Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT"

Transkript

1 Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

2 Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand skole og Birkeneshallen. Boligområdet får atkomstvei fra RV 402 i øst. Fra Birkeland sentrum kommer du til boligområdet ved å følge RV 402 mot Lillesand. Atkomstveien ligger på høyre side, ca. 2 km øst for Birkeland sentrum. ca. 500 meter før avkjørselen til Tveide. Reguleringsplanen gjelder for et større område med ca. 200 boliger. Kommunens del av feltet er det første man kommer til langs atkomstveien og omfatter ca 65 boenheter. Boligområdet Birkenes kommune har fokus på miljø og energisparende tiltak. Det har derfor blitt utarbeidet stimuleringstiltak for miljøvennlig utbygging, sammen med en oversikt over anbefalinger og andre støtteordninger som finnes på dette området, se vedlegg. Selve boligområdet består av flere mindre delfelt. For å få til et bra helhetlig inntrykk, har det blitt utarbeidet et fargekart i jordfarger. Kontaktpersoner Har du spørsmål vedrørende noen av punktene nedenfor kan du ta kontakt med følgende personer: Reguleringsplan og bestemmelser: Overingeniør Steinar Aas Vei, vann og avløp: Overingeniør Kjell L. Andersen Tomtetildeling og tomtepriser: Saksbehandler eiendom Merete H. Birknes Tomtegrenser og målebrev: Overingeniør Ole Andreas Ramlet Alternativt: tlf

3 Tomtepriser Natveitåsen boligområde Tomt nr. Adressenavn Adr.nr. Gnr/bnr Areal Pris Limoen 21 Limoen 21 87/ Natveitåsen 125 Natveitåsen / Natveitåsen 127 Natveitåsen / Natveitåsen 129 Reservert Natveitåsen / Natveitåsen 138 Natveitåsen / Natveitåsen 140 Natveitåsen / Natveitåsen 146 Natveitåsen / Natveitåsen 147 Natveitåsen / Natveitåsen 149 Natveitåsen / Natveitåsen 151 Natveitåsen / Prisene justeres årlig iht. til konsumprisindeksen. Neste gang Tomtene leveres med tekniske anlegg til tomtegrense. I tillegg til de ovenfornevnte priser kommer: 1. Gebyr for kartforretning og tinglysning av målebrev. 2. Tinglysning av skjøte og dokumentavgift. 3. Tilkoblingsavgift for vann og kloakk etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Det tas forbehold om feil i materialet.

4

5 Bestemmelser til bebyggelsesplan for Natveitåsen Nord 1. Generelt Bebyggelsesplanens bestemmelser er i tillegg til reguleringsplan for Natveitåsen, vedtatt av kommunestyret den Bebyggelsesplanen omfatter delområdene betegnet B1-1 og 2, B2-1, 2 og 3, B3, B4-1 og 2, B5-1 og 2, B10-1 og 2, FR1, FR2, FR3, FR4, FR5, FR6, FR7, FR8, FR9 og FR10, FA1, FA2, FA3, OG FA4, FP1, FP2 og FP3. Bestemmelsene er datert Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven 25 til: - Byggeområder Boliger m/ tilhørende anlegg - Offentlige trafikkområder Kjøreveg, parkering, annen veggrunn, Gang-/ sykkelveg, fortau - Offentlige Friområder Offentlig friområde, anlegg for lek - Fareområder Høyspenningsanlegg - Spesialområder Frisiktsone ved veg, Annet spesialområde Trafo - Fellesområder Felles avkjørsel, Fellesareal for garasjer 2. Byggeområder (PBL ledd nr 1) 2.1 Byggeområder generelt Bebyggelsen skal benyttes til boligformål. Ny boligbebyggelse skal tilpasses skrånende terreng. Tillat høyeste mønehøyde er 7,5 meter over hovedetasje i h.h.t. plankart. Tomtedeling er vist i bebyggelsesplanen. Hver enkelt boligtomt som er vist i plan, kan ikke deles videre, eller slås samen. Plassering og utforming av andre bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på byggemeldingen selv om disse arbeidene ikke skal utføres samtidig med boligen. I byggesøknaden skal det framgå terrenginngrep på den enkelte tomt, med minimum 2 profiler. Utvendige boder skal plasseres på privat tomtegrunn, og innenfor angitte byggegrenser. Alle forstøtningsmurer skal byggemeldes og oppføres i naturstein. Maksimum høyde skal være 1,5 meter. Skjæringer og fyllinger for veier skal jordkles og sås til. For hver boenhet skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser på egen grunn, og 1 ekstra biloppstillingsplass for hver hybel. Enkel garasje regnes som en biloppstillingsplass. Garasjens størrelse skal være maks 50 m2 og mønehøyde målt fra ferdig gulv skal ikke overstige 5 meter. Det er ikke tillatt med underetasje/kjeller, og det er ikke tillatt å innrede rom til boligformål i garasjen. 2 Garasje kan plasseres utenfor regulerte byggegrenser med følgende bestemmelser: Garasje med inn/utkjøring vinkelrett på veg skal plasseres minimum 5 meter fra eiendomsgrensa til veg. Garasje med inn/utkjøring parallelt med veg skal plasseres minimum 1,5 meter fra eiendomsgrensa til veg. Alle bygg i området skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Det skal utarbeides en felles fargepallett i jordfarger for hele området.

6 2.2 Byggeområde B1-1 og B1-2 I området skal det bygges 12 eneboliger i kjede, 6 boliger på hver side av vegen, med en boenhet pr tomt. Hver bolig er en boenhet og det tillates ikke ekstra utleieenhet i disse områdene. I plankartet er det satt en BYA=75 % for å få plass til boder, verandaer mm. Byggesøknad skal fremmes/behandles samtidig for alle bygninger i felt B1-1 og B1-2. Fire av de tolv boenhetene skal ha livsløpsstandard. Boligbebyggelse skal plasseres som vist på plankartet. Bygningene skal oppføres som 2 etasjes bygg hvor underetasje er nedgravd i bakkant. Bygningene skal ha pulttak med takvinkel grader, hvor hoveddelen skal ligge mot øst. Alle bygningene i delområdet skal ha ens utforming, fasadekledning og fargesetting. Det kan nyttes kontrastfarger på enkelte bygningselementer; herunder dører og vinduer. 2.3 Byggeområde B2-1, B2-2 og B2-3 I området skal det bygges 17 eneboliger, med en bolig pr tomt. All bebyggelse skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser. Tomt nr 10 fylles opp til kote +84,5 moh. Støy: For byggeområde B2-1, tomt 4, 5 og 6, skal støy tas opp i bygningskroppen. Nye bygninger skal ha en takvinkel mellom grader. Mellom grader for pulttak. 2.4 Byggeområde B3 I området skal det bygges 3 eneboliger, med en bolig pr tomt. Byggesøknad skal fremmes/behandles samtidig for alle bygninger i felt B3. Bygningene skal oppføres som 2 etasjes bygg hvor underetasje er nedgravd i bakkant. Bolig nr. 1 skal oppføres med delt planløsning. Bygningene skal ha pulttak med takvinkel grader, hvor hoveddelen skal ligge mot øst. Alle bygningene i delområdet skal ha ens utforming, fasadekledning og fargesetting. Det kan nyttes kontrastfarger på enkelte bygningselementer; herunder dører og vinduer. 2.5 Byggeområde B4-1 og B4-2 I området skal det bygges 9 eneboliger, med en bolig pr tomt. To av de ni boenhetene skal ha livsløpsstandard. Nye bygninger skal ha en takvinkel mellom grader. Mellom grader for pulttak. 2.6 Byggeområde B5-1 og B5-2 Tre av de elleve boenhetene skal ha livsløpsstandard. I området B5-1 skal det bygges 8 eneboliger i kjede, med en boenhet pr tomt. Bygningene i området B5-1 skal oppføres som 2 etasjes bygg hvor underetasje er nedgravd i bakkant. Bygningene skal ha pulttak med takvinkel grader, hvor hoveddelen skal ligge mot øst. Alle bygningene i delområdet skal ha ens utforming, fasadekledning og fargesetting. Det kan nyttes kontrastfarger på enkelte bygningselementer; herunder dører og vinduer. Byggesøknad skal fremmes/behandles samtidig for alle bygninger i felt B5-1. I området B5-2 skal det bygges 3 eneboliger, med en boenhet pr tomt. Nye bygninger skal ha en takvinkel mellom grader. Mellom grader for

7 pulttak. Bolig og garasje i B5-2 skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser. Garasjer skal integreres i boligene Byggeområde B10-1 I området skal det bygges 7 eneboliger, med en boenhet pr tomt. Byggesøknad skal fremmes/behandles samtidig for boligene i felt B10-1. Nye bygninger skal ha en takvinkel mellom grader. Mellom grader for pulttak Byggeområde B10-2 I området kan det bygges 4-8 boenheter i kjede/tun. Området skal byggemeldes under ett. Bygningene skal oppføres som 2 etasjes bygg hvor underetasje er nedgravd i bakkant. Bygningene skal ha pulttak med takvinkel grader, hvor hoveddelen skal ligge mot felles parkering FP3. Ved bruk av mellombygg for bifunksjoner skal disse oppføres i maksimum en etasje med begrensinger som for garasjer. Bygningsmassen skal ha ens utforming, fasadekledning og fargesetting. Det kan nyttes kontrastfarger på enkelte bygningselementer; herunder dører og vinduer. Det skal sammen med byggesøknaden utarbeides en illustrasjonsplan for området. 3. Offentlige trafikkområder (PBL ledd nr 3) Veier skal anlegges i tråd med bebyggelsesplanen, med hensyn til bredder og kurvaturer. Det skal opparbeides offentlige parkeringsplasser (gjesteparkering) i tråd med kommunens vedtekter, som vist på planen (OFF.P. 1 (5 plasser) og OFF.P. 2 (2 plasser)). En av plassene skal tilpasses funksjonshemmede. Skjæringer og fyllinger for veier skal kunne legges på tilstøtende tomter/eiendommer selv om disse arealene ikke er regulert til trafikkformål. Vegen Lina er regulert til offentlig gang-/sykkelveg som vist i plan. Etter inngrep i Lina, i forbindelse med tilrettelegging av vann og avløp, belysning med mer, skal den tilbakeføres med grusdekke til samme stand som den har i dag. 4. Friområder FR1-10 (PBL ledd nr 4) Alle grøntarealer mellom byggeområdene er regulert til friområder. Terreng og vegetasjon skal søkes bevart. Det er ikke tillatt å skade terreng og vegetasjon i friområdene ved opparbeidelse av byggeområder og veger. Fjerning av trær er kun tillatt med kommunens samtykke. Eventuelle forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. Stier som er vist i bebyggelsesplan skal opparbeidelse i tråd med kommunens tekniske norm for veier og stier på friområder. I FR 5 skal det opparbeides balløkke, kvartalslekeplass og sandlekeplass. Det skal etableres sandlekeplassene i FR4, FR6 og FR7. Det skal settes opp forskriftsmessig gjerde i grensa mellom lekeplass og offentlig veg. Friarealene kan nyttes som areal for snøopplag. Det skal utføres nødvendige sikringstiltak av bratte skrenter i friområdene. Det tillates fremføring av nedgravde vann- og avløpsledninger gjennom friområdene. Traseene skal søkes opparbeidet så smale som mulig. 5. Fareområde (PBL ledd nr 5)

8 Høyspenningsanlegg: Det skal settes av et fareområde på 4 meter rundt hele formålet Annet spesialområde. Tiltak i fareområdet må avklares med trafoeier og Birkenes kommune. 6. Spesialområder (PBL ledd nr 6) Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane. Annet spesialområde: I området kan det oppføres transformator for el-tilførsel og annen telekommunikasjon til området, som vist på planen. 7. Fellesområder (PBL ledd nr 7) 7.1 Parkeringsplasser Det skal opparbeides felles parkeringsplasser for beboere, som vist i plan. FP1 er felles for boligene f.o.m. 1 t.o.m. 6 i boligfeltet B1-1. FP2 er felles for boligene f.o.m. 7 t.o.m. 12 i boligfeltet B1-2. Det er avsatt fellesområde for garasjer og parkering (FP1 OG FP2), hvor garasje kan bygges. Garasjer i område FP1 og FP2 skal oppføres med samme materialer som beskrevet for område B1-1 og B1-2. FP3 er felles for boligene i boligfeltet B10-2. Det er avsatt fellesområde for garasjer og parkering (FP3). 7.2 Felles veg/atkomst Det skal opparbeides felles atkomster for beboere, som vist i plan. FA1 er felles for boligtomtene i boligfeltet B1-1 og B1-2. Det tillates ikke parkering i reguleringsformålet Fellesområde - felles avkjørsel, FA1. FA2 er felles for boligtomtene 2, 3, 4, 5, 6 i boligfeltet B2-1, og for boligtomtene 2 og 3 i boligfeltet B2-2. Det tillates ikke parkering i reguleringsformålet Fellesområde - felles avkjørsel, FA2. FA3 er felles for boligtomtene i boligfeltet B3. Det tillates ikke parkering i reguleringsformålet Fellesområde - felles avkjørsel, FA3. FA4 er felles for boligtomtene 1, 2, 3, 4, 5 i boligfeltet B10-1. Det tillates ikke parkering i reguleringsformålet Fellesområde - felles avkjørsel, FA4. Felles private atkomster skal eies i fellesskap av brukerne, med felles ansvar for drift og vedlikehold. 8. Rekkefølgekrav Det vises til godkjente rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan Natveitåsen. Kvartalslekeplass og balløkke i FR5 skal være ferdigstilt senest første vekstsesong etter at 30 % boenhetene i B1-1 og 2, B2-1, 2 og 2, B3, B4-1 og 2, B5-1 og 2, B10-1 og 2 er igangsatt. Opparbeidelse av sandlekeplasser og sikringstiltak skal være ferdig før igangsetting av den tredje boligen innenfor hvert av feltene B2-(1-3), B5-(1-2) og B10-(1-2). Vegen Lina må opparbeides for å fungere som offentlig gang-/sykkelveg hele året samt at gatelys skal etableres før første bolig tas i bruk. Videre skal ny gang- /sykkelveg mellom felt B1-1 og B4-1 og ned til Lina være etablert før første bolig tas i bruk. Tomt nr 9 i felt B4-2 kan ikke opparbeides til boligformål før atkomstvegen er etablert videre mot sør. Tomt nr 9 i felt B4-2 opparbeides midlertidig til vendehammer EFL

9 KJØPEKONTRAKT Mellom BIRKENES KOMMUNE, NO MVA som selger og P.nr. som kjøper og P.nr. som kjøper er det inngått følgende kontrakt om kjøp av eiendommen (utarbeides spesifikt for hver tomt gnr/bnr) 1. Tomtekostnad/kjøpesum er avtalt på følgende måte: Kjøper innbetaler håndpenger kr. 5000,- til selger ved kontraktens underskrift. Kjøper innbetaler kr.,- til selger innen overtakelsesdato Kjøpesum: kr,- 2. I tillegg kommer: a) gebyr for kartforretning kr,- b) gebyr for tinglysning av målebrev kr,- c) gebyr for tinglysning av skjøte kr,- d) dokumentavgift til staten (p.t. 2,5%) kr,- Kjøper innbetaler sum gebyrer kr,- til selger innen overtakelsesdato Sum kjøpesum og omkostninger kr,- Dersom finansdepartementet endrer satsene for tinglysingsomkostningene aksepterer kjøper å betale det eventuelle tillegget. 3. Dersom kjøper søker om, og får tilslag for å bebygge tomten med en høyere utnyttelse en forutsatt i gjeldende reguleringsplan har selger krav på økt kjøpesum, i hht. følgende tabell: Tillegg Vekttall Enhetspris Kr. Tillegg Kr. Leilighet mindre enn 50 m² ,- 0,- Leil. 2 rom + kjøkken 0, , ,- Leil. 3 rom + kjøkken 1, , ,- Leil. 4 rom + kjøkken 1, , ,- Firemannsbolig, pr leil. 2, , ,- Tomannsbolig pr. bolig 3, , ,- Kjedehus pr bolig 4, , ,- 4. Tilkoplingsavgift etter de til enhver tid gjeldende kommunale retningslinjer. Tilkoplingsavgift vil bli fakturert og sendt kjøper i egen sending. 5. Dersom kjøpesummen og gebyrer helt eller delvis ikke blir betalt ved forfall, jfr. punkt 1 og 2, som følge av forsinket oppgjør fra kjøper, kjøpers finansieringskilder eller andre grunner, aksepterer kjøper å dekke tapet. Kjøper aksepterer å betale morarente (jfr. lov av om renter ved forsinket betaling) med 12% p.a. for slik forsinket innbetaling. Dersom oppgjøret ikke er innbetalt innen 30 dager fra oppgjørsdato står selger fritt om han ønsker å foreta et dekningssalg for kjøpers regning eller fastholde de krav han har overfor kjøper. 6. Straks kvittering for at kjøpesummen og gebyrer, jfr. pkt 1 og 2, er fullt innbetalt og selger v/birkenes kommune har mottatt denne, vil selger tinglyse hjemmelsovergangen. Dersom kjøpers finansieringskilde forbeholder seg særlig panterett som sikkerhet for utbetaling av kjøpesummen, vil skjøtet i undertegnet stand samt tinglysingsomkostninger bli sendt selgers finansieringskilde for tinglysing. 7. Kjøperen har besiktiget tomten og overtar denne i den stand den i dag befinner seg i, bortsett fra de endringer som følger av opparbeidelse av tekniske anlegg. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens beskaffenhet. 8. Overtakelses- /forfallsdato er avtalt til xx.xx.xx. Kjøper overtar tomten med rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.

10 9. Arbeidet på tomten kan ikke settes igang før hele kjøpesummen og gebyrer jfr. pkt 2, er betalt. Naturlig terreng, trær etc. må bevares best mulig ved opparbeidelsen av tomten. 10. Som vedlegg til kjøpekontrakten følger: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan og kopi av tilhørende reguleringsbestemmelser. Kopi av særskilte bestemmelser tatt inn i skjøtet. 11. For denne tomten gjelder dessuten følgende: -tomten må bebygges innen 3 år fra overtakelsesdato. Dersom dette ikke overholdes, kan kommunen kjøpe tomten tilbake til den pris som kommunen solgte tomten for. - Fellesareal 12. Dersom kjøper ønsker å heve kontrakten, - og dette aksepteres av selger -, aksepterer kjøper at selger har krav på betaling for utført arbeid i forbindelse med nærværende salg. Av praktiske grunner er partene enige om at kr 5.000,- dekker selgers krav på betaling for utført arbeid. Dersom håndpenger er innbetalt til selger, gir kjøper med sin underskrift av denne kontrakt selger ugjenkallelig fullmakt til å trekke ovennevnte krav fra innbetalte håndpenger. Selger står likevel fritt til å foreta et dekningssalg for kjøpers regning i tillegg til ovennevnte. 13. Kjøper aksepterer som bindende for seg og sine etterfølgere til angitt eiendom et pliktig medlemsskap i områdets velforening. 14. Kjøper aksepterer for seg og sine etterfølgere å bære sin andel av de økonomiske kostnadene for drift og vedlikehold av regulerte friområder lekeareal (sandlekeplasser) og egenandel av private veier/parkeringsarealer. 15. Mulig tvist mellom selger og kjøper om forståelsen av kjøpekontrakten avgjøres med endelig virkning av en voldgiftsrett og partene aksepterer eiendommens verneting for alle tvister som gjelder kontrakten. Kjøper og selger har hvert sitt eksemplar av denne kontrakten. Birkeland, den For Birkenes Kommune Halvor Nes Tjenestesjef Teknisk Selger Kjøper Merete H. Birknes Saksbehandler eiendom Selger Kjøper

11 SØKNAD OM TILDELING AV BOLIGTOMT NB!BRUK BLOKKBOKSTAVER - ALLE SPØRSMÅL MÅ BESVARES 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Etternavn: Fornavn: Personnr. 11 siffer Ektefelle/samboers etternavn: Fornavn: Personnr. 11 siffer Adresse: Tlf. arbeid Har De /ektefelle tidligere fått tomt av kommunen og bebygget denne: Tlf. privat: Ja Nei 2. TOMT OG NYBYGG Før opp Deres ønske om tomt/boenhet i prioritert rekkefølge (angi Tomtefelt: adresse, tomt eller leilighetsnr.) Natveitåsen 1. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: 2. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: 3. Prioritet: Tomt / Leilighet nr: 3. FINANSIERINGSPLAN Egenkapital (bankinnskudd, netto verdi av egen bolig) ( Kr 1. Pri. Lån (oppgi bankens navn ) Kr 2. Pri. Lån (oppgi bankens navn) Kr Har De fått skriftlig tilsagn på lån av Deres bankforbindelse Ja Nei Ja Nei Utbygger og kommunen gis herved tillatelse til å ta kontakt med ovennevnte finansieringskilder for nærmere informasjon 5. UNDERSKRIFT Dato/Sted: Underskrift: l

DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET.

DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET. DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET. Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand skole og Birkenes

Detaljer

DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET.

DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET. DET TAS FORBEHOLD OM FEIL I MATERIALET. 1 Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand skole og Birkenes

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

Planbestemmelser for Engene boligområde del II

Planbestemmelser for Engene boligområde del II ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Engene boligområde del II Arkivsak: 07/989 Arkivkode: REG 1403r2 Vedtatt i Arendal bystyre: 24.01.2008, sak 5/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 12.07.06 Plankartet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Planbestemmelser 389.1 TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Arkivsak: 09/2373 Arkivkode: PLANR 389.1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVVIKA, KOPERVIK - GULERINGSENDRING VEDR.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for MYRA BOLIGFELT, E2

ARENDAL KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for MYRA BOLIGFELT, E2 ARENDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for MYRA BOLIGFELT, E2 Vedtatt i Det faste utvalg for plansaker (PBL 28-1.2): 20.11.03, sak 0401/03 Bestemmelsene er sist revidert: 15.10.03 Tilhørende plankarts

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20 Arkivsak: 2014/3725 Arkivkode: 09062014-11 Vedtatt i Arendal bystyre: 01.09.2016, PS 128/16 Plankartets dato: 08.01.2016, sist

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99

Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99 GRIMSTAD KOMMUNE Bestemmelser til reguleringsplan for MYRÅSEN PLANKARTETS DATO: 01.06.1999 SISTE REVISJON: 07.09.99 VEDTATT AV DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER: 19.08.99 VEDTATT AV TEKNISK UTVALG: 07.09.99

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA 1 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA Arkivopplysinger: Saksbeh.:ANS Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:23.04.03 Sist revidert: 29.07.04 Opplysninger

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Blandalen boligområde Arkivsak: 07/1184 Arkivkode: REG 2116r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 37/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 01.10.07, sist

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr

Molde kommune. Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Reguleringsbestemmelser, detaljregulering for Bolshøyden B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Reguleringsplan er datert 29.05.2015. Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET I KIRKENES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET I KIRKENES Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET I KIRKENES Dato: 02.03.2012 Dato for siste revisjon: 07.11.2012 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... I I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Bestemmelser for Detaljert reguleringsplan for Kjekstad-Kleiverfeltet, Gnr.12, Bnr. 270, Røyken kommune. Områdene B6 og B7

Bestemmelser for Detaljert reguleringsplan for Kjekstad-Kleiverfeltet, Gnr.12, Bnr. 270, Røyken kommune. Områdene B6 og B7 Bestemmelser for Detaljert reguleringsplan for Kjekstad-Kleiverfeltet, Gnr.12, Bnr. 270, Røyken kommune Områdene B6 og B7 1 PLANENS BEGRENSNING Bestemmelsene gjelder for det området som er avgrenset med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR KILSBERGET BOLIGFELT - DETALJREGULERING

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR KILSBERGET BOLIGFELT - DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR KILSBERGET BOLIGFELT - DETALJREGULERING I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr.71 har Marnardal kommunestyre

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Området Draget på Dale i Kristiansund var opprinnelig omfattet av reguleringsplan R-183, stadfestet 24.06.1987. Vestre del av området er

Detaljer

Planbestemmelser 2417r2

Planbestemmelser 2417r2 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser 2417r2 Arkivsak: 04/3221 Arkivkode: REG 2417r2 Sakstittel: DYVIGA REGULERINGSPLAN Vedtatt i Arendal bystyre: 26.01.06, sak 13/06 Bestemmelsene er sist revidert: 09.11.05

Detaljer

Reguleringsplan for Hellne II

Reguleringsplan for Hellne II Reguleringsplan for Hellne II Arkiv nr. 182 Egengodkjent dato 05.09.2007 ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader PLAN 182 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN HELLNE II, BLAKER Planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for RonaVilla - Sånum I MANDAL KOMMUNE Plan ID 201204 26.11.2013 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II Plan ID: 201206 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 2013-04-02 Sist revidert / endret: Plankart er datert: 2013-01-04

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

PRISLISTE. per 14.12.15

PRISLISTE. per 14.12.15 PRISLISTE per 14.12.15 NODELAND SYD - liste BOLIGOMRÅDE B1: Det tillates 3 boliger med en boenhet pr. tomt. Det tillates støytiltak utenfor byggegrense. B1 3 Enebolig Saltak 583 40 % 233 NEI NEI 23,3 32,5

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Arkivsak: 01/4279 Arkivkode: PLANR 453 Sakstittel: PLAN NR. 453 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Datert 14.06.07 Egengodkjent Karmøy kommunestyre

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR NIDELVÅSEN DEL II

ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR NIDELVÅSEN DEL II ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR NIDELVÅSEN DEL II Arkivsak: 07/140 Arkivkode: REG 1610r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 35/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 10.07.2007, sist

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER:

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: Dato for siste revisjon av planen: 21.07.98. Dato for kommunestyrets godkjenning av planen: 24.06.98. Planområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 243/92 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 1 GENERELT 1. Det regulerte området på planen er vist med reguleringsgrense. 2. Planområdet, som er vist på planen, er inndelt i reguleringsområder med følgende

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/00093-075 008038/05 L12 LU/LU/RSB REGULERINGSBESTEMMELSER KLEPPESTEMMEN Datert 18.08.04,

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI BOLIGOMRÅDE

ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI BOLIGOMRÅDE Arkivsak: 07/4708 Arkivkode: REG 2819R2 Vedtatt i Arendal bystyre: 29.06.06, sak 113/06 Bestemmelsene er sist revidert: 11.04.06 Tilhørende plankartets

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M.

BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M. Arkivopplysinger: Saksbeh.:PJO Arkivsaknr.: 05/00869 Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

Planbestemmelser 597 REGULERINGSPLAN SPANNELIA GNR. 149 BNR. 5,59

Planbestemmelser 597 REGULERINGSPLAN SPANNELIA GNR. 149 BNR. 5,59 Planbestemmelser 597 REGULERINGSPLAN SPANNELIA GNR. 149 BNR. 5,59 Arkivsak: 06/2986 Arkivkode: PLANR 597 Egengodkjent Karmøy kommunestyre den 12.05.09 sak 36/09. 1. Disse planbestemmelsene gjelder for

Detaljer

VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN

VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN VEDDERHEIA NORD SØGNE LUFTIGE OG SOLRIKE ENEBOLIGTOMTER OMGITT AV NATUREN Områdekvalitet er viktig for et godt bomiljø På Vedderheia skal det være trivelig og godt å bo! Tomtene ligger luftig og solrikt

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Planbestemmelser 466.2 LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Arkivsak: 06/3023 Arkivkode: PLANR 466.2 Sakstittel: PLAN NR. 466.2 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND TERRASSE REG.ENDRING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE VEDTEKTER PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR LEITENESET, FINNVIKA, SLOTSVIKA PÅ ELLINGSØY

ÅLESUND KOMMUNE VEDTEKTER PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR LEITENESET, FINNVIKA, SLOTSVIKA PÅ ELLINGSØY ÅLESUND KOMMUNE VEDTEKTER PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR LEITENESET, FINNVIKA, SLOTSVIKA PÅ ELLINGSØY Dato: 10 / 12-2008 Dato for siste revisjon: Dato for planutvalgets vedtak: Dato for bystyrets vedtak: Dato

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NIDELVÅSEN BOLIGOMRÅDE, MINDRE VESENTLIG ENDRING

ARENDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NIDELVÅSEN BOLIGOMRÅDE, MINDRE VESENTLIG ENDRING ARENDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NIDELVÅSEN BOLIGOMRÅDE, MINDRE VESENTLIG ENDRING 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000. Reguleringsplankart

Detaljer