Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet. Manual. Utgave 03/ / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet. Manual. Utgave 03/ / NO"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utgave 03/ / NO Manual

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generelle merknader Hvordan bruke manualen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Merknader til opphavsrett Dokumentets innhold Tilhørende publikasjoner Integrert sikkerhetsteknikk Sikker tilstand Sikkerhetskonsept Sikkerhetsfunksjoner Restriksjoner Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enhetskombinasjoner Krav til installasjonen Krav til ekstern sikkerhetsstyring Krav til idriftsettelsen Krav til driften Oversiktsmatrise V-spenningsforsyning ved gruppeutkobling Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer) MOVIMOT med opsjon MBG11A MOVIMOT med opsjon MWA21A MOVIMOT med feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z Tekniske data Adresser Indeks Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 3

4 1 Generelle merknader Hvordan bruke manualen 1 Generelle merknader 1.1 Hvordan bruke manualen Manualen er en bestanddel av produktet og inneholder viktig informasjon om installasjon, oppstart, drift og service. Manualen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med installering, oppstart og service på produktet. Manualen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Sørg for at personellet som er ansvarlig for anlegget og driften og personer som arbeider med enheten på eget ansvar har lest og forstått manualen i sin helhet. Henvend deg til SEW- EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Sikkerhetsinstruksene i denne manualen er bygget opp på følgende måte: Symbol SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Symbol Signalord Forklaring Følger ved neglisjering Eksempel: FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader Generell risiko ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader Spesiell risiko, f.eks. elektrisk støt STOPP! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips. Letter håndteringen av drivsystemet. 4 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

5 Generelle merknader Garantikrav Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentasjonen til MOVIMOT følges. Les derfor driftsveiledningen før du starter å arbeide med enheten! Sørg for at dokumentasjonen er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt for personer som arbeider med enheten på eget ansvar. 1.4 Ansvarsfraskrivelse For at MOVIMOT skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at MOVIMOT -dokumentasjonen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi dokumentasjonen ignoreres. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.5 Merknader til opphavsrett 2009 SEW-EURODRIVE SEW EURODRIVE Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk er strengt forbudt. 1.6 Dokumentets innhold Denne publikasjonen inneholder krav og suppleringer for bruk av MOVIMOT MM..D i sikkerhetsrelevante applikasjoner. Systemet består av frekvensomformer med asynkronmotor og sikkerhetstestet ekstern utkoblingsinnretning. Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 5

6 1 Generelle merknader Tilhørende publikasjoner 1.7 Tilhørende publikasjoner Dette dokumentet supplerer driftsveiledningen "MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP" og begrenser bruksmerknadene tilsvarende angivelsene under. Dette dokumentet skal kun brukes sammen med følgende dokumenter: Driftsveiledningen "MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP" må alltid følges. Ved bruk med feltfordeler må i tillegg en av følgende manualer følges: Manual "PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere" (kun for PROFIBUS) eller Manual "InterBus-grensesnitt, -feltfordelere" (kun for InterBus) eller Manual "DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere" (kun for DeviceNet/ CANopen) Ved anvendelser med MOVIFIT -MC må i tillegg de to følgende publikasjonene følges: Driftsveiledning "MOVIFIT -MC" og Manual "MOVIFIT funksjonell sikkerhet" Du finner tillatte tilkoblingsvarianter i kapitlet "Tilkoblingsvarianter" (Æ side 22). 6 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

7 Integrert sikkerhetsteknikk Sikker tilstand 2 2 Integrert sikkerhetsteknikk Sikkerhetsteknikken til MOVIMOT MM..D, som er beskrevet nedenfor, er utformet og testet i samsvar med følgende sikkerhetskrav: Kategori 3 i henhold til EN Performance level d i henhold til EN ISO SIL 2 i henhold til IEC For dette formålet er det foretatt en sertifisering hos TÜV Nord. Ta kontakt med SEW- EURODRIVE hvis du ønsker kopier av TÜV-sertifikatet og tilhørende rapport. 2.1 Sikker tilstand For sikkerhetsrettet bruk av MOVIMOT MM..D er det utkoblede dreiemomentet fastsatt som sikker tilstand (se sikkerhetsfunksjon STO). Sikkerhetskonseptet er basert på dette. 2.2 Sikkerhetskonsept Frekvensomformeren MOVIMOT MM..D utmerker seg ved muligheten til å koble til en ekstern sikkerhetsstyring eller kontaktor / solid state-relé. Denne/disse kobler alle aktive elementer (utkobling av den sikkerhetsorienterte 24 V-strømforsyningen til utgangstrinnstyringen) som er nødvendige for generering av pulsrekkefølgen på effektutgangstrinnet (IGBT), i strømløs tilstand når en tilkoblet kontrollenhet (for eksempel nødstoppknapp med sperrefunksjon) aktiveres. Slik sikrer man at frekvensomformeren ikke leverer energi til motoren som kan generere et dreiemoment. Ved utkobling av 24 V-forsyningsspenningen garanteres en sikker utkobling av alle forsyningsspenninger som er nødvendige for å styre drivenheten. I stedet for å koble drivenheten fra forsyningsnettet med kontaktor eller bryter, hindres aktiveringen av effekthalvlederne i frekvensomformeren på en sikker måte via den utkoblingen av 24 V-forsyningen som beskrives her. Dermed kobles dreiefeltgenereringen til den respektive motoren ut selv om nettspenningen fremdeles er tilkoblet. Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 7

8 2 Integrert sikkerhetsteknikk Sikkerhetsfunksjoner 2.3 Sikkerhetsfunksjoner Følgende driftsrelaterte sikkerhetsfunksjoner kan brukes: STO (sikkert utkoblet moment i henhold til IEC ) med utkobling av den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningsspenningen. Når STO-funksjonen er aktivert, leverer ikke frekvensomformeren energi til motoren som kan generere et dreiemoment. Denne sikkerhetsfunksjonen tilsvarer en stans uten styring i henhold til EN , stoppkategori 0. Utkoblingen av den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningsspenningen må foretas med en egnet ekstern sikkerhetsstyring eller kontaktor / solid state-rele. SS1(c) (sikker stopp 1, funksjonsvariant c i henhold til IEC ) med egnet ekstern styring (for eksempel kontaktor / solid state-rele med tidsforsinket utkobling). Følgende prosedyre skal følges: Drivenheten skal retarderes med egnet bremserampe via skal-verdien. Utkobling av sikkerhetsrettet 24 V-forsyningsspenning (= utløsing av STO-funksjonen) etter en fastsatt sikkerhetsrettet tidsforsinkelse. Denne sikkerhetsfunksjonen tilsvarer en styrt stans i henhold til EN , stoppkategori 1. 8 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

9 Integrert sikkerhetsteknikk Restriksjoner Restriksjoner Viktig: Bremsestyringen som er integrert i MOVIMOT og standardbremsen som er integrert i bremsemotorer er ikke sikkerhetsrettet og ikke en del av sikkerhetsfunksjonene som er nevnt ovenfor. Hvis det oppstår svikt i bremsestyringen og/eller motorbremsen kan drivenhetens etterløp for den respektive anvendelsen bli betydelig forlenget (avhengig av systemets friksjon og massetreghet). Ved last med generatordrift (for eksempel løfteakser, transportstrekninger med fall) kan drivenheten til og med akselerere. I forbindelse med risikoanalysen av anlegget/maskinen må dette tas hensyn til og om nødvendig sikres i form av sikkerhetstekniske ekstratiltak (for eksempel sikkerhetsbremsesystem). -> MOVIMOT kan ikke brukes alene uten ekstra bremsesystem ved applikasjonsrettede sikkerhetsfunksjoner som krever en aktiv forsinkelse (bremsing) av den farlige bevegelsen. Viktig: Ved bruk av SS1(c)-funksjonen som beskrevet over overvåkes ikke drivenhetens bremserampe med hensyn til sikkerhet. Ved feil er det fare for at nedbremsingen uteblir under forsinkelsen. I verste fall følger en akselerasjon. I dette tilfellet aktiveres STO-funksjonen (se over) først etter at innstilt tidsforsinkelse er utløpt. Faren som resulterer av dette må tas hensyn til ved risikoanalysen av anlegget/maskinen og om nødvendig sikres i form av sikkerhetstekniske ekstratiltak (for eksempel sikkerhetsbremsesystem). Viktig: En anleggs-/maskinspesifikk risikoanalyse må utføres av anleggs-/maskinprodusenten og tas hensyn til ved bruk av drivsystemet med MOVIMOT. Viktig: Sikkerhetskonseptet er kun egnet for utføring av mekanisk arbeid på drevne anleggs-/maskinkomponenter. Viktig: Ved bruk av termistorbeskyttelse er beskyttelsen mot gjenstart ikke garantert når termistorbeskyttelsen utløses. Dette må man ta hensyn til ved risikoanalysen, eventuelt må det iverksettes egnede tiltak i forbindelse med forebygging. OBS! Livsfare: Når 24 V-forsyningsspenningen er utkoblet, er nettspenningen fortsatt tilkoblet frekvensomformerens mellomkrets. Viktig: For å utføre arbeid på den elektriske delen av drivsystemet må forsyningsspenningen kobles ut med en ekstern servicebryter. Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 9

10 2 Integrert sikkerhetsteknikk Restriksjoner Skjematisk illustrasjon "Sikkerhetskonsept for MOVIMOT " MOVIMOT uc Uz+ 24V [4] 24V [5] GND SNT Uz RS-485 Binærinnganger "R", "L", "f1/f2" Kontaktor / solid state-relé, ekstern [4] Sikkerhetsorientert 24 V-spenningsforsyning [5] Motorfase 10 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

11 Sikkerhetstekniske betingelser Restriksjoner 3 3 Sikkerhetstekniske betingelser Sikkerhetsfunksjonene til MOVIMOT MM..D kan kun tas i bruk for sikker drift av anlegget/maskinen dersom de er korrekt implementert i en applikasjonsrelevant, overordnet sikkerhetsfunksjon eller i et sikkerhetssystem. I den forbindelse må produsenten av anlegget/maskinen foreta en anleggs-/maskinspesifikk risikoanalyse (for eksempel i henhold til ISO 14121, tidligere EN 1050). Før oppstart må det foretas en validering av nødvendige sikkerhetstiltak og sikkerhetsfunksjoner. Driftsansvarlige og produsenten av anlegget/maskinen er ansvarlige for at relevante sikkerhetsbestemmelser følges for anlegget/maskinen. Ved installasjon og drift av MOVIMOT MM..D i sikkerhetsrettede applikasjoner skal betingelsene nedenfor alltid tas til følge. Betingelsene er delt inn i følgende avsnitt: Godkjente enhetskombinasjoner og tilkoblingsvarianter Krav til installasjonen Krav til eksterne kontaktorer / solid state-releer Krav til idriftsettelsen Krav til driften Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 11

12 3 Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enhetskombinasjoner 3.1 Godkjente enhetskombinasjoner Du finner tillatte tilkoblingsvarianter i kapitlet "Tilkoblingsvarianter" (Æ side 22). For sikkerhetsrettede anvendelser er kun følgende enhetskombinasjoner tillatt med MOVIMOT MM..D: MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer) MOVIMOT med opsjon MBG11A MOVIMOT med opsjon MWA21A MOVIMOT med MOVIFIT -MC (tillatte MOVIFIT -MC-enheter finner du i dokumentet "MOVIFIT funksjonell sikkerhet") MOVIMOT med feltfordeler MFZ.6. (tilkobling via en prefabrikkert kabel). Følgende kombinasjoner er tillatt: MF../Z.6./A.. MQ../Z.6./A.. Koblingsteknikk: AF0 kun tillatt med Z16F, Z26F, Z26J AF1 kun tillatt med Z36F AF2, AF3 kun tillatt med Z26F, Z26J Tilkoblingsmodul: Z16F, Z26F, Z26J, Z36F Feltbussgrensesnitt: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A kun tillatt med Z16F kun tillatt med Z26F, Z26J kun tillatt med Z36F 1) For bruk av feltfordeleren med PROFIsafe-grensesnitt MQS.. bruker du dokumentet "PROFIsafe-feltfordeler". 12 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

13 Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enhetskombinasjoner 3 MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler MFZ.7 (tilkobling av vekselstrømsmotoren via en prefabrikkert kabel). Følgende kombinasjoner er tillatt: MF../MM../Z.7. MQ../MM../Z.7. Tilkoblingsmodul: Z17F, Z27F, Z37F MOVIMOT -omformer: MM03D MM15D Feltbussgrensesnitt: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A kun tillatt med Z17F kun tillatt med Z27F kun tillatt med Z37F 1) For bruk av feltfordeleren med PROFIsafe-grensesnitt MQS.. bruker du dokumentet "PROFIsafefeltfordeler". Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 13

14 3 Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enhetskombinasjoner MOVIMOT -frekvensomformer integrert i feltfordeler MFZ.8 (tilkobling av vekselstrømsmotoren via en prefabrikkert kabel). Følgende kombinasjoner er tillatt: MF../MM../Z.8./A.. MQ../MM../Z.8./A.. Koblingsteknikk: AF0 Kun tillatt med Z18F, Z18N, Z18J, Z28F, Z28N, Z28J AF1, AGA, AGB Kun tillatt med Z38F, Z38N, Z38G, Z38J AF2, AF3 Kun tillatt med Z28F, Z28N, Z28J Tilkoblingsmodul: Z18F, Z28F, Z38F, Z18N, Z28N, Z38N, Z38G, Z18J, Z28J, Z38J MOVIMOT -omformer: MM03D MM40D Feltbussgrensesnitt: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 22L, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MQS22F, MQS32F 1) MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A kun tillatt med Z18F, Z18J, Z18N kun tillatt med Z28F, Z28N Z28J kun tillatt med Z38F, Z38N, Z38G, Z38J 1) For bruk av feltfordeleren med PROFIsafe-grensesnitt MQS.. bruker du dokumentet "PROFIsafe-feltfordeler". Ytterligere kombinasjoner og opsjonsmoduler som er oppført i andre dokumenter, er ikke tillatt. 14 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

15 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til installasjonen Krav til installasjonen For sikkerhetsrettede anvendelser med MOVIMOT skal det kun brukes SEWhybridkabler. SEW-hybridkabler må ikke forkortes. Bruk kun originale ledningslengder med hurtigkontakter som er prefabrikkert fra fabrikken. Pass på at tilkoblingen er korrekt. Strømkabler og sikkerhetsorienterte styreledninger må legges i separate kabler dersom det ikke er snakk om originale SEW-hybridkabler. Ledningslengden mellom sikkerhetsstyringen og MOVIMOT skal være maksimalt 100 m. Oppkoblingen må være i samsvar med EN De sikkerhetsrettede styreledningene må legges EMC-godkjent på følgende måte: Skjermede ledninger må legges utenfor et elektrisk monteringsrom, permanent (fast) lagt og beskyttet mot ytre skader, eller tilsvarende tiltak. Innenfor et monteringsrom kan enkeltledere legges. Gjeldende forskrifter for applikasjonen skal overholdes. Den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningsspenningen skal ikke brukes til tilbakemeldinger. Spenningsoverføring til de sikkerhetsrettede styreledningene må kunne utelukkes helt. For oppbyggingen av sikkerhetskretsene må verdiene som er spesifisert for sikkerhetskomponentene overholdes nøye. Kun spenningen til den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningen er tillatt for tilkobling av dreieretningssignalene og omkoblingen av skal-verdi (klemmer R, L, f1, f2). Følg merknadene i dokumentene under for EMC-godkjent utførelse av installasjonen: Driftsveiledningen "MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP" Manual "PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordelere" (ekstra) Manual "InterBus-grensesnitt, -feltfordelere" (ekstra) Manual "DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere" (ekstra) Vær spesielt oppmerksom på at skjermingen av den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningsledningen er koblet til huset i begge endene. For alle 24 V-forsyningsspenningene til MOVIMOT -enheten, feltfordeleren og alle deltakere på feltbussen skal det kun brukes spenningskilder med sikkert skille (SELV/PELV) i henhold til VDE Ved en enkelt feil må spenningen mellom utgangene eller mellom en vilkårlig utgang og jordede deler ikke overskride 60 V likespenning. Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 15

16 3 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til installasjonen For sikkerhetsrettede applikasjoner med MOVIMOT må forbindelsene mellom 24V/X40 og 24V/X29 med påskriften "Caution, remove jumper for safety operation" fjernes i feltfordelerne, se bildet nedenfor. CAUTION remove jumper for safety operation CAUTION remove jumper for safety operation Det er ikke tillatt å foreta ytterligere endringer på oppkoblingen til feltfordeleren. Vær oppmerksom på de tekniske dataene til MOVIMOT MM..D ved planlegging av installasjonen. Vær oppmerksom på følgende punkter når opsjonene MBG11A eller MWA21A skal installeres: Til RS-485-grensesnittet skal det ikke kobles flere feltenheter (for eksempel PLS-er). Bruk av sikkerhetsorientert 24 V-forsyningsspenning Beskyttet installasjon av tilkoblede ledninger 16 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

17 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til ekstern sikkerhetsstyring Krav til ekstern sikkerhetsstyring Som alternativ til sikkerhetsstyring kan det også brukes en kontaktor / solid state-rele. Følgende krav gjelder tilsvarende. For sikkerhetsrettede anvendelser opptil kategori 3 i henhold til EN må sikkerhetsstyringen og alle sikkerhetsrelaterte delsystemer som minimum være godkjent for kategori 3 i henhold til EN eller Performance Level d i henhold til EN ISO eller SIL 2 i henhold til EN For sikkerhetsrettede applikasjoner opptil Performance Level d i henhold til EN ISO må sikkerhetsstyringen og alle ytterligere sikkerhetsrelaterte delsystemer som minimum være godkjent for Performance Level d i henhold til EN ISO eller SIL 2 i henhold til EN For å fastsette hele applikasjonens Performance Level kan man ta i bruk metoden som er angitt i EN ISO for å kombinere flere sikkerhetsrelaterte delsystemer (uten PFH-verdiberegning). Det anbefales likevel å beregne PFH-verdien for hele applikasjonen. For MOVIMOT MM..D kan man anta PFH = 0. For sikkerhetsrettede applikasjoner opptil SIL 2 i henhold til EN må sikkerhetsstyringen og alle ytterligere sikkerhetsrelaterte delsystemer som minimum være godkjent for SIL 2 i henhold til EN eller Performance Level d i henhold til EN ISO Utover dette må man beregne sannsynligheten for farlig svikt (= PFH-verdi). For å fastsette PFH-verdien for hele applikasjonen kan man anta PFH = 0 for MOVIMOT MM..D. Applikasjon Kategori 3 i henhold til EN Performance level d i henhold til EN ISO SIL 2 i henhold til EN Krav til sikkerhetsstyring Kategori 3 i henhold til EN Performance level d i henhold til EN ISO SIL 2 i henhold til EN Performance level d i henhold til EN ISO SIL 2 i henhold til EN Performance level d i henhold til EN ISO SIL 2 i henhold til EN Oppkoblingen av sikkerhetsstyringen må være egnet for sikkerhetsklassen man ønsker å oppnå (se informasjon fra produsenten). Sikkerhetskretser med MOVIMOT må kobles fra på to poler. For koblingsutførelsen må verdiene som er spesifisert for sikkerhetsstyringen alltid overholdes. Koblingskapasiteten til kontaktorene / solid state-releene eller til sikkerhetsstyringens releutganger må som minimum tilsvare den maksimalt tillatte, begrensede utgangsstrømmen på 24 V-spenningsforsyningen. Følg produsentens informasjon til styringen vedrørende godkjente kontaktbelastninger og eventuelle nødvendige sikringer for sikkerhetskontakter. Hvis det ikke foreligger noen merknader fra produsenten, skal kontaktene sikres med 0,6 ganger den nominelle verdien som produsenten har angitt for maksimal kontaktbelastning. Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 17

18 3 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til ekstern sikkerhetsstyring For å oppnå beskyttelse i henhold til EN 1037 mot utilsiktet gjenstart, må sikkerhetsstyringene være konstruert slik at en nullstilling av kommandoenheten alene ikke fører til gjenstart. Gjenstart skal kun skje etter en manuell reset av sikkerhetskretsen. 24 V-forsyningsinngangen til MOVIMOT er utstyrt med en seriell diode som beskyttelse mot feilkobling av polene og med en bufferkondensator med C = 130 µf. Det må tas hensyn til dette i form av last under dimensjonering av koblingsutgangen. Koblingseksempel Kontaktor / solid state-relé Figuren under illustrerer en prinsipiell tilkobling av en ekstern kontaktor / solid state relé (tilsvarer ovennevnte krav) på MOVIMOT MM..D. Angivelsene på de respektive databladene til produsenten må overholdes ved tilkobling. Godkjent nødstopp-aktiveringselement Sikringer i henhold til produsentens angivelser for kontaktoren / solid state-releet Kontaktor / solid state-relé med godkjennelse 24 V-spenningsforsyning Sikkerhetsorientert 24 V-spenningsforsyning Reset-knapp for manuell reset Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

19 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til idriftsettelsen Krav til idriftsettelsen Idriftsettelsen må dokumenteres og sikkerhetsfunksjonene må kontrolleres med hensyn til korrekt funksjon. Ved bekreftelse (verifisering) av sikkerhetsfunksjonene må man ta hensyn til restriksjonene til sikkerhetsfunksjonene til MOVIMOT i kapitlet "Restriksjoner" (Æ side 9). Eventuelle deler og komponenter som ikke er sikkerhetsrelevante og som påvirker resultatet til verifikasjonstesten (for eksempel motorbrems) skal settes ut av drift. Ved bruk av MOVIMOT MM..D i sikkerhetsrettede applikasjoner skal det prinsipielt foretas idriftsettelseskontroller av utkoblingsanordningen og korrekt oppkobling, og disse skal protokollføres. Under idriftsettelsen/funksjonstest må de aktuelle spenningsforsyningene måles (for eksempel safety power X40, forsyning bussmodul X29) for å kontrollere om de er riktig tilordnet. Funksjonstesten må utføres suksessivt for alle potensialer, det vil si uavhengig av hverandre. 3.5 Krav til driften Driften er kun tillatt innenfor de grensene som er spesifisert på databladene. Dette gjelder både for den eksterne kontaktoren / solid state-releet og for MOVIMOT og tillatte opsjoner. Sikkerhetsfunksjonene skal kontrolleres i regelmessige intervaller med hensyn til feilfri funksjon. Kontrollintervallene skal fastsettes i samsvar med risikoanalysen. Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 19

20 4 Oversiktsmatrise Krav til driften 4 Oversiktsmatrise For sikkerhetstekniske anvendelser opptil Kategori 3 i henhold til EN eller Performance level d i henhold til EN ISO eller SIL 2 i henhold til EN skal følgende oppbyggingsvarianter kun brukes med de enhetskombinasjonene som er angitt i kapitlet "Tillatte enhetskombinasjoner og oppbyggingsvarianter" (Æ side 12). Restriksjonene i kapitlet "Restriksjoner" (Æ side 9) må tas til følge. MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer) Rotasjonsretningssignaler Intern Ekstern Sikre I MOVIMOT Via bryter Via busstyring utganger Oppbyggingsvariant Gruppeutkobling MOVIMOT med Opsjon MBG11A MOVIMOT med Opsjon MWA21A MOVIMOT med Feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z.6. MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.7 eller MQ../MM../Z.7. (omformer integrert i feltfordeleren) MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.8 eller MQ../MM../Z.8. (omformer integrert i feltfordeleren) Mulig oppbyggingsvariant Ikke tillatt oppbyggingsvariant Ikke relevant 20 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

21 Oversiktsmatrise 24 V-spenningsforsyning ved gruppeutkobling V-spenningsforsyning ved gruppeutkobling Grunnleggende overveielser Ved gruppedrivenheter kan 24 V-forsyningen stilles til rådighet av flere MOVIMOT - drivenheter via en eneste kontaktor / solid state-relé. Maks. mulig antall (n stk.) resulterer av maks. tillatt kontaktbelastning for kontaktor / solid state-relé og maksimalt tillatt spenningsfall for DC-forsyningen til MOVIMOT -enheter. Andre krav fra produsenter av kontaktoren / solid state-releet (f.eks. til sikring av utgangskontakter mot gjenklistring) må overholdes nøye. Dessuten gjelder de grunnleggende kravene til kabellegging som er angitt i sertifiseringsrapporten for MOVIMOT MM..D. Med hensyn til EMC-krav er ledningslengden begrenset til maksimalt 100 m. Følg ytterligere instrukser fra produsenten av kontaktoren / solid state-releet som benyttes i applikasjonen. En beregning på basis av tekniske data for MOVIMOT MM..D skal foretas separat for alle applikasjoner med gruppeutkoblinger. Beregning av maks. antall MOVIMOT -drivenheter ved gruppeutkobling: Antall "n"-stk. for tilkoblingsbare MOVIMOT MM..D ved gruppeutkobling begrenses av følgende faktorer: Kontaktorens / solid state-releets koblingskapasitet Foran sikkerhetskontaktene må det kobles en sikring i henhold til opplysningene på kontaktoren / solid state-releet for å hindre at kontaktene sveises sammen. Det er under alle omstendigheter viktig å følge opplysningene om koblingskapasitet i henhold til EN og EN og kontaktsikringen i driftsveiledningene fra produsenten av kontaktoren / solid state-releet. Prosjektlederen er ansvarlig for at dette overholdes. Maks. tillatt spenningsfall i 24 V-forsyningsledningen Ved prosjektering av gruppedrivenheter må verdier for maksimale ledningslengder og tillatte spenningsfall overholdes. Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 21

22 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer) 5 Oppbyggingsvarianter 5.1 MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer) Generell oppbygging MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer): 3 x 400 V + PE + 24 V GND Safety Power [4] 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS [4] Nettilkobling 24 V-forsyning fra kontaktor / solid state-relé (f.eks. PNOZ..) Sikkerhetskontakt "24 V" Sikkerhetskontakt "Ø" Tillatt klemmetilordning for dreieretningssignaler (lasker med koblingsboks) Variant 1: "Medurs" Variant 2: "Moturs" X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT MOVIMOT Kontroller at "24 V" og "Ø" er korrekt tilkoblet og foreta en test for å bekrefte med sikkerhet. Sikkerhetsrettet 24 V-forsyning fra kontaktor / solid state relé (for eksempel PNOZ..) Sikkerhetskontakter Lask inne i koblingsboksen (ingen bryter) 22 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

23 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer) Gruppeutkobling Du finner informasjon om beregning av antall "n" MOVIMOT for gruppeutkobling i kapitlet "24 V-spenningsforsyning ved gruppeutkobling" (Æ side 21). 3 x 400 V + PE Safety Power GND + 24 V n Nettilkobling Sikkerhetsrettet 24 V-forsyning fra kontaktor / solid state relé (for eksempel PNOZ..) Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 23

24 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer) Styring av dreieretningssignaler via ekstern bryter 24V X6: 4,5,6 X6: 1,2,3 R L 0 R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT Bryter Ledningene til den eksterne bryteren må legges i samsvar med den generelle informasjonen på en slik måte at verken spenningsoverføring eller indusert spenning kan oppstå. Styring av dreieretningen via ekstern bryter er ikke tillatt for gruppedrivenheter. Bryteren må være utført i henhold til EN "Sikkert skille". Ledningslengden mellom MOVIMOT -drivenheten og den eksterne bryteren må kalkuleres med i den totale ledningslengden. 24 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

25 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer) Binærstyring via sikre utganger MOVIMOT med binærstyring (styring via klemmer): 3 x 400 V + PE + 24 V GND Safety Power [4] 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Klemmetilordning (medurs, moturs, omkobling av skal-verdi): 24V [5] 24V X6: 4,5,6 X6: 1,2,3 [4] R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 MOVIMOT Kontroller at "24 V" og "Ø" er korrekt tilkoblet og foreta en test for å bekrefte med sikkerhet. Nettilkobling Sikkert I/O-periferisystem (for eksempel Pilz PSS Universal eller Siemens ET200) [4] [5] Sikkerhetskontakt "24 V" Sikkerhetskontakt "Ø" Sikker 2-polet koblingsutgang (relé eller elektronisk bryter) Styresignalene "R", "L", "f1/f2" kan kobles via én pol. Koblingselementene må kobles til den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningen. Maksimal ledningslengde på 100 m mellom MOVIMOT og sikker PLS er kun tillatt dersom samtlige signaler for valg av dreieretning og skal-verdi føres i en skjermet kabel. Hvis signalene fordeles på to skjermede kabler, reduseres tillatt ledningslengde til halvparten (= 50 m). Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 25

26 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med opsjon MBG11A 5.2 MOVIMOT med opsjon MBG11A Generell oppbygging MOVIMOT -drivenhet med opsjon MBG11A (skal-verdiregulator): MBG11A x 400 V + PE L1 L2 L3 RS+ RS- L R 24V + 24 V GND Safety Power [2 [4] 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Nettilkobling 24 V-forsyning fra kontaktor / solid state-relé (f.eks. PNOZ..) [4] Sikkerhetskontakt "24 V" Sikkerhetskontakt "Ø" 26 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

27 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med opsjon MBG11A Gruppedrift STOPP! Gruppedrivenheter er ikke tillatt for sikkerhetsrettede funksjoner med opsjon MBG11A Frigivelse av dreieretning på MOVIMOT Kontroller at "24 V" og "Ø" er korrekt tilkoblet og foreta en test for å bekrefte med sikkerhet. Variant 1 Begge dreieretninger er frigitt Variant 2 Dreieretning medurs er frigitt. X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Variant 3 Dreieretning moturs er frigitt. MOVIMOT MOVIMOT X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 Sikker 24 V-forsyning fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Sikkerhetskontakter R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT Lask i koblingsboks (ingen bryter) Sikkerhetskontakten "24" V er merket med rødt. Sikkerhetskontakten "Ø" er merket med blått. 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 27

28 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med opsjon MWA21A 5.3 MOVIMOT med opsjon MWA21A Generell oppbygging MOVIMOT -drivenhet med opsjon MWA21A (skal-verdiregulator): Klemmene 1 10 for opsjon MWA21A må forsynes fra samme 24 V-kilde og kobles ut via den eksterne kontaktoren / solid state-releet. 3 x 400 V + PE L1 L2 L3 RS+ RS- L R 24V + 24 V GND 1 24 V 2 24 V 3 4 R 5 L 6 10 V RS+ 12 RS- Safety Power MWA21A [4] 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Nettilkobling 24 V-forsyning fra kontaktor / solid state-relé (f.eks. PNOZ..) [4] Sikkerhetskontakt "24 V" Sikkerhetskontakt "Ø" 28 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

29 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med opsjon MWA21A Gruppedrift STOPP! Gruppedrivenheter er ikke tillatt for sikkerhetsrettede funksjoner med opsjon MWA21A Frigivelse av dreieretning på MOVIMOT Kontroller at "24 V" og "Ø" er korrekt tilkoblet og foreta en test for å bekrefte med sikkerhet. Variant 1 Begge dreieretninger er frigitt Variant 2 Dreieretning medurs er frigitt. X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Variant 3 Dreieretning moturs er frigitt. MOVIMOT MOVIMOT X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 Sikker 24 V-forsyning fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Sikkerhetskontakter R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT Lask inne i koblingsboksen (ingen bryter) Sikkerhetskontakten "24 V" er merket med rødt. Sikkerhetskontakten "Ø" er merket med blått. 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 29

30 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z MOVIMOT med feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z Generell oppbygging MOVIMOT -drivenhet med feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z.6.: En drivenhet kobles til via en konfeksjonert hybridkabel. Tilkobling via kabelnippel Tilkobling via hurtigkontakt AM V GND + 24 V GND Safety Power Safety Power Repeater Repeater [4] ~ = [5] [6] X40 [4] ~ = [5] [6] X40 MF.. / Z.6 MQ.. / Z.6 MF.. / Z.6 MQ.. / Z.6 [7] [8] MOVIMOT MOVIMOT [6] [4] [5] [7] [8] Kommunikasjon Nett 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Feltbuss 24 V-forsyning for feltbussgrensesnitt MOVIMOT -utførelse med kabelnippel MOVIMOT -utførelse med hurtigkontakt AM.6 30 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

31 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z Tilkobling feltfordeler Bildet nedenfor viser tilkoblingen av feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z.6.: GND + 24 V [4] 3 x 400 V +PE X1 X40 X20 / X29 L1 L2 L3 24V GND 24V GND MF../MQ.. RS+ RS- Safety Power RS-485 X9 [5] MFZ.6F X40 X29 X20 [4] [5] 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Nettilkobling Viktig: Fjern oppkoblede lasker som er montert fra fabrikken Koble 24 V-forsyningen for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. til i henhold til følgende manualer Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Manual InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Manual DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Tilkobling av hybridkabel (forbindelse til MOVIMOT ) Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 31

32 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z Frigivelse av dreieretning på MOVIMOT -omformer Kontroller at "24 V" og "Ø" er korrekt tilkoblet og foreta en test for å bekrefte med sikkerhet. Variant 1 Begge dreieretninger er frigitt Variant 2 Dreieretning medurs er frigitt. X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Variant 3 Dreieretning moturs er frigitt. X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 MOVIMOT MOVIMOT Sikker 24 V-forsyning fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) via feltfordeler Z.6. og SEW- Hybridkabel Sikkerhetskontakter R X6: 11,12 L X6: 9,10 MOVIMOT Lask inne i koblingsboksen (ingen bryter) Sikkerhetskontakten "24 V" er merket med rødt. Sikkerhetskontakten "Ø" er merket med blått. 24V f1/f2 L R TH TH K1a K1b RS- RS Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

33 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../Z.6. eller MQ../Z Gruppeutkobling med feltfordeler MF../Z.6 eller MQ../Z.6 Du finner informasjon om beregning av antall "n" MOVIMOT for gruppeutkobling i kapitlet "24 V-spenningsforsyning ved gruppeutkobling" (Æ side 21) V GND Safety Power Repeater [4] ~ = [5] [6] X40 X40 X40 MF.. / Z.6. MQ.. / Z.6 MF.. / Z.6. MQ.. / Z.6 MF.. / Z.6. MQ.. / Z.6 MOVIMOT MOVIMOT MOVIMOT n [6] [4] [5] Kommunikasjon Nett 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Feltbuss 24 V-forsyning for feltbussgrensesnitt Ledningslengden til hybridkabelen mellom feltfordeleren og MOVIMOT -enheten må kalkuleres med i den totale ledningslengden. Ved gruppeutkobling med feltfordelere kan man bruke en pluggdel med dobbeltilkobling for å videreføre den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningen på tilkoblingen X40. SEW- EURODRIVE anbefaler følgende type plugg: Typebetegnelse: TFKC 2,5/2-STF-5,08 Artikkelnr.: Referanse/kilde: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 33

34 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z Generell oppbygging MOVIMOT -drivenhet med feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z.7.: En drivenhet kobles til via en konfeksjonert hybridkabel V GND Safety Power Repeater [4] ~ = [5] X40 [6] MF.. / MM.. / Z.7. MQ.. / MM.. / Z.7. DR [6] [4] [5] Kommunikasjon Nett 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Feltbuss 24 V-forsyning for feltbussgrensesnitt 34 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

35 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z Tilkobling feltfordeler Bildet nedenfor viser tilkoblingen av feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z.7.: GND + 24 V [4] 3 x 400 V +PE Safety Power X1 X40 X20 / X29 MOVIMOT U V W TH1 TH2 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. MF.. RS+ RS- 24V GND RS-485 X9 [5] MFZ.7F X40 X29 X20 [4] [5] 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Nettilkobling Viktig: Fjern oppkoblede lasker som er montert fra fabrikken Koble 24 V-forsyningen for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. til i henhold til følgende manualer Manual PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Manual InterBus-grensesnitt, -feltfordeler Manual DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Tilkobling hybridkabel (forbindelse til motoren) Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 35

36 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z Frigivelse av dreieretning på MOVIMOT -omformer Kontroller at "24 V" og "Ø" er korrekt tilkoblet og foreta en test for å bekrefte med sikkerhet. Begge dreieretninger er frigitt Kun dreieretning moturs er frigitt Kun dreieretning medurs er frigitt 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R TH TH TH Lask inne i koblingsboksen (ingen bryter) FARE! Pass på at motoren starter automatisk igjen etter at den er avkjølt i forbindelse med bruk av temperaturføler og automatisk utkobling ved overtemperatur. Livsfare eller alvorlige personskader. Dersom dette innebærer fare, skal ytterligere tiltak iverksettes for å hindre tilgang til farestedene som på en eller annen måte er forbundet med driften. 36 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

37 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z Gruppeutkobling med feltfordeler MF../MM../Z.7. eller MQ../MM../Z.7. Du finner informasjon om beregning av antall "n" MOVIMOT for gruppeutkobling i kapitlet "24 V-spenningsforsyning ved gruppeutkobling" (Æ side 21) V GND Safety Power Repeater [4] ~ = [5] X40 X40 X40 [6] MF.. / MM.. / Z.7. MQ.. / MM.. / Z.7. MF.. / MM.. / Z.7. MQ.. / MM.. / Z.7. MF.. / MM.. / Z.7. MQ.. / MM.. / Z.7. DR.. DR.. DR n [6] [4] [5] Kommunikasjon Nett 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Feltbuss 24 V-forsyning for feltbussgrensesnitt Ledningslengden til hybridkabelen mellom feltfordeleren og MOVIMOT -enheten må kalkuleres med i den totale ledningslengden. Ved gruppeutkobling med feltfordelere kan man bruke en pluggdel med dobbeltilkobling for å videreføre den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningen på tilkoblingen X40. SEW- EURODRIVE anbefaler følgende type plugg: Typebetegnelse: TFKC 2,5/2-STF-5,08 Artikkelnr.: Referanse/kilde: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 37

38 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z Generell oppbygging MOVIMOT -drivenhet med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z.8.: En drivenhet kobles til via en konfeksjonert hybridkabel V GND Safety Power Re-peater [4] ~ = [5] [6] X40 MF../ MM../ Z.8. MQ../ MM../ Z.8. DR [6] [4] [5] Kommunikasjon Nett 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Feltbuss 24 V-forsyning for feltbussgrensesnitt 38 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

39 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z Tilkobling feltfordeler Bildet nedenfor viser tilkoblingen av feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z.8.: GND + 24 V [4] 3 x 400 V +PE Safety Power X1 X40 X20 / X29 [6] MOVIMOT U V W TH1 TH2 L1 L2 L3 24V GND MF../MQ.. MF.. RS+ RS- 24V GND RS-485 X9 [5] MFZ.8. X40 X29 X20 [4] [5] [6] 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Nettilkobling Viktig: Fjern oppkoblede lasker som er montert fra fabrikken Koble 24 V-forsyningen for feltbussgrensesnitt MF../MQ.. til i henhold til følgende manualer Manual "PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler" Manual "InterBus-grensesnitt, -feltfordeler" Manual "DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler" Tilkobling hybridkabel (forbindelse til motoren) Feltfordeleren MF../MM../Z.8N har ingen vedlikeholdsbryter. De fire ledningene "L1" "L3" og "24 V" er lasket Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 39

40 5 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z Frigivelse av dreieretning på MOVIMOT -omformer Kontroller at "24 V" og "Ø" er korrekt tilkoblet og foreta en test for å bekrefte med sikkerhet. Begge dreieretninger er frigitt Kun dreieretning moturs er frigitt Kun dreieretning medurs er frigitt 24V TH L R 24V TH L R 24V TH L R TH TH TH Lask inne i koblingsboksen (ingen bryter) FARE! Pass på at motoren starter automatisk igjen etter at den er avkjølt i forbindelse med bruk av temperaturføler og automatisk utkobling ved overtemperatur. Livsfare eller alvorlige personskader. Dersom dette innebærer fare, skal ytterligere tiltak iverksettes for å hindre tilgang til farestedene som på en eller annen måte er forbundet med driften. 40 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

41 Oppbyggingsvarianter MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z Gruppeutkobling med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z.8. Du finner informasjon om beregning av antall "n" MOVIMOT for gruppeutkobling i kapitlet "24 V-spenningsforsyning ved gruppeutkobling" (Æ side 21) V GND Safety Power Re-peater [4] ~ = [5] [6] X40 X40 X40 MF../ MM../ Z.8. MF../ MM../ Z.8. MF../ MM../ Z.8. MQ../ MM../ Z.8. MQ../ MM../ Z.8. MQ../ MM../ Z.8. DR.. DR.. DR n [6] [4] [5] Kommunikasjon Nett 24 V-forsyning for MOVIMOT -omformer fra kontaktor / solid state-relé (for eksempel PNOZ..) Feltbuss 24 V-forsyning for feltbussgrensesnitt Ledningslengden til hybridkabelen mellom feltfordeleren og MOVIMOT -enheten må kalkuleres med i den totale ledningslengden. Ved gruppeutkobling med feltfordelere kan man bruke en pluggdel med dobbeltilkobling for å videreføre den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningen på tilkoblingen X40. SEW- EURODRIVE anbefaler følgende type plugg: Typebetegnelse: TFKC 2,5/2-STF-5,08 Artikkelnr.: Referanse/kilde: Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 41

42 6 kva i P f n Hz Tekniske data MOVIMOT med feltfordeler MF../MM../Z.8. eller MQ../MM../Z.8. 6 Tekniske data Tabellen nedenfor viser tekniske data for MOVIMOT MM..D med hensyn til integrert sikkerhetsteknikk. Utover dette må man ta hensyn til tekniske data og godkjennelser som er angitt i driftsveiledningen "MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP". Tekniske data sikkerhetsrettet 24 V-forsyningsspenning Min. Typisk Maks. Enhet Inngangsspenningsområde V DC Effektforbruk W Inngangskapasitet µf Inn-/utkoblingsterskel 7.5 V Inngangsspenning for AV-tilstand (STO) 5 V Tillatt lekkstrøm 0 10 ma for ekstern sikkerhetsstyring Varighet fra utkobling av 24 V-spenningen til utkobling av dreiefeltet ms Sikkerhetsparametre Godkjente sikkerhetsklasser Kategori 3 i henhold til EN Performance level d i henhold til EN ISO SIL 2 i henhold til IEC Sannsynlighet for farlig stans pr. time 0 (utelukkelse av feil) (= PFH-verdi) Brukstid eller Proof-test-intervall i henhold til EN Sikker tilstand 20 år, deretter må komponenten erstattes med en ny komponent Utkoblet dreiemoment (STO) 42 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

43 Adresser 7 7 Adresser Tyskland Hovedadministrasjo n Produksjon Produksjon / Industrigir kompetanse senter Bruchsal Bruchsal Midt-Tyskland Nord-Tyskland Øst-Tyskland Sør-Tyskland Vest-Tyskland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) Elektronikk SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrike Produksjon Haguenau SEW-USOCOME route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Bordeaux Lyon Nantes Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Parc d activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F Le Bignon SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 43

44 7 Adresser Frankrike Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Algerie Alger REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue El Harrach Alger Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Belgia Brussel SEW Caron-Vector Research park Haasrode Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tel Fax kompetanse senter Industrigir SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Antwerpen SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem Tel Fax Brasil Produksjon Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Canada Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 Tel Fax Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 Tel Fax /2009

45 Adresser 7 Canada Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Danmark København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax De forente arabiske emirater Sharjah Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box Sharjah Tel Fax Egypt Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Elfenbenskysten Abidjan SICA Société industrielle & commerciale pour l'afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26 Estland Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Tel Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Produksjon Karkkila SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI Karkkila, Karkkila Tel Fax Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 45

46 7 Adresser Gabon Libreville ESG Electro s Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Tel Fax Hellas Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box GR Piraeus Tel Fax Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hviterussland Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel.+375 (17) Fax +375 (17) India Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat Tel , Fax , Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tel Fax Irland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italia Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japan Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax /2009

47 Adresser 7 Kamerun Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Kasakhstan Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" , Республика Казахстан г.алматы, пр.райымбека, 348 Tel Fax Тел. +7 (727) Факс +7 (727) Kina Produksjon Kroatia Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan Xi'An SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina. Zagreb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR Zagreb Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Latvia Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Jordan Kuwait Saudi-Arabia Syria Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P Beirut Tel Fax Tel Fax Tel Fax Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 47

48 7 Adresser Litauen Alytus UAB Irseva Statybininku 106C LT Alytus Tel Fax Luxembourg Brussel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Casablanca Afit Route D El Jadida KM 14 RP8 Province de Nouaceur Commune Rurale de Bouskoura MA Casablanca Tel Fax Mexico Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tel Fax Nederland Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Norge Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Pakistan Karachi Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi Tel Fax /2009

49 Adresser 7 Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polen Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Tel Fax timers service Tel ( SEW SEW) Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Romania Bucureşti Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Russland St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Russia Tel Fax Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbia Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG Beograd Tel Fax Tel / Fax Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakia Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK Žilina Tel Fax Tel Fax Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 49

50 7 Adresser Slovakia Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica Tel Fax Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tel Fax Slovenia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Sør-Afrika Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 Tel Fax Sør-Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tel Fax Spania Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax /2009

51 Adresser 7 Storbritannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Sveits Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Sverige Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Thailand Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tsjekkia Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tunesia Tunis T. M.S. Technic Marketing Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tel Fax Tel Fax Tyrkia Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel / Fax Ukraina Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Ungarn Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax USA Produksjon Southeast Region SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C Tel Fax Sales Fax Manufacturing Fax Assembly Fax Confidential/HR Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 51

52 7 Adresser USA Northeast Region Midwest Region Southwest Region SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Western Region SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Vietnam Ho Chi Minhbyen Nam Trung Co., Ltd Tran Minh Quyen Street, District 10, HCMC Tel Fax Østerrike Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax /2009

53 Indeks Indeks V-forsyning ved gruppeutkobling V-forsyningsledning, spenningsfall V-forsyning, sikkerhetsrettet...42 A Ansvarsfraskrivelse...5 B Bekrefte Sikkerhetsfunksjoner...19 Betingelser, sikkerhetstekniske...11 Enhetskombinasjoner, godkjente...12 Krav til driften...19 Krav til idriftsettelsen...19 Krav til installasjonen...15 Krav til sikkerhetsstyringen...17 D Dokumenter, tilhørende...6 Dokumentets innhold...5 E Ekstern kontaktor / solid state-rele, krav til...17 Ekstern sikkerhetsstyring, krav til...17 EMC-krav...15 Enhetskombinasjoner, godkjente...12 Med feltfordeler MFZ.6. / MQZ Med feltfordeler MFZ.7. / MQZ Med feltfordeler MFZ.8. / MQZ F Fjerne forbindelser...16 Frigivelse av dreieretning Binærstyring...22 Binærstyring via ekstern bryter...24 Binærstyring via sikre utganger...25 MOVIMOT med MBG11A...27 MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../Z MOVIMOT med MWA21A...29 G Garantikrav...5 Gruppeutkobling 24 V-forsyning Maks. antall MOVIMOT -drivenheter MOVIMOT med binærstyring MOVIMOT med MBG11A ikke tillatt MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../Z MOVIMOT med MWA21A ikke tillatt H Hvordan bruke manualen... 4 Hybridkabel I Illustrasjon Sikkerhetsteknikk, skjematisk Informasjon, generell... 4 Installasjonsforskrifter K Klemmetilordning for dreieretningssignaler Binærstyring Binærstyring via ekstern bryter Binærstyring via sikre utganger MOVIMOT med MBG11A MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../Z MOVIMOT med MWA21A Koblingskapasitet kontaktor / solid state-relé Kontaktor / solid state-relé Koblingseksempel Koblingskapasitet Krav til Kontroll av utkoblingsanordninger Kontrollintervaller Krav Til driften Til ekstern sikkerhetsstyring Til idriftsettelsen Til installasjonen Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 53

54 Indeks L Ledningslengde 24 V-forsyning, maks M Maks. antall MOVIMOT -enheter ved gruppeutkobling...21 Maks. ledningslengde 24 V-forsyning...21 MOVIMOT med binærstyring...22 Frigivelse av dreieretning...22 Frigivelse av dreieretning via ekstern bryter...24 Frigivelse av dreieretning via sikre utganger...25 Gruppeutkobling...23 Oppbygging, generell...22 MOVIMOT med MBG11A Frigivelse av dreieretning...27 Gruppedrivenheter ikke tillatt...27 Oppbygging, generell...26 MOVIMOT med MF../MM../Z.7. Frigivelse av dreieretning...36 Gruppeutkobling...37 Oppbygging, generell...34 Tilkobling...35 MOVIMOT med MF../MM../Z.8. Frigivelse av dreieretning...40 Gruppeutkobling...41 Oppbygging, generell...38 Tilkobling...39 MOVIMOT med MF../Z.6. Frigivelse av dreieretning...32 Gruppeutkobling...33 Oppbygging, generell...30 Tilkobling...31 MOVIMOT med MQ../MM../Z.7. Frigivelse av dreieretning...36 Gruppeutkobling...37 Oppbygging, generell...34 Tilkobling...35 MOVIMOT med MQ../MM../Z.8. Frigivelse av dreieretning...40 Gruppeutkobling...41 Oppbygging, generell...38 Tilkobling...39 MOVIMOT med MQ../Z.6. Frigivelse av dreieretning...32 Gruppeutkobling...33 Oppbygging, generell Tilkobling MOVIMOT med MWA21A Frigivelse av dreieretning Gruppedrivenheter ikke tillatt Oppbygging, generell O Oppbygging av sikkerhetsmerknadene... 4 Oppbyggingsvariant MOVIMOT med binærstyring MOVIMOT med MBG11A MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../Z MOVIMOT med MWA21A Oppbyggingsvarianter Oversikt Opphavsrett... 5 Oversikt over oppbyggingsvarianter P Publikasjoner, tilhørende... 6 R Restriksjoner... 9 S Sannsynlighet for farlig svikt... 17, 42 Sikker stopp 1 (SS1)... 8 Sikker tilstand...7, 42 Sikkerhetskonsept... 7, 8 Sikkerhetsmerknader Oppbygging... 4 Sikkerhetsparametre Sikkerhetsstyring, krav til Sikkerhetsteknikk... 7 Restriksjoner... 9 Sikker tilstand... 7 Sikkerhetskonsept... 7, 8 Skjematisk illustrasjon Sikkerhetstekniske betingelser Sikkert utkoblet dreiemoment (STO)... 8 Spenningsfall 24 V-forsyningsledning SS1 (sikker stopp 1)... 8 STO (sikkert utkoblet dreiemoment) Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet

55 Indeks T Tekniske data...42 Tilkobling MOVIMOT med binærstyring...22 MOVIMOT med binærstyring gruppe...23 MOVIMOT med MBG11A...26 MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../Z MOVIMOT med MWA21A...28 Tilkoblingsforskrifter...15 Tilkoblingsteknikk...15 Topologi MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../MM../Z.7. gruppe...37 MOVIMOT med MF../MM../Z MOVIMOT med MF../MM../Z.8. gruppe...41 MOVIMOT med MF../Z MOVIMOT med MF../Z.6. gruppe...33 MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z.7. gruppe...37 MOVIMOT med MQ../MM../Z MOVIMOT med MQ../MM../Z.8. gruppe...41 MOVIMOT med MQ../Z MOVIMOT med MQ../Z.6. gruppe...33 Manual MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet 55

56

57

58

59 SEW-EURODRIVE Driving the world

60 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Hvordan beveger man verden Ved å samarbeide med mennesker som tenker raskt og riktig. Med en service som er innen rekkekvidde verden over. Med drifter og styringer som automatisk forbedrer prosessene. Med en omfattende "know-how" i vår tids viktigste bransjer. Med kompromissløs kvalitet som med sin høye standard forenkler det daglige arbeidet. SEW-EURODRIVE Driving the world Med en global tilstedeværelse for raske og overbevisende løsninger. Med innovative ideer som allerede i morgen gir løsninger for i overmorgen. Ved å være på Internett med 24 timers tilgang til informasjon og software oppdateringer. SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71, N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

*21271100_0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B

*21271100_0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21271100_0115* Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Utgave 01/2015 21271100/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Utgave 01/2002 Tillegg til systemhåndboken 1052 6528 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetskonsept... 5

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser C5.B41 Utgave 06/2004 11296224 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIFIT Funksjonell sikkerhet. Håndbok. Utgave 12/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIFIT Funksjonell sikkerhet. Håndbok. Utgave 12/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVIFIT Funksjonell sikkerhet Utgave 12/2008 11663529 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging av

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST for montering i koblingsskap

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST for montering i koblingsskap Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Sikkerhetsrettet bremsemodul BST for montering i koblingsskap Utgave 10/2011 19357338 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST. Driftsveiledning. Utgave 04/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST. Driftsveiledning. Utgave 04/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Sikkerhetsrettet bremsemodul BST Utgave 04/2008 16614127 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Innbyggingshøyttaler 1258 00

Monterings- og bruksanvisning. Innbyggingshøyttaler 1258 00 Monterings- og bruksanvisning Innbyggingshøyttaler 1258 00 Apparatbeskrivelse Ved hjelp av innebygget høyttaler kan Gira porttelefonssystem integreres i postkasseanlegg, talevinduer, dørside-innbygg eller

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk 3003466-2014-02-26 VEX240-250HX Guide for elektrisk installasjon av VEX240HX/250HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B Utgave 02/2011 17074134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Generelle tekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 SIGNALANLEGG...3 2.1 Sikkerhet og tilgjengelighet...3 2.1.1 Sikkerhetsprinsipper...3 2.1.2 Sikkerhetskrav...3 2.1.3 Tilgjengelighetskrav...4

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

Instabus automatisk bryter Bruksanvisning

Instabus automatisk bryter Bruksanvisning Komfort-påsats for høy montasjesone Komfort-påsats Standard-påsats Standard-påsats for høy montasjesone Art. Nr.: Art. Nr.: 0573 xx, 1305 xx Art. Nr.: 0879 xx, 1304 xx Art. Nr.: 0880 xx Art. Nr.: 0889

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene,

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO

Utgave MOVIMOT 06/2002. MM03C til MM3XC. Driftsveiledning 1052 7125 / NO MOVIMOT MM3C til MM3XC Utgave 6/22 Driftsveiledning 152 7125 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon!... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Omformerens oppbygging... 6 3.1 MOVIMOT -omformer... 6 3.2

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. RS 8 REG HE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer