Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie"

Transkript

1 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Maudbukta Boligsameie det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten og eventuelt fullmaktsblankett leveres i utfylt stand ved inngangen for registrering.

2 2 Maudbukta Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Maudbukta Boligsameie avholdes 26 mars 2015 kl i Oslofjordmuseet. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Vedtektsendring 4 punkt 8 Avsetning til vedlikeholdsfond B) Vedtektsendring ny Uttak av vedlikeholdsfond C) Vedtektsendring ny Egenandeler ved bruk av sameiets forsikring D) Utbetaling av A-kontobeløp etter avlesning av forbruk av vann til oppvarming, for perioden oktober 2013 til oktober 2014 inkludert korrigering av feil fra tidligere avregning. E) Vindskjerming for seksjon C101 Innkomne forslag er tatt inn som egne saker under innkomne saker til årsmøtet i Maudbukta boligsameie. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité 2 representanter Vollen Styret i Maudbukta Boligsameie Odd Arne Løseth /s/ Ragnar Bang /s/ Svein Ove Warhuus /s/ for Torhild Johanne Dahl

3 3 Maudbukta Boligsameie Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Navn Adresse Valgperiode Leder Odd Arne Løseth Bruksveien Styremedlem Ragnar Bang Bruksveien 37 A Styremedlem Torhild Dahl Bruksveien Varamedlem Svein Ove Warhuus Bruksveien Valgkomiteen Medlem Ulf Riise Bruksveien Medlem Trygve Røed-Larsen Bruksveien Styrets sammensetning er 3 styremedlemmer og 1 vararepresentant, alle representantene stiller på styremøte og er aktive i styres arbeid. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Nåværende styret er representert av begge kjønn. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Bygninger Sameiet består av 29 seksjoner og ligger i Asker kommune. Sameiet har gårdsnummer 66 og bruksnummer 43. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet har adresse: Bruksveien 8, 10, 18, 20, 27, 29, 31, 33, 35, 37A og 37B. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer som er foretatt i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet.

4 4 Maudbukta Boligsameie Når en seksjonseier benytter sameiets forsikring, vil seksjonseier bli belastes med egenandelen der skaden har sin årsak i seksjonen eller seksjonseiers adferd på sameiets eiendom. Egenandel ved skade er kr ,- og ved vannskader kr ,-. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Fradrag og omsetning Sameierne får tilsendt skjema fra forretningsfører med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det har ikke vært omsatt seksjoner i sameiet i Regnskap - og forvaltning og revisjon Regnskap - og forvaltning er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiet hadde Anders Thorud som forvaltningskonsulent fra mars 2013 til mars Sameiet fikk tildelt Anne-Mette Juuhl som forvaltningskonsulent fra april til desember Sameiet ble i desember 2014 overført til OBOS Eiendomsforvaltning avd. Asker og Bærum med kontor i Sandvika. Sameiet fikk tildelt Hilde Westernes som forvaltningskonsulent. Til oppsett av budsjett for 2015 har sameiet rådført seg med forvaltningskonsulent Anders Thorud som kjenner sameiets økonomi godt. Sameiets revisor er BDO. Styrets arbeid Styret har i perioden fra 01.januar 2014 til 31.desember 2014 gjennomført 14 ordinære styremøter og 2 ekstraordinære styremøter, i tillegg til befaringer og oppfølging av sameiets eiendom. I tillegg til ordinært sameiermøtet, er det gjennomført en dugnad og velferdskomiteen har gjennomført en sameiefest. For redegjørelse om styrets arbeid, se Orientering om sameiets drift. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Bokførte inntekter i 2014 var til sammen kr Samlede innbetalinger av felleskostnader fra seksjonseierne var kr , budsjettert kr Differansen, kr skyldes reduksjon i krav oppvarming. Andre inntekter består i hovedsak av innbetaling for garasjeutleie.

5 5 Maudbukta Boligsameie Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak for høyt budsjettert kabel TV. I tillegg er utvendig vedlikehold godskrevet med kr Tilskudd fra Maudbukta Eiendom til støttemuren. Øvrige kostnader er gjennomgående litt lavere enn budsjett herunder energikostnader, forsikringer og kommunale avgifter. Energiavregning for med korrigering av avvik fra 2013 Anders Thorud hos OBOS har avdekket at det er gjort feil i beregningene for energiforbruk i 2013, grunnlaget for beregnet er hentet fra feil måler. Detter er ikke noe OBOS kan klandres for. Det er styret som har gitt feil informasjon til OBOS om hvilke måler som skulle være grunnlag for avregningen. Sameiet har separat måler for elforbrukt til drift av varmepumpeanlegget. Det er forvekslet målernummer mellom de to målerne. Heldigvis kan de fleste feil rettes opp, også denne, Styret har vært i kontakt med Anders i OBOS for å diskutere løsning. Vi har et løsningsalternativ som medfører minimal ulempe for beboerne. Denne saken fremmes på årsmøte 2015 som en egen sak. Løsningsforslaget er fremlagt for styret og ble vedtatt i desember 2014: Styret vedtok å rette opp feilen i energiavregningen for perioden , ved å ta differansen mellom de riktige tallene og de tallene som ble brukt for inn i avregningen for Dette innebærer at eierne får en økt belastning for perioden , da de fikk godskrevet for mye for perioden I tillegg vedtok styret at man tar ut kr ,- av avregningen, som var øremerket servicekostnader til anlegget. A-konto energikostnader er krevd inn etter eierbrøk, og dermed sidestilles de kr ,- med øvrige A-konto felleskostnader, og tas ikke med i energiavregningen. Dermed reduseres sameiets egenkapital mindre, noe styret mener er positivt og nødvendig. Saken vil bli lagt frem for sameiermøtet i 2015 for godkjenning. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen.

6 6 Maudbukta Boligsameie Generelt er budsjettet basert på tallene for 2014, justert for eventuell prisøkning og noe usikkerhet for enkelte poster. Drift og vedlikehold inkluderer ca kr til dekning av nye serviceavtaler. Forsikringer forutsetter videreføring av nåværende avtale med IF. Energikostnader Energikostnadene er justert for eventuell prisøkning og usikkerhet. Lån Sameiet har ingen lån. Kommunale avgifter i Asker kommune Vann- og avløpsavgiften forventes økt med 20%, det samme gjelder renovasjon. Energikostnader Energikostnadene er justert for eventuell prisøkning og usikkerhet.. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester hos sameiet leverandører. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Det medført en liten økning i fellesutgiftene for 2015 på den delen som avregnes etter brøk. (Felleskostnadene er delt inn på følgende måte: En del etter sameiebrøk, en del A-konto for oppvarming og en del garasjeleie.) Budsjettet er basert på 10% økning felleskostnadene. 5% reduksjon energikostnader og 20 % økning renovasjon fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Vollen Styret i Maudbukta Boligsameie Odd Arne Løseth /s/ Ragnar Bang /s/ Svein Ove Warhuus /s/ for Torhild Johanne Dahl

7

8

9 9 Maudbukta Boligsameie MAUDBUKTA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

10 10 Maudbukta Boligsameie MAUDBUKTA BOLIGSAMEIE BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Vollen Styret i Maudbukta Boligsameie Odd Arne Løseth /s/ Ragnar Bang /s/ Svein Ove Warhuus /s/ for Torhild Johanne Dahl

11 Maudbukta Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie (avdeling PO/A0) Garasjeleie (avdeling PO/BE) Gassnett/Peis (avdeling A0) Renovasjon (avdeling A0) Akonto varme (avdeling A0) Felleskostnader (avdeling A0) TV/Bredbånd (avdeling A0) Gassnett/Peis (avdeling A0) Felleskostnader (avdeling BE) Renovasjon (avdeling BE) Akonto varme (avdeling BE) TV/Bredbånd (avdeling BE) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

12 12 Maudbukta Boligsameie NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Garasjeplasser SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS Sandbeck Arkitektur SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader -490 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

13 13 Maudbukta Boligsameie NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Kredit Hafslund Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Kontor- og datarekvisita -489 Trykksaker -828 Andre kontorkostnader Porto -780 Gaver -320 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 723 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 462 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2015.

14 14 Maudbukta Boligsameie NOTE: 14 EGENKAPITAL Avdeling BE Avdeling A Avdeling P SUM EGENKAPITAL NOTE: 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Fakturagebyr SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

15 15 Maudbukta Boligsameie Innkommende forslag til årsmøte 2015 i Maudbukta boligsameie A) Vedtektsendring 4 punkt 8 Avsetning til vedlikeholdsfond. Avsetning til vedlikeholdsfond gjørs månedlig med en satts på 4%. Forslag fremmet av styret. Styrets innstilling: Avsetning til vedlikeholdsfond gjørs månedlig med en satts på 4 % av fellesutgiftene pr kvadratmeter, A-kontovarmtvann skal ikke medregnes i grunnlaget. I 2015 har ikke vedlikeholdsfond i egen post i budsjettet. Inndekning av vedlikeholdsfond gjøres fra overskuddet i driftsresultatet. I 2016 settes vedlikeholdsfond opp som egen post budsjett. FORSLAG TIL VEDTAK: Styrets forslag godkjennes. B) Vedtektsendring 4 punkt 9 ny Uttak av vedlikeholdsfond For å frigi midlene i vedlikeholdsfondet må det foreligge et vedtak fra sameiets ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Forslag fremmet av styret. Styrets innstilling: Forslaget til vedtektsendring godkjennes. FORSLAG TIL VEDTAK: Styrets forslag godkjennes. C) Endring av husordensregler - Egenandeler ved bruk av sameiets forsikring Egenandel i forbindelse med forsikringsoppgjør innkreves av seksjonseier i henhold til husordensregler for Maudbukta Boligsameie. Forslag fremmet av styret. Styrets innstilling: Forslaget til endring av husordensregler godkjennes. Nytt punkt: Egenandeler ved bruk av sameiets forsikring «Ved bruk av sameiets forsikring plikter den enkelte å dekke forsikringens egenandel i tilfeller der skaden har sin årsak i seksjonen eller seksjonseiers adferd på sameiets eiendom eller omfattes av seksjonseiers vedlikeholdsplikt.» FORSLAG TIL VEDTAK: Styrets forslag godkjennes.

16 16 Maudbukta Boligsameie D) Utbetaling av A-kontobeløp etter avregning av forbruk av vann til oppvarming for perioden oktober 2013 til oktober 2014 inkludert korrigering av feil fra tidligere avregning. Forslag fremmet av styret. Styrets innstilling: For mye innbetalt A-konto refunderes seksjonseierne. Forlite innbetalt A-konto faktureres seksjonseierne. FORSLAG TIL VEDTAK: Tilbakebetalingen godkjennes. E) Vindskjerming for seksjon C101. Det vises til innsendt søknad om montering av vindskjerm på uteplassen til eier av seksjon C101. Vindskjermen monteres på hushjørnet og vil ha retning mot nord-vest. Se vedlagte bilde. Beboer viser til at uteplassen er spesielt utsatt for nordavind, og styrets innstilling er da som følger: Styret anbefaler at det innvilges tillatelse til å sette opp vindskjerm, basert på følgende forutsetninger: Alle kostnader dekkes av eier av seksjon C101. Øvrige beboere i hus C og B har ingen innvendinger mot oppsett av vindskjerm. Alle vedlikeholdsutgifter dekkes av seksjonseier av C101. Forslag fremmet av seksjonseier i C101, Gudim. Styrets innstilling: Styret har ingen motforestilling til forslaget siden det er inne opp område med tilhørende en seksjon, så lenge det ikke er til sjenanse for andre beboere. FORSLAG TIL VEDTAK: Forslaget godkjennes.

17 17 Maudbukta Boligsameie VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Ragnar Bang Bruksveien 37A B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Nina Ekren Holmen Bruksveien 31 Styremedlemmer som ikke er på valg: Torhild Dahl Bruksveien 20 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Terje Andresen Bruksveien 18 D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Trygve Røed-Larsen Bruksveien 20 Odd Arne Løseth Bruksveien 10 E. Som velferdskomite foreslås: Marianne Teigen Løvdahl Bruksveien 18 Marianne Smedberg Bruksveien 18 Jorun Aasebø Gudim Bruksveien 18 I valgkomiteen for Maudbukta Boligsameie Trygve Røed-Larsen Ulf Riise

18 18 Maudbukta Boligsameie Orientering om sameiets drift 2014 Styrets arbeide Styret har arbeidet og arbeider blant annet med følgende saker: Brannalarm I løpet av 2014 har vi hatt tre utilsiktede brannvarslinger. Det arbeides med en ny varslingsplan etter erfaring med utløsning brannalarmen, da vi ser at den vi opprinnelig har er noe mangelfull. Den nye planen vil bli hengt opp ved siden av alarmsentralen i hovedgarasjen under Bygg A, B og C på venstre siden innenfor garasjeporten. Den vil også bli sende ut til alle husstander i sameiet. Det mest vesentlige er at når brannalarm utløses i en seksjon eller fellesareal inkludert garasje i hus A, B og C. Varsles alarmsentralen til Asker og Bærum brannvesen automatisk. Navneskilt på postkassene Styret jobber med å få ensartede navneskilt på postkassene i hus B, C, D og E. Det vil bli tatt opp en navne fortegnelse på årsmøte i forbindelse med bestilling av skilter. Solavskjerming Sameiets avtale med Kjells markiser har utløpt. Styret har ikke inngår nye avtale med noen leverandør i forbindelse med solavskjerming. Kravene til kvalitet, utseende, farge og monteringsmetode på hva som kan monteres er fremdeles gjeldende. Utebelysning i sameiet. Sameiet har bestilt nye LED-lysrør til lysarmatur mellom hus A, B og C. Lysrørene vil bli byttet i løpet av andre kvartal Vaktmestertjeneste Vaktmestertjenesten ivaretas av Asker og Bærum Vaktmesterkompani AS. Tjenesten utføres etter arbeidsinstruks med ett besøk pr uke. Avvik som oppdages rapporteres til styret. For snømåking har sameiet inngått avtale med Asker og Bærum Vaktmesterkompani AS, for både maskinell- og håndmåking. Styret er tilfreds med det arbeidet som utføres. Renhold i sameiet Trappeoppgangene rengjøres med 2 ukers intervall. Matter i inngangspartiene vil bli skiftet med 4 ukers intervall i sommerhalvåret (1. mai 31. oktober) og 2 ukers intervall i vinterhalvåret (1. nov 30. april). Garasjeanlegg rengjøres en gang pr år. Dette forsøkes gjennomført i andre kvartal. Dato for rengjøring vil styret kommet tilbake til når avtale med tjenesteyter er inngått. Nøkler Nøkler kan bestilles gjennom styret. Henvendelse til styreleder på e-post. Dugnad Det ble i 2014 gjennomført dugnad for vedlikehold av utearealene med meget godt fremmøte fra beboerne. Det ble avsatt en kvelder, med stor arbeidsinnsatsen. De ble i tillegg gjennomført en dugnad for å luke blomsterbedene mellom husene A, B og C.

19 19 Maudbukta Boligsameie Energiforbruk for fellesanlegg og varmepumpeanlegg Sameiets GEO varmeanlegg har vært stabilt uten noen utforutsatte hendelser siden driftsstart. Det er styret meget fornøyd med. Avlesning skal gjøres én gang pr år, ca. 1 oktober. Avlesning av forbruk av vann til oppvarming av de enkelte leiligheter blir gjennomført en gang pr år og ble gjennomført 1 oktober Alle sameierne betaler a-konto som vil bli avregnet en gang pr år. Uttak for gassgrill på terrasser/balkonger Etter henvendelse fra styret påtok Maudbukta Eiendom å dekke kostnadene ved montering av uttak for gassgrill på terrasser og balkonger. Uttak ble montert i andre kvartal Den enkelte beboer måtte selv bekoste tilkoblingsslangen mellom grill og gassuttaket. Service ventilasjons anlegg i de enkelte boenhetene. Styret anså det som viktig at alle ventilasjonsanlegg virker etter sin hensikt, det ble etter en forespørsels runde interesse for en felles serviceavtale blant beboerene inngått en avtale med Ergotek AS om årlig ettersyn og skifte av filter i alle boenhetene. Felling av trær. Det ble etter en forespørsels runde blant beboerne om hvilke trær man ønsket fjernet på området og på omliggende eiendommer som var til sjenanse for beboerne i Maudbukta Boligsameie gjort en opptegning og søknad sendt kommunen. Besvarelse er kommet fra kommunen og det er gitt tillatelse til felling av trær på området. Service på gass peiser. Det er krav om at service på gass peiser skal utføres minimum hvert annet år. Det er inngått avtale med Peisselskabet om utførelse av service. Gulvvarmeanlegg. Flere beboere har klaget over at de ikke får forventet varme i enkelte rom. Et uavhengig firma har blitt kontaktet og vært på befaring og gitt utsagn om mulige feil og mangler. Disse feilene/manglene anses både som system feil som er Boligsameiet sitt ansvar og enkelt feil som berører hver enkelt beboer som har problemer med varme. På bakgrunn av dette så har styret sendt en formell klage til Maudbukta Eiendom AS på varmeanlegget. Svar er mottatt om at de ser på saken og vil komme tilbake. Sameiet har fått gjennomført en årlig service av NTI på varmepumpeanlegget i mars Utearealene/oppgradering av bed Det har blitt utført endel arbeid på sameiets uteområder, samt i Bruksveien i Kommunen har lagt ned overvannsledning og i den forbindelse ble det gjort et stort arbeid med murer utenfor hus D og E. Noe masser fra dette arbeidet ble flyttet til skråningen mot øst der det ble planert og sådd gress. På grunn av terrengets høyde ved hus D ble det stilte krav til støttemur av Asker kommune. Kostnadene til støttemuren ble dekket av Maudbukta som en del av jobben med å legge overvannsledning. Mot hus E skulle det legges bark slik det opprinnelig var, Skråningen ville blitt noe brattere en den opprinnelig var slik at bake ville hatt problemer med å bli liggende. Styret valget å bekoste en støttemur for å unngå utfordringer med skråningen utenfor hus E i fremtiden. Det har også et visuelt aspekt og har støttemur utenfor begge husene i den delen av Bruksveien. Styret fikk et akseptabelt tilbud fra

20 20 Maudbukta Boligsameie entreprenør Isachsen AS som utførte arbeidet. Styret henvendte seg til Maudbukta Eiendom om økonomisk bistand til støttemur utenfor hus E. Maudbukta Eiendom har bidratt med kr ,- til støttemuren. Oppgradering av bed i den øvre delen av Bruksveien ble etter en anbudsprosess gjort av Asker og Bærum Vaktmesterkompani. De andre tilbyderne var følgende: Anleggsgartner Trond Torgunrud, Eiken & Sønn AS, Anleggsgartner Marius Gatevold AS, Eiker Grøntmiljø AS/Asker og Bærum Grøntiljø AS. Etter vurdering av pris, kvalitet og arbeidsomfang, endte vi opp med det selskapet som har kontrakten på vedlikeholdet av sameiets grøntarealer. De gjorde en god jobb med bedene der det ble luket og lagt duk og bark, slik at plantene nå får gode vekstvilkår. Evt. tilplanting av blomster og busker må vedtas og gjennomføres senere. Det har også blitt satt opp skilt i øst og vest av øvre del av Bruksveien for å redusere gjennomkjøringstrafikken. Steinen i svingen i øst har blitt flyttet slik at det ikke er fare for å komme borti for bilene som må kjøre der. Styret har også gjort et vedtak på å felle trær på sameiets område og dette vil bli gjennomført i løpet av Overtagelse av web-domene fra Maudbukta Eiendom Vi har nå overtatt web-domenet fra Maudbukta Eiendom. I Norid sitt register er eier nå Maudbukta Sameie. Det betyr at vi kan starte arbeidet med å etablere egen hjemmeside for sameiet. Reklamasjoner Gjennomgang av sameiet Representanter fra styret har foretatt en visuell gjennomgang av trappoppganger, garasjer, og andre fellesrom i sameiet for å kartlegge feil og mangler. Det ble avdekket en del små avvik som er kjent fra 1-års befaring men ikke utbedret. Liste med avvik ble oversendt til Maudbukta Eiendom i fjerde kvartal Diverse orienteringssaker Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere varslingsutstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

21 21 Maudbukta Boligsameie Kabel-TV / Bredbånd /Telefoni Sameiet har avtale med NextGenTel om leveranse av kabel-tv og bredbånd. Alle seksjoner her utlevert TV-dekoder for mottak av signaler fra kabel-tv. Sameiere som ønsker kanaler utover det som ligger i sameiets standardavtale (NextGenTel Plenty) bestiller dette direkte fra NextGenTel. Alle seksjoner har utlevert en bredbåndsruter. Avtale gir aksess til internett med en hastighet på 30/30 mbps. Sameiere som ønsker en annen hastighet kan bestille dette direkte fra NextGenTel. NextGenTel leverer også IP-telefoni over bredbånd. Avtale om IP-telefoni må den enkelte sameier bestille direkte fra NextGenTel. Avtalen med NextGenTel løper til 01.september Avtale om leveranse av elektrisk kraft Avtale om leveranse av elektrisk kraft må den enkelte seksjonseier inngå med en kraftleverandør. Sameiets nettleverandør er Hafslundnett. Sameiet benyttet 1. januar 2015, LOS Energy som kraftleverandør til fellesarealene. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Diverse orienteringssaker Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kabel-TV / Bredbånd /Telefoni Sameiet har avtale med NextGenTel om leveranse av kabel-tv og bredbånd. Alle seksjoner her utlevert TV-dekoder for mottak av signaler fra kabel-tv. Sameiere som ønsker kanaler utover det som ligger i sameiets standardavtale (NextGenTel Plenty) bestiller dette direkte fra NextGenTel. Alle seksjoner har utlevert en bredbåndsruter. Avtale gir aksess til internett med en hastighet på 30/30 mbps. Sameiere som ønsker en annen hastighet kan bestille dette direkte fra NextGenTel. NextGenTel leverer også IP-telefoni over bredbånd. Avtale om IP-telefoni må den enkelte sameier bestiller dette direkte fra NextGenTel.

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei

Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Åstadtunet Boligsameie avholdes torsdag 26. mars 2015 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396 Billingstad Til

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie 1 Solsiden 3 & 5 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte torsdag 14. april 2016 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie

Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie Til seksjonseierne i A1 Slottet Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2015 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Velkommen til sameiermøte, torsdag 20. april 2017 kl. 18.00 på PS hotell Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Sameiet Spinnerikroken 10 & 12 Til behandling foreligger: Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Spinnerikroken 10 & 12 avholdes 13.03.2013 kl. 17.30 i aulaen Gudeberg skole. 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18:00 på Radisson BLU Hotel Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper

Detaljer

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Sameiermøte 2015. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2015 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Velkommen til generalforsamling onsdag 5. april 2017 kl. 18:30 i Eventyrlia Barnehage. Innkallingen inneholder huseierforeningens årsberetning og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord 1 Sameiet Idun Nord Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer