Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Årsmøtedagsorden Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status handlingsplan Ytelser til medlemmer...6 Medlemsverving...10 Teknas meninger...10 Ekstern eksponering...11 Tillitsvalgte...14 Teknas interne organisasjon...15 Generalsekretariatet...16 Relasjoner til andre...17 Avdelingens ledelse Styret...17 Andre grupper...17 Regnskap Driftsregnskap og balanse...18 Vedtektsendringer

3 ÅRSMØTEDAGSORDEN 2007 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING onsdag 7. mars 2007 kl Rica Nidelven Hotel 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Registrering av fremmøtte medlemmer 5. Valg av referent 6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll 7. Minne over avdøde medlemmer 8. Orientering fra gruppene 9. Styrets beretning Regnskap Desisorenes beretning Forslag til handlingsplan Forslag til budsjett Forslag til endringer i avdelingens vedtekter 15. Valg 2007 Eventuelt 3

4 STYRETS BERETNING Saker i media Teknas kommunikasjon med omverdenen var en egen sak på Avdelingsledermøtet i november Avdelingene kan delta i den samfunnspolitiske debatten på to forkjellige måter: De kan formidle debattstoff, produsert av Tekna sentralt, til de lokale mediene ved å lage en lokal vri. De kan engasjere seg i lokale politiske saker, gjerne med støtte fra Tekna sentralt. I dette tilfellet må initiativet komme fra avdelingen som kjenner det lokale miljøet og den lokale debatten. Trondheim avdeling har benyttet seg flere ganger av pkt. 1, spesielt om saker vedr. realfagsinteressen blant ungdom. Medlemsutviklingen Ordinære medlemmer: 4664 stk 4900 stk Studentmedlemmer 3754 stk 4156 stk Ververekord i 2006: 1576 stk Arrangementer JANUAR 05. Kursdagene/Samfundet 08. Juletrefest for barn 09. Styremøte 26. Yngres Forum: Personlig Merkevarebygging Yrkes- og Utdanningsmesse 31. YngresForum: Jobbsøking 31. Fellesmøte m/faggrupper FEBRUAR 02. Kurs: Nettverksbygging 02. NVTF: Vintervedlikehold av vegnettet 08. Styremøte 14. Kurs: Ny arbeidsmiljølov 14. YngresForum: Nyttårsbord m/faglig tilsnitt "Typiske tabber ved ansettelser" 15. Kunngjøring av årsmøtet MARS 01. Frist innsending av saker til årsmøtet 4

5 09. Styremøte m/årsmøteforberedelser 14. Kurs: Innføring i forhandlingsteknikk 20. Kurs: Pensjon Tro-Nett: Bedrifts-etablering og tilskuddsordninger 29. NTNU-Open 29. Årsmøte APRIL 04. Selvstendig Næringsdrivende:Lokalt årsmøte 26. Teknobrønn: CO2 rensing 27. NTVF: "Hva skjer på Tiller" MAI 02. Styremøte + middag 03. Tariffkonferanse Tekna P 10. Vinkurs hvitvin 12. Teknobrønn: Kraftsituasjonen i Midt-Norge 23. Styremøte 31. Frist uttalelse til Teknas Policydokumenter JUNI 01. SeniorForum:"Smått og stort i gamle Trondhjem" 09. Foreningspolitisk Kongress Bygningsing.gruppens sommertur til Inderøya AUGUST 22. Styremøte SEPTEMBER 06. Medl.skole: Å tale i forsamlinger 14. NVTF: Befaring til Nordre Avlastningsvei 21. YngresForum: Teknisk engelsk 27. Medl.skole: Ledelse av formelle møter 28. Selvstendig Næringsdrivende: Vital-møte 28. Styremøte OKTOBER 02. SeniorForum: Tall og tallbruk 18. Medl.skole: Møteledelse og styrearbeid 18. Styremøte 20. Gass-nettverksmøte 26. TroNett: Ibsen-markering 27. Hovedstyrets møterunde i regionen 5

6 NOVEMBER 03. Avdelingsledermøte i Oslo 11. Regional FLL-turnering på Statoil 08. Medl.skole: Praktisk styrearbeid Teknobrønn: Uten mobiltelefonen stopper Norge? 15. Carl Sculz-møte 18. Julemøte i teateret: "Berlinerpoplene" 21. Teknobrønn: Kan biobrensel parkere kraftkrisen? 23. Selvstendig Næringsdrivende: Julemøte 23. Styremøte DESEMBER 09. Familiedag i Vitensenteret 11. Styreavslutning m/andre grupper 18. Teknobrønn: Julemøte STATUS HANDLINGSPLAN 2006 MEDLEMMER BUDSJETT KR Ytelser til medlemmer Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene - Bedre samarbeide mellom avdelingen og tekna P/K/Sgruppene - DK og avdeling skal samarbeide om et systematisk møte/kontakt-opplegg overfor gruppene. Gjennomføre 3 fellesmøter, ett med hver gruppe P/K/S Etablere diskusjonsform på nett med tilgang for tillitsvalgte i gruppene. De tillitsvalgte i gruppene ble invitert til Hovedstyrets møterunde. Styret mener at det er nyttig at de tillitsvalgte deltar på fellesarrangement slik at de ulike aktivitetene innen Tekna knyttes tettere sammen Budsjett: NOK 6111 Regnskap: 0 Faglig utvikling Gassforum Trøndelag Bidra til at Gassforum Trøndelag videreutvikles. 6

7 Finne status og se om vi kan bidra for holde aktiviteten oppe. Ole Ivar Folstad er avdelingens representant. Det er i 2006 søkt midler gjennom Samfunnskontaktmidlene, for gjennomføring av en Energikonferanse i Midt-Norge Budsjett: NOK 6121 Regnskap: 0 MNT forum Bidra til utvikling av MNT forum. Gjennomføre inntil 3 4 arrangement for lærere i vgs og vise samarbeidet mellom NHO,RENATE, NTNU og Tekna. 1 møte m 8. kl og lærere v/breidablikk ungdomsskole / møte m/ntnu og opplegg v/ole A. Sivertsen Budsjett: NOK 6122 Regnskap: NOK Teknobrønnen Videreføring av Teknobrønnen og opprettholde kontakt med de andre involverte parter. Videreutvikle konseptet. Arrangere 3-4 frokostmøter pr. halvår med aktuelle tema Videreutvikle Teknobrønn-konseptet med andre tidspunkt og tema. 4 møter er gjennomført, derav 3 møter eksternt på bedrifter, Statoil, Trondheim Energiverk og Telenor. Avfallsforum Midt- Norge har vært ny samarbeidspartner. Ole Ivar Folstad er avdelingens representant i komiteen og Åse Vellene Tveit er sekretær Budsjett: NOK 6123 Regnskap: NOK Bygningsingeniørgruppen, BG Samarbeid mellom avdeling og Bygningsingeniørgruppen både faglig og sosialt. Få representant fra BG til å møte på et styremøte og presentere handlingsplanen for BG har kontakt via DK vedr. aktiviteter. Tur til Jægtvolden ble gjennomført juni BG innkrever egen medlemskontingent på 70 NOK 6125 Budsjett: NOK 7

8 6125 Regnskap: 0 Yngres Forum (YF) Starte samarbeid med YF i andre Tekna-avdelinger og finne en egnet samarbeidsform mor studentene. Gjennomføre minst 3 møter og finne en organisering form som ikke blir alt for avhengig av enkeltpersoners disponible tid. Det er gjennomført 3 møter som planlagt og med god deltakelse. Se arrangementslisten Budsjett: NOK 6126 Regnskap NOK Senior Forum (SF) Vi ønsker at aktivitetsnivået fra 2005 opprettholdes. Støtte arrangementer som SF ønsker å gjennomføre og involvere styret for å sikre videreføring av SF. Invitere SF ved representant til å presentere handlingsplan for 2006 og planer for å sikre videre føring av SF. Seniorforum har hatt høy aktivitet også i Et samarbeid med Pensjonistgruppen på NTNU vil øke aktiviteten i Senior Forum. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid i Budsjett: NOK 6127 Regnskap: NOK Andre medlemstilbud Tekna Barnehage- Andungen: Opprettholde eksisterende kontakt og samarbeide. Få gjort en kort analyse om det er mulig og hensiktsmessig å utvide barnehage tilbudet for Tekna medlemmer. Økonomisk bidrag til personalseminar o l Samarbeid om barnejuletrefest. Planer er gjennomført, men det er ikke noe behov for å øke antall barnehageplasser for våre medlemmer, da Trondheim nå har full barnehagedekning, det vil trolig heller ikke være mulig å utvide eksisterende barnehage. Da måtte den i hvert fall fysisk flytte. Men dette er noe som styrets representant i barnehagestyret skal se på nå våren 2007, det har vært valgt å avvente hvor lang Trondheim Kommune kom med sitt initiativ Budsjett: NOK 6131 Regnskap: NOK 8

9 Teater Julemøte for medlemmer med teater og sosialt samvær i Theater-cafeen i nov Annonsere tidlig. Fullt hus og venteliste. Utdeling av Arthurprisen. Et særdeles vellykket arrangement også i år. Men når en ser på hvem som møter opp, bør det vurderes omn dette er et arrangement som heller bør falle inn under Senior Forum? 6133 Budsjett: NOK 6133 Regnskap: NOK Familiedag i Vitensenteret Arrangere Familiedag i Vitensenteret i samarbeid med Vitensenteret. Gjennomføre et årlig populært jule-familiearrangement Enkel servering for alle deltakere på bankloftet i etterkant av aktivitetene. Familiedagen ble gjennomført lørdag 9. desember, med gruppevise aktiviteter, leketøysforedrag av Arne Asphjell og pølseservering til slutt. Til sammen deltok 53 barn og 44 voksne 6134 Budsjett: NOK 6134 Regnskap: NOK Sosiale arrangement Gjennomføre og ta tak i eventualiteter som dukker opp. Muliggjøre for styret å reagere og handle i forhold til eventualiteter blant annet ved at det finnes ressurser tilgjengelig. Det ble gjennomført et meget populært faglig vinkurs m/ledsagere på Royal Garden Budsjett: NOK 6135 Regnskap: NOK Uka 2007 Opprettholde tradisjonellt tilbud. Vi hviler i år, men kommer tilbake i Budsjett: 0 NOK 9

10 Medlemsverving Studenter Verving av flere og beholde eksisterende medlemmer. Arrangere møte med personer fra avdelingsstyret og SK for å samkjøre handlingsplaner/kursplaner, avdelingen spanderer kaffe og kake. Dette har enda ikke latt seg gjøre tidsmessig, men vil bli arrangert i løpet av mars Budsjett: NOK 6141 Regnskap: NOK Ferdig utdannede Arbeidssøkende Få en selvgående aktiv gruppe med tilbud til medlemmene av avdelingen. Opprette egen link for arbeidssøkende fra Tekna.no Lage kompendium om det å være arbeidssøkende. Etablere et nasjonalt tekna tilbud for arbeidssøkende. Det har vært vanskelig å få gjort noe med dette, ansvarlig for dette tiltaket i styret har hatt mye sykdom før jul og det er heller ingen arbeidsledige samt det er utarbeidet en bok for arbeidssøkende studenter som er delt ut til 5 klasse av GS. Derfor har styret valgt å nedprioritere akkurat dette tiltaket. Men styret har som intensjon å få til et tiltak påsikt. Det har heller ikke latt seg gjøre å få med arbeidssøkende i arbeidet som var noe av intensjonen da disse kommer hurtig ut i arbeid Budsjett: NOK 6142 Regnskap: 0 SAMFUNN BUDSJETT KR Teknas meninger Teknas policy Ledelse, etikk og miljø Medvirke til at stadig flere medlemmer kjenner Teknas etiske retningslinjer. En i styret må lage et forslag på aktiviteter og se på mulighetene for å gjøre dette i samarbeide med Tekna Lederne og andre arrangement i regi av avdelingen. Etikk og miljø vil være prioriterte områder for

11 Ref. vedtak 5/2006 oppgjør av egen post i regnskapet: Iflg. kto 6124 overføres NOK kr til Styreskurs som skal arrangeres H-2006 Gjøres opp mot kto 6215 Medlemsskolen kurs gjennomført H2006 Tekna-Lederne ble lagt ned primo februar 2006 ref. egen post i avd.regnskapet 6212 Budsjett: 0 NOK 6124 Budsjett: NOK 6124 Regnskap: NOK Miljøvernprisen 2005 Utlyse og dele ut prisen. Vurdere om det er bedre måter å dele ut prisen på. Nasjonalt og ikke nede på avdelingsnivå. Avdelingen følger Tekna sentralt ved ikke å videreføre utdeling av denne prisen Budsjett: 0 NOK 6213 Regnskap: 0 Påvirkning ved aktuelle hendelser Ad hoc arrangement Gjennomføre og ta tak i eventualiteter som dukker opp. Ha disponible midler til å kunne gå aktivt inn i arrangementer som dukker opp. 4 kurs innen Teknas Medlemskole ble gjennomført. Iflg. evalueringen, så var dette et etterlengtet medlemstilbud Budsjett: NOK 6215 Regnskap: NOK Ekstern eksponering Kurs og konferanser Kurs og konferanser YF, SF, ad-hoc ref. vår- og høstprogram. Aktiv markedsføring via mail og hjemmesider. Det henvises til årets arrangementer i årsberetningen Budsjett: 0 NOK 6221 Regnskap: 0 Innovasjon 11

12 Bidra til gründervirksomhet. Delta i Mixer-gruppe og Venture Cup arrangement. Samfunnsmiddelprosjekt 2006/07 tildelt kr. Bidra til realisering av Venture Cup Trøndelag Det har vært svært god oppslutning om både Mixer og Venture Cup i 2006, Start NTNU har også fått i gang en gründerkafe som er en møteplass for interesserte. Vi viser her til rapport fra Venturecup som er et eget dokument. Ref. vedtak 8/2006 Mixer 2006 og Mixer 2007: Iflg. kto 6222 innvilges NOK til START/Mixer-samling pr , samt NOK for START/Mixer arrangement i Budsjett: NOK 6222 Regnskap: NOK Andre prosjekter Yrke og utdanningsmesse Et ledd i rekruttering til valg av tekna - utdanning Tekna-SK er bl a informanter på standen. Delta på Yrkes- og utdanningsmesse i samarbeid med NITO og RENATE-senteret. Tradisjonen tro ble yrkesmessen gjennomført i Nidarøhallen januar Det er studenter fra NITO og Tekna som brukes som informanter på messen. Trondheim avdeling er regnskapsfører Budsjett: NOK 6224 Regnskap: NOK Vitensenteret Videreføre samarbeidet med Vitensenteret. Delta på Rådsmøtet i Vitensenteret, følge opp roboten vår. "Samarbeids-roboten" vi fikk av Tekna i 2005 benyttes under robot-kurs i Lego Mindstorms-rommet (hvor Tekna i sin tid var en av sponsorene). I fjor ble midler fra Tekna benyttet til innkjøp av en varmluft-ballong (montert i bakgården). Ref. vedtak 1/2006: Iflg. kto 6225 bevilges Vitensenteret NOK til innkjøp av robot. 12

13 6225 Budsjett: NOK 6225 Regnskap: NOK FLL Videreføre samarbeidet faglig og økonomisk i regional finale i november Stimulere til at flere barn mellom år av Teknamedlemmer blir gjort kjent med og deltar på arrangementet. Samfunnsmiddelprosjekt 2006/07 tildelt kr. Lokale og sentrale midler legges inn i regional finale. Tekna Trondheim avdeling har til hensikt og overlate FLL til seg selv, men vil fortsatt gi økonomisk støtte og være delaktiv i arrangementer. Det ble gitt 5000 x 2 i reisestipend til skandinavisk finale til Trondheims vinnerlag Budsjett: NOK 6226 Regnskap: NOK Matematikksekk utdeling Bidra til spredning av matematikk ryggsekken for uteskole. Gjennomføre erfaringsutvekslingsmøter for de som har fått sekk frem til nå. Få opprettet stiftelse som tar over utdelingen av slike sekker og som arrangerer erfaringsutdeling. Gjerne i samarbeide med produsent av sekker. (Se om det er andre produsenter som også kan være interessert.) Følge opp erfaringsutvekslingsmøtene og dele ut sekker etter innkomne søknader. Trondheim avdeling ønsker å være aktive i utdeling på alle nivåer, men vil samtidig søke å overlate dette til andre aktører på sikt. Vi ønsker i sterkere grad å involvere næringslivet Budsjett: NOK Samfunnsmiddelprosjekt 2006/07 tildelt kr. Innkjøp av 4 sekker og kurs Regnskap: NOK TroNett (kvinnenettverk dannet med utspring i Kvinner Viser Vei messene) Tverrfaglig tilbud til kvinnelige medlemmer. Kontakt og formidling av TroNett sine arrangement til kvinnelige Tekna-medlemmer i Trondheim. TroNetts vår- og høstprogram bekjentgjøres på avdelingens hjemmesider og kvinnelige medlemmer får tilsendt egne invitasjoner. 13

14 6232 Budsjett: NOK 6232 Regnskap: 900 NOK Nettsider E-rom/Avdelingens nettsider/porto Økt bruk av avdelingens nettsider /Tekna Info/e-rom. Faste utsendinger til alle kvinnelige medlemmer, samt spesialutsendinger til spesialgrupper. Venter fortsatt på en god e-romsløsning. Utsendelse av mail må forbedres både utsendingsmessig og teknisk. Alle venter på en ny Teknaportal E-baseløsning gjennom GS 6234 Budsjett: NOK 6234 Regnskap: NOK Nettutstyr Bedre påmeldingssystemet for å avlaste DK. Gjennomføre mindre endringer på systemet slik at det blir enda bedre. Vi er fornøyd med påmeldingssystemet, og har kun foretatt mindre justeringer i Det forventes kun mindre endringer i Budsjett: NOK 6235 Regnskap: 0 ORGANISASJON OG ALLIANSER BUDSJETT KR Tillitsvalgte Skolering Opplæring/tillitsvalgte Opplæring av lokale tillitsvalgte. Bevilge støtte til styremedlemmer som ønsker å delta på kurs. I 2006 deltok noen styremedlemmer gratis på faglige kurs under Kursdagene i januar på NTNU Budsjett: NOK 6312 Regnskap: 317 NOK Styreseminar 14

15 Sentralt opplegg for alle styrene i Midt-Norge. Styrene i Midt-Norge samles. Det var ikke tid og interesse for dette i år utover hovedstyrets møterunde Budsjett: NOK 6315 Regnskap: NOK Teknas interne organisasjon Samarbeide mellom avdelingen og gruppene Styrke samarbeidet mellom avdelingen og gruppene. Invitere gruppene på styremøte eller arrangere annet møte for å møte representanter for gruppene. Få presentert handlingsplanene til gruppene. Trondheim avdeling invitere til nettverksbygging og julebord for våre lokale samarbeidspartnere. Dette er svært positivt mottatt, og nyttig for foreningsarbeidet. Vi kommer til å satse enda mer på dette i Budsjett: NOK 6321 Regnskap: NOK 6314 Budsjett: NOK 6314 Regnskap: 0 Arthur-prisen Utdeling av Arthur-prisen til verdig representant i avdelingen. Dele ut prisen til en verdig mottaker. Årets verdige mottaker: Professor Norvald Nesse, NTNU Budsjett: NOK 6322 Regnskap: NOK Carl Schulz-fond Opprettholde tradisjon. Markedsføre møtet i november gjennom Tekna-Info. Trondhjems Polytekniske Forening har planer om i kommende møter å sette fokus på ENERGI og i den forbindelse se nærmere 15

16 6323 Budsjett: Regnskap: 0 på de ulike energiformer ut fra et teknologisk, økonomisk og miljømessig perspektiv. Årets Schulz-møte markerer starten på en prosess med dette formål for øyet. Styrearbeid Fullføre handlingsplan innenfor budsjettets rammer. Medlemsmøter, kurs etc, ref. vår- og høstprogram. Det ble gjennomført 8 styremøter. Turi (styrets sekretær) var sykemeldt i tiden april august. Kristin Kaggerud gikk ut av styret pr p g a avsluttet dr.grad og jobb og flytting til Oslo Budsjett: NOK 6324 Regnskap: NOK Årsmøte Gjennomføres innen utgangen av mars 2007 iflg. vedtektene. Innkalling utsendt i tide Budsjett: NOK 6325 Regnskap: NOK Regnskap Ha et regnskapsbyrå som leverer de tjenester som avdelingen har behov for. Er godt fornøyd med pris og kvalitet på regnskapstjenestene Budsjett: NOK Regnskap: NOK Generalsekretariatet DK Arbeide for å styrke kapasiteten ved DK. Benytte muligheter for å ta opp behovet for styrking av DK, finne gode måter å avlaste DK på. Det jobbes kontinuerlig for styrking av DK. 16

17 Relasjoner til andre Akademikerne Det har ikke latt seg gjøre å gjennomføre et møte med Akademikerne for å få til felles kurs og samhandle. Dette skyldes at det ikke har vært mulig å finne felles datoer, ikke alle var heller interessert i å få til noe samarbeide. AVDELINGENS LEDELSE Styret Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Rolf André Bohne Tomas Levin Kari Stette Magnus Hakvåg Anette Urheim Kristin Kaggerud (tom ) Anne Hegle (fom ) Leder ved DK Midt-Norge, Turi Østerlie har fungert som styrets sekretær. Med møterett i styremøter: Hovedstyret: Fagutvalget: Bygningsingeniørgruppen: Senior Forum: Yngres Forum: Studentkontaktene NTNU: Bjørn Skallerud Edd A. Blekkan Agnar Gram Arthur Nordmark Tomas Levin Kristoffer Aasland/Siri Tinnen Stjern Andre grupper Grupperinger m/egne arrangementer Bygningsing.gruppen BG Selvstendig Næringsdrivende SN Senior Forum SF Studentene SK Teknobrønnen TB Yngres Forum YF 17

18 Samarbeidspartnere Cresco DnB FLL Gjensidige Forsikring NITO NVTF Renate TroNett Venture Cup Vitensenteret Eget program Eget program Eget program REGNSKAP Driftsregnskap og balanse Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Inntekter: Kontingent Renteinntekter Sum inntekter Utgifter: Medlemmer Samfunn Organisasjon og allianser Andre kostnader Sum utgifter Resultat pr

19 BALANSE pr Eiendeler: Kundefordringer Driftsfond Bankkonti Sum eiendeler Gjeld/egenkapital: Egenkapital Tilført rekruttering ( ) Årets resultat Egenkapital Leverandører Udisp. midler lederne Kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld Styrets kommentarer til regnskapet legges frem på årsmøtet. 19

20 Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer Ytelser til medlemmer Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene Faglig utvikling Gassforum Trøndelag MNT forum P/K/S gruppene inviteres spesielt til div møter i avd. PR-stunt for realfag til alle P- gruppene (Kule Eksperimenter) Opplegg med egen konferanse i samarbeid med Tekna Nord- Trøndelag avdeling. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Dette området samkjøres med Utdanning- og yrkesmesse/rekruttering Teknobrønnen Gjennomføre 4 6 arrangement Bygningsingeniørgruppen Arrangere ekskursjon til Aure i løpet mai/juni Yngres Forum Arrangere kurs/møter for gruppen også i samarbeid med Tekna-studentene Senior Forum Gjennomføre 2-4 møter, samt teaterkveld. Samarbeide med NTNUs Pensjonistgruppe Selvstendig Næringsdrivende Bidra til at gruppen kan gi tilbud til sine medlemmer Andre medlemstilbud Andungen Barnehage Samarbeide om barnejuletrefest Bidra til gjennomføring av personalseminar og lignende Teater Julemøte arrangeres i Trøndelag teater Familiedag Vår: Festningen Høst: Vitensenteret Sosiale ad hoc arrangement Gjennomføre arrangement om tema i tiden UKA-07 UKE-kveld m/revy og sosialt samvær 1.2. Medlemsverving Studenter Bidra til verving gjennom vervepremiering etc. og samarbeid med YF Arbeidssøkende Et ikke-prioritert område pga et godt arbeidsmarked

21 2. Samfunn Teknas meninger Teknas policy Ledelse-etikk-miljø Gjennomføre minst 1 møte innen etikk/ledelse og 1 miljø-møte i samarbeid med studenter Miljøvernprisen Prisen er ikke opprettholdt Påvirkning av aktuelle hendelser Ad hoc-arrangement 2.2. Ekstern eksponering Kurs og konferanser Kurs og konferanser Innovasjon Andre prosjekter Yrke- og utdanningsmesse/rekruttering Vitensenteret FLL (First Lego League) Følge opp Teknas politiske kalender på lokalt plan. Oppdatere styremedlemmer innen fag- og ledelseskurs/konferanser. Tilby minst 2-4 kurs fra Teknas medlemskole til medlemmene. Støtte Start/Mixer grupper, samt tilby Venture Cup arrangement. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK *Y&Umesse deltakelse i januar i samarbeid med studenter og NITO og Renate. *Oppstart av ny Rådgiverkonferanse *Leksehjelp til foreldre i realfag Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Bidra til midler for gjennomføring av Vitensenterets 10 års jubileum. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK *Gjennomføre regionale finale med et mål om økning fra lag. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK *Utarbeide eget FLL-lærehefte. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK *Arrangere FLL-Temadag Samfunnskontaktmidler 2007: NOK

22 Matematikksekk og meis Sende ut tilbud til skoler og barnehager loddtrekning TroNett TroNetts program sendes ut til avdelingens kvinnelige mdlemmer, for å gi et tverrfaglig tilbud Nettsider Lokal IT-drift Pkt. Nettsider og utstyr slås sammen til ett pkt. 3. Organisasjon og allianser Tillitsvalgte Skolering Opplæring av tillitsvalgte Ref. pkt Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Styreseminar 3.2. Teknas interne organisasjon Samarbeid mellom avdelingen og lokale Teknagrupper Arthur-prisen Carl Schulz-fond Styrearbeid Årsmøte Regnskap 3.3. Generalsekretariatet DK Koordinere samarbeid Midt- Norge samarbeide gjennom lokale og sentrale møter Møteplass 2007 er bl a Hovedstyrets møterunde april og Forberedende R-møte mai/juni Inviteres til felles julemøte En evt. pris vil bli delt ut på jul- /teaterkvelden Annonsere møte som tradisjonelt arrangeres i november gjennom Trondhjems Polytekniske Forening Fullføre oppsatt handlingsplan innenfor budsjett-rammer. Gjennomføres innen utgangen av mars 2007 Midt-Norge Regnskap leverer tilfredsstillende tjenester. Fremdeles å arbeide for å styrke kapasiteten, ref. bl a pkt Relasjoner til andre NITO Fortsette samarbeid gjennom Teknobrønnen, Y&U-messer Andre Fortsette samarbeid med NHO, Renate, Gjensidige, TroNett

23 VEDTEKTSENDRINGER Tekna Trondheim avdelings vedtekter Gammel tekst Ny tekst 4.4. Revisors og desisorenes beretning 4.4. Desisorenes beretning inkluderer revisjon av regnskap 3.1. Avdelingens medlemmer er forpliktet til 3.1. Beholdes med gammel tekst å påta seg verv som etter vedtektene blir pålagt dem av avdelingen eller foreningen. De har imidlertid rett til å nekte gjenvalg i så lang tid som de har fungert i samme verv Avdelingens medlemmer er forpliktet til Foreslås tatt ut ref å påta seg verv som etter vedtektene blir pålagt dem av avdelingen eller foreningen. De har imidlertid rett til å nekte gjenvalg i så lang tid som de har fungert. 6. Grupper 6. Grupper Medlemmer innen avdelingen kan med Medlemmer innen avdelingen kan med samtykk fra avdelingsstyret og Teknas samtykk fra avdelingsstyret og Teknas Hovedstyre danne grupper. Jfr. Teknas lover Hovedstyre danne grupper. Jfr. Teknas lover 3 nr 6. 3 nr 6. Følgende grupper er etablert i avdelingen: Bygningsingeniørgruppen Yngres Forum (YF) Senior Forum (SF) Forum for arbeidsledige Selvstendig Næringsdrivende 23

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

ÅRSBERETNING. Tekna Trondheim avdeling 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING. Tekna Trondheim avdeling 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING Tekna Trondheim avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning... 1 Årsmøtedagsorden 2009... 3 Styrets beretning... 4 Saker i media... 4 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat fra årsmøtet for 2007 avholdt 7.2.2007 Rica Nidelven hotell

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat fra årsmøtet for 2007 avholdt 7.2.2007 Rica Nidelven hotell Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat fra årsmøtet for 2007 avholdt 7.2.2007 Rica Nidelven hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Kommentar om at styrets innstilling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2010 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING tirsdag 16. mars 2009 kl 1900 2100 Britannia Hotel 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2011 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING tirsdag 22. mars 2011 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Årsmøtet 2010 i Tekna Trondheim avdeling

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 *

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat fra årsmøtet for 2016 avholdt 10. mars 2016 Thon Hotel Britannia

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat fra årsmøtet for 2016 avholdt 10. mars 2016 Thon Hotel Britannia Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat fra årsmøtet for 2016 avholdt 10. mars 2016 Thon Hotel Britannia Olav Egil Hoem åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling

Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling 1 Årsmøte Tekna Gjøvik avdeling, 27. januar 2017 DAGSORDEN 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00

TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00 Kjære medlem, Marinteknisk Selskap invitere sine medlemmer til ÅRSMØTE I INGENIØRENES HUS TIRSDAG 30. MAI 2006 KL. 16.00 Sted: Program Kl. 16.00 Kl. 17.00 Kl. 18.00 Kronprinsensgt. 17, 1. etg, Ingeniørenes

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer