Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven"

Transkript

1 Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven Hjemmel: Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Eierstyring: Gjennom Båtsfjord kommunes deltaker(e) i representantskapet. Kjennetegn: Deltakere er kun kommuner/fylkeskommuner og/eller IKS. Deltakerne har ubegrenset ansvar innenfor sin eier/ansvarsandel. Båtsfjord kommune deltar i 3 IKS: Finnmark Kommunerevisjon IKS... 2 IKA Finnmark IKS... 3 Nora-senteret krise/incestsenter IKS... 4 Side 1

2 Finnmark Kommunerevisjon IKS Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS) Org. nummer: Stiftelsesdato: Arnt Bjarne Aronsen Brodtkorbs gate 1, 9950 Vardø Telefon: Sør-Varanger kommune (2/14), Vadsø kommune (2/14),Vardø kommune (1/14), Tana kommune (1/14), Båtsfjord kommune (1/14), Berlevåg kommune (1/14), Nesseby kommune (1/14), Gamvik kommune (1/14), Lebesby kommune (1/14), Finnmark Fylkeskommune (3/14). Selskapets formål og ansvarsområde er å foreta revisjon av kommuner med hjemmel i kommuneloven, samt revisjon av kommunale foretak og interkommunale selskaper. I tillegg kan distriktsrevisjonen bistå kommunene med rådgivingstjenester etter nærmere avtale. Båtsfjord kommune møter i representantskapet med en representant: xx xx Styret har 3 medlemmer valgt av representantskapet og 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Utarbeidelsen av vilkår for oppdraget som utarbeides årlig Anbefaling: Om selskapet skal kunne ta opp lån må øvre totale ramme for låneopptak stå i selskapsavtalen. Der står det ingen ramme, se pkt. 8, og selskapet kan ikke ta opp lån. Revisjonsselskapet reviderer også selskaper eiet av kommunene. Styret må påse at dette ikke overstiger 10-15% av selskapets totale inntekter, ref. egneregi og anskaffelsesregelverket. Side 2

3 IKA Finnmark IKS Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS) Org. nummer: Stiftelsesdato: Marion Sørensen c/o Porsanger kommune, rådhuset, 9712 Lakselv Telefon: Vardø kommune (2,499), Vadsø kommune (7,178), Hammerfest kommune (11,440), Kautokeino kommune (3,469), Alta kommune (21,977), Loppa kommune (1,279), Hasvik kommune (1,099), Kvalsund kommune (1,207), Måsøy kommune (1,491), Nordkapp kommune (3,747), Porsanger kommune (4,695), Karasjok kommune (3,281), Lebesby kommune (1,579), Gamvik kommune (1,187), Berlevåg kommune (1,228), Tana kommune (3,426), Nesseby kommune (1,040), Båtsfjord kommune (2,435), Sør-Varanger kommune (11,457), Finnmark fylkeskommune (14,286). Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne. Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet. Båtsfjord kommune møter i representantskapet med en representant: xx xx. Representantskapsmedlemmet har tre nummeriske vara. Styret har 5 medlemmer med 5 nummeriske varamedlemmer valgt av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Styreleders navn: Jarle Andreassen Side 3

4 Nora-senteret krise/incestsenter IKS Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS) Org. nummer: Stiftelsesdato: Annik Eriksson Amtmann Grafs gate 4, 9900 Kirkenes Telefon: Sør-Varanger kommune (42%), Vadsø kommune (17%),Vardø kommune (12%), Tana kommune (12%), Båtsfjord kommune (12%), Lebesby kommune (5%). Norasenteret IKS krise- og incestsenter i Øst-Finnmark har til formål å yte hjelp til voksne og barn i krisesituasjoner, og å gi seksuelt misbrukte voksne og barn en bedre liv på egne premisser. Norasenteret representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, avgrenset i tid, inntil de hjelpesøkende finner mer permanente løsninger som kan bedre deres sosiale situasjoner. Norasenteret gir informasjon om, og kan kontakte aktuelle hjelpeinstanser. Selskapet drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Båtsfjord kommune møter i representantskapet med en representant: Pål Forbergskog Styret har 3 medlemmer valgt av representantskapet og 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Styreleders navn: Bjørg-Irene Østrem Anbefaling: Det kan også innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte om en av deltakerne ønsker det, se pkt. 7 i selskapsavtalen. Opererer med delegasjonsreglement til styre? IKS-loven 13 går foran dette reglementet. Selskapsavtalen går veldig langt i å styre valg av styremedlemmer ut fra geografisk tilhørighet må passe på at styremedlemmene vet sin rolle. Eieravtale, styreinstruks samt retningslinjer for valgkomité anses å være inkorporert i selskapsavtalen 5 og Innhold og omfang er derfor begrenset. Side 4

5 Ansvarlig selskap (ANS) etter selskapsloven Hjemmel: Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985 nr. 83. Eierstyring: Gjennom Båtsfjord kommunes deltaker(e) på selskapsmøtet. Kjennetegn: Deltakerne har ubegrenset ansvar innenfor sin eier/ansvarsandel. Fra og med ikrafttredelsen av IKS-loven kan ikke kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper delta i ansvarlig selskap eller kommandittselskap etter selskapsloven, se selskapsloven 1-1 (5). På tross av IKS-loven 40 første ledd kan allikevel kommuner som er deltagere i ansvarlige selskaper sammen med andre enn norske kommuner fortsette deltagerforholdet, se Kommunal- og regionaldepartementet rundskriv H-15/01. Båtsfjord kommune deltar i et ANS: Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS... 6 Side 5

6 Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS Selskapsform: Ansvarlig selskap (ans) Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Per Brynjar Austli Tanatorget, 9845 Tana Telefon: Sør-Varanger 36,5 %, Vadsø 23,2 %, Tana11,3 %, Vardø 8,4 %, Utsjok 5,2 %, Båtsfjord 8,0 %, Berlevåg 4,1 %, Nesseby 3,3 % Selskapet har ikke økonomisk erverv som formål. Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom selskapets representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS eie selskaper eller deler av slike, eiendommer og utvalgte driftsmidler, forestå planlegging av tjenester, bestille tjenester og varer, administrere utøvelsen av tjenester, herunder gi forslag til forskrifter og fatte enkeltvedtak, forestå rådgivning, forestå forvaltning og utøve kontroll hvor dette ikke er i strid med særlovgivning. Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS skal herunder være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og slam, og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling og renovasjon ved å: drive samfunnsøkonomisk behandling av avfall og slam i Øst-Finnmark stå for innsamling og transport av de avfallstyper og slam som egner seg for interkommunal virksomhet samarbeid etter nærmere avtale med kommunene. Det er forutsatt allmenn tvungen renovasjon og slamtømming i alle deltagerkommunene. stå for gjenvinning og produksjon av resirkulerbare avfallsprodukter, og distribusjon og salg av slike produkter. Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av slike. Definisjon av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor og vedtatt av representantskapet. Oppgaver tillagt eierkommunene i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt selskap. Båtsfjord kommune møter i selskapsmøtet med xx medlemmer: xx xx, og xx xx Styret har 8 medlemmer med 8 personlige varamedlemmer valgt av representantskapet og 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte med personlig vara. ØFAS Husholdning as (? %) og ØFAS Produksjon as (?%) Side 6

7 Aksjeselskap (as) etter aksjeloven (asl.) Hjemmel: Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44. Eierstyring: Gjennom Båtsfjord kommunes fullmektiger i generalforsamlingen. Kjennetegn: Begrenset ansvar. Båtsfjord kommune deltar i 16 aksjeselskap: Innhold ASO Fisk as... 8 Barents Seafood as... 9 Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as Båtsfjord Boligselskap as Båtsfjord Havsenter as Båtsfjord Invest as Båtsfjord Kommunale Boligselskap as Båtsfjord Kunstgressbane as Båtsfjord Laboratorium as Båtsfjord Private Videregående Skole as Båtsfjord Sentralfryselager as Båtsfjord Service as Finnmark Havfiske as Linken Næringshage as Studisenteret.no as Varanger Kraft as Side 7

8 ASO Fisk as Org. nummer: Stiftelsesdato: Allan Hansen Fjellvegen 5, 9990 Båtsfjord Telefon: Allan Hansen (51 aksjer) og Båtsfjord kommune (49 aksjer) Selskapets virksomhet er: Drive kystfiske samt delta i andre selskaper som driver lignende virksomhet. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har x medlemmer Side 8

9 Barents Seafood as Org. nummer: Stiftelsesdato: Ronald Wærnes Havnegata 20, 9990 Båtsfjord, Postboks 153, 9991 Båtsfjord Telefon: Båtsfjord eiendom as (72,55%), Båtsfjord kommune (19,6%), Arctic Innomar as (7,8%) Selskapets formål er: Produksjon, markedsføring og salg av sjømatprodukter. Båtsfjord kommune møter i generalforsamling med ordfører? Styret har 3 medlemmer. Styreleders navn: Frank Kristiansen Side 9

10 Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as Org. nummer: Stiftelsesdato: Hege Anita Nilsen Hindberggata 19, 9990 Båtsfjord, Postboks Båtsfjord Telefon: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 280 aksjer a kr. 500,- Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as skal, i samarbeid og forståelse med arbeidsgiver, arbeidstaker og deres representanter, arbeide for å skape et bedre og sunnere arbeidsmiljø ved å fremme hygiene, trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen og ved å verne om å fremme helsen til de ansatte. Båtsfjord BHT as skal arbeide etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om bedriftshelsetjeneste og vernepersonale. Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as kan selge tjenester på forretningsmessig basis forutsatt at dette ikke skjer på bekostning av aksjonærenes behov. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styreleders navn: Roger Bjerke? Side 10

11 Båtsfjord Boligselskap as Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Jon Ivar Kvivesen Blåbærtoppen 1-12, 9990 Båtsfjord, Postboks Båtsfjord Telefon: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer a kr ,-. Båtsfjord kommune har xx aksjer. Selskapets formål er å eie, utleie og drift av fast eiendom, samt hva som ellers måtte stå i naturlig forbindelse. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har 1-3 medlemmer som velges for et år. Personlig vara kan velges. Side 11

12 Båtsfjord Havsenter as Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Åge Willy Andreassen Strandveien 14/16, 9990 Båtsfjord, postboks 599, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1420 aksjer a kr ,- Eie, utleie og drift av fast eiendom, samt deltakelse i selskaper med tilsvarende eller tilknyttede formål eller deltakelse i selskaper som etableres ved senteret. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har 3 medlemmer. Personlig varamedlemmer kan velges. Styreleders navn: Åge Willy Andreassen Side 12

13 Båtsfjord Invest as Org. nummer: Stiftelsesdato: Morten Andersen Postboks 113, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 3500 aksjer a kr ,- Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag bidra til økt utvikling og økonomisk verdiskaping innen næringslivet i Båtsfjord kommune. Potensialet for økt verdiskaping og lønnsomhet skal realiseres gjennom å stille til disposisjon risikovillig kapital. Selskapet skal bidra til kompetent og aktivt eierskap, nettverksbygging og strategiske allianser for det lokale næringsliv. De selskaper som det investeres i skal ha et langsiktig perspektiv for sin virksomhet i Båtsfjord kommune. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har 3 5 medlemmer. Side 13

14 Båtsfjord Kommunale Boligselskap as Org. nummer: Stiftelsesdato: Hermod Jarle Eriksen Fagerviksveien 1 A, 9990 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på aksjer a kr ,- Selskapets formål er å eie og drive utleieboliger. Boligene skal utleies til vanskeligstilte grupper i kommunen. Utleieperiodene skal være tidsbegrensede. Styret fastsetter nærmere regler for utleie av boligene, herunder om adgangen til å ta opp personer i leietakers husstand. Styret gir videre adgang til midlertidig utleie eller framleie av boliger til andre enn slike som nevnt ovenfor når særlige grunner tilsier dette. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret består av 3 til 5 medlemmer. Personlige varamedlemmer kan velges. Side 14

15 Båtsfjord Kunstgressbane as Org. nummer: Stiftelsesdato: Arne Theodor Pedersen Prestegårdsbakken 3 B, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 280 aksjer a kr. 500,- Selskapet formål er å bygge, eie og drive kunstgressbane for fotball, samt hva hermed står i forbindelse for å legge forholdene til rette for en bedret utvikling av fotballen i regionen. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 2 medlemmer med varamedlemmer velges av Båtsfjord kommune ved formannskapet, 2 medlemmer med varamedlemmer velges av Båtsfjord Handlesstands fiskerigruppe, 1 styremedlem med varamedlem velges av Båtsfjord Sportsklubb. Driftsavtale med Båtsfjord kommune Anbefaling: 7 i vedtektene bør gjennomgås antall styremedlemmer stemmer ikke, se ovenfor Side 15

16 Båtsfjord Laboratorium as Org. nummer: Stiftelsesdato: Beate Ryen Kontaktperson: Bjørn Håkon Torheim Strandveien, 9990 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 200 aksjer a kr ,- Selskapets formål er drift av analyselaboratorium i Båtsfjord. Selskapet skal være driftsuavhengig i tvistesaker. Selskapet skal inneha nødvendig godkjenning slik at offentlige pålagte krav ovenfor eierne for vann- og hygienekontroll kan etterkommes. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 3-5 medlemmer. Side 16

17 Båtsfjord Private Videregående Skole as Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Ronny Isaksen Hindberggata 18, 9990 Båtsfjord, Postboks 13, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer a kr. 1000,-. Stifterne er Båtsfjord Invest as (25) Linken Næringshage as (25), Båtsfjord kommune (25) Båtsfjord Handelsstans Fiskerigruppe (25) Selskapet skal drive videregående opplæring i tråd med Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskoleloven) i Båtsfjord kommune. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 3-5 medlemmer. Side 17

18 Båtsfjord Sentralfryselager as Org. nummer: Stiftelsesdato: Per Arvid Richardsen D/S Kai,9990 Båtsfjord, Postboks 283, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 185 aksjer a kr ,- Selskapets formål er å eie og drift av kjøle og fryselager. Likeledes deltakelse i andre selskaper som det er naturlig ut fra et vidt forretningsmessig konsept å involvere seg i. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomitè består av 3 medlemmer. Side 18

19 Båtsfjord Service as Org. nummer: Stiftelsesdato: Jon Ivar Kvivesen Fagerviksv 1A, 9990 Båtsfjord, Potboks 444, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 120 aksjer a kr ,-. Båtsfjord kommune (74), Polarpor as (8), K/S Havprodukter Eiendom(4), Båtsfjord Handelsstand Fiskerigruppe (4), A7S Båtsfjordbruket (4), Ingrid Abrahamsen (2), Nils H. Nilsen (6), Båtsfjord Sentralfryselager (6), Rolf Sund (2), Jon Kvivesen (2), Stig Michelsen (2), Båtsfjord Næringsmiddelarbeiderforening (4), Materialhandel as (2). Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant psykisk utviklingshemmede og andre yrkes hemmede som vanskelig kan tas inn på det ordinære arbeidsmarked. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte, slik at han/hun i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det normale arbeidsmarked. For de svakest fungerende må selskapet gi varig vernet arbeid og aktivitetstilbud. Det er overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (grunnskole, videregående skole, kommunale helse og sosialetater, arbeidskontor, trygdekontor og eventuelt andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig. En av intensjonene bak opprettelse av dette selskapet er dessuten å drive attføring gjennom praktisk arbeid i utkantdistrikter slik at arbeiderne slipper å forlate det miljø de er vant til. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 5 medlemmer. Alle styremedlemmene har egne vararepresentanter. Styret velges for hvert år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år, første gang ved loddtrekning. Anbefaling: Se på 5 i vedtektene; styremedlemmene har egne varamedlemmer og hele styret velges hvert år selv om det fremstår som om medlemmene fungerer i 2 år? Side 19

20 Finnmark Havfiske as Org. nummer: Stiftelsesdato: Frode Alf Baade Havneveien 44, 9610 Ryddefjore, Postboks 876, 6001 Ålesund Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på aksjer a kr. 1,- Selskapets virksomhet er rederi, fiske, fangst, kjøp, salg, omsetning av fisk og fiskeprodukter og all annen virksomhet som står i forbindelse hermed, herunder deltakelse i andre virksomheter eller selskaper som direkte eller indirekte fremmer selskapets interesser. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Selskapets styre skal bestå av 3-9 medlemmer. Lebesby kommune har, så lenge kommunen er aksjeeier i selskapet, rett til å oppnevne et styremedlem. Båtsfjord kommune har en tilsvarende rettighet. (vedtektene 5 første ledd) Styreleders navn: Trond Williksen Anbefaling: 5 første ledd i vedtektene bør endres eller omgås. Hva med å foreslå en valgkomité hvor Lebesby og Båtsfjord får plass? Side 20

21 Linken Næringshage as Org. nummer: Stiftelsesdato: Ronny Isaksen Mellomvegen 3, 9990 Båtsfjord, postboks 113, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 230 aksjer a kr ,-. Båtsfjord kommune (30), Mr Media & Consult DA (35), Ronny Isaksen (35), SIVA SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (35), Opplæringskontoret for fiskerinæringa i Midt-Finnmark (5), Ægir AS (5), Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS (5), 4 Inventors AS (5), Polar Consulting AS (5), Båtsfjord Eiendom AS (5), Bygg- og Industriservice AS (5), Båtsfjord Regnskapsbyrå AS (5), Miljøprosess AS (5), Båtsfjord Havn K/F (5), Båtsfjord Reiseservice AS (5), Haugsnes Elektro AS (5), Håkon Holm (5), AS Båtsfjordbruket (5), Graveservice AS (5), Jan Nylund & Sønner AS (5), Barents Skipsservice AS (5), TJ Elektro (5), Fjordnett AS (5). Linken Næringshage AS skal bidra til økt lønnsomhet og kompetanseheving for deltakende bedrifter gjennom samarbeidsprosjekter, innovasjon og nettverksbygging. Utgangspunktet for dette arbeidet skal tuftes på ressursene i havet og framtidige næringsområder. Vi skal konsentrere oss om fire kjerneområder: NETTVERKSBYGGING, NÆRINGSUTVIKLING, KOMPETANSEUTVIKLING og PROSJEKTUTVIKLING. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med x representanter: xx xx Styret består av 3 til 7 medlemmer ellter generalforsamlingens beslutning. Styret velges for ett år ad gangen. Anbefaling: Styret velges for ett år ad gangen, se vedtektenes 4. Her er det viktig med en valgkomité som fokuserer på kontinuitet og kompetanse i styret. Båtsfjord havn står med en eierandel på 5 aksjer. Et kommunalt foretak kan ikke eie, så uansett eier Båtsfjord kommune 40 aksjer og kan stemme innefor dette. Aksjeeierboken bør endres i tråd med dette. Side 21

22 Studisenteret.no as Org. nummer: Stiftelsesdato: Lars Utstøl Strandveien 6 A, 9350 Sjøvegan Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 8 aksjer a kr ,- Selskapets formål er å utvikle og drive nettverk av læringsarenaer i Norden, samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet skal ikke ha formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 3-10 medlemmer. Styreleders navn: Ivar Büring Prestbakmo Anbefaling: Antall aksjer og aksjekapitalen stemmer ikke, se vedtektene 4 som med disse summene tilsier at det er 15 aksjer. Medlemsavtalen sier i pkt. 5 at Båtsfjord kommune har en aksje av kr ,-. Det stemmer ikke med vedtektene. Bør gjennomgås. Side 22

23 Varanger Kraft as Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Hege Anita Nilsen Hindberggata 19, 9990 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 280 aksjer a kr. 500,- Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as skal, i samarbeid og forståelse med arbeidsgiver, arbeidstaker og deres representanter, arbeide for å skape et bedre og sunnere arbeidsmiljø ved å fremme hygiene, trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen og ved å verne om å fremme helsen til de ansatte. Båtsfjord BHT as skal arbeide etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om bedriftshelsetjeneste og vernepersonale. Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as kan selge tjenester på forretningsmessig basis forutsatt at dette ikke skjer på bekostning av aksjonærenes behov. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Utarbeidelsen av vilkår for oppdraget som utarbeides årlig riktig? Side 23

24 Samvirkeforetak etter samvirkelova Båtsfjord kommune vedlegg eiermelding utkast 1 Hjemmel: Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 (samvirkelova) Eierstyring: Gjennom deltakelse på årsmøte. Kjennetegn: Hovedformålet til samvirkeforetak er å fremme de økonomiske interessene til medlemmene gjennom deres deltakelse i virksomheten. I henhold til 163 i samvirkelova skal økonomiske foreninger som er stiftet før loven trådte i kraft tilpasse sine vedtekter til denne loven innen 5 år etter dens ikrafttredelse (innen ). Om dette ikke overholdes kan Foretaksregisteret vedta foretaket oppløst. Båtsfjord kommune deltar i et andelslag: AL Biblioteksentralen Side 24

25 AL Biblioteksentralen Selskapsform: Andelslag Org. nummer: Stiftelsesdato: Per Brynjar Austli Malerhaugveien 20, 0661 Oslo, Postboks 6142 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder Strategiplaner Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotekter. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og liknende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det titale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på best måte. Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten herunder heller ikke for medlemmene. Båtsfjord kommune møter på årsmøte med en deltaker: xx xx Styret består av 7 medlemmer; 4 representanter for kommunene, fylkeskommunene, Norsk Bibliotekforening og universitet og høgskoler, 1 representant fra KS samt 2 representanter for de ansatte. Styret skal også har 3 varamedlemmer for de eksterne representantene, 1 varamedlem for KS samt vararepresentanter etter aksjelovens regler. Varamedlemmene, utenom KS, fungerer for et år. Styreleders navn: Siri Austeng Bibliotekenes IT-senter as (50 %), BS Eurobib as (50%), BS Norli skole as (100%), BS Transport as (100%), Edda Bokhandel as (100% - ikke virksomhet). Anbefaling: Andelslag er ikke en lovfestet organisasjonsform og vedtektene må derfor tilpasses samvirkeloven innen Når Biblioteksentralen skal tilpasses samvirkeloven anbefales det at det vurderes å innføre et representantskap i henhold til samvirkelova 62 mellom årsmøte og styret, hvor deltakerne kan utøve innflytelse i stedet for slik det er nå hvor styret fungerer som deltakernes organ i Biblioteksentralen. Side 25

26 Stiftelser etter stiftelseloven Hjemmel: Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59. Eierstyring: Stiftelser er selveiet og styret er øverste organ Kjennetegn: Båtsfjord kommune kan ikke påvirke stiftelsene, men stiftelsen kan ha organ underlagt styre som har en kontrollfunksjon med stiftelsen. En stiftelse er inntatt her: Melkarn boligstiftelse as Side 26

27 Melkarn boligstiftelse as Selskapsform: Stiftelse Org. nummer: Stiftelsesdato: Hermod Jarle Eriksen Fagerviksveien 1 A, 9990 Båtsfjord, postboks 173, 9991 Båtsfjord Telefon: Melkarn Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Båtsfjord Kommune, og har som formål å skaffe boliger uten eget økonomisk formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger, og leies ut uten innskott eller lån fra leietakeren. Boligene kan bare leies ut til funksjonshemmede. Psykisk utviklingshemmede vil ha fortrinnsrett. For leieforholdet gjelder særreglene som begrenser leierens disposisjonsrett over boligen etter Husleielovens 41. Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene, herunder adgang til å ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertidig utleie eller fremleie av boligene til andre enn slike som er nevnt i annet ledd, når det foreliger særlige grunner for dette. Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskott fra offentlige myndigheter. Styret har 4 medlemmer. Styret oppnevnes av oppretteren (Båtsfjord kommune) og skal bestå av en representant for teknisk etat, to politisk oppnevnte medlemmer og en fra leietakerne. Det ene medlemmet oppnevnes blant leieboerne etter at disse er gitt anledning til å uttale. Varamedlemme Side 27

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER Oversikt over interkommunalt samarbeid mellom to eller flere av kommunene Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør. INNHOLD 03 Samarbeidet på tvers

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer