Redigert møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redigert møteinnkalling"

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Redigert møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Møtested: Bergsodden sykehjem Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringssaker: 1) Orientering om Bergsodden sykehjem 2) Tiltak og prosjekter i helse og omsorg i ) Driftsanalyse og omstillingsplan - Rapport fra Pwc Saksnr PS 15/1 PS 15/2 Tittel Evaluering av tjenesten bolig med heldøgns omsorgstjenester Betalingsordning Heggen Legesenter Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 16. januar 2015 Kjetil Bjørkelund Leder Side1

2 Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/250 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: H41.&34 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /1 Eldrerådet EVALUERING AV TJENESTEN BOLIG MED HELDØGNS OMSORGSTJENESTER Vedlegg: Ingress: Harstad kommune har gjennom politisk vedtak opprettet tjenesten bolig med heldøgns omsorg i Tjenesten har fungert i fem år og det er ønskelig å evaluere tjenestetilbudet. Bakgrunn for evalueringen er å få kunnskap om tjenestens funksjon og om tjenesten bolig med heldøgns omsorgstjeneste et godt tilbud for brukeren og om tjenesten er et godt alternativ til kommunens øvrige tjenestetilbud. Kunnskap om tilbudet vil være en del av datagrunnlaget ved planlegging av fremtidens bo- og tjenestetilbud. Utvalg for helse og omsorg velger en brukerrepresentant som blir en del av arbeidsgruppen som skal gjennomføre evalueringen. Rådmannens tilrådning: Utvalg for helse og omsorg velger xxxx som brukerrepresentant i arbeidsgruppen for evaluering av tjenesten bolig med heldøgns omsorgstjenester. Saksopplysninger Mandat for evaluering av tjenesten bolig med heldøgns omsorgstjenester: Hva skal evalueres o Målsettingen o Tjenesten o Kostnaden Mål med evalueringen o Er tjenesten bolig med heldøgns omsorgstjeneste et godt tilbud for brukeren og kan tjenesten være et alternativ til kommunens øvrige tjenestetilbud Hypotese o Har tiltaket oppnådd vedtakets målsetting o Har tiltaket ført til god nytte og dekker brukerens behov Tilsyn og trygghet Faglig og sosialt innhold i tilbudet Betydningen av å være i eget hjem istedenfor i institusjon o Har tiltaket nødvendig faglig kvalitet og pasientsikkerhet o Hvilken ressursbruk har tjenesten, sett i relasjon til alternativ tjeneste o Hvilke økonomiske konsekvenser har tiltaket for brukeren og for kommunen Metode og fremgangsmåte o Dokumentgransking o Intervju brukere, pårørende og ansatte o Spørreundersøkelse brukere og pårørende Side3

4 Beskrivelse av tjenesten o Hva er målsettingen for ordningen o Kartlegge og definere hvilke tilbud i HK som regnes som heldøgns omsorg o Bruk av ordningen antall brukere og antall boliger o Beskrive forskjeller og likheter i tjenestetilbudene hjemmespl, institusjon og bolig med heldøgns omsorg o Kriterier for tildeling o Forvaltning og tildeling o Økonomi for kommunen og for brukeren, sammenligne annet alternativ Vurdering og analyse av hypoteser Rapport o Målsetting o Beskrivelse av tjenesten o Måloppnåelse o Forslag til endring/videreføring av tilbudet Tidsplan o Mål om ferdig rapport innen juni 2015 Vurdering Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Enhetsleder Side4

5 Saksdokument Saksmappenr: 2014/1888 Saksbehandler: Inger-Lise Bårdslett Arkivkode: G21 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /2 Kommunestyret BETALINGSORDNING - HEGGEN LEGESENTER Vedlegg: Brev fra Helsedirektoratet dat Ingress: Harstad kommunestyre vedtok i K-sak 14/40 å etablere et nytt kommunalt 4- legesenter i Heggen. Senteret startet opp drift Det er behov for å etablere en smidig betalingsordning for pasienter og ansatte, tilsvarende de øvrige legesentrene i Harstad. Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre vedtar å inngå en avtale om betalings- og faktureringstjenester ved Heggen legesenter. 2. Pasienter som betaler kontant eller med kort skal slippe gebyr, jfr. Helsedirektoratets presisering til landets fastleger Avtale om kjøp av betalings og faktureringstjenester er foreløpig begrenset til en prøveperiode på tre måneder. 4. Dersom systemet fungerer tilfredsstillende vurderes betalingsautomat også ved Harstad interkommunale legevakt. Saksopplysninger Harstad kommunestyre vedtok , K-sak 14/40 å etablere et kommunalt 4- legesenter i Heggen. Den første legen var på plass F.o.m er senteret bemannet med to leger og to helsesekretærer. Søknadsfristen for de to resterende legestillingene gikk ut Det har meldt seg 6 søkere. Det er behov for å finne fram til en smidig betalingsordning for både pasienter og ansatte. Dagens ordning med kommunal drift ved Bjarkøy legekontor og Heggen legesenter innebærer: Kontantinnbetaling fordrer at ansatte tar imot, evt. veksler og skriver ut kvittering for pengene for dernest å finne en noenlunde trygg oppbevaring til dem før de blir satt inn i bank. Deretter inntektsføres innbetalingen. Pr i dag gjøres dette ved utgangen av hver måned, regnskapsenheten ønsker primært at dette skjer minimum en gang i uken. Kortautomaten skal avstemmes hver dag, og innbetalingen inntektsføres. Pasienter ikke kan betale enten kontant eller med kort får pr i dag egenproduserte giroer som ikke er registrert i kommunens faktureringssystem. Kommunen mottar bankbilag på hver enkelt innbetaling som så blir inntektsført. De øvrige legesentrene i Harstad har alle innført betalingsautomater som tar imot både kontanter og kort. Firmaet som leier ut automatene tar seg også av faktureringen av de pasientene som ikke har kontanter eller kort tilgjengelig. Dette sparer verdifull tid for helsesekretærene og de fleste pasientene synes å være fornøyd med ordningen. Side5

6 Helsehuset har innhentet tilbud på kjøp av betalings- og faktureringstjenester fra to leverandører, Melin Medical og Odin kapital. De øvrige leverandørene tilbyr i hovedsak kortautomater. Melin Medical har gitt best pris og virker å ha den mest komplette løsningen. Det er også den løsningen som er valgt av de øvrige legesentrene i byen, og en rekke av landets kommuner. Helsedirektoratet har i brev av presisert overfor landets fastleger at gebyr ved bruk av bankkort i betalingsautomat ikke er tillatt. Kommunen vil ut fra dette ikke ta gebyr ved kortbruk, men heller betale leie for automaten, kr 2 260,- pr mnd. Pasienter som betaler egenandel enten kontant eller med kort slipper dermed gebyr. Må firmaet sende ut en giro påløper det derimot et gebyr på kr 49,-. Dette gebyret beholder firmaet. Kommunen er tilbudt en prøveperiode på tre måneder med rett til å avslutte leieforholdet. Vurdering Kommunen har behov for å etablere en enklere betalingsordning enn den som praktiseres i dag. Det kommunale systemet er i liten grad beregnet på å betjene denne typen tjenester. Selv om Heggen legesenter etter hvert vil kunne ta i bruk e-bilag og e-ordre på lik linje med andre kommunale enheter vil det gå med betydelig tid til å betjene betalingsløsningen. Det foreslås derfor å plassere en betalingsautomat ved Heggen legesenter. Hugo Thode Hansen Rådmann Frode Risdal Kommuneoverlege/enhetsleder Side6

7 v Landets fastleger Deres ref.: Vår ref.: 14/ Saksbehandler: Steinar Mathisen Dato: Gebyr ved bruk av betalingsautomat informasjon om gjeldende rett Helsedirektoratet viser til problemstillingen med hensyn til gebyr ved bruk av betalingsterminal, og ønsker med dette å informere om hvilke regelverk som gjelder. Fastlegene tilbyr en offentlig finansiert helsetjeneste og totaløkonomien i fastlegeordningen er fullt ut regulert. Legens inntjening og utgifter hensyntas under de årlige forhandlingene mellom staten, KS og Den norsk legeforening og resultatet nedfelles i forskrift, jfr. under. Legene har således ikke anledning til å avkreve pasientene vederlag utover det som blir fastsatt under forhandlingene. Det har heller ikke kommunale legevakter. Vi vil derfor presisere at gebyr ved bruk av bankkort i betalingsautomat ikke er tillatt. Regelverket: Det er helse- og omsorgstjenesteloven og folketrygdloven 5-4 med tilhørende forskrifter som fastsetter hvilke egenandeler og egenbetaling fastlegen kan kreve av pasienten. Av helse- og omsorgstjenesteloven 11-2 følger det at kommunen kun kan kreve vederlag av pasienten når dette følger av lov eller forskrift. Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for private virksomheter som driver etter avtale med kommunen, f.eks. fastleger. En fastleges mulighet til å kreve vederlag (egenandel/egenbetaling) fra pasientene må med andre ord være fastsatt i lov eller forskrift. Slik forskrift er gitt med hjemmel i folketrygdloven 5-4, forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (normaltariffen). Denne forskriften regulerer uttømmende hva en selvstendig næringsdrivende fastlege kan kreve av egenandel og egenbetaling. Nevnte forskrift omtaler ikke vederlag ved bruk av kort. Som det fremgår av det overnevnte er rammene knyttet til pasientbetaling hos lege med avtale med kommunen og på kommunal legevakt tydelig regulert. Helsedirektoratet mener regelverket er klart, og Helse- og omsorgsdepartementet som øverste ansvarlig - har i brev av til Melin Medical slått fast at det ikke er anledning til å ta gebyr av pasientene når de betaler ved hjelp av betalingsautomat. Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering Avdeling behandlingsrefusjon Steinar Mathisen, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 28, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.: Side7

8 Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening er enig i overnevnte fortolkning. Leger som yter fastlegetjenester gjør dette i henhold til avtale med en kommune, og det er den enkelte kommune som har ansvar for å følge opp eventuelle leger som ikke opptrer i henhold til avtalen. Kommunen vil bli informert av KS på egnet måte. Helsedirektoratet ber etter dette partene om å innrette seg i henhold til det regelverk som gjelder for egenbetaling og egenandeler. Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Cecilie Holter-Sørensen. Vennlig hilsen Dokumentet er godkjent elektronisk Kopi: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Side8

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN

FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN FASTSETTELSE AV GOODWILL VED ERVERV AV FASTLEGEPRAKSIS - MAL FOR KLAGE TIL SKATTEETATEN Skatteetaten har i saker om praksiserverv lagt til grunn en ny tilnærming ved beregning av goodwill i fastlegepraksiser,

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer