Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT"

Transkript

1 Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

2 Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand skole og Birkeneshallen. Boligområdet får atkomstvei fra RV 402 i øst. Fra Birkeland sentrum kommer du til boligområdet ved å følge RV 402 mot Lillesand. Atkomstveien ligger på høyre side, ca. 2 km øst for Birkeland sentrum. ca. 500 meter før avkjørselen til Tveide. Reguleringsplanen gjelder for et større område med ca. 200 boliger. Kommunens del av feltet er det første man kommer til langs atkomstveien og omfatter ca 65 boenheter. Boligområdet Birkenes kommune har fokus på miljø og energisparende tiltak. Det har derfor blitt utarbeidet stimuleringstiltak for miljøvennlig utbygging, sammen med en oversikt over anbefalinger og andre støtteordninger som finnes på dette området, se vedlegg. Selve boligområdet består av flere mindre delfelt. For å få til et bra helhetlig inntrykk, har det blitt utarbeidet et fargekart i jordfarger. Kontaktpersoner Har du spørsmål vedrørende noen av punktene nedenfor kan du ta kontakt med følgende personer: Reguleringsplan og bestemmelser: Overingeniør Steinar Aas Vei, vann og avløp: Overingeniør Kjell L. Andersen Tomtetildeling og tomtepriser: Saksbehandler eiendom Merete H. Birknes Tomtegrenser og målebrev: Overingeniør Ole Andreas Ramlet Alternativt: tlf

3 Tomtepriser Natveitåsen boligområde Tomt nr. Adressenavn Adr.nr. Gnr/bnr Areal Pris Limoen 21 Limoen 21 87/ Natveitåsen 125 Natveitåsen / Natveitåsen 127 Natveitåsen / Natveitåsen 129 Reservert Natveitåsen / Natveitåsen 138 Natveitåsen / Natveitåsen 140 Natveitåsen / Natveitåsen 146 Natveitåsen / Natveitåsen 147 Natveitåsen / Natveitåsen 149 Natveitåsen / Natveitåsen 151 Natveitåsen / Prisene justeres årlig iht. til konsumprisindeksen. Neste gang Tomtene leveres med tekniske anlegg til tomtegrense. I tillegg til de ovenfornevnte priser kommer: 1. Gebyr for kartforretning og tinglysning av målebrev. 2. Tinglysning av skjøte og dokumentavgift. 3. Tilkoblingsavgift for vann og kloakk etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Det tas forbehold om feil i materialet.

4

5 Bestemmelser til bebyggelsesplan for Natveitåsen Nord 1. Generelt Bebyggelsesplanens bestemmelser er i tillegg til reguleringsplan for Natveitåsen, vedtatt av kommunestyret den Bebyggelsesplanen omfatter delområdene betegnet B1-1 og 2, B2-1, 2 og 3, B3, B4-1 og 2, B5-1 og 2, B10-1 og 2, FR1, FR2, FR3, FR4, FR5, FR6, FR7, FR8, FR9 og FR10, FA1, FA2, FA3, OG FA4, FP1, FP2 og FP3. Bestemmelsene er datert Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven 25 til: - Byggeområder Boliger m/ tilhørende anlegg - Offentlige trafikkområder Kjøreveg, parkering, annen veggrunn, Gang-/ sykkelveg, fortau - Offentlige Friområder Offentlig friområde, anlegg for lek - Fareområder Høyspenningsanlegg - Spesialområder Frisiktsone ved veg, Annet spesialområde Trafo - Fellesområder Felles avkjørsel, Fellesareal for garasjer 2. Byggeområder (PBL ledd nr 1) 2.1 Byggeområder generelt Bebyggelsen skal benyttes til boligformål. Ny boligbebyggelse skal tilpasses skrånende terreng. Tillat høyeste mønehøyde er 7,5 meter over hovedetasje i h.h.t. plankart. Tomtedeling er vist i bebyggelsesplanen. Hver enkelt boligtomt som er vist i plan, kan ikke deles videre, eller slås samen. Plassering og utforming av andre bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på byggemeldingen selv om disse arbeidene ikke skal utføres samtidig med boligen. I byggesøknaden skal det framgå terrenginngrep på den enkelte tomt, med minimum 2 profiler. Utvendige boder skal plasseres på privat tomtegrunn, og innenfor angitte byggegrenser. Alle forstøtningsmurer skal byggemeldes og oppføres i naturstein. Maksimum høyde skal være 1,5 meter. Skjæringer og fyllinger for veier skal jordkles og sås til. For hver boenhet skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser på egen grunn, og 1 ekstra biloppstillingsplass for hver hybel. Enkel garasje regnes som en biloppstillingsplass. Garasjens størrelse skal være maks 50 m2 og mønehøyde målt fra ferdig gulv skal ikke overstige 5 meter. Det er ikke tillatt med underetasje/kjeller, og det er ikke tillatt å innrede rom til boligformål i garasjen. 2 Garasje kan plasseres utenfor regulerte byggegrenser med følgende bestemmelser: Garasje med inn/utkjøring vinkelrett på veg skal plasseres minimum 5 meter fra eiendomsgrensa til veg. Garasje med inn/utkjøring parallelt med veg skal plasseres minimum 1,5 meter fra eiendomsgrensa til veg. Alle bygg i området skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Det skal utarbeides en felles fargepallett i jordfarger for hele området.

6 2.2 Byggeområde B1-1 og B1-2 I området skal det bygges 12 eneboliger i kjede, 6 boliger på hver side av vegen, med en boenhet pr tomt. Hver bolig er en boenhet og det tillates ikke ekstra utleieenhet i disse områdene. I plankartet er det satt en BYA=75 % for å få plass til boder, verandaer mm. Byggesøknad skal fremmes/behandles samtidig for alle bygninger i felt B1-1 og B1-2. Fire av de tolv boenhetene skal ha livsløpsstandard. Boligbebyggelse skal plasseres som vist på plankartet. Bygningene skal oppføres som 2 etasjes bygg hvor underetasje er nedgravd i bakkant. Bygningene skal ha pulttak med takvinkel grader, hvor hoveddelen skal ligge mot øst. Alle bygningene i delområdet skal ha ens utforming, fasadekledning og fargesetting. Det kan nyttes kontrastfarger på enkelte bygningselementer; herunder dører og vinduer. 2.3 Byggeområde B2-1, B2-2 og B2-3 I området skal det bygges 17 eneboliger, med en bolig pr tomt. All bebyggelse skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser. Tomt nr 10 fylles opp til kote +84,5 moh. Støy: For byggeområde B2-1, tomt 4, 5 og 6, skal støy tas opp i bygningskroppen. Nye bygninger skal ha en takvinkel mellom grader. Mellom grader for pulttak. 2.4 Byggeområde B3 I området skal det bygges 3 eneboliger, med en bolig pr tomt. Byggesøknad skal fremmes/behandles samtidig for alle bygninger i felt B3. Bygningene skal oppføres som 2 etasjes bygg hvor underetasje er nedgravd i bakkant. Bolig nr. 1 skal oppføres med delt planløsning. Bygningene skal ha pulttak med takvinkel grader, hvor hoveddelen skal ligge mot øst. Alle bygningene i delområdet skal ha ens utforming, fasadekledning og fargesetting. Det kan nyttes kontrastfarger på enkelte bygningselementer; herunder dører og vinduer. 2.5 Byggeområde B4-1 og B4-2 I området skal det bygges 9 eneboliger, med en bolig pr tomt. To av de ni boenhetene skal ha livsløpsstandard. Nye bygninger skal ha en takvinkel mellom grader. Mellom grader for pulttak. 2.6 Byggeområde B5-1 og B5-2 Tre av de elleve boenhetene skal ha livsløpsstandard. I området B5-1 skal det bygges 8 eneboliger i kjede, med en boenhet pr tomt. Bygningene i området B5-1 skal oppføres som 2 etasjes bygg hvor underetasje er nedgravd i bakkant. Bygningene skal ha pulttak med takvinkel grader, hvor hoveddelen skal ligge mot øst. Alle bygningene i delområdet skal ha ens utforming, fasadekledning og fargesetting. Det kan nyttes kontrastfarger på enkelte bygningselementer; herunder dører og vinduer. Byggesøknad skal fremmes/behandles samtidig for alle bygninger i felt B5-1. I området B5-2 skal det bygges 3 eneboliger, med en boenhet pr tomt. Nye bygninger skal ha en takvinkel mellom grader. Mellom grader for

7 pulttak. Bolig og garasje i B5-2 skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser. Garasjer skal integreres i boligene Byggeområde B10-1 I området skal det bygges 7 eneboliger, med en boenhet pr tomt. Byggesøknad skal fremmes/behandles samtidig for boligene i felt B10-1. Nye bygninger skal ha en takvinkel mellom grader. Mellom grader for pulttak Byggeområde B10-2 I området kan det bygges 4-8 boenheter i kjede/tun. Området skal byggemeldes under ett. Bygningene skal oppføres som 2 etasjes bygg hvor underetasje er nedgravd i bakkant. Bygningene skal ha pulttak med takvinkel grader, hvor hoveddelen skal ligge mot felles parkering FP3. Ved bruk av mellombygg for bifunksjoner skal disse oppføres i maksimum en etasje med begrensinger som for garasjer. Bygningsmassen skal ha ens utforming, fasadekledning og fargesetting. Det kan nyttes kontrastfarger på enkelte bygningselementer; herunder dører og vinduer. Det skal sammen med byggesøknaden utarbeides en illustrasjonsplan for området. 3. Offentlige trafikkområder (PBL ledd nr 3) Veier skal anlegges i tråd med bebyggelsesplanen, med hensyn til bredder og kurvaturer. Det skal opparbeides offentlige parkeringsplasser (gjesteparkering) i tråd med kommunens vedtekter, som vist på planen (OFF.P. 1 (5 plasser) og OFF.P. 2 (2 plasser)). En av plassene skal tilpasses funksjonshemmede. Skjæringer og fyllinger for veier skal kunne legges på tilstøtende tomter/eiendommer selv om disse arealene ikke er regulert til trafikkformål. Vegen Lina er regulert til offentlig gang-/sykkelveg som vist i plan. Etter inngrep i Lina, i forbindelse med tilrettelegging av vann og avløp, belysning med mer, skal den tilbakeføres med grusdekke til samme stand som den har i dag. 4. Friområder FR1-10 (PBL ledd nr 4) Alle grøntarealer mellom byggeområdene er regulert til friområder. Terreng og vegetasjon skal søkes bevart. Det er ikke tillatt å skade terreng og vegetasjon i friområdene ved opparbeidelse av byggeområder og veger. Fjerning av trær er kun tillatt med kommunens samtykke. Eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. Stier som er vist i bebyggelsesplan skal opparbeidelse i tråd med kommunens tekniske norm for veier og stier på friområder. I FR 5 skal det opparbeides balløkke, kvartalslekeplass og sandlekeplass. Det skal etableres sandlekeplassene i FR4, FR6 og FR7. Det skal settes opp forskriftsmessig gjerde i grensa mellom lekeplass og offentlig veg. Friarealene kan nyttes som areal for snøopplag. Det skal utføres nødvendige sikringstiltak av bratte skrenter i friområdene. Det tillates fremføring av nedgravde vann- og avløpsledninger gjennom friområdene. Traseene skal søkes opparbeidet så smale som mulig. 5. Fareområde (PBL ledd nr 5)

8 Høyspenningsanlegg: Det skal settes av et fareområde på 4 meter rundt hele formålet Annet spesialområde. Tiltak i fareområdet må avklares med trafoeier og Birkenes kommune. 6. Spesialområder (PBL ledd nr 6) Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane. Annet spesialområde: I området kan det oppføres transformator for el-tilførsel og annen telekommunikasjon til området, som vist på planen. 7. Fellesområder (PBL ledd nr 7) 7.1 Parkeringsplasser Det skal opparbeides felles parkeringsplasser for beboere, som vist i plan. FP1 er felles for boligene f.o.m. 1 t.o.m. 6 i boligfeltet B1-1. FP2 er felles for boligene f.o.m. 7 t.o.m. 12 i boligfeltet B1-2. Det er avsatt fellesområde for garasjer og parkering (FP1 OG FP2), hvor garasje kan bygges. Garasjer i område FP1 og FP2 skal oppføres med samme materialer som beskrevet for område B1-1 og B1-2. FP3 er felles for boligene i boligfeltet B10-2. Det er avsatt fellesområde for garasjer og parkering (FP3). 7.2 Felles veg/atkomst Det skal opparbeides felles atkomster for beboere, som vist i plan. FA1 er felles for boligtomtene i boligfeltet B1-1 og B1-2. Det tillates ikke parkering i reguleringsformålet Fellesområde - felles avkjørsel, FA1. FA2 er felles for boligtomtene 2, 3, 4, 5, 6 i boligfeltet B2-1, og for boligtomtene 2 og 3 i boligfeltet B2-2. Det tillates ikke parkering i reguleringsformålet Fellesområde - felles avkjørsel, FA2. FA3 er felles for boligtomtene i boligfeltet B3. Det tillates ikke parkering i reguleringsformålet Fellesområde - felles avkjørsel, FA3. FA4 er felles for boligtomtene 1, 2, 3, 4, 5 i boligfeltet B10-1. Det tillates ikke parkering i reguleringsformålet Fellesområde - felles avkjørsel, FA4. Felles private atkomster skal eies i fellesskap av brukerne, med felles ansvar for drift og vedlikehold. 8. Rekkefølgekrav Det vises til godkjente rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan Natveitåsen. Kvartalslekeplass og balløkke i FR5 skal være ferdigstilt senest første vekstsesong etter at 30 % boenhetene i B1-1 og 2, B2-1, 2 og 2, B3, B4-1 og 2, B5-1 og 2, B10-1 og 2 er igangsatt. Opparbeidelse av sandlekeplasser og sikringstiltak skal være ferdig før igangsetting av den tredje boligen innenfor hvert av feltene B2-(1-3), B5-(1-2) og B10-(1-2). Vegen Lina må opparbeides for å fungere som offentlig gang-/sykkelveg hele året samt at gatelys skal etableres før første bolig tas i bruk. Videre skal ny gang- /sykkelveg mellom felt B1-1 og B4-1 og ned til Lina være etablert før første bolig tas i bruk. Tomt nr 9 i felt B4-2 kan ikke opparbeides til boligformål før atkomstvegen er etablert videre mot sør. Tomt nr 9 i felt B4-2 opparbeides midlertidig til vendehammer EFL

9 KJØPEKONTRAKT Mellom BIRKENES KOMMUNE, NO MVA som selger og P.nr. som kjøper og P.nr. som kjøper er det inngått følgende kontrakt om kjøp av eiendommen (utarbeides spesifikt for hver tomt gnr/bnr) 1. Tomtekostnad/kjøpesum er avtalt på følgende måte: Kjøper innbetaler håndpenger kr. 5000,- til selger ved kontraktens underskrift. Kjøper innbetaler kr.,- til selger innen overtakelsesdato Kjøpesum: kr,- 2. I tillegg kommer: a) gebyr for kartforretning kr,- b) gebyr for tinglysning av målebrev kr,- c) gebyr for tinglysning av skjøte kr,- d) dokumentavgift til staten (p.t. 2,5%) kr,- Kjøper innbetaler sum gebyrer kr,- til selger innen overtakelsesdato Sum kjøpesum og omkostninger kr,- Dersom finansdepartementet endrer satsene for tinglysingsomkostningene aksepterer kjøper å betale det eventuelle tillegget. 3. Dersom kjøper søker om, og får tilslag for å bebygge tomten med en høyere utnyttelse en forutsatt i gjeldende reguleringsplan har selger krav på økt kjøpesum, i hht. følgende tabell: Tillegg Vekttall Enhetspris Kr. Tillegg Kr. Leilighet mindre enn 50 m² ,- 0,- Leil. 2 rom + kjøkken 0, , ,- Leil. 3 rom + kjøkken 1, , ,- Leil. 4 rom + kjøkken 1, , ,- Firemannsbolig, pr leil. 2, , ,- Tomannsbolig pr. bolig 3, , ,- Kjedehus pr bolig 4, , ,- 4. Tilkoplingsavgift etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoplingsavgift vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending. 5. Dersom kjøpesummen og gebyrer helt eller delvis ikke blir betalt ved forfall, jfr. punkt 1 og 2, som følge av forsinket oppgjør fra kjøper, kjøpers finansieringskilder eller andre grunner, aksepterer kjøper å dekke tapet. Kjøper aksepterer å betale morarente (jfr. lov av om renter ved forsinket betaling) med 12% p.a. for slik forsinket innbetaling. Dersom oppgjøret ikke er innbetalt innen 30 dager fra oppgjørsdato står selger fritt om han ønsker å foreta et dekningssalg for kjøpers regning eller fastholde de krav han har overfor kjøper. 6. Straks kvittering for at kjøpesummen og gebyrer, jfr. pkt 1 og 2, er fullt innbetalt og selger v/birkenes kommune har mottatt denne, vil selger tinglyse hjemmelsovergangen. Dersom kjøpers finansieringskilde forbeholder seg særlig panterett som sikkerhet for utbetaling av kjøpesummen, vil skjøtet i undertegnet stand samt tinglysingsomkostninger bli sendt selgers finansieringskilde for tinglysing. 7. Kjøperen har besiktiget tomten og overtar denne i den stand den i dag befinner seg i, bortsett fra de endringer som følger av opparbeidelse av tekniske anlegg. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. 8. Overtakelses- /forfallsdato er avtalt til xx.xx.xx. Kjøper overtar tomten med rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.

10 9. Arbeidet på tomten kan ikke settes igang før hele kjøpesummen og gebyrer jfr. pkt 2, er betalt. Naturlig terreng, trær etc. må bevares best mulig ved opparbeidelsen av tomten. 10. Som vedlegg til kjøpekontrakten følger: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan og kopi av tilhørende reguleringsbestemmelser. Kopi av særskilte bestemmelser tatt inn i skjøtet. 11. For denne tomten gjelder dessuten følgende: -tomten må bebygges innen 3 år fra overtakelsesdato. Dersom dette ikke overholdes, kan kommunen kjøpe tomten tilbake til den pris som kommunen solgte tomten for. - Fellesareal 12. Dersom kjøper ønsker å heve kontrakten, - og dette aksepteres av selger -, aksepterer kjøper at selger har krav på betaling for utført arbeid i forbindelse med nærværende salg. Av praktiske grunner er partene enige om at kr 5.000,- dekker selgers krav på betaling for utført arbeid. Dersom håndpenger er innbetalt til selger, gir kjøper med sin underskrift av denne kontrakt selger ugjenkallelig fullmakt til å trekke ovennevnte krav fra innbetalte håndpenger. Selger står likevel fritt til å foreta et dekningssalg for kjøpers regning i tillegg til ovennevnte. 13. Kjøper aksepterer som bindende for seg og sine etterfølgere til angitt eiendom et pliktig medlemsskap i områdets velforening. 14. Kjøper aksepterer for seg og sine etterfølgere å bære sin andel av de økonomiske kostnadene for drift og vedlikehold av regulerte friområder lekeareal (sandlekeplasser) og egenandel av private veier/parkeringsarealer. 15. Mulig tvist mellom selger og kjøper om forståelsen av kjøpekontrakten avgjøres med endelig virkning av en voldgiftsrett og partene aksepterer eiendommens verneting for alle tvister som gjelder kontrakten. Kjøper og selger har hvert sitt eksemplar av denne kontrakten. Birkeland, den For Birkenes Kommune Halvor Nes Tjenestesjef Teknisk Selger Kjøper Merete H. Birknes Saksbehandler eiendom Selger Kjøper

11 SØKNAD OM TILDELING AV BOLIGTOMT NB!BRUK BLOKKBOKSTAVER - ALLE SPØRSMÅL MÅ BESVARES 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Etternavn: Fornavn: Personnr. 11 siffer Ektefelle/samboers etternavn: Fornavn: Personnr. 11 siffer Adresse: Tlf. arbeid Har De /ektefelle tidligere fått tomt av kommunen og bebygget denne: Tlf. privat: Ja Nei 2. TOMT OG NYBYGG Før opp Deres ønske om tomt/boenhet i prioritert rekkefølge (angi Tomtefelt: adresse, tomt eller leilighetsnr.) Natveitåsen 1. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: 2. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: 3. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: 3. FINANSIERINGSPLAN Egenkapital (bankinnskudd, netto verdi av egen bolig) ( Kr 1. Pri. Lån (oppgi bankens navn ) Kr 2. Pri. Lån (oppgi bankens navn) Kr Har De fått skriftlig tilsagn på lån av Deres bankforbindelse Ja Nei Ja Nei Utbygger og kommunen gis herved tillatelse til å ta kontakt med ovennevnte finansieringskilder for nærmere informasjon 5. UNDERSKRIFT Dato/Sted: Underskrift: l

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge.

Målestokk 1:5000. Målestokk 1:5000. På den minste myra byr det ikke på tekniske problemer å bygge. BØLERÅSEN INTRODUKSJON Det fine, åpne furuområdet øverst på området. Bekken som sildrer så lystig i vei på østre side av tomta. I denne presentasjonen vil du få et godt innblikk i hvordan gruppe 6 har planlagt

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Salg av tomter uten byggeklausul

Salg av tomter uten byggeklausul Jåsund Salg av tomter uten byggeklausul Nå kan du endelig bo som du vil. Hvis du vil. Drømmene dine Det slottet du drømte om da du var barn, det ble til en hytte oppe i et tre. Du snekret den selv, møblerte

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING PlanID: 1417 18.11.2014 SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer