Vår ref Arkivkode Deres ref 05/ MARTiN 150

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150"

Transkript

1 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/ MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale Kultursenter AS sammen med Stiftelsen Bgge museum, Stiftelsen Levanger museum og Stjørdal museum KF v/stjørdal kommune selskapet SELS BA og organisering av den konsoliderte enhet er med dette kommet på plass i søndre del av Nord-Trøndelag og står samlet fram under betegnelsen Stikiestadmuseene. Med dette har Stikiestad Nasjonale Kultursenter AS fått utvidet driflsansvar til å gjelde hele den konsoliderte enheten, benevnt Stiklestadmuseene. ABM-meldinga legger til rette for en kvalitetsreform gjennom mfattende restrukturering av museumsiandakapet hvor ett virkemiddel er en institusjonell oppiydcling med et mindre antail konsoliderte museer. Likevel skal de lokale museer fortsatt bestå som formidlingsarenaer innenfor en konsolidert og faglig institusjonell struktur. Ved dannelsen av det felles selskapet SELS BA og overføring av det totale driftsansvaret til Stikiestad Nasjonale Kultursenter er den institusjonelle gjermomf~ingaav reformenpå det nærmeste gjennom~rti søndre del av Nord-Trøndelag. Stiklestad Nasjonale Kultursenters nasjonale betydning ligger innenfor kultursenterets formidling av de nasjonale oppgavene knyttet til Olav den Hellige og Slaget på Stikiestad. Det vil være en betydelig utfordring i tiden framover å utvikle og drifte den konsoliderte enhet på en god måte, samtidig som det fortsatt må være samme oppmerksomhet på SNKs utvikling. I søknaden dokumenteres et behov for økt ressurstilf~rse1knyttet bade opp til drift av det konsoliderte museum og til Stikiestad Nasjonale Kultursenters nasjonale oppgaver. For driftsåret 2006 søker Stikiestad Nasjonale Kultursenter A/S om tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet på kr ~ Ti ~ I.E ~ I ~ 1 Stiklestad NasjonaleKultursenter AS, N Verdal, tel , lax , www stiklestad.no No

2 Beløpet det søkes omfatter bide tilskuddstørrelser som er gitt under knutepunktsavtalen og statens andel av niuseumstilskudd til de øvrige enheter som inngår i Stiklestadmuseene. Søknaden innebærer økt statlig driftstilskudd på 1,5 mill, i forhold til budsjettåret Denne økningen har grunnlag i behovet for styrking av faglig, foniiidlingsmessig og administrativ kapasitet for å ivareta utvidete oppgaver innenfor den konsoliderte enhet og Stiklestads spesiellenasjonale rolle, og gjelder følgende: Halv stilling koordinering, ledelse konsolidert enhet Halv stifling utvikling og programakaping for konsolidert enhet Hel stilling som museimish~ndverker konsolidert enhet Hel stilling teknisk formidler, arrangement v/stiklestad Hel stilling for museumspedagog konsolidert enhet økte administrative ressurser dxift samlet virksomhet Bedre forhold for magasin/musetnnsdeponi Det beiivises for øvrig til beskrivelse av grunnlag for behovet som presenteres og for formål og beløp det søkes om,i framstllhiuga som følger. Lltfylt budsjettskjema med talloversikt over utgifter og inntekter i~lgervedlagt, 1. Mål for vfrksomlieten Olav den Hellige og Slaget på Stiklestad i 1030 er utgangspunktet for Stikiestad Nasjonale Kultursenter og representerer to sentrale fenomen i norsk historie. Stiklestad er ett av de mest mnarkante nasjonale symbol i Norge. Kultursenterets visjon er formulert slik: Stikkstad Nasjonale Kidtursenter skal være en ledende nasjonal Iwiturinstitusfon når de: gfelderformidling av kunnskap og tema knyttet til Olav den Hellige og Stikiestad. Stildestad Nasjonale KultursenterskalforvaIte de syrnbolverdier som erknyttet til stedet. Stiklestad Nasjonale Kultui~enterskal være den ledende institusjon ifriket når det gjelder lokal og regional iwiturhistorie. Stildestad Nasjonale Kultursenter skal være et sentralt samlingspunktfor regionalt og lokalt kulturliv. StikiestadNasjonale Kuitursenter skal være et viktig møtested i landsdelen.» Våren 2004 ble konsoidert museum etablert under betegnelsen Stikiestadmuseene og omfatter samlet og enhetlig drift av de fire bemannede museer i søndre del av Nord-Trøndelag, J~or Sliklestadmuseene 9 er visjonenformulert slik: 2

3 Visjon: - Stikiestadmuseene skal styrke kulturvernet i regionen gjennom en generellforbedring av all museumsfaglig virksomhet og øktfokuspå formidling. - Stikiestadmuseene skal øke bevisstheten omkringkulturminnene i regionen både i regionens egen befolkning og hos tilreisende gjennom el sterktfokuspå denfunksjon disse kulturminnene har som symboiske uttiykkfor områdets betydning i norsk historie. Ut fra visjonen er det utledet følgende bovedmål for Stikiestad Nasjonale Kultursenter: 1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal ta varepå ogformidle den nasjonale kulturarv som er knyttet til Stildestad og Olav den Hellige. 2. Kultw senteret skal ivareta lokale og regionale Jwituroppgaver, i hovedsakknyttettil kulturvern og museumsdrzfi innenfor det konsoliderte museum. 3. Stikiestad skal være et sentralt samlingspunktfor lokalt og regionalt kulturliv,for publikumstilbud og kurs og konferanser. 4. Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal drive sitt arbeid etterhøye kvalitetskriterier, sunne forretningsmessige prinsipper og med god service tel alle besøkende. For Stikiestadmuseene er det utledet følgende bovedmå!: - Stikiestadmuseenes samlinger skal bringes opp på etforsvarlig nivå når det gjelder registrering, vedlikehold og sikring. - Stiklestadmuseene skal utvikle arenaerfor kunnskap og opplevelse, gjennom ulike formerfor utvikling, publikumstilrettelegging ogformidling av ki.dturminner og kulturhistorie i regionen. - Stikiestadmuseene skal styrke sin rolle som samfunnsakterog legge ti! rettefor kunnskapsutvikling, kritisk reflekcjon ogskapende innsikt. De Olavsrelaterte oppgavene i kultursenteret vil representere en vesentlig del av satsingen.. SNK vil stå for innsamling, registrering, dokumentasjon og formidling av denne delen av landets historie. All tilgjengelig dokumentasjon på Olavsrelatert materiell skal være registrert på Stikiestad. En stor del av satsingen vil også være knyttet til Stiklestadmuseene gjennom det konsoliderte museum. Dette gjelder fra utvikling og innføring av felles administrative og driflsmessige rutiner til den innholdsmessige og faglige utviklingen innen den nye museumsetiheten. RI~SULTATMÅLFOR 2006 SNK har følgende målsettinger for innenfor utviklingsprogrammet Stikiestad , skal tririnvis utbygging av middelaldergården Stiklastadif videreføres og trinn i i onirådeutviklingen, åpning av bekk gjennomføres. 3

4 t I. - Det skal utvikles minst ett nytt formidlingstilbud ved alle enheter i Stildestadmuseene i løpet av Dette skal fortrinnsvis knyttes til formidling av kultunninner og kunne gå inn som tilbud i den kulturelle skolesekken. - Det skal lages formidlingsplaner ved alle enheter. - Det skal arbeides videre med sikringsplan for alle enheter. - Alle verneverdige bygninger skal være tilfredsstillende sikret. - Det skal lages en innsamlingspian, dels for hver enhet, dels for Stildestadmuseene som helhet. - Publikunisbesøk på Stikiestad på Det skal være etablert overnattingavirksonihet på. Stikiestad 1.2. Stlkiestads nasjonale betydning Hendelsene onilcring 1030 på Stikiestad representerer et vesentlig vendepunkt i norsk historie. De etterfialgende konsekvenser av bendelsene bar fått betydelige ringvirloiinger innenfor norsk stalsstyre, rettapleie, kirkeliv og folketro, Hendelseneformet Norge som moderne stat og knyttet Norge til Europa. Som ett uttrykk for Olavs betydning i religiøs sammenheng finner vi de Olavskirkene i Nord- og Vest-Europa. Dette er et utttykkfor Olav som Nordens fremste helgen. Gjennom. slaget og helgerikougen fikk Stiklestad en symbolfunkajon både for kristendom, kongedømme og nasjonsbygging. Dette er blitt utnyttet også i nyere historie i forbindelse med at en ny selvstendig nasjon skulle bygges opp. Opp gjennom histojia har ulike grupper brukt Stikiestarl som møteplass for å fremme nasjonale og politiske formål. Stiklestad Nasjonale Kultursenters hovecloppgaver er knyttet til fenomenet Sliklestad 1030, og Stikiestads status i nasjonal sammenheng. Som en del av det strategiske arbeidet er det fastslått at kultursenteret i enda sterkere grad skal utvikle faglig grunnlag og nye formidlingstilbud som understreker Stikiestads nas~na1e betydning. Dettebetyr i korthet tre ting: I. Nye forniidlingstiltak innenfor kjerneområdet Stikiestad Olav 2. Fraxnstillingsmåter som holderhøy faglig og formidlingsmessig standard 3. Utviklingenmåbaetvolumsom gjøratviblirendamersynlignasjonalt På bakgrunn av denne strategien ble forstudien Stlklestad gjennomført i Tittelen i forstudien benspeiler på følgende: Stildestad 1030 skal forstås i et historisk perspektiv: hva var fbranledningen, hva skjedde, hvilke konsekvenser kan vi se. Det historiske perspektivet skal tydeliggjøre Stikiestad Arstallet 230 henviser til de eldste daterte gravhaugene fra Hallemsmarka nær Stikiestad. Arstallet 2030 henspeiler på at vi også vil kunne sette fenomenet 1030 i et ftamtidsperspektiv~ 1030 og O1avs~lcikkelsenskal forniidles på en mangfoldig måte, for et bredt publikum - basert på solid faglig grunnlag 4

5 .~I Formidlingen på Stikiestad skal utarbeides konseptuelt, slik at de ulike elementene i størst mulig grad utformer en enhet En premiss for utviklingsprogranimet er at innholdet skal være bestemmende for fysisk bruk og utvikling av området Forstu.dien resulterte i gjennomføring av flere forprosjekt for å belyse ulike emner og områder innenfor programmet. Forprosjektene er belyst videre i purikt4 i søknaden. Den konseptuelle tilnærmingen til videre utvikling av kultursentret har konsekvenser for all aktivitet på. Stikiestad, i sum bidrar dette til styrking av formidlingen som er knyttet til Stildestads nasjonale betydning. 1.3 Kousolidert museum Modellen for organisering av konsolidert museum for søndre del av Nord-Trøndelag, ble vedtatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune 9. september Vedtaket ùmebar at Stikiestad Nasjonale KultursenterAS fikk det totale driftsansvaret for den konsoliderte enhet og at alle ansatte i de øvrigemuseer ble overført til SNK. Det innebar videre stiftelse av et eget BA som et datterselskap av SNIC og de øvrige museumsenhetene. Stiftelsen av dette selskapet ble gjort varen Dette er et selskap uten ansatte og har heller ikke driftsansvar. Styret i datterselskapet behandler imidlertid planer og saker som vedrerer drift av den konsoliderte enhet. Drift av det konsoliderte museet er med dette kommet godt i gang. Museumsavdelingene er bla. kommet godt i gang med å utveksle kompetanse mellom de fire enhetene. 2. BUDSJETJ ERAMLEGG 1~IEDTALLBUDSJrn FOR Omtale av budsjetlframlegget Arbeidsbudsjettet for 2005 og budsjettfranilegget for 2006 gjelder for den samlede virksomhet innenfor den nye konsoliderte enhet. I talloppstillingen brukes SNKlStiklestadmuseene som betegnelse på den samlede virksomhet som omfatter samtlige fire museumsenheter. For virksomheten som gjelder kun Stiklestad, brukes betegnelsen SNI(/kultursentef og for å skille de øvrige enheter fra virksomheten på Stikiestad, brukes betegnelsen øvrige/stildestadmuseene. Ordinært driftstllskudd direkte fra KKD utgjorde før 2005 det statlige driftstilskuddet til SNK i b.h.t. knutepunktsavtalen. Fra og med 2005 er også den statlige del av museunistilakuddet til de øvrige museer innen Stildestadmuseene lagt til denne posten. Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Ordinært driltstilskudd fra KKD Tilskudd SNK kuutepunktinstitusjonen og ~T tilskudd til øvrige Stiklestadmuseer Søknad tilskuddsøkning Sum drlftstllskudd fra KIll)

6 Andre offentlige ordinære driftstilskudd er driftstilsudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune knyttet opp til videreføring knutepunktsavtalen samt fylkeskommunalt driftstilskucld til de øvrige museer innen Stikiestadmuseene ; tilskudd til SNK fra Verdal kommune som videreføring av knutepunktsavtalen og tilskudd fra Steinkjer kommune, Levanger kommune og Stjørdal kommune som kommunale driftstilskudd til den enkelte museumsavdeling innenfor Stildestadmuseene. Det er forutsatt at regionalt/lokalt tilskuddsnivå følger opp statlig bevilgning etter 60/40 fordeling med 60 % statlig og 40 % regionalt/lokalt. I varsøknad gir dette en økning i det regionale og lokale tilskuddet på I mill, kroner. Andre offentlige ordinære driftstilskudd Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Nord-Trøndelag f.kouimune, knutepunktavt. SNK/kultursenter avdelingene innen øvrige/stiklestadrnuseene Søknad tilskudclsøkning Verdal kommune, -knutepunktavtale SNKikultursenter Steinkjer kommune, driftstilskudd avd. legge Stiklestadmuseene Levanger kommune, driftstilskudd avd. Levanger Stiklestadinuseene Stjørdal kommune, driftstilskudd avd. Stjørdal Stikiestadmuseene Søknad om tilskuddsøkning fra kommunene i Sum andre offentlige ordinære drlftstilskudd Andre offentlige tilskudd gjelder for en stor de! tilskuddtil ulike prosjekter. Også i 2005 og 2006 videreføres og gjennomføres ulike forprosjekt under utviklingsprogrammet Stiklestad som var n.ærmeres beskrevet i budsjettsøknaden for Midler til drift av Jekta Pauline er blitt kmialisert gjennom et fylkeskoinmunalt tilskudd til legge museum. Det gjennomføres et større vedlikehoidsarbeide på Jekta Pauline som flnansieres gjennom øremerket tilskudd. Andre offentlige tilskudd Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Prosjekttilskudd til gjennomføring av div. forprosjekt under programmet Stikléstad videreføring av forprosjekter fra 2003 og nye forprosjekt innen programmet

7 Prosjekttilskudd til spesielle arrangement og program på Stikiestad 726 Jekta Pauline øremerket tilskudd til legge museum 2100 Steinkjer kommune kommunalt tilskudd for kapitalkostnad knyttet til avd. Egge 340 Rentemidler knyttet avd. legge 50 Diverse tilskudd til avd. Levanger 138 Diverse tilskudd til avd. Stjørdal 9 Sum andre offentlige tilskudd Eillettinntekter er billetterte utstillinger og arrangement Størsteparten av billtettinntektene ved Stikiestad er også knyttet til arrangementsinntekter hvor Olsokdagene på Stikiestad utgjør den desidert største delen. På Stikiestad er også betydelige bitlettinntekter knyttet til billetterte utstillinger, løpende tilbud på publikumsopplevelser osv. For de øvrige museer innenfor den konsoliderte enhet, er billettinntektene naturlig nok betydelig mindre. Billettiuntektene fraxnstår slik: Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg SNK/kultursenter 6380 øvrige/stiklestadmuseene 218 SNK/Stlklestadmuseene Andre egeninntekter omfatter salgsinntekter restaurant og butikk, utleie av lokaler, salg av tjenester og sponsorinntekter. Stikiestad Nasjonale Ku!tursenter har i inneværende år saniarbeidsavtaler med 6 hovedsponsorer og inngår i et sponsorlaug under benevnelsen Stikiestadleidangen. Disse er; Norsk Hydro, Aker Maritime, Storebrand, Sparbank I Midt- Norge, Nord-Trøndelag E-verk og Coop Norge. Andre egeninntekter framstår slik: Arbeidsbudsjett J3udsjettframlegg Salgsinntekter restaurant - SNKfKultursenter 7700 Salgshmtekter mus.butikk - SNKtKultursenter 1500 SalgsirintekterøvrigelStiklestadmuseene 116 SNK/Stlklestadmuseene - Samlet salglnntekter Salg tjenester SNEC/Kultursenter 150 Salg tjenester øvrige/stilkiestadmuseene 170 SNK/Stlklestadmuseene samlet salg tjenester

8 Utleicinntekter SNK/Kultursenter i 330 Utleieinntekter øvrige/stikiestadmuseene 398 SNKllStiklestadmuseene samlet utteleinntekter Sponsorinntekter SNK/kultursenter Sponsorinnetker øvrige/stiklestadmuseene 75 SNK/Stlklestadmuseene samlet sponsorinnt SNK/Stiklestadinuseene andre egenlnntekter Driftskostnader Varer og tjenester omfatter varekjøp for salg, driftsmateriell, kosinader til utvikling,formidling, sarnlh~gerog utstillinger samt kjøp av tjenester som fordeler seg slik: Arbeidsbudsj ett Budsjettftamlegg Varekjøp SNK/kulturenter 3431 Varekjøp øvrige/stiklestadmuseene 84 SNKlStlldestadmuseene - varekjop Kjøp av driftsmateriell - S~X/Ku1tursenter 885 Kjøp av driftamateriell 297 øvrige/stiktestacimuseene SNK/Stlklestadmuseene kjøp av driftsmatr Kjøp tjenester SNK/Kultursenter 298 Kjøp tjenester - øverige/stiklestadmuseene 112 SNK/Stlklestadmuseene - Kjøp tjenester Sum varer og tjenester konsoildert enhet Avskrivninger gjelder avskrivning av bygninger og maskiner ved kulturhuset på Stildestad og anlegg ved avdeling Egge Arbeidabudajett Budsjettfraznlegg Avskrivninger SNKfKultursenter 1400 Avskrivninger øvrige/stiklestadmuseene 288 SNKlStlklestadmuseene avskrivninger

9 Drift av lokaler gjelder strøm, renhold, forsikring, avgifter mv. Arbeidsbudsjett Budsj ettframlegg Drift av lokaler SNKlKultursenter Drift av lokaler øvrige/stildestadmuseene 900 SNK/Stiklestadmuseene Drift av lokaler Vedlikehold av lokale og bygg Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Vedlikehold lokaler/bygg - SNKfKultursenter 399 Vedlikehold lokaler/bygg 539 øvrige/stiklestadmuseenee SNKfStildestadmuseene VedLhold lokaler/bygg Lønnskostnader Stikiestad Nasjonale Kultursenter har etter konsolideringa 47 faste stillinger ved inngangen til 2005 som til sammen utgjør 40,2 årsverk. Styret og administrasjonen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter er svært opptatt av at en skal lykkes når det gjelder intensjonene i ABM-meldinga og få en god drift og utvikling av den konsoliderte enhet som Stiklestad Nasjonale Kultursenter bar driftsansvaret for. Samtidig er det både riktig og viktig å fortsatt holde fokus på den nasjonale betydning Stikiestad har i å formidle historien knyttet til Olav den Hellige og Slaget på Stiklestad, og som SNK har et særskilt ansvar for å formidle. Gjennom dette kan også SNK ha mulighet for å synliggjøre den felles historien Stiklestadmuseene samlet forvalter. For at Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal makte begge disse oppgavene, er det avgjørende at dennye konsoliderte enhet tilføres ekstra ressurser og personell. Dette gjelder fagressurser innenfor håndverk og vedlikehold med oppgaver innen hele det konsoiderte området, samt også ansvar og oppgaver i forhold til de ubemannede museer i området. Det gjelder ressurser til det økonomiske/administrative og personaimessige området. Det gjelder ledelse og koordinering av aktiviteter/program innenfor det konsoliderte museet. Virksomheten på Stikiestad og nødvendigheten av å utvikle forxnidlingskonsept knyttet til bl.a. de mange kultunninner innenfor den nye enhetens område, ikke minst til skoleungdom, krever økte ressurser innenfor formidling og pedagogikk. Behovet for økt formidlingskompetanse er særlig viktig i de tre mindre enhetene. 9

10 Med flere og mer varierte publikuinstilbud og hag arrangementsaktivitet er det også et betydelig behov for ressurs/kompetanse innenfor teknisk formidling og teknisk tibettelegging og gjennomiiaring i forhold til aktiviteter og arrangement. Stiklestad Nasjonale Kultursenter ser behov for endringer i 2006 som spesielt berører lønnsområdet. I budsjettsøknaden er kostnadene i sin helhet synliggjort under dette området. Ny halv stilling som leder/koordinator for konsolidert enhet Stikiestad Nasjonale Kultursenter har av fylkeskommunen fått tildelt ansvaret for konsolidei-ingaprosessen i søndre del av Nord-Trøndelag. Den formelle etablering av en ny korisolidert enhet fant sted våren Arbeidet med konsolideringen har vært både tid- og axbeidskrevende, og det er liten tvil om at det fortsatt vil kreve en betydelig innsats i årene som konirner dersom konsolideringen skal bli vellykket i samsvar med museumsreformens intensjoner. Her er det fire museer som skal smeltes sammen til en velfungerende enhet, og alle bar i utgangspunktet ulike tradisjoner, ulike satsingsområder, ulik organisasjonskultur, ulik personaisaniniensething osv. Det vil derfor være et helt klart behov for (minst) en halv stilling for en person som kan gå inn i stillingen som leder/koordinator innenfor den konsoliderte enheten. Et hovedsiktemål med museumsreformen er at den skal innebære et løft for hele museumssektoren i regionen, i vårt område betegnet som en vinn-vinn-situasjon. SNE( skal dermed bidra til utvikling og vekst ved de andre musetimsenhetene, samtidig som også SNK skal komme styrket ut av konsolideringen. I tillegg kommer også det ansvaret som den konsoliderte enheten ifir for å ytebistandm.m. til de ubemanriede museene. Til å lede og koordinere dette arbeidet trengs personellressurser tilsvarende (minst) en halv stilling. Ny halv stilling for utvikler og prograinakaper for konsolidert enhet Både museunisreformen og kulturmeldingen legger stor vekt på museenes fonnidlingsoppgaver og på deres rolle som sainfurmsaktar. I St.meld nr. 38 ( ) Den iwliurelle skolesekken blir museene oppfordret til å drive en form for kulturformidling som når bredt ut til barn og tinge. Kulturarv og historie skal gjøres relevant for nye generasjoner og forniidlingen må være tuftet på et velfundert faglig grunnlag. Den nylig framlagte kultuxminnemeldingen stiller museene overfor nye og interessente utfordringer når det gjelder formidling av kulturrninner. SNK ser svært positivt på de utfordringene slike formuleringer innebærer, og opplever at den virksomhet som drives ved SNIC langt på vei innfrir de forventninger som disse sentrale dokumentene signaliserer. i og med konsolideiingen i denne delen av fylket må slik virksomhet utvides betydelig, og ikke minst de mindre enhetene innenfor det konsoliderte museet vil måtte utvide sin formidlingsvirksonihet i betydelig omfang. Også denne innholdsmessige utviklingen skal ledes fra Stildestad Nasjonale Kultursenter, og være delvis basert på den forinidlingskompetanse som finnes her. I innholdsprogramrnet for det nye konsoliderte museet er det ført opp en rekke spennende formidiingsprosjekter og 10

11 idéskisser som det er meningen å gripe fatt i når konsolideririgen er gjennomført. Det vil imidlertid innebære et omfattende arbeid å omsette disse ideene og prosj ektskissene til konkrete formidlingsprosjekter ved de museumsenhetene som inngår i det konsoliderte museet. Det anses derfor nødvendig å styrke denne delen av virksomheten med en halv stilling som utvikler og programskaper for den konsoliderte enheten. Disse to halve stillingene kan fylles av en og samme person. Kostnadene for tiltaket franistilles derfor samlet. Tiltak Budsjett 2006 Budsjett 2007 Halv stilling som leder/koordinator konsolidert enhet Halv stilling som utvilderlprogramskaper kons enhet Lønnskostnader, årslønn Arbeidagiveravgift, forsikringer m,v Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.m il Sum kostuad ~ Ny hel stilling som niuseumshåndverker konsolidert enhet På Stikiestad er det to museumshåndverkere hvorav den ene allerede er tillagt oppgave med å organisere felles vedlikeholdsoppgaver innenfor det kotisoliderte området. Egge og Stjørdal har en håndverker hver, mens Levanger ikke har egen håndverker. Det er en prekær vedlikeholdssituasjon innen den konsoliderte enhet. Med den bygningsmasse og gjenstandssarriling som allerede finnes på Stikiestad er vedlikeholdsbehovet langt større enn hva to personer makter å gjennomføre. Det samme er også tilfelle når det gjelder Egge og Stjørdal som også har betydelige samlinger av bygninger og gjenstander. Det er derfor stort behov for en stilling til som håndverker med arbeidssted Stikiestad. Innen den konsoliderte enhet er det ønskelig å kunne nytte og disponere håndverksressursene samlet og planmessig og utarbeide planer for vediikeholdsarbeidet innenfor den konsoliderte enhet med gjennomføring av vedlikeholdet efter disse. En person er allerede tildelt oppgaven som veileder og koordinator av vedlikeholdsarbeidet i den konsoliderte enhet slik at samlede ressurser kan settes inn på de større oppgavene. Uten tilførsel av ekstra personellressurserpå dette området vil nyordningen måtte gå på bekostning av vedlikehoidsarbeide på Stikiestad, En ser også at del vil være behov for å bistå de ubemannede museer innen distriktet når det gjelder rådgivning, kompetanse og til dels gjennomføring av restaurerings- og vedlikeholdsoppgaver. Det blir også en betydelig oppgave med å gjennomføre kurs og opplæring av dugnadafolk som utfører vedlikehoidsarbeid ved de ulike avdelingene og spesielt ved de ubemarinede museene. For å ha tilstrekkelig kapasitet på dette området er det nødvendig å styrke dette området med en fagarbeiderstilhing. 11

12 Kostnad for tiltaket. Tiltak Budsjett 2006 Budsjett 2007 Hel stilling som fagarbeider Lønnskostnader, årsløim 2S Arbeidsgiveravgift, forsikringer m.v ~5 000 Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.m Sum kostnad Ressurs tilsvarende 30 % stilling innen økonomi/administrasjon konsolidert enhet I forbindelse med konsolideringen er alle ansatte ved de øvrige enhetene overført til SNK som har det formelle arbeidsgiveransvaret for den totale virksomheten. SNK bar også det totale økonomiske ansvaret for driften av den konsoliderte enhet. Dette innebærer at SNK innen økonomi og administrasjon har fått betydelige merarbeid og ansvar i forhold til regnskap, budsjettering, lønna- og personalbebandling samt annet teknisk administrativt arbeid. Ved de andre museunisavdelingene var kun små ressurser innen dette området og det vurderes ikke som aktuelt å omclisponere disse for å fylle oppgavene. Til dels bar disse funksjonene vært ivaretalt av de enkelte musemnsbestyreme eller andre ansatte som også. har hatt andre oppgaver ved den enkelte enhet. Ved Egge og Levanger har selve regnskapsføringen blitt utført av regnskapsbyrå. Stjørdal museum er et konmiunalt foretak og regnskap og lønnskjøring var følgelig blitt utført av Stjørdal kommune. For å bidra til en mest mulig vellykket utvikling ønsker en heller å bruke disse frigjorte ressursene til museumsfaglig aktivitet ved hver enhet. Kostnad for tiltaket: Tiltak Budsjett 2006 Budsjett % stilling innen regnskap/lønn Lønnskostnader, årsiønn Arbeidsgiveravgift, forsikringer m.v Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.m Sum kostnacl Ny hel stilling for museumspedagog konsolidert enhet Ved SNK har det de senere år utviklet et program for barn og unge i grunnskolealder gjennom vårt skoleopplegg Oppiev og læf. Det er utviklet tre ulike program som hver er tilpasset forskjellige skoletrinn og tilpasset denhistoriske undervisningeni skolen. Dette tilbudet er også utviklet som egne opplegg ved avdelingene Egge og Stjørdal. Tilbudet er svært godt mottatt i skolen og det er stor etterspørsel fra skolene i distriktet. Vi ser at behovet for å utvide og videreutvikle tilbu4et er til stede, ikke minst i sammenheng med den kulturelle skolesekken. Det forniidlingspersonell som gjennomfører opplegget i 12

13 dag blir i større grad opptatt med selve forniidlingen og har ikke kapasitet til å. utvide og utvikle nye tilbud. TJtviklingsarbeidet på. dette området krever dessuten mer pedagogisk kompetanse. SNK bar også planer om å utvikle og utvide sitt tilbud til skolekiasser også. til å omfatte førskolen og den videregående skole. Det er en målsetting at tilsvarende og tilpassede opplegg også. skulle kunne gjennomføres ved de andre museunisenhetene innenfor det konsoliderte museet, slik at denne stillingen vil få et ansvar for hele området. Det ligger også. en betydelig satsing på barn og familier i vårt totale utviklingsprogram framover som følge av utviklingsprogramrnet Stiklestaci som også vil kreve stor grad av pedagogisk kompetanse og kapasitet. Det er derfor ønskelig å. styrke denne delen av formidliugen med en hel stilling som museumspedagog. Koatnad for tiltaket: Tiltak Budsjett 2006 Budsjett 2007 Hel stilling sommuseumspedagog Lønnskostnader,årslønn OOQ Arbeiclsgiveravgift, forsikringer m.v Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.im Sum kostuad 570 ÖiIi Ny he! stilling innen teknisk formidling Stikiestad Utviklingsprogrammet Stiklestad og flere av forprosjektene som gjennomføres innenfor dette programmet, avdekker etter hvert behov for flere formidlingsformer. En kombinasjon av ulike typer formidling hvor formidiingsmåten blir styrt av fortellingen, gir variasjon for publikum og gode publikumsopplevelser. Utstillinger og opplevelser som vi vil bygge opp, vil inneholde elementer og installasjoner rettet mot alle publikums sanser, syn, hørsel, lukt, følelser osv. Dette vil kreve at det i større grad tas i bruk tekniske installasjoner og utstyr i slike utstillinger og opplevelser. Det vil derfor være behov for egen kompetanse på drift og vedlikehold av teknisk utstyr og installasjoner. Slik kompetanse er også ønskelig med hensyntil oppbygging av utstillinger. Ved SNK er det dessuten en betydelig aktivitet innen arrangement av ulike slag hvor det også i større grad stilles krav til teknisk kompetanse innen lyd, lys, media osv. En stilling for teknisk formidling vil helt klart også komme den samlede konsoliderte enhet til gode. For å ivareta dette arbeidet på en faglig forsvarlig måte er det nødvendig A opprette en ny stifling som teknisk formidler 13

14 Kostuad for tiltaket Tiltak Budsjett 2006 Budsjett 2007 Hel stilling som teknisk formidler Lønnskostnader,~.rslønn Arbeidsgiveravgift, forsikringer m.v Pensjonskostnader Administrative kostnader, reise, utvikling m.m Sum kostnad De endringene som er foreslått ove~iforbehever følgende nye ressurser: Forsaig til endringer Kostnad 2006 Kostnad 2007 Va stilling som leder/koordinator for konsolidert enh V 2 stilling som utvikler/programskaperkonsolidert /1 stilling som museumshåndverker %stillingsomøkonomimedarbeider /1 stilling som museurnspedagog /1 stilling som teknisk formidler Sum De samlede lønnskostiiader spesiñseres silk: Arbeidsbudsjett Budsjettframlegg Lønn faste stillinger SNXfKultursenter 9882 Lønn faste stithngerøvrige/stiklestadmuseene 2728 SNXlStikletadmuseene lønn faste stillinger Lønn ekstrthjelp SNK/Kultursenter 4178 Lønn ekslrahjelp øvrige/stiklestadmuseone 355 SNX/Stlldestadmuseene Lønn ekstrahjelp 4533 Sosiale og a/pesonalkostnadé~nklku1tursenter 3408 Sosiale og a/personajkostnader øvrige/ 813 Stikiestadmuseene SNK/Stiklestadmuseene Soslale og a/perskostn 4221 SNX/Stlklestadmuseene Samlet lønnskostuader

15 i: Andre driftskostnader Posten inneholder Administrative koatnader Markedsføring Diverse kostnacier Arbeidsbudsj ett Budsjettframlegg Utvilding, formidling, sanilinger og utstillinger SNK Knltursenter øvrige/stildestadmuseene SNK/Stildestadmuseene Administrative kostnader øvrige/stiklestadmuseene 230 SNTQKultursenter 1177 SNK/Stiklestadmuseene Kostnadsgodtgjørelser øvrige/stiklestadmuseene 70 SNKlKultursenter 1133 SNK/Stiklestadmuseene Markedsføring øvrige/stildestadmuseene 186 SNK/Kultursenter SNK/Stiklestadmuseene Diversekostnader øvrigelstiklestadmuseene 26 SNKtKuitursenter 274 SNK/Stiklestadmuseene SNF~/StIk1estadmuseene sum andre drlftskostnader UTVLKLINGSPROGEAM Stiklestad Nasjonale Kultursenter har for driften på Stikiestad gjennomført en forstudie og flere forprosj okt for framtidig utvikling. Dette utviklingsprogrammet har fatt betegnelsen Stiklestad og styret for SNK legger dette til grunn for videre utviklingsarbeid på Sliklestad. Betegnelsen på utviklingsprogrammet henspeier på de eldst daterte funnene i Halleresmarka like ved kultursenteret på Stikiestad, tallet 230. Tallet 2030 viser at den 15

16 utvikling vi legger opp skal vise konsekvensene av 1030 og samtidig være dagsaktuelle og framtidsrettet. Gjennom forprosjektperioden er det kommet fram til prioritering og rekkefølge for gjennomføring av de ulike tiltak, utbygginger og investeringer som ligger inne i programmet. I den forbindelse er SNK nå i starten med å presentere programmet for ulike berørte parter, fram mot realisering av de ulike tiltakene. I denne sammenhengen er merknaden til statsbudsjettet for inneværende år fra kulturkomiteen viktig. I denne ligger en klar forventning til institusjonen, en klar bestilling til SNK og også en intensj on om å. bidra til realisering. Merknaden er en anerkjennelse av den utvikling som er i gang. I Stjørdal er det i lengre tid arbeidet med opprettelse av et bergkunstmuseum i tilknytning til de store bergkunstforekomstene ved Leirfald i Stjørdal. Dette er planer og arbeid som tidligere er gjort kjent for departementet gjennom Nord-Trøndelag 1~ylkeskommuneog Stjørdal kommune. Dette bergkunsünuseet vil inngå som en del av museumsavdelingen på Stjørdal og dermed inngåi Slikiestadmuseene. På Egge arbeides det med å utvikle et konsept omkring Høvdingsetet på Egge i tilknytning til Fylkesmannsgårdenpå Egge. Utbyggingspianene og investeringsbehovet i forhold til disse utviklingspianer, inngår ikke i denne budsjettsøknaden~, verken når det gjelder utviklingsprograinmet på Stiklestad, bergkunstmuseet i Stjørdal, eller Høvdingesetet på Egge. Disse planene ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter og presentere for departementet særskilt og vil derfor komme tilbake til dette på et senere tidspunkt. PLANER FOR 2007 OG 2008 For programskapingen i 2007 og 2008 vil utviklingsporgrammet Stikiestad legge r~mmene.etter hvert som forprosjektene er gjennomført, vil det bli igangsatt hovedprosjekter for gjennomføring av de enkeltprosjekter som forprosjektene anbefaler gjennomførl Utviklingaprogram som utformes innenfor Stiklestadniuseene vil også bli svært retningsgivende for satsingen framover. Det vises til vedlagt notat ang. konsolidert museum. I den forbindelse er det viktig å paso at dette arbeidet ikke skal gå på bekostning av Stikiestads nasjonale rolle. Det er viktig at kultursenteret kanvidereutvikle mangfoldet i formidling, basert på faglig hag kvalitet som gir besøkende opplevelse og kunnskap. Vi vil gjøre dette innenfor 4 hovedelementer som er: 16

17 -Iradisjondil formidling -kombinasjon museum og teater -elektronisk formidling -tverrfaglig formidling Det vil bli arbeidet videre med utvikling av samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner. SNK vil legge ned et betydelig arbeid i å videreutvikle et levende museum som formidlingskonsept. Vi ser fram til Kultur- og kirkedepartementets støtte i dette arbeidet. Med vennlig hilsen Stikiestad Nasjonale Kultursenter A/S Man~nWiseth (si~) / r styreleder Turid 17

18 ~O4 O8 O8:ZT Fra SMN ADMINISTRASJON T36a84~ S.03/OS F 988 t 4r~~IisjDne1l tbzz~dung -koiiuasjan~museumo~teater -e1ektronis~±brmid~ng -tv~4~gl~g fo~iii4j~wg Detvil bli ~rb~i4etvld~remad titvlk~jn~ av sa~pgrbeidwad u~iknf~institu~joner. vil legge ned et beydelig athdd i å vidareltvllcle e~levende musei~m soui Vi ser.fram tu $~i1t~rog ~irke4epaztamc~wts støtte i dette a~aidel Medvem~g sen S estad enale tursuera/s 17

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer