SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005. English report starts on page 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005. English report starts on page 9"

Transkript

1 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005 English report starts on page 9 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 1 of 15

2 Som planlagt SuperOffice fortsetter å levere vekst i omsetning i forhold til tilsvarende periode i fjor. For Q3/05 endte omsetning på MNOK 54,4 mot MNOK 51,0 i Q3/04. EBIT ble MNOK 11,0 mot MNOK 12,5 i Q3/04. Dette gir en omsetningsvekst på 6,7%. En vesentlig styrket kronekurs påvirker omsetningen målt i NOK. Ved samme valutakurs som Q3/04 er omsetningsveksten 11,6%. Resultat før skatt ble MNOK 11,9 (12,4). Hittil i år viser omsetningen MNOK 183,3 i forhold til MNOK 162,5 i samme periode i fjor. EBIT ble MNOK 38,5, opp fra MNOK 35,8 i samme periode i fjor. Dette gir en omsetningsvekst på 12,8%. Ved samme valutakurs som YTD 2004 er omsetningsveksten 16,3%. Forbedring i EBIT er 7,5% i forhold til samme periode i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 43,3 (36,2). Omsetning og EBIT per kvartal (MNOK) Omsetning EBIT Kommentarer til driften Kvartalet er sterkt preget av ferieavvikling. Omsetningen i både juli og august var relativt lav, mens september utviklet seg positivt. Selskapet fortsetter å levere tosifret vekst i lisensomsetning. I løpet av 2005 har selskapet som tidligere nevnt jobbet intensivt med aktiviteter som skal legge grunnlaget for videre vekst i 2006 og Nedenfor er en kort oppsummering av hovedlinjene i disse aktivitetene. Partnerprogram I løpet av kvartalet har det blitt jobbet videre med introduksjonen av selskapets nye partnerkonsept som i hovedsak skal benyttes for å etablere samarbeide med større systemintegratorer i alle markeder. I løpet av perioden er det inngått avtaler med flere nye partnere. Denne prosessen vil fortsette i de kommende kvartaler, hvor målsettingen er at en økende andel av tjenester innen integrasjon, tilpasning og implementering av større prosjekter skal gjøres av partnere. Nye produkter Selskapet har som planlagt ferdigstillt utviklingen av de nye produktene SuperOffice SIX (den nye versjonen av selskapets hovedprodukt) og SuperOffice SAINT en ny sales intelligence modul som er sømløst integrert med SuperOffice SIX. Begge produktene lanseres i alle markeder den 15. oktober. De nye produktene vil styrke selskapets løsningsportefølje og vil gi nye muligheter rettet mot både partnere og sluttkunder. Sammen med introduksjonen av SuperOffice SIX lanseres selskapets nye CRM platform som åpner for nye muligheter innen tilpasninger og integrasjon til andre systemer og spesielle kundespesifikke forretningsprosesser. SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 2 of 15

3 Selskapet gjør i forbindelse med lanseringen av SuperOffice SIX også en satsning innen e-læring med det norske selskapet DataPower. Samarbeidet omfatter et e-læringsprodukt som vil bli tilbudt både nye og eksisterende kunder som tar i bruk selskapets nye CRM løsning. Nye ledere i datterselskapene i Norge og Danmark Selskapets nye ledere i Norge og Danmark er kommet godt i gang i de respektive selskaper og aktivitetesnivået rettet mot omsetningsvekst er høy. I begge landene blir det rekruttert nye mennesker til salgsorganisasjonen. Forbedret salgsmodell - SuperOffice Selling Method Tidligere i år ble Michael Ærø ansatt som Business Development Director i SuperOffice ASA. En av hovedoppgavene har vært å utvikle og implementere en forbedret salgsmodell SuperOffice Selling Method. Den forbedrede salgsmetoden er en del av selskapets organisasjonsutvikling og er tilpasset markedets økte krav til tilpasning, integrasjon samt posisjoneringen av CRM løsninger som en mer sentral del av bedrifters virksomhetskritiske systemer. SuperOffice Selling Method har som mål å styrke kompetansen samt øke effektiviteten i salgsorganisasjonen. Nøkkeltall Omsetningsfordeling Selskapet viser fortsatt vekst innen alle nøkkelområder i Q3/05 i forhold til samme periode i Utviklingen i lisensomsetning viser en vekst kvartal mot kvartal på 12,1% og 19,4% for året under ett. Utviklingen i vedlikehold kommenteres nedenfor. MNOK Q3/05 Q3/04 Endring YTD 05 YTD 04 Endring Lisenser 17,4 15,5 12,1 % 61,3 51,3 19,4 % Vedlikehold 25,3 24,5 3,4 % 77,3 70,1 10,2 % Tjenester 10,7 9,5 12,8 % 40,4 36,0 12,2 % Annen omsetning 1,0 1,5-34,0 % 4,4 5,1-13,4 % Totalt 54,4 51,0 6,7 % 183,3 162,5 12,8 % Lisensomsetning per kvartal (MNOK) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 22,6 23,2 20,7 17,3 17,5 18,3 17,5 17,4 15,5 15,5 11,2 Antall solgte lisenser Antallet solgte lisenser i Q3/05 er Antall solgte lisenser representerer nye brukere (brukerlisenser) av selskapets CRM løsninger. SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 3 of 15

4 Antall solgte lisenser per kvartal Vedlikeholdsomsetning Vedlikeholdsinntektene for Q3/05 isolert viser en vekst på 3,4%. Selskapet har i 2005 foretatt en jevnere inntektsføring av vedlikeholdsinntekter enn i 2004 (se grafisk fremstilling nedenfor). Dette påvirker den kvartalsvise sammenligningen av vekst i vedlikeholdsinntektene. For året under ett er veksten i vedlikeholdsinntekter 10,2%. Kundelojaliteten er fortsatt meget god. Vedlikeholdsomsetning per kvartal (MNOK) ,2 20,4 21,7 26,2 22,3 23,3 24,5 25,8 26,0 26,0 25, Omsetning per marked Som nevnt ovenfor er kvartalet preget av en lang ferieperiode, noe som også gjør seg utslag i veksten for de enkelte selskapene. I dette bildet bør den styrkede kronekursen tas i betraktning. I lokal valuta, viser alle selskaper med unntak av Benelux vekst i kvartalet. Utfordringene knyttet til endringene i salgsorganisasjonen i Benelux har vedvart lenger enn forventet, men det jobbes positivt videre med å få dette på plass. Selskapet ser at arbeidet med større kunder fortsatt vil kunne medføre at enkelte av datterselskapene kan vise variasjoner i omsetning fra kvartal til kvartal. Eksportandelen i kvartalet er stabil og utgjør 73%. SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 4 of 15

5 MNOK Q3/05 Q3/04 Endring YTD 2005 YTD 2004 Endring Norge 14,9 14,3 4,1 % 48,0 45,7 5,0 % Sverige 12,5 13,6-8,0 % 46,3 48,5-4,6 % Benelux 6,4 7,8-18,5 % 22,1 22,3-0,8 % Tyskland 6,4 6,7-4,8 % 21,7 19,3 12,6 % Sveits 4,8 N/A N/A 15,5 N/A N/A Danmark 6,0 6,1-1,2 % 20,3 19,1 6,1 % England 1,8 1,6 15,1 % 5,5 5,3 4,3 % Andre 1,6 0,9 74,6 % 4,0 2,3 72,4 % Totalt 54,4 51,0 6,7 % 183,3 162,5 12,8 % Fremtidsutsikter Selskapet vil i Q4/05 lansere to nye produkter SuperOffice SIX og SuperOffice SAINT samt selskapets nye CRM platform for tilspasninger og integrasjon. Selskapet forventer at dette vil styrke løsningenes markedsposisjon spesielt rettet mot mellomstore og store selskaper. De nye løsningene inneholder også egenskaper som representerer interessante forretningsmuligheter for partnere. Selskapet tror CRM markedet vil fortsette å utvikle seg positivt i tiden som kommer. Det vil fortsatt bli lagt stor vekt på å øke selskapets lisensomsetning samt etablering av nye systemintegrator partnere i alle land. Selskapets målsetning er å fortsette den positive trenden. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med IFRS. Styret i SuperOffice ASA Oslo, 13. oktober 2005 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 5 of 15

6 Resultatregnskap SuperOffice Konsern Alle tall NOK IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP Q3/05 YTD 2005 Q3/04 YTD Q3/04 YTD 2004 Driftsinntekter Driftskostnader Vereforbruk Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Markedsføring Tap på fordringer Total driftskostnader EBITDA EBITDA % 22,3 % 22,9 % 26,7 % 24,2 % 26,6 % 27,2 % 24,8 % Avskrivninger Sum avskrivninger EBIT EBIT % 20,2 % 21,0 % 24,5 % 22,0 % 24,5 % 23,0 % 20,6 % Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat for skattekostnad Skatt Periodens resultat Gj. snitt ant aksjer fullt utv EBIT per aksje 0,53 1,84 0,58 1,65 2,62 0,54 1,54 Gj. snitt ant aksjer utestående EBIT per aksje 0,53 1,84 0,60 1,73 2,69 0,56 1,61 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 6 of 15

7 Balanse SuperOffice Konsern IFRS IFRS IFRS NGAAP EIENDELER Anleggsmidler Rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Biler, maskiner, inventar o.l Aksjer i tilknyttet selskap Aksjer Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av ferdigvarer Kundefordringer Kortsiktige fordringer, tilknyttet selskap Andre kortsiktige fordringer Aksjer Kontanter, bank, postgiro Sum omløpsmidler Sum eiendeler IFRS IFRS IFRS NGAAP GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Selskapskapital Beholdning av egne aksjer Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Off. trekk, avgifter osv Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 7 of 15

8 Kontantstrømoppstilling SuperOffice Konsern Alle tall i TNOK IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Q3/05 YTD 05 Q3/04 YTD Kontantstrøm fra drift Resultat før skattekostnad Avskrivninger Kundefordringer Leverandørgjeld Andre kortsiktige poster Netto KS fra driften Kontantstrøm fra investeringer Eiendeler salg (kjøp) Netto KS fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Langsiktig gjeld Emisjon (Kjøp)/Salg av egne aksjer Utbetalt utbytte Netto KS fra finansiering Valutaeffekt på kontanter Netto endring kontanter IB kontanter UB kontanter Endring Egenkapital SuperOffice Konsern IFRS IFRS Alle tall i NOK Egenkapital IB Emisjon Utbetalt utbytte Verdi av opsjonsprogram Omregningsdifferanse Periodens resultat Egenkapital UB SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 8 of 15

9 According to plan SuperOffice continues to deliver growth in revenues compared to the same period last year. For Q3/05 revenues ended at MNOK 54,4 compared to MNOK 51,0 in Q3/04. EBIT was MNOK 11,0 vs. MNOK 12,5 in Q3/04. This equals a revenue growth of 6,7%. The strongly improved position of NOK vs. other currencies has an effect on revenues measured in NOK. When applying the exchange rates of Q3/04 growth in revenues is 11,6%. Pre-tax profit was MNOK 11,9 (12,4). For the year to date, revenues ended at MNOK 183,3 compared to MNOK 162,5 in the same period last year. EBIT was MNOK 38,5, up from MNOK 35,8 in This equals a revenue growth of 12,8%. When applying the exchange rates of YTD 2004 growth in revenues is 16,3%. EBIT showed an improvement of 7,5% compared to Pre-tax profit was MNOK 43,3 (36,2). Revenues and EBIT per quarter (MNOK) Revenues EBIT Comments to the operation The quarter is strongly influenced by the summer holiday period. Revenues in July and August were relatively low, but September showed a positive development. The company continues to show double digit growth in license revenues. During 2005 the company has worked intensively on activities which will set the foundation for further growth in 2006 and Below is a summary of the main activities in this process. Partner program During the quarter the company has continued working on the development of a new partner concept which mainly will be used to establish partnerships with larger system integrators in all markets. During the period, the company has entered into several new partner agreements. This process will continue in the coming quarters, where the goal is to increase the share of services within integration, customization and implementation of larger projects to be done by partners. New products The company has according to plan completed the development of the new solutions SuperOffice SIX (the new version of the company s main product) and SuperOffice SAINT a new sales intelligence solution module which is seamlessly integrated with SuperOffice SIX. Both products will be introduced in all markets on October 15. The new solutions will strengthen the company s product portfolio and will provide new opportunities related to both end customers and partners. SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 9 of 15

10 Together with the introduction of SuperOffice SIX, the new CRM platform will also be introduced in the market. The new CRM platform opens new opportunities within customization and integration to other systems and customer specific business processes. The company will also launch a new e-learning solution, a result of a co-operation with the Norwegian company DataPower. This co-operation represents an e-learning product which will be offered both to new and existing customers who starts using SuperOffice SIX. New managers in Norway and Denmark The company s new managers in Norway and Denmark have established their positions and activity levels related to generating revenue growth are high. New employees will be recruited in both sales organizations. Improved sales model SuperOffice Selling Method Earlier this year, Michael Ærø was hired as Business Development Director of SuperOffice ASA. One of his main tasks has been to develop and implement an improved sales model called SuperOffice Selling Method. The improved sales model is part of the company s organization development program and is adapted to increased market demand for integrated solutions and the positioning of CRM solutions as a key element of a most businesses company s business critical systems. The goal of SuperOffice Selling Method is to strengthen the competencies and increase efficiency in the company s sales organization. Key figures Revenue split The company continues to show growth in all key business areas in Q3/05 compared to the same period in Revenues from licenses show 12,1% growth compared to Q3/04 and 19,4% year to date. Development in maintenance revenues is commented below. MNOK Q3/05 Q3/04 Change YTD 05 YTD 04 Change Licenses 17,4 15,5 12,1 % 61,3 51,3 19,4 % Maintenance 25,3 24,5 3,4 % 77,3 70,1 10,2 % Services 10,7 9,5 12,8 % 40,4 36,0 12,2 % Other revenues 1,0 1,5-34,0 % 4,4 5,1-13,4 % Total 54,4 51,0 6,7 % 183,3 162,5 12,8 % License revenues per quarter (MNOK) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 22,6 23,2 20,7 17,3 17,5 18,3 17,5 17,4 15,5 15,5 11,2 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 10 of 15

11 Number of licenses sold The number of licenses sold in Q3/05 is The number of licenses sold represents new users (user licenses) of the company s CRM solutions. Number of licenses sold per quarter Maintenance revenues Maintenance revenues for Q3/05 isolated show a growth of 3,4%. The company has in 2005 made a more equal booking of maintenance revenues than in 2004 (see the model below). This has an impact on the quarterly comparison of growth in maintenance revenues. For the year to date, growth in maintenance revenues was 10,2%. Customer loyalty is still very strong. Maintenance revenues per quarter (MNOK) ,2 20,4 21,7 26,2 22,3 23,3 24,5 25,8 26,0 26,0 25, Revenues per market As mentioned above the quarter is influenced by the long holiday period, which also affects the growth for the individual subsidiaries. In this context, the strengthened position of the NOK currency should be taking into consideration. In local currency, all subsidiaries with the exception of Benelux show growth in the quarter. The challenges related to the changes in the Benelux sales organization have lasted longer than expected, but the process of re-establishing the position is developing positively. The company sees that the increased number of larger customer projects sometimes will lead to variations in the individual quarterly development in some of the subsidiaries. The export share for the quarter is stable and ended at 73%. SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 11 of 15

12 MNOK Q3/05 Q3/04 Change YTD 05 YTD 04 Change Norway 14,9 14,3 4,1 % 48,0 45,7 5,0 % Sweden 12,5 13,6-8,0 % 46,3 48,5-4,6 % Benelux 6,4 7,8-18,5 % 22,1 22,3-0,8 % Germany 6,4 6,7-4,8 % 21,7 19,3 12,6 % Denmark 4,8 N/A N/A 15,5 N/A N/A Switzerland 6,0 6,1-1,2 % 20,3 19,1 6,1 % UK 1,8 1,6 15,1 % 5,5 5,3 4,3 % Other 1,6 0,9 74,6 % 4,0 2,3 72,4 % Total 54,4 51,0 6,7 % 183,3 162,5 12,8 % Future expectations During Q4/05 the company will introduce two new products SuperOffice SIX and SuperOffice SAINT and the new CRM platform for a more effective handling of integration and customization projects. The company expects that this will improve the market position of the SuperOffice product portfolio, especially targeted towards medium-sized and large companies. The new solutions also include capabilities which represent interesting business opportunities for partners. The company believes the CRM market will show a positive development in In the time to come the company will remain focused on increasing license revenues as well as on establishing new system integrator partnerships in all markets. The company s goal is to continue the positive development. The quarterly financial statement is presented according to IFRS. The Board of Directors of SuperOffice ASA Oslo, October 13 th 2005 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 12 of 15

13 Income Statement SuperOffice Group All figures in NOK IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP Q3/05 YTD 2005 Q3/04 YTD Q3/04 YTD 2004 Operating Income Operating expenses Cost of goods sold Payroll and related expenses Other operating expenses Marketing Bad debts Total operating expenses EBITDA EBITDA % 22,3 % 22,9 % 26,7 % 24,2 % 26,6 % 27,2 % 24,8 % Depreciation Total depreciations EBIT EBIT % 20,2 % 21,0 % 24,5 % 22,0 % 24,5 % 23,0 % 20,6 % Financial income Financial expenses Net financial result Operating result before tax Taxes Net Profit Avg. no. of shares fully diluted EBIT per share 0,53 1,84 0,58 1,65 2,62 0,54 1,54 Avg. no. of shares outstanding EBIT per share 0,53 1,84 0,60 1,73 2,69 0,56 1,61 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 13 of 15

14 Balance Sheet SuperOffice Group All figures in NOK IFRS IFRS IFRS NGAAP ASSETS Fixed assets Rights Deferred tax assets Goodwill Vehicles, machinery, fixtures etc Shares in associated companies Shares Other long term receivables Total fixed assets Current assets Inventory Accounts receivables Short term receivable - associated Other short-term receivables Shares Cash and bank deposits Total current assets Total Assets IFRS IFRS IFRS NGAAP LIABILITIES AND EQUITY Equity Share capital Treasury stock Other equity Total equity Long-term liabilities Deferred tax Long-term debt Total long-term liabilities Short-term liabilities Accounts payable Tax and Public duties payable Other current liabilities Total short-term liabilities Total liabilities and equity SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 14 of 15

15 Cash Flow Statement SuperOffice Group All figures in TNOK IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Q3/05 YTD 05 Q3/04 YTD Cash Flow from Operations Operating result before tax Depreciation Accounts receivables Accounts payable Other operating assets/liabilities Net CF from operations Cash Flow from Investments Change in Assets Net CF from Investments Cash Flow from Financing Change in long term debt Issue of shares Paid dividend Net CF from Financing Foreign currency effects on cash Net change in cash and equivalents Opening balance, cash and equivalents Closing balance, cash and equivalents Change in Equity SuperOffice Group IFRS IFRS All figures in NOK Equity, Opening balance Share issue Paid dividend Value of option program Currency converting effects Net profit Equity Closing Balance SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 15 of 15

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 Profdoc ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 20. August 2004 1 (Oslo 20.08.2004). Profdoc konsernet hadde en omsetning på NOK 86,2 millioner i 1. halvår 2004, en vekst på

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2006 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2006 var NOK 0,68 basert på en omsetning på 387,4 MNOK og et driftsresultat

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Visma ASA Financial report 4 th quarter 2004 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Phone: + 47 46 40 40 00 IR Liv Marit Lundby Fax: + 47 23 15

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har per 1999 hatt en omsetning på NOK 943,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 77,5 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2009

Report for the 4 th quarter of 2009 Report for the 4 th quarter of 2009 Oslo, 21. januar, 2010 Fjerde kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og EBITDA ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q2 2009

KVARTALSRAPPORT Q2 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q2 29 25. august 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q2 OG FØRSTE HALVÅR 29 Netto driftsinntekter i Q2 29 ble 17,79 MNOK mot 16,19 MNOK i samme periode 28. Dette

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts.

With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts. QUARTERLY REPORT - 4. QUARTER 2006. FESIL ASA - Preliminary Result 2006. With effect from 1 January 2005, FESIL ASA applies the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the consolidated accounts.

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

BORGESTAD GROUP IFRS (NOK 1 000) (NOK 1 000) NOTES

BORGESTAD GROUP IFRS (NOK 1 000) (NOK 1 000) NOTES BORGESTAD GROUP KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP CONSOLIDATED INCOME STATEMENT IFRS 2014 2013 2014 2013 (NOK 1 000) (NOK 1 000) NOTES 1.10-31.12 1.10-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 1.535,8 mill., som tilsvarer

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Resultatpresentasjon for fjerde kvartal 2003. Oslo 10. februar 2004. Fredd Causevic Stein Hedemark

Resultatpresentasjon for fjerde kvartal 2003. Oslo 10. februar 2004. Fredd Causevic Stein Hedemark Resultatpresentasjon for fjerde kvartal 2003 Oslo 10. februar 2004 Fredd Causevic Stein Hedemark Oppsummering 2003 MÅLSETNING OM BREAK- EVEN ER NÅDD! 2001 Resultat MNOK 225 2002 Resultat MNOK 72 2003 Resultat

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 %

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 % Austevoll Seafood ASA 0 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 Høye salgsvolum innenfor alle virksomhetsområdene Gode markedsutsikter for konsernets virksomhetsområder Vellykket plassering av obligasjonslån

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA Q1 Page 1 of 10 Q1 2008 2008 Godt konsumfiske i Peru, god produksjon av fiskemel og olje i Norge, begrenset fiske i Chile, stabilt marked for fiskemel, godt marked for konsumprodukter og fiskeolje Konsernets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer