"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd /18 Komitè for levekår /69 Bystyret "Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse Forslag til vedtak Ruspolitisk råds behandling i møte den : Fellesforslag: Ruspolitisk råd tar forslag til innstilling til orientering med følgende merknad: Ruspolitisk råd støtter prosjektet «Bolig nu». Av tidligere erfaring har vi sett at sammenblanding av ulike brukergrupper kan ha uheldige virkninger, derfor ber vi om å bli involvert i den videre prosessen. Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Ruspolitisk råd tar forslag til innstilling til orientering med følgende merknad: Ruspolitisk råd støtter prosjektet «Bolig nu». Av tidligere erfaring har vi sett at sammenblanding av ulike brukergrupper kan ha uheldige virkninger, derfor ber vi om å bli involvert i den videre prosessen. 1. Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag til vedtak 1. «Bolig nu» etableres som det fremkommer i saksutredningen som prosjekt over to år. NAV Bodø skal i samråd med boligkontoret klargjøre og tilrettelegge for oppstart av botilbudet i løpet av høsten 2013/vinteren Kostnader som påløper i 2013 søkes innarbeidet ved tertialrapport 2/ Kostnader fra 2014 søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan 2014 og 2015.

2 4. Tiltaket finansieres med tilskudd til boligsosialt arbeid fra Fylkesmannen i Nordland kr ,- per år, og med kommunal egenandel på kr ,- per år, totalt kr i en periode over to år. 5. Boligkontoret skal i samråd med flyktningkontoret i Bodø kommune og NAV Bodø avvikle eksisterende leieforhold i boligen i henhold til husleielov og med vekt på ivaretakelse av videre bokariere for dagens leietakere i løpet av høsten Videre detaljplanlegging av tiltaket med hensyn til personell/bemanning, turnus, ferieavvikling, HMS, eventuelt innleie av vektertjeneste på kveld/natt skal utføres når vedtak om prosjektets gjennomføring er gjort. NAV Bodø har ansvar for videre detaljplanlegging av prosjektet i samarbeid med boligkontoret, tildelingskontoret, HO-stab og prosjektmedarbeider prosjekt boligpolitikk ved samfunnskontoret. Innstillingen enstemmig vedtatt. Fellesforslag nytt pkt 7, Bystyret ber om at ulike brukergrupper tas med i den videre prosessen. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 1. «Bolig nu» etableres som det fremkommer i saksutredningen som prosjekt over to år. NAV Bodø skal i samråd med boligkontoret klargjøre og tilrettelegge for oppstart av botilbudet i løpet av høsten 2013/vinteren Kostnader som påløper i 2013 søkes innarbeidet ved tertialrapport 2/ Kostnader fra 2014 søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan 2014 og Tiltaket finansieres med tilskudd til boligsosialt arbeid fra Fylkesmannen i Nordland kr ,- per år, og med kommunal egenandel på kr ,- per år, totalt kr i en periode over to år. 5. Boligkontoret skal i samråd med flyktningkontoret i Bodø kommune og NAV Bodø avvikle eksisterende leieforhold i boligen i henhold til husleielov og med vekt på ivaretakelse av videre bokariere for dagens leietakere i løpet av høsten Videre detaljplanlegging av tiltaket med hensyn til personell/bemanning, turnus, ferieavvikling, HMS, eventuelt innleie av vektertjeneste på kveld/natt skal utføres når vedtak om prosjektets gjennomføring er gjort. NAV Bodø har ansvar for videre detaljplanlegging av prosjektet i samarbeid med boligkontoret, tildelingskontoret, HO-stab og prosjektmedarbeider prosjekt boligpolitikk ved samfunnskontoret. Sammendrag Saken omhandler etablering av et bemannet midlertidig botilbud som prosjekt i kommunal regi for å møte utfordringene til vanskeligstilte i boligmarkedet. Målgruppe er personer uten fast bopel og tiltaket planlegges lokalisert i Kongens gate 60. Botilbudet skal være delvis bemannet og den enkelte beboer skal få bistand til å få tilfredsstillende permanent boforhold. Formålet er å redusere bruk av pensjonat og hospits som vurderes som lite tilfredsstillende for den enkelte og som medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Bodø kommune har de siste tre årene hatt en stor økning i antall husstander med behov for midlertidig botilbud. Dette har medført store

3 kostnader for kommunen i form av utgifter til midlertidig botilbud. I økonomirapport der det foretas en gjennomgang av kommunes økonomi fremkommer at det har vært en kraftig og tiltakende økning i sosialhjelpsutgifter i 2012, og spesielt har økonomisk sosialhjelp til boutgifter hatt en sterk økning. Kommunene har en plikt til å ivareta midlertidig botilbud, og Bodø kommune ser behov for å ha bedre kontroll med tiltak og virkemidler for å ivareta denne forpliktelsen. Det er behov for å utvikle nye metoder i arbeidet med bostedsløshet, og det er ønskelig å utvikle kompetansemiljø som kan møte utfordringene den enkelte som står uten bolig møter i hverdagen. Det er videre behov for å få redusert eskalerende utgiftene til formålet som regnskapstallene fra 2012 og så langt tall fra 2013 viser. Saksopplysninger Bakgrunn, utfordringer og tallgrunnlag Det har vært stor økning i antall husstander med behov for midlertidig bolig de siste tre årene. Behovet har økt i løpet av perioden og kostnadene har økt betydelig. År Kostnader midlertidig bolig Antall husstander Antall husstander bodd over tre mnd kr , kr , kr , Bodø kommune ønsker å redusere antall husstander med behov for midlertidig bolig samt redusere lengden på det midlertidige bo oppholdet. NAV Bodø har store kostnader i form av ikke budsjettert økonomisk sosialhjelp til formålet som det er et ønske om å redusere. Kommunene har en plikt til å ivareta midlertidig botilbud, og Bodø kommune har behov for å ha bedre kontroll med tiltak og virkemidler for å ivareta denne forpliktelsen. I økonomirapporten «Gjennomgang av kommunens økonomi» fremkommer at det har vært en kraftig og tiltakende økning i sosialhjelpsutgifter til livsoppholdsytelser men spesielt til boutgifter. Det har vært en økning på 20,8 % i økonomisk sosialhjelp til boutgifter fra 2011 til Økningen i økonomisk sosialhjelp til midlertidig botilbud har i samme tidsrom nærmest fordoblet seg, og økonomisk sosialhjelp til midlertidig botilbud utgjør 23,1 % av de totale sosialhjelpsutgiftene til bolig i 2012.

4 Som det fremkommer av diagrammet har til sammen 90 personer hatt et midlertidig botilbud i løpet av 2012, og av disse har 20 personer hatt et midlertidig botilbud på mer enn tre måneder. Per hadde NAV Bodø 26 personer som var registrert bostedsløs. Midlertidig botilbud i pensjonat, hospits og hos andre private aktører som benyttes i dag medfører månedlige utgifter for en person på mellom kr 20000,- og kr 30000,-. NAV sine utgifter til midlertidig botilbud for de fire første månedene i 2013 var kr ,-. Utgiftene til formålet for de fire første månedene i 2012 var kr ,-. Lovhjemler vedrørende ivaretakelse av boligsosiale utfordringer: Bodø kommunes forpliktelser knyttet til ivaretakelse av vanskeligstilt på boligmarkedet er regulert gjennom følgende lovhjemler: Lov om sosiale tjenester i NAV lovens formål Lov om sosiale tjenester i NAV 27 Midlertidig botilbud o «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv.» Lov om sosiale tjenester i NAV 15 Boliger til vanskeligstilte Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 jfr. 3-1 omhandler blant annet kommunens forpliktelser til å yte bistand i forbindelse med botilbud Helse- og omsorgstjenesteloven Boliger til vanskeligstilte Lov om sosiale tjenester i NAV 13. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

5 Tiltak for å møte utfordringene med bostedsløshet I statusmeldingen i forbindelse med kommunal planstrategi fremkommer utfordringer som høye priser både på eie- og leiemarkedet og at det ikke er samsvar mellom tilgjengelig boligtype og etterspørselen. Statusmeldingen viser også til en rekke boligrelaterte utfordringer for brukere av kommunale tjenester og andre vanskeligstilte på boligmarkedet, noe som bekreftes med tall fra NAV Bodø som viser at bruk av midlertidige botilbud som pensjonat, hospits og andre private midlertidige botilbud er betydelig. Bodø kommune inngikk fireårig partnerskapsavtale med Husbanken sommeren Avtalen omhandler blant annet samarbeid omkring bedre utnyttelse av boligsosiale virkemidler og fremskaffelse av bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet. Flere tiltak for bedre utnyttelse av virkemidler er iverksatt og det arbeides med konkrete prosjekter for fremskaffelse av kommunalt disponible utleieboliger. Disse prosjektene vil ikke løse akutte boligutfordringer, men forventes å bidra til bedre ivaretakelse av boligsosiale utfordringer på sikt. Desember 2012 iverksatte Bodø kommune nytt boligsosialt utviklingsprosjekt, «boligsosial utviklingsarena i Bodø», som kan ses på som en spissing av det boligsosiale arbeidet knyttet til partnerskapsavtalen med Husbanken. Dette prosjektets formål er å utarbeide systemer og strategier for bedre ivaretakelse av boligsosiale utfordringer i kommunen, herunder også nye løsninger for å ivareta ansvar for midlertidig botilbud. NAV har en klar oppfatning om at det må arbeides med å få til bedre løsninger på dagens utfordringer knyttet til bostedsløshet. Det er omsøkt tilskudd til boligsosialt arbeid i søknad av til Fylkesmannen i Nordland der det søkes om kr ,- til en prosjektmedarbeiderstilling knyttet til utfordringene Bodø kommune har vedrørende bostedsløshet. Bodø kommune har per telefon blitt orientert om at tilskuddet vil bli innvilget. Presentasjon av prosjektet Saken omhandler etablering av et bemannet midlertidig botilbud som prosjekt i kommunal regi for å møte utfordringene til vanskeligstilte i boligmarkedet. Målgruppe er personer uten fast bopel og tiltaket planlegges lokalisert i Kongens gate 60. Botilbudet skal være delvis bemannet og den enkelte beboer skal få bistand til å finne tilfredsstillende permanent boforhold. Målsetting Formålet er å redusere bruk av pensjonat og hospits som vurderes som lite tilfredsstillende for den enkelte og som medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Gjennom praktisk bistand til den enkelte beboer i form av oppfølging, råd og veiledning i botilbudet er det en målsetting om at den enkelte skal kunne finne seg egnet bolig i løpet av tre måneder. I dette ligger det både å bidra til at den enkelte skaffer en konkret bolig privat eller kommunalt, og at det opprettes kontakt med aktuelt hjelpeapparat for å få på plass nødvendige tjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven som vurderes nødvendig i forbindelse med botilbudet. Målgruppe Tilbudet skal gjelde bostedsløse enslige personer med ulike utfordringer som har behov for bistand til å finne seg egnet bolig, og som vurderes å kunne nyttiggjøre seg av et varig boligtilbud enten med eller uten bistand jf. helse- og omsorgstjenesteloven.

6 Om botilbudet og organisering av arbeidet Det midlertidige botilbudet er tenkt lokalisert i Kongens gate 60 og vil kunne ta imot inntil 7 beboere. Botilbudet har 7 hybler med to fellesrom/stuer, felles kjøkken, 3 felles bad/toalett, vaskerom med mulighet for vask/tørk av klær og kontorlokale. Botilbudet skal være et alternativ til pensjonat/hospits og andre private tilbud som benyttes i dag, og skal være et tilbud til enslige bostedsløse. Botilbudet er ikke tiltenkt familier med barn. En prosjektmedarbeider som skal bistå den enkelte med oppfølging, råd og veiledning er tenkt lokalisert delvis i boligen og delvis hos NAV Bodø. Arbeidet vil ha et miljøarbeidsrettet fokus der praktisk bistand vil stå sentralt. Botilbudet er tenkt oppstartet høsten 2013/vinter I tillegg til prosjektmedarbeider vil det være behov for stillinger til oppfølging i tiltaket. Tilsyn på kveld og natt vurderes som nødvendig for å ivareta ro og orden og for at den enkelte beboer skal ha trygghet i bosituasjonen. I tillegg til oppfølgingsressurs skal renhold av felleslokaler utføres jevnlig av innleid personell. Stillingene knyttet til prosjektet vil være organisert i helse og omsorgsavdelingen i Bodø kommune hos NAV Bodø. Videre detaljplanlegging av tiltaket med hensyn til personell/bemanning, turnus, ferieavvikling, HMS, eventuell innleie av vektertjeneste på kveld/natt skal utføres når vedtak om prosjektets gjennomføring er gjort. NAV Bodø har ansvar for videre detaljplanlegging av prosjektet i samarbeid med boligkontoret, tildelingskontoret, HO-stab og prosjektmedarbeider prosjekt boligpolitikk ved samfunnskontoret. Metodikk i arbeidet Det vil i utviklingsarbeidet opp mot den enkelte beboer bli lagt vekt på forebygging av videre bostedsløshet. Målsetting for utviklingsarbeidet vil være å etablere den bostedsløse i permanent privat eller kommunalt disponert bolig så raskt som mulig og innen tre måneder. Personen, der han eller hun er i dag, skal stå i sentrum og danne grunnlaget for det videre arbeidet. Med andre ord skal brukermedvirkning være en bærebjelke i tenkningen rundt tiltaket. Følgende metodikk vil være bærende i arbeidet: Før innflytting i botilbudet vil det bli fattet vedtak om midlertidig botilbud etter søknad fra den enkelte og behovsvurdering hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV 18 og 27. Det vil bli lagt vekt på behovsvurdering ved tildeling av plass til aktuelle beboere i tiltaket. For NAV Bodø er det avgjørende å kunne ha tilstrekkelig tilgjengelighet til hyblene samt ha beslutningsmyndighet om hvem som kan tildeles hybel. Det vil etter søknad fra den enkelte og behovsvurdering foretatt av tildelingskontoret bli fattet vedtak om oppfølging i tiltaket og/eller eventuelt etter etablering i egen bolig etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-7 samt 3-2 jf 3-1. Ved behov skal det avholdes samarbeidsmøter der den enkelte beboer, veileder hos NAV og prosjektmedarbeider deltar. Ved behov deltar andre instanser, som saksbehandler ved tildelingskontoret eller kontaktperson i hjemmetjeneste/oppfølgingstjeneste. Det vil i disse møtene i tillegg til boligrelatert fokus, være fokus på helse, arbeid, skolegang, kurs og/eller annen aktivitet. Ved overgang til etablering i egen bolig vil den enkelte kunne få oppfølging fra prosjektet etter behov i en periode på inntil 3 måneder. Oppfølgingen i egen bolig vil være målrettet rundt samme metodikk som punktvis nevnt under. Videre vil det i samhandling med den enkelte være fokus på følgende: Å knytte til andre hjelpeinstanser ved behov jf. helse- og omsorgstjenesteloven. Bodø kommunes tildelingskontor vurderer videre bistand etter søknad. Å ivareta økonomiske forpliktelser knyttet til å bo Å ivareta ro og orden i sitt boforhold

7 Å ivareta et godt forhold til sine naboer Å unngå unormal slitasje eller ødeleggelser i boligen Å skape stabilitet i bosituasjonen som kan gi mulighet for å mestre andre utfordringer i livet som arbeid, skolegang og relasjon til andre mennesker. Finansiering Det forutsettes at alle boenheter til en hver tid er utleid. NAV Bodø er ansvarlig for eventuell ledig hybelkapasitet og tomgangsleie dekkes av NAV. Forvaltningsutgifter, herunder kapitalkostnader, drift- og vedlikeholdsutgifter for aktuelle botilbud vil utgjøre en årlig kostnad på kr ,- som skal inntektsføres boligkontoret. Ekstra stillinger til oppfølgingsressurs deltid er stipulert til en årlig kostnad på kr ,-. Utgifter til renhold er stipulert til en årlig kostnad på kr ,-. Tiltaket skal finansieres med utleie av 7 hybler med oppfølging til en månedlig leie på kr ,- som vil utgjøre en årlig kostnad for Bodø kommune ved NAV Bodø på inntil kr ,-. Har beboerne eventuelle inntekter må egenandel beregnes og påregnes. Endelig bemanning og oppfølgingsstruktur vurderes i den videre prosjekteringen av tiltaket. Tiltaket er tenkt finansiert gjennom prosjektmidler til en prosjektmedarbeider stilling fra Fylkesmannen i Nordland samt husleieinntekter for utleie av boenheter innbetalt fra NAV Bodø. Budsjett per år Tiltak utgifter Aktivitet Beløp Prosjektmedarbeider 1 stilling ,- Husleie Kongens gate 60 (inntektsføres boligkontoret) 7 hybler ,- Ekstra oppfølgingsressurs 3 stillinger ,- Renhold av felleslokaler og kontor deltidsstilling 40000,- Sum ,- Finansiering inntekter Beløp Prosjektmidler Fylkesmannen i Nordland ,- Egeninnsats leieinntekter fra NAV Bodø ,- Sum ,- Vurderinger Konsekvensutredning økonomi Under følger betraktninger rundt økonomiske forhold knyttet til gjennomføring av tiltaket: Forventede kostnader knyttet til bruk av midlertidig bolig kommende to-tre år o Det forventes at kommunen ved NAV Bodø vil ha store kostnader knyttet til vedtak om midlertidig bolig de kommende 2-3 år. En markant økning i kostnader siste tre år, prognoser for 2013, vurdering av generelt leiemarkedet og kommunens mulighet til å anskaffe nye kommunalt disponible leieboliger, tilsier at kommunen ved NAV vil ha betydelige kostnadsmessige utfordringer til formålet i de nærmeste årene.

8 o Det forventes at kommunen vil ha store og økende kostnader til formålet uavhengig av etablering av «bolig nu». «Bolig nu» er et tiltak med formål å redusere disse kostnadene. Hvor raskt besparingene vil komme er noe usikkert, men det vurderes sannsynlig at besparingene også vil komme på kort sikt. I budsjett er det lagt opp til kostnader knyttet til drift av tiltaket som tilsvarer det samme som NAV Bodø i dag likevel vil ha ved å kjøpe botilbud i privat marked. På kort sikt forventes reduserte kostnader både ved raskere gjennomstrømming ved overgang til permanente boliger og ved at søkere velger bort tilbudet og likevel finner seg alternativ bolig på egen hånd. Det åpnes også for at budsjettert bemanning kan reduseres, og at en slik kan få ned kostnader, men dette må ses nærmere på i videre planlegging. Kommunale midlertidige botilbud eksisterer i flere store norske byer i dag, men tiltaket er nytt i Bodø-sammenheng og det vil være behov for å gjøre justeringer og «finne formen» både i en oppstartsfase og gjennom prosjektperioden. Bemanning o Behov for bemanning i tiltaket er knyttet til oppfølging opp mot videre boligkarriere dag og ettermiddag jf. metodebeskrivelse over, samt oppsyn av boligene deler av døgnet. Tiltaket er ikke tenkt heldøgnbemannet. Det er budsjettert med fire fulle stillinger som kan fordeles på mindre stillingshjemler. Det kan også være aktuelt å knytte vektertjeneste til oppsyn nattestid ved behov. o Tenkt lokalisering i Kongens gt. 60 er rett overfor politistasjonen. Lokalisering i ytterkant av sentrum og rett ved politistasjonen vurderes å ha forebyggende effekt med tanke på uro fra besøkende og beboere, og kan bidra til redusert behov for alltid å være flere på vakt samtidig. o Det er usikkerhet rundt konkret bemanningsplan, og dette må planlegges nærmere. Tiltaket og prosjektet vurderes å ha et potensiale for besparinger ved bruk av mindre enn fire fulle stillinger. Det vil i løpet av prosjektperioden være aktuelt å se på driftsformer som kan redusere bemanningen i tiltaket. Gjennomstrømming o Et sentralt mål for prosjektet er å redusere den totale bruken av midlertidig bolig, for slik å redusere kostnader NAV Bodø har til formålet. Dette vurderes mulig gjennom tettere oppfølging av den enkelte for å skaffe og kunne beholde permanent bolig. Tiltaket vil være det foretrukne alternativet for enslige bostedsløse som får vedtak om midlertidig bolig. Det vurderes også sannsynlig at enkelte vil velge bort det midlertidige botilbudet og likevel finne egen bolig eller annet boalternativ. Prosjektperiode o Tiltaket organiseres som et prosjekt for to år. Det gjøres en vurdering 6 måneder før prosjektperiodens slutt hvorvidt tiltaket skal videreføres, inkludert videre organisering og finansiering. o Generelt vil et vellykket prosjekt som både ivaretar målgruppen bedre og bidrar til reduserte kommunale utgifter vurderes rimelig å videreføre. Det er noe usikkert hvorvidt det fortsatt vil være behov for denne type tiltak etter prosjektperioden på to år, men det er svært sannsynlig at behovet fortsatt vil være til stede. I 2010 var kostnadene under en tidel av kostnadene i Prognose for 2013 viser ytterligere % økning i kostnader knyttet til formålet sammenlignet med En kombinasjon av tilfang nye kommunale boliger, andre boligsosial tiltak og økt generell boligbygging med påfølgende normalisering av leiemarkedet kan medføre mindre behov for midlertidig botilbud på sikt. Det er imidlertid klart at det vil være stort behov for midlertidig bolig de kommende 2-3 år basert på kortsiktig prognose for leiemarkedet, og kommunens mulighet til å anskaffe nye kommunalt disponible utleieboliger. Følgelig vil etablering av «bolig nu» ha en viktig funksjon i alle fall gjennom prosjektperioden på to år. Kostnader knyttet til tilpasning av lokalene i Kongens gt. 60.

9 o Kongens gt. 60 benyttes i dag som hybelhus. Det vurderes ikke nødvendig med større bygningsmessige tilpasninger for å kunne benytte huset til formålet midlertidig botilbud. Boligkontoret vil stå for tilpasninger og kostnadene er lagt inn i budsjett som husleie til boligkontoret. o Ved eventuell avvikling av «bolig nu» ved prosjektperiodens slutt vil det kunne være flere andre formål huset kan være egnet for og som ikke vil medføre behov for større bygningsmessige tilpasninger. Prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland o Fylkesmannen har gitt muntlig tilsagn om tilskudd på kr ,- pr. år i prosjektperioden. Tilskuddsmidlene for 2013 er fordelt og beløpet er maksimalt av det kommunen kan forvente i denne omgang. o Egeninnsatskravet fra fylkesmannen er minst 50%. Tiltaket er budsjettert med egeninnsats på ca. 78%. Basert på usikkerhet rundt bemanningsbehov vurderes det per i dag ikke mulig å budsjettere med lavere egeninnsats. Besparelser vedrørende til bemanning bør likevel vurderes ved detaljplanleggingen av prosjektet og løpende gjennom prosjektperioden. Videre vurderinger Som det fremgår av bakgrunn for saken har Bodø kommune betydelige utfordringer med bostedsløshet og kommunen har store utgifter i form av ikke budsjettert økonomisk sosialhjelp til pensjonat, hospits og andre private midlertidige botilbud. Dette er en situasjon som vurderes lite tilfredsstillende for den enkelte bostedsløse og som medfører store kostnader for kommunen. Det vurderes å være behov for å utvikle nye metoder i arbeidet med bostedsløshet, og det er ønskelig å utvikle kompetansemiljø som kan møte utfordringene den enkelte som står uten bolig møter i hverdagen. Det er videre behov for å få til et midlertidig botilbud som kan bistå den bostedsløse til å finne egnet bolig på en nøktern og effektiv måte. Det legges opp til at mellom 20 og 30 bostedsløse skal kunne tilbys tiltaket i løpet av første året, men det er rimelig å anta at gjennomstrømmingen i tiltaket kan bli noe høyere. Midlertidig botilbud som pensjonat, hospits og andre private midlertidige botilbud vurderes som et lite tilfredsstillende tilbud til bostedsløse. Opphold i slike midlertidige botilbud uten fokus på å gi den enkelte bistand til å finne mer permanent bolig, vurderes uhensiktsmessig og medfører svært lang oppholdstid i det midlertidige botilbudet, samt høye utgifter for kommunen. Videre er det utfordrende å komme i posisjon for å yte nødvendig bistand jf. helse- og omsorgstjenesteloven for å ivareta bolig, helse eller aktiviteter når personer bor midlertidig, det være seg på hospits eller hos tilfeldige bekjente. Bodø kommune ser behov for å øke kvaliteten på midlertidig botilbud slik at den enkelte bostedsløse i samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser i større grad kan ha fokus på å skaffe seg mer permanent boforhold og samtidig kunne følge opp arbeidstiltak eventuelt helsetiltak. NAV Bodø har over lang tid hatt beboere i lite tilfredsstillende private botilbud som vil kunne flytte inn i et midlertidig botilbud med oppfølging i kommunal regi omgående. Et delvis bemannet midlertidig botilbud i kommunal regi som NAV Bodø kan ha tilgang til og som kommer istedenfor dagens bruk av private tilbud, vurderes av NAV som viktig å kunne få til. Kommunene har en lovfestet plikt til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv, og kan følgelig ikke avslå søknader om midlertidig botilbud til personer i en slik situasjon. Et midlertidig botilbud med oppfølging, råd og veiledning i den hensikt å skaffe den bostedsløse raskere fast bopel, og som kan gi den enkelte bedre forutsetninger til å beholde bopelen, vurderes i forebyggingsøyemed som en god samfunnsmessig investering og vil sannsynligvis føre til reduksjon i utgiftene til midlertidig bolig. Tiltaket vil i tillegg være i tråd med prinsippet om hjelp til selvhjelp som lov om sosiale tjenester i NAV bygger på.

10 Mange bostedsløse som får tilbud om permanent bolig vil erfaringsmessig ikke mestre sitt boforhold og risikerer raskt å havne i bostedsløshet igjen. Gjennom tett oppfølging av brukerne av tiltaket vil det være mulig å avdekke den enkeltes hjelpebehov, og å etablere kontakt med andre deler av hjelpeapparatet som kan være med å forebygge ny bostedsløshet etter etablering i permanent bolig. Dette vurderes viktig for den enkelte, men vil i tillegg være besparende for kommunen ved at en unngår at ny bostedsløshet finner sted og dermed unngår nye utgifter til midlertidig botilbud. Det bemannede midlertidige botilbudet «bolig nu» vil være det primære midlertidige botilbudet som tilbys enslige bostedsløse som innvilges bistand etter lov om sosiale tjenester i NAV 18 og 27. Tiltaket vil med andre ord ikke være et supplement til dagens løsninger men det foretrukne alternativ som den enkelte enslige bostedsløse tilbys. Det vurderes ikke urimelig at det stilles krav til egeninnsats for å skaffe annet varig boforhold og det vil derfor i langt de fleste tilfeller også være rimelig å gi avslag på søknad om midlertidig bolig hvis søker ikke ønsker å benytte seg av «bolig nu». Hvorvidt tilbud om bemannet botilbud med oppfølging fører til at søkere reserverer seg fra å søke om midlertidig bolig er usikkert, men det vurderes at en slik ordning bidrar til å sikre at det er personer som faktisk har behov for midlertidig botilbud som får dette. Utgiftene til midlertidig botilbud er en ikke budsjettert utgift knyttet til økonomisk sosialhjelp, men er en betydelig og reell utgift Bodø kommune ved NAV Bodø har, og som derfor vurderes klart hensiktsmessig å innarbeide i kommende års budsjetter. Foreløpige tall fra NAV for januar, februar, mars og april måned 2013 viser en økning av utgiftene sammenlignet med Konklusjon og anbefaling Bodø kommune ønsker gjennom prosjekt «bolig nu» å bedre kvaliteten på midlertidig botilbud, å redusere lengden på bruk av midlertidig botilbud og samtidig redusere kostnadene til formålet. Bodø kommune ønsker å bedre kvaliteten i tilbud til bostedsløse gjennom botilbud i kommunal regi med praktisk oppfølging, råd og veiledning til den enkelte bostedsløse hvor målet skal være å ruste den enkelte til å kunne etablere seg i varig boforhold i løpet av tre måneder. Bodø kommune ønsker gjennom det midlertidige botilbudet å få bedre kontroll med tiltak og virkemidler for å ivareta kommunens forpliktelse knyttet til bostedsløse. Saksbehandlere: Reidar H. Skogli prosjektmedarbeider Trykte vedlegg: Vedlegg Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommualdirektør

11 1 Kostnader Nav - midlertidig botilbud

12

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer