I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett."

Transkript

1 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for boligaksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling i avholdes torsdag 10. mai 2012 kl. 18:00 på Etterstad videregående skole. Etterstadsletta 5, inngang Biskop Jens Nilssøns gate. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)Valg av møteleder B)Opptak av navnefortegnelse C)Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen D)Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Behandling av regnskap for 2011 og disponering av årsresultatet. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg, se side VALG AV TILLITSVALGTE A)Valg av 1 styremedlem for 2 år B)Valg av 3 varamedlemmer for 1 år C)Valg av valgkomité D)Valg av andre utvalg/komiteer Oslo, Styret i Geir Haatveit /s/ Dantcho Petkov /s/ Thomas Plettenberg /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har boligaksjeselskapets tillitsvalgte vært følgende: Leder Geir Haatveit Arnljot Gellines Vei 33 Styremedlem Dantcho Petkov Arnljot Gellines Vei 31 Styremedlem Thomas Plettenberg Arnljot Gellines Vei 29 Varamedlem Ragnhild Ensrud Arnljot Gellines Vei 33 Varamedlem Helge Veum Arnljot Gellines Vei 29 Valgkomiteen Valgkomite Jorge Luiz Mendes Arnljot Gellines Vei 33 Valgkomite Ole Jørgen Olsen Arnljot Gellines Vei 29 Valgkomite Eldrid Eiken Stangeland Arnljot Gellines Vei 33 Styrets medlemmer består i dag av ingen kvinner og 3 menn. Boligaksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om boligaksjeselskapet Boligaksjeselskapet består av 195 leiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Boligaksjeselskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse: Arnljot Gellines Vei 29 Arnljot Gellines Vei 31 Arnljot Gellines Vei 33 Boligaksjeselskapet har følgende gårds- og bruksnummer : Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i boligaksjeselskapet. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har 1 ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Boligaksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Boligaksjeselskapets revisor er Ernst & Young AS.

4 Side 4 Styret Henvendelser til styret skal fortrinnsvis skje skriftlig til e-post: eller til styrets postkasse i blokk A. Se boligaksjeselskapets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Vaktmester Bjørn Stenersen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i boligaksjeselskapet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmester kan kontaktes på telefon , e-post: Telefontid er hverdager kl Utenom telefontiden betjenes telefonen av styret/vaktmester for akutte henvendelser f.eks. vannlekkasjer. Parkering Boligaksjeselskapet har garasjer som eies av aksjonærer, garasjeplassen følger leilighet ved salg eller kan selges fritt til andre aksjonærer i selskapet. Boligselskapet disponerer også et antall parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker leie parkeringsplass kan ta kontakt med styret. Nøkler/skilt Nøkler og skilt selges av vaktmester, som kontaktes på e-post: Vaskeri Det er fellesvaskeri i hver blokk. Påfyll av vaskekort kjøpes av vaktmester. Forsikring Boligaksjeselskapets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av boligaksjeselskapets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om boligaksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er boligaksjeselskapets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til vaktmester.

5 Side 5 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Boligaksjeselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Når det gjelder bredbånd gir selskapets avtale med Canal Digital bedre betingelser enn Telio. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV / Internett Canal Digital er boligaksjeselskapets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Et utvalg kanaler er inkludert i husleien; samt en digitaldekoder med opptaksfunksjon (HD- PVR-dekoder). Ønskes flere kanaler må den enkelte beboer kontakte Canal Digital selv. Kostnaden for dette må beboer selv betale. Alle leiligheter har internettilgang fra Canal Digital inkludert i husleien. Det er mulig å bestille høyere hastighet, eventuell hastighetsøkning betales av den enkelte beboer. PVR-dekoderen og internettmodemet skal følge leiligheten. Dersom disse mangler må tidligere beboer kontaktes og eventuelt holdes økonomisk ansvarlig. Oversikt og priser på ekstra TV-kanaler og gjeldende hastigheter på internett får du ved å kontakte Canal Digital. Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Leverandør av elektrisk kraft til fellesområdene er Kraftinor AS. Avtalen er en spotprisavtale med 0,375 øre/kwh i påslag.

6 Side 6 Avtale om oljeleveranse Boligaksjeselskapet er tilsluttet OBOS avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass og andre fyringsrelaterte produkter. Rabatten gis på Statoils til enhver tid gjeldende listepris. Ved utgangen av 2011 var rabatten på inntil 174,5 øre pr liter olje eks. mva. Boligaksjeselskapet har tiltrådt denne avtalen. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig.

7 Side 7 Større vedlikehold og rehabilitering Nye heiser inkludert motorer og styresystem ENØK prosjekt - Skiftet radiatorkraner Installering av varmepumpe Skiftet varmtvannsberedere Elektrisk anlegg utskifting/oppgradering Det elektriske anlegget er i sin helhet skiftet ut samt at det er gjort en oppgradering med hhp kapasitet sikringstrørrelser Installert døråpnere i alle utganger Rens av ventilasjonsanlegg, alle blokker Heisstolene pusset opp Inngangspartier pusset opp, Nye postkasser installert Oppganger pusset opp Oppgangene ble malt og dører inn til den enkelte leilighet ble skiftet ut Uteområde, rehabilitering av plener og beplantning Fyrkjele, etterisolering av fyrkjele ble gjort Portelefoner, nytt anlegg installert Fasadeoppussing, hele fasade ble pusset opp Heiser, heisene ble rehabilitert Vinduer og balkongdører Vinduer og balkongdører ble skiftet ut Fyrkjele, Ny fyrkjele ble installert, samt Kulvert for sentralvarme ble isolert

8 Side 8 Styrets arbeid ENØK-prosjektet Arbeidet med utskifting og oppgradering av fyringssystemet ble startet høsten Samtlige varmtvannsberedere ble skiftet ut. De gamle berederne var fra byggeår, og var utrangerte. Radiatorkraner i leilighetene er skiftet med termostartstyrte ventiler. Det er videre boret 28 energibrønner og installert varmepumper i samtlige blokker. Varmepumpene vil iht. prognoser gi betydelige besparelser i fyringsutgiftene. Arbeidet med utbedring av fyringsanlegget førte til at anlegget i en periode måtte styres manuelt. Dette arbeidet er blitt utført av vaktmester, samt styret på kveldstid/helger. Utskifting av radiatorkraner medførte mye bryderi for beboere, samt omfattende ekstraarbeid for styret. I perioden kranene ble skiftet ut holdt styret daglige planleggingsmøter med utførende rørlegger. Det gjenstår noe etterarbeid for å sluttføre arbeidet, som planlegges gjennomført etter fyringssesongens slutt. Det er avholdt ukentlige fremdriftsmøter med ENØK-konsulent og firmaer som har stått for utførelsen av prosjektet. Deltakere fra styret og/eller vaktmester har deltatt på samtlige møter. Referater fra disse møtene har blitt løpende publisert på selskapets hjemmesider slik at beboerne kan oppdatere seg på fremdriften av prosjektet. Styret har i tillegg løpende fulgt opp arbeidene som er gjort ved morgenmøter med vaktmester og entreprenører flere ganger i uken i hele prosjektperioden. Nye heiser Som følge av pålegg fra Heiskontrollen ifm. nye sikkerhetsforskrifter. var det nødvendig å utføre betydelige arbeider på heisene. På ekstraordinær generalforsamling i 2011 ble det besluttet å gjennomføre en total rehabilitering av heisene. Heisene er skiftet ut med nye heiskabiner med innerdør, nye motorer og styresystemer. I blokk A og C er en lille heisen utvidet til også å gå til hhv. en og to etasjer ekstra. Heisene er tilpasset blinde/svaksynte med taleindikasjon på etasjer, samt har installert strømsparingsfunksjon for å spare energi. Ny avtale Canal Digital Styret forhandlet frem en ny avtale for levering av internett og tv-signaler med Canal Digital. Det ble foretatt en anbudskonkurranse i flere runder mellom Canal Digital og Get. De to leverandørene ble presset på priser og hva de kunne levere. Resultatet ble en besparelse i forhold til tidligere avtale, og en økning i tjenestetilbudet. Hver husstand fikk internett inkludert, samt ble oppgradert til PVR-dekoder. Avtalen gjelder i tre år. Asfaltering av gangvei Styret søkte og fikk innvilget støtte fra Oslo Kommune på utbedring av gangveien fra parkeringsplassen til gangbroen. Sommeren 2011 ble det lagt drenering, opparbeidet støttemur, og asfaltert. Hele kostnaden ble betalt av Oslo Kommune. Rammeavtale med Kreativ Elektro Virksomheten til Valkyrien, som stod for oppgradering av elektrisk anlegg i blokkene i 2010 ble tatt over av Kreativ Elektro. Kreativ Elektro overtok reklamasjonsansvaret for arbeidet som ble utført ifm. oppgraderingen. Det ble i den forbindelse inngått en rammeavtale. Dette innebærer at også beboere i selskapet kan benytte Kreativ Elektro til rabatterte priser.

9 Side 9 Sikkerhet Som en oppfølging av styrets HMS-ansvar ble det ble gjennomført en omfattende opprydning av gjenstander hensatt i oppgangene. Oppgangene er å betrakte som rømningsveier, og styret innhentet i den forbindelse retningslinjer mhp. brannvern fra både Oslo brann- og redningsetat og Norsk Brannvernforening. Det ble oppfordret til å skifte batteri i røykvarsleren på «Røykvarslerens dag». Vaktmester har vært behjelpelig med utskifting av batteri for de som trenger bistand. Det er installert jordfeilvern i alle fellesvaskerier for å oppgradere personsikkerheten. Barnevognsparkering Rommene som tidligere var brukt til søppeloppsamling fra søppelsjaktene er blitt ryddet, pusset opp og avsatt til parkering for barnevogner. Rommene ligger i inngangspartiene til hver blokk og egner seg godt til formålet. Utskifting av vaskefirma Det ble engasjert vaskefirma, som løpende er blitt fulgt opp av styret. Informasjon Styret har løpende fulgt opp henvendelser på e-post og telefon, både fra beboere og eksterne parter slik som f.eks. eiendomsmeglere. Styrets vakttelefon har vært betjent 365 dager i året, og har rullert mellom styremedlemmene. Det er mottatt en rekke henvendelser til denne. Akutte henvendelser som f.eks. vannlekkasjer er blitt fulgt opp øyeblikkelig. Styret har også vært behjelpelig med henvendelser som gjelder andre forhold, slik som problemer med elektrisk anlegg, lekkasje i radiatorer og lignende. Styret har fortsatt praksisen med å legge ut styreprotokoller på hjemmesiden slik at beboerne kan holde seg oppdatert om styrets arbeid. Hjemmesidene er videre blitt løpende oppdatert med informasjon hva gjelder pågående prosjekter, herunder oppgraderinger av det elektriske anlegget, varslede vann- og strømstans og øvrige driftsrelaterte forhold. Hjemmesidene på har gjennomsnittlig seks besøkene per dag. Det er publisert tilsammen ti nyhetsbrev, som er delt ut i alle postkasser samt publisert på selskapets hjemmesider. Det er utarbeidet en informasjonsperm som er utdelt til alle nye beboere (nye eiere og godkjente fremleietakere). Permen inneholder, i tillegg til husordensregler og vedtekter informasjon om bl.a.vaktmestertjenesten, brannvern og branninstruks, informasjon om bruk av vaskerier, kabel-tv/internett og aktuelle søknadsskjemaer. Informasjonspermen er utarbeidet i samarbeid mellom styret og tillitsvalgte i blokkene. Styret har tilstrebet seg å levere ut informasjonen personlig. Der dette ikke har vært mulig, har informasjon blitt gitt på dørmatte/postkasse. Innholdet i informasjonspermen har bitt løpende oppdatert i løpet av året. I 2011 mottok og besvarte styret i overkant av 300 e-postmeldinger fra beboere.

10 Side 10 Øvrig arbeid Det ble i 2011 avholdt 12 styremøter. Styret har fulgt opp arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester. Styret har stått for administrasjon og innkreving av leie for parkeringsplasser samt administrasjon av betalingsordningen for fellesvaskeriene. Dessverre opplevde vi innbrudd i postkassene ved flere anledninger i 2011/12. På bakgrunn av dette besluttet styret å foreta en forsterkning av postkassestativene med nye hovedlåser samt forsterkede beslag på dørene. Med virkning fra 1. januar 2012 ble strømleverandør skiftet til Kraftinor AS. Bakgrunnen for skiftet var eksisterende avtale via OBOS gikk ut, uten at OBOS hadde fremforhandlet nye avtalevilkår. Styret har foretatt måking og strøing av utearealene når vaktmester har hatt fri. Det er gjennomført én dugnad i perioden.

11 Side 11 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligaksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om boligaksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Selskapets egenkapital er mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Dette skyldes at selskapets regnskapsførte eiendeler ikke gjenspeiler reell verdi, idet tomte- og bygningsverdi er verdsatt til anskaffelseskostnad som er betydelig lavere enn faktisk verdi, og at større vedlikeholdsoppgaver er kostnadsført isteden for å ha blitt aktivert. Selskapet vil også i årene fremover ha større rehabiliteringsarbeider for gjennomføring, disse arbeidene forventes å bli finansiert ved låneopptak. Styret legger opp til årlige overskudd fra den ordinære driften, beregnet etter ordinære regnskapsmessige prinsipper, som foruten å dekke avskrivninger og renter på lån vil gi overskudd. Selskapets likviditet anses tilfredsstillende. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av parkeringsleie, inntekter fra fellesvaskerier og skadeoppgjør fra if-skadeforsikring for skade i Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr Avviket i henhold til budsjett, skyldes i hovedsak at Enøk prosjektet ikke var lagt inn i budsjettet. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket er kostnader til Enøk prosjektet som er belastet med kr ,-, og oppgradering av heisene med kr ,-.. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

12 Side 12 BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til fullføring av Enøk prosjektet og oppgradering av heisene. Endring av felleskostnadene Styret legger opp til at felleskostnadene økes med 3 % med virkning fra 1. juli Økningen gjøres på bakgrunn av generell prisstigning spesielt kommunale avgifter. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2011, justert for forventede besparelser ifm. ENØK-prosjektet, som først får virkning 2. halvår Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på boligaksjeselskapets skadehistorikk. Lån Boligaksjeselskapet har lån to lån i OBOS Lån & Spar avdeling boligselskaper. Et er serielån med flytende rente 4,15 % som er nedbetalt juni 2014 og et annuitetslån med flytende rente 4,15 % som er nedbetalt august For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Geir Haatveit /s/ Dantcho Petkov /s/ Thomas Plettenberg /s/

13 Side 13 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo Oslo Atrium, P.O.Box 20, NO-0051 Oslo Foretaksregisteret: NO MVA Tlf.: Fax: Medlemmer av Den norske Revisorforening Til generalforsamlingen i REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET Vi har revidert årsregnskapet for, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. STYRETS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKAPET Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

14 Side 14 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet for avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2011 og av dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. ANDRE FORHOLD Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at budsjettallene i resultatregnskapet ikke er underlagt revisjon. UTTALELSE OM ØVRIGE FORHOLD KONKLUSJON OM ÅRSBERETNINGEN Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 20. april 2012 ERNST & YOUNG AS Kjetil Andersen statsautorisert revisor sign.

15 Side 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap

16 Side 16 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL

17 Side 17 GJELD Pensjonsforpliktelser LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR NYGÅRDKOLLEN BOLIGAKSJESELSKAP GEIR HAATVEIT/s/ DANTCHO PETKOV/s/ THOMAS PLETTENBERG/s/

18 Side 18 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Brensel Felleskostnader Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering Automatpenger Opprydning kundereskontro IF, skadeoppgjør varmeelement fra Redusert med 80 % aldersfradrag SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

19 Side 19 NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr Jfr. note 11 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD UTSKIFTING AV VARME- OG VARMTVANNSANLEGG: Alfa Olis Gass & VVS AS Rørleggersentralen AS Elektro-Sivert Installasjon AS Thermo Control AS, varmepumper Autoligic AS, Automatikk Båsum Boring AS Enøk Engineering AS, tilstandsvurdering/utredning REHABILITERING AV HEISER: Melbye Heisservice AS SUM REHABILITERING Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring -335 Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

20 Side 20 NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift -781 Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el. bereder Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid / soppkontroll Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -490 Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -400 Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer