Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Årsmøtedagsorden Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status handlingsplan Ytelser til medlemmer...6 Medlemsverving...10 Teknas meninger...10 Ekstern eksponering...11 Tillitsvalgte...14 Teknas interne organisasjon...15 Generalsekretariatet...16 Relasjoner til andre...17 Avdelingens ledelse Styret...17 Andre grupper...17 Regnskap Driftsregnskap og balanse...18 Vedtektsendringer

3 ÅRSMØTEDAGSORDEN 2007 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING onsdag 7. mars 2007 kl Rica Nidelven Hotel 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Registrering av fremmøtte medlemmer 5. Valg av referent 6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll 7. Minne over avdøde medlemmer 8. Orientering fra gruppene 9. Styrets beretning Regnskap Desisorenes beretning Forslag til handlingsplan Forslag til budsjett Forslag til endringer i avdelingens vedtekter 15. Valg 2007 Eventuelt 3

4 STYRETS BERETNING Saker i media Teknas kommunikasjon med omverdenen var en egen sak på Avdelingsledermøtet i november Avdelingene kan delta i den samfunnspolitiske debatten på to forkjellige måter: De kan formidle debattstoff, produsert av Tekna sentralt, til de lokale mediene ved å lage en lokal vri. De kan engasjere seg i lokale politiske saker, gjerne med støtte fra Tekna sentralt. I dette tilfellet må initiativet komme fra avdelingen som kjenner det lokale miljøet og den lokale debatten. Trondheim avdeling har benyttet seg flere ganger av pkt. 1, spesielt om saker vedr. realfagsinteressen blant ungdom. Medlemsutviklingen Ordinære medlemmer: 4664 stk 4900 stk Studentmedlemmer 3754 stk 4156 stk Ververekord i 2006: 1576 stk Arrangementer JANUAR 05. Kursdagene/Samfundet 08. Juletrefest for barn 09. Styremøte 26. Yngres Forum: Personlig Merkevarebygging Yrkes- og Utdanningsmesse 31. YngresForum: Jobbsøking 31. Fellesmøte m/faggrupper FEBRUAR 02. Kurs: Nettverksbygging 02. NVTF: Vintervedlikehold av vegnettet 08. Styremøte 14. Kurs: Ny arbeidsmiljølov 14. YngresForum: Nyttårsbord m/faglig tilsnitt "Typiske tabber ved ansettelser" 15. Kunngjøring av årsmøtet MARS 01. Frist innsending av saker til årsmøtet 4

5 09. Styremøte m/årsmøteforberedelser 14. Kurs: Innføring i forhandlingsteknikk 20. Kurs: Pensjon Tro-Nett: Bedrifts-etablering og tilskuddsordninger 29. NTNU-Open 29. Årsmøte APRIL 04. Selvstendig Næringsdrivende:Lokalt årsmøte 26. Teknobrønn: CO2 rensing 27. NTVF: "Hva skjer på Tiller" MAI 02. Styremøte + middag 03. Tariffkonferanse Tekna P 10. Vinkurs hvitvin 12. Teknobrønn: Kraftsituasjonen i Midt-Norge 23. Styremøte 31. Frist uttalelse til Teknas Policydokumenter JUNI 01. SeniorForum:"Smått og stort i gamle Trondhjem" 09. Foreningspolitisk Kongress Bygningsing.gruppens sommertur til Inderøya AUGUST 22. Styremøte SEPTEMBER 06. Medl.skole: Å tale i forsamlinger 14. NVTF: Befaring til Nordre Avlastningsvei 21. YngresForum: Teknisk engelsk 27. Medl.skole: Ledelse av formelle møter 28. Selvstendig Næringsdrivende: Vital-møte 28. Styremøte OKTOBER 02. SeniorForum: Tall og tallbruk 18. Medl.skole: Møteledelse og styrearbeid 18. Styremøte 20. Gass-nettverksmøte 26. TroNett: Ibsen-markering 27. Hovedstyrets møterunde i regionen 5

6 NOVEMBER 03. Avdelingsledermøte i Oslo 11. Regional FLL-turnering på Statoil 08. Medl.skole: Praktisk styrearbeid Teknobrønn: Uten mobiltelefonen stopper Norge? 15. Carl Sculz-møte 18. Julemøte i teateret: "Berlinerpoplene" 21. Teknobrønn: Kan biobrensel parkere kraftkrisen? 23. Selvstendig Næringsdrivende: Julemøte 23. Styremøte DESEMBER 09. Familiedag i Vitensenteret 11. Styreavslutning m/andre grupper 18. Teknobrønn: Julemøte STATUS HANDLINGSPLAN 2006 MEDLEMMER BUDSJETT KR Ytelser til medlemmer Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene - Bedre samarbeide mellom avdelingen og tekna P/K/Sgruppene - DK og avdeling skal samarbeide om et systematisk møte/kontakt-opplegg overfor gruppene. Gjennomføre 3 fellesmøter, ett med hver gruppe P/K/S Etablere diskusjonsform på nett med tilgang for tillitsvalgte i gruppene. De tillitsvalgte i gruppene ble invitert til Hovedstyrets møterunde. Styret mener at det er nyttig at de tillitsvalgte deltar på fellesarrangement slik at de ulike aktivitetene innen Tekna knyttes tettere sammen Budsjett: NOK 6111 Regnskap: 0 Faglig utvikling Gassforum Trøndelag Bidra til at Gassforum Trøndelag videreutvikles. 6

7 Finne status og se om vi kan bidra for holde aktiviteten oppe. Ole Ivar Folstad er avdelingens representant. Det er i 2006 søkt midler gjennom Samfunnskontaktmidlene, for gjennomføring av en Energikonferanse i Midt-Norge Budsjett: NOK 6121 Regnskap: 0 MNT forum Bidra til utvikling av MNT forum. Gjennomføre inntil 3 4 arrangement for lærere i vgs og vise samarbeidet mellom NHO,RENATE, NTNU og Tekna. 1 møte m 8. kl og lærere v/breidablikk ungdomsskole / møte m/ntnu og opplegg v/ole A. Sivertsen Budsjett: NOK 6122 Regnskap: NOK Teknobrønnen Videreføring av Teknobrønnen og opprettholde kontakt med de andre involverte parter. Videreutvikle konseptet. Arrangere 3-4 frokostmøter pr. halvår med aktuelle tema Videreutvikle Teknobrønn-konseptet med andre tidspunkt og tema. 4 møter er gjennomført, derav 3 møter eksternt på bedrifter, Statoil, Trondheim Energiverk og Telenor. Avfallsforum Midt- Norge har vært ny samarbeidspartner. Ole Ivar Folstad er avdelingens representant i komiteen og Åse Vellene Tveit er sekretær Budsjett: NOK 6123 Regnskap: NOK Bygningsingeniørgruppen, BG Samarbeid mellom avdeling og Bygningsingeniørgruppen både faglig og sosialt. Få representant fra BG til å møte på et styremøte og presentere handlingsplanen for BG har kontakt via DK vedr. aktiviteter. Tur til Jægtvolden ble gjennomført juni BG innkrever egen medlemskontingent på 70 NOK 6125 Budsjett: NOK 7

8 6125 Regnskap: 0 Yngres Forum (YF) Starte samarbeid med YF i andre Tekna-avdelinger og finne en egnet samarbeidsform mor studentene. Gjennomføre minst 3 møter og finne en organisering form som ikke blir alt for avhengig av enkeltpersoners disponible tid. Det er gjennomført 3 møter som planlagt og med god deltakelse. Se arrangementslisten Budsjett: NOK 6126 Regnskap NOK Senior Forum (SF) Vi ønsker at aktivitetsnivået fra 2005 opprettholdes. Støtte arrangementer som SF ønsker å gjennomføre og involvere styret for å sikre videreføring av SF. Invitere SF ved representant til å presentere handlingsplan for 2006 og planer for å sikre videre føring av SF. Seniorforum har hatt høy aktivitet også i Et samarbeid med Pensjonistgruppen på NTNU vil øke aktiviteten i Senior Forum. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid i Budsjett: NOK 6127 Regnskap: NOK Andre medlemstilbud Tekna Barnehage- Andungen: Opprettholde eksisterende kontakt og samarbeide. Få gjort en kort analyse om det er mulig og hensiktsmessig å utvide barnehage tilbudet for Tekna medlemmer. Økonomisk bidrag til personalseminar o l Samarbeid om barnejuletrefest. Planer er gjennomført, men det er ikke noe behov for å øke antall barnehageplasser for våre medlemmer, da Trondheim nå har full barnehagedekning, det vil trolig heller ikke være mulig å utvide eksisterende barnehage. Da måtte den i hvert fall fysisk flytte. Men dette er noe som styrets representant i barnehagestyret skal se på nå våren 2007, det har vært valgt å avvente hvor lang Trondheim Kommune kom med sitt initiativ Budsjett: NOK 6131 Regnskap: NOK 8

9 Teater Julemøte for medlemmer med teater og sosialt samvær i Theater-cafeen i nov Annonsere tidlig. Fullt hus og venteliste. Utdeling av Arthurprisen. Et særdeles vellykket arrangement også i år. Men når en ser på hvem som møter opp, bør det vurderes omn dette er et arrangement som heller bør falle inn under Senior Forum? 6133 Budsjett: NOK 6133 Regnskap: NOK Familiedag i Vitensenteret Arrangere Familiedag i Vitensenteret i samarbeid med Vitensenteret. Gjennomføre et årlig populært jule-familiearrangement Enkel servering for alle deltakere på bankloftet i etterkant av aktivitetene. Familiedagen ble gjennomført lørdag 9. desember, med gruppevise aktiviteter, leketøysforedrag av Arne Asphjell og pølseservering til slutt. Til sammen deltok 53 barn og 44 voksne 6134 Budsjett: NOK 6134 Regnskap: NOK Sosiale arrangement Gjennomføre og ta tak i eventualiteter som dukker opp. Muliggjøre for styret å reagere og handle i forhold til eventualiteter blant annet ved at det finnes ressurser tilgjengelig. Det ble gjennomført et meget populært faglig vinkurs m/ledsagere på Royal Garden Budsjett: NOK 6135 Regnskap: NOK Uka 2007 Opprettholde tradisjonellt tilbud. Vi hviler i år, men kommer tilbake i Budsjett: 0 NOK 9

10 Medlemsverving Studenter Verving av flere og beholde eksisterende medlemmer. Arrangere møte med personer fra avdelingsstyret og SK for å samkjøre handlingsplaner/kursplaner, avdelingen spanderer kaffe og kake. Dette har enda ikke latt seg gjøre tidsmessig, men vil bli arrangert i løpet av mars Budsjett: NOK 6141 Regnskap: NOK Ferdig utdannede Arbeidssøkende Få en selvgående aktiv gruppe med tilbud til medlemmene av avdelingen. Opprette egen link for arbeidssøkende fra Tekna.no Lage kompendium om det å være arbeidssøkende. Etablere et nasjonalt tekna tilbud for arbeidssøkende. Det har vært vanskelig å få gjort noe med dette, ansvarlig for dette tiltaket i styret har hatt mye sykdom før jul og det er heller ingen arbeidsledige samt det er utarbeidet en bok for arbeidssøkende studenter som er delt ut til 5 klasse av GS. Derfor har styret valgt å nedprioritere akkurat dette tiltaket. Men styret har som intensjon å få til et tiltak påsikt. Det har heller ikke latt seg gjøre å få med arbeidssøkende i arbeidet som var noe av intensjonen da disse kommer hurtig ut i arbeid Budsjett: NOK 6142 Regnskap: 0 SAMFUNN BUDSJETT KR Teknas meninger Teknas policy Ledelse, etikk og miljø Medvirke til at stadig flere medlemmer kjenner Teknas etiske retningslinjer. En i styret må lage et forslag på aktiviteter og se på mulighetene for å gjøre dette i samarbeide med Tekna Lederne og andre arrangement i regi av avdelingen. Etikk og miljø vil være prioriterte områder for

11 Ref. vedtak 5/2006 oppgjør av egen post i regnskapet: Iflg. kto 6124 overføres NOK kr til Styreskurs som skal arrangeres H-2006 Gjøres opp mot kto 6215 Medlemsskolen kurs gjennomført H2006 Tekna-Lederne ble lagt ned primo februar 2006 ref. egen post i avd.regnskapet 6212 Budsjett: 0 NOK 6124 Budsjett: NOK 6124 Regnskap: NOK Miljøvernprisen 2005 Utlyse og dele ut prisen. Vurdere om det er bedre måter å dele ut prisen på. Nasjonalt og ikke nede på avdelingsnivå. Avdelingen følger Tekna sentralt ved ikke å videreføre utdeling av denne prisen Budsjett: 0 NOK 6213 Regnskap: 0 Påvirkning ved aktuelle hendelser Ad hoc arrangement Gjennomføre og ta tak i eventualiteter som dukker opp. Ha disponible midler til å kunne gå aktivt inn i arrangementer som dukker opp. 4 kurs innen Teknas Medlemskole ble gjennomført. Iflg. evalueringen, så var dette et etterlengtet medlemstilbud Budsjett: NOK 6215 Regnskap: NOK Ekstern eksponering Kurs og konferanser Kurs og konferanser YF, SF, ad-hoc ref. vår- og høstprogram. Aktiv markedsføring via mail og hjemmesider. Det henvises til årets arrangementer i årsberetningen Budsjett: 0 NOK 6221 Regnskap: 0 Innovasjon 11

12 Bidra til gründervirksomhet. Delta i Mixer-gruppe og Venture Cup arrangement. Samfunnsmiddelprosjekt 2006/07 tildelt kr. Bidra til realisering av Venture Cup Trøndelag Det har vært svært god oppslutning om både Mixer og Venture Cup i 2006, Start NTNU har også fått i gang en gründerkafe som er en møteplass for interesserte. Vi viser her til rapport fra Venturecup som er et eget dokument. Ref. vedtak 8/2006 Mixer 2006 og Mixer 2007: Iflg. kto 6222 innvilges NOK til START/Mixer-samling pr , samt NOK for START/Mixer arrangement i Budsjett: NOK 6222 Regnskap: NOK Andre prosjekter Yrke og utdanningsmesse Et ledd i rekruttering til valg av tekna - utdanning Tekna-SK er bl a informanter på standen. Delta på Yrkes- og utdanningsmesse i samarbeid med NITO og RENATE-senteret. Tradisjonen tro ble yrkesmessen gjennomført i Nidarøhallen januar Det er studenter fra NITO og Tekna som brukes som informanter på messen. Trondheim avdeling er regnskapsfører Budsjett: NOK 6224 Regnskap: NOK Vitensenteret Videreføre samarbeidet med Vitensenteret. Delta på Rådsmøtet i Vitensenteret, følge opp roboten vår. "Samarbeids-roboten" vi fikk av Tekna i 2005 benyttes under robot-kurs i Lego Mindstorms-rommet (hvor Tekna i sin tid var en av sponsorene). I fjor ble midler fra Tekna benyttet til innkjøp av en varmluft-ballong (montert i bakgården). Ref. vedtak 1/2006: Iflg. kto 6225 bevilges Vitensenteret NOK til innkjøp av robot. 12

13 6225 Budsjett: NOK 6225 Regnskap: NOK FLL Videreføre samarbeidet faglig og økonomisk i regional finale i november Stimulere til at flere barn mellom år av Teknamedlemmer blir gjort kjent med og deltar på arrangementet. Samfunnsmiddelprosjekt 2006/07 tildelt kr. Lokale og sentrale midler legges inn i regional finale. Tekna Trondheim avdeling har til hensikt og overlate FLL til seg selv, men vil fortsatt gi økonomisk støtte og være delaktiv i arrangementer. Det ble gitt 5000 x 2 i reisestipend til skandinavisk finale til Trondheims vinnerlag Budsjett: NOK 6226 Regnskap: NOK Matematikksekk utdeling Bidra til spredning av matematikk ryggsekken for uteskole. Gjennomføre erfaringsutvekslingsmøter for de som har fått sekk frem til nå. Få opprettet stiftelse som tar over utdelingen av slike sekker og som arrangerer erfaringsutdeling. Gjerne i samarbeide med produsent av sekker. (Se om det er andre produsenter som også kan være interessert.) Følge opp erfaringsutvekslingsmøtene og dele ut sekker etter innkomne søknader. Trondheim avdeling ønsker å være aktive i utdeling på alle nivåer, men vil samtidig søke å overlate dette til andre aktører på sikt. Vi ønsker i sterkere grad å involvere næringslivet Budsjett: NOK Samfunnsmiddelprosjekt 2006/07 tildelt kr. Innkjøp av 4 sekker og kurs Regnskap: NOK TroNett (kvinnenettverk dannet med utspring i Kvinner Viser Vei messene) Tverrfaglig tilbud til kvinnelige medlemmer. Kontakt og formidling av TroNett sine arrangement til kvinnelige Tekna-medlemmer i Trondheim. TroNetts vår- og høstprogram bekjentgjøres på avdelingens hjemmesider og kvinnelige medlemmer får tilsendt egne invitasjoner. 13

14 6232 Budsjett: NOK 6232 Regnskap: 900 NOK Nettsider E-rom/Avdelingens nettsider/porto Økt bruk av avdelingens nettsider /Tekna Info/e-rom. Faste utsendinger til alle kvinnelige medlemmer, samt spesialutsendinger til spesialgrupper. Venter fortsatt på en god e-romsløsning. Utsendelse av mail må forbedres både utsendingsmessig og teknisk. Alle venter på en ny Teknaportal E-baseløsning gjennom GS 6234 Budsjett: NOK 6234 Regnskap: NOK Nettutstyr Bedre påmeldingssystemet for å avlaste DK. Gjennomføre mindre endringer på systemet slik at det blir enda bedre. Vi er fornøyd med påmeldingssystemet, og har kun foretatt mindre justeringer i Det forventes kun mindre endringer i Budsjett: NOK 6235 Regnskap: 0 ORGANISASJON OG ALLIANSER BUDSJETT KR Tillitsvalgte Skolering Opplæring/tillitsvalgte Opplæring av lokale tillitsvalgte. Bevilge støtte til styremedlemmer som ønsker å delta på kurs. I 2006 deltok noen styremedlemmer gratis på faglige kurs under Kursdagene i januar på NTNU Budsjett: NOK 6312 Regnskap: 317 NOK Styreseminar 14

15 Sentralt opplegg for alle styrene i Midt-Norge. Styrene i Midt-Norge samles. Det var ikke tid og interesse for dette i år utover hovedstyrets møterunde Budsjett: NOK 6315 Regnskap: NOK Teknas interne organisasjon Samarbeide mellom avdelingen og gruppene Styrke samarbeidet mellom avdelingen og gruppene. Invitere gruppene på styremøte eller arrangere annet møte for å møte representanter for gruppene. Få presentert handlingsplanene til gruppene. Trondheim avdeling invitere til nettverksbygging og julebord for våre lokale samarbeidspartnere. Dette er svært positivt mottatt, og nyttig for foreningsarbeidet. Vi kommer til å satse enda mer på dette i Budsjett: NOK 6321 Regnskap: NOK 6314 Budsjett: NOK 6314 Regnskap: 0 Arthur-prisen Utdeling av Arthur-prisen til verdig representant i avdelingen. Dele ut prisen til en verdig mottaker. Årets verdige mottaker: Professor Norvald Nesse, NTNU Budsjett: NOK 6322 Regnskap: NOK Carl Schulz-fond Opprettholde tradisjon. Markedsføre møtet i november gjennom Tekna-Info. Trondhjems Polytekniske Forening har planer om i kommende møter å sette fokus på ENERGI og i den forbindelse se nærmere 15

16 6323 Budsjett: Regnskap: 0 på de ulike energiformer ut fra et teknologisk, økonomisk og miljømessig perspektiv. Årets Schulz-møte markerer starten på en prosess med dette formål for øyet. Styrearbeid Fullføre handlingsplan innenfor budsjettets rammer. Medlemsmøter, kurs etc, ref. vår- og høstprogram. Det ble gjennomført 8 styremøter. Turi (styrets sekretær) var sykemeldt i tiden april august. Kristin Kaggerud gikk ut av styret pr p g a avsluttet dr.grad og jobb og flytting til Oslo Budsjett: NOK 6324 Regnskap: NOK Årsmøte Gjennomføres innen utgangen av mars 2007 iflg. vedtektene. Innkalling utsendt i tide Budsjett: NOK 6325 Regnskap: NOK Regnskap Ha et regnskapsbyrå som leverer de tjenester som avdelingen har behov for. Er godt fornøyd med pris og kvalitet på regnskapstjenestene Budsjett: NOK Regnskap: NOK Generalsekretariatet DK Arbeide for å styrke kapasiteten ved DK. Benytte muligheter for å ta opp behovet for styrking av DK, finne gode måter å avlaste DK på. Det jobbes kontinuerlig for styrking av DK. 16

17 Relasjoner til andre Akademikerne Det har ikke latt seg gjøre å gjennomføre et møte med Akademikerne for å få til felles kurs og samhandle. Dette skyldes at det ikke har vært mulig å finne felles datoer, ikke alle var heller interessert i å få til noe samarbeide. AVDELINGENS LEDELSE Styret Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Rolf André Bohne Tomas Levin Kari Stette Magnus Hakvåg Anette Urheim Kristin Kaggerud (tom ) Anne Hegle (fom ) Leder ved DK Midt-Norge, Turi Østerlie har fungert som styrets sekretær. Med møterett i styremøter: Hovedstyret: Fagutvalget: Bygningsingeniørgruppen: Senior Forum: Yngres Forum: Studentkontaktene NTNU: Bjørn Skallerud Edd A. Blekkan Agnar Gram Arthur Nordmark Tomas Levin Kristoffer Aasland/Siri Tinnen Stjern Andre grupper Grupperinger m/egne arrangementer Bygningsing.gruppen BG Selvstendig Næringsdrivende SN Senior Forum SF Studentene SK Teknobrønnen TB Yngres Forum YF 17

18 Samarbeidspartnere Cresco DnB FLL Gjensidige Forsikring NITO NVTF Renate TroNett Venture Cup Vitensenteret Eget program Eget program Eget program REGNSKAP Driftsregnskap og balanse Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Inntekter: Kontingent Renteinntekter Sum inntekter Utgifter: Medlemmer Samfunn Organisasjon og allianser Andre kostnader Sum utgifter Resultat pr

19 BALANSE pr Eiendeler: Kundefordringer Driftsfond Bankkonti Sum eiendeler Gjeld/egenkapital: Egenkapital Tilført rekruttering ( ) Årets resultat Egenkapital Leverandører Udisp. midler lederne Kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld Styrets kommentarer til regnskapet legges frem på årsmøtet. 19

20 Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer Ytelser til medlemmer Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene Faglig utvikling Gassforum Trøndelag MNT forum P/K/S gruppene inviteres spesielt til div møter i avd. PR-stunt for realfag til alle P- gruppene (Kule Eksperimenter) Opplegg med egen konferanse i samarbeid med Tekna Nord- Trøndelag avdeling. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Dette området samkjøres med Utdanning- og yrkesmesse/rekruttering Teknobrønnen Gjennomføre 4 6 arrangement Bygningsingeniørgruppen Arrangere ekskursjon til Aure i løpet mai/juni Yngres Forum Arrangere kurs/møter for gruppen også i samarbeid med Tekna-studentene Senior Forum Gjennomføre 2-4 møter, samt teaterkveld. Samarbeide med NTNUs Pensjonistgruppe Selvstendig Næringsdrivende Bidra til at gruppen kan gi tilbud til sine medlemmer Andre medlemstilbud Andungen Barnehage Samarbeide om barnejuletrefest Bidra til gjennomføring av personalseminar og lignende Teater Julemøte arrangeres i Trøndelag teater Familiedag Vår: Festningen Høst: Vitensenteret Sosiale ad hoc arrangement Gjennomføre arrangement om tema i tiden UKA-07 UKE-kveld m/revy og sosialt samvær 1.2. Medlemsverving Studenter Bidra til verving gjennom vervepremiering etc. og samarbeid med YF Arbeidssøkende Et ikke-prioritert område pga et godt arbeidsmarked

21 2. Samfunn Teknas meninger Teknas policy Ledelse-etikk-miljø Gjennomføre minst 1 møte innen etikk/ledelse og 1 miljø-møte i samarbeid med studenter Miljøvernprisen Prisen er ikke opprettholdt Påvirkning av aktuelle hendelser Ad hoc-arrangement 2.2. Ekstern eksponering Kurs og konferanser Kurs og konferanser Innovasjon Andre prosjekter Yrke- og utdanningsmesse/rekruttering Vitensenteret FLL (First Lego League) Følge opp Teknas politiske kalender på lokalt plan. Oppdatere styremedlemmer innen fag- og ledelseskurs/konferanser. Tilby minst 2-4 kurs fra Teknas medlemskole til medlemmene. Støtte Start/Mixer grupper, samt tilby Venture Cup arrangement. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK *Y&Umesse deltakelse i januar i samarbeid med studenter og NITO og Renate. *Oppstart av ny Rådgiverkonferanse *Leksehjelp til foreldre i realfag Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Bidra til midler for gjennomføring av Vitensenterets 10 års jubileum. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK *Gjennomføre regionale finale med et mål om økning fra lag. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK *Utarbeide eget FLL-lærehefte. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK *Arrangere FLL-Temadag Samfunnskontaktmidler 2007: NOK

22 Matematikksekk og meis Sende ut tilbud til skoler og barnehager loddtrekning TroNett TroNetts program sendes ut til avdelingens kvinnelige mdlemmer, for å gi et tverrfaglig tilbud Nettsider Lokal IT-drift Pkt. Nettsider og utstyr slås sammen til ett pkt. 3. Organisasjon og allianser Tillitsvalgte Skolering Opplæring av tillitsvalgte Ref. pkt Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Styreseminar 3.2. Teknas interne organisasjon Samarbeid mellom avdelingen og lokale Teknagrupper Arthur-prisen Carl Schulz-fond Styrearbeid Årsmøte Regnskap 3.3. Generalsekretariatet DK Koordinere samarbeid Midt- Norge samarbeide gjennom lokale og sentrale møter Møteplass 2007 er bl a Hovedstyrets møterunde april og Forberedende R-møte mai/juni Inviteres til felles julemøte En evt. pris vil bli delt ut på jul- /teaterkvelden Annonsere møte som tradisjonelt arrangeres i november gjennom Trondhjems Polytekniske Forening Fullføre oppsatt handlingsplan innenfor budsjett-rammer. Gjennomføres innen utgangen av mars 2007 Midt-Norge Regnskap leverer tilfredsstillende tjenester. Fremdeles å arbeide for å styrke kapasiteten, ref. bl a pkt Relasjoner til andre NITO Fortsette samarbeid gjennom Teknobrønnen, Y&U-messer Andre Fortsette samarbeid med NHO, Renate, Gjensidige, TroNett

23 VEDTEKTSENDRINGER Tekna Trondheim avdelings vedtekter Gammel tekst Ny tekst 4.4. Revisors og desisorenes beretning 4.4. Desisorenes beretning inkluderer revisjon av regnskap 3.1. Avdelingens medlemmer er forpliktet til 3.1. Beholdes med gammel tekst å påta seg verv som etter vedtektene blir pålagt dem av avdelingen eller foreningen. De har imidlertid rett til å nekte gjenvalg i så lang tid som de har fungert i samme verv Avdelingens medlemmer er forpliktet til Foreslås tatt ut ref å påta seg verv som etter vedtektene blir pålagt dem av avdelingen eller foreningen. De har imidlertid rett til å nekte gjenvalg i så lang tid som de har fungert. 6. Grupper 6. Grupper Medlemmer innen avdelingen kan med Medlemmer innen avdelingen kan med samtykk fra avdelingsstyret og Teknas samtykk fra avdelingsstyret og Teknas Hovedstyre danne grupper. Jfr. Teknas lover Hovedstyre danne grupper. Jfr. Teknas lover 3 nr 6. 3 nr 6. Følgende grupper er etablert i avdelingen: Bygningsingeniørgruppen Yngres Forum (YF) Senior Forum (SF) Forum for arbeidsledige Selvstendig Næringsdrivende 23

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012.

En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold. På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012. En rapport levert av Næringssenteret I Vestfold På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune Februar 2013 FLERKULTURELLE ETABLERERE - 2012 Årsrapport INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 2 ETABLERERKURS PÅ INTRODUKSJONSPROGRAMMET...

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer