Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER"

Transkript

1 Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER

2 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene, som vi må fåfram for alle velgerne. Det er derfor mye som ikke er omtalt. Også andre saker kan selvsagt ha en naturlig plass i valgkampen. Valget av saker avhenger gjer-. ne av hvilke velgere vi henvender oss til. Her har vi foretatt et utvalg av de sakene som vi mener bør være våre hovedsaker i valgkampen. Våre budskap på disse områdene må vi få fram for så mange velgere som mulig. Teksten i dette heftet er utformet slik vi ønsker at våre hovedsaker skal presenteres. Vi har også tatt med vår viktigste kritikk mot regjeringen. Lykke til med valgkampen! Ny vekst for,norge «Ny vekst for Norge» er Arbeiderpartiets mål for det norske samfunnet. Veksten vi legger opp til, er ikke bare en økonomisk vekst som vi så avgjort trenger. For oss betyr vekst noe mer. Det betyr også vekst i velferd, sosial trygghet og menneskelig miljø. Det er en felles nasjonal oppgave å skape ny vekst. Den oppgaven står Arbeiderpartiet klar til å gå i gang med. Men vi har også en annen like viktig oppgave. Vi vil sørge for at veksten blir til glede og nytte for alle deler av Norge og for alle som bor i dette landet. Arbeiderpartiet går til valg på et omfattende arbeidsprogram. Det er mye vi vil gjøre. Våre hovedsaker er imidlertid disse: Ny vekst for Norge, arbeid for alle, en styrket og rettferdig helsetjeneste, nye løft i eldreomsorgen, bedre kår.for barnefamiliene og en mer valgfri pensjonsalder. VI MA UTNYTTE MULIGHETENE Norge er et rikt land. Vi har store muligheter. Arbeiderpartiet vil bruke disse mulighetene. Vi kan ikke spare oss til velstand. Det må satses of fensivt. Vi må arbeide oss fram til økt velferd. Vi vil bruke de ressursene Norge rår over - ikke minst menneskelig arbeidskraft - til økt innsats for å løse viktige oppgaver. Vi vil sette hele folket i arbeid. De verdiene som blir skapt, skal brukes til å øke velferden og den sosiale trygghe ten. VEKSTEN SKAL BRUKES Vi vil ikke ha vekst for vekstens egen skyld. Det er ikke noe mål i seg selv å ha størst mulig valutaoverskudd. Det er ikke noe mål i seg selv at «bedriften Norge)) går bra, dersom ikke menneskene i Norge får det be dre. Norges rikdommer og den veksten vi skaper, må brukes. Den må brukes slik at vi alle får glede av det. Den må fordeles rettferdig. «Ny vekst for Norge)) er et program både for hvordan vi skal skape vekst og for hvordan veksten skal brukes. Det er et program for å gjenreise veksten i industrien og i de tjenesteytende næringene. Og det er et program for å rette opp igjen den borgerlige regjeringens forsømmelser innen den offentlige sektor, særlig i fylker og kommuner. Samtidig legger vi opp til nye løft i helsesektoren og eldreomsorgen. Barnefami lienes økonomi skal bedres, og de eldre skal få rett til å avslutte sitt yrkesliv i verdighet. ~. 3

3 MER ARBEID Skal vi klare alle disse oppgavene, må vi skape mer, ikke mindre, slik resultatet blir hvis arbeidsløsheten er stor. Vi har rett og slett ikke råd til å la arbeidsføre og arbeidslystne mennesker gå ledige. Gjenreisingen av den fulle sysselsettingen er en forutsetningen for ny vekst. Det vil være den viktigste oppgaven en ny Arbei<;lerparti-regjering kommer til å gå løs på. ET LAND I STAGNASJON Under fire år med et borgerlig Høyre-dominert styre har Norge blitt et land i stagnasjon. Til tross for internasjonal økonomisk oppgang, og til tross for at oljepengene strømmer inn i en mengde som ingen tidligere regjering har fått oppleve, ser vi at arbeidsløsheten har økt og stabilisert seg på et nytt og meget høyt nivå etter norske forhold. Antall sosialklienter er tredoblet. Over står i sykehuskø. Utbyggingen av sykehjem og barnehager har stagnert. Fylkene og kommunene er sulteforet. Aldri har en norsk regjering hatt større muli~heter. Og aldri har mulighetene vært så dårlig utnyttet. Regjeringen har ikke villet bruke de mulighetene den har hatt til å holde full sysselsetting og bygge ut velferdssamfunnet. Andre ting har vært viktigere for denne regjeringen. Dens hovedmisjon har vært å holde de offentlige utgiftene nede. Det har vi sett resultatene av. Den borgerlige regjeringen har skapt offentlig fattigdom. Derfor har mange velferdsoppgaver stagnert eller blitt forringet. UT A V DEN ONDE SIRKEL Oppsummert er resultatet dette: Det er for få i jobb, det investeres for lite, den offentlige service er blitt dårligere, mange er atskillig fattigere. Dette skjer samtidig som oljen har gjort Norge til et rikere land. Vi må ut av denne onde sirkelen. Arbeiderpartiet vil utnytte de mulighetene og den handlefriheten vi har i norsk økonomi til å satse offensivt på framtida. Vår resept er mer arbeid, høyere investeringer, styrking av utdanning og forskning, større aktivitet i fylker og kommuner, utbygging av omsorg og velferd. Med andre ord: Ny vekst for Norge! Arbeid for alle Arbeiderpartiets hovedoppgave vil være å gjenreise den fulle sysselsettingen. Vi må bringe ledigheten ned på det nivået den hadde i Denne oppgaven består ikke bare i å skaffe jobb til de som i dag er arbeidsløse, eller de som går på kortsiktige arbeidsmarkedstiltak. Oppga- 4 ven er enda større. I tillegg vil det nemlig melae seg nye på arbeidsmarkedet hvert år. Det skyldes i første rekke de store ungdomskullene og at stadig flere kvinner går ut i arbeidslivet. Det er dessuten mye skjult ledighet. Alvoret i sysselsettingssituasjonen kan derfor ikke understrekes sterkt nok. Det må skapes et stort antall nye arbeidsplasser hvert år bare for å unngå økning i ledigheten. Så skal vi altså i tillegg skaffe jobber til de som i dag er ledige. Arbeiderpartiet skal sørge for at det i kommende periode tilsammen skapes arbeid til flere. Det må til for å få ledigheten ned på 1981-nivå. Regjeringens langtidsprogram legger bare opp til flere jobber i perioden. HARDERE ARBEIDSMARKED Den vanskelige situasjonen på arbeidsmarkedet kan ikke bare leses av i statistikkene over arbeidsløse. Der finner vi kun overflaten av problemene. Går vi bak de åpne tallene, finner vi de mer Skjulte virkningene av det harde arbeidsmarkedet. Tusenvis av unge tvinges til å ta grunnkurs etter grunnkurs i den videregående skolen - uten å komme videre - fordi det er det eneste alternativet til ledighet. Mange kvinner er presset ut av arbeidslivet for å gi plass til mannlige kolleger. Et stort antall eldre er uføretrygdet eller førtidspensjonert selv om de aller helst ville fortsatt i arbeidslivet. Tilbudene for de yrkesvalghemmede snevres inn. Arbeidslivet har i økende grad blitt forbeholdt de vellykkede og veltilpassede. Arbeid er ikke lenger en rett for alle. Et eksempel på at arbeidsmarkedet i Norge har blitt annerledes - og hardere - er den sterke økningen i antallet uførepensjonister. Fra 1982 til 1984 var økningen på nesten En stor del av disse er etter alt å dømme eldre langtidsledige som har gått over fra ledighetsstatistikkene til rekken av uføretrygdede. Det er også en av grunnene til at den registrerte ledigheten har gått ned. I de tre årene fra 1981 til 1984 økte den totale sysselsettingen med På dette grunnlaget har regjeringen hevdet at deres sysselsettingspolitikk har vært vellykket. Poenget er bare at en slik økning i sysselsettingen ikke står i noe forhold til behovet. Det er derfor vi nå har et- ' terkrigstidas høyeste arbeidsledighet. I de siste tre årene med Arbeiderparti-regjering økte den totale sysselsettingen med til tross for internasjonal stagnasjon og kraftig økning i ledigheten i alle andre land. Vi skal heller ikke glemme at den nåværende regjeringen har hatt ca. 140 milliarder, oljekroner til disposisjon. Arbeiderpartiregjeringen i forrige periode hadde vel 50. 5

4 FULL SYSSELSETTING KREVER NASJONAL SA TSING Regjeringen gjør for lite for å skape nye arbeidsplasser og redusere ledigheten. Den utnytter ikke mulighetene. Passivitet og sparepolitikk er regjeringens varemerke. Det kan ikke skape ny sysselsetting. Det er en politikk for arbeidsløshet. Full sysselsetting krever ikke forsiktighet og dempet vekst i offentlige utgifter. Det krever dristighet og nasjonal og offentlig satsing. Det krever en næringspolitikk der staten spiller en aktiv rolle, særlig når det gjelder forskning, utvikling, nyskaping og investering. Det krever større overføringer til fylker og kommuner. Og det krever en spesiell innsats overfor de yngste på arbeidsmarkedet. Noe av det første en Arbeiderparti-regjering vil gjøre etter valget er å lovfeste rett til arbeid for alle under 20 år og legge fram et nytt økonomisk opplegg og en plan som straks vil redusere arbeidsløsheten. Arbeidet vil settes i gang med å legge grunnlaget for ny vekst i industri og tjenesteyting og økt aktivitet i fylkene og kommunene. NY MODERNISERING Regjeringens industripolitikk går i korthet ut på å holde lønnskostnadene nede for å bedre konkurranseevnen. Dette er en altfor snever strategi. For det første klarer ikke regjeringen å forbedre konkurranseevnen. Den er i stedet blitt forverret med fem prosent siden Willoch overtok. Dessuten er hovedproblemet et annet. Investeringene i store deler av næringslivet har vært - og er - for lave, omstillingene er for små, og de små og mellomstore bedriftene får for lite av forsknings- og utviklingsmidlene. Vi er i ferd med å pådra oss langvarige problemer fordi produksjonsutstyret blir gammeldags. Igjen må det en Arbeiderpartiregjering til for å ta fatt på moderniseringen av Norge. For utviklingen kan bare snus ved å gjøre industrireising og næringsutvikling til en nasjonal oppgave. Vi må lage en gjennomtenkt strategi med en bevisst satsing på de områder hvor vi ønsker å gjøre oss gjeldende. Norge er et lite land med mange små virksomheter. Dersom vi skal hevde oss, kan vi ikke bare overlate hver enkelt virksomhet til seg selv. Vi må satse nasjonalt. Og vi må ikke være redde for å la det offentlige spille en aktiv rolle. Det er tvert imot nødvendig. Derfor vil Arbeiderpartiet de neste fire årene satse 20 milliarder kroner på forskning og nyskapning og tiltak i utlandet, for å styrke norsk næringsvirksomhet. OLJEINNTEKTER FOR NY SYSSELSETTING En ny storstilt satsing på industri og tjenesteytende virksomheter bør delvis finansieres av oljeinntektene. Oljeinntektene betyr i dag svært mye for landet. Disse inntektene bør blant annet brukes til å sikre Norge flere bein å stå på. Det kan vi gjøre ved å bruke en del av pengene til 6 å investere i nye og framtidsrettede virksomheter. Det er dette som er tankegangen bak Arbeiderpartiets forslag om å opprette et statlig utviklingsfond basert på statens oljeinntekter - det såkalte «oljefondet». Meningen med et slikt fond er ikke at staten skal bli en større eier av næringsvirksomhet, men at vi skal få større fart i vår næringsutvikling. Da trenger vi oljefondet som et nytt virkemiddel for å styrke investeringene i Norge. Det skal også bidra til at vi med full tyngde tar fatt på de regionale sysselsettingsproblemene som nå vokser. NYE OPPGA VER SKAL LØSES Ny industrialisering kan gi landet nye verdier. Men det er ingen garanti for økt sysselsetting. Derfor må verdiskapningen ledes over til de deler av samfunnet som kan gi oss vekst i sysselsettingen. Det er innen privat tjenesteyting og i offentlig sektor, særlig i fylkene og kommunene. Her finnes mange nye oppgaver innen for eksempel boligfornyelse, nærmiljøene, miljøvern, omsorgsarbeid, kultur, fritid og idrett, for å nevne noe. Arbeiderpartiet har en strategi for ny vekst i fylker og kommuner. Ved å satse særlig på dette området løser vi flere oppgaver samtidig. Det skapes mange arbeidsplasser, ikke minst kvinnearbeidsplasser. Det bidrar til å opprettholde og styrke grunnlaget for bosetting i distriktene. Og ikke minst skaper det større velferd og trygghet for folk flest fordi det er kommunene og fylkene som står for eldreomsorgen, sykehusutbyggingen, barnehageutbyggingen, skolene, samt kultur- og fritidssektoren. UNGDOM ER HARDEST RAMMET Arbeidsløsheten har særlig rammet ungdom. Nesten hver tredje registrerte arbeidsløse er under 25 år. Mens dagens voksne generasjon stort sett har kunnet velge og vrake på arbeidsmarkedet, opplever den nye generasjonen med arbeidssøkere en beinhard konkurranse om jobber og skoleplasser. Verken utdanning eller jobb oppleves lenger som en selvfølge. Mange opplever i stedet stengte dører. Tusenvis av 80-årenes unge begynner sitt voksne liv som arbeidsløse, med en følelse av å stå foran et liv uten mål og mening. En slik situasjon kan ikke et velferdssamfunn leve med. Regjeringen hevder selv at det aldri har vært gjort mer for å sikre ungdom arbeid og utdanning. Og det er selvfølgelig riktig. Poenget er jo at det aldri i etterkrigstida har vært større behov for spesielle tiltak rettet mot ungdom. Det skylde~ ganske enkelt at regjeringens generelle politikk i særlig grad har gått utover ungdom. Når ledigheten øker, er det de som tidligere ikke har deltatt i arbeidslivet som rammes hardest, og det er de yngste. 7

5 UNGDOMSLEDIGHETEN FORDOBLET Siden 1981 er ledigheten blant ungdom under 25 år fordoblet. For de som rammes, har også varigheten av ledigheten blitt lengre. Vi finner også mange tusen unge på kortsiktige arbeidsmarkedstiltak. Vår hovedkritikk mot regjeringen, i tillegg til dens generelle økonomiske politikk, er at den ikke setter i verk tiltak mot ungdomsledigheten som står i forhold til det alvoret og omfanget problemet har. Arbeidsløsheten blant ungdom skal i første rekke bekjempes gjennom den generelie politikken for full sysselsetting. Men på grunn av den ekstra store ungdomsledigheten, og arbeidslivets krav om utdanning og erfaring, 'er det likevel et stort behov for en spesiell innsats overfor denne gruppen. EGEN UNGDOMSLOV Arbeiderpartiet vil derfor fremme,en lov som sikrer at all ungdom under 20 år, som man ikke makter å skaffe utdanning eller arbeid på vanlig måte, kan få arbeid i offentlig virksomhet. Det betyr at kommuner, fylker og andre offentlige virksomheter pålegges å ansette arbeidsledig ungdom for å utføre arbeid som ellers ikke ville blitt gjort. Dette skal altså komme i tillegg til de vanlige arbeidsplassene i det offentlige. Ungdomsloven er ment som et siste sikkerhetsnett etter at alt annet er gjort for å skaffe arbeid eller utdanningsplass til den enkelte. Stortingets borgerlige flertall har allerede nedstemt et forslag om å innføre en slik ungdomslov, først og fremst fordi de er skeptiske til bruk av lov som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Etter Arbeiderpartiets oppfatning er ungdomsledigheten et så alvorlig problem at en egen ungdomslov så absolutt lar seg forsvare. I Sverige har en tilsvarende lov ført til avskaffelse av ledigheten blant ungdom under 20 år. Det er uansvarlig å ikke forsøke dette også i Norge, særlig når man - som regjeringen - ikke har andre forslag til virkemidler som er like effektive. Det er tross alt bedre å gi ungdom jobb enn å la dem belaste trygde- eller sosialbudsjettene. En styrket og rettferdig helsetjeneste Helsesektoren er et viktig mål på standarden i det norske velferdssamfunnet. Derfor stiller Arbeiderpartiet ekstra store krav til det offentlige helsetilbudet. Oppgavene er store. Sykehuskøene skal bort. Den lokale helsetjenesten skal styrkes. Systemet med egenandeler skal igjen gjøres rettferdig. Vi skal ha et slagkraftig helsevesen som gir like tilbud til alle. Privatisering skal unngås, først og fremst gjennom en sterk satsing på det offentlige helsevesen. 8 REELL STYRKING A V HELSESEKTOREN Arbeiderpartiet er forberedt på reelt økte bevilgninger 'til helsesektoren i den perioden vi går inn i. Her kan vi ikke godta tendenser til forfall. Dessuten skal helsevesenet gjøres mer effektivt slik at vi får mer ut av hver krone. Statens sulteforing av fylkene har skapt store problemer i helsevesenet. Mens over mennesker står i kø for behandling og operasjoner på sykehus, står hver femte sykehusseng ubrukt, og hele avdelinger avstengt, fordi fylkeskommunene ikke har råd til å holde dem i drift. Bare i løpet av 1984 økte sykehuskøene med personer. Folk flest forventer seg mye av vårt helsevesen. Det har de rett til i et av verdens rikeste land. Likevel er utviklingen negativ. Det har blitt et økende gap mellom tilbud og behov. I denne situasjon presser det seg fram et ønske om private tilbud ved siden av det offentlige, et ønske regjeringen støtter opp om. Mange forestiller seg at private helsetjenester kan komme som et tillegg til det offentlige og at vi på den inåten kan få et bedre tilbud totalt sett. SAMME HELSETILBUD FOR ALLE En ting kan vi uten videre slå fast: Private tilbud er ikke billigere enn offentlige. For samfunnet som helhet koster helsevesenet det samme enten det er privat eller offentlig. Forskjellen på private og offentlige helsetjenester er følgende: Det offentlige tilbudet er likt for alle. Det er sykdommen som er avgjørende for det tilbudet man får, ikke evnen til å betale. For private tilbud er tilfellet det motsatte. Det er et tilbud for de som har råd til å bruke det. Det er like mye forretningsvirksomhet som helsetjeneste. Arbeiderpartiet vil at vi i Norge skal ha ett slagkraftig helsevesen som gir like tilbud til alle, enten man tjener mye eller lite, har høy eller lav status, bor i Oslo eller Finnmark. Private løsninger er skinnløsninger. De fjerner oppmerksomheten fra det som er sakens kjerne, nemlig å skape et offentlig helsevesen som er i stand til å yte det vi bør kunne forvente i et av verdens rikeste land. Vi vil gjenreise tilliten til et offentlig helsevesen med høy standard og tilstrekkelig kapasitet. RETTFERDIG SYSTEM FOR EGENANDELER Arbeiderpartiet vil også stanse en annen negativ utvikling i helsevesenet: Den økende bruken av egenandeler. I løpet av de siste årene er det innført egenandeler på stadig flere helsetjenester, samtidig som nivået på egenandelene har blitt høyere. Nå er det på tide å sette en stopper for denne utviklingen og 'i stedet sette i gang arbeidet for en gradvis reduksjon av egenandeler på grunnleggende helsetjenester. 9

6 Mot Arbeiderpartiet blir det ofte argumentert med at det også under våre regjeringer ble innført egenandeler. Det er riktig. Det har faktisk vært brukt egenandeler i helsevesenet i hele dette århunderet, blant annet for å unngå overforbruk aven del helsetjenester og medisiner. Det er heller ikke det som er hovedpoenget. Det saken dreier seg om er omfanget av et slikt system og størrelsen på egenandelene. Her skiller den nåværende regjering seg helt klart fra Arbeiderpartiets regjeringer. Bruken av egenandeler i helsevesenet har fått "et omfang og et nivå som på en uakseptabel måte rammer de som har mest behov for helsetjenester, det vil si de eldre og de kronisk syke. Arbeiderpartiet vil skape et mer rettferdig system for egenandeler og redusere bruken av dem. Nye løft i eldreomsorgen Eldreomsorgen blir en av de største oppgavene vi står overfor i årene som kommer. Det skyldes ikke bare at vi ønsker å gjøre eldreomsorgen bedre enn den er i dag, men også at antallet eldre vil stige sterkt. Det norske samfunnet vil de nærmeste årene oppleve en betydelig eldrebølge. Dette er en situasjon som det haster med å møte dersom vi vil unngå en enda større krise i eldreomsorgen. BEHOVENE ØKER Antallet alderspensjonister vil stige med ca fram ti l Av enda større betydning er det at de eldste blant de gamle blir stadig flere. Selv om antallet alderspensjonister vil nå en foreløpig topp i begynnelsen av 1990-årene, vil antallet over 80 år fortsette å øke til litt ut i neste århundre. Men sterkest vil økningen i denne gruppen være fram til Når vi vet at det er gruppen over 80 år som har størst behov for pleie og omsorg, er det klart at vi på dette området står overfor betydelige oppgaver. Til tross for denne utviklingen opplever vi nå at sykehjemsutbyggingen stagnerer. På dette området er det ikke å ta for sterkt i å si at situasjonen begynner å bli svært alvorlig. Mens behovene øker - de øker sterkt - bygges det færre sykehjem enn på mange år. Bare for å opprettholde dagens nivå må det - på grunn av økningen i antall eldre - bygges sykehjemsplasser hvert år. Nå har tallet ligget på ca I Arbeiderpartiets siste regjeringsår var vi oppe i nye plasser. Dette er bare ett eksempel på hva som blir resultatet når sparing og demping av de offentlige utgiftene blir viktigere enn alt annet. 10 I UTVIKLINGEN SKAL MØTES Arbeiderpartiet vil møte denne utviklingen. Vi vil ta dette problemet med det alvor og den prioritering det fortjener. Derfor skal det tas nye løft i eldreomsorgen. Det haster med å få gjort noe. Det vil være en av de første og høyest prioriterte oppgavene en Arbeiderparti-regjering vil gå løs på. Dette er en oppgave som slett ikke er gratis - den koster mange penger. Men den gir også mange nye arbeidsplasser - nyttige og nødvendige arbeidsplasser. UTBYGGINGSPLIKT FOR SYKEHJEM Arbeiderpartiet har programfestet utbyggingsplikt for sykehjem. Vi skal opp i nye plasser pr. år. Det innebærer at vi må sikre offentlige finansieringsordninger som gjør det mulig å følge opp ambisiøse målsettinger. I tillegg skal det satses mer på utbygging av offentlige hjelpetiltak som kan gi de eldre muligheter til å klare seg lenger i ~jemmet. Det kan blant annet dreie seg om hjelpeordninger så som rengjøring, vedlikehold, matlaging, personlig stell og sykepleie. Mange eldre er i dag avhengig av tilfeldig veldedighet eller hjelp av familien. Det er som regel kvinnene i faltlilien som tar det vesentligste av omsorgsarbeidet. Det er nødvendig både for disse belastede kvinnene og for de pleietrengende eldre at det bygges ut offentlig ordninger som kan avlaste hjemmene og bedre tilbudet for de eldre. For Arbeiderpartiet vil det være en høyt prioritert oppgave å sikre alle en god og verdig alderdom. Det skal et velferdssamfunn ha råd til. Bedre kår for barnefamiliene Det må i årene som kommer tas store løft for å styrke barnefamilienes stilling. Dette er nødvendig av flere grunner. Det er særlig grunn til å trekke fram boutgiftene, som har økt sterkt, særlig for nyetablerte. Blant annet derfor har mange barnefamilier i dag en dårligere levestandard enn minstepensjonister. Halvparten av alle sosialhjelpmottakere er under 30 år. ET BARNEVENNLIG NORGE Fødselstallet har sunket markert de siste årene. I 1980 hadde vi det laveste fødselstallet ~om noen gang er registrert her i landet. Dette er en utvikling som etter hvert kan påvirke vår kultur og våre framtidige vekstmuligheter. Derfor haster det med å gjennomføre tiltak som kan gjøre det lettere for unge familier å ha barn. 11

7 FAMILIEPOLITIKK FOR LIKESTILLING Styrking av barnefamiliens kår er også en viktig del av Arbeiderpartiets likestillingspolitikk. Omsorg for små barn gjør det som regel vanskeligere for kvinner å delta i yrkeslivet på linje med menn. Derfor må det være en viktig samfunnsoppgave å gjøre det enklere å kombinere et omsorgsansvar med en yrkesaktiv tilværelse på en slik måte at det tjener både barna og kvinnene. 30 UKERS SVANGERSKAPSPERMISJON Ordningen med lønnet svangerskapspermisjon skal gjøres bedre. Etter hvert bør varigheten av slik permisjon komme opp i ett år, slik at kvinnene gis reell mulighet til å fortsette i arbeidslivet etter fødsel. I kommende stortingsperiode vil vi ta et skritt i denne retningen ved å utvide den lønnede svangerskapspermisjonen fra dagens 18 uker til 30 uker. UTBYGGINGSPLIKT FOR BARNEHAGER Barnehager gir barna nye muligheter for utfoldelse i et trygt lekemiljø. Norge er likevel blant de land i Europa som har dårligst barnehagedekning. Behovsundersøkelser viser at minst 60% av foreldrene ønsker barnehageplass. Det betyr at om lag barn venter på plass. Med regjeringens utbyggingstempo vil det ta nesten 40 år å dekke behovet. I Arbeiderpartiets siste regjeringsperiode ble det bygget ca nye barnehageplasser hvert år. Under den nåværende regjeringen er tallet mer enn halvert. Arbeiderpartiet ha( derfor funnet det nødvendig å programfeste utbyggingsplikt for barnehager. Dette skal følges opp av en statlig finansieringsplan slik at vi igjen kommer opp i nye plasser i året. ØKT BARNETRYGD Arbeiderpartiet vil styrke barnefamilienes økonomiske kår, slik at disse kan få tryggere levestandard. De direkte økonomiske overføringene skal økes og fordeles mer rettferdig. I stedet for dagens forsørgerfradrag og foreldrefradrag, som gir størst fordel for de som tjener mest, skal disse slås sammen med barnetrygden slik at all støtten gis i form aven barnetrygd som utbetales direkte. BOUTGIFTENE SKAL NED Boutgiftene har økt sterkt de siste årene og er i dag uten tvil den største belastningen barnefamiliene sliter med. I 1982 ble det foretatt en betydelig økning av takstene på brukte borettslagsleiligheter. Kravet til 12 egenkapital for å kjøpe slike boliger har derfor blitt mye høyere enn før. Det har vært et tungt løft for mange nyetablerte. I tillegg har renten i Husbanken og på andre lån blitt høyere, særlig sett i forhold til prisstigningen. Når det gjelder bostøtteordningen, har regelverket blitt endret på en slik måte at mange barnefamilier ikke lenger får støtte, til tross for at behovene har økt. Skal barnefamilienes økonomiske kår styrkes, kommer man ikke utenom å forbedre boligfinansieringen. Våre viktigste tiltak vil være å senke renten i Husbanken og på andre lån, forlenge den avdragsfrie perioden i Husbanken og øke den samlede tilbakebetalingstiden til 40 år. Dessuten Skal bostøtteordningen legges om, blant annet med vekt på barnefamiliene. De som etablerer seg med egen bolig for første gang, skal sikres et ekstra boliglån på kroner. På den måten kan de førstegangsetablerende bli i bedre stand til å klare de økte kravene til egenkapital. En mer valgfri pensjonsalder Arbeiderpartiet vil innføre pensjonsordninger som gir større valgfrihet for den enkelte. I ngen pensjonsalder er riktig for alle. Enkelte yrkesaktive har både lyst og krefter til å stå i arbeidslivet fram til fylte 67 eller 70 år. For andre kan de siste årene i arbeidslivet være et sammenhengende slit preget av mistrivsel og vanskeligheter i å følge med i arbeidstempoet. Det er en fornedrende og uverdig måte å avslutte et langt yrkesliv på. I hele dette århundret har økt produksjon gitt redusert arbeidstid og bedre pensjonsordninger. Det har vært uttrykk for samfunnets velstand. Norge er et rikt land. Vi har råd til å gi folk mulighet for en verdig avslutning på sitt yrkesaktive liv. Den enkelte må derfor få større mulighet enn i dag til å velge det tidspunkt som passer for å gå ut av arbeidslivet og over på pensjon. STØRRE VALGMULIGHETER Arbeiderpartiet vil innføre en ordning som gir mulighet til å tre ut av arbeidslivet tidligere enn idag, eller gå ned på redusert arbeidstid gjennom kombinasjon av arbeid og pensjon. Valgfriheten er viktig fordi behovene er så forskjellige. Valgfriheten gjelder både retten til å tre helt eller delvis ut av arbeidslivet tidligere og retten til å fortsette fram til ordinær aldersgrense. På denne måten får vi en ordning som i større grad er tilpasset den enkelte. For å gjøre denne valgfriheten enda mer reell, skal oppsigelsesvernet for eldre arbeidstakere styrkes. 13

8 , Arbeiderpartiets mål er at alle skal ha rett til tidligpensjon fra 62 år slik at de kan tre helt ut av arbeidslivet eller kombinere arbeid og pensjon. Det siste betyr at man kan gå ned på redusert arbeidstid (deltid) og få en del av inntektstapet dekket av Folketrygden. Arbeiderpartiet vil også at den generelle pensjonsalderen skal senkes gradvis. TIDLIGPENSJON FRA 64 AR Som et første skritt mot dette målet vil Arbeiderpartiet i kommende stortingsperiode gi mulighet for å kombinere arbeid og pensjon etter fylte 64 år. Yrkesaktive skal fra samme alder gis rett til å tre helt ut av arbeidslivet. Det er meningen at pensjonsytelsene skal fastsettes på grunnlag av opparbeidede pensjonspoeng inntil et visst nivå. De deltid-sarbeidende er ikke glemt og skal gis reelle muligheter til å benytte ordningen. Når det gjelder den generelle pensjonsalderen, som i dag er 67 år, skal denne i første omgang senkes til 66 år. Men det skal fortsatt være mulig å delta fullt ut i lønnet arbeid til fylte 70 år, på samme måte som i dag. sjon av arbeid og pensjon har hatt positiv virkning for deltidspensjon i stenes levekår og helse. Mange deltidspensjon ister har vist større aktivitet på områdene rekreasjon og kultur. De trive$ bedre både i arbeid og fritid. De øvrige pensjonsreformene, det vil si de yrkesaktives rett til å tre ut av arbeidslivet etter fylte 64 år og nedsettelsen av den generelle pensjonsalderen til 66 år, vil bli gjennomført så snart som mulig etter at det nødvendige forarbeid er gjort. Det hele vil garantert være satt ut i livet i løpet av kommende stortingsperiode. KVINNENES STILLING SKAL STYRKES I dag faller mange kvinner utenfor pensjonsordningene, eller de kommer dårlig ut. Arbeiderpartiet vil derfor gjennomgå folketrygdsystemet med sikte på endringer slik at kvinnenes arbeidssituasjon og livsmønster i større grad tas hensyn til. Mange kvinner gjør et nødvendig omsorgsarbeid for eksempel for pleietrengende eldre. Slikt arbeid gir i dag ingen pensjonspoeng. Kvinner i arbeidslivet er ofte lavtlønnede eller deltidsarbeidende.. Derfor kommer de dårlig ut av dagens pensjonsordninger. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. STRAKSTILTAK ETTER VALGET En Arbeiderparti-regjering vil som et strakstiltak innføre ordningen med kombinasjon av arbeid og pensjon. En slik ordning ble allerede våren 1981 foreslått innført av regjeringen Harlem Brundtland. Den skulle gjelde for arbeidstakere over 65 år. Regjeringen Willoch mente imidlertid at forslaget var for kostbart, og det ble derfor lagt på is. Den ordningen som ble foreslått i 1981 vil straks bli gjennomført etter en valgseier for Arbeiderpartiet, med den forskjell at ordningen skal gjelde for yrkesaktive ned mot 64 år. GODE ERFARINGER I SVERIGE I Sverige har man hatt gode erfaringer med en tilsvarende ordning, som har vært meget populær. Det viser seg der at muligheter for kombina

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 av Asbjørn Johannessen Center for Komparative Velfærdsstatsstudier (CCWS) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Fra gotikken til nåtiden

Fra gotikken til nåtiden Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer