Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører"

Transkript

1 Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker: Referat-sak 11/14 Velferdstingets møte den og * Referat-sak 12/14 Arbeidsutvalget Referat-sak 13/14 SiT Konsernstyre Referat-sak 14/14 STi, SP, SR-DMMH, TJSF, BIS Referat-sak 15/14 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til VT-saker: VT-sak 14/14 Helserefusjonsordning* /vedtak VT-sak 15/14 Reservasjonsrett for fastleger /vedtak VT-sak 16/14 Mandat for Ankerådet i SiT Bolig* /vedtak VT-sak 17/14 Statsbudsjettprioriteringer 2015 /vedtak VT-sak 18/14 Valg til Kontrollkomité* /valg Eventuelt Møtekritikk Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: slik at vi kan få skaffet en vararepresentant til deg. Vilde T. Coward /s/ leder Aina Kristiansen /s/ Konsulent Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no

2

3 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen Møtedato: Saksbehandler: Anne Finstad VT-sak 14/14: Definisjoner/forkortelser: Helserefusjonsordningen VT: Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim Spesialisthelsetjenester: Helsetjenester utenfor det offentlige helsesystemet, autorisert og lisensert av Helse- og Omsorgsdepartementet med godkjent profesjonsutdanning (kiroprator, ergoterapeut osv). AU: Arbeidsutvalget HELFO: Helseøkonomiforvaltningen (tidligere NAV Helsetjenesteforvaltning) SP: Studiepoeng Vedlegg: Retningslinjer for Helserefusjon, vedtatt i Alternativ 2: Forslag til Retningslinjer for Helse- og Tannhelserefusjon Alternativ 3: Forslag til Retningslinjer for Helserefusjon og Retningslinjer for Tannhelserefusjon Oversikt over HELFOs ordninger, egenandel, frikort, spesialisthelsetjenester og hvit resept Statistikk over bruk av refusjonsordningen Hensikt med saken: Velferdstinget skal vedta nye retningslinjer for SiT Helse- og Tannhelserefusjonsordning. Bakgrunn for saken: I 2013 vedtok VT nye retningslinjer for SiT Helserefusjonsordning, noe som har vist seg å være delvis mangelfulle og dessuten også kostbare å få gjennomført. Det er på bakgrunn av dette at SiT har fortsatt å praktisere reglementet som foreligger fra Retningslinjer fra 2005 I dag kan studentene søke refusjon fra SiT for helseutgifter som overstiger kr 2.500,- Utgifter utover andelen det forventes at studentene selv dekker dekkes av SiT med 75 %, med et tak på kr 6.000,- per kalenderår (se imidlertid nedenfor om mulighet til utvidet kostnadsramme). Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 1

4 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen I tillegg til ytelser spesifisert ovenfor, omfatter refusjonsordningen også spesialisthelsetjenester som idag ikke dekkes av det offentlige, eller kun indirekte dekkes av det offentlige for pasienten. Per idag foreligger det også et krav om henvisning fra fastlege, for å kunne få spesialisthelsetjenester refundert fra SiT. Det foreligger i øyeblikket ingen klare retningslinjer fra Velferdstinget over hvilke alternative behandlinger som godkjennes under SiT sin helserefusjon, men det har derimot blitt praktisert med tjenester som er godkjent som spesialisthelsetjenester gjennom Helse- og Omsorgsdepartementet. Eksempel på mulig søknadsgrunnlag under dagens ordning: Tannlege: kr 3.400,- Kiropraktor: kr 4.450,- Lege: kr 1.800,- Transport: kr 850,- Totale utgifter: kr ,- Ved søknad til SiT om refusjon vil regnestykket se følgende ut: Totale utgifter: kr ,- Minus egenandel: kr 2.500,- Refusjonsgrunnlag: kr 8.000,- 75% av kr 8.000,- : kr 6.000,- Studenten dekker her selv totalt kr 4.500,- og får refundert kr 6.000,- fra SiT. Ved spesielle tilfeller kan studenten søke SiT om å få refundert et større beløp enn taket på kr 6.000,-. Det foreligger ikke i dag noen klare retningslinjer om hva som faller under spesielle tilfeller, noe som skaper utfordringer for både administrasjonen som behandler søknadene til Helserefusjon, og studenten som søker. Dersom det er tvil om studenten har rett til refusjon kaller ansvarlig for helserefusjon i SiT inn til møte med Helserefusjonsutvalget. Helserefusjonsutvalget består i dag av 4 personer, Velferdsansvarlig i AU i VT, Velferdsdirektør i SiT, en sykepleier og ansvarlig for helserefusjonsordningen i SiT. Alternative løsningsmodeller Alternativ 1: Null-alternativet, Beholde de gjeldende retningslinjene fra 2005, og sørge for at SiT oppdaterer nettsidene, slik at de reflekterer VTs vedtekter. Alternativ 2: Samled ordning, oppdatert «Retningslinjer for Helse- og Tannhelserefusjonsordningen»: Beholde refusjonen av helse og tannhelse i en ordning, men med de endringer vist i nytt reglement. Her vil det refunderes 75% av utgifter til helse- og tannhelse over 2.500kr inntil et refusjonstak på kr 6.000r per kalenderår. Utgifter til ordinær tannhelsesjekk refunderes med 50% inntil 500kr. Alternativ 3: Todelt ordning, «Retningslinjer for Helserefusjon» og «Retningslinjer for Tannhelserefusjon»: Dele helserefusjonsordningen inn i to ordninger (se modell), en for Helse og en for Tannhelse. Innen helserefusjon dekkes det opp til frikortgrense 1 og 2 hos HELFO over 350 Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 2

5 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen kr. For tannhelse utbetales det 75 % av utgifter over kr 2.000kr, med et tak på utbetaling på kr 5.000kr. Ordinær tannhelsesjekk refunderes med 250kr innen samme makstak Saksbehandlers vurdering: Helserefusjonsordningen er ment som et supplement til statens refusjonsordninger, det er fra dette at saksbehandler mener det er gunstigs å dele helserefusjonsordningen inn i helse- og tannhelserefusjonsordningen. Ved å dele helse- og tannhelse, vil studenter med store utgifter kunne får refundert mere, dessuten vil en kunne dekke mer av tannhelseutgiftene for de som har store helseutgifter. Fordeler med Alternativ 2 er at dette er et mer økonomisk forutsigbart forslag, ved at vi viderefører ordningen i dag med noen oppdateringer og endringer der vi ser utfordringer idag. Dessuten vil den holde på dagens prinsipper, ha et forebyggende tiltak og et tilbud når problemene oppstår. Her må studenten først betale kr 2.500,- i egenandel, før studenten får utbetalt 75 % av den resterende summen opp til kr 6.000,-. Ulempen med dette er at ordningen slik den foreligger idag, til tross for mindre endringer, er svært komplisert. Det er vanskelig for studentene å forstå, og det krever mye arbeid fra SiT å administrere. Det er i denne sammenheng viktig å nevne at omtrent 70-75% av utgiftene idag er søknader på tannhelseutgifter. Utfordringen med en samlet ordning, er at vi ikke treffer like godt der studentene faktisk søker på refusjon, som er på tannhelseutgifter. Fordeler med Alternativ 3 er at man mer effektivt kan treffe riktig målgruppe og flere studenter ved å dele opp Helserefusjon og Tannhelserefusjon i to forskjellige ordninger. Denne ordningen sørger for at den generelle studenten får igjen på helserefusjonsordningen, og samtidig kan få igjen for tannhelseutgifter, som fort kan falle fra i en samlet ordning. Slik forslaget ligger frem, dekkes alt under taket i HELFOs egenandelstak 1 og 2 opptil 100%, med forventede kr 350kr som studenten selv må ut med, før refusjon er mulig. Utover dette må det foreligge henvisning fra lege og behandlingen må være godkjent av HELFO for refusjon for andre spesialisthelsetjenester som kiropraktor, ergoterapi osv. For tannhelse må studenten betale en egenandel på kr 2.000kr før studenten får utbetalt 75% av den resterende summen opp til kr 5.000kr. Tannhelse Det har kommet klare signaler fra SiT at den største andelen som søker om helserefusjon, søker på grunnlag av tannhelse. Idag utgjør dette omtrent 70-75% av utgiftene det søkes om. Saksbehandler ser det derfor som viktig å ivareta denne gruppen best mulig, spesielt med Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 3

6 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen hensyn på at det offentlige dekker svært lite innen tannhelse. Med å dele opp helse og tannhelse, vil en få bedre dekning av de som virkelig trenger det. Dette siden helse da ikke vil være med på å «spise opp» det en får dekket samlet. Med en ordning som skissert i Alternativ 3 vil det bli både enklere å administrere for SiT i begge ordningene. I Helserefusjon er det enklere å skulle forholde seg til egenandelstaket HELFO selv setter, og vi får en ordning som er likere både Bergen og Oslo, som gir grunnlag for bedre sammenligning av ordningene. Samtidig vil man enklere møte massen studenter som benytter seg av tilbudet, ved å spesifisere betingelser og krav til helserefusjon og tannhelserefusjon hver for seg. Saksbehandler mener dette er den beste løsningen videre for refusjonsordningen. Ved å få klarhet i retningslinjene, er det lettere for SiT å få ut informasjon på nettsiden, det blir da også lettere å lage en søknadsordning på nett og studentene vet enklere hvor mye de kan forvente å få utbetalt og hvilke krav de må forholde seg til. Spesialisthelsetjenester Det er viktig å dekke det som er nødvendig, men det bør også være en begrensning slik at ordningen ikke blir misbrukt. Når det gjelder spesialisthelsetjenester er det som oftest snakk om kiropraktor, ergoterapi eller lignende, behandlinger hvor det idag, per det offentlige helsesystemet, kreves henvisning fra lege for å oppsøke behandling. For noen studenter er dette viktige former for behandling, derfor er det viktig vi ser på muligheten for hva som skal dekkes eller ikke. Ved å spesifisere dette tydeligere i retningslinjene, vil det også være lettere for saksbehandleren hos SiT å bedømme hvem som skal få, og hvor mye vedkommende har rett på, og føre til en mer rettferdig fordeling. Progresjonskrav I retningslinjene som foreligger idag er det et studieprograsjonskrav på 30 SP per semester for å kunne regnes som gyldig søker. Det er endel tilleggsdetaljer i dette som gjør prograsjonskravet utfordrende å administrere, både mtp sykdom, internasjonale- og utvekslingsstudenter, fødselspermisjon osv. Helserefusjonen er idag direkte subsididert av semesteravgift, vi får ingen statlig støtte til ordningen, derfor mener saksbehandler det kun bør foreligge krav betalt semesteravgift og bekreftelse på studierett ved lærested for å godkjennes som søker. Alle studenter som betaler semesteravgift subsidierer ordningen, uavhengig av studieprogresjon og om man benytter seg av ordningen eller ikke. Det bør også derfor være like enkelt å kunne benytte seg ordningen om man har søkt semesteravgift. Med refusjonsordningen vil man også treffe de studentene som kanskje sliter mest med helse og dermed også kanskje de som sliter mest med progresjonskravene. Ved fjerning av dette kravet, vil man kunne søke om refusjon på like premisser uavhengig av sykdom, permisjon eller annet som vil kunne utfordre studieproresjonen. AUs innstilling: Velferdstinget vedtar retningslinjer skissert i Alternativ 3, Retningslinjer for Helserefusjon og Retningslinjer for Tannhelserefusjon med de endringer som forekommer under møtet. Retningslinjer for helserefusjon i sin helhet skal ligge lett tilgjengelig for studenten på SiTs hjemmesider. Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 4

7 VT-sak 14/ 14 H elserefusjonsordningen SiT skal snarest utarbeide nytt søknadsskjema tilpasset de nye retningslinjene. Dissens fra Anne Finstad og Hans Petter Kleppan: Alternativ 3, Tannhelserefusjon. Linje 63 og 65: Makstak på 6.000kr. Postadresse: A lfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn H ejes vei 4 Gløshaugen. Tlf w w w.velferdstinget.no 5

8

9 1 2 3 Alternativ 2: Retningslinjer for Helse- og Tannhelserefusjonsordning Prinsipper for helserefusjonsordningen Overordnet hensikt med helserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Helserefusjonsordningen skal hjelpe studentene med utgifter for helsetjenester. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. Det gis kun refusjon til behandling som disse retningslinjene godkjenner. Hvem kan søke refusjon Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet SiT, og oppfylle kravet om betalt semesteravgift kalenderåret det søkes refusjon for, og det inneværende kalenderåret det søkes refusjon i. For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Hvor mye får du dekket Studenter kan søke om å få refundert 50 % av en ordinær tannhelsesjekk begrenset oppad til kr 500kr per kalenderår. For tjenester og behandlinger utført i Norge under HELFOs egenandelstak 1 og 2, spesialisthelsetjenester 1 som ikke dekkes av det offentlige, eller tannhelseutgifter dekkes 75% av utgifter over 2.500kr inntil et makstak på 6.000kr per kalenderår. Ordinær tannhelsesjekk, tannhelsebehandling, behandlinger under HELFOs egenandelstak 1 og 2 eller andre helsetjenster- og behandlinger godkjent av norske helsemyndigheter som ikke dekkes av det offentlige medregnes tilsammen under det totale makstak på kr 6.000kr over 2.500kr per kalenderår. Hva dekkes av tannhelsefusjonen 50 % av en ordinær tannhelsesjekk i kalender året, begrenset oppad til kr 600kr. Behandling for tannsykdom 2 studenten har fått under tiden som registrert student som ikke dekkes av offentlige refusjonsordninger, kan søkes refusjon for. 1 Spesialisthelsetjenester: Helsetjenester utenfor det offentlige helsesystemet, autorisert og lisensert av Helse- og Omsorgsdepartementet med godkjent profesjonsutdanning (kiroprator, ergoterapeut osv). 2 Tannsykdom begrenses til sykdommer som skader eller ødelegger studentens tenner og/eller tannkjøtt.

10 Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner. Fyllinger. Rotfylling. Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog. Tjenester som faller under HELFO egenandelstak 1. Tjenester som faller under HELFO egenandelstak 2. For tjenester som er godkjent av norske helsemyndigheter og ikke dekkes av det offentlige, dekkes dette kun med henvisning fra fastlege. Hva dekkes ikke Kosmetiske behandlinger. Transport eller reise. Hvit resept Behandlinger gjennomført hos SiT Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100kr. Nødvendig dokumentasjon Dokumentasjon fra tannlege eller lege, eventuelt henvisning fra fastlege. Spesifiserte, originale kvitteringer. Kopi av studiebevis og semesterkort for inneværende semester, og semester man søker refusjon for. For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon for studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Når kan du søke Siste frist for å søke om refusjon er 31.januar for utgifter det foregående kalenderåret. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for forventent egenandel på 2.500kr.

11 Alternativ 3: Retningslinjer for helserefusjon Prinsipper for helserefusjon Overordnet hensikt med helserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Helserefusjonsordningen skal hjelpe studentene med utgifter for helsetjenester. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. Det gis kun refusjon til behandling som disse retningslinjene godkjenner. Hvem kan søke refusjon Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet SiT, og oppfylle kravet om betalt semesteravgift kalenderåret det søkes refusjon for, og det inneværende kalenderåret det søkes refusjon i. For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Hvor mye får du dekket For tjenester og behandlinger uført i Norge dekker refusjonsordningen 100% av utgifter over 350kr inntil frikortgrensen for HELFOs egenandelstak 1 og 2. For spesialisthelsetjenester 1 utført i Norge av spesialisthelsetjenester som er autorisert av norske helsemyndigheter dekker refusjonsordningen 75% av utgifter over 2.500kr inntil et makstak på 4.000kr per kalenderår. Med HELFOs egenandelstak1 og maksimalt bruk av andre tjenester vil man totalt få utbetalt 5.755kr per kalenderår. Med HELFOs egenandelstak2 og maksimalt bruk av andre tjenester vil man totalt få utbetalt 6.320kr per kalenderår. Hva dekkes av helserefusjonen Tjenester og behandling inntil HELFO egenandelstak/frikortgrense 1. Tjenester og behandling inntil HELFO egenandelstak/frikortgrense 2. Spesialisthelsetjenester som er autorisert og lisensert av norske helsemyndigheter. Hva dekkes ikke av helserefusjonsordningen Transport eller reise. 1 Med spesialisthelsetjenester menes helsetjenester utenfor det offentlige helsesystemet, autorisert og lisensert av Helse- og Omsorgsdepartementet med godkjent profesjonsutdanning (kiroprator, ergoterapeut osv).

12 Utgifter gitt over hvit resept. Annen behandling som ikke er autorisert og lisensert av norske helsemyndigheter. Behandlinger som er gjennomføres hos SiTs egne tjenester. Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100kr. Nødvendig dokumentasjon Henvisning fra lege for refusjon av spesialisthelsetjenester. Spesifiserte, orginale kvitteringer for betalt behandling. Kopi av studiebevis og semesterkort for inneværende semester, og semester man søker refusjon for. For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon for studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Når kan du søke om refusjon Siste frist for å søke om refusjon er 31. januar for utgifter for det foregående kalenderåret. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for forventet egenandel.

13 Alternativ 3: Retningslinjer for Tannhelserefusjon Prinsipper for tannhelserefusjon Hensikten med tannhelserefusjonsordningen er å sikre alle SiT studenter mulighet til å følge sin studieprogresjon. Tannhelserefusjon skal hjelpe studentene med utgifter til tannhelse. Ordningen gir ikke refusjon på utgifter som kan dekkes av det offentlige. Det gis kun refusjon til behandling som disse retningslinjene godkjenner. Hvem kan søke refusjon Studenten må ha studie som sin hovedbeskjeftigelse ved et lærested tilknyttet SiT, og oppfylle kravet om betalt semesteravgift kalenderåret det søkes refusjon for, og det inneværende kalenderåret det søkes refusjon i. For internasjonale studenter som har ikke har betalt semesteravgift kan refusjon utbetales mot fremvisning av dokumentasjon på studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Hvor mye får man dekket Studenter kan søke om å få refundert 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk utført i Norge per kalenderår. For andre tannhelsebehandlinger uført i Norge dekker refusjonsordningen 75% av utgifter over 2.000kr inntil et makstak på 5.000kr per kalenderår. Ved utbetaling telles medregnes både refusjon for ordinær tannhelsesjekk og andre tannhelsebehandlinger under det totale taket på kr 5.000kr per kalenderår. Hva dekkes av tannhelsefusjonen 250kr av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår. Behandling for tannsykdom 2 studenten har fått under tiden som registrert student som ikke dekkes av offentlige refusjonsordninger, kan søkes refusjon for. Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner. Fyllinger. Rotfylling. Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog. Hva dekkes ikke Kosmetiske behandlinger. 2 Tannsykdom begrenses til sykdommer som skader eller ødelegger studentens tenner og/eller tannkjøtt.

14 Transport eller reise. Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr 100kr. Nødvendig dokumentasjon Dokumentasjon fra tannlege eller henvisning fra fastlege. Spesifiserte, originale kvitteringer for betalt behandling. Kopi av studiebevis og semesterkort for inneværende semester, og semester man søker refusjon for. For internasjonale studenter som ikke har betalt semesteravgift kreves dokumentasjon for studierett ved et lærested tilknyttet SiT. Når kan du søke Siste frist for å søke om refusjon er 31. januar for utgifter for det foregående kalenderåret. Det oppfordres til å søke refusjon fortløpende etter oppnådd grense for forventet egenandel på 2.000kr.

15

16

17 HELFO- Oversikt egenandel, frikort og tjenester som inngår Hva er frikort for egenandelstak 1? Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk innen tre uker når du har betalt over kroner i egenandeler i Dersom du har beløp til gode, vil dette automatisk bli tilbakebetalt til din konto. Hvilke helsetjenester inngår? I frikortordningen for egenandelstak 1 inngår følgende behandling og helsetjenester: lege psykolog poliklinikk (sykehus) røntgeninstitutt pasientreiser medisiner og utstyr på blå resept Hvordan bruker jeg frikortet? Når du har fått frikortet, må du vise det frem for å slippe å betale egenandeler. Frikortet gjelder for resten av kalenderåret. Hvordan får jeg frikortet? Behandlere, tjenesteytere og transportører registrerer alle godkjente egenandeler og sender til HELFO sammen med sine oppgjør. Egenandelene registreres i ditt grunnlag for frikort. Du får frikortet i posten automatisk innen tre uker når du har betalt over kroner i egenandeler. Frikortet sendes til din folkeregistrerte adresse. Hva er frikort for egenandelstak 2? Her inngår godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF. I frikortordningen for egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler for følgende behandling og helsetjenester: undersøkelse og behandling hos fysioterapeut enkelte former for tannsykdommer opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF Når du har fått frikort, må du vise det fram for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret. Kan jeg få frikort? Betaler du mer enn kroner i godkjente egenandeler for slik behandling i løpet av 2014, har du krav på frikort for egenandelstak 2. Da sender du søknad og kvitteringer til HELFO. Send søknad innen seks måneder Du bør søke om frikort innen seks måneder etter at du mottok den behandlingen eller tjenesten som gjorde at du oversteg egenandelstaket. Ellers kan retten til tilbakebetaling av egenandeler gå tapt. Minstebeløp for utbetaling

18 Beløp under 200 kroner refunderes ikke. Unntaket er dersom du har flere kvitteringer, eller at du får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO innen seks måneder fra du får frikortet. Dersom summen av disse beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og blir utbetalt under ett. Dette har Stortinget besluttet. Hva er godkjente egenandeler? Fysioterapi: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen. Tannsykdommer: Tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen. Disse behandlingene inngår i ordningen: sykdommer og anomalier (misdannelser) i munn og kjeve undersøkelse forut for oppstart av kjeveortopedisk behandling (tannregulering) behandling og rehabilitering av marginal periodontitt Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte takstene. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker. Rehabiliteringsopphold: Egenandeler ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak. Behandlingsreiser til utlandet: Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenandeler regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort. Dekning av helseutgifter Du kan ha rett til å få dekket deler av utgiftene dine til behandling hos ulike grupper av helsepersonell, til legemiddel, næringsmiddel eller medisinsk forbruksmateriell. Under finner du de ulike dekningsområdene som HELFO har ansvaret for listet opp alfabetisk. Bandasje/forbruksmateriell Dersom du har kroniske hudlidelser, cystisk fibrose, epidermolysis bullosa og kroniske sår og fistler, kan du få dekket utgiftene dine til bandasjemateriell og reseptfrie kremer, reseptfrie legemidler, salver og oljer avhengig av sykdom. Bidragsreiser Du kan søke HELFO om bidrag til reiseutgifter til terapiridning, elektrolyse/voksbehandling og noen kurs- og rehabiliteringsopphold. Pasientreiser har ansvaret for å dekke reiseutgifter til offentlig godkjent helsebehandling. Elektrisk brystpumpe Dersom du har barn med nedsatt sugeevne på grunn av leppe-/kjeve-/ganespalte, kan du få engangsbidrag fra HELFO til å dekke utgifter til elektrisk brystpumpe. Elektrolyse/voksbehandling HELFO kan yte bidrag til elektrolysebehandling for sterkt sjenerende hårvekst i ansiktet hos kvinner, når behandlingen er forskrevet av spesialist i vedkommende sykdom. Fysioterapeut Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos fysioterapeut. Engangsstønad ved hjemmefødsel Når du har født hjemme, kan du få engangsstønad fra HELFO.

19 Infertilitetsbehandling Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling, kan HELFO dekke utgifter til hormonpreparater utover kroner fullt ut. Dere må legge fram en erklæring fra spesialist (lege) som viser hvilken behandling dere får. Kiropraktor HELFO gir stønad til behandling av muskel- eller skjelettplager hos kiropraktor. Du trenger ikke henvisning fra lege for å motta slik behandling. Kursopphold og rehabilitering Du kan i noen tilfeller få dekket utgifter til kursopphold og rehabilitering i Norge, og i noen tilfeller utlandet. Laboratorier/røntgeninstitutt Du kan få dekket deler av dine utgifter til nødvendige undersøkelser ved private laboratorieog røntgeninstitutt. Vanligvis må du betale en egenandel. Legemidler/apotek Du kan på visse vilkår få dekning av utgifter til viktige legemidler. Leger Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos lege. Vanligvis må du betale en egenandel. Logoped/audiopedagog Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring har rett til et spesialpedagogisk tilbud fra kommunen. Fylkeskommunen har plikt til å tilby slik hjelp til ungdom i videregående skole. Madrass- og puteovertrekk HELFO kan gi delvis dekning av utgifter til madrassovertrekk og puteovertrekk. Næringsmidler Du kan søke HELFO om å få dekket næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept. Ortoptist Du kan få dekket deler av dine utgifter til undersøkelse og behandling hos ortoptist. Psykolog Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos psykolog som er spesialist i klinisk psykologi. Du må vanligvis betale en egenandel. Sykehus og poliklinikk For å få behandling ved sykehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet være henvist fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut. Ved behov for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakten. Tandemsykkel Du kan delvis få dekket utgifter til anskaffelse av tandemsykkel av HELFO. Tannlege/tannpleier De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

20 Tvillingvogn eller spesialvogn Du kan få låne tvilling-/spesialvogn fra NAV hjelpemiddelsentral eller hjelpemiddellager. HELFO kan gi godkjenning for et slikt utlån av tvillingvogn eller spesialvogn. Yrkesskade HELFO kan gi full dekning av utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling, legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og hensiktsmessige hjelpemidler ved yrkesskade. Hvit resept Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til medisiner på hvit resept gjennom bidragsordningen. Det kan gis bidrag til utgifter til helsetjenester som ellers ikke dekkes av folketrygdloven eller andre lover. I forhold til medisiner gjelder dette preparater som er skrevet på hvit resept, og som benyttes utenfor institusjon. Det stilles ikke spesielle krav til diagnose eller behandlingens varighet. Hovedreglen sier at medisinen må være: Markedsført i Norge Reseptpliktig Skrevet ut av lege Hva dekkes ikke? Du kan vanligvis ikke få dekket utgifter til: Reseptfrie legemidler og handelsvarer Vanedannende legemidler Prevensjonsmidler Legemidler for røykeavvenning Tabletter for erektil dysfunksjon (for eksempel Cialis, Levitra, Uprima, Viagra) Vaksiner Legemidler for bakterieinfeksjon (antibiotika) Legemidler for soppinfeksjon (antimykotika) Legemidler for virusinfeksjoner (antivirale midler) Legemidler for desinfeksjon av hud Østrogener og testosteronpreparater Vitaminer og mineraler Legemidler for allergi Legemidler for Alzheimer sykdom Legemidler for smerter Legemidler for prostatabesvær Veksthormoner Helse- og omsorgsdepartementet kan, når særlige grunner foreligger, bestemme at det ikke kan gis bidrag til et nærmere angitt legemiddel.

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer