"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse"

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd /18 Komitè for levekår /69 Bystyret "Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse Forslag til vedtak Ruspolitisk råds behandling i møte den : Fellesforslag: Ruspolitisk råd tar forslag til innstilling til orientering med følgende merknad: Ruspolitisk råd støtter prosjektet «Bolig nu». Av tidligere erfaring har vi sett at sammenblanding av ulike brukergrupper kan ha uheldige virkninger, derfor ber vi om å bli involvert i den videre prosessen. Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Ruspolitisk råd tar forslag til innstilling til orientering med følgende merknad: Ruspolitisk råd støtter prosjektet «Bolig nu». Av tidligere erfaring har vi sett at sammenblanding av ulike brukergrupper kan ha uheldige virkninger, derfor ber vi om å bli involvert i den videre prosessen. 1. Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag til vedtak 1. «Bolig nu» etableres som det fremkommer i saksutredningen som prosjekt over to år. NAV Bodø skal i samråd med boligkontoret klargjøre og tilrettelegge for oppstart av botilbudet i løpet av høsten 2013/vinteren Kostnader som påløper i 2013 søkes innarbeidet ved tertialrapport 2/ Kostnader fra 2014 søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan 2014 og 2015.

2 4. Tiltaket finansieres med tilskudd til boligsosialt arbeid fra Fylkesmannen i Nordland kr ,- per år, og med kommunal egenandel på kr ,- per år, totalt kr i en periode over to år. 5. Boligkontoret skal i samråd med flyktningkontoret i Bodø kommune og NAV Bodø avvikle eksisterende leieforhold i boligen i henhold til husleielov og med vekt på ivaretakelse av videre bokariere for dagens leietakere i løpet av høsten Videre detaljplanlegging av tiltaket med hensyn til personell/bemanning, turnus, ferieavvikling, HMS, eventuelt innleie av vektertjeneste på kveld/natt skal utføres når vedtak om prosjektets gjennomføring er gjort. NAV Bodø har ansvar for videre detaljplanlegging av prosjektet i samarbeid med boligkontoret, tildelingskontoret, HO-stab og prosjektmedarbeider prosjekt boligpolitikk ved samfunnskontoret. Innstillingen enstemmig vedtatt. Fellesforslag nytt pkt 7, Bystyret ber om at ulike brukergrupper tas med i den videre prosessen. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 1. «Bolig nu» etableres som det fremkommer i saksutredningen som prosjekt over to år. NAV Bodø skal i samråd med boligkontoret klargjøre og tilrettelegge for oppstart av botilbudet i løpet av høsten 2013/vinteren Kostnader som påløper i 2013 søkes innarbeidet ved tertialrapport 2/ Kostnader fra 2014 søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan 2014 og Tiltaket finansieres med tilskudd til boligsosialt arbeid fra Fylkesmannen i Nordland kr ,- per år, og med kommunal egenandel på kr ,- per år, totalt kr i en periode over to år. 5. Boligkontoret skal i samråd med flyktningkontoret i Bodø kommune og NAV Bodø avvikle eksisterende leieforhold i boligen i henhold til husleielov og med vekt på ivaretakelse av videre bokariere for dagens leietakere i løpet av høsten Videre detaljplanlegging av tiltaket med hensyn til personell/bemanning, turnus, ferieavvikling, HMS, eventuelt innleie av vektertjeneste på kveld/natt skal utføres når vedtak om prosjektets gjennomføring er gjort. NAV Bodø har ansvar for videre detaljplanlegging av prosjektet i samarbeid med boligkontoret, tildelingskontoret, HO-stab og prosjektmedarbeider prosjekt boligpolitikk ved samfunnskontoret. Sammendrag Saken omhandler etablering av et bemannet midlertidig botilbud som prosjekt i kommunal regi for å møte utfordringene til vanskeligstilte i boligmarkedet. Målgruppe er personer uten fast bopel og tiltaket planlegges lokalisert i Kongens gate 60. Botilbudet skal være delvis bemannet og den enkelte beboer skal få bistand til å få tilfredsstillende permanent boforhold. Formålet er å redusere bruk av pensjonat og hospits som vurderes som lite tilfredsstillende for den enkelte og som medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Bodø kommune har de siste tre årene hatt en stor økning i antall husstander med behov for midlertidig botilbud. Dette har medført store

3 kostnader for kommunen i form av utgifter til midlertidig botilbud. I økonomirapport der det foretas en gjennomgang av kommunes økonomi fremkommer at det har vært en kraftig og tiltakende økning i sosialhjelpsutgifter i 2012, og spesielt har økonomisk sosialhjelp til boutgifter hatt en sterk økning. Kommunene har en plikt til å ivareta midlertidig botilbud, og Bodø kommune ser behov for å ha bedre kontroll med tiltak og virkemidler for å ivareta denne forpliktelsen. Det er behov for å utvikle nye metoder i arbeidet med bostedsløshet, og det er ønskelig å utvikle kompetansemiljø som kan møte utfordringene den enkelte som står uten bolig møter i hverdagen. Det er videre behov for å få redusert eskalerende utgiftene til formålet som regnskapstallene fra 2012 og så langt tall fra 2013 viser. Saksopplysninger Bakgrunn, utfordringer og tallgrunnlag Det har vært stor økning i antall husstander med behov for midlertidig bolig de siste tre årene. Behovet har økt i løpet av perioden og kostnadene har økt betydelig. År Kostnader midlertidig bolig Antall husstander Antall husstander bodd over tre mnd kr , kr , kr , Bodø kommune ønsker å redusere antall husstander med behov for midlertidig bolig samt redusere lengden på det midlertidige bo oppholdet. NAV Bodø har store kostnader i form av ikke budsjettert økonomisk sosialhjelp til formålet som det er et ønske om å redusere. Kommunene har en plikt til å ivareta midlertidig botilbud, og Bodø kommune har behov for å ha bedre kontroll med tiltak og virkemidler for å ivareta denne forpliktelsen. I økonomirapporten «Gjennomgang av kommunens økonomi» fremkommer at det har vært en kraftig og tiltakende økning i sosialhjelpsutgifter til livsoppholdsytelser men spesielt til boutgifter. Det har vært en økning på 20,8 % i økonomisk sosialhjelp til boutgifter fra 2011 til Økningen i økonomisk sosialhjelp til midlertidig botilbud har i samme tidsrom nærmest fordoblet seg, og økonomisk sosialhjelp til midlertidig botilbud utgjør 23,1 % av de totale sosialhjelpsutgiftene til bolig i 2012.

4 Som det fremkommer av diagrammet har til sammen 90 personer hatt et midlertidig botilbud i løpet av 2012, og av disse har 20 personer hatt et midlertidig botilbud på mer enn tre måneder. Per hadde NAV Bodø 26 personer som var registrert bostedsløs. Midlertidig botilbud i pensjonat, hospits og hos andre private aktører som benyttes i dag medfører månedlige utgifter for en person på mellom kr 20000,- og kr 30000,-. NAV sine utgifter til midlertidig botilbud for de fire første månedene i 2013 var kr ,-. Utgiftene til formålet for de fire første månedene i 2012 var kr ,-. Lovhjemler vedrørende ivaretakelse av boligsosiale utfordringer: Bodø kommunes forpliktelser knyttet til ivaretakelse av vanskeligstilt på boligmarkedet er regulert gjennom følgende lovhjemler: Lov om sosiale tjenester i NAV lovens formål Lov om sosiale tjenester i NAV 27 Midlertidig botilbud o «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv.» Lov om sosiale tjenester i NAV 15 Boliger til vanskeligstilte Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 jfr. 3-1 omhandler blant annet kommunens forpliktelser til å yte bistand i forbindelse med botilbud Helse- og omsorgstjenesteloven Boliger til vanskeligstilte Lov om sosiale tjenester i NAV 13. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

5 Tiltak for å møte utfordringene med bostedsløshet I statusmeldingen i forbindelse med kommunal planstrategi fremkommer utfordringer som høye priser både på eie- og leiemarkedet og at det ikke er samsvar mellom tilgjengelig boligtype og etterspørselen. Statusmeldingen viser også til en rekke boligrelaterte utfordringer for brukere av kommunale tjenester og andre vanskeligstilte på boligmarkedet, noe som bekreftes med tall fra NAV Bodø som viser at bruk av midlertidige botilbud som pensjonat, hospits og andre private midlertidige botilbud er betydelig. Bodø kommune inngikk fireårig partnerskapsavtale med Husbanken sommeren Avtalen omhandler blant annet samarbeid omkring bedre utnyttelse av boligsosiale virkemidler og fremskaffelse av bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet. Flere tiltak for bedre utnyttelse av virkemidler er iverksatt og det arbeides med konkrete prosjekter for fremskaffelse av kommunalt disponible utleieboliger. Disse prosjektene vil ikke løse akutte boligutfordringer, men forventes å bidra til bedre ivaretakelse av boligsosiale utfordringer på sikt. Desember 2012 iverksatte Bodø kommune nytt boligsosialt utviklingsprosjekt, «boligsosial utviklingsarena i Bodø», som kan ses på som en spissing av det boligsosiale arbeidet knyttet til partnerskapsavtalen med Husbanken. Dette prosjektets formål er å utarbeide systemer og strategier for bedre ivaretakelse av boligsosiale utfordringer i kommunen, herunder også nye løsninger for å ivareta ansvar for midlertidig botilbud. NAV har en klar oppfatning om at det må arbeides med å få til bedre løsninger på dagens utfordringer knyttet til bostedsløshet. Det er omsøkt tilskudd til boligsosialt arbeid i søknad av til Fylkesmannen i Nordland der det søkes om kr ,- til en prosjektmedarbeiderstilling knyttet til utfordringene Bodø kommune har vedrørende bostedsløshet. Bodø kommune har per telefon blitt orientert om at tilskuddet vil bli innvilget. Presentasjon av prosjektet Saken omhandler etablering av et bemannet midlertidig botilbud som prosjekt i kommunal regi for å møte utfordringene til vanskeligstilte i boligmarkedet. Målgruppe er personer uten fast bopel og tiltaket planlegges lokalisert i Kongens gate 60. Botilbudet skal være delvis bemannet og den enkelte beboer skal få bistand til å finne tilfredsstillende permanent boforhold. Målsetting Formålet er å redusere bruk av pensjonat og hospits som vurderes som lite tilfredsstillende for den enkelte og som medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Gjennom praktisk bistand til den enkelte beboer i form av oppfølging, råd og veiledning i botilbudet er det en målsetting om at den enkelte skal kunne finne seg egnet bolig i løpet av tre måneder. I dette ligger det både å bidra til at den enkelte skaffer en konkret bolig privat eller kommunalt, og at det opprettes kontakt med aktuelt hjelpeapparat for å få på plass nødvendige tjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven som vurderes nødvendig i forbindelse med botilbudet. Målgruppe Tilbudet skal gjelde bostedsløse enslige personer med ulike utfordringer som har behov for bistand til å finne seg egnet bolig, og som vurderes å kunne nyttiggjøre seg av et varig boligtilbud enten med eller uten bistand jf. helse- og omsorgstjenesteloven.

6 Om botilbudet og organisering av arbeidet Det midlertidige botilbudet er tenkt lokalisert i Kongens gate 60 og vil kunne ta imot inntil 7 beboere. Botilbudet har 7 hybler med to fellesrom/stuer, felles kjøkken, 3 felles bad/toalett, vaskerom med mulighet for vask/tørk av klær og kontorlokale. Botilbudet skal være et alternativ til pensjonat/hospits og andre private tilbud som benyttes i dag, og skal være et tilbud til enslige bostedsløse. Botilbudet er ikke tiltenkt familier med barn. En prosjektmedarbeider som skal bistå den enkelte med oppfølging, råd og veiledning er tenkt lokalisert delvis i boligen og delvis hos NAV Bodø. Arbeidet vil ha et miljøarbeidsrettet fokus der praktisk bistand vil stå sentralt. Botilbudet er tenkt oppstartet høsten 2013/vinter I tillegg til prosjektmedarbeider vil det være behov for stillinger til oppfølging i tiltaket. Tilsyn på kveld og natt vurderes som nødvendig for å ivareta ro og orden og for at den enkelte beboer skal ha trygghet i bosituasjonen. I tillegg til oppfølgingsressurs skal renhold av felleslokaler utføres jevnlig av innleid personell. Stillingene knyttet til prosjektet vil være organisert i helse og omsorgsavdelingen i Bodø kommune hos NAV Bodø. Videre detaljplanlegging av tiltaket med hensyn til personell/bemanning, turnus, ferieavvikling, HMS, eventuell innleie av vektertjeneste på kveld/natt skal utføres når vedtak om prosjektets gjennomføring er gjort. NAV Bodø har ansvar for videre detaljplanlegging av prosjektet i samarbeid med boligkontoret, tildelingskontoret, HO-stab og prosjektmedarbeider prosjekt boligpolitikk ved samfunnskontoret. Metodikk i arbeidet Det vil i utviklingsarbeidet opp mot den enkelte beboer bli lagt vekt på forebygging av videre bostedsløshet. Målsetting for utviklingsarbeidet vil være å etablere den bostedsløse i permanent privat eller kommunalt disponert bolig så raskt som mulig og innen tre måneder. Personen, der han eller hun er i dag, skal stå i sentrum og danne grunnlaget for det videre arbeidet. Med andre ord skal brukermedvirkning være en bærebjelke i tenkningen rundt tiltaket. Følgende metodikk vil være bærende i arbeidet: Før innflytting i botilbudet vil det bli fattet vedtak om midlertidig botilbud etter søknad fra den enkelte og behovsvurdering hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV 18 og 27. Det vil bli lagt vekt på behovsvurdering ved tildeling av plass til aktuelle beboere i tiltaket. For NAV Bodø er det avgjørende å kunne ha tilstrekkelig tilgjengelighet til hyblene samt ha beslutningsmyndighet om hvem som kan tildeles hybel. Det vil etter søknad fra den enkelte og behovsvurdering foretatt av tildelingskontoret bli fattet vedtak om oppfølging i tiltaket og/eller eventuelt etter etablering i egen bolig etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-7 samt 3-2 jf 3-1. Ved behov skal det avholdes samarbeidsmøter der den enkelte beboer, veileder hos NAV og prosjektmedarbeider deltar. Ved behov deltar andre instanser, som saksbehandler ved tildelingskontoret eller kontaktperson i hjemmetjeneste/oppfølgingstjeneste. Det vil i disse møtene i tillegg til boligrelatert fokus, være fokus på helse, arbeid, skolegang, kurs og/eller annen aktivitet. Ved overgang til etablering i egen bolig vil den enkelte kunne få oppfølging fra prosjektet etter behov i en periode på inntil 3 måneder. Oppfølgingen i egen bolig vil være målrettet rundt samme metodikk som punktvis nevnt under. Videre vil det i samhandling med den enkelte være fokus på følgende: Å knytte til andre hjelpeinstanser ved behov jf. helse- og omsorgstjenesteloven. Bodø kommunes tildelingskontor vurderer videre bistand etter søknad. Å ivareta økonomiske forpliktelser knyttet til å bo Å ivareta ro og orden i sitt boforhold

7 Å ivareta et godt forhold til sine naboer Å unngå unormal slitasje eller ødeleggelser i boligen Å skape stabilitet i bosituasjonen som kan gi mulighet for å mestre andre utfordringer i livet som arbeid, skolegang og relasjon til andre mennesker. Finansiering Det forutsettes at alle boenheter til en hver tid er utleid. NAV Bodø er ansvarlig for eventuell ledig hybelkapasitet og tomgangsleie dekkes av NAV. Forvaltningsutgifter, herunder kapitalkostnader, drift- og vedlikeholdsutgifter for aktuelle botilbud vil utgjøre en årlig kostnad på kr ,- som skal inntektsføres boligkontoret. Ekstra stillinger til oppfølgingsressurs deltid er stipulert til en årlig kostnad på kr ,-. Utgifter til renhold er stipulert til en årlig kostnad på kr ,-. Tiltaket skal finansieres med utleie av 7 hybler med oppfølging til en månedlig leie på kr ,- som vil utgjøre en årlig kostnad for Bodø kommune ved NAV Bodø på inntil kr ,-. Har beboerne eventuelle inntekter må egenandel beregnes og påregnes. Endelig bemanning og oppfølgingsstruktur vurderes i den videre prosjekteringen av tiltaket. Tiltaket er tenkt finansiert gjennom prosjektmidler til en prosjektmedarbeider stilling fra Fylkesmannen i Nordland samt husleieinntekter for utleie av boenheter innbetalt fra NAV Bodø. Budsjett per år Tiltak utgifter Aktivitet Beløp Prosjektmedarbeider 1 stilling ,- Husleie Kongens gate 60 (inntektsføres boligkontoret) 7 hybler ,- Ekstra oppfølgingsressurs 3 stillinger ,- Renhold av felleslokaler og kontor deltidsstilling 40000,- Sum ,- Finansiering inntekter Beløp Prosjektmidler Fylkesmannen i Nordland ,- Egeninnsats leieinntekter fra NAV Bodø ,- Sum ,- Vurderinger Konsekvensutredning økonomi Under følger betraktninger rundt økonomiske forhold knyttet til gjennomføring av tiltaket: Forventede kostnader knyttet til bruk av midlertidig bolig kommende to-tre år o Det forventes at kommunen ved NAV Bodø vil ha store kostnader knyttet til vedtak om midlertidig bolig de kommende 2-3 år. En markant økning i kostnader siste tre år, prognoser for 2013, vurdering av generelt leiemarkedet og kommunens mulighet til å anskaffe nye kommunalt disponible leieboliger, tilsier at kommunen ved NAV vil ha betydelige kostnadsmessige utfordringer til formålet i de nærmeste årene.

8 o Det forventes at kommunen vil ha store og økende kostnader til formålet uavhengig av etablering av «bolig nu». «Bolig nu» er et tiltak med formål å redusere disse kostnadene. Hvor raskt besparingene vil komme er noe usikkert, men det vurderes sannsynlig at besparingene også vil komme på kort sikt. I budsjett er det lagt opp til kostnader knyttet til drift av tiltaket som tilsvarer det samme som NAV Bodø i dag likevel vil ha ved å kjøpe botilbud i privat marked. På kort sikt forventes reduserte kostnader både ved raskere gjennomstrømming ved overgang til permanente boliger og ved at søkere velger bort tilbudet og likevel finner seg alternativ bolig på egen hånd. Det åpnes også for at budsjettert bemanning kan reduseres, og at en slik kan få ned kostnader, men dette må ses nærmere på i videre planlegging. Kommunale midlertidige botilbud eksisterer i flere store norske byer i dag, men tiltaket er nytt i Bodø-sammenheng og det vil være behov for å gjøre justeringer og «finne formen» både i en oppstartsfase og gjennom prosjektperioden. Bemanning o Behov for bemanning i tiltaket er knyttet til oppfølging opp mot videre boligkarriere dag og ettermiddag jf. metodebeskrivelse over, samt oppsyn av boligene deler av døgnet. Tiltaket er ikke tenkt heldøgnbemannet. Det er budsjettert med fire fulle stillinger som kan fordeles på mindre stillingshjemler. Det kan også være aktuelt å knytte vektertjeneste til oppsyn nattestid ved behov. o Tenkt lokalisering i Kongens gt. 60 er rett overfor politistasjonen. Lokalisering i ytterkant av sentrum og rett ved politistasjonen vurderes å ha forebyggende effekt med tanke på uro fra besøkende og beboere, og kan bidra til redusert behov for alltid å være flere på vakt samtidig. o Det er usikkerhet rundt konkret bemanningsplan, og dette må planlegges nærmere. Tiltaket og prosjektet vurderes å ha et potensiale for besparinger ved bruk av mindre enn fire fulle stillinger. Det vil i løpet av prosjektperioden være aktuelt å se på driftsformer som kan redusere bemanningen i tiltaket. Gjennomstrømming o Et sentralt mål for prosjektet er å redusere den totale bruken av midlertidig bolig, for slik å redusere kostnader NAV Bodø har til formålet. Dette vurderes mulig gjennom tettere oppfølging av den enkelte for å skaffe og kunne beholde permanent bolig. Tiltaket vil være det foretrukne alternativet for enslige bostedsløse som får vedtak om midlertidig bolig. Det vurderes også sannsynlig at enkelte vil velge bort det midlertidige botilbudet og likevel finne egen bolig eller annet boalternativ. Prosjektperiode o Tiltaket organiseres som et prosjekt for to år. Det gjøres en vurdering 6 måneder før prosjektperiodens slutt hvorvidt tiltaket skal videreføres, inkludert videre organisering og finansiering. o Generelt vil et vellykket prosjekt som både ivaretar målgruppen bedre og bidrar til reduserte kommunale utgifter vurderes rimelig å videreføre. Det er noe usikkert hvorvidt det fortsatt vil være behov for denne type tiltak etter prosjektperioden på to år, men det er svært sannsynlig at behovet fortsatt vil være til stede. I 2010 var kostnadene under en tidel av kostnadene i Prognose for 2013 viser ytterligere % økning i kostnader knyttet til formålet sammenlignet med En kombinasjon av tilfang nye kommunale boliger, andre boligsosial tiltak og økt generell boligbygging med påfølgende normalisering av leiemarkedet kan medføre mindre behov for midlertidig botilbud på sikt. Det er imidlertid klart at det vil være stort behov for midlertidig bolig de kommende 2-3 år basert på kortsiktig prognose for leiemarkedet, og kommunens mulighet til å anskaffe nye kommunalt disponible utleieboliger. Følgelig vil etablering av «bolig nu» ha en viktig funksjon i alle fall gjennom prosjektperioden på to år. Kostnader knyttet til tilpasning av lokalene i Kongens gt. 60.

9 o Kongens gt. 60 benyttes i dag som hybelhus. Det vurderes ikke nødvendig med større bygningsmessige tilpasninger for å kunne benytte huset til formålet midlertidig botilbud. Boligkontoret vil stå for tilpasninger og kostnadene er lagt inn i budsjett som husleie til boligkontoret. o Ved eventuell avvikling av «bolig nu» ved prosjektperiodens slutt vil det kunne være flere andre formål huset kan være egnet for og som ikke vil medføre behov for større bygningsmessige tilpasninger. Prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland o Fylkesmannen har gitt muntlig tilsagn om tilskudd på kr ,- pr. år i prosjektperioden. Tilskuddsmidlene for 2013 er fordelt og beløpet er maksimalt av det kommunen kan forvente i denne omgang. o Egeninnsatskravet fra fylkesmannen er minst 50%. Tiltaket er budsjettert med egeninnsats på ca. 78%. Basert på usikkerhet rundt bemanningsbehov vurderes det per i dag ikke mulig å budsjettere med lavere egeninnsats. Besparelser vedrørende til bemanning bør likevel vurderes ved detaljplanleggingen av prosjektet og løpende gjennom prosjektperioden. Videre vurderinger Som det fremgår av bakgrunn for saken har Bodø kommune betydelige utfordringer med bostedsløshet og kommunen har store utgifter i form av ikke budsjettert økonomisk sosialhjelp til pensjonat, hospits og andre private midlertidige botilbud. Dette er en situasjon som vurderes lite tilfredsstillende for den enkelte bostedsløse og som medfører store kostnader for kommunen. Det vurderes å være behov for å utvikle nye metoder i arbeidet med bostedsløshet, og det er ønskelig å utvikle kompetansemiljø som kan møte utfordringene den enkelte som står uten bolig møter i hverdagen. Det er videre behov for å få til et midlertidig botilbud som kan bistå den bostedsløse til å finne egnet bolig på en nøktern og effektiv måte. Det legges opp til at mellom 20 og 30 bostedsløse skal kunne tilbys tiltaket i løpet av første året, men det er rimelig å anta at gjennomstrømmingen i tiltaket kan bli noe høyere. Midlertidig botilbud som pensjonat, hospits og andre private midlertidige botilbud vurderes som et lite tilfredsstillende tilbud til bostedsløse. Opphold i slike midlertidige botilbud uten fokus på å gi den enkelte bistand til å finne mer permanent bolig, vurderes uhensiktsmessig og medfører svært lang oppholdstid i det midlertidige botilbudet, samt høye utgifter for kommunen. Videre er det utfordrende å komme i posisjon for å yte nødvendig bistand jf. helse- og omsorgstjenesteloven for å ivareta bolig, helse eller aktiviteter når personer bor midlertidig, det være seg på hospits eller hos tilfeldige bekjente. Bodø kommune ser behov for å øke kvaliteten på midlertidig botilbud slik at den enkelte bostedsløse i samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser i større grad kan ha fokus på å skaffe seg mer permanent boforhold og samtidig kunne følge opp arbeidstiltak eventuelt helsetiltak. NAV Bodø har over lang tid hatt beboere i lite tilfredsstillende private botilbud som vil kunne flytte inn i et midlertidig botilbud med oppfølging i kommunal regi omgående. Et delvis bemannet midlertidig botilbud i kommunal regi som NAV Bodø kan ha tilgang til og som kommer istedenfor dagens bruk av private tilbud, vurderes av NAV som viktig å kunne få til. Kommunene har en lovfestet plikt til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv, og kan følgelig ikke avslå søknader om midlertidig botilbud til personer i en slik situasjon. Et midlertidig botilbud med oppfølging, råd og veiledning i den hensikt å skaffe den bostedsløse raskere fast bopel, og som kan gi den enkelte bedre forutsetninger til å beholde bopelen, vurderes i forebyggingsøyemed som en god samfunnsmessig investering og vil sannsynligvis føre til reduksjon i utgiftene til midlertidig bolig. Tiltaket vil i tillegg være i tråd med prinsippet om hjelp til selvhjelp som lov om sosiale tjenester i NAV bygger på.

10 Mange bostedsløse som får tilbud om permanent bolig vil erfaringsmessig ikke mestre sitt boforhold og risikerer raskt å havne i bostedsløshet igjen. Gjennom tett oppfølging av brukerne av tiltaket vil det være mulig å avdekke den enkeltes hjelpebehov, og å etablere kontakt med andre deler av hjelpeapparatet som kan være med å forebygge ny bostedsløshet etter etablering i permanent bolig. Dette vurderes viktig for den enkelte, men vil i tillegg være besparende for kommunen ved at en unngår at ny bostedsløshet finner sted og dermed unngår nye utgifter til midlertidig botilbud. Det bemannede midlertidige botilbudet «bolig nu» vil være det primære midlertidige botilbudet som tilbys enslige bostedsløse som innvilges bistand etter lov om sosiale tjenester i NAV 18 og 27. Tiltaket vil med andre ord ikke være et supplement til dagens løsninger men det foretrukne alternativ som den enkelte enslige bostedsløse tilbys. Det vurderes ikke urimelig at det stilles krav til egeninnsats for å skaffe annet varig boforhold og det vil derfor i langt de fleste tilfeller også være rimelig å gi avslag på søknad om midlertidig bolig hvis søker ikke ønsker å benytte seg av «bolig nu». Hvorvidt tilbud om bemannet botilbud med oppfølging fører til at søkere reserverer seg fra å søke om midlertidig bolig er usikkert, men det vurderes at en slik ordning bidrar til å sikre at det er personer som faktisk har behov for midlertidig botilbud som får dette. Utgiftene til midlertidig botilbud er en ikke budsjettert utgift knyttet til økonomisk sosialhjelp, men er en betydelig og reell utgift Bodø kommune ved NAV Bodø har, og som derfor vurderes klart hensiktsmessig å innarbeide i kommende års budsjetter. Foreløpige tall fra NAV for januar, februar, mars og april måned 2013 viser en økning av utgiftene sammenlignet med Konklusjon og anbefaling Bodø kommune ønsker gjennom prosjekt «bolig nu» å bedre kvaliteten på midlertidig botilbud, å redusere lengden på bruk av midlertidig botilbud og samtidig redusere kostnadene til formålet. Bodø kommune ønsker å bedre kvaliteten i tilbud til bostedsløse gjennom botilbud i kommunal regi med praktisk oppfølging, råd og veiledning til den enkelte bostedsløse hvor målet skal være å ruste den enkelte til å kunne etablere seg i varig boforhold i løpet av tre måneder. Bodø kommune ønsker gjennom det midlertidige botilbudet å få bedre kontroll med tiltak og virkemidler for å ivareta kommunens forpliktelse knyttet til bostedsløse. Saksbehandlere: Reidar H. Skogli prosjektmedarbeider Trykte vedlegg: Vedlegg Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommualdirektør

11 1 Kostnader Nav - midlertidig botilbud

12

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset. Formannskapssalen. Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: Kl. 13:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset. Formannskapssalen. Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: Kl. 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: Kl. 13:00 Rådhuset. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Daniel Wie Sandbakk Reidar Skogli - Boligpolitisk utviklingsprosjekt i Bodø Agenda 1. Utgangspunkt for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23546/2012 2011/1064 2 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/17 Komitè for levekår 03.05.2012 12/23 Komite for plan, næring og miljø

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014

Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014 Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2014 23882/2014 2012/8622 146 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Råd for funksjonshemmede 22.04.2014 14/2 Ruspolitisk råd 22.04.2014 14/7 Formannskapet

Detaljer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.12.2012 75323/2012 2012/8828 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Eldrerådet 28.01.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede 29.01.2013 Ruspolitisk

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2 Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE 1. 0 Hensikt med prosjektet "Utvikle faglige og organisatoriske tilnærminger som bidrar til å bryte den onde sirkelen for de særlig vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer