Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven"

Transkript

1 Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven Hjemmel: Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Eierstyring: Gjennom Båtsfjord kommunes deltaker(e) i representantskapet. Kjennetegn: Deltakere er kun kommuner/fylkeskommuner og/eller IKS. Deltakerne har ubegrenset ansvar innenfor sin eier/ansvarsandel. Båtsfjord kommune deltar i 3 IKS: Finnmark Kommunerevisjon IKS... 2 IKA Finnmark IKS... 3 Nora-senteret krise/incestsenter IKS... 4 Side 1

2 Finnmark Kommunerevisjon IKS Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS) Org. nummer: Stiftelsesdato: Arnt Bjarne Aronsen Brodtkorbs gate 1, 9950 Vardø Telefon: Sør-Varanger kommune (2/14), Vadsø kommune (2/14),Vardø kommune (1/14), Tana kommune (1/14), Båtsfjord kommune (1/14), Berlevåg kommune (1/14), Nesseby kommune (1/14), Gamvik kommune (1/14), Lebesby kommune (1/14), Finnmark Fylkeskommune (3/14). Selskapets formål og ansvarsområde er å foreta revisjon av kommuner med hjemmel i kommuneloven, samt revisjon av kommunale foretak og interkommunale selskaper. I tillegg kan distriktsrevisjonen bistå kommunene med rådgivingstjenester etter nærmere avtale. Båtsfjord kommune møter i representantskapet med en representant: xx xx Styret har 3 medlemmer valgt av representantskapet og 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Utarbeidelsen av vilkår for oppdraget som utarbeides årlig Anbefaling: Om selskapet skal kunne ta opp lån må øvre totale ramme for låneopptak stå i selskapsavtalen. Der står det ingen ramme, se pkt. 8, og selskapet kan ikke ta opp lån. Revisjonsselskapet reviderer også selskaper eiet av kommunene. Styret må påse at dette ikke overstiger 10-15% av selskapets totale inntekter, ref. egneregi og anskaffelsesregelverket. Side 2

3 IKA Finnmark IKS Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS) Org. nummer: Stiftelsesdato: Marion Sørensen c/o Porsanger kommune, rådhuset, 9712 Lakselv Telefon: Vardø kommune (2,499), Vadsø kommune (7,178), Hammerfest kommune (11,440), Kautokeino kommune (3,469), Alta kommune (21,977), Loppa kommune (1,279), Hasvik kommune (1,099), Kvalsund kommune (1,207), Måsøy kommune (1,491), Nordkapp kommune (3,747), Porsanger kommune (4,695), Karasjok kommune (3,281), Lebesby kommune (1,579), Gamvik kommune (1,187), Berlevåg kommune (1,228), Tana kommune (3,426), Nesseby kommune (1,040), Båtsfjord kommune (2,435), Sør-Varanger kommune (11,457), Finnmark fylkeskommune (14,286). Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne. Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet. Båtsfjord kommune møter i representantskapet med en representant: xx xx. Representantskapsmedlemmet har tre nummeriske vara. Styret har 5 medlemmer med 5 nummeriske varamedlemmer valgt av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Styreleders navn: Jarle Andreassen Side 3

4 Nora-senteret krise/incestsenter IKS Selskapsform: Interkommunalt selskap (IKS) Org. nummer: Stiftelsesdato: Annik Eriksson Amtmann Grafs gate 4, 9900 Kirkenes Telefon: Sør-Varanger kommune (42%), Vadsø kommune (17%),Vardø kommune (12%), Tana kommune (12%), Båtsfjord kommune (12%), Lebesby kommune (5%). Norasenteret IKS krise- og incestsenter i Øst-Finnmark har til formål å yte hjelp til voksne og barn i krisesituasjoner, og å gi seksuelt misbrukte voksne og barn en bedre liv på egne premisser. Norasenteret representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, avgrenset i tid, inntil de hjelpesøkende finner mer permanente løsninger som kan bedre deres sosiale situasjoner. Norasenteret gir informasjon om, og kan kontakte aktuelle hjelpeinstanser. Selskapet drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Båtsfjord kommune møter i representantskapet med en representant: Pål Forbergskog Styret har 3 medlemmer valgt av representantskapet og 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte. Styreleders navn: Bjørg-Irene Østrem Anbefaling: Det kan også innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte om en av deltakerne ønsker det, se pkt. 7 i selskapsavtalen. Opererer med delegasjonsreglement til styre? IKS-loven 13 går foran dette reglementet. Selskapsavtalen går veldig langt i å styre valg av styremedlemmer ut fra geografisk tilhørighet må passe på at styremedlemmene vet sin rolle. Eieravtale, styreinstruks samt retningslinjer for valgkomité anses å være inkorporert i selskapsavtalen 5 og Innhold og omfang er derfor begrenset. Side 4

5 Ansvarlig selskap (ANS) etter selskapsloven Hjemmel: Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985 nr. 83. Eierstyring: Gjennom Båtsfjord kommunes deltaker(e) på selskapsmøtet. Kjennetegn: Deltakerne har ubegrenset ansvar innenfor sin eier/ansvarsandel. Fra og med ikrafttredelsen av IKS-loven kan ikke kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper delta i ansvarlig selskap eller kommandittselskap etter selskapsloven, se selskapsloven 1-1 (5). På tross av IKS-loven 40 første ledd kan allikevel kommuner som er deltagere i ansvarlige selskaper sammen med andre enn norske kommuner fortsette deltagerforholdet, se Kommunal- og regionaldepartementet rundskriv H-15/01. Båtsfjord kommune deltar i et ANS: Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS... 6 Side 5

6 Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS Selskapsform: Ansvarlig selskap (ans) Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Per Brynjar Austli Tanatorget, 9845 Tana Telefon: Sør-Varanger 36,5 %, Vadsø 23,2 %, Tana11,3 %, Vardø 8,4 %, Utsjok 5,2 %, Båtsfjord 8,0 %, Berlevåg 4,1 %, Nesseby 3,3 % Selskapet har ikke økonomisk erverv som formål. Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom selskapets representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS eie selskaper eller deler av slike, eiendommer og utvalgte driftsmidler, forestå planlegging av tjenester, bestille tjenester og varer, administrere utøvelsen av tjenester, herunder gi forslag til forskrifter og fatte enkeltvedtak, forestå rådgivning, forestå forvaltning og utøve kontroll hvor dette ikke er i strid med særlovgivning. Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS skal herunder være et selskap med høy kompetanse innen behandling av avfall og slam, og skal til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling og renovasjon ved å: drive samfunnsøkonomisk behandling av avfall og slam i Øst-Finnmark stå for innsamling og transport av de avfallstyper og slam som egner seg for interkommunal virksomhet samarbeid etter nærmere avtale med kommunene. Det er forutsatt allmenn tvungen renovasjon og slamtømming i alle deltagerkommunene. stå for gjenvinning og produksjon av resirkulerbare avfallsprodukter, og distribusjon og salg av slike produkter. Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av slike. Definisjon av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor og vedtatt av representantskapet. Oppgaver tillagt eierkommunene i følge særlov, vil betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt selskap. Båtsfjord kommune møter i selskapsmøtet med xx medlemmer: xx xx, og xx xx Styret har 8 medlemmer med 8 personlige varamedlemmer valgt av representantskapet og 1 medlem valgt av og blant selskapets ansatte med personlig vara. ØFAS Husholdning as (? %) og ØFAS Produksjon as (?%) Side 6

7 Aksjeselskap (as) etter aksjeloven (asl.) Hjemmel: Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44. Eierstyring: Gjennom Båtsfjord kommunes fullmektiger i generalforsamlingen. Kjennetegn: Begrenset ansvar. Båtsfjord kommune deltar i 16 aksjeselskap: Innhold ASO Fisk as... 8 Barents Seafood as... 9 Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as Båtsfjord Boligselskap as Båtsfjord Havsenter as Båtsfjord Invest as Båtsfjord Kommunale Boligselskap as Båtsfjord Kunstgressbane as Båtsfjord Laboratorium as Båtsfjord Private Videregående Skole as Båtsfjord Sentralfryselager as Båtsfjord Service as Finnmark Havfiske as Linken Næringshage as Studisenteret.no as Varanger Kraft as Side 7

8 ASO Fisk as Org. nummer: Stiftelsesdato: Allan Hansen Fjellvegen 5, 9990 Båtsfjord Telefon: Allan Hansen (51 aksjer) og Båtsfjord kommune (49 aksjer) Selskapets virksomhet er: Drive kystfiske samt delta i andre selskaper som driver lignende virksomhet. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har x medlemmer Side 8

9 Barents Seafood as Org. nummer: Stiftelsesdato: Ronald Wærnes Havnegata 20, 9990 Båtsfjord, Postboks 153, 9991 Båtsfjord Telefon: Båtsfjord eiendom as (72,55%), Båtsfjord kommune (19,6%), Arctic Innomar as (7,8%) Selskapets formål er: Produksjon, markedsføring og salg av sjømatprodukter. Båtsfjord kommune møter i generalforsamling med ordfører? Styret har 3 medlemmer. Styreleders navn: Frank Kristiansen Side 9

10 Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as Org. nummer: Stiftelsesdato: Hege Anita Nilsen Hindberggata 19, 9990 Båtsfjord, Postboks Båtsfjord Telefon: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 280 aksjer a kr. 500,- Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as skal, i samarbeid og forståelse med arbeidsgiver, arbeidstaker og deres representanter, arbeide for å skape et bedre og sunnere arbeidsmiljø ved å fremme hygiene, trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen og ved å verne om å fremme helsen til de ansatte. Båtsfjord BHT as skal arbeide etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om bedriftshelsetjeneste og vernepersonale. Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as kan selge tjenester på forretningsmessig basis forutsatt at dette ikke skjer på bekostning av aksjonærenes behov. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styreleders navn: Roger Bjerke? Side 10

11 Båtsfjord Boligselskap as Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Jon Ivar Kvivesen Blåbærtoppen 1-12, 9990 Båtsfjord, Postboks Båtsfjord Telefon: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer a kr ,-. Båtsfjord kommune har xx aksjer. Selskapets formål er å eie, utleie og drift av fast eiendom, samt hva som ellers måtte stå i naturlig forbindelse. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har 1-3 medlemmer som velges for et år. Personlig vara kan velges. Side 11

12 Båtsfjord Havsenter as Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Åge Willy Andreassen Strandveien 14/16, 9990 Båtsfjord, postboks 599, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 1420 aksjer a kr ,- Eie, utleie og drift av fast eiendom, samt deltakelse i selskaper med tilsvarende eller tilknyttede formål eller deltakelse i selskaper som etableres ved senteret. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har 3 medlemmer. Personlig varamedlemmer kan velges. Styreleders navn: Åge Willy Andreassen Side 12

13 Båtsfjord Invest as Org. nummer: Stiftelsesdato: Morten Andersen Postboks 113, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapets aksjekapital er på kr ,- fordelt på 3500 aksjer a kr ,- Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag bidra til økt utvikling og økonomisk verdiskaping innen næringslivet i Båtsfjord kommune. Potensialet for økt verdiskaping og lønnsomhet skal realiseres gjennom å stille til disposisjon risikovillig kapital. Selskapet skal bidra til kompetent og aktivt eierskap, nettverksbygging og strategiske allianser for det lokale næringsliv. De selskaper som det investeres i skal ha et langsiktig perspektiv for sin virksomhet i Båtsfjord kommune. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med: xx xx Styret har 3 5 medlemmer. Side 13

14 Båtsfjord Kommunale Boligselskap as Org. nummer: Stiftelsesdato: Hermod Jarle Eriksen Fagerviksveien 1 A, 9990 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på aksjer a kr ,- Selskapets formål er å eie og drive utleieboliger. Boligene skal utleies til vanskeligstilte grupper i kommunen. Utleieperiodene skal være tidsbegrensede. Styret fastsetter nærmere regler for utleie av boligene, herunder om adgangen til å ta opp personer i leietakers husstand. Styret gir videre adgang til midlertidig utleie eller framleie av boliger til andre enn slike som nevnt ovenfor når særlige grunner tilsier dette. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret består av 3 til 5 medlemmer. Personlige varamedlemmer kan velges. Side 14

15 Båtsfjord Kunstgressbane as Org. nummer: Stiftelsesdato: Arne Theodor Pedersen Prestegårdsbakken 3 B, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 280 aksjer a kr. 500,- Selskapet formål er å bygge, eie og drive kunstgressbane for fotball, samt hva hermed står i forbindelse for å legge forholdene til rette for en bedret utvikling av fotballen i regionen. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 2 medlemmer med varamedlemmer velges av Båtsfjord kommune ved formannskapet, 2 medlemmer med varamedlemmer velges av Båtsfjord Handlesstands fiskerigruppe, 1 styremedlem med varamedlem velges av Båtsfjord Sportsklubb. Driftsavtale med Båtsfjord kommune Anbefaling: 7 i vedtektene bør gjennomgås antall styremedlemmer stemmer ikke, se ovenfor Side 15

16 Båtsfjord Laboratorium as Org. nummer: Stiftelsesdato: Beate Ryen Kontaktperson: Bjørn Håkon Torheim Strandveien, 9990 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 200 aksjer a kr ,- Selskapets formål er drift av analyselaboratorium i Båtsfjord. Selskapet skal være driftsuavhengig i tvistesaker. Selskapet skal inneha nødvendig godkjenning slik at offentlige pålagte krav ovenfor eierne for vann- og hygienekontroll kan etterkommes. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 3-5 medlemmer. Side 16

17 Båtsfjord Private Videregående Skole as Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Ronny Isaksen Hindberggata 18, 9990 Båtsfjord, Postboks 13, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 100 aksjer a kr. 1000,-. Stifterne er Båtsfjord Invest as (25) Linken Næringshage as (25), Båtsfjord kommune (25) Båtsfjord Handelsstans Fiskerigruppe (25) Selskapet skal drive videregående opplæring i tråd med Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskoleloven) i Båtsfjord kommune. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 3-5 medlemmer. Side 17

18 Båtsfjord Sentralfryselager as Org. nummer: Stiftelsesdato: Per Arvid Richardsen D/S Kai,9990 Båtsfjord, Postboks 283, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 185 aksjer a kr ,- Selskapets formål er å eie og drift av kjøle og fryselager. Likeledes deltakelse i andre selskaper som det er naturlig ut fra et vidt forretningsmessig konsept å involvere seg i. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomitè består av 3 medlemmer. Side 18

19 Båtsfjord Service as Org. nummer: Stiftelsesdato: Jon Ivar Kvivesen Fagerviksv 1A, 9990 Båtsfjord, Potboks 444, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 120 aksjer a kr ,-. Båtsfjord kommune (74), Polarpor as (8), K/S Havprodukter Eiendom(4), Båtsfjord Handelsstand Fiskerigruppe (4), A7S Båtsfjordbruket (4), Ingrid Abrahamsen (2), Nils H. Nilsen (6), Båtsfjord Sentralfryselager (6), Rolf Sund (2), Jon Kvivesen (2), Stig Michelsen (2), Båtsfjord Næringsmiddelarbeiderforening (4), Materialhandel as (2). Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant psykisk utviklingshemmede og andre yrkes hemmede som vanskelig kan tas inn på det ordinære arbeidsmarked. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte, slik at han/hun i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det normale arbeidsmarked. For de svakest fungerende må selskapet gi varig vernet arbeid og aktivitetstilbud. Det er overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (grunnskole, videregående skole, kommunale helse og sosialetater, arbeidskontor, trygdekontor og eventuelt andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig. En av intensjonene bak opprettelse av dette selskapet er dessuten å drive attføring gjennom praktisk arbeid i utkantdistrikter slik at arbeiderne slipper å forlate det miljø de er vant til. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 5 medlemmer. Alle styremedlemmene har egne vararepresentanter. Styret velges for hvert år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år, første gang ved loddtrekning. Anbefaling: Se på 5 i vedtektene; styremedlemmene har egne varamedlemmer og hele styret velges hvert år selv om det fremstår som om medlemmene fungerer i 2 år? Side 19

20 Finnmark Havfiske as Org. nummer: Stiftelsesdato: Frode Alf Baade Havneveien 44, 9610 Ryddefjore, Postboks 876, 6001 Ålesund Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på aksjer a kr. 1,- Selskapets virksomhet er rederi, fiske, fangst, kjøp, salg, omsetning av fisk og fiskeprodukter og all annen virksomhet som står i forbindelse hermed, herunder deltakelse i andre virksomheter eller selskaper som direkte eller indirekte fremmer selskapets interesser. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Selskapets styre skal bestå av 3-9 medlemmer. Lebesby kommune har, så lenge kommunen er aksjeeier i selskapet, rett til å oppnevne et styremedlem. Båtsfjord kommune har en tilsvarende rettighet. (vedtektene 5 første ledd) Styreleders navn: Trond Williksen Anbefaling: 5 første ledd i vedtektene bør endres eller omgås. Hva med å foreslå en valgkomité hvor Lebesby og Båtsfjord får plass? Side 20

21 Linken Næringshage as Org. nummer: Stiftelsesdato: Ronny Isaksen Mellomvegen 3, 9990 Båtsfjord, postboks 113, 9991 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 230 aksjer a kr ,-. Båtsfjord kommune (30), Mr Media & Consult DA (35), Ronny Isaksen (35), SIVA SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF (35), Opplæringskontoret for fiskerinæringa i Midt-Finnmark (5), Ægir AS (5), Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS (5), 4 Inventors AS (5), Polar Consulting AS (5), Båtsfjord Eiendom AS (5), Bygg- og Industriservice AS (5), Båtsfjord Regnskapsbyrå AS (5), Miljøprosess AS (5), Båtsfjord Havn K/F (5), Båtsfjord Reiseservice AS (5), Haugsnes Elektro AS (5), Håkon Holm (5), AS Båtsfjordbruket (5), Graveservice AS (5), Jan Nylund & Sønner AS (5), Barents Skipsservice AS (5), TJ Elektro (5), Fjordnett AS (5). Linken Næringshage AS skal bidra til økt lønnsomhet og kompetanseheving for deltakende bedrifter gjennom samarbeidsprosjekter, innovasjon og nettverksbygging. Utgangspunktet for dette arbeidet skal tuftes på ressursene i havet og framtidige næringsområder. Vi skal konsentrere oss om fire kjerneområder: NETTVERKSBYGGING, NÆRINGSUTVIKLING, KOMPETANSEUTVIKLING og PROSJEKTUTVIKLING. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med x representanter: xx xx Styret består av 3 til 7 medlemmer ellter generalforsamlingens beslutning. Styret velges for ett år ad gangen. Anbefaling: Styret velges for ett år ad gangen, se vedtektenes 4. Her er det viktig med en valgkomité som fokuserer på kontinuitet og kompetanse i styret. Båtsfjord havn står med en eierandel på 5 aksjer. Et kommunalt foretak kan ikke eie, så uansett eier Båtsfjord kommune 40 aksjer og kan stemme innefor dette. Aksjeeierboken bør endres i tråd med dette. Side 21

22 Studisenteret.no as Org. nummer: Stiftelsesdato: Lars Utstøl Strandveien 6 A, 9350 Sjøvegan Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 8 aksjer a kr ,- Selskapets formål er å utvikle og drive nettverk av læringsarenaer i Norden, samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet skal ikke ha formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 3-10 medlemmer. Styreleders navn: Ivar Büring Prestbakmo Anbefaling: Antall aksjer og aksjekapitalen stemmer ikke, se vedtektene 4 som med disse summene tilsier at det er 15 aksjer. Medlemsavtalen sier i pkt. 5 at Båtsfjord kommune har en aksje av kr ,-. Det stemmer ikke med vedtektene. Bør gjennomgås. Side 22

23 Varanger Kraft as Org. nummer: Stiftelsesdato: Kontaktperson: Hege Anita Nilsen Hindberggata 19, 9990 Båtsfjord Telefon: Selskapet aksjekapital er på kr ,- fordelt på 280 aksjer a kr. 500,- Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as skal, i samarbeid og forståelse med arbeidsgiver, arbeidstaker og deres representanter, arbeide for å skape et bedre og sunnere arbeidsmiljø ved å fremme hygiene, trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen og ved å verne om å fremme helsen til de ansatte. Båtsfjord BHT as skal arbeide etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om bedriftshelsetjeneste og vernepersonale. Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste as kan selge tjenester på forretningsmessig basis forutsatt at dette ikke skjer på bekostning av aksjonærenes behov. Båtsfjord kommune møter i generalforsamlingen med en representant: xx xx Styret har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Utarbeidelsen av vilkår for oppdraget som utarbeides årlig riktig? Side 23

24 Samvirkeforetak etter samvirkelova Båtsfjord kommune vedlegg eiermelding utkast 1 Hjemmel: Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 (samvirkelova) Eierstyring: Gjennom deltakelse på årsmøte. Kjennetegn: Hovedformålet til samvirkeforetak er å fremme de økonomiske interessene til medlemmene gjennom deres deltakelse i virksomheten. I henhold til 163 i samvirkelova skal økonomiske foreninger som er stiftet før loven trådte i kraft tilpasse sine vedtekter til denne loven innen 5 år etter dens ikrafttredelse (innen ). Om dette ikke overholdes kan Foretaksregisteret vedta foretaket oppløst. Båtsfjord kommune deltar i et andelslag: AL Biblioteksentralen Side 24

25 AL Biblioteksentralen Selskapsform: Andelslag Org. nummer: Stiftelsesdato: Per Brynjar Austli Malerhaugveien 20, 0661 Oslo, Postboks 6142 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Instruks/arbeidsbeskrivelse daglig leder Strategiplaner Biblioteksentralen skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotekter. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og liknende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det titale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på best måte. Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten herunder heller ikke for medlemmene. Båtsfjord kommune møter på årsmøte med en deltaker: xx xx Styret består av 7 medlemmer; 4 representanter for kommunene, fylkeskommunene, Norsk Bibliotekforening og universitet og høgskoler, 1 representant fra KS samt 2 representanter for de ansatte. Styret skal også har 3 varamedlemmer for de eksterne representantene, 1 varamedlem for KS samt vararepresentanter etter aksjelovens regler. Varamedlemmene, utenom KS, fungerer for et år. Styreleders navn: Siri Austeng Bibliotekenes IT-senter as (50 %), BS Eurobib as (50%), BS Norli skole as (100%), BS Transport as (100%), Edda Bokhandel as (100% - ikke virksomhet). Anbefaling: Andelslag er ikke en lovfestet organisasjonsform og vedtektene må derfor tilpasses samvirkeloven innen Når Biblioteksentralen skal tilpasses samvirkeloven anbefales det at det vurderes å innføre et representantskap i henhold til samvirkelova 62 mellom årsmøte og styret, hvor deltakerne kan utøve innflytelse i stedet for slik det er nå hvor styret fungerer som deltakernes organ i Biblioteksentralen. Side 25

26 Stiftelser etter stiftelseloven Hjemmel: Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59. Eierstyring: Stiftelser er selveiet og styret er øverste organ Kjennetegn: Båtsfjord kommune kan ikke påvirke stiftelsene, men stiftelsen kan ha organ underlagt styre som har en kontrollfunksjon med stiftelsen. En stiftelse er inntatt her: Melkarn boligstiftelse as Side 26

27 Melkarn boligstiftelse as Selskapsform: Stiftelse Org. nummer: Stiftelsesdato: Hermod Jarle Eriksen Fagerviksveien 1 A, 9990 Båtsfjord, postboks 173, 9991 Båtsfjord Telefon: Melkarn Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Båtsfjord Kommune, og har som formål å skaffe boliger uten eget økonomisk formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv av boliger, og leies ut uten innskott eller lån fra leietakeren. Boligene kan bare leies ut til funksjonshemmede. Psykisk utviklingshemmede vil ha fortrinnsrett. For leieforholdet gjelder særreglene som begrenser leierens disposisjonsrett over boligen etter Husleielovens 41. Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene, herunder adgang til å ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertidig utleie eller fremleie av boligene til andre enn slike som er nevnt i annet ledd, når det foreliger særlige grunner for dette. Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og eventuelle tilskott fra offentlige myndigheter. Styret har 4 medlemmer. Styret oppnevnes av oppretteren (Båtsfjord kommune) og skal bestå av en representant for teknisk etat, to politisk oppnevnte medlemmer og en fra leietakerne. Det ene medlemmet oppnevnes blant leieboerne etter at disse er gitt anledning til å uttale. Varamedlemme Side 27

Interkommunale samarbeid/selskap etter kml. 27

Interkommunale samarbeid/selskap etter kml. 27 Interkommunale samarbeid/selskap etter kml. 27 Hjemmel: Kommuneloven 27 og selskapenes vedtekter (spesielt viktig for selskaper) Eierstyring: Ingen eierstyring i samarbeid. I selskaper, gjennom styret

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.06.2012

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark

IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF ble - opprettet i 1997 som en samarbeidsordning (kml 27) mellom kommuner formål bevare arkiv i kommunene. Finansiert gjennom tilskudd fra kommunene basert på folketall,

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 10.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 09.12.2010 Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2017-2020 Kommunene Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord og Sør Varanger og fylkeskommune Mietinen, Sissel KONTROLLUTVALGAN

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke

Kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke Kommunereformen Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur for Finnmark fylke AGENDA 1. Fylkesmannens mandat 2 Målene med reformen 3 Prosessen 4 Vurderingene kriterier 5 Status vedtak

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET BÅTSFJORD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET BÅTSFJORD KOMMUNE 1 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 3. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 4. KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET... 8 5. SEKRETÆRFUNKSJONEN... 9 2 1.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner Presentasjon v/ KS Bedrift GENERELT OM SAMVIRKEFORETAK Må stiftes av minst 2 personer Er basert på medlemskap, ikke eierskap Hovedregel: Alle medlemmene

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.08.2014 20t41133-0 I 210 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 Hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Fra: 1800 Til: 1935 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen, Torfinn Sørnes, Andor Sund, Tor Anders

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer Saknr. 15/8014-6 Saksbehandler: Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Vedlegg 4 Selskapsavtale

Vedlegg 4 Selskapsavtale Vedlegg 4 Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN RENOVSJON 1 SELSKAPET Fosen Renovasjo n IKS er et interkommunalt selskap i henho ld t il lo v om interkommunale selskaper (IKS- lo ven) av 29.01.1999 nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM

V E D T E K T E R. for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM V E D T E K T E R for BOLIGBYGGELAGET NYE TRONDHEIM Vedtatt 26. oktober 1966 Endring vedtatt på generalforsamling sist 29.06.2006 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Formål Boligbyggelaget Nye Trondheim (BBNT)

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/08 08/514 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE NÆRINGSFOND;

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/09 09/836 SAKSPROTOKOLL: FLYTTING AV TELEMASTER

Detaljer

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE Arkivsaksnr.: 13/756 Arkiv: 216 Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/13 Formannskapet 31.10.2013 115/13 Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: Ringerike kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS I medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Denne selskapsavtale erstatter selskapsavtale av 26. mai 2003. 1 Selskapet Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 8. desember 2009 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar

Detaljer