Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. NB! Det blir en pause i formannskapets møte mellom kl i forbindelse med møte i generalforsamlingen for Sølve AS. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 110/12 12/846 TERTIALRAPPORTERING TERTIAL 111/12 12/35 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 112/12 11/176 OPPTUR SØNDRE LAND - TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV MARKEDSUNDERSØKELSE PUR PLAST AS 113/12 12/845 ETABLERERTILSKUDD - HÅVARD EVENSEN 114/12 12/825 KOMMUNAL STØTTE TIL DE POLITISKE PARTIENE FOR PERIODEN /12 10/1511 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FORTAU FV 247 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 116/12 11/598 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING FRA GRUNNEIENDOM GBNR 78/2 OG 3 117/12 11/1120 DELING AV GRUNNEIENDOM - TIDLIGERE FESTETOMT 1 UNDER GBNR. 84/4 118/12 12/492 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 25/60 119/12 12/688 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 43/3,8,19,90 120/12 12/677 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GBNR. 38/12 121/12 12/669 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 38/12 122/12 12/220 BRUDD PÅ KONSESJONSVILKÅR - HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 123/12 12/804 ORGANISERING OG OPPNEVNING AV ROVVILTLAG 124/12 12/54 SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN /12 11/1632 SØKNAD OM SALGSBEVILLINGER FOR PERIODEN

3 126/12 12/424 VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN /12 12/287 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN /12 12/204 VALG AV MEDDOMMERE TIL VESTOPPLAND OG SØR- GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN /12 12/612 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN /12 12/618 VALG AV FORLIKSRÅDMEDLEMMER OG FORMANN FOR PERIODEN /12 12/57 REFERATSAKER FORMANNSKAPET MØTE DEN Hov, den Terje Odden ordfører Knut Viset kontorsjef

4 Sak 110/12 TERTIALRAPPORTERING TERTIAL Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 12/846 Saksnr.: Utvalg Møtedato 110/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr. 30. april Kommunestyret godkjenner revidert investeringsbudsjett for 2012 og godkjenner nytt låneopptak på kr ,- for å finansiere økningen i revidert investeringsbudsjett. Vedlegg: Tertialrapport for 1. tertial Bakgrunn: I henhold til kommunens økonomireglement skal det legges fram en tertialrapport for 1. og 2. tertial hvert år. Vurdering av kommunens økonomiske stilling og status i forhold til budsjett og handlingsprogram framgår av dokumentet. Tertialrapporten inneholder også revidert investeringsbudsjett, som det er gjort rede for i dokumentet. De mest vesentlige endringene i revidert investeringsbudsjett er ny vannledning Granum Monsestuen på 2,0 mill., og ny biorotor på Hov Vannverk på 2,0 mill.. Dette innebærer at det må foretas et nytt låneopptak på kr ,- for å finansiere endringene. Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner foreliggende tertialrapport pr. 30. april Rådmannen anbefaler videre at kommunestyret godkjenner forslag til revidert investeringsbudsjett, samt at kommunestyret godkjenner økt låneopptak på kr ,- for å finansiere de nødvendige investeringsbehov. Side 4 av 80

5 Sak 111/12 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Saksbehandler: Randi Marta Berg Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/35 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/12 Kommunestyret /12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner de 7 tjenesteavtalene som er framforhandlet mellom kommunen og SI. 2. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 2/12 Behandling: Manglende vedlegg vedr. samarbeidsrutinene 1 3 ble utdelt i møtet. Representanten Gerd Myklebust Wang (Felleslisten/KrF) reiste spørsmål vedr. ansvarsforhold for utskrivingsklare pasienter, og om dette er godt nok ivaretatt i den foreliggende avtalen. Rådmannen gjorde oppmerksom på at avtalen i denne omgang vil kun gjelde for ett år, og at en legger til grunn at dette spørsmålet vil bli vurdert i løpet av denne perioden. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner avtalen som er framforhandlet mellom kommunen og SI som består av overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Side 5 av 80

6 Sak 111/12 2. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: a. Kommunestyret vedtar avtalen (alle tre nivåene) i tråd med frister i loven. b. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen c. Rådmannen signerer tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. d. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Vedlegg: Tjenesteavtale nr 2, nr 4, nr 7, nr 8, nr 9 og nr 10. Bakgrunn: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trådde i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og Sykehuset Innlandet HF (SI). Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF har delegert til Sykehuset Innlandet HF (SI) å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Side 6 av 80

7 Sak 111/12 Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor SI. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom SI og kommunen Fylkesstyrene i KS Hedmark og KS Oppland har i felles møte, etter initiativ fra kommuner, vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og SI. Gruppa har bestått av rådmann Tor Arne Gangsø, Vågå kommune (leder), prosjektleder Harald Sveum, Lillehammer kommune, kommunalsjef Lars Erik Hermansen, Ringsaker kommune og prosjektleder Roy Heine Olsen, Elverum kommune. Mary-Ann Bakos, Tynset, medlem fra administrativt samarbeidsutvalg har deltatt i gruppa. KS Hedmark og Oppland har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og SI skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor SIs opptaksområde. Partene var enige om at Brukerutvalget i SI skulle ivareta brukerrepresentasjonen i forhandlingene. Brukerutvalget har deltatt i forhandlingsmøtene. Forhandlingsgruppa har i forhandlingene om de 7 siste tjenesteavtalene hatt 4 møter med SI, og det er enighet om vedlagte forslag til avtaletekst for behandling i hvert kommunestyre og i styret for SI. I arbeidet med de siste 7 avtalene har forhandlingsutvalget gjennomført 2 møter hvor kommunene har fått informasjon om arbeidet, og hvor de har hatt mulighet til å gi sine innspill. I tillegg har det vært gjennomført 3 innspillsgrupper: 1. Kommunal innspillgruppe- der ulike og aktuelle faggrupper knyttet til innholdet i disse tjenesteavtalene ble invitert til å gi forhandlingsgruppen innspill på de alle viktigste områdene, sett fra kommunalt perspektiv 2. Kommunale og sykehusansatte fagpersoner som sammen ga innspill på de viktigste forhold sett fra et samlet faglig perspektiv 3. Ledere for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede som fikk informasjon om arbeidet, og som ble invitert til å gi sine innspill fra brukernes perspektiv. Side 7 av 80

8 Sak 111/12 Samarbeidsavtalen SI og de 49 kommunene i opptaksområdet har allerede overordnet samarbeidsavtale og de 4 første tjenesteavtalene er på plass. Samarbeidsavtalen mellom SI og kommunene i Hedmark og Oppland er med disse 7 tjenesteavtalene komplett. Avtalen er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser for avtalepartene. Tjenesteavtale nr. 1,3,5 og 11 er i tillegg til overordnet samarbeidsavtale allerede fremforhandlet. Informasjon om de siste 7 tjenesteavtalene: Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester Tjenesteavtale nr. 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Avtalens struktur er slik at den enkelte kommune må inngå en lokal tilleggsavtale med SI etter Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp tilbud. Formålet med dette tilbudet er på den ene siden å utvikle et like godt eller bedre tilbud om øyeblikkelig hjelp til innbyggerne, mens den på den andre side skal bidra til å redusere behovet for innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer å vurdere hva slags tilbud pasienten trenger, og utfra dette enten sørge for at slik tilbud blir gitt i kommunen eller at pasienten blir henvist videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. Denne vurderingen skal gjøres av mediskfaglig kyndig person (lege). Plikten følger av lovens 3-5 tredje ledd som lyder:«kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenesten til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg til.» Tjenesteavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale nr. 7- Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr. 8 Samarbeid om svangerskap-, fødsel og barselomsorg. Her har SI et særskilt ansvar, og det er derfor utarbeidet en tilleggsavtale som skal sikre faglig forsvarlig og helhetlig følgetjeneste for gravide i kommunen i de tilfelle det er lang avstand til fødeavdeling. Denne tilleggsavtalen vil derfor ikke være aktuell for alle kommunene, og er ikke aktuell for Søndre Land. Side 8 av 80

9 Sak 111/12 Tjenesteavtale nr. 9-Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 10- Samarbeid om forebygging Avtalens varighet Det er enighet om behov for full gjennomgang og revidering av overordnet avtale og alle tjenesteavtalene før utgangen av januar Dette skyldes at samhandlingsreformen er en retningsreform, at partene har hatt kort tid for gode prosesser for utforming av avtaleteksten og at en rekke viktige forskrifter ennå ikke er klare. Det foreslås en kort virkningstid, til Evaluering: Hele avtalestrukturen har vært et forhandlingsarbeid, og i perioden oktober 2011 til juni 2012 har det vært fremforhandlet overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler. Det er derfor særdeles viktig at det legges opp til en evalueringsprosess som fanger opp eventuelle utilsiktede konsekvenser av avtalene. Evalueringsprosessen vil derfor involvere både sentrale fagpersoner både fra SI og kommunene, i tillegg til brukerrepresentanter og tillitsvalgte. Denne prosessen vil starte opp tidlig på høsten og være ferdig slik at kommunene kan inngå nye reviderte avtaler. Parallelt med evalueringen vil det legges opp til å utarbeide rutiner knyttet til hver enkelt tjenesteavtale. Det blir viktig å få på plass en felles mal for tjenesterutinene slik at de blir enkle å forholde seg til. Rutinene vil bli utarbeidet av fagpersoner representert fra partenes ulike miljø, for fagpersoner i de samme miljø. Slik at også dette er på plass til De eksisterende rutinene vil også bli tilpasset ny mal knyttet til den enkelte tjenesteavtale. Overordnet samarbeidsutvalg vil ha ansvaret for fremdrift og ferdigstillelse i tråd med intensjonen. Vurdering: Vedtak og delegasjon Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Følgende foreslås: 1. Kommunestyret vedtar avtalen i tråd med frister i loven. 2. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Side 9 av 80

10 Sak 112/12 OPPTUR SØNDRE LAND - TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV MARKEDSUNDERSØKELSE PUR PLAST AS Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapet innvilger kr ,- fra det kommunale næringsfondet til Pur Plast AS for gjennomføring av markedsundersøkelse som vil dokumentere brukerresultater som kan brukes i forbindelse med videre produktutvikling og i forbindelse med lansering av stolen i markedet. Næringsfondets saldo pr er kr ,18 og reduseres da til kr , % av beløpet vil bli utbetalt ved oppstart av tiltaket. Resterende beløp utbetales ved prosjektets slutt, hvor det og vil foreligge et regnskap for disponeringen av midlene. Vedlegg: Prosjekt aktiv sitting - Pur Plast Bakgrunn: I handlingsplanen til Opptur 2012 er det prioritert å gjennomføre prosjektet SMB-Utvikling for å stimulere til flere konkrete utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv. Det er et mål å øke antall arbeidsplasser ved å gjennomføre utviklingstiltak i eksisterende næringsliv, samt være med å sikre eksisterende arbeidsplasser. Det er ønskelig å øke antall arbeidsplasser med innen utgangen av 2015 gjennom SMB-utvikling. Positiv signaleffekt, og konkrete utviklingsprosjekter leder til at flere bedrifter ønsker å sette i verk sine utviklingsprosjekter. Forstudie er godt i gang og denne fasen skal etter planen skal ferdigstilles til 1. juli, hvor forprosjektet således i gangsettes og løper til mars Pur Plast AS Pur Plast AS er blant de 20 bedriftene som er tatt med i forstudie, og er en klar kandidat til forprosjektet. Pur Plast AS har med utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge, og i tett samarbeid med Balans Management utviklet aktiveringsprodukter; brett og stol. Stolen er utstyrt med et Side 10 av 80

11 Sak 112/12 behagelig sadelsete og er forankret til et vippebrett med regulerbar gassylinder. Denne vippefunksjonen fører til at bruker av stolen automatisk vil trene rygg- og magemuskler. Man kan derved unngå de belastninger en statisk, stillesittende hverdag kan gi. Pur Plast AS ønsker nå å innhente brukererfaringer, for med det å kunne dokumentere effekt av aktiveringsproduktene. Et større forskningsprosjekt er i gang i samarbeid med SINTEF og Innovasjon Norge på andre kunde og sektorsegmenter, men det er og ønskelig å ta tak i den tidlige fasen for brukere av stolen, og gjennomføre brukertester i skolesegmentet. Skoledagen krever høy konsentrasjon, og elevene blir gjerne slitne og ukonsentrerte mot slutten av en skoletime/skoledag. Man ønsker å finne ut om aktiv sitting har noe å si for utholdenheten. Mye forskning viser at det er i tidlige år grunnlaget for god fysikk blir lagt. I tillegg viser nå trendene at barn blir veldig stillesittende, ikke bare i skoletiden men også på fritiden. Denne inaktiviteten kan senere i livet føre til fedme, muskel- og skjelettplager og feil holdning (sittestilling). Det er ønskelig å teste ut deler av skolesegmentet, både barneskole, ungdomsskole og videregående skole, og Pur Plast AS ønsker å benytte 50 stoler i denne skoletesten. Det vil bli utarbeidet en beskrivelse av stolens funksjoner samt et enkelt spørreskjema som utfylles etter endt testperiode. Hensikten med testen er å få dokumenterte brukerresultater som kan brukes i forbindelse med videre produktutvikling og i forbindelse med lansering av stolen i markedet. Det er viktig å dokumentere effekt, og peke på kombinasjonen aktiv sitting/konsentrasjon. Pur Plast AS er ikke i stand til å bruke mer ressurser uten tilførsel av tilskuddsmidler for gjennomføring av testen, da Pur Plast AS har brukt store ressurser på selve utviklingen av stolen (dette kan og leses utfra regnskapet), og trenger nå økonomisk bistand til fremstillingen og presentasjonen av disse. Vurdering: For mange av deltakerne vil det være avgjørende og få tilskudd til gjennomføringen av de mulighetene som kommer frem under SMB-utvikling prosjektet. Rådmannen ser det som svært viktig at Søndre Land kommune nå støtter opp og legger til rette for dette, og man kan forvente at flere slike søknader vil komme etter hvert som prosjektet gjenomføres. Da Pur Plast AS ikke har nok ressurser til og finansiere dette alene, anbefaler rådmannen at Pur Plast AS får tilskudd av det kommunale næringsfondet til å gjennomføre en markedsunderøkelse som gjør det mulig å dokumentere brukerresultater som vil brukes i forbindelse med videre produktutvikling, samt i forbindelse med lansering av stolen i markedet. Side 11 av 80

12 Sak 112/12 Pur Plast AS får utbetalt 75 % av tilskuddet ved oppstart av tiltaket, og resterende beløp blir utbetalt når det foreligger sluttrapport av tiltaket med tilhørende regnskap for disponering av midlene. Side 12 av 80

13 Sak 113/12 ETABLERERTILSKUDD - HÅVARD EVENSEN Saksbehandler: Gro Ryum Bråthen Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 12/845 Saksnr.: Utvalg Møtedato 113/12 Formannskapet Innstilling: Håvard Evensen innvilges støtte på kr i forbindelse med etableringen av sitt rørlegger firma Rørlegger Håvard Evensen, org. nr Tilskuddet finansieres via det kommunale næringsfondet. Næringsfondets saldo reduseres fra kroner ,18 til kr ,18. Vedlegg: Ingen Bakgrunn: Håvard Evensen sendte inn en søknad om etableringstøtte datert , da han på dette tidspunktet var i gang med å etablere sin egen virksomhet her i kommunen. Denne saken har dessverre aldri blitt behandlet og søker har nå kommet tilbake og purret opp saken. I søknaden datert søker Håvard Evensen om økonomisk støtte til utlegg i forbindelse med etableringen av sitt firma, og oppgir følgende utlegg: Oppstartskostnader Servicebil = kr ,- (eksl. mva) + innbetalt engangs avgift = kr ,- ( eksl. mva.) sum servicebil eksl. mva. = kr ,- Verktøy servicebil = kr ,- eksl. mva. Takstativ servicebil = kr. 4000,- eksl. mva. Oppstart/registrering hos Visma (regnskapsbyrå) ca. kr. 5000,- eksl. mva. Side 13 av 80

14 Sak 113/12 Profilering av servicebil = kr. 4000,- eksl. mva. Registrering brønnøysundregistrene = kr ,- eksl. mva. Pc/printer = kr ,- eksl. mva. Arbeidstøy = kr. 2000,- eksl. mva. Sum oppstartskostnader = kr ,- eksl. mva. Administrasjonen har tatt kontakt med søker og opplyst om at bil med tilbehør ikke faller inn under etableringstøtte. Vurdering: Formannskapet har tidligere innvilget etablererstøtte i størrelses orden og på bakgrunn av tidligere innarbeidet praksis og behandling av tilsvarende saker foreslås det at Evensen innvilges støtte på kr i forbindelse med etableringen av sin rørleggerforretning. Side 14 av 80

15 Sak 114/12 KOMMUNAL STØTTE TIL DE POLITISKE PARTIENE FOR PERIODEN Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 12/825 Saksnr.: Utvalg Møtedato 114/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at ordningen med kommunalt støtte til partiene/gruppen fordeles med 10% andel til lokalpartiene/gruppene som er representert i kommunestyret uavhengig av antall kommunestyrerepresentanter, og 90% andel til lokalpartiene/grupene som er representert i kommunestyret beregnet utfra antall kommunestyrerepresentanter for det enkelte parti/gruppe. 2. Den totale kommunale støtten til lokalpartiene/gruppene fastsettes til kr per år for perioden Beløpet fordeles med kr i samlet stemmeuavhengig støtte for lokalpartiene/gruppene som er representert i kommunestyret dvs. kr 833 per parti/gruppe, og kr i samlet støtte for det enkelte lokalparti/gruppe utfra fordelingen av antall kommunestyrerepresentanter for det enkelte parti/gruppe med kr per representant. Vedlegg: Brev av fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vedr. tolkning av partilovens bestemmelser om støtte til folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner Som uttrykte vedlegg til saken følger: Partilovens kapittel 3 Finansiering av politiske partiers organisasjoner og folkevalgte grupper Bakgrunn: I henhold til partilovens 10 vedr. offentlig støtte til de politiske partiene, er det kommunen som er ansvarlig for å finansiere de folkevalgte gruppene i kommunestyret for den enkelte kommunestyreperiode. Side 15 av 80

16 Sak 114/12 I den forrige kommunestyreperioden, vedtok kommunestyret i møte , sak 25/06 følgende: 1. Kommunestyret vedtar at ordningen med tilskudd til politiske partier videreføres i samsvar med gjeldende bestemmelser i Partiloven. 2. Tilskudd gis som gruppestøtte (per parti/gruppe i kommunestyret) og representantstøtte (per kommunestyrerepresentant) 3. For 2006 fastsettes støtten slik : Gruppestøtte kr Representantstøtte kr Formannskapet gis fullmakt til å regulere den årlige støtte i samsvar med prisveksten i budsjettet. Formannskapet vedtok i møte den , sak 103/08 at de fastsatte satsene som ble vedtatt i kommunestyresak 25/06 skulle opprettholdes. Det ble lagt til grunn at dette vedtaket ble gjort gjeldende for hele forrige kommunestyreperiode. Rådmannen ble gitt fullmakt til å foreta beregning og utbetaling. Med dette fremmes det sak om fastsetting av kommunal støtte til de politiske partiene for inneværende kommunestyreperiode. Vurdering: Etter endringene i partiloven vedr. offentlig støtte til de politiske partiene som ble vedtatt i 2005, er det fylkesmannen som administrerer de statlige tilskuddsordningen til partiene, mens kommunene selv er ansvarlig for å bevilge støtte for de politiske partiene/gruppene som er representert i kommunestyret for den enkelte periode. Det har i den forbindelse vært flere avklaringsrunder mellom enkelte kommuner og departementet vedr. innretningen av det kommunale tilskuddet. Den kommunale offentlige støtten er todelt, og består av en faktor knyttet til det enkelte lokallagspartiet/gruppe som er valgt inn i kommunestyret, samt en faktor knyttet til antall representanter som er valgt inn fra det enkelte partiet/gruppen. Diskusjonen har her gått på forholdet mellom disse to faktorene. I brev av fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (jfr. vedlegg), er det vist til at dette spørsmålet har vært til behandling i den sentrale partilovnemnda. Departementets tolkning av partilovnemndas behandling av dette spørsmålet, innebærer en maksimal grense for hvor mye av den kommunale støtte til de enkelte partiene/gruppene som kan unntas fra forholdsmessigprinsippet, dvs. være stemmeuavhengig. Denne grensen (støtten til det enkelte parti/gruppe) kan ikke være høyere enn 20% av totalt bevilget støtte. Videre tolker departementet partilovsnemndas vurdering at stemmeuavhengig støtte opp til 10% av den totalt bevilgede støtten, kan avgjøres ved simpelt flertall i kommunestyret. Stemmeuavhengig støtte opp til 20% av den totalt bevilgede støtten, vil da kreve enstemmighet i kommunestyret. Side 16 av 80

17 Sak 114/12 På prinsipielt grunnlag tilrår rådmannen at andelen av den stemmeuavhengige støtten som bevilges til partiene/gruppen ikke bør overstige 10% av den samlede støtten, dvs. en fordeling på 10% som stemmeuavhengig støtte til partiene/gruppene, og at 90% av støtten fordeles mellom partiene/gruppene med bakgrunn i antall kommunestyrerepresentanter som er valgt for det enkelte parti/gruppe. I forrige periode ble det totalt bevilget kr per år i støtte til partiene/gruppene, herav kr i direkte partistøtte uavhengig av antall kommunestyrerepresentanter. Dette tilsvarer da at hele 34% av det totale tilskuddet ble bevilget til partiene/gruppene uavhengig av antall kommunestyrerepresentanter, noe som altså da er i strid med den tolkningen som er gjort i ettertid. I kommunestyrets vedtak fra (pkt. 4), er det lagt til grunn at formannskapet kan justere støtten i samsvar med prisveksten i budsjettet. Veksten i brutto driftsutgifter for perioden , er på hele 16,6%. Rådmannen finner det både urimelig og ulogisk at det er prisveksten i budsjettet som skal legges til grunn for justeringen av støtten til de politiske partiene. Det vil etter rådmannens vurdering være mer riktig å bruke endringene i konsumprisindeksen som grunnlag for slik justering i tråd med gjeldende praksis innen andre områder, som for eksempel tilskudd til lag og foreninger. Endringen av konsumprisindeksen for perioden utgjør 9,95% økning, dvs. avrundet utgjør veksten om lag 10%. Rådmannen anbefaler derfor at det totalt bevilgede beløpet på kr per år i forrige periode, økes med 10% til kr (avrundet) per år for perioden I tråd med den praksisen som tidligere er etablert, foreslår rådmannen at det ikke foretas noen årlig justering av tilskuddet. Med utgangspunkt i det som rådmannen har redegjort for ovenfor, anbefaler da rådmannen at 10% av dette beløpet, dvs. kr 5.000, fordeles likt mellom de aktuelle partiene/gruppene, og at kr fordeles til partiene/gruppene forholdsmessig etter antall kommunestyrerepresentanter dvs. tilsvarende et beløp på kr per representant. Med utgangspunkt i at det er seks partier/grupper som er representert i kommunestyret, tilsvarer dette en årlig partistøtte på kr 833,- for det enkelte lokallags parti/gruppe. Arbeiderpartiet vil i tillegg få utbetalt en årlig støtte på kr i forhold til antall kommunestyrerepresentanter, Høyre vil få utbetalt kr 5.400, Felleslista mellom Venstre//KrF/SP kr 9000 (fordeles mellom partiene selv), SV kr 3.600, Bygdelista kr og FrP kr Side 17 av 80

18 Sak 115/12 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FORTAU FV 247 Saksbehandler: Tore Stenseng Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1511 Saksnr.: Utvalg Møtedato 115/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: I henhold til Plan- og bygningslovens vedtar Kommunestyret reguleringsplan for fortau langs fv 247 mellom Hov og Rådyrvegen med kart og bestemmelser datert og gir samtykke til redusert fartsgrense fra 60 til 50 km/t på strekningen mellom Rådyrvegen og Nordbergvegen. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. Plan- og bygningslovens 1-9. Vedlegg: Trykt og sendt ut: Statens Vegvesens merknadsbehandling. Kart med bestemmelser (A3). Ikke trykt og sendt ut: Planbeskrivelse. Innkomne merknader. Bakgrunn: Etter at fortauet langs Sliperilinna i Fall ble etablert, har fortau og/eller gang- og sykkelveg fra Hov og opp til Rådyrvegen, og langs Lausgardsvegen inn til idrettsplassen, vært det høyest prioriterte tiltaket i kommunens trafikksikkerhetsplan. Formålet med reguleringsplanen og prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende på den aktuelle strekningen. I løpet av arbeidet med planen er det i samråd med kommunen besluttet å avvente strekningen langs fv. 130 fra Hov stasjon til idrettsplassen på grunn av manglende avklaring av Valdresbanens framtid: På et tidspunkt i 2009 lå det an til at Jernbaneverket (JBV) ville anbefale Stortinget å legge ned Valdresbanen. Statens vegvesen varslet oppstart av planarbeidet med gang/sykkelveg i september I november 2010 kom en rapport fra JBV og Statens Landbruksforvaltning (SLF) om å få mer Side 18 av 80

19 Sak 115/12 av landets tømmer over på bane. Rapporten konkluderte med at strekningen Eina Dokka skulle utredes nærmere. På forespørsel fra kommunen så sent som i mai 2012, er det fortsatt knyttet usikkerhet til dette. Fra SLF henvises det til at JBVog aktørene i skogbruket må utrede, men det blir ikke sagt noe om når. Vegvesenet har arrangert åpne infomøter i Hov ved varsel om oppstart og i forbindelse med det offentlige ettersynet. Planforslag, uten grenen inn langs fv.130, lå til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn 9 merknader til planforslaget. Vegvesenets behandling av merknadene har ført til følgende endringer: Reguleringsbestemmelsenes 6 Områdebestemmelser endres og følgende setning tas inn i bestemmelsen: Dyrka mark skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand. Gang- og sykkelveg langs jordet fra Nordbergsvegen til Rådyrvegen er endret til fortau. Driftsavkjørsel (jordbruket) fra Nordbergsvegen er lagt inn i planen. Endringen fra gang- og sykkelveg til fortau fordrer at 50 km/t-sonen forlenges oppover med de ca 320 meterne fra Nordbergsvegen til og med krysset ved Rådyrvegen. Vegvesenet ber om en tilbakemelding fra kommunen på fartgrenseendringen innen 11.juni. Ellers til orientering: Etter vedtak i Kommunestyret starter Vegvesenet arbeidet med grunnervervs-avtaler med berørte grunneiere. Kommunen ønsker at klausulering knyttet til kommunalt VA tas inn i disse avtalene, men det er så langt ikke avklart om dette kan kombineres, eller om kommunen må lage egne avtaler. Planlagt anleggsstart for Vegvesenet er vår/sommer I forkant av dette skal kommunen gjøre anleggsarbeidet med VA-anlegg langs traseen, slik at dette er ferdig innen Vegvesenet starter. Planlagt anleggsstart for kommunalt VA er januar Vurdering: Det er foretatt et omfattende forarbeid der ulike praktiske løsninger er vurdert. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen. Forholdene der vegen krysser jernbanen har vært en utfordring: Vanskelig sving for biler som kommer ned fv 247. Hellingen er for stor til at nordgående buss kan stoppe andre steder enn ved jernbanelinjen. Krav til universell utforming er ivaretatt så langt det er mulig i det gjeldende terrenget. Merknader fra berørte er tatt hensyn til så langt det er mulig innenfor rammen som målet med prosjektet gir. Endringen til nedsatt fartsgrense og fortau (kontra 3m grøft og gang- og sykkelveg) på den øvre delen virker fornuftig både med hensyn til praktisk trafikksikkerhet og til jordvern. Kommunen bør gi tilbakemelding om at senket fartsgrense fra 60 til 50 km/t fra og med krysset ved Rådyrvegen og ned til dagens 50-sone (ved Nordbergvegen) kan iverksettes. Side 19 av 80

20 Sak 115/12 Kommunestyret bør vedta reguleringsplanen slik den foreligger med de endringer som Vegvesenet har gjort i forbindelse med merknadsbehandlingen. Side 20 av 80

21 Sak 116/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING FRA GRUNNEIENDOM GBNR 78/2 OG 3 Saksbehandler: Tore Stenseng Arkiv: GBNR 78/2 Arkivsaksnr.: 11/598 Saksnr.: Utvalg Møtedato 116/12 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 m) samt jordloven 9 og 12 og gjeldende delegasjonsreglement, gir Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner fradeling av en fritidsparsell på inntil 3,5-4,0 dekar fra eiendommen Engen øvre i Søndre Land, GBNR 78/2. Parsellen omfatter tun med eksisterende bebyggelse og inntil 1,0 daa dyrket mark, og skal i nordøst grense inntil traseen for framtidig adkomst til de fire fritidseiendommene nord for parsellen. Tomtegrensen ute på dyrka mark merkes av landbruksfaglig saksbehandler i felt før oppmåling. Den nye fritidseiendommen må sikres tinglyst vegrett på Brennengvegen. Vedlegg: Vedlegg 1 Oversiktskart Vedlegg 2 Gårdskart m/arealoversikt Vedlegg 3 Avgrensning av omsøkt areal m/flyfoto Bakgrunn: Eiendom: GBNR 78/2 Søker/hj.haver: Jørn Fredrikstad Søker om: Fradeling av tun med eksisterende bebyggelse Areal: Ca m 2 (viser seg å være litt mindre, jfr nederst i saken) Beliggenhet: Ved Brendengen øvre landbrukseiendom og etablert hyttefelt på toppen av hytteveg mot Trevassåsen Planstatus: LNF-område i kommuneplanens arealdel, 2001 Side 21 av 80

22 Sak 116/12 Søkers begrunnelse for søknad om fradeling og dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser: Søker overtok eiendommen Engen øvre, GBNR 72/2, etter sine besteforeldre i I 2000 overtok søker eiendommen Engen nedre, GBNR 72/3, av sin far. Eiendommene drives som én landbruksenhet. Søker er skogsinteressert og har, med bistand fra sin far, tatt ut alt virke siden han overtok. Han har nødvendig skogsutstyr og maskiner for å kunne fortsette med det. Søker ervervet i 2010 den konsesjonsfrie landbrukseiendommen Sørum, GBNR 67/60 i Fall. Våningshuset her er i ferd med å pusses opp og søker skal bosette seg der. Ervervet av Sørum har aktualisert fradeling av tunet på eiendommen Engen øvre, GBNR 78/2. Gårdskart viser at fulldyrka areal er ca. 30 dekar, mens skogarealet (både bnr 2 og 3) er ca. 400 dekar, hvorav noe over halvparten er skog av høy/middels bonitet. Siden det dyrkede arealet er lite og tungdrevet (bratt), mener søker at eiendommens ressursgrunnlag ligger i skogen. Han mener dagens bosettingsmønster og utviklingen i landbruket gjør det lite sannsynlig at noen vil bosette seg fast på eiendommen, som i tillegg har en meget krevende atkomst, særlig vinterstid. Nær tunet ligger i dag hele 12 fritidseiendommer. Søker mener derfor at fradelingen det søkes om vil være et naturlig tilskudd til den etablerte bruken av området. Det ble i første omgang søkt om fradeling av en parsell på ca. 20 dekar, inkludert ca. 14,3 dekar dyrka mark, slik at eiendommen også vil egne seg til hobbyjordbruk. Søker mente dette ville ha positiv verdi også sett fra et jordvernhensyn. Samtidig ville eiendommen være konsesjonsfri etter gjeldende regler. Resterende jordbruksareal kan alternativt leies ut/selges som tilleggsjord for mulige interesserte. Den 22. august 2011 ble det gjennomført en befaring på eiendommen, hvor søker, søkers advokat, saksbehandler og skogbrukssjefen var til stede. Det ble sett på alternative løsninger og i ettertid har søker valgt å korrigere søknaden til å gjelde tunet med naturlig arrondert tomt. Dette er vist i vedlegg 3. Nabomerknad fra Erik Brænden, datert Han har tatt kontakt med søker for å vise interesse for å kjøpe eiendommen i sin helhet (både bnr 2 og bnr 3). Han driver aktivt jord- og skogbruk på naboeiendommen, GBNR 78/1. Han ønsker større enheter og ser på dette som en god og rasjonelle måte å drive jorda på, da eiendommene ligger inntil hverandre og halve atkomstvegen eies av han. Både 78/2 og 78/3 har tidligere tilhørt gnr 78 bnr 1. Til orientering vil han vise til tilsvarende delingssak i Østre Toten nylig, der fikk de verken fradele jorda eller holde tilbake skogen. Han tror vi må tenke store enheter i framtida, rasjonalisering og bærekraftig jordbruk, og ikke la hobbybrukere på dekar komme til. Det tror han ingen er tjent med. Side 22 av 80

23 Sak 116/12 Nabomerknad fra Arne Mork, datert Som eier av fritidseiendommen gbnr 78/32 og 36 protesterte han mot de foreliggende planer. Dette gjaldt den første søknaden (ca 20 daa). Etter at søknaden ble endret berøres ikke adkomsten til Morks fritidseiendom av saken. Søkers kommentar til nabomerknadene. Søker ønsker ikke å gjøre endringer i søknaden som følge av innspillet fra Erik Brænden. Når det gjelder brev fra Arne Mork så er altså saken endret slik at hans vegrett ikke berøres av fradeling av omsøkt areal. Vurdering: Søker ønsker å dele fra en fritidseiendom bestående av tunet med bebyggelse samt noe dyrka mark fra Engen øvre, GBNR 78/2. Tiltaket krever behandling etter både plan- og bygningsloven (pbl) og jordloven. Fradeling til bolig- eller fritidsboligformål i LNF-områder er ikke tillatt, jf bestemmelsene knyttet til kommuneplanens arealdel. I disse områdene skal det tas spesielt hensyn til landbruk, natur, friluftsliv, kulturlandskap og vassdrag. Tiltaket krever derfor dispensasjonsbehandling, jf pbl Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen det dispenseres fra er som sagt deleforbudet i kommuneplanens LNF-områder. Det legges vekt på at fradeling og utbygging skal skje i samsvar med godkjent reguleringsplan, men det kan i noen tilfeller dispenseres for enkelttomter. Lovens formål er blant annet å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. I tillegg skal fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Etter befaring på eiendommen og etter at søknaden ble redusert til å gjelde tunet med naturlig avgrenset tomt, mener administrasjonen at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser er til stede. Landbrukseiendommen har en slik beliggenhet (vanskelig veg, bratte jorder) at det er urealistisk å tenke seg at noen vil bosette seg der fast og drive eiendommen som en fullverdig landbrukseiendom. Jorda har de senere årene vært leid ut Side 23 av 80

24 Sak 116/12 til naboer, og det vil den også bli i framtida. Eventuelt kan den på et tidspunkt selges til nabobruk. Ny fritidsparsell vil ligge nært flere andre fritidseiendommer. Det er ingen fast bosetting på eller rundt Engen øvre og Engen nedre. Jordlovens bestemmelser: Deling av landbrukseiendom kan ikke skje uten samtykke fra landbruksmyndighetene etter jordloven 12. Formålet med delingsforbudet er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. Formålet med delingsbestemmelsene må også ses i sammenheng med formålet i jordloven: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Samtykke til deling kan gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi, jf. jordlovens 12. Videre heter det at det bl. a. skal tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessig ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer som ligger til grunn for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensyn til kulturlandskapet. Rundskriv M-4/2003 angir at god bruksrasjonalisering kan gi grunnlag for samtykke til deling (samfunnsinteresser av stor vekt). Det er anledning til å sette vilkår for delingstillatelsen som er nødvendige av hensyn til de formål som loven skal fremme. Vurdering etter jordloven: Søkeren har ervervet landbrukseiendommen Sørum i Fall hvor han er i ferd med å ruste opp våninghuset for å bosette seg der. Denne disposisjonen innbærer at han har to bolighus hvorav det ene ikke har betydning for driften av eiendommene. Jordloven åpner for å tillate fradeling Side 24 av 80

25 Sak 116/12 av bygninger som ikke er nødvendige for driften av eiendommen, jf Rundskriv M-4/2003 side 20. Det er altså bruksrasjonaliseringen som motiverer salget av bolighuset med tun som fritidseiendom. Dette vurderes å være en landbruksmessig god løsning. Topografien er slik at omsøkt fradelt eiendom får en naturlig, men litt stor arrondert tomt. Det er etablert praksis for dette i saker der god bruksrasjonalisering oppnås. Høring hos andre myndigheter: Saksutredningen ovenfor er oversendt til Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland for høring. Begge instansene har kommet med høringsuttalelser. Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune: Oppland fylkeskommune, regionalenheten har i brev av 5. oktober 2011 kommet med høringsuttalelse. Merknaden fra regionalenheten lyder slik: Det er positivt at kommunen har vært på befaring, og har foreslått arrondering av arealet til det som regnes som en naturlig avgrenset tomt. Vi trekker likevel avgrensingen av tomten noe i tvil, og ber kommunen vurdere nærmere en avgrensing som ikke medfører omdisponering av dyrket mark. Ut fra et generelt ønske om en nøktern disponering av arealer mener vi også at fritidseiendommer ikke bør være urimelig store. Det er også viktig at vedtak i enkeltsaker ses i forhold til den presedens den kan skape for seinere saker. Vi vedlegger et kart med forslag til ny avgrening og ber kommunen vurdere denne som del av alternativvurderingen. Vi vil ikke ha vesentlige merknader til at kommunen gir dispensasjon i medhold av en redusert tomtestørrelse som skissert, mens vi frarår kommunen å gi dispensasjon for fritidsboligtomt på 4,2 daa der 1 daa består av dyrket mark på bakgrunn av Jordvernstrategien for Oppland. Kulturarvenheten hos Oppland fylkeskommune har ikke merknader til denne saken. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland: Fylkesmannen sin vurdering: Side 25 av 80

26 Sak 116/12 Vurdering av høringsuttalelsene: Fradeling av tomt beliggende i LNF-område i kommuneplanen krever en dispensasjon fra kommuneplanen etter plan- og bygningslovens 19. Dispensasjon kan gis dersom hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved tiltaket veier tyngre enn ulempene. Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt, og det bør ikke gis dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonen. Både Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon for fradeling av ca. 1 daa dyrka mark. Fradelingen av ca. 3 daa jorddekt fastmark (tun) har de ikke vesentlige merknader til. Ut fra dette bør kommunen ikke vedta fradeling som omsøkt, men administrasjonens faglige vurdering av dette ved befaringen (inkludert kvaliteten av den dyrkete jorda), bør kunne tillegges vesentlig vekt. Følgelig er det et poeng at landbruksfaglig saksbehandler merker ny grense i marka før oppmåling. Et annet aspekt som bør vektlegges er den nye parsellens utforming i nordøst: Fritidseiendommene i området er dels gamle og fradelt enkeltvis over tid. Det foreligger følgelig ingen reguleringsplan som beskriver adkomstveger osv. Det er derfor et poeng at vegen, eller traseen for adkomst, til jordets øvre hjørne og til de fire tidligere fradelte Side 26 av 80

27 Sak 116/12 fritidseiendommene i nord og til landbrukseiendommens skog nord for ny parsell ikke bør inngå i den nye parsellen. Når det gjelder arealangivelser viser det seg ved mer nøyaktig måling på kartet at det omsøkte areal utgjør mindre enn 4,2 daa. Endelig areal blir derfor fastsatt ved påvisning i marka innenfor den rammen som forslaget til vedtak gir. Side 27 av 80

28 Sak 117/12 DELING AV GRUNNEIENDOM - TIDLIGERE FESTETOMT 1 UNDER GBNR. 84/4 Saksbehandler: Stine Mari Vaslien Arkiv: GBNR 84/4 Arkivsaksnr.: 11/1120 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/12 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 m) og gjeldende delegeringsreglement, gir Formannskapet dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner fradeling av festetomt GBNR 84/4/F1 med et tillegg på 2,3 daa fra fritidseiendommen Bergestuen i Søndre Land, GBNR 84/4. Det er et vilkår at festetomten og tilleggsarealet skal sammenføyes til ett og samme GBNR. Det må søkes til Statens vegvesen om nytt avkjør som adkomst til den nye parsellen. Saken sendes på høring til fylkesinstansene. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Situasjonsplan Bakgrunn: Eiendom : Bergestuen GBNR 84/4 Søker/hj.haver: Ole Willy Strand, Oslo Søker om : Å få dele fra og selge festetomt 84/4 F1 og ca 2,3 daa som tillegg til den. Areal : Eiendommen er ca 7,5 daa og festetomten ca 0,6 daa. Beliggenhet : Ca 3 km nord for kommunegrensen ved Bjoneroa Planstatus : LNF-område i kommuneplanens arealdel, 2001, og 50m-sone til fjorden. Det skal tas stilling til følgende: Fradeling av festetomt og tilleggsareal til den. Det søkes om fradeling av eksisterende festetomt nr 1 under eiendommen Bergestuen, gnr 84 bnr 4 i Søndre Land. Festetomten ble opprettet i 1962 og er i Matrikkelen oppgitt å være ca 630 m 2. Tomten er bebygd med en hytte. Side 28 av 80

29 Sak 117/12 I tillegg ønskes det fradelt en parsell på ca 2,3 daa som tilleggsareal til festetomten. Dette for at hytten skal få atkomstveg på egen eiendom. Vurdering: Fradeling til bolig- og/eller fritidsformål i LNF-område og i 50-metersbeltet rundt Randsfjorden krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Søndre Land kommune har tidligere ført en liberal praksis når det gjelder fradeling av gamle, bebygde festetomter, også de som ligger innenfor 50-metersbeltet. Som regel vil en fradeling av slike tomter ikke føre til vesentlig endring av den faktiske situasjonen og bruken av eiendommen. Statens vegvesen har ikke innvendinger mot at det etableres nytt avkjør til festetomt med tillegg, men det vil bli et krav om godkjent avkjørsel. Det vil si at avkjørselen må tilfredsstille vegvesenets krav til blant annet stigning og frisikt. Dette vil bli spesifisert i deres tilsagn når eier søker om avkjør. Det er ikke kommet merknader etter nabovarsel. Nytt uthus er blitt godkjent på 84/4 til erstatning for gammelt uthus som er revet. Det nye uthuset blir ved ømsøkt deling liggende på den nye parsellen. Samtidig ble et tilbygg på 84/4 godkjent (2009). Forbrenningstoalett og gråvannsutslipp er blitt etablert på festetomten 84/4 /1 uten søknad. Søknad er nå mottatt i ettertid og tillatelse gitt. Delingssaken har ligget i påvente at dette skulle komme i orden. Rådmannen kan ikke se at vesentlige hensyn settes tilside ved å gi dispensasjon i denne saken. Arealene det er snakk om har vært benyttet til fritidsformål i mange år, og en deling av eiendommen vil ikke føre til noen endring i så måte. Saken må til høring hos fylkesintansene før endelig vedtak kan fattes. Side 29 av 80

30 Sak 118/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 25/60 Saksbehandler: Einar Struksnæs Arkiv: GBNR 25/60 Arkivsaksnr.: 12/492 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/12 Formannskapet Innstilling: I medhold av lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir formannskapet konsesjon på erverv av eiendommen Vattum, gbnr 25/60 i Søndre Land til Gunn Anita Nersveen i sameie med Sven Andre Skarpås som omsøkt. Prisen for landbrukseiendommen er samfunnsmessig forsvarlig. Det settes som vilkår for konsesjon søkerne bosetter seg på eiendommen innen ett år og bebor denne sammenhengende i minst 5 år. Konsesjonssøknaden er med dette ferdig behandlet. (Vedtaket må sendes med ved tinglysing av skjøtet.) Utrykte vedlegg: Søknad om konsesjon, datert Bakgrunn: Eiendom : Vattum, GBNR 25/60 Selger : Bjørn Viktor Nyborg, Landåsveien 881, 2861 LANDÅSBYGDA Søker/kjøper : Gunn Anita Nersveen og Sven Andre Skarpås, Haslekroken 7A, 0575 OSLO Søker om : Konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Vattum Kjøpesum : Kr ,- Areal : 86,7 daa, herav 34,4 dyrket mark, 45,5 daa produktiv skog og 6,8 daa annet areal Beliggenhet : Landåsbygda Planstatus : LNF Side 30 av 80

31 Sak 118/12 Gunn Anita Nersveen og Sven Andre Skarpås har ervervet landbrukseiendommen Vattum fra Bjørn Viktor Nyborg ifølge konsesjonssøknad datert Til eiendommen hører følgende bygninger som antas å ha nytte og verdi: Hovedbygning 222 m 2 byggeår 1983 i god stand Kårbolig 1955 i middels stand Driftsbygning 275 m 2 byggeår 1930 i dårlig stand Garasje fra 1980 i middels stand Søkerne oppgir at de ønsker å dyrke høy på dyrket mark, samt poteter og grønnsaker. Søker er oppvokst på småbruk. De opplyser at de vil forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen ett år og deretter bebo eiendommen i minst 5 år i sammenheng. Eiendommen ligger sørvendt til med strandlinje til Landåsvatnet: Konsesjonsgebyr fastsettes etter reglene for kurante saker, og er kr 1.500,- Side 31 av 80

32 Sak 118/12 Vurdering: Ervervet er konsesjonspliktig fordi landbrukseiendommen er bebygd og har et dyrket areal over 25 daa, jf konsesjonsloven 4 pkt 4. Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det iht. 9 legges særlig vekt på 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververens formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Landbruksmyndighetene skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier, jf 11 annet ledd. Søkerne har oppgitt at de vil bosette seg på eiendommen. Det antas da at det ikke er urimelig inngripende å sette dette som konsesjonsvilkår. Eiendommens arealressurser er begrenset, men tatt i betraktning eiendommens bygningsressurser og beliggenhet synes prisen etter en samlet vurdering å være landbrukspolitisk forsvarlig. Konsesjon bør etter dette innvilges som omsøkt. Side 32 av 80

33 Sak 119/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 43/3,8,19,90 Saksbehandler: Einar Struksnæs Arkiv: GBNR 43/3 Arkivsaksnr.: 12/688 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/12 Formannskapet Innstilling: I medhold av lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir formannskapet konsesjon på erverv av eiendommen Sveum Øvre, gbnr 43/3, 8, 18 og 90 i Søndre Land til Ritva Alexandra Raddum som omsøkt. Det settes som vilkår for konsesjon at erverver bosetter seg på eiendommen innen ett år og bebor denne sammenhengende i minst 5 år. Konsesjonssøknaden er med dette ferdig behandlet. (Vedtaket må sendes med ved tinglysing av skjøtet.) Utrykte vedlegg: Søknad om konsesjon, datert Kjøpekontrakt, datert mars 2012 Verdivurdering, datert oktober 2010 Bakgrunn: Eiendom : Sveum Øvre, GBNR 43/3, 8, 18 og 90 Selger : Arnulf Sveums dødsbo v/inger Lise Sveum, Tore Sveum og Kjell Arne Sveum Søker/kjøper : Ritva Alexandra Raddum, Bakken Hov Søker om : Konsesjon på Sveum Øvre Kjøpesum : Kr ,- Areal : 94 daa, herav 32,1 daa dyrket mark og 49,4 daa skog Beliggenhet : Scheskroken i Hov Planstatus : LNF Side 33 av 80

34 Sak 119/12 Eiendommen består for øvrig at følgende bygninger: Hovedbygning fra m 2 i god forfatning Kårbolig, 83 m 2 i middels stand Driftsbygning og stabbur i dårlig stand. Det foreligger takst fra oktober 2010 der verdien fastsettes til ,- Erververen har planer om å benytte eiendommen til gras- og kornproduksjon (som i dag) og oppgir at hun vil bosette seg på eiendommen innen ett år og bebo den sammenhengende i minst 5 år. Erververen er samboer med Tore Sveum. I kjøpekontrakten har selgerne forbeholdt seg forkjøpsrett dersom konsesjon ikke innvilges eller ved senere salg av eiendommen. I tillegg har selgerne betinget seg rett til hver sin vederlagsfrie tomt på ca 1 daa søknad om fradeling er sendt kommunen. Konsesjonsgebyr fastsettes etter reglene for kurante saker, og er kr 1.500,- Sveum øvres beliggenhet: Side 34 av 80

35 Sak 119/12 Vurdering: Ervervet er konsesjonspliktig fordi landbrukseiendommen er bebygd og har et jordbruksareal over 25 daa, jf konsesjonsloven 4 pkt 4 og fordi erververen ikke er i slekt med eller er besvogret med overdrageren, jf 5 pkt 1. Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det iht. 9 legges særlig vekt på 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververens formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Landbruksmyndighetene skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier, jf 11 annet ledd. Kjøpesummen er ikke gjenstand for landbruksmyndighetenes vurdering når denne er under ,- Da erverver har bekreftet at hun vil bosette seg på eiendommen innen ett år og å bebo denne i minst 5 år, synes det ikke urimelig inngripende å sette dette også som vilkår for konsesjon. Dette er en mindre landbrukseiendom der bosetningshensynet er viktigst. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie som i dag. Konsesjon anbefales godkjent som omsøkt. Side 35 av 80

36 Sak 120/12 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GBNR. 38/12 Saksbehandler: Einar Struksnæs Arkiv: GBNR 38/12 Arkivsaksnr.: 12/677 Saksnr.: Utvalg Møtedato 120/12 Formannskapet Innstilling: I medhold av lov om jord av 12. mai og gjeldende delegasjonsfullmakter gir Formannskapet tillatelse til fradeling av 5,867 daa fra landbrukseiendommen Jørgenstuen, gbnr 38/12 i Søndre Land med formål rasjonaliseringssalg til naboeiendommen Lysen, gbnr 38/4 som omsøkt. Utrykte vedlegg: Søknad om tillatelse til deling, datert Situasjonskart over omsøkt parsell Bakgrunn: Eiendom : Jørgenstuen, GBNR 38/12 Søker/hj.haver : Helge Jørgenstuen, Christoffer Hellumsvei 23, 0951 OSLO Søker om : Fradeling av del av GBNR 38/12 for salg til naboeiendom Areal : 5,867 daa Beliggenhet : Lausgarda Planstatus : Kommuneplanens arealdel: LNF Jørgenstuen består i alt av 43,3 daa fordelt på to teiger, jf kart nedenfor der eiendommen Jørgenstuen er tegnet med røde grenser. Den ene omsøkte teigen ligger inntil landbrukseiendommen Lysen og er den teigen som søkes fradelt for rasjonaliseringssalg til Lysen. Behandlingsgebyr fastsettes etter reglene for kurante saker, og er kr 1 000,- Side 36 av 80

37 Sak 120/12 Vurdering: Deling av landbrukseiendom kan ikke skje uten samtykke fra landbruksmyndighetene etter jordlovens 12. Formålet med delingsforbudet er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. Formålet med delingsbestemmelsene må også ses i sammenheng med formålet i jordloven: Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Side 37 av 80

38 Sak 120/12 Samtykke til deling kan gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi, jf. jordlovens 12. Videre heter det at det bl. a. skal tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessig ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer som ligger til grunn for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensyn til kulturlandskapet. Rundskriv M-4/2003 angir at god bruksrasjonalisering kan gi grunnlag for samtykke til deling (samfunnsinteresser av stor vekt). Det er anledning til å sette vilkår for delingstillatelsen som er nødvendige av hensyn til de formål som loven skal fremme. Fradelingen og salget av omsøkt teig innbærer oppløsning av teigblanding og vurderes som en driftsøkonomisk fornuftig løsning. Det anbefales at delingssamtykke innvilges som omsøkt. Side 38 av 80

39 Sak 121/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR. 38/12 Saksbehandler: Einar Struksnæs Arkiv: GBNR 38/12 Arkivsaksnr.: 12/669 Saksnr.: Utvalg Møtedato 121/12 Formannskapet Innstilling: I medhold av lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir formannskapet konsesjon på erverv av 5,867 daa av eiendommen Jørgenstuen gbnr 38/12 i Søndre Land til Heidi Lysen som omsøkt. Prisen for landbrukseiendommen er samfunnsmessig forsvarlig. Det settes som vilkår for konsesjon at konsesjonseiendommen sammenføyes med Lysen, gbnr 38/4 og drives sammen med denne som én driftsenhet etter jordloven. Konsesjonssøknaden er med dette ferdig behandlet. (Vedtaket må sendes med ved tinglysing av skjøtet.) Utrykte vedlegg: Søknad om konsesjon, datert Bakgrunn: Eiendom : Del av Jørgenstuen, GBNR 38/12 Selger : Helge Jørgenstuen, Chr. Hellums vei 23, 0951 OSLO Søker/kjøper : Heidi Lysen, Tranholtvegen 21, 2860 HOV Søker om : Konsesjon på del av Jørgenstuen Kjøpesum : Kr 1 000,- Areal : 5,867 daa Beliggenhet : Lausgarda Planstatus : LNF Side 39 av 80

40 Sak 121/12 Hei Lysen søker konsesjon på en teig av Jørgenstuen som ligger inntil hennes landbrukseiendom i Lausgarda, jf kart nedenfor. Arealet er godkjent fradelt eiendommen Jørgenstuen etter jordloven, jf egen sak i samme utvalgsmøte. Konsesjonsgebyr fastsettes etter reglene for kurante saker, og er kr 1.500,- Vurdering: Ervervet er konsesjonspliktig fordi landbrukseiendommen er ubebygd og har et areal over 2 daa, jf konsesjonsloven 4 pkt 1. Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det iht. 9 legges særlig vekt på Side 40 av 80

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-29 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: GNR 178/1 Arkivsaksnr.: 12/5525-2 GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunen som landbruksmyndighet. Jord og konsesjonsmyndighet (juridiske virkemidler) Tynset, 28. januar 2015 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Juridiske virkemidler Bestemmelse om deling av landbrukseiendom

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksframlegg Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt RANDSFJORDMUSEENE AS- SØKNAD OM FLYTTING AV PARKERINGSPLASS VED KITTILBU UTMARKSMUSEUM G/BNR 238/1/662

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.09.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1

SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/09 09/51 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 21.01.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 13.00-14.30 Møte med Røros kommune. Avreise fra Tynset kl. 12.00. TILLEGGSSAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/236 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV LANDBRUKSEIENDOMMEN SANDNES GNR 54 BNR 3 og 1/6- DEL I GNR 54 BNR 7 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksframlegg Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNRLG 67/20 - KONSESJON MIDTENGET SKOG Vedlegg: Kartutsnitt M 1:5000 Brev fra Ivar Steine til Planutvalget

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer