Trygghet og velferd for alle!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygghet og velferd for alle!"

Transkript

1 Valgprogram Akershus Pensjonistparti Trygghet og velferd for alle! HELSE VELFERD OMSORG OG VERDIGHET

2 NOEN AV VÅRE KJERNEVERDIER Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levevilkår og en verdig og positiv livssituasjon for eldre, uføretrygdede, barn og unge. En betydelig satsning på kompetanse i skole og helsevesen. Vi bygger vårt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Egenkapitaldekningen på 15 % ved kjøp av bolig oppheves. Vi krever at pensjonister/uføre skal ha samme kronemessig lønnsutvikling som yrkesaktive. Fattigdomsgrensen i Norge heves til samme nivå som i EU. Mennesker som står utenfor aktivt arbeidsliv, skal ha en juridisk rett til et inntektsnivå, som gir grunnlag til en rettferdig og verdig levestandard. En strengere lovgivning for vold og kriminalitet, politiet må styrkes bemannings-, økonomisk- og materiellmessig. Sikre økonomiske rammebetingelser for et Forsvar i utvikling for varig fred. Asyl og innvandringspolitikken er for liberal, betydelige endringer må til. Overordnet miljøpolitikk er ren luft, ren jord og rent vann. Akershus Pensjonistparti skal fremstå som positiv, fremtidsrettet og målrettet! Design og produksjon: Kurér Grafisk AS

3 SE HELE PROGRAMMET PÅ PENSJONISTPARTIET.NO ØKONOMI OG FORVALTNING Nedre grense for egenandeler for helsetjenester settes til 3 G (Kr ) Lik lønnsutvikling for pensjonister, uføre og yrkesaktive, herunder fjerne lovpålagt underregulering av pensjonene på 0.75 % Pensjonister/uføre skal betale samme trygdeandel som yrkesaktive (fra 4.7 til 3 %) Samordning av pensjoner for de ektefeller bor sammen, skal opphøre Pensjonister skal ha samme minstefradrag som yrkesaktive Egne skattefradrag for enslige/single med egen eller leid bolig Enslige forsørgere må sikres en økonomi som gir barn og unge trygghet Gjeninnføre gravferdsstøtten på kr uten behovsprøving Honnørrabatt for pensjonister og uføre skal beholdes Fjerne eiendomsskatt og arveavgift Unge og førstegangsetablerere skal sikres startlån til kjøpe av bolig FOLKESTYRE Arbeide for å opprette et Pensjonistdepartement Nedlegge fylkeskommunen og opprette sterke regioner som overtar fylkeskommunens oppgaver Nye kommunale oppgaver skal finansieres over statsbudsjettet Stem PP om du ønsker å sikre ditt inntektsnivå!

4 VEILEDNING OG SAMTALE ER VIKTIG HELSE- OG OMSORGSPOLITIKK Lovfestet juridisk rett til sykehjemsplass i egen kommune Lokalsykehusene må styrkes gjennom spesialisering Beholde Bærum sykehus, samt bygge ut Ski sykehus med en ny etasje og etablere et lokalmedisinsk senter innen 2016 Staten skal dekke merutgifter kommunene får ved innføringen Forsterket innsats mot forebyggende omsorg Tannhelsetjeneste inkluderes som del av vårt ordinære helsetilbud og skal inn som del av trygde- og refusjonsordningene. Styrke og utvide det psykiske helsevern JA til privat omsorg som kan konkurrere i kvalitet og drift med tilbudet fra det offentlige Staten må bidra til universell utforming, velferdsteknologi, slik at personer med nedsatt funksjonsevne, syke, uføre og eldre kan bo lengst mulig i eget hjem OPPVEKSTPOLITIKK Sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge Full barnehagedekning, lave egenandeler og økt søskenmoderasjon JA til private skoler og barnehager som et supplement til det kommunale skole- og barnehagetilbud Støtte ideelle frivillige organisasjoner Mestring og aktiv egenomsorg er et viktig element i vår helse- og omsorgspolitikk!

5 SAMFUNNETS BEHOV MÅ DEKKES UTDANNINGSPOLITIKK Vi vil satse sterkt på kompetanseøkning, utvikling og forskning i helsesektoren Helsepersonell må få etterutdannelse, bedret lønns- og arbeidsvilkår Lærerutdannelsen utvides til 5 år, lesetid og makstall i klassene reduseres. Økte rammer til utleieboliger og studentboliger/hybler Mer idrett og fysisk aktivitet og flere timer med kunst og håndverk inn i skolen Styrke og forbedre lærlingeordningen Svømmeopplæring skal være obligatorisk ved alle skoler NÆRINGSPOLITIKK Bedre rammebetingelser skal bidra til økt utvikling og et konkurransedyktig næringsliv Fjerne formueskatt for små og mellomstore bedrifter JA til søndagsåpne butikker Økt innsats for at mennesker med nedsatt arbeidsevne tilbakeføres i arbeidslivet Arbeide for å bygge ut full selvforsyning av kraft ved å stimulere til utvikling av fornybar energi, herunder vindkraft, vannkraft mv. Hjemfallsretten skal opprettholdes Landets gass og oljeressurser skal i større grad enn i dag videreforedles i Norge Vi er til for deg stem PP inn på Stortinget!

6 SIKKERHET ER VIKTIG SAMFERDSELSPOLITIKK Tungtransport overføres i størst mulig grad til jernbane og skip Full Intercity utbygging (Halden-Lillehammer-Skien) innen 2020 Fornebubanen (T-bane Lysaker og Majorstuen) skal bygges Vi er imot dagens bompengefinansiering De mest trafikkerte vei- og jernbanestrekninger skal ha firefelts motorvei og dobbeltspor E-16 Sandvika-Vøyenenga ferdigstilles Full utbygging av E-18 til Drammen Kollektivtransporten skal styrkes, flere holdestasjoner etableres Øke tilskudd til bygging av sykkelstier FORSVARS- SIKKERHETS- OG JUSTISPOLITIKK Norge skal føre en utenriks- og sikkerhetspolitikk som ivaretar medlemskapet i NATO og våre forpliktelser ovenfor egne EU-styrker Dagens Forsvar må settes i stand til å løse de oppgaver som er vedtatt Personell som skader seg i internasjonale operasjoner og FN/NATOoperasjoner skal sikres hjelp, herunder gis prioritet i helsekøen. Styrke rammevilkårene for politiet for å forebygge vold og kriminalitet Mer synlig politi i nærmiljøet, gjennom styrking av lensmannskontorer mv Tigging skal være ulovlig Tidsbruk fra arrestasjon til rettskraftig dom skal reduseres betydelig Øvre strafferammen for terror, overlagt drap, vold, seksual og narkotikaforbrytelser økes Det må bygges flere soningsplasser og dommer skal sones fullt ut Styrke Tollvesenet for sterkere grensekontroll Stem PP dersom du ønsker en fremtidsrettet samfunnspolitikk!

7 ØKT STATLIGE OVERFØRINGER TIL KULTUR OG IDRETT KUNST, KULTUR- OG IDRETTSPOLITIKK Alle kommuner pålegges å utvikle planer for lokale kulturarenaer Økt tilbud og bedre bygningsmessige forutsetninger for idrett og kultur for alle aldre og funksjonsnivå Det skal være tilgjengelig svømmehall ved alle landets skoler MILJØPOLITIKK Sterkere vern om matjord JA til Oljeboring i Nord Norge, miljøforutsetninger! Støtter utbygging av miljøvennlig, og fornybar og forurensningsfri energi Økt statlig tilskudd til støyskjerming av sentrale boområder i Norge Reduser trusselen for kjemisk forurensning, samt radioaktiv og annen stråling i vårt nærmiljø INNVANDRINGS- ASYL- OG FLYKTNINGEPOLITIKK Kvoteflyktninger skal integreres raskere Opplæring i norsk språk/kultur startes umiddelbart Asylsøkere skal få sin sak behandlet så raskt som mulig og vedtak følges opp umiddelbart Flykninger som prøver å komme inn i landet med falsk dokumentasjon skal utvises Fysisk aktivitet, uansett alder eller helsesituasjon, er vesentlig for din helse- og livsglede

8 LISTE TIL STORTINGSVALGET AKERSHUS PENSJONISTPARTI Ragnar Dahl Frogn 8 Mette Mørck Helland Bærum Kjell Sandanger Asker Ola Øygard Ski Turid Jørgensen Ullensaker Mildrid Unhjem Johansen Asker Helge Bostad Bærum Anne-Lise Hogstad Skedsmo Per Herold Austad Eidsvoll Lise Rønbeck Frogn Frede Sund Asker Eli Margrete Sawyer Ski 14 Bjørn Fuglestad Frogn Tore Reidar Wensberg Nittedal Jørn Pettersen Frogn Jørn-Erik Aaserud Asker 4. Inger Johanne Kjuul, Nittedal 18. Finn Tubring-Pettersen, Ullensaker 19. Hugo Enrique Aurdal, Eidsvoll 20. Ola Tollefsen, Asker 21. Tobbis Kristiansen, Ski 22. Bernhard Christian Jenssen, Bærum 23. Erik Leif Hennie, Skedsmo ØNSKER DU Å BLI MEDLEM? Medlemskontingent pr. år er kr. 100,- Navn.:... Adresse:... Postnr./sted:... Fødselsdato:... Tlf.:... Mobil.:... E-post:... Send ovenstående til: Akershus Pensjonistparti v/ Leder Ragnar Dahl Tingveien 18, 1443 Drøbak Tlf.:

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

P P ensjonist. Kommunevalgprogram 2015-2019. Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling

P P ensjonist. Kommunevalgprogram 2015-2019. Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling P P ensjonist artiet Orkdal Kommunevalgprogram 2015-2019 Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling Kjære velger Hva slags kommune ønsker du at Orkdal skal være? Hvilken by vil du at Orkanger skal være?

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen

i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen i vindusposten et magasin for Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg Nr. 1/2011 - årgang 6 Oslobyrådet må låne penger Fratas årlig kr. 50 000,- av pensjonen K O N TA K T S I D E N i vindusposten Nr.

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer