har de mest lojale og de mest lønnsomme kundene. Konklusjon Norske forbrukere er i langt større grad opptatt av egenskaper ved mobiltelefonen enn ved mobilabonnementet. Dette betyr at forhandlere av mobiltelefoner har den mest sentrale rollen for å nå kundene. For en mobiltilbyder er det derfor kritisk å være tilstede i forhandlerleddet. Tilstedeværelse i forhandlerleddet har vært forbeholdt de store mobiltilbyderne, da disse har hatt stor nok kapital til å betale de provisjoner som kreves fra de store kjedene for forbrukerelektronikk, og som har råd til å binde opp nødvendig kapital. De store mobiltilbyderne kontrollerer i tillegg fagforhandlerne, noe som forhinder andre tilbydere å komme inn hos disse. Subsidier av telefoner er avgjørende for å oppnå kundevolum, da 70 prosent av alle kundebytter i Norge skyldes dette. Kunder som hentes inn gjennom butikk ved hjelp av subsidierte telefoner viser seg også å være de mest lønnsomme og de mest lojale. Tilbydere som har kapital til å selge subsidierte telefoner i forhandlerleddet har derfor et betydelig konkurransefortrinn. Den store prisnedgangen for mobilbruk har ført til at mobilkundene har blitt mer indifferente til pris. En lavprisstrategi alene vil derfor ikke gi store kundevolum. Kunder som er mest opptatt av pris er også de mest illojale og de minst lønnsomme kundene. Lavere pris i forbindelse med familie- og vennertjenester har en sterk effekt for å holde på kunder, så sant man har en stor nok kundebase. Dette favoriserer derfor også de største mobiltilbyderne. Vi vil særlig fremheve konklusjonen om at forbrukerne setter valg av mobiltelefon foran valg av mobilabonnement. Dette viser betydningen av subsidiering som virkemiddel for å knytte til seg kunder, samt forhandlerleddets sentrale rolle i markedet. Vi vil også peke på den sterke effekten familie- og vennertjenester har. Dette blir kommentert i kapittel 8. 16

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere

Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere Tilbydere av mobiltelefoni Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1193-31 31.05.2010 Saksbehandler: Petter Ravne Bugten Dir.tlf: 922 01 622 Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Kampen om mobilkunden

Kampen om mobilkunden Kampen om mobilkunden Post- og teletilsynet 9-jun-08 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokumentinformasjon: Dokument tittel: Kampen om mobilkunden Teleplans prosjekt No.: Teleplans

Detaljer

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester

Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester Mars 2005 Felles nordisk holdning Prisopplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester 1. Innledning De nordiske forbrukerombud/konsumentombud fører, ut fra hensynet

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil

V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil V1998-14 16.02.98 Konkurranseloven 3-10, Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil Sammendrag: Konkurransetilsynet griper inn mot en planlagt rabattordning fra Telenor Mobil

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a Tele 2 Sense Communication You Chess Communications Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 04.02.2004 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 Vilkår om bindingstid og

Detaljer

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Choose an item Date Page 2016-01-15 1 (3) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Sendes per e-post til: firmapost@nkom.no og bss@nkom.no Deres ref: 1000601-11-411.2 Høring veileder

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk... 6 2.1 Telefoni... 6 2.2 Fast og mobilt bredbånd...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge:

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO. UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO

Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO. UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO Tele2 Norge AS v/frode Lillebakken Ulvenveien 75 A 0581 OSLO UPC Norge AS v/øyvind Husby og Knut Børmer Postboks 4400, Nydalen 0403 OSLO 'HUHVUHI 9nUUHI 2002/780 6DNVEHK 'DWR 05. juli 2005 5DEDWWDYWDOHPHOORP7HOHQRU7HOHFRP6ROXWLRQV$6RJ$/1RUVNH

Detaljer

Choose an item. TeliaSonera er også medlem av bransjeorganisasjonen NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening.

Choose an item. TeliaSonera er også medlem av bransjeorganisasjonen NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening. 1 (6) Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Oslo, 8.10.2015 Høring Forslag til endringer i reglene for telefonsalg TeliaSonera Norge AS (TeliaSonera) viser til

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE Funn fra Forbrukerrådets kommunetester Innhold 1 Prisinformasjon og gebyrregulativ i kommunene... 3 2 Funn fra Kommunetestene:... 4 3 Forbrukerrådets innspill

Detaljer

Det Kongelige Samferdselsdepartement Luft-, post- og teleavdelingen V/Ingeborg Kjærnli Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Saksbehandler : Vår dato: Vår referanse : Deres dato: Deres referanse: Anne-Karin L.

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 23. oktober Endret 20. desember NØKKELTALL 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 465 748 1 321 325-9,9 % Av dette: Privat 1 151 019 1 025

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste "Totalkunderabatt"

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste Totalkunderabatt Offentlig versjon Simonsen Advokatfirma DA Espen Tøndel Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/259-27 MAB KAAS 528.0 Saksbeh.: Katrine Askildsen Christina Jakobsen Dato: 6.

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Høring veileder om spesifisert faktura (ref 1000601-11-411.2)

Høring veileder om spesifisert faktura (ref 1000601-11-411.2) ICE Norge AS Østensjøveien 32, 0667 Oslo www.ice.no 15. JANUAR 2016 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Postboks 93 4791 Lillesand Oversendes: firmapost@nkom.no Kopi: bss@nkom.no Høring veileder om

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Arne Dulsrud SIFO Frode Alfnes SIFO og NMBU Statens institutt for forbruksforskning Bakgrunn Økende interesse for strømkundenes stilling

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR... 4

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Kundeservice telefon eller selvbetjening

Kundeservice telefon eller selvbetjening CUSTOMER CARE 2015 Kundeservice telefon eller selvbetjening Kundeservicedagene 2015 29. januar, Gardermoen Knut Kvale, Telenor Research Asbjørn Følstad, SINTEF 2 God kundeservice? Konsistent i alle kanaler

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: TELEFONI Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst. Alle spørsmål/endringer som har fått en dato er besvart

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Telenor Mobil 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato LS-08.07.2003 Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Telio AS Postboks 1203 Vika 0110 Oslo Sak nr.: 2004/1189 Saksbeh.: Petter Ravne Bugten I. SAKSFORHOLDET Saken gjelder markedsføring av bredbåndstelefoni fra

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

TELENOR bare lave priser?

TELENOR bare lave priser? Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget TELENOR bare lave priser? Utgangspunkt: Fra legalt monopol til fri konkurranse OBOS/NBBL rabatt Fjerning av prefiks Norgespris

Detaljer

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data Innhenting og publisering av ekomstatistikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innhenter rutinemessig data over det norske markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ekommarkedet).

Detaljer

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER)

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) 1.1 Markedsføring via SMS krav etter mfl. 2b... 2 1.1.1 Aktivt samtykke... 2 1.1.2 Etablert kundeforhold... 2 1.2 Informasjon som skal gis før kjøp av

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy Morgendagens mobile virkelighet Arne Joramo redaktør Telecom Revy Et nettsentrisk perspektiv Mobilnettene utvider og begrenser Nye nett betyr økte muligheter Terminalens funksjoner overgår ofte nettenes

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 3. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 118 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Ekomstatistikken 1. halvår 2016 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer 3 oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3 Omsetning... 8 3.4

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 19. mai 2016 Nøkkeltall 2014 2015 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 080 869 944 510-12,6 % Herav antall

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese TeliaSonera/Tele2 BECCLE-Seminar 15. april 2015 Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese Saken kort oppsummert 18. juli 2014: TeliaSonera (TSN) meldte kjøp av Tele2 Norge/Network Norway Konkurransetilsynets

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Oppsummert: Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser boligomsetning

Oppsummert: Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser boligomsetning Oppsummert: Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser boligomsetning Arbeidsgrupper: Det nedsettes 3 grupper med mandater til å komme med konkrete forslag som fremlegges Samarbeidsforumet for beslutning

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Sammendrag Ikke siden 3. kvartal 2001 har det vært registrert et lavere antall leverandørskifter i husholdningsmarkedet enn dette kvartalet. Om lag 37 700

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer