Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER"

Transkript

1 Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER

2 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene, som vi må fåfram for alle velgerne. Det er derfor mye som ikke er omtalt. Også andre saker kan selvsagt ha en naturlig plass i valgkampen. Valget av saker avhenger gjer-. ne av hvilke velgere vi henvender oss til. Her har vi foretatt et utvalg av de sakene som vi mener bør være våre hovedsaker i valgkampen. Våre budskap på disse områdene må vi få fram for så mange velgere som mulig. Teksten i dette heftet er utformet slik vi ønsker at våre hovedsaker skal presenteres. Vi har også tatt med vår viktigste kritikk mot regjeringen. Lykke til med valgkampen! Ny vekst for,norge «Ny vekst for Norge» er Arbeiderpartiets mål for det norske samfunnet. Veksten vi legger opp til, er ikke bare en økonomisk vekst som vi så avgjort trenger. For oss betyr vekst noe mer. Det betyr også vekst i velferd, sosial trygghet og menneskelig miljø. Det er en felles nasjonal oppgave å skape ny vekst. Den oppgaven står Arbeiderpartiet klar til å gå i gang med. Men vi har også en annen like viktig oppgave. Vi vil sørge for at veksten blir til glede og nytte for alle deler av Norge og for alle som bor i dette landet. Arbeiderpartiet går til valg på et omfattende arbeidsprogram. Det er mye vi vil gjøre. Våre hovedsaker er imidlertid disse: Ny vekst for Norge, arbeid for alle, en styrket og rettferdig helsetjeneste, nye løft i eldreomsorgen, bedre kår.for barnefamiliene og en mer valgfri pensjonsalder. VI MA UTNYTTE MULIGHETENE Norge er et rikt land. Vi har store muligheter. Arbeiderpartiet vil bruke disse mulighetene. Vi kan ikke spare oss til velstand. Det må satses of fensivt. Vi må arbeide oss fram til økt velferd. Vi vil bruke de ressursene Norge rår over - ikke minst menneskelig arbeidskraft - til økt innsats for å løse viktige oppgaver. Vi vil sette hele folket i arbeid. De verdiene som blir skapt, skal brukes til å øke velferden og den sosiale trygghe ten. VEKSTEN SKAL BRUKES Vi vil ikke ha vekst for vekstens egen skyld. Det er ikke noe mål i seg selv å ha størst mulig valutaoverskudd. Det er ikke noe mål i seg selv at «bedriften Norge)) går bra, dersom ikke menneskene i Norge får det be dre. Norges rikdommer og den veksten vi skaper, må brukes. Den må brukes slik at vi alle får glede av det. Den må fordeles rettferdig. «Ny vekst for Norge)) er et program både for hvordan vi skal skape vekst og for hvordan veksten skal brukes. Det er et program for å gjenreise veksten i industrien og i de tjenesteytende næringene. Og det er et program for å rette opp igjen den borgerlige regjeringens forsømmelser innen den offentlige sektor, særlig i fylker og kommuner. Samtidig legger vi opp til nye løft i helsesektoren og eldreomsorgen. Barnefami lienes økonomi skal bedres, og de eldre skal få rett til å avslutte sitt yrkesliv i verdighet. ~. 3

3 MER ARBEID Skal vi klare alle disse oppgavene, må vi skape mer, ikke mindre, slik resultatet blir hvis arbeidsløsheten er stor. Vi har rett og slett ikke råd til å la arbeidsføre og arbeidslystne mennesker gå ledige. Gjenreisingen av den fulle sysselsettingen er en forutsetningen for ny vekst. Det vil være den viktigste oppgaven en ny Arbei<;lerparti-regjering kommer til å gå løs på. ET LAND I STAGNASJON Under fire år med et borgerlig Høyre-dominert styre har Norge blitt et land i stagnasjon. Til tross for internasjonal økonomisk oppgang, og til tross for at oljepengene strømmer inn i en mengde som ingen tidligere regjering har fått oppleve, ser vi at arbeidsløsheten har økt og stabilisert seg på et nytt og meget høyt nivå etter norske forhold. Antall sosialklienter er tredoblet. Over står i sykehuskø. Utbyggingen av sykehjem og barnehager har stagnert. Fylkene og kommunene er sulteforet. Aldri har en norsk regjering hatt større muli~heter. Og aldri har mulighetene vært så dårlig utnyttet. Regjeringen har ikke villet bruke de mulighetene den har hatt til å holde full sysselsetting og bygge ut velferdssamfunnet. Andre ting har vært viktigere for denne regjeringen. Dens hovedmisjon har vært å holde de offentlige utgiftene nede. Det har vi sett resultatene av. Den borgerlige regjeringen har skapt offentlig fattigdom. Derfor har mange velferdsoppgaver stagnert eller blitt forringet. UT A V DEN ONDE SIRKEL Oppsummert er resultatet dette: Det er for få i jobb, det investeres for lite, den offentlige service er blitt dårligere, mange er atskillig fattigere. Dette skjer samtidig som oljen har gjort Norge til et rikere land. Vi må ut av denne onde sirkelen. Arbeiderpartiet vil utnytte de mulighetene og den handlefriheten vi har i norsk økonomi til å satse offensivt på framtida. Vår resept er mer arbeid, høyere investeringer, styrking av utdanning og forskning, større aktivitet i fylker og kommuner, utbygging av omsorg og velferd. Med andre ord: Ny vekst for Norge! Arbeid for alle Arbeiderpartiets hovedoppgave vil være å gjenreise den fulle sysselsettingen. Vi må bringe ledigheten ned på det nivået den hadde i Denne oppgaven består ikke bare i å skaffe jobb til de som i dag er arbeidsløse, eller de som går på kortsiktige arbeidsmarkedstiltak. Oppga- 4 ven er enda større. I tillegg vil det nemlig melae seg nye på arbeidsmarkedet hvert år. Det skyldes i første rekke de store ungdomskullene og at stadig flere kvinner går ut i arbeidslivet. Det er dessuten mye skjult ledighet. Alvoret i sysselsettingssituasjonen kan derfor ikke understrekes sterkt nok. Det må skapes et stort antall nye arbeidsplasser hvert år bare for å unngå økning i ledigheten. Så skal vi altså i tillegg skaffe jobber til de som i dag er ledige. Arbeiderpartiet skal sørge for at det i kommende periode tilsammen skapes arbeid til flere. Det må til for å få ledigheten ned på 1981-nivå. Regjeringens langtidsprogram legger bare opp til flere jobber i perioden. HARDERE ARBEIDSMARKED Den vanskelige situasjonen på arbeidsmarkedet kan ikke bare leses av i statistikkene over arbeidsløse. Der finner vi kun overflaten av problemene. Går vi bak de åpne tallene, finner vi de mer Skjulte virkningene av det harde arbeidsmarkedet. Tusenvis av unge tvinges til å ta grunnkurs etter grunnkurs i den videregående skolen - uten å komme videre - fordi det er det eneste alternativet til ledighet. Mange kvinner er presset ut av arbeidslivet for å gi plass til mannlige kolleger. Et stort antall eldre er uføretrygdet eller førtidspensjonert selv om de aller helst ville fortsatt i arbeidslivet. Tilbudene for de yrkesvalghemmede snevres inn. Arbeidslivet har i økende grad blitt forbeholdt de vellykkede og veltilpassede. Arbeid er ikke lenger en rett for alle. Et eksempel på at arbeidsmarkedet i Norge har blitt annerledes - og hardere - er den sterke økningen i antallet uførepensjonister. Fra 1982 til 1984 var økningen på nesten En stor del av disse er etter alt å dømme eldre langtidsledige som har gått over fra ledighetsstatistikkene til rekken av uføretrygdede. Det er også en av grunnene til at den registrerte ledigheten har gått ned. I de tre årene fra 1981 til 1984 økte den totale sysselsettingen med På dette grunnlaget har regjeringen hevdet at deres sysselsettingspolitikk har vært vellykket. Poenget er bare at en slik økning i sysselsettingen ikke står i noe forhold til behovet. Det er derfor vi nå har et- ' terkrigstidas høyeste arbeidsledighet. I de siste tre årene med Arbeiderparti-regjering økte den totale sysselsettingen med til tross for internasjonal stagnasjon og kraftig økning i ledigheten i alle andre land. Vi skal heller ikke glemme at den nåværende regjeringen har hatt ca. 140 milliarder, oljekroner til disposisjon. Arbeiderpartiregjeringen i forrige periode hadde vel 50. 5

4 FULL SYSSELSETTING KREVER NASJONAL SA TSING Regjeringen gjør for lite for å skape nye arbeidsplasser og redusere ledigheten. Den utnytter ikke mulighetene. Passivitet og sparepolitikk er regjeringens varemerke. Det kan ikke skape ny sysselsetting. Det er en politikk for arbeidsløshet. Full sysselsetting krever ikke forsiktighet og dempet vekst i offentlige utgifter. Det krever dristighet og nasjonal og offentlig satsing. Det krever en næringspolitikk der staten spiller en aktiv rolle, særlig når det gjelder forskning, utvikling, nyskaping og investering. Det krever større overføringer til fylker og kommuner. Og det krever en spesiell innsats overfor de yngste på arbeidsmarkedet. Noe av det første en Arbeiderparti-regjering vil gjøre etter valget er å lovfeste rett til arbeid for alle under 20 år og legge fram et nytt økonomisk opplegg og en plan som straks vil redusere arbeidsløsheten. Arbeidet vil settes i gang med å legge grunnlaget for ny vekst i industri og tjenesteyting og økt aktivitet i fylkene og kommunene. NY MODERNISERING Regjeringens industripolitikk går i korthet ut på å holde lønnskostnadene nede for å bedre konkurranseevnen. Dette er en altfor snever strategi. For det første klarer ikke regjeringen å forbedre konkurranseevnen. Den er i stedet blitt forverret med fem prosent siden Willoch overtok. Dessuten er hovedproblemet et annet. Investeringene i store deler av næringslivet har vært - og er - for lave, omstillingene er for små, og de små og mellomstore bedriftene får for lite av forsknings- og utviklingsmidlene. Vi er i ferd med å pådra oss langvarige problemer fordi produksjonsutstyret blir gammeldags. Igjen må det en Arbeiderpartiregjering til for å ta fatt på moderniseringen av Norge. For utviklingen kan bare snus ved å gjøre industrireising og næringsutvikling til en nasjonal oppgave. Vi må lage en gjennomtenkt strategi med en bevisst satsing på de områder hvor vi ønsker å gjøre oss gjeldende. Norge er et lite land med mange små virksomheter. Dersom vi skal hevde oss, kan vi ikke bare overlate hver enkelt virksomhet til seg selv. Vi må satse nasjonalt. Og vi må ikke være redde for å la det offentlige spille en aktiv rolle. Det er tvert imot nødvendig. Derfor vil Arbeiderpartiet de neste fire årene satse 20 milliarder kroner på forskning og nyskapning og tiltak i utlandet, for å styrke norsk næringsvirksomhet. OLJEINNTEKTER FOR NY SYSSELSETTING En ny storstilt satsing på industri og tjenesteytende virksomheter bør delvis finansieres av oljeinntektene. Oljeinntektene betyr i dag svært mye for landet. Disse inntektene bør blant annet brukes til å sikre Norge flere bein å stå på. Det kan vi gjøre ved å bruke en del av pengene til 6 å investere i nye og framtidsrettede virksomheter. Det er dette som er tankegangen bak Arbeiderpartiets forslag om å opprette et statlig utviklingsfond basert på statens oljeinntekter - det såkalte «oljefondet». Meningen med et slikt fond er ikke at staten skal bli en større eier av næringsvirksomhet, men at vi skal få større fart i vår næringsutvikling. Da trenger vi oljefondet som et nytt virkemiddel for å styrke investeringene i Norge. Det skal også bidra til at vi med full tyngde tar fatt på de regionale sysselsettingsproblemene som nå vokser. NYE OPPGA VER SKAL LØSES Ny industrialisering kan gi landet nye verdier. Men det er ingen garanti for økt sysselsetting. Derfor må verdiskapningen ledes over til de deler av samfunnet som kan gi oss vekst i sysselsettingen. Det er innen privat tjenesteyting og i offentlig sektor, særlig i fylkene og kommunene. Her finnes mange nye oppgaver innen for eksempel boligfornyelse, nærmiljøene, miljøvern, omsorgsarbeid, kultur, fritid og idrett, for å nevne noe. Arbeiderpartiet har en strategi for ny vekst i fylker og kommuner. Ved å satse særlig på dette området løser vi flere oppgaver samtidig. Det skapes mange arbeidsplasser, ikke minst kvinnearbeidsplasser. Det bidrar til å opprettholde og styrke grunnlaget for bosetting i distriktene. Og ikke minst skaper det større velferd og trygghet for folk flest fordi det er kommunene og fylkene som står for eldreomsorgen, sykehusutbyggingen, barnehageutbyggingen, skolene, samt kultur- og fritidssektoren. UNGDOM ER HARDEST RAMMET Arbeidsløsheten har særlig rammet ungdom. Nesten hver tredje registrerte arbeidsløse er under 25 år. Mens dagens voksne generasjon stort sett har kunnet velge og vrake på arbeidsmarkedet, opplever den nye generasjonen med arbeidssøkere en beinhard konkurranse om jobber og skoleplasser. Verken utdanning eller jobb oppleves lenger som en selvfølge. Mange opplever i stedet stengte dører. Tusenvis av 80-årenes unge begynner sitt voksne liv som arbeidsløse, med en følelse av å stå foran et liv uten mål og mening. En slik situasjon kan ikke et velferdssamfunn leve med. Regjeringen hevder selv at det aldri har vært gjort mer for å sikre ungdom arbeid og utdanning. Og det er selvfølgelig riktig. Poenget er jo at det aldri i etterkrigstida har vært større behov for spesielle tiltak rettet mot ungdom. Det skylde~ ganske enkelt at regjeringens generelle politikk i særlig grad har gått utover ungdom. Når ledigheten øker, er det de som tidligere ikke har deltatt i arbeidslivet som rammes hardest, og det er de yngste. 7

5 UNGDOMSLEDIGHETEN FORDOBLET Siden 1981 er ledigheten blant ungdom under 25 år fordoblet. For de som rammes, har også varigheten av ledigheten blitt lengre. Vi finner også mange tusen unge på kortsiktige arbeidsmarkedstiltak. Vår hovedkritikk mot regjeringen, i tillegg til dens generelle økonomiske politikk, er at den ikke setter i verk tiltak mot ungdomsledigheten som står i forhold til det alvoret og omfanget problemet har. Arbeidsløsheten blant ungdom skal i første rekke bekjempes gjennom den generelie politikken for full sysselsetting. Men på grunn av den ekstra store ungdomsledigheten, og arbeidslivets krav om utdanning og erfaring, 'er det likevel et stort behov for en spesiell innsats overfor denne gruppen. EGEN UNGDOMSLOV Arbeiderpartiet vil derfor fremme,en lov som sikrer at all ungdom under 20 år, som man ikke makter å skaffe utdanning eller arbeid på vanlig måte, kan få arbeid i offentlig virksomhet. Det betyr at kommuner, fylker og andre offentlige virksomheter pålegges å ansette arbeidsledig ungdom for å utføre arbeid som ellers ikke ville blitt gjort. Dette skal altså komme i tillegg til de vanlige arbeidsplassene i det offentlige. Ungdomsloven er ment som et siste sikkerhetsnett etter at alt annet er gjort for å skaffe arbeid eller utdanningsplass til den enkelte. Stortingets borgerlige flertall har allerede nedstemt et forslag om å innføre en slik ungdomslov, først og fremst fordi de er skeptiske til bruk av lov som virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Etter Arbeiderpartiets oppfatning er ungdomsledigheten et så alvorlig problem at en egen ungdomslov så absolutt lar seg forsvare. I Sverige har en tilsvarende lov ført til avskaffelse av ledigheten blant ungdom under 20 år. Det er uansvarlig å ikke forsøke dette også i Norge, særlig når man - som regjeringen - ikke har andre forslag til virkemidler som er like effektive. Det er tross alt bedre å gi ungdom jobb enn å la dem belaste trygde- eller sosialbudsjettene. En styrket og rettferdig helsetjeneste Helsesektoren er et viktig mål på standarden i det norske velferdssamfunnet. Derfor stiller Arbeiderpartiet ekstra store krav til det offentlige helsetilbudet. Oppgavene er store. Sykehuskøene skal bort. Den lokale helsetjenesten skal styrkes. Systemet med egenandeler skal igjen gjøres rettferdig. Vi skal ha et slagkraftig helsevesen som gir like tilbud til alle. Privatisering skal unngås, først og fremst gjennom en sterk satsing på det offentlige helsevesen. 8 REELL STYRKING A V HELSESEKTOREN Arbeiderpartiet er forberedt på reelt økte bevilgninger 'til helsesektoren i den perioden vi går inn i. Her kan vi ikke godta tendenser til forfall. Dessuten skal helsevesenet gjøres mer effektivt slik at vi får mer ut av hver krone. Statens sulteforing av fylkene har skapt store problemer i helsevesenet. Mens over mennesker står i kø for behandling og operasjoner på sykehus, står hver femte sykehusseng ubrukt, og hele avdelinger avstengt, fordi fylkeskommunene ikke har råd til å holde dem i drift. Bare i løpet av 1984 økte sykehuskøene med personer. Folk flest forventer seg mye av vårt helsevesen. Det har de rett til i et av verdens rikeste land. Likevel er utviklingen negativ. Det har blitt et økende gap mellom tilbud og behov. I denne situasjon presser det seg fram et ønske om private tilbud ved siden av det offentlige, et ønske regjeringen støtter opp om. Mange forestiller seg at private helsetjenester kan komme som et tillegg til det offentlige og at vi på den inåten kan få et bedre tilbud totalt sett. SAMME HELSETILBUD FOR ALLE En ting kan vi uten videre slå fast: Private tilbud er ikke billigere enn offentlige. For samfunnet som helhet koster helsevesenet det samme enten det er privat eller offentlig. Forskjellen på private og offentlige helsetjenester er følgende: Det offentlige tilbudet er likt for alle. Det er sykdommen som er avgjørende for det tilbudet man får, ikke evnen til å betale. For private tilbud er tilfellet det motsatte. Det er et tilbud for de som har råd til å bruke det. Det er like mye forretningsvirksomhet som helsetjeneste. Arbeiderpartiet vil at vi i Norge skal ha ett slagkraftig helsevesen som gir like tilbud til alle, enten man tjener mye eller lite, har høy eller lav status, bor i Oslo eller Finnmark. Private løsninger er skinnløsninger. De fjerner oppmerksomheten fra det som er sakens kjerne, nemlig å skape et offentlig helsevesen som er i stand til å yte det vi bør kunne forvente i et av verdens rikeste land. Vi vil gjenreise tilliten til et offentlig helsevesen med høy standard og tilstrekkelig kapasitet. RETTFERDIG SYSTEM FOR EGENANDELER Arbeiderpartiet vil også stanse en annen negativ utvikling i helsevesenet: Den økende bruken av egenandeler. I løpet av de siste årene er det innført egenandeler på stadig flere helsetjenester, samtidig som nivået på egenandelene har blitt høyere. Nå er det på tide å sette en stopper for denne utviklingen og 'i stedet sette i gang arbeidet for en gradvis reduksjon av egenandeler på grunnleggende helsetjenester. 9

6 Mot Arbeiderpartiet blir det ofte argumentert med at det også under våre regjeringer ble innført egenandeler. Det er riktig. Det har faktisk vært brukt egenandeler i helsevesenet i hele dette århunderet, blant annet for å unngå overforbruk aven del helsetjenester og medisiner. Det er heller ikke det som er hovedpoenget. Det saken dreier seg om er omfanget av et slikt system og størrelsen på egenandelene. Her skiller den nåværende regjering seg helt klart fra Arbeiderpartiets regjeringer. Bruken av egenandeler i helsevesenet har fått "et omfang og et nivå som på en uakseptabel måte rammer de som har mest behov for helsetjenester, det vil si de eldre og de kronisk syke. Arbeiderpartiet vil skape et mer rettferdig system for egenandeler og redusere bruken av dem. Nye løft i eldreomsorgen Eldreomsorgen blir en av de største oppgavene vi står overfor i årene som kommer. Det skyldes ikke bare at vi ønsker å gjøre eldreomsorgen bedre enn den er i dag, men også at antallet eldre vil stige sterkt. Det norske samfunnet vil de nærmeste årene oppleve en betydelig eldrebølge. Dette er en situasjon som det haster med å møte dersom vi vil unngå en enda større krise i eldreomsorgen. BEHOVENE ØKER Antallet alderspensjonister vil stige med ca fram ti l Av enda større betydning er det at de eldste blant de gamle blir stadig flere. Selv om antallet alderspensjonister vil nå en foreløpig topp i begynnelsen av 1990-årene, vil antallet over 80 år fortsette å øke til litt ut i neste århundre. Men sterkest vil økningen i denne gruppen være fram til Når vi vet at det er gruppen over 80 år som har størst behov for pleie og omsorg, er det klart at vi på dette området står overfor betydelige oppgaver. Til tross for denne utviklingen opplever vi nå at sykehjemsutbyggingen stagnerer. På dette området er det ikke å ta for sterkt i å si at situasjonen begynner å bli svært alvorlig. Mens behovene øker - de øker sterkt - bygges det færre sykehjem enn på mange år. Bare for å opprettholde dagens nivå må det - på grunn av økningen i antall eldre - bygges sykehjemsplasser hvert år. Nå har tallet ligget på ca I Arbeiderpartiets siste regjeringsår var vi oppe i nye plasser. Dette er bare ett eksempel på hva som blir resultatet når sparing og demping av de offentlige utgiftene blir viktigere enn alt annet. 10 I UTVIKLINGEN SKAL MØTES Arbeiderpartiet vil møte denne utviklingen. Vi vil ta dette problemet med det alvor og den prioritering det fortjener. Derfor skal det tas nye løft i eldreomsorgen. Det haster med å få gjort noe. Det vil være en av de første og høyest prioriterte oppgavene en Arbeiderparti-regjering vil gå løs på. Dette er en oppgave som slett ikke er gratis - den koster mange penger. Men den gir også mange nye arbeidsplasser - nyttige og nødvendige arbeidsplasser. UTBYGGINGSPLIKT FOR SYKEHJEM Arbeiderpartiet har programfestet utbyggingsplikt for sykehjem. Vi skal opp i nye plasser pr. år. Det innebærer at vi må sikre offentlige finansieringsordninger som gjør det mulig å følge opp ambisiøse målsettinger. I tillegg skal det satses mer på utbygging av offentlige hjelpetiltak som kan gi de eldre muligheter til å klare seg lenger i ~jemmet. Det kan blant annet dreie seg om hjelpeordninger så som rengjøring, vedlikehold, matlaging, personlig stell og sykepleie. Mange eldre er i dag avhengig av tilfeldig veldedighet eller hjelp av familien. Det er som regel kvinnene i faltlilien som tar det vesentligste av omsorgsarbeidet. Det er nødvendig både for disse belastede kvinnene og for de pleietrengende eldre at det bygges ut offentlig ordninger som kan avlaste hjemmene og bedre tilbudet for de eldre. For Arbeiderpartiet vil det være en høyt prioritert oppgave å sikre alle en god og verdig alderdom. Det skal et velferdssamfunn ha råd til. Bedre kår for barnefamiliene Det må i årene som kommer tas store løft for å styrke barnefamilienes stilling. Dette er nødvendig av flere grunner. Det er særlig grunn til å trekke fram boutgiftene, som har økt sterkt, særlig for nyetablerte. Blant annet derfor har mange barnefamilier i dag en dårligere levestandard enn minstepensjonister. Halvparten av alle sosialhjelpmottakere er under 30 år. ET BARNEVENNLIG NORGE Fødselstallet har sunket markert de siste årene. I 1980 hadde vi det laveste fødselstallet ~om noen gang er registrert her i landet. Dette er en utvikling som etter hvert kan påvirke vår kultur og våre framtidige vekstmuligheter. Derfor haster det med å gjennomføre tiltak som kan gjøre det lettere for unge familier å ha barn. 11

7 FAMILIEPOLITIKK FOR LIKESTILLING Styrking av barnefamiliens kår er også en viktig del av Arbeiderpartiets likestillingspolitikk. Omsorg for små barn gjør det som regel vanskeligere for kvinner å delta i yrkeslivet på linje med menn. Derfor må det være en viktig samfunnsoppgave å gjøre det enklere å kombinere et omsorgsansvar med en yrkesaktiv tilværelse på en slik måte at det tjener både barna og kvinnene. 30 UKERS SVANGERSKAPSPERMISJON Ordningen med lønnet svangerskapspermisjon skal gjøres bedre. Etter hvert bør varigheten av slik permisjon komme opp i ett år, slik at kvinnene gis reell mulighet til å fortsette i arbeidslivet etter fødsel. I kommende stortingsperiode vil vi ta et skritt i denne retningen ved å utvide den lønnede svangerskapspermisjonen fra dagens 18 uker til 30 uker. UTBYGGINGSPLIKT FOR BARNEHAGER Barnehager gir barna nye muligheter for utfoldelse i et trygt lekemiljø. Norge er likevel blant de land i Europa som har dårligst barnehagedekning. Behovsundersøkelser viser at minst 60% av foreldrene ønsker barnehageplass. Det betyr at om lag barn venter på plass. Med regjeringens utbyggingstempo vil det ta nesten 40 år å dekke behovet. I Arbeiderpartiets siste regjeringsperiode ble det bygget ca nye barnehageplasser hvert år. Under den nåværende regjeringen er tallet mer enn halvert. Arbeiderpartiet ha( derfor funnet det nødvendig å programfeste utbyggingsplikt for barnehager. Dette skal følges opp av en statlig finansieringsplan slik at vi igjen kommer opp i nye plasser i året. ØKT BARNETRYGD Arbeiderpartiet vil styrke barnefamilienes økonomiske kår, slik at disse kan få tryggere levestandard. De direkte økonomiske overføringene skal økes og fordeles mer rettferdig. I stedet for dagens forsørgerfradrag og foreldrefradrag, som gir størst fordel for de som tjener mest, skal disse slås sammen med barnetrygden slik at all støtten gis i form aven barnetrygd som utbetales direkte. BOUTGIFTENE SKAL NED Boutgiftene har økt sterkt de siste årene og er i dag uten tvil den største belastningen barnefamiliene sliter med. I 1982 ble det foretatt en betydelig økning av takstene på brukte borettslagsleiligheter. Kravet til 12 egenkapital for å kjøpe slike boliger har derfor blitt mye høyere enn før. Det har vært et tungt løft for mange nyetablerte. I tillegg har renten i Husbanken og på andre lån blitt høyere, særlig sett i forhold til prisstigningen. Når det gjelder bostøtteordningen, har regelverket blitt endret på en slik måte at mange barnefamilier ikke lenger får støtte, til tross for at behovene har økt. Skal barnefamilienes økonomiske kår styrkes, kommer man ikke utenom å forbedre boligfinansieringen. Våre viktigste tiltak vil være å senke renten i Husbanken og på andre lån, forlenge den avdragsfrie perioden i Husbanken og øke den samlede tilbakebetalingstiden til 40 år. Dessuten Skal bostøtteordningen legges om, blant annet med vekt på barnefamiliene. De som etablerer seg med egen bolig for første gang, skal sikres et ekstra boliglån på kroner. På den måten kan de førstegangsetablerende bli i bedre stand til å klare de økte kravene til egenkapital. En mer valgfri pensjonsalder Arbeiderpartiet vil innføre pensjonsordninger som gir større valgfrihet for den enkelte. I ngen pensjonsalder er riktig for alle. Enkelte yrkesaktive har både lyst og krefter til å stå i arbeidslivet fram til fylte 67 eller 70 år. For andre kan de siste årene i arbeidslivet være et sammenhengende slit preget av mistrivsel og vanskeligheter i å følge med i arbeidstempoet. Det er en fornedrende og uverdig måte å avslutte et langt yrkesliv på. I hele dette århundret har økt produksjon gitt redusert arbeidstid og bedre pensjonsordninger. Det har vært uttrykk for samfunnets velstand. Norge er et rikt land. Vi har råd til å gi folk mulighet for en verdig avslutning på sitt yrkesaktive liv. Den enkelte må derfor få større mulighet enn i dag til å velge det tidspunkt som passer for å gå ut av arbeidslivet og over på pensjon. STØRRE VALGMULIGHETER Arbeiderpartiet vil innføre en ordning som gir mulighet til å tre ut av arbeidslivet tidligere enn idag, eller gå ned på redusert arbeidstid gjennom kombinasjon av arbeid og pensjon. Valgfriheten er viktig fordi behovene er så forskjellige. Valgfriheten gjelder både retten til å tre helt eller delvis ut av arbeidslivet tidligere og retten til å fortsette fram til ordinær aldersgrense. På denne måten får vi en ordning som i større grad er tilpasset den enkelte. For å gjøre denne valgfriheten enda mer reell, skal oppsigelsesvernet for eldre arbeidstakere styrkes. 13

8 , Arbeiderpartiets mål er at alle skal ha rett til tidligpensjon fra 62 år slik at de kan tre helt ut av arbeidslivet eller kombinere arbeid og pensjon. Det siste betyr at man kan gå ned på redusert arbeidstid (deltid) og få en del av inntektstapet dekket av Folketrygden. Arbeiderpartiet vil også at den generelle pensjonsalderen skal senkes gradvis. TIDLIGPENSJON FRA 64 AR Som et første skritt mot dette målet vil Arbeiderpartiet i kommende stortingsperiode gi mulighet for å kombinere arbeid og pensjon etter fylte 64 år. Yrkesaktive skal fra samme alder gis rett til å tre helt ut av arbeidslivet. Det er meningen at pensjonsytelsene skal fastsettes på grunnlag av opparbeidede pensjonspoeng inntil et visst nivå. De deltid-sarbeidende er ikke glemt og skal gis reelle muligheter til å benytte ordningen. Når det gjelder den generelle pensjonsalderen, som i dag er 67 år, skal denne i første omgang senkes til 66 år. Men det skal fortsatt være mulig å delta fullt ut i lønnet arbeid til fylte 70 år, på samme måte som i dag. sjon av arbeid og pensjon har hatt positiv virkning for deltidspensjon i stenes levekår og helse. Mange deltidspensjon ister har vist større aktivitet på områdene rekreasjon og kultur. De trive$ bedre både i arbeid og fritid. De øvrige pensjonsreformene, det vil si de yrkesaktives rett til å tre ut av arbeidslivet etter fylte 64 år og nedsettelsen av den generelle pensjonsalderen til 66 år, vil bli gjennomført så snart som mulig etter at det nødvendige forarbeid er gjort. Det hele vil garantert være satt ut i livet i løpet av kommende stortingsperiode. KVINNENES STILLING SKAL STYRKES I dag faller mange kvinner utenfor pensjonsordningene, eller de kommer dårlig ut. Arbeiderpartiet vil derfor gjennomgå folketrygdsystemet med sikte på endringer slik at kvinnenes arbeidssituasjon og livsmønster i større grad tas hensyn til. Mange kvinner gjør et nødvendig omsorgsarbeid for eksempel for pleietrengende eldre. Slikt arbeid gir i dag ingen pensjonspoeng. Kvinner i arbeidslivet er ofte lavtlønnede eller deltidsarbeidende.. Derfor kommer de dårlig ut av dagens pensjonsordninger. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. STRAKSTILTAK ETTER VALGET En Arbeiderparti-regjering vil som et strakstiltak innføre ordningen med kombinasjon av arbeid og pensjon. En slik ordning ble allerede våren 1981 foreslått innført av regjeringen Harlem Brundtland. Den skulle gjelde for arbeidstakere over 65 år. Regjeringen Willoch mente imidlertid at forslaget var for kostbart, og det ble derfor lagt på is. Den ordningen som ble foreslått i 1981 vil straks bli gjennomført etter en valgseier for Arbeiderpartiet, med den forskjell at ordningen skal gjelde for yrkesaktive ned mot 64 år. GODE ERFARINGER I SVERIGE I Sverige har man hatt gode erfaringer med en tilsvarende ordning, som har vært meget populær. Det viser seg der at muligheter for kombina

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

situasjonen i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med når for ledighetsnivået eller eldres yrkesdeltakelse i Norge skal vurderes.

situasjonen i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med når for ledighetsnivået eller eldres yrkesdeltakelse i Norge skal vurderes. Vedlegg 1 : yrkesdeltakelse i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi?

Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi? Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi? Øystein Noreng Partnerforum BI 12. februar 2008 Budskap 1. Petroleumsvirksomheten går ikke

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Sammendrag til Rapport Rikdommens dilemma

Sammendrag til Rapport Rikdommens dilemma Sammendrag til Rapport 2006-084 Rikdommens dilemma Rikdommens dilemma - sammendrag 1. Innledning og bakgrunn Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for tilbudet av de fleste velferdstjenester til barn,

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet INNHOLD HVA DET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertkurs

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De søreuropeiske land, utenom, har de laveste

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid gått ned med

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer www.folk.uio.no/hbojer 11 desember 2007 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

Ny alderspensjon i folketrygden

Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i folketrygden «.. En alderdom uten store økonomiske bekymringer» Da forrige generasjon arbeidet med å innføre allmenn folketrygd formulerte Arbeiderpartiet «at alle skal kunne gå sin

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav

Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav Seminar i anledning folketrygdens 40-årsjubileum Oslo, 29.11.2007 Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav Hilde Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Antall eldre øker mer enn antall i yrkesaktiv

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Prop. 8 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i kontantstøtteloven

Prop. 8 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i kontantstøtteloven Prop. 8 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 4. november 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse Sammendrag I løpet av 2017 har antall alderspensjonister

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle FOLKETS HUS LANDSFORBUND IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Interne virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Omformulert spørsmål Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Idretten inn på statsbudsjettet? Svaret avhenger av

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

MOTTATT Z 9 APR2008. LHLs hovedsynspunkt

MOTTATT Z 9 APR2008. LHLs hovedsynspunkt Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS - OG INKLIIDERINGSDERARTEMENTET MOTTATT Z 9 APR2008 0030 Oslo ref. AKH/FRJ/MOJ/ ab Deres r 200800221- /SEB Dato 25. april 2008 HØRINGSNOTAT OM

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke?

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? H I L D E C. B J Ø R N L A N D H A N D E L S H Ø Y S K O L E N B I Lerchendalkonferansen, Trondheim, 11.-12. Januar 2011 Oljelandet Norge.

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Utviklingen pr. 30. september 2015

Utviklingen pr. 30. september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga,12.11.215. Utviklingen

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

Fedres uttak av foreldrepenger etter fødsel

Fedres uttak av foreldrepenger etter fødsel // Fedres uttak av forpenger etter fødsel // Rapport Nr 1 // 2009 Fedres uttak av forpenger etter fødsel Av: El i sa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Tema for artikkelen er hvordan kjennetegn ved familien

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Økonomiske analyser 5/4 Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Ansatte i AFP bedrifter blir i svært høy grad

Detaljer

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Etter en svært høy vekst i sysselsettingen høsten 2007 avtok veksten i 2008. I april i fjor stoppet den opp og holdt seg deretter stabil. Så kom finanskrisen

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer