Vår ref Arkivkode Deres ref 05/ MARTiN 150

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150"

Transkript

1 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/ MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale Kultursenter AS sammen med Stiftelsen Bgge museum, Stiftelsen Levanger museum og Stjørdal museum KF v/stjørdal kommune selskapet SELS BA og organisering av den konsoliderte enhet er med dette kommet på plass i søndre del av Nord-Trøndelag og står samlet fram under betegnelsen Stikiestadmuseene. Med dette har Stikiestad Nasjonale Kultursenter AS fått utvidet driflsansvar til å gjelde hele den konsoliderte enheten, benevnt Stiklestadmuseene. ABM-meldinga legger til rette for en kvalitetsreform gjennom mfattende restrukturering av museumsiandakapet hvor ett virkemiddel er en institusjonell oppiydcling med et mindre antail konsoliderte museer. Likevel skal de lokale museer fortsatt bestå som formidlingsarenaer innenfor en konsolidert og faglig institusjonell struktur. Ved dannelsen av det felles selskapet SELS BA og overføring av det totale driftsansvaret til Stikiestad Nasjonale Kultursenter er den institusjonelle gjermomf~ingaav reformenpå det nærmeste gjennom~rti søndre del av Nord-Trøndelag. Stiklestad Nasjonale Kultursenters nasjonale betydning ligger innenfor kultursenterets formidling av de nasjonale oppgavene knyttet til Olav den Hellige og Slaget på Stikiestad. Det vil være en betydelig utfordring i tiden framover å utvikle og drifte den konsoliderte enhet på en god måte, samtidig som det fortsatt må være samme oppmerksomhet på SNKs utvikling. I søknaden dokumenteres et behov for økt ressurstilf~rse1knyttet bade opp til drift av det konsoliderte museum og til Stikiestad Nasjonale Kultursenters nasjonale oppgaver. For driftsåret 2006 søker Stikiestad Nasjonale Kultursenter A/S om tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet på kr ~ Ti ~ I.E ~ I ~ 1 Stiklestad NasjonaleKultursenter AS, N Verdal, tel , lax , www stiklestad.no No

2 Beløpet det søkes omfatter bide tilskuddstørrelser som er gitt under knutepunktsavtalen og statens andel av niuseumstilskudd til de øvrige enheter som inngår i Stiklestadmuseene. Søknaden innebærer økt statlig driftstilskudd på 1,5 mill, i forhold til budsjettåret Denne økningen har grunnlag i behovet for styrking av faglig, foniiidlingsmessig og administrativ kapasitet for å ivareta utvidete oppgaver innenfor den konsoliderte enhet og Stiklestads spesiellenasjonale rolle, og gjelder følgende: Halv stilling koordinering, ledelse konsolidert enhet Halv stifling utvikling og programakaping for konsolidert enhet Hel stilling som museimish~ndverker konsolidert enhet Hel stilling teknisk formidler, arrangement v/stiklestad Hel stilling for museumspedagog konsolidert enhet økte administrative ressurser dxift samlet virksomhet Bedre forhold for magasin/musetnnsdeponi Det beiivises for øvrig til beskrivelse av grunnlag for behovet som presenteres og for formål og beløp det søkes om,i framstllhiuga som følger. Lltfylt budsjettskjema med talloversikt over utgifter og inntekter i~lgervedlagt, 1. Mål for vfrksomlieten Olav den Hellige og Slaget på Stiklestad i 1030 er utgangspunktet for Stikiestad Nasjonale Kultursenter og representerer to sentrale fenomen i norsk historie. Stiklestad er ett av de mest mnarkante nasjonale symbol i Norge. Kultursenterets visjon er formulert slik: Stikkstad Nasjonale Kidtursenter skal være en ledende nasjonal Iwiturinstitusfon når de: gfelderformidling av kunnskap og tema knyttet til Olav den Hellige og Stikiestad. Stildestad Nasjonale KultursenterskalforvaIte de syrnbolverdier som erknyttet til stedet. Stiklestad Nasjonale Kultui~enterskal være den ledende institusjon ifriket når det gjelder lokal og regional iwiturhistorie. Stildestad Nasjonale Kultursenter skal være et sentralt samlingspunktfor regionalt og lokalt kulturliv. StikiestadNasjonale Kuitursenter skal være et viktig møtested i landsdelen.» Våren 2004 ble konsoidert museum etablert under betegnelsen Stikiestadmuseene og omfatter samlet og enhetlig drift av de fire bemannede museer i søndre del av Nord-Trøndelag, J~or Sliklestadmuseene 9 er visjonenformulert slik: 2

3 Visjon: - Stikiestadmuseene skal styrke kulturvernet i regionen gjennom en generellforbedring av all museumsfaglig virksomhet og øktfokuspå formidling. - Stikiestadmuseene skal øke bevisstheten omkringkulturminnene i regionen både i regionens egen befolkning og hos tilreisende gjennom el sterktfokuspå denfunksjon disse kulturminnene har som symboiske uttiykkfor områdets betydning i norsk historie. Ut fra visjonen er det utledet følgende bovedmål for Stikiestad Nasjonale Kultursenter: 1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal ta varepå ogformidle den nasjonale kulturarv som er knyttet til Stildestad og Olav den Hellige. 2. Kultw senteret skal ivareta lokale og regionale Jwituroppgaver, i hovedsakknyttettil kulturvern og museumsdrzfi innenfor det konsoliderte museum. 3. Stikiestad skal være et sentralt samlingspunktfor lokalt og regionalt kulturliv,for publikumstilbud og kurs og konferanser. 4. Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal drive sitt arbeid etterhøye kvalitetskriterier, sunne forretningsmessige prinsipper og med god service tel alle besøkende. For Stikiestadmuseene er det utledet følgende bovedmå!: - Stikiestadmuseenes samlinger skal bringes opp på etforsvarlig nivå når det gjelder registrering, vedlikehold og sikring. - Stiklestadmuseene skal utvikle arenaerfor kunnskap og opplevelse, gjennom ulike formerfor utvikling, publikumstilrettelegging ogformidling av ki.dturminner og kulturhistorie i regionen. - Stikiestadmuseene skal styrke sin rolle som samfunnsakterog legge ti! rettefor kunnskapsutvikling, kritisk reflekcjon ogskapende innsikt. De Olavsrelaterte oppgavene i kultursenteret vil representere en vesentlig del av satsingen.. SNK vil stå for innsamling, registrering, dokumentasjon og formidling av denne delen av landets historie. All tilgjengelig dokumentasjon på Olavsrelatert materiell skal være registrert på Stikiestad. En stor del av satsingen vil også være knyttet til Stiklestadmuseene gjennom det konsoliderte museum. Dette gjelder fra utvikling og innføring av felles administrative og driflsmessige rutiner til den innholdsmessige og faglige utviklingen innen den nye museumsetiheten. RI~SULTATMÅLFOR 2006 SNK har følgende målsettinger for innenfor utviklingsprogrammet Stikiestad , skal tririnvis utbygging av middelaldergården Stiklastadif videreføres og trinn i i onirådeutviklingen, åpning av bekk gjennomføres. 3

4 t I. - Det skal utvikles minst ett nytt formidlingstilbud ved alle enheter i Stildestadmuseene i løpet av Dette skal fortrinnsvis knyttes til formidling av kultunninner og kunne gå inn som tilbud i den kulturelle skolesekken. - Det skal lages formidlingsplaner ved alle enheter. - Det skal arbeides videre med sikringsplan for alle enheter. - Alle verneverdige bygninger skal være tilfredsstillende sikret. - Det skal lages en innsamlingspian, dels for hver enhet, dels for Stildestadmuseene som helhet. - Publikunisbesøk på Stikiestad på Det skal være etablert overnattingavirksonihet på. Stikiestad 1.2. Stlkiestads nasjonale betydning Hendelsene onilcring 1030 på Stikiestad representerer et vesentlig vendepunkt i norsk historie. De etterfialgende konsekvenser av bendelsene bar fått betydelige ringvirloiinger innenfor norsk stalsstyre, rettapleie, kirkeliv og folketro, Hendelseneformet Norge som moderne stat og knyttet Norge til Europa. Som ett uttrykk for Olavs betydning i religiøs sammenheng finner vi de Olavskirkene i Nord- og Vest-Europa. Dette er et utttykkfor Olav som Nordens fremste helgen. Gjennom. slaget og helgerikougen fikk Stiklestad en symbolfunkajon både for kristendom, kongedømme og nasjonsbygging. Dette er blitt utnyttet også i nyere historie i forbindelse med at en ny selvstendig nasjon skulle bygges opp. Opp gjennom histojia har ulike grupper brukt Stikiestarl som møteplass for å fremme nasjonale og politiske formål. Stiklestad Nasjonale Kultursenters hovecloppgaver er knyttet til fenomenet Sliklestad 1030, og Stikiestads status i nasjonal sammenheng. Som en del av det strategiske arbeidet er det fastslått at kultursenteret i enda sterkere grad skal utvikle faglig grunnlag og nye formidlingstilbud som understreker Stikiestads nas~na1e betydning. Dettebetyr i korthet tre ting: I. Nye forniidlingstiltak innenfor kjerneområdet Stikiestad Olav 2. Fraxnstillingsmåter som holderhøy faglig og formidlingsmessig standard 3. Utviklingenmåbaetvolumsom gjøratviblirendamersynlignasjonalt På bakgrunn av denne strategien ble forstudien Stlklestad gjennomført i Tittelen i forstudien benspeiler på følgende: Stildestad 1030 skal forstås i et historisk perspektiv: hva var fbranledningen, hva skjedde, hvilke konsekvenser kan vi se. Det historiske perspektivet skal tydeliggjøre Stikiestad Arstallet 230 henviser til de eldste daterte gravhaugene fra Hallemsmarka nær Stikiestad. Arstallet 2030 henspeiler på at vi også vil kunne sette fenomenet 1030 i et ftamtidsperspektiv~ 1030 og O1avs~lcikkelsenskal forniidles på en mangfoldig måte, for et bredt publikum - basert på solid faglig grunnlag 4

5 .~I Formidlingen på Stikiestad skal utarbeides konseptuelt, slik at de ulike elementene i størst mulig grad utformer en enhet En premiss for utviklingsprogranimet er at innholdet skal være bestemmende for fysisk bruk og utvikling av området Forstu.dien resulterte i gjennomføring av flere forprosjekt for å belyse ulike emner og områder innenfor programmet. Forprosjektene er belyst videre i purikt4 i søknaden. Den konseptuelle tilnærmingen til videre utvikling av kultursentret har konsekvenser for all aktivitet på. Stikiestad, i sum bidrar dette til styrking av formidlingen som er knyttet til Stildestads nasjonale betydning. 1.3 Kousolidert museum Modellen for organisering av konsolidert museum for søndre del av Nord-Trøndelag, ble vedtatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune 9. september Vedtaket ùmebar at Stikiestad Nasjonale KultursenterAS fikk det totale driftsansvaret for den konsoliderte enhet og at alle ansatte i de øvrigemuseer ble overført til SNK. Det innebar videre stiftelse av et eget BA som et datterselskap av SNIC og de øvrige museumsenhetene. Stiftelsen av dette selskapet ble gjort varen Dette er et selskap uten ansatte og har heller ikke driftsansvar. Styret i datterselskapet behandler imidlertid planer og saker som vedrerer drift av den konsoliderte enhet. Drift av det konsoliderte museet er med dette kommet godt i gang. Museumsavdelingene er bla. kommet godt i gang med å utveksle kompetanse mellom de fire enhetene. 2. BUDSJETJ ERAMLEGG 1~IEDTALLBUDSJrn FOR Omtale av budsjetlframlegget Arbeidsbudsjettet for 2005 og budsjettfranilegget for 2006 gjelder for den samlede virksomhet innenfor den nye konsoliderte enhet. I talloppstillingen brukes SNKlStiklestadmuseene som betegnelse på den samlede virksomhet som omfatter samtlige fire museumsenheter. For virksomheten som gjelder kun Stiklestad, brukes betegnelsen SNI(/kultursentef og for å skille de øvrige enheter fra virksomheten på Stikiestad, brukes betegnelsen øvrige/stildestadmuseene. Ordinært driftstllskudd direkte fra KKD utgjorde før 2005 det statlige driftstilskuddet til SNK i b.h.t. knutepunktsavtalen. Fra og med 2005 er også den statlige del av museunistilakuddet til de øvrige museer innen Stildestadmuseene lagt til denne posten. Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Ordinært driltstilskudd fra KKD Tilskudd SNK kuutepunktinstitusjonen og ~T tilskudd til øvrige Stiklestadmuseer Søknad tilskuddsøkning Sum drlftstllskudd fra KIll)

6 Andre offentlige ordinære driftstilskudd er driftstilsudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune knyttet opp til videreføring knutepunktsavtalen samt fylkeskommunalt driftstilskucld til de øvrige museer innen Stikiestadmuseene ; tilskudd til SNK fra Verdal kommune som videreføring av knutepunktsavtalen og tilskudd fra Steinkjer kommune, Levanger kommune og Stjørdal kommune som kommunale driftstilskudd til den enkelte museumsavdeling innenfor Stildestadmuseene. Det er forutsatt at regionalt/lokalt tilskuddsnivå følger opp statlig bevilgning etter 60/40 fordeling med 60 % statlig og 40 % regionalt/lokalt. I varsøknad gir dette en økning i det regionale og lokale tilskuddet på I mill, kroner. Andre offentlige ordinære driftstilskudd Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Nord-Trøndelag f.kouimune, knutepunktavt. SNK/kultursenter avdelingene innen øvrige/stiklestadrnuseene Søknad tilskudclsøkning Verdal kommune, -knutepunktavtale SNKikultursenter Steinkjer kommune, driftstilskudd avd. legge Stiklestadmuseene Levanger kommune, driftstilskudd avd. Levanger Stiklestadinuseene Stjørdal kommune, driftstilskudd avd. Stjørdal Stikiestadmuseene Søknad om tilskuddsøkning fra kommunene i Sum andre offentlige ordinære drlftstilskudd Andre offentlige tilskudd gjelder for en stor de! tilskuddtil ulike prosjekter. Også i 2005 og 2006 videreføres og gjennomføres ulike forprosjekt under utviklingsprogrammet Stiklestad som var n.ærmeres beskrevet i budsjettsøknaden for Midler til drift av Jekta Pauline er blitt kmialisert gjennom et fylkeskoinmunalt tilskudd til legge museum. Det gjennomføres et større vedlikehoidsarbeide på Jekta Pauline som flnansieres gjennom øremerket tilskudd. Andre offentlige tilskudd Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Prosjekttilskudd til gjennomføring av div. forprosjekt under programmet Stikléstad videreføring av forprosjekter fra 2003 og nye forprosjekt innen programmet

7 Prosjekttilskudd til spesielle arrangement og program på Stikiestad 726 Jekta Pauline øremerket tilskudd til legge museum 2100 Steinkjer kommune kommunalt tilskudd for kapitalkostnad knyttet til avd. Egge 340 Rentemidler knyttet avd. legge 50 Diverse tilskudd til avd. Levanger 138 Diverse tilskudd til avd. Stjørdal 9 Sum andre offentlige tilskudd Eillettinntekter er billetterte utstillinger og arrangement Størsteparten av billtettinntektene ved Stikiestad er også knyttet til arrangementsinntekter hvor Olsokdagene på Stikiestad utgjør den desidert største delen. På Stikiestad er også betydelige bitlettinntekter knyttet til billetterte utstillinger, løpende tilbud på publikumsopplevelser osv. For de øvrige museer innenfor den konsoliderte enhet, er billettinntektene naturlig nok betydelig mindre. Billettiuntektene fraxnstår slik: Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg SNK/kultursenter 6380 øvrige/stiklestadmuseene 218 SNK/Stlklestadmuseene Andre egeninntekter omfatter salgsinntekter restaurant og butikk, utleie av lokaler, salg av tjenester og sponsorinntekter. Stikiestad Nasjonale Ku!tursenter har i inneværende år saniarbeidsavtaler med 6 hovedsponsorer og inngår i et sponsorlaug under benevnelsen Stikiestadleidangen. Disse er; Norsk Hydro, Aker Maritime, Storebrand, Sparbank I Midt- Norge, Nord-Trøndelag E-verk og Coop Norge. Andre egeninntekter framstår slik: Arbeidsbudsjett J3udsjettframlegg Salgsinntekter restaurant - SNKfKultursenter 7700 Salgshmtekter mus.butikk - SNKtKultursenter 1500 SalgsirintekterøvrigelStiklestadmuseene 116 SNK/Stlklestadmuseene - Samlet salglnntekter Salg tjenester SNEC/Kultursenter 150 Salg tjenester øvrige/stilkiestadmuseene 170 SNK/Stlklestadmuseene samlet salg tjenester

8 Utleicinntekter SNK/Kultursenter i 330 Utleieinntekter øvrige/stikiestadmuseene 398 SNKllStiklestadmuseene samlet utteleinntekter Sponsorinntekter SNK/kultursenter Sponsorinnetker øvrige/stiklestadmuseene 75 SNK/Stlklestadmuseene samlet sponsorinnt SNK/Stiklestadinuseene andre egenlnntekter Driftskostnader Varer og tjenester omfatter varekjøp for salg, driftsmateriell, kosinader til utvikling,formidling, sarnlh~gerog utstillinger samt kjøp av tjenester som fordeler seg slik: Arbeidsbudsj ett Budsjettftamlegg Varekjøp SNK/kulturenter 3431 Varekjøp øvrige/stiklestadmuseene 84 SNKlStlldestadmuseene - varekjop Kjøp av driftsmateriell - S~X/Ku1tursenter 885 Kjøp av driftamateriell 297 øvrige/stiktestacimuseene SNK/Stlklestadmuseene kjøp av driftsmatr Kjøp tjenester SNK/Kultursenter 298 Kjøp tjenester - øverige/stiklestadmuseene 112 SNK/Stlklestadmuseene - Kjøp tjenester Sum varer og tjenester konsoildert enhet Avskrivninger gjelder avskrivning av bygninger og maskiner ved kulturhuset på Stildestad og anlegg ved avdeling Egge Arbeidabudajett Budsjettfraznlegg Avskrivninger SNKfKultursenter 1400 Avskrivninger øvrige/stiklestadmuseene 288 SNKlStlklestadmuseene avskrivninger

9 Drift av lokaler gjelder strøm, renhold, forsikring, avgifter mv. Arbeidsbudsjett Budsj ettframlegg Drift av lokaler SNKlKultursenter Drift av lokaler øvrige/stildestadmuseene 900 SNK/Stiklestadmuseene Drift av lokaler Vedlikehold av lokale og bygg Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Vedlikehold lokaler/bygg - SNKfKultursenter 399 Vedlikehold lokaler/bygg 539 øvrige/stiklestadmuseenee SNKfStildestadmuseene VedLhold lokaler/bygg Lønnskostnader Stikiestad Nasjonale Kultursenter har etter konsolideringa 47 faste stillinger ved inngangen til 2005 som til sammen utgjør 40,2 årsverk. Styret og administrasjonen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter er svært opptatt av at en skal lykkes når det gjelder intensjonene i ABM-meldinga og få en god drift og utvikling av den konsoliderte enhet som Stiklestad Nasjonale Kultursenter bar driftsansvaret for. Samtidig er det både riktig og viktig å fortsatt holde fokus på den nasjonale betydning Stikiestad har i å formidle historien knyttet til Olav den Hellige og Slaget på Stiklestad, og som SNK har et særskilt ansvar for å formidle. Gjennom dette kan også SNK ha mulighet for å synliggjøre den felles historien Stiklestadmuseene samlet forvalter. For at Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal makte begge disse oppgavene, er det avgjørende at dennye konsoliderte enhet tilføres ekstra ressurser og personell. Dette gjelder fagressurser innenfor håndverk og vedlikehold med oppgaver innen hele det konsoiderte området, samt også ansvar og oppgaver i forhold til de ubemannede museer i området. Det gjelder ressurser til det økonomiske/administrative og personaimessige området. Det gjelder ledelse og koordinering av aktiviteter/program innenfor det konsoliderte museet. Virksomheten på Stikiestad og nødvendigheten av å utvikle forxnidlingskonsept knyttet til bl.a. de mange kultunninner innenfor den nye enhetens område, ikke minst til skoleungdom, krever økte ressurser innenfor formidling og pedagogikk. Behovet for økt formidlingskompetanse er særlig viktig i de tre mindre enhetene. 9

10 Med flere og mer varierte publikuinstilbud og hag arrangementsaktivitet er det også et betydelig behov for ressurs/kompetanse innenfor teknisk formidling og teknisk tibettelegging og gjennomiiaring i forhold til aktiviteter og arrangement. Stiklestad Nasjonale Kultursenter ser behov for endringer i 2006 som spesielt berører lønnsområdet. I budsjettsøknaden er kostnadene i sin helhet synliggjort under dette området. Ny halv stilling som leder/koordinator for konsolidert enhet Stikiestad Nasjonale Kultursenter har av fylkeskommunen fått tildelt ansvaret for konsolidei-ingaprosessen i søndre del av Nord-Trøndelag. Den formelle etablering av en ny korisolidert enhet fant sted våren Arbeidet med konsolideringen har vært både tid- og axbeidskrevende, og det er liten tvil om at det fortsatt vil kreve en betydelig innsats i årene som konirner dersom konsolideringen skal bli vellykket i samsvar med museumsreformens intensjoner. Her er det fire museer som skal smeltes sammen til en velfungerende enhet, og alle bar i utgangspunktet ulike tradisjoner, ulike satsingsområder, ulik organisasjonskultur, ulik personaisaniniensething osv. Det vil derfor være et helt klart behov for (minst) en halv stilling for en person som kan gå inn i stillingen som leder/koordinator innenfor den konsoliderte enheten. Et hovedsiktemål med museumsreformen er at den skal innebære et løft for hele museumssektoren i regionen, i vårt område betegnet som en vinn-vinn-situasjon. SNE( skal dermed bidra til utvikling og vekst ved de andre musetimsenhetene, samtidig som også SNK skal komme styrket ut av konsolideringen. I tillegg kommer også det ansvaret som den konsoliderte enheten ifir for å ytebistandm.m. til de ubemanriede museene. Til å lede og koordinere dette arbeidet trengs personellressurser tilsvarende (minst) en halv stilling. Ny halv stilling for utvikler og prograinakaper for konsolidert enhet Både museunisreformen og kulturmeldingen legger stor vekt på museenes fonnidlingsoppgaver og på deres rolle som sainfurmsaktar. I St.meld nr. 38 ( ) Den iwliurelle skolesekken blir museene oppfordret til å drive en form for kulturformidling som når bredt ut til barn og tinge. Kulturarv og historie skal gjøres relevant for nye generasjoner og forniidlingen må være tuftet på et velfundert faglig grunnlag. Den nylig framlagte kultuxminnemeldingen stiller museene overfor nye og interessente utfordringer når det gjelder formidling av kulturrninner. SNK ser svært positivt på de utfordringene slike formuleringer innebærer, og opplever at den virksomhet som drives ved SNIC langt på vei innfrir de forventninger som disse sentrale dokumentene signaliserer. i og med konsolideiingen i denne delen av fylket må slik virksomhet utvides betydelig, og ikke minst de mindre enhetene innenfor det konsoliderte museet vil måtte utvide sin formidlingsvirksonihet i betydelig omfang. Også denne innholdsmessige utviklingen skal ledes fra Stildestad Nasjonale Kultursenter, og være delvis basert på den forinidlingskompetanse som finnes her. I innholdsprogramrnet for det nye konsoliderte museet er det ført opp en rekke spennende formidiingsprosjekter og 10

11 idéskisser som det er meningen å gripe fatt i når konsolideririgen er gjennomført. Det vil imidlertid innebære et omfattende arbeid å omsette disse ideene og prosj ektskissene til konkrete formidlingsprosjekter ved de museumsenhetene som inngår i det konsoliderte museet. Det anses derfor nødvendig å styrke denne delen av virksomheten med en halv stilling som utvikler og programskaper for den konsoliderte enheten. Disse to halve stillingene kan fylles av en og samme person. Kostnadene for tiltaket franistilles derfor samlet. Tiltak Budsjett 2006 Budsjett 2007 Halv stilling som leder/koordinator konsolidert enhet Halv stilling som utvilderlprogramskaper kons enhet Lønnskostnader, årslønn Arbeidagiveravgift, forsikringer m,v Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.m il Sum kostuad ~ Ny hel stilling som niuseumshåndverker konsolidert enhet På Stikiestad er det to museumshåndverkere hvorav den ene allerede er tillagt oppgave med å organisere felles vedlikeholdsoppgaver innenfor det kotisoliderte området. Egge og Stjørdal har en håndverker hver, mens Levanger ikke har egen håndverker. Det er en prekær vedlikeholdssituasjon innen den konsoliderte enhet. Med den bygningsmasse og gjenstandssarriling som allerede finnes på Stikiestad er vedlikeholdsbehovet langt større enn hva to personer makter å gjennomføre. Det samme er også tilfelle når det gjelder Egge og Stjørdal som også har betydelige samlinger av bygninger og gjenstander. Det er derfor stort behov for en stilling til som håndverker med arbeidssted Stikiestad. Innen den konsoliderte enhet er det ønskelig å kunne nytte og disponere håndverksressursene samlet og planmessig og utarbeide planer for vediikeholdsarbeidet innenfor den konsoliderte enhet med gjennomføring av vedlikeholdet efter disse. En person er allerede tildelt oppgaven som veileder og koordinator av vedlikeholdsarbeidet i den konsoliderte enhet slik at samlede ressurser kan settes inn på de større oppgavene. Uten tilførsel av ekstra personellressurserpå dette området vil nyordningen måtte gå på bekostning av vedlikehoidsarbeide på Stikiestad, En ser også at del vil være behov for å bistå de ubemannede museer innen distriktet når det gjelder rådgivning, kompetanse og til dels gjennomføring av restaurerings- og vedlikeholdsoppgaver. Det blir også en betydelig oppgave med å gjennomføre kurs og opplæring av dugnadafolk som utfører vedlikehoidsarbeid ved de ulike avdelingene og spesielt ved de ubemarinede museene. For å ha tilstrekkelig kapasitet på dette området er det nødvendig å styrke dette området med en fagarbeiderstilhing. 11

12 Kostnad for tiltaket. Tiltak Budsjett 2006 Budsjett 2007 Hel stilling som fagarbeider Lønnskostnader, årsløim 2S Arbeidsgiveravgift, forsikringer m.v ~5 000 Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.m Sum kostnad Ressurs tilsvarende 30 % stilling innen økonomi/administrasjon konsolidert enhet I forbindelse med konsolideringen er alle ansatte ved de øvrige enhetene overført til SNK som har det formelle arbeidsgiveransvaret for den totale virksomheten. SNK bar også det totale økonomiske ansvaret for driften av den konsoliderte enhet. Dette innebærer at SNK innen økonomi og administrasjon har fått betydelige merarbeid og ansvar i forhold til regnskap, budsjettering, lønna- og personalbebandling samt annet teknisk administrativt arbeid. Ved de andre museunisavdelingene var kun små ressurser innen dette området og det vurderes ikke som aktuelt å omclisponere disse for å fylle oppgavene. Til dels bar disse funksjonene vært ivaretalt av de enkelte musemnsbestyreme eller andre ansatte som også. har hatt andre oppgaver ved den enkelte enhet. Ved Egge og Levanger har selve regnskapsføringen blitt utført av regnskapsbyrå. Stjørdal museum er et konmiunalt foretak og regnskap og lønnskjøring var følgelig blitt utført av Stjørdal kommune. For å bidra til en mest mulig vellykket utvikling ønsker en heller å bruke disse frigjorte ressursene til museumsfaglig aktivitet ved hver enhet. Kostnad for tiltaket: Tiltak Budsjett 2006 Budsjett % stilling innen regnskap/lønn Lønnskostnader, årsiønn Arbeidsgiveravgift, forsikringer m.v Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.m Sum kostnacl Ny hel stilling for museumspedagog konsolidert enhet Ved SNK har det de senere år utviklet et program for barn og unge i grunnskolealder gjennom vårt skoleopplegg Oppiev og læf. Det er utviklet tre ulike program som hver er tilpasset forskjellige skoletrinn og tilpasset denhistoriske undervisningeni skolen. Dette tilbudet er også utviklet som egne opplegg ved avdelingene Egge og Stjørdal. Tilbudet er svært godt mottatt i skolen og det er stor etterspørsel fra skolene i distriktet. Vi ser at behovet for å utvide og videreutvikle tilbu4et er til stede, ikke minst i sammenheng med den kulturelle skolesekken. Det forniidlingspersonell som gjennomfører opplegget i 12

13 dag blir i større grad opptatt med selve forniidlingen og har ikke kapasitet til å. utvide og utvikle nye tilbud. TJtviklingsarbeidet på. dette området krever dessuten mer pedagogisk kompetanse. SNK bar også planer om å utvikle og utvide sitt tilbud til skolekiasser også. til å omfatte førskolen og den videregående skole. Det er en målsetting at tilsvarende og tilpassede opplegg også. skulle kunne gjennomføres ved de andre museunisenhetene innenfor det konsoliderte museet, slik at denne stillingen vil få et ansvar for hele området. Det ligger også. en betydelig satsing på barn og familier i vårt totale utviklingsprogram framover som følge av utviklingsprogramrnet Stiklestaci som også vil kreve stor grad av pedagogisk kompetanse og kapasitet. Det er derfor ønskelig å. styrke denne delen av formidliugen med en hel stilling som museumspedagog. Koatnad for tiltaket: Tiltak Budsjett 2006 Budsjett 2007 Hel stilling sommuseumspedagog Lønnskostnader,årslønn OOQ Arbeiclsgiveravgift, forsikringer m.v Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.im Sum kostuad 570 ÖiIi Ny he! stilling innen teknisk formidling Stikiestad Utviklingsprogrammet Stiklestad og flere av forprosjektene som gjennomføres innenfor dette programmet, avdekker etter hvert behov for flere formidlingsformer. En kombinasjon av ulike typer formidling hvor formidiingsmåten blir styrt av fortellingen, gir variasjon for publikum og gode publikumsopplevelser. Utstillinger og opplevelser som vi vil bygge opp, vil inneholde elementer og installasjoner rettet mot alle publikums sanser, syn, hørsel, lukt, følelser osv. Dette vil kreve at det i større grad tas i bruk tekniske installasjoner og utstyr i slike utstillinger og opplevelser. Det vil derfor være behov for egen kompetanse på drift og vedlikehold av teknisk utstyr og installasjoner. Slik kompetanse er også ønskelig med hensyntil oppbygging av utstillinger. Ved SNK er det dessuten en betydelig aktivitet innen arrangement av ulike slag hvor det også i større grad stilles krav til teknisk kompetanse innen lyd, lys, media osv. En stilling for teknisk formidling vil helt klart også komme den samlede konsoliderte enhet til gode. For å ivareta dette arbeidet på en faglig forsvarlig måte er det nødvendig A opprette en ny stifling som teknisk formidler 13

14 Kostuad for tiltaket Tiltak Budsjett 2006 Budsjett 2007 Hel stilling som teknisk formidler Lønnskostnader,~.rslønn Arbeidsgiveravgift, forsikringer m.v Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.m Sum kostnad De endringene som er foreslått ove~iforbehever følgende nye ressurser: Forsaig til endringer Kostnad 2006 Kostnad 2007 Va stilling som leder/koordinator for konsolidert enh V 2 stilling som utvikler/programskaperkonsolidert /1 stilling som museumshåndverker %stillingsomøkonomimedarbeider /1 stilling som museurnspedagog /1 stilling som teknisk formidler Sum De samlede lønnskostiiader spesiñseres silk: Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Lønn faste stillinger SNXfKultursenter 9882 Lønn faste stithngerøvrige/stiklestadmuseene 2728 SNXlStikletadmuseene lønn faste stillinger Lønn ekstrthjelp SNK/Kultursenter 4178 Lønn ekslrahjelp øvrige/stiklestadmuseone 355 SNX/Stlldestadmuseene Lønn ekstrahjelp 4533 Sosiale og a/pesonalkostnadé~nklku1tursenter 3408 Sosiale og a/personajkostnader øvrige/ 813 Stikiestadmuseene SNK/Stiklestadmuseene Soslale og a/perskostn 4221 SNX/Stlklestadmuseene Samlet lønnskostuader

15 i: Andre driftskostnader Posten inneholder Administrative koatnader Markedsføring Diverse kostnacier Arbeidsbudsj ett Budsjettframlegg Utvilding, formidling, sanilinger og utstillinger SNK Knltursenter øvrige/stildestadmuseene SNK/Stildestadmuseene Administrative kostnader øvrige/stiklestadmuseene 230 SNTQKultursenter 1177 SNK/Stiklestadmuseene Kostnadsgodtgjørelser øvrige/stiklestadmuseene 70 SNKlKultursenter 1133 SNK/Stiklestadmuseene Markedsføring øvrige/stildestadmuseene 186 SNK/Kultursenter SNK/Stiklestadmuseene Diversekostnader øvrigelstiklestadmuseene 26 SNKtKuitursenter 274 SNK/Stiklestadmuseene SNF~/StIk1estadmuseene sum andre drlftskostnader UTVLKLINGSPROGEAM Stiklestad Nasjonale Kultursenter har for driften på Stikiestad gjennomført en forstudie og flere forprosj okt for framtidig utvikling. Dette utviklingsprogrammet har fatt betegnelsen Stiklestad og styret for SNK legger dette til grunn for videre utviklingsarbeid på Sliklestad. Betegnelsen på utviklingsprogrammet henspeier på de eldst daterte funnene i Halleresmarka like ved kultursenteret på Stikiestad, tallet 230. Tallet 2030 viser at den 15

16 utvikling vi legger opp skal vise konsekvensene av 1030 og samtidig være dagsaktuelle og framtidsrettet. Gjennom forprosjektperioden er det kommet fram til prioritering og rekkefølge for gjennomføring av de ulike tiltak, utbygginger og investeringer som ligger inne i programmet. I den forbindelse er SNK nå i starten med å presentere programmet for ulike berørte parter, fram mot realisering av de ulike tiltakene. I denne sammenhengen er merknaden til statsbudsjettet for inneværende år fra kulturkomiteen viktig. I denne ligger en klar forventning til institusjonen, en klar bestilling til SNK og også en intensj on om å. bidra til realisering. Merknaden er en anerkjennelse av den utvikling som er i gang. I Stjørdal er det i lengre tid arbeidet med opprettelse av et bergkunstmuseum i tilknytning til de store bergkunstforekomstene ved Leirfald i Stjørdal. Dette er planer og arbeid som tidligere er gjort kjent for departementet gjennom Nord-Trøndelag 1~ylkeskommuneog Stjørdal kommune. Dette bergkunsünuseet vil inngå som en del av museumsavdelingen på Stjørdal og dermed inngåi Slikiestadmuseene. På Egge arbeides det med å utvikle et konsept omkring Høvdingsetet på Egge i tilknytning til Fylkesmannsgårdenpå Egge. Utbyggingspianene og investeringsbehovet i forhold til disse utviklingspianer, inngår ikke i denne budsjettsøknaden~, verken når det gjelder utviklingsprograinmet på Stiklestad, bergkunstmuseet i Stjørdal, eller Høvdingesetet på Egge. Disse planene ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter og presentere for departementet særskilt og vil derfor komme tilbake til dette på et senere tidspunkt. PLANER FOR 2007 OG 2008 For programskapingen i 2007 og 2008 vil utviklingsporgrammet Stikiestad legge r~mmene.etter hvert som forprosjektene er gjennomført, vil det bli igangsatt hovedprosjekter for gjennomføring av de enkeltprosjekter som forprosjektene anbefaler gjennomførl Utviklingaprogram som utformes innenfor Stiklestadniuseene vil også bli svært retningsgivende for satsingen framover. Det vises til vedlagt notat ang. konsolidert museum. I den forbindelse er det viktig å paso at dette arbeidet ikke skal gå på bekostning av Stikiestads nasjonale rolle. Det er viktig at kultursenteret kanvidereutvikle mangfoldet i formidling, basert på faglig hag kvalitet som gir besøkende opplevelse og kunnskap. Vi vil gjøre dette innenfor 4 hovedelementer som er: 16

17 -Iradisjondil formidling -kombinasjon museum og teater -elektronisk formidling -tverrfaglig formidling Det vil bli arbeidet videre med utvikling av samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner. SNK vil legge ned et betydelig arbeid i å videreutvikle et levende museum som formidlingskonsept. Vi ser fram til Kultur- og kirkedepartementets støtte i dette arbeidet. Med vennlig hilsen Stikiestad Nasjonale Kultursenter A/S Man~nWiseth (si~) / r styreleder Turid 17

18 ~O4 O8 O8:ZT Fra SMN ADMINISTRASJON T36a84~ S.03/OS F 988 t 4r~~IisjDne1l tbzz~dung -koiiuasjan~museumo~teater -e1ektronis~±brmid~ng -tv~4~gl~g fo~iii4j~wg Detvil bli ~rb~i4etvld~remad titvlk~jn~ av sa~pgrbeidwad u~iknf~institu~joner. vil legge ned et beydelig athdd i å vidareltvllcle e~levende musei~m soui Vi ser.fram tu $~i1t~rog ~irke4epaztamc~wts støtte i dette a~aidel Medvem~g sen S estad enale tursuera/s 17

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 ABM-utvikling Postboks 8045 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. 01. 07 SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 Norges museumsforbund er interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, og ble opprettet

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Museumsvirksomheten i

Museumsvirksomheten i Museumsvirksomheten i Levanger Innhold, samhandling og organisering (2009-2010) 2010) Orientering i DK 8. september 2010 v/prosjektleder Sveinung Havik Mandatet (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: LIER 2009/1821 Dato: 24.04.2009 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Pilegrimsmotivet som nasjonal

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Driftsbudsjett for kultursenter

Driftsbudsjett for kultursenter Driftsbudsjett for kultursenter Visjon: Kulturopplevelser for åpenhet og nytenkning. Senteret: En møteplass for opplevelse, informasjon, kreativitet og kunnskap Politisk prosess Vedtak i bystyret 19.10.2006:

Detaljer

Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene»

Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene» Grunnlag for utarbeiding av saksframlegg til kommunene og eierne av musea som driftes av Stiftelsen Hallingdal Museum Konsolidering av museene i Buskerud Opprettelse av nytt driftsselskap «Buskerudmuseene»

Detaljer

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 I statsbudsjettet 2009 har Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet bevilget midler til Kulturminneåret 2009, disse skal mellom

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. C56 Saksbehandler: Linda Stewart. Folldal Gruvers museum - Hedmark fylkesmuseum. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. C56 Saksbehandler: Linda Stewart. Folldal Gruvers museum - Hedmark fylkesmuseum. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/224-7 Ark.nr. C56 Saksbehandler: Linda Stewart Folldal Gruvers museum - Hedmark fylkesmuseum Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommunes

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Historie som lever hele året!

Historie som lever hele året! Historie som lever hele året! 2 0 1 5 Spor etter levd liv I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsepoker ruver i terrenget og forteller

Detaljer

KULTURTILTAK PÅ SVALBARD

KULTURTILTAK PÅ SVALBARD KULTURTILTAK PÅ SVALBARD Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 3 Organisering 4 Målgrupper og brukere 4 Aktivitet

Detaljer

03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN Går til Representantskapets medlemmer

03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN Går til Representantskapets medlemmer 03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN 2012-2015 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 27. juni 2012 Saksbehandler Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlagt

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN

03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN 03/14 KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 8. januar 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Styret har tidligere gitt sin tilslutning til intensjonsavtale om konsolidering

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie.

DRIFTSAVTALE. mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende. formidling av Krigsseilernes historie. DRIFTSAVTALE mellom Stiftelsen Arkivet (SA), og Stiftelsen Hestmanden (SH) vedrørende formidling av Krigsseilernes historie. 1. Innledning Driftsavtalen skal avklare forholdet og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet 1 Innledning I 2014 er det 10 år siden konsolideringen av Stiftelsen Nordlandsmuseet trådte i kraft med avtaler om museumsdrift i de 9 Saltenkommunene.

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK Orienteringssaker 1. Utlysning av midler i 2013 fra fond forvalta av Tromsø

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 2011-2014 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN

REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN REPRESENTANTSKAPSSAK 11/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN 2014 2017 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 24. september 2013 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg

Detaljer

Strukturmelding - Drøfting på Kunstakademiet Kunstakademiets fagkollegium har i møte 7.10.2014 drøftet regjeringens strukturmelding og spørsmål knyttet til denne i Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV MIDLER I FORBINDELSE MED TILDELING AV LAKSEKONSESJONER 2009 Foto: Steinar Johansen REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010-2012 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, REGIONAL

Detaljer

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN 56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 25 november 2010 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg 1. Bakgrunn og tidligere vedtak Ifm behandlingen av styresak 23/10 Orienteringer

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038.

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Deres ref Vår ref 11/1304-5 KON Dato Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

NB!! MØTESTED KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ SAKSLISTE. ØYSTEIN ØSTGAARD Leder/sign

NB!! MØTESTED KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ SAKSLISTE. ØYSTEIN ØSTGAARD Leder/sign KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÈ NÆRING, KULTUR OG MILJØ Møtedato: 20.10.2009 Møtested: Glåmdalen, Gågata Møtetid: Kl. 12:00 NB!! MØTESTED Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370)

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stjørdal Kommune etat oppvekst og kultur / 974766299

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Vi bevarer kunnskapen

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Vi bevarer kunnskapen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum Vi bevarer kunnskapen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum Fortid, nåtid og fremtid! Hvorfor er vi her, hvilke utfordringer har vi og hvordan ser fremtiden ut?

Detaljer

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides:

2. Fylkesrådet i Nordland er av den oppfatning at antall institusjoner med knutepunktstatus utvides: \t, Nordland fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200702091 Arkivnr.: 600 Saksbehandler: Kristin Nilsen Saksgang Fylkesrådet 18.09.2007 131/07 Sakstittel: Høringsuttalelse. Knutepunktoppdrag Fylkesrådet

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Mål og evaluering Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010 Espen Hernes, ABM-utvikling hvor er vi, hva har vi? kulturpolitikk, stortingsmeldinger statsbudsjett, mål og rapportering tilskuddsbrev rapportering

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline. Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda

Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline. Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda Innhold Jekta Pauline kort historie Driftsorganisasjonen Fjord- og Jektnemnda Finansiering

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2013. Det forventes at foretaket også i 2013 videreutvikler sin konkurranseevne ytterligere

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke

Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08. Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KM 8.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Per Erik Dehlin Referanser: KR 18/08, MKR 19/08, SKR 11/08, KR 28/08, MKR 32/08, SKR 24/08, KR 54/08 Vedlegg: KM 8.1.1/08 Visjonsdokument

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007:

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007: Saksframlegg Kulturfondet 2007- Søknader til vurdering mars 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak: 1) Formannskapet tar rådmannens saksframlegg vedrørende kommunal egenandel til Jämt/trøndersk

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ SA~KOMMUNE fit MARS 2006 Deres ref: Vår dato: 22.02.2006 SaJ~sbeJ~andJer:Kirsti K. MØrkVCd Vår ref: 2006/618 Aikivnr: 731.0 Helse- og omsorgsdeparteinentet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer