ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

2 NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjøres på alle områder fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd Fagpolitisk skal NSF: påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere Interessepolitisk skal NSF: ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidssosiale interesser. Forbundsledelsen Forbundsleder Eli Gunhild By Nestleder Solveig Kopperud Bratseth 2. nestleder Karen Bjøro på landsmøtet Forbundsstyret Rigmor Føske Johnsen Hilde Skauen Ranum Toril O. Fjørtoft Kai Øivind Brenden Anne Margrethe Haukås Heidi Helene Stykket Ingunn Karlsen, 1. vara Ellers møtte også: Frank Oterholdt, leder Sentralt Fagforum Kine Bentzen, leder NSF Student Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig: Eli Gunhild By, forbundsleder Redaksjon: Kommunikasjonsavdelingen Layout: Flisa Trykkeri 2 Årsrapport 2012

3 INNHOLD 02 Norsk Sykepleierforbund 04 Forbundslederen har ordet 06 Avdeling for sykepleiefag og profesjonsutvikling 09 Forhandlingsavdelingen 12 Helsepolitisk avdeling 15 NSF Student 16 Forsikringskontoret 17 Kommunikasjonsavdelingen 18 Sykepleien 20 Sentralt Fagforum 22 Rådet for sykepleieetikk 24 HR 26 Fylkene 41 Årsregnskap Årsrapport

4 Forbundslederen har ordet NSF i ble et forrykende år; intenst, lærerikt, utfordrende og spennende. Vi streiket sammen med resten av Unio, samtidig som vi forberedte oss til en den flotte feiringa av forbundets 100-årsdag. I løpet av året som gikk har jeg virkelig fått erfare at å være leder av landets fjerde største fagforbund, er et viktig verv. Dette vises blant annet i møte med sentrale maktpersoner og organisasjoner. Dører åpnes, vi blir lyttet til og våre meninger tatt hensyn til. Det er ikke alltid våre motparter er enige med oss, men ingen tar lett på oppgaven når de skal i møte med Norsk Sykepleierforbund. Det nye forbundsstyre har satt seg. Vi har tatt tak i vedtakene fra Landsmøtet og laget en fireårig strategi. Her har vi sett viktigheten av å sette seg langsiktige og kortsiktige mål, fordi politikk handler om å bygge stein på stein og være tålmodig. Vi har også fått mange nye tillitsvalgte som har gått gjennom vårt opplæringsprogram i fylkene. Tillitsvalgte er et av de viktigste redskapene NSF har for å ivareta medlemmene. Hovedtariffoppgjøret 2012 endte i streik i tre tariffområder; KS, staten og Oslo kommune. Streikene varte i fra seks til 15 dager og omfattet nærmere ansatte organisert i Unio-forbund. NSF hadde 1775 medlemmer i streik. I Spekter og NHO Service kom NSF til enighet med motparten. Å streike er en krevende oppgave. Tredjepart vil alltid rammes, noe som er sterkt beklagelig. Men vi håper på forståelse for at vi bruker dette virkemiddelet i kampen for bedre arbeidsvilkår og mer rettferdig lønn. For våre medlemmers del ga streiken uttelling. Vi fikk gjennomslag for vårt viktigste krav om at utdanning skal lønnes bedre. Streikene klarte ikke å kaste skygger over den store begivenheten for Norsk Sykepleierforbund i 2012, nemlig feiringa av forbundets 100-årsjubileum. Vi startet markeringen i Tromsø 11. mai med 400 medlemmer fra landsdelen. Det ble en forrykende aften med faglige og kulturelle innslag, deriblant Miriam Holtan som fremførte NSF-sangen «Hjertetru», som var spesiallaget for jubileet. Frem mot jubileumsdagen 24. september hadde vi lignende markeringer i Trondheim, Oslo, Kristiansand og Bergen. Selve jubileet ble feiret på Den Norske Opera & Ballett i Oslo med gjester og samarbeidspartnere fra hele verden. Blant de norske gjestene kan vi nevne H. M. Dronning Sonja, statsminister Jens Stoltenberg, partiledere og stortingspolitikere. Men de gjeveste var selvsagt medlemmene, som sammen med de andre gjestene og en rekke norske artister gjorde kvelden til et helt spesielt minne for oss og en verdig markering av Norsk Sykepleierforbunds 100-årige historie. Dagen etter jubileet åpnet Den 9. Sykepleierkongressen, som er det største sykepleierfaglige arrangementet i Norge sykepleiere fra hele landet fikk ta del i et spennende og innholdsrik program der hovedtemaene var «Profesjon og identitet» og «Faget og omgivelser». Nå har vi lagt kongressen, jubileet og fortiden bak oss og skal sammen se fremover. For NSF er medlemmene viktigst. Vi vil fortsette vår innsats for dem og for at NSF fortsatt skal være et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieledere, jordmødre, helsesøstre og sykepleiestudenter. 4 Årsrapport 2012

5 Da NSF feiret 100 år med en festforestilling på Den Norske Opera & Ballett, kunne vi ønske både H.M. Dronning Sonja og statsminister Jens Stoltenberg velkommen. (Foto: Sol Nodeland) Årsrapport

6 Jonas Gahr Støre åpnet Sykepleierkongressen - som sin første formelle oppgave som helseminister. Fagpolitisk avdeling / Avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling Sykepleie for framtiden, erfaringer gjennom 100 år Det har vært et flott år med mye positiv omtale av sykepleiefaget, sykepleietjenesten og forbundet var det året vi var spesielt stolte av å være sykepleiere, men også et år med stor arbeidsinnsats fra avdelingen. Fagpolitisk avdeling skiftet navn til Avdeling for sykepleie og profesjonsutvikling og fikk i løpet av året ny leder og flere nye medarbeidere, men erfaringene tok avdelingen med seg inn i arbeidet med 100 års jubileet og sykepleieprofesjon i utvikling for framtiden. Sykepleiekongressen Det er naturlig å begynne med Sykepleiekongressen, som var en del av 100 års feiringen, og som gikk av stabelen for niende gang i Oslo Spektrum med nesten 2000 deltagere. Avdelingen var både programkomité og arrangementskomité og mobiliserte kraftig fram mot og under dagene september. Tema for Sykepleierkongressen 2012 var: Sykepleie for fremtiden erfaring gjennom 100 år. I arbeidet med det faglige programmet hadde programkomiteen som mål å skape en arena for kunnskapsutveksling mellom sykepleiere på alle nivå og på ulike fagfelt. Som en viktig del av det faglige tilbudet bidro 164 posterutstillere med forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Evalueringen fra deltakerne ga svært god tilbakemelding på det faglige programmet. Kongressen gir inspirasjon, den skaper samhørighet og gir identitetsfølelse. De er stolte over å være en del av et stort fellesskap. Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientmedvirkning Våren 2012 avsluttet avdelingen PVK-prosjektet (Pasientforløp Verdiskaping og Kvalitetsindikatorer), der flere av erfaringene og resultatene ble benyttet som deler av NSFs innspill og aktiviteter i forbindelse med stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet (2012) lansert på tampen av året. Avdelingen har deltatt med innlegg på flere konferanser og samlinger både for tillitsvalgte, sykepleierledere og andre sentrale aktører. 6 Årsrapport 2012

7 Arbeidet med ny utgave av NSFs bestselger ; Faglig forsvarlighet, der nytt lovverk fra er inkludert pågikk i store deler av året. NSF har også i 2012 deltatt på flere nivåer i Pasientsikkerhetskampanjen, og har hatt jevnlig dialog med Kunnskapssenteret på dette området og i forhold til andre aktuelle tema, som blant andre opprettelse av nytt meldesystem for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Utdanning for velferd og spesialisering Stortingsmelding nr.13 ( ) Utdanning for velferd - samspill i praksis ble lagt frem vinteren 2012 og vedtatt i juni. NSF deltok i høringsprosessen i Stortinget. Norsk Sykepleierforbundet delte regjeringens oppfatning om at velferdstjenestene står overfor store endringer og utfordringer og at disse endringene vil stille andre krav til kompetanse og utdanning for dem som skal jobbe innen disse tjenestene. Stortingsmelding 13, som en retningsmelding, gir grunnlag for en optimisme for å få endringer på vesentlige punkter for å få en utdanning i sykepleie som svarer til samfunnets nåværende og fremtidige krav. Samtidig gjenstår det viktig utrednings- og beslutningsprosser for at nødvendig endring finner sted. I arbeidet med oppfølging har følgende tema vært i fokus: Sykepleiefagets kjernekunnskap må styrkes Behov for harmonisering og regulering må imøtekommes Livslang læring og gradsstrukturen må benyttes Praksisstudiene må kvalitetssikres Sikre overganger mellom utdanningene Styrking av de finansielle rammer Det ble gjennomført presentasjoner og diskusjoner av meldingen i aktuelle ledd av organisasjonen og opp mot sentrale aktører i sektoren. Arbeidet med å posisjonere NSFs innspill i det videre arbeidet, sto sentralt har også vært preget av arbeidet med revideringen av EU- direktiv 36 - direktivet om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Sykepleierutdanning er en av disse. Det er avgjørende at vi har gode styringsverktøy som regulerer utdanningen til sykepleierprofesjonen både nasjonalt og på europeisk plan. Som en del av et felles europisk arbeidsmarket er det viktig at det er etablert felles standarder som ligger til grunn når sykepleiere søker autorisasjon i Norge. Mye av arbeidet vårt har vært kanalisert gjennom European Federation of Nurses Associations som vi er medlem av. Vi har i denne perioden hatt presidentskapet ved tidligere nesteleder i NSF, Unni Hembre. NSF har gjennom mange år arbeidet for etablering av myndighetsgodkjenning for spesialsykepleiere. I2012 har NSF deltatt i flere oppstartsprosesser i forhold til spesialistgodkjenning fra 2008 i Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets regi. I 2012 deltok NSF i ulike møter i direktoratets regi med psykologene og fysioterapeutene som nye aktuelle grupper for å få en myndighetsgodkjenning. I tillegg har NSF som den eneste yrkesgruppen deltatt i alle møter vedrørende Helsedirektorats gjennomgang av legenes spesialitetsstruktur og innhold. Dette arbeidet pågår fortsatt. Det ble etablert en intern strategigruppe i juni 2012 for å følge opp arbeidet. Gruppen er ledet av 2. nestleder Karen Bjøro. Sykepleieprofesjon i utvikling gjennom Ehelse I samarbeid med flere aktører utviklet vi i 2012 en ny strategi for ehelse; Sykepleieprofesjon i utvikling: ehelse. Den ble vedtatt i forbundsstyre i november. Vi har deltatt i diverse referansegrupper, blant annet kjernejournal prosjekt, Norsk Helsenett og Standard Norge. Utvikling av en nasjonal kjernejournal er utfordrende og komplisert, men vi mener dette er et viktig bidrag for å sikre pasientens helseopplysninger. I forkant av Stortingsmelding En innbygger, en journal, har NSF gitt innspill underveis i prosessen. Når det gjelder integrering av Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) i elektroniske pasientjournaler (EPJ) har det blitt avholdt møter med myndigheter, leverandører, sykehus, kommunehelsetjeneste og sykepleiere. I desember ble det arrangert en workshop om videreutvikling og krav til EPJ-systemer tilpasset sykepleiernes arbeidsprosesser. Der presenterte ledende sykepleieforskere tanker om fremtidens EPJ-systemer. Nitti sykepleiere fra hele landet deltok. Tjenesteutvikling i kommunal sektor Avdelingen har arbeidet med faglig oppfølging av samhandlingsreformen med vekt på å kartlegge kommunale prosjekter og løsninger, følge med på utviklingsprosjekter i hjemmetjenesten (Utviklingssenter for hjemmetjenesten), aktiv aldring, aldring og helse Årsrapport

8 samt på om prinsippene for gode omsorgstjenester blir fulgt. I tillegg har vi sett på og gitt innspill på arbeider i forhold til kommunenes plikt til Ø-hjelp døgnopphold. Det har i tillegg blitt samlet inn gode eksempler fra landets fylker, som kan være til inspirasjon for andre. Rus påvirkning Det har vært flere høringer knyttet til psykisk helse og rus i året som har gått. Blant annet i forhold til nattlåsing av pasientrom i sikkerhetspsykiatrien og informasjonsansvar til berørte. NSF har videre deltatt i møter knyttet til forebygging av overdoser, organisering av psykisk helsevern, spiseforstyrrelser, eldre og rus, og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Forbundsleder møtte Helse- og omsorgkomiteen i Stortinget 16. oktober i forhold til rusmeldinga Se meg hvor hun anerkjente helheten i meldingen samtidig som konkrete tiltak ble etterlyst. Arbeidet med en strategi for NSFs arbeid innen psykisk helse og rus er påbegynt. Stipender, spesialist- og kursgodkjenninger Det er stor søkning til videreutdanninger/masterutdanninger med over 2000 søknader i 2012, samt til kurs og konferansestøtte. Det ble derfor vedtatt økte satser for stipendtildeling med virkning fra Det ble godkjent 104 nye kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie, mens kun 10 stk. ble godkjent som faglig veileder i sykepleie. Dette er en nedgang fra tidligere. Mer enn 800 søkte NSF om godkjenning av faglig kursprogram, for å kunne vise til at kurset ga meritterende timer. Forskningspolitisk arbeid Høsten 2012 ble det ansatt en spesialrådgiver for å arbeide med forskningspolitisk arbeid i NSF. Hovedmålet med dette er å: styrke profesjonsutøvelsen i sykepleietjenesten. Delmålene er å; stimulerer til å imøtekomme kravet om forskningsbasert praksis og utdanning i sykepleie og jordmorfag optimalisere den ressursinnsats som NSF bidrar til i forhold til utdanning og forskning initiere og kvalitetssikre sykepleie- og jordmorfaglige forskningsstudier relevant for NSF s politiske satsninger ha en tydelig og kjent forskningspolitiske strategi i NSF være tydelige og kjente i forskningspolitiske miljøer, nasjonalt og internasjonalt Det er startet opp et arbeid med å utvikle en egen strategi for forskning. Jordmorsatsningen Forbundsstyret vedtok i februar 2012 å slutte seg til strategien for videre jordmorsatsing i NSF. Målet er at NSF skal bli attraktivt som fagforeningsvalg for jordmødre i Norge. Jordmorsatsingen innebærer å: tydeliggjøre NSFs politikk som har betydning for jordmødre og jordmorutdanning satse mer på lønnspolitikk for jordmødre I løpet av høsten utarbeidet prosjektet en kommunikasjons- og mediestrategi for å synliggjøre NSFs politikk for jordmødre og jordmorstudenter. NSF og Jordmorforbundet NSF skal være synlige i alle kanaler som er tilgjengelige; nettside, sosiale medier, fagbladet Jordmora, nyhetsbrev og i media gjennom debatt og kronikker. For å styrke det faglige innholdet i Jordmora og på nettsidene, etablerte prosjektet i samarbeid med Jordmorforbundets styre et redaksjonsråd med fire medlemmer samt styreleder som også er redaktør for fagbladet. Verving av nye medlemmer samt tiltak for å beholde medlemmer i NSF er viktig for å nå målet om å være et attraktivt fagforeningsvalg for jordmødre. Planlegging av aktiviteter lokalt med et nettverk av kontaktjordmødre og tillitsvalgte knyttet opp til fylkeskontorene, er påbegynt. Lønn er et avgjørende virkemiddel for å beholde og rekruttere medlemmer. Planlegging og bevisstgjøring rundt dette faktum pågår. Jordmødre skal merke at NSFs jordmormedlemmer har minst like god begynnerlønn som konkurrerende organisasjoner. 8 Årsrapport 2012

9 Streiketog i Oslo med NSF Oslo-leder Silje Naustvik Forhandlingsavdelingen Forsvar og utvikling 2012 var preget av press på opparbeidede rettigheter, men også på utvikling og nytenkning. Samhandlingsreformen er en viktig arena for det siste. Skal vi makte å rekruttere og beholde sykepleiere i hel stilling fram til pensjonsalder, er ikke mer ubekvem arbeidstid veien å gå. Hovedtariffoppgjøret 2012 endte som kjent i streik i tre tariffområder. Da arbeidsgivermotparten i staten under dekke av økonomisk ansvarlighet, presenterte et tilbud som lå langt under resultatene i frontfaget, fant de tre største hovedsammenslutningene ikke lenger grunn til å forhandle. Mekling førte ikke fram og streik var et faktum 24. mai. Forhandlingene i KS og Oslo Kommune strandet som følge av dette. I KS-området startet streiken 24. mai, i Oslo kommune 30. mai. Streikene varte i henholdsvis 15, 13 og seks dager, og omfattet nærmere ansatte organisert i Unio-forbund. NSF hadde 1775 medlemmer ute i streik. I Spekter og NHO Service kom NSF til enighet med motparten. prosjektene, som følgeevalueres av Fafo. Heltid/deltid er sammen med sykefravær, rekruttering, kompetanseutvikling og omdømme tema for de mange kommuner som deltar i Saman om ein betre kommune-programmet. Nattarbeidere ble, til tross for at nattarbeid er dokumentert helseskadelig, ikke omfattet av arbeidstidsreduksjonen i 2010 (skift/ turnus). NSF har ved en rekke anledninger pekt på det urimelige i dette, og har i møter med både arbeidsminister og Storting krevd at Arbeidsdepartementets forslag i Ot.prp. nr. 54 ( ) om å se nærmere på problemstillinger knyttet til utelukkende nattarbeid, følges opp. Arbeidstid Arbeidstid var et sentralt tema i tariffoppgjøret. Arbeidsgiverne ønsket å innføre en ordning med differensierte ubekvemssatser, som belønnet hyppigere helgearbeid. Dette ble unngått i KS-området, men ble avtalt mellom Oslo kommune og LO i Oslo Kommune mens Unio var i streik. Kravet om rett til hele stillinger ble forsterket gjennom NSFs landsmøtevedtak i 2011, og ble fulgt opp i en rekke sammenhenger gjennom Sykepleiere er blant de flittigste brukerne av arbeidsmiljølovens bestemmelse om fortrinnsrett til utvidet stilling. Helsesektoren er også tungt representert blant de virksomheter som i 2012 fikk støtte til prosjekter mot ufrivillig deltid som et ledd i regjeringens satsning. Utprøving av ulike arbeidstidsordninger, vikarpool-ordninger og kompetanseutvikling er viktige elementer i Likestilling og likelønn Selv om verdsettingsdiskrimineringen av kvinnedominerte yrker fikk mindre direkte oppmerksomhet i tariffoppgjøret 2012, var verdsetting av kompetanse hovedbudskapet fra Unio. Utdanning må lønne seg, og forskjellene mellom offentlig og privat sektor må bli mindre. FNs Kvinnekomite har tidligere uttalt seg kritisk til norske myndigheters manglende arbeid for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn. I sin tilbakemelding til den siste norske rapporten om implementeringen av FNs Kvinnekonvensjon som kom våren 2012, ble kritikken forsterket. Komiteen krever at det må implementeres kraftigere virkemidler, herunder økt bistand til arbeidslivets parter og en nasjonal likelønnskampanje. Likelønnskommisjonen slo fast at det norske forhandlingssystemet i beste fall opprettholder lønnsrelasjonene mellom kvinner og Årsrapport

10 10 Årsrapport 2012

11 menn. I forbindelse med opprettelsen av et nytt offentlig utvalg som skal se på utfordringene for norsk økonomi og lønnsdannelse framover (Holden III-utvalget), har NSF krevd at utvalget trekker inn likelønnsutfordringene i sitt arbeid. Forhandlingsavdelingen har i 2012 avgitt uttalelser til tre viktige høringer på likestillings- og likelønnsområdet, hvorav en om åpenhet om lønn og krav til utarbeidelse av lønnsstatistikk. To andre høringer er knyttet opp mot det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget - Skjeie-utvalget som avsluttet sitt arbeid i 2012 og har lagt fram to NOUer: Struktur for likestilling og Politikk for likestilling. Utvalget slår fast at det mangler en gjennomføringsstruktur for regjeringens likestillingspolitikk, og foreslår blant annet opprettet et forum for likestilling i arbeidslivet og en avtale for likestilling i arbeidslivet etter mal av IA-avtalen. NSF ser et slikt forum som et verktøy til å jobbe med strukturelle likestillings- og diskrimineringsutfordringer, som krever overordnete og helhetlige tilnærminger. For å styrke forumets gjennomslagskraft, mener imidlertid NSF at forumet må ses i sammenheng med arbeids- og pensjonspolitisk råd og at arbeidsministeren og likestillingsministeren får et felles ansvar for dette organet. Alle høringsuttalelsene er å finne på NSFs hjemmeside. Sosial dumping Migrasjon er en global utfordring, og var tema for en stor workshop under PSI-kongressen1 i Durban Her ble det lagt fram resultater fra et omfattende arbeid i flere land som avgir eller mottar arbeidstakere. Den globale sykepleiermangelen var et viktig tema. Blant interessante funn er samarbeidet mellom fagforeninger i avgiver- og mottakerland for å fange opp migranter og forebygge tilfeller av sosial dumping. I flere land er det også inngått samarbeid om utforming av informasjonspakker mellom offentlige myndigheter og fagforeninger, rettet mot både migranter og immigranter. Arbeidsmiljø Helsesektoren har utmerket seg med store utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær, og Arbeidstilsynet har derfor valgt helse- og sosialsektoren som en av fem næringer det skal satses særlig på i perioden NSF har representert Unio i et forprosjekt for å utarbeide en begrunnet anbefaling og plan for hvordan satsningen skal gjennomføres, både sentralt og lokalt. Målet for satsningen er å bidra til å bedre arbeidsbetingelsene i sektoren gjennom å styrke partssamarbeidet, påvirke til systematisk arbeidsmiljøarbeid, bedre forståelsen av lovverkets krav og hensikt, samt skape engasjement og oppmerksomhet om satsningen. Innsatsen er foreløpig begrenset til helse- og omsorgssektoren, det vil si kommunale helse- og omsorgstjenester, private aktører i tjenesten og sykehussektoren. Pensjon Det er et stort press på offentlige pensjonsordninger, og NSF bruker store ressurser på å bevare sykepleierordningen. I forbindelse med at NHO Service i 2011 klaget pensjonsordningen for sykepleiere inn for ESA - under henvisning til at pensjonsordningen ikke er underlagt konkurranse og fordi det i praksis ikke åpnes for dispensasjon fra loven - innhentet forhandlingsavdelingen en rapport fra Fafo2, som underbygger at slike ordninger kan eksistere innenfor gjeldende regelverk. Gjennom ulike styreverv har denne og mange andre saker av betydning for sykepleieres pensjon vært håndtert. En viktig sak har vært arbeidet med en ny og forbedret bestemmelse i HTA som innebærer at små stillinger hos ulike arbeidsgivere kan legges sammen til samlet pensjonsopptjening. En rekke arbeidsgivere er også under oppfølgning av NSF/KLP for manglende innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere. Pensjonsreformens konsekvenser for tjenestepensjonens uføreordning og tjenestepensjon for årskull født etter 1953, er en tredje viktig sak. Avdelingen har også vært involvert i arbeidet med opprettelse av pensjonskasse i Helse Sør-Øst. Politisk påvirkningsarbeid og skolering Overordnede rammebetingelser slik de gis av Stortinget og gjennom statsbudsjettet er viktig å påvirke. Forhandlingsavdelingen har derfor også i 2012 brukt store ressurser på å utarbeide innspill i ulike faser av statsbudsjettprosessen, delta i høringer i Stortingets ulike komiteer, og møter med de ulike politiske partiene. Et svært viktig tema har vært arbeidstid og imøtegåelse av krav fra både arbeidsgivere og politikere om oppmyking av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. NSF fastholder at det ikke foreligger noe behov for slik endring. På grunn av 100-årsjubileet i NSF gjennomførte forhandlingsavdelingen to store temakurs, for tillitsvalgte i henholdsvis KS/ Oslo kommune/virke helse og sosial- og Spekter/Stat/Virke spesialist og høgskole-områdene. I alt deltok 594 tillitsvalgte. Blant kurstemaene var samhandlingsreformens muligheter for å utvikle nye arenaer og roller for sykepleiere med betydning for lønns- og arbeidsvilkår, videre arbeidstid og heltid/deltid, samt innleie/sosial dumping. Forhandlingsavdelingen har i 2012 gjennomført en helhetlig evaluering av tillitsvalgtopplæringen, som skal ligge til grunn for en revidering og modernisering av hele opplæringen. Juridisk bistand Forhandlingsavdelingens advokater og jurister bistår tillitsvalgte og medlemmer i spørsmål knyttet til både kollektiv og individuell arbeidsrett. Det har vært en økning i antall henvendelser, og mange saker handler om feil utbetaling av lønn. Yrkesskadegruppa har hatt 179 saker til behandling, som har resultert i innkomne midler på samlet nærmere 18 millioner kroner for NSF-medlemmer. NSF yter også bistand til medlemmer som kommer i en situasjon der de står i fare for å miste arbeid og autorisasjon. Det har vært en økning i slike saker. I 2012 mottok NSF 15 nye tilsynssaker, og det er i tillegg gitt bistand i to straffesaker. For første gang siden ordningen med bistand i autorisasjonssaker ble innført, har NSF bistått et medlem gjennom søksmål mot staten om rettslig overprøving av tilbakekall av autorisasjon. Saken er ennå ikke avklart. 1 Public Services International (Internasjonalen for offentlig ansatte). 2 Veland og Hermansen (2012): Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa en kartlegging. Fafo-notat 2012/07. Årsrapport

12 Eli Gunhild By, NSF, og NRKs Fredrik Solvang i Stortingets vandrehall. Helsepolitisk avdeling NSF som premissleverandør og påvirker Gjennom arbeid utført nasjonalt og internasjonalt, har Helsepolitisk avdeling hatt som rettesnor å bidra til en bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen og til bedre ressursbruk i helsetjenesten. Vårt påvirkningsarbeid og myndighetskontakt har gitt resultater. En viktig oppgave for avdelingen er å påvirke politikere og myndigheter. I dette arbeidet er det avgjørende at organisasjonen er til å stole på. Det er viktig å komme tidlig inn i prosessene og på den måten klare å bli premissleverandør,. Desto lenger arbeidet har kommet i departementet eller kommunen, jo vanskeligere er det å forandre. Det er viktig å ha kontakt med politikere både i posisjon og opposisjon. Avdelingen har jobbet systematisk med dette i Det har vært en rekke møter med statsråder og stortingspolitikere i Statsbudsjettet Avdelingen leder NSFs arbeid i forbindelse med statsbudsjettene. Dette gjelder både påvirkning i forkant og når statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober. Forbundslederen var også i 2012 til stede i vandrehallen på Stortinget den dagen statsbudsjettet ble lagt fram og uttalte seg til en rekke medier om hva NSF var fornøyd og misfornøyd med. Videre deltok forbundslederen i høringer i aktuelle stortingskomiteer. Allerede i desember 2011 oversendte 12 Årsrapport 2012

13 forbundet kravene for statsbudsjettet for Her ble det lagt vekt på at kompetansen i helse- og omsorgstjenesten må styrkes, at det må bli en kraftig opprusting innen IKT, og at folkehelsearbeidet må styrkes, med spesielt vekt på helsestasjons- og skolehelsetjenenesten. Det ble i desember 2012 sendt innspill til statsbudsjettet for Innspill til partiprogrammer Avdelingen koordinerte arbeidet med innspill til alle partiers partiprogrammer for perioden Vi ble også invitert til møter med flere av partiene der vi fremmet våre ønsker. Inspirasjonstreff Avdelingen arrangerte fire inspirasjonstreff i Dette er et frokostseminar der vi inviterer innledere til aktuelle temaer. Målet med seminaret er å etablere en arena for helsepolitiske fordrag og diskusjoner med både eksterne og interne deltakere, der det også er videokonferanseoverføring til NSFs 19 fylkeskontor. Treffet holdes i kantinen i Sykepleiernes Hus. Det ble i 2012 arrangert tre inspirasjonstreff, med følgende temaer og innledere: : Innovasjonsarbeid i KS, ved avdelingsdirektør Trude Andresen i KS; : Bærekraften til fremtidens helse- og omsorgstjenester, ved NOVA-forsker Svein Olav Daatland; : Høyres og Arbeiderpartiets partiprogram for 2013; debatt mellom Erna Solberg og Raymond Johansen ISF-refusjon for sykepleierkonsultasjoner Etter flere års arbeid fra NSF ble det fra innført ISF-refusjon for poliklinikk-konsultasjoner, utført av sykepleiere. NSF har systematisk jobbet for at rammebetingelsene skal bli bedre, et arbeid som ble videreført i Totalt var det i 2009 registrert konsultasjoner utført av sykepleiere, i 2010 var det og i 2011 var det Økningen fortsatte i 2012, og i første tertial i 2012 ble det utført konsultasjoner. Det var 12,2 prosent av total antall polikliniske konsultasjoner. Det er store forskjeller mellom det enkelte foretak. Dette arbeidet er viktig for å bidra til en bedre utnyttelse av sykepleierkompetansen og til bedre ressursbruk i helsetjenesten. Internasjonalt arbeid NSFs internasjonale arbeid skal bidra til å fremme sykepleie av høy kvalitet, bistå kolleger og søsterorganisasjoner i andre land, og påvirke relevante saker som er til behandling i overnasjonale fora. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot oppfølging av relevante saksområder innen EU/ EØS, global sykepleiemangel og etisk rekruttering over landegrensene og en styrking av den formelle posisjonen i internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Avdelingen har bistått med rådgivning til politisk ledelse og deltatt i en rekke ulike fora. Bistandsarbeid i Afrika NSF støtter flere nasjonale sykepleierforbund i Afrika til å bli sterke og selvbærende. Arbeidet har gitt meget gode resultater, men utfordringene er mange. NSF har en fireårig rammeavtale med Norad ( ) med et årlig økonomisk tilskudd på NOK 6,5 millioner. NSF betaler en egenandel på 10 prosent (kr ) og dekker i tillegg en del andre bistandsrelaterte utgifter. Målet er å utvikle sterke, selvbærende nasjonale fagforbund for sykepleiere i det sørlige og sørøstlige Afrika. NSFs innsats skjer i Zambia, Malawi, Uganda og Rwanda. Inspirasjonstreffene har vært viktige for å skape debatt og engasjement om helsepolitiske spørsmål - både i og utenfor NSF. Årsrapport

14 I tillegg støtter NSF et uformelt nettverk for nasjonale sykepleierforbund med fagforbundsstatus. Solidaritetsprosjekter Det er blitt arbeidet videre med våre solidaritetsprosjekter. Hovedfokuset i Øst- og sentral Europa har vært å bistå søsterorganisasjoner med å bygge opp deres profesjons- og fagforeningsorganisasjoner. Mens ved Tanga International Competence Center (Ticc) i Tanzania har vi bidratt til å utvikle de lokale helsetjenestene. Tre helsesøstre har hatt solidaritetsopphold i Tanga på tre måneder i 2012, og har med dette delt faglig kunnskap og erfaring med sine kolleger i Tanzania, samtidig som de har fått viktige impulser med tilbake til Norge. Samhandlingsreformen Helsepolitisk avdeling har hatt hovedansvaret når det gjelder å overvåke og dokumentere utvikling og måloppnåelse i samhandlingsreformen, med særlig vekt på positive og negative sider for sykepleietjenestene og sykepleierne. I samarbeid med Forhandlingsavdelingen og Avdeling for sykepleie- og profesjonsutvikling, ledet Helsepolitisk avdeling arbeidet med å utvikle en strategi for NSFs arbeid med å påvirke og følge med gjennomføringen av samhandlingsreformen. Rapporter Helsepolitisk avdeling bestiller rapporter som grunnlag for å kunne dokumentere og påvirke. I 2012 ble følgende rapporter bestilt eller sluttført: Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien, Fafo KommuneBarometer april og september, NorgesBarometeret Polikliniske sykepleierkonsultasjoner,somatiske pasienter, Analysesenteret As Nye oppgaver nye roller Europas helsevesen i endring, Brusselkontoret AS Poliklinisk aktivitet utført av sykepleiere psykisk helsevern, Analysesenteret, ferdigstilles i 2013 Konsekvenser av privatisering i kommunale helse- og omsorgstjenester, Fafo, ferdigstilles i 2013 Omorganisering Fra og med ble det gjort omorganiseringer i administrasjonen der Avdeling for sykepleie- og profesjonsutvikling og Helsepolitisk avdeling ble slått sammen til en ny Fag- og Helsepolitisk avdeling. Respondentpool Planleggingen av respondentpoolen ble fullført og forankret. Denne blir lansert i regi av Fag- og Helsepolitisk avdeling i april Innovasjon og velferdsteknologi Dialogen med ulike eksterne miljøer ble gjennomført og utvidet, på begge områdene. Innovasjon og tjenesteutvikling ferdigstilles som strategi for NSF i løpet av NSF støtter flere nasjonale sykepleierforbund i Afrika til å bli sterke og selvbærende. Her fra Malawi. 14 Årsrapport 2012

15 NSF Student forbereder seg til fagdagen i Oslo. NSF Student Praksis i drømmeland Arbeidet med akrrediteringskriterier i praksis og rekruttering har stått sentralt for NSF Student i 2012 I året som har gått har NSF Student hatt fokus på lokale aktiviteter, planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet Nasjonale avgangsprøver og akkreditering av praksis. På årsmøtet ble blant annet saken Praksis i drømmeland diskutert, og nyvalgt studentstyre fikk i bestilling å utarbeide akkrediteringskriterier i praksis det kommende året. Intasjonalt verv NSF Student har også dette året vært aktører i internasjonale arenaer, blant annet gjennom EPSU (european federation of public service unions), NSSK (nordiske sykepleierstudenters kontaktforum) og i ENSA (european nursing students assosiation) hvor nyvalgt studentleder har blitt visepresident. Nye lokallag Videre har NSF Student jobbet kontinuerlig med større lokal aktivitet ved alle utdanningsinstitusjonene. Det har blitt opprettet lokallag og studentene har arrangert flere faglige arrangementer. De faglige arrangementene, som fagdag, fagquizer og rammeplansopplæring, har blitt godt mottatt av studentmassen, og NSF Student har fått mulighet til å treffe tusenvis av våre medlemmer gjennom disse arrangementene. Studentmassen gir tydelige signaler om at faglige medlemstilbud gagner dem og bidrar til økt kunnskapsformidling av sykepleierfaget. Rekruttering Rekrutteringen av studenter har i 2011/2012 overgått alle forventninger. Nå er i overkant av 90 prosent av landets sykepleierstudenter medlem av NSF gjennom NSF Student. Studentenes stemme NSF Student har vært aktive i media som studentenes stemme, både i Sykepleien og lokale medier. Videre planer Prioriteringer og satsingsområder for det kommende året er en ny gjennomføring av nasjonal testing, retningslinjer for bruk av sosiale medier for sykepleierstudenter og akkrediteringsordninger i praksisstudiene. Sistnevne er et område hvor NSF får mange henvendelser, og vårt overordnede mål er å øke kvaliteten i utdanningen, da spesielt innenfor praksisstudiene det kommende året. Årsrapport

16 Forsikringskontoret Selger stadig flere medlemsforsikringer NSFs medlemsforsikringer er svært konkurransedyktige, både når det gjelder pris og forsikringsvilkår, og antall medlemmer som tok kontakt for pristilbud var økende også i Tilslagsprosenten på utsendte tilbud dette året var dessuten en god del over tilslagsprosenten i det private markedet. I 2012 hadde blant annet: medlemmer Livsforsikringspakke medlemmer innboforsikring medlemmer reiseforsikring medlemmer bilforsikring Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Nettsider og andre distribusjonskanaler Utfordringen har vært å formidle de gode medlemsfordelene ut til medlemmene på en så lettfattelig og bra måte som mulig. For å få til dette er det tatt i bruk flere ulike virkemidler. I 2012 ble det bestemt at medlemsbrosjyren skulle gjennom en omfattende endring. Forsikringsspråket ble gjort enklere og mer forståelig samtidig som sidetallet ble redusert fra 40 sider i 2012 til 12 sider i Ønsket er at brosjyren skal formidle medlemsfordelene på en enkel måte, mens nettsidene skal være den viktigste informasjonskanalen hvor medlemmene kan finne mer fullstendig informasjon. Nettsidene ble oppgradert i 2012, men for å imøtekomme informasjonsbehovet også frem i tid, anser vi det som viktig at nettsidene utbedres også i årene som kommer. Forsikringskontoret NSF har dessuten hatt to vellykkede kampanjer via e- post, én om innboforsikring og én om reiseforsikring. Kampanjene har kostet lite og er blitt positivt mottatt av medlemmene. Vi opplever derfor dette som en god måte å formidle informasjon til medlemmene på, og vil igangsette tilsvarende kampanjer også i løpet av Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger og brevark. Ensfarget til Pins,brevark og andre små applikasjoner Forsikring og andre medlemstilbud 2013 Forsikringskontoret nsf Innboforsikring Nytt for 2012 var at identitetstyveri ble inkludert i innboforsikringen: Inntil kroner for utgifter til juridisk assistanse før en tvist, og inntil kr 1 million for juridisk assistanse ved en tvist. Andre forsikringsordninger har bare hatt mindre endringer i løpet av Årsrapport 2012

17 I forbindelse med jubileet ble det arrangert utstilling og aktiviteter på Teknisk Museum i Oslo. Her får ei jente påmalt et stygt sår. Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjon i årsjubileet tett etterfulgt av Sykepleierkongressen ble det store evenementet for Norsk Sykepleierforbund, og dermed også kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen jobbet tett opp til forbundsledelsen med hjelp til å skrive taler, innlegg og planlegge mediefremstøt i forbindelse med jubileet og kongressen. I tillegg representerte vi og lagde saker for publisering i egne kanaler fra de fleste regionale 100-årsarrangmentene rundt om i landet. Vi jobbet også i 100-årsprosjektet med blant annet nyhetsbrev og med en bildebok fra jubileet. Faglig mobilisering Kampanjen Faglig mobilisering var inne i sitt andre år. Her profilerte vi sykepleie ved hjelp av klassiske markedsføringsverktøy. Vi hadde flere runder med film og reklame på ulike tv-kanaler og kino frem mot jubileet. 12. mai Hvert år markerer International Counsil of Nurses (ICN) International Nurses Day 12. mai, på fødselsdagen til Florence Nightingale. NSF markerer dagen med ulike arrangement og aktiviteter over hele landet. NSF sentralt har de siste årene markert dagen med stand på Egertorget i Oslo. Vi annonserte i VG og Dagbladet (papir og nett), P4 og Radio Norge, Media Norge-samkjøringen med Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, stor Troms og Fædrelandsvennen. I tillegg hadde flere fylkeskontor annonser i lokal- og regionaviser. Sosiale medier NSF er aktive i sosiale medier: Facebook, Twitter og Youtube. Tariffoppgjør og streik Hovedtariffoppgjøret 2012 endte som kjent i streik i tre tariffområder: Stat, KS og Oslo kommune. Kommunikasjonsavdelingen jobbet ut fra Unio med mediehåndtering, webpublisering, informasjon til streikende og tillitsvalgte under streiken. Opplæring/undervisning Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for opplæring av ansatte, tillitsvalgte og faggrupper som skal publisere på web. Avdelingen har også undervist/bistått i mediehåndtering for tillitsvalgte og medierådgivning overfor politisk ledelse og fylkeslederne. NSF Politikk For å nå ut til medlemmene med informasjon om Sykepleierforbundets politikk, lager vi NSF Politikk, som gis ut med Sykepleien sju ganger i året. Hovedmålgruppen er tillitsvalgte. I 2012 kom NSF Politikk ut med sju nummer. Medier I 2012 ble Norsk Sykepleierforbund nevnt i 4445 artikler i ulike medier. Kommunikasjonsavdelingen har laget og sendt ut pressemeldinger, lagt ut artikler på hjemmesiden og Facebook, medieovervåket, gjort medieutspill, skrevet leserinnlegg og kronikker. Årsrapport

18 Tidsskriftet Sykepleien Sykepleien betyr mye for mange I 2012 feiret både organisasjonen og bladet 100 år. Vi feiret med å utgi to ekstra numre med ekstra mye å lese. Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund, og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utøver saklig, uavhengig journalistikk, og setter sykepleiernes interesser på dagsorden. Bladet deltar i samfunnsdebatten og stimulerer til engasjement og meningsbrytning i faglige, organisasjonsmessige og helsepolitiske spørsmål. Tidsskriftet viser mangfoldet ved sykepleieryrket og bidrar til faglig utvikling og oppdatering. Solid posisjon Sykepleien er landets største annonseorgan for sykepleiere, og har en solid posisjon både på merkevarer, stillingsannonser, kunngjøringsannonser og nettannonser. Bladet utgis 14 ganger i året, og snitt lesetid er 68 minutter. Antall brutto lesere er ifølge TNS Gallup som måler for både ukepressen og de store fagbladene i Norge. Aktuelle saker Av saker som Sykepleien dekket grundig i 2012 kan vi trekke frem saken om dden spanske sykepleieren Patricia Gadea som tok et drastisk valg: Hun ville prøve lykken som sykepleier i Norge. Underveis ble det mange kneiker. Sykepleiens journalist Marit Fonn har fulgt henne i et halvt år. Den engelske pasienten var tittelen på et felles tema fra en svær og omstridt reform i engelsk helsevesen. Bilag Sykepleien utgir i tillegg bladet Sykepleien Forskning fire ganger i året. Bladet er på ca 100 sider og Sykepleien Forskning presenterer vitenskapelige, refereebedømte artikler og nyhets- og nyttestoff fra inn- og utland. Faggruppeblader gir dybdestoff om faget. Sykepleien samarbeider med fem faggrupper om utgivelse av deres fagtidsskrifter: Psykisk Helse og Rus, Jordmora, Tidsskriftet for Helsesøstre, Kreftsykepleie og Geriatrisk Sykepleie. Aktivt på nett Nettstedet Sykepleien.no utfyller bladene med nyheter hver dag. I tillegg inneholder nettet et omfattende arkiv med fag- og forskningsartikler. Sykepleien.no er også et sted for dialog og ytringer. Her finnes også et stort tilbud av ledige sykepleierstillinger til enhver tid. Nettsidene øker i trafikk, og en nylig gjennomført undersøkelse viser at de ønsker sitt fagblad også på brett og mobil. Jubileumsår ga resultater I 2012 feiret både organisasjonen og bladet 100 år. Vi feiret med å utgi to ekstra påkostede bladutgivelser med ekstra mye å lese. Dette førte til mange hyggelige tilbakemeldinger både fra lesere, utgiver og annonsører. Sykepleien økte sine annonseinntekter med over 10 posent mens Fagpressen for øvrig sto stille. Leserne ønsker mer For tiden utvikler Sykepleien en egen app for brett, tilpasser nettsidene til mobiltelefoner, og kommer i tillegg med et nytt og bedre nyhetsbrev. Vi må ha fokus både på utvikling, kostnadssiden og inntektssiden, men føler at vi er godt rustet med en dyktig stab og profesjonell organisasjon. 18 Årsrapport 2012

19 Årsrapport

20 Sentralt Fagforum Representerer mangfoldet NSF vedtok på sist landsmøte å knytte faggruppene nærmere til seg. Sentralt Fagforum ønsker å bidra til mer sammenhengende og helhetlige arbeidsprosesser. Sentralt Fagforum representerer et stort mangfold. Et mangfold som i første rekke er knyttet til ulike faglige interesseområder, men som også handler om ulik størrelse og ulik kultur. I alt er det ved årsskifte i overkant av personer som er medlemmer av en eller flere faggrupper. Når vi vet at NSF har nærmere medlemmer er potensialet for å rekruttere flere medlemmer til faggruppene stort. Her har vi en stor utfordring! Hyggelig er det imidlertid å kunne nevne at Faggruppe for Nevrokirurgiske sykepleiere har innlemmet Norsk Forening for Nevrologiske sykepleiere i sin gruppe. Denne gruppen har tidligere stått utenfor NSF. Faggruppene er ulike. Noen har mer ressurser enn andre. Mange må derfor nødvendigvis prioritere sitt interne arbeid og kan i mindre grad delta på andre arenaer. SFs muligheter for påvirkning er likevel gode enten det er i NSFs politikkutforming eller gjennom deltakelse på andre måter. Vi arbeider på ulike arenaer sammen med forbundsledelsen, forbundsstyret, øvrige avdelinger ved hovedkontoret, fylker og medlemmer for å nå viktige strategiske fag- og helsepolitiske mål. SF samarbeider tett med organisasjonens øvrige ledd, enten det er fylkesapparatet eller organisasjonens avdelinger. Faggruppenes bidrag er i særlig grad innenfor NSFs fag- og helsepolitiske innsatsområder og prioriteringer. Det kan for eksempel være gjennom engasjement av ressurspersoner fra faggruppene i konkrete prosjekter, utforminger av høringer eller gjennom deltakelse i ulike utviklingsprosesser. Slik har det også vært i året som har gått. På landsmøtet i 2011 ble det pekt på at organisasjonen i større grad burde benytte den samlede fagressurs SF representerer. NSF ønsket med dette landsmøtevedtaket å knytte faggruppene nærmere til seg. Sentralt Fagforum ønsker å bidra til mer sammenhengende og helhetlige arbeidsprosesser. En viktig forutsetning for og lykkes er å få til gode samhandlingsarenaer i organisasjonen. Det er derfor opprettet to prosjektkoordinatorstillinger (100 prosent). Stillingene er knyttet til Sentralt Fagforum. Personene skal fungere som bindeledd mellom Fagog helsepolitisk avdeling, Sentralt Fagforum og etablerte kompetansenettverk i SF. Vedtakene som landsmøtet fattet innebærer mange utfordringer både internt i SF og for organisasjonen forøvrig. Landsmøtes vedtak om å innføre en felles vedtektsmodell for faggruppene er fulgt opp. Modellen er innført for å tydeliggjøre ansvarsforhold og sikre forsvarlig drift i den enkelte faggruppe. Modellen ivaretar også de kravene myndighetene stiller både til juss og økonomi. Det har i løpet av 2012 vært arbeidet med felles administrative og faglige ordninger som gjelder for alle faggruppene: Lokale faggruppers regnskaper NSF tilbyr i dag regnskapsføring for alle 33 faggrupper. - og alle forhold knyttet til dette, inkludert innberetning til offentlige myndigheter. Fra og med utgangen av 2013 vil dette også gjelde for alle lokale faggrupper. Det er viktig å understreke at NSFs rolle her er å fungere som et hvilket som helst regnskapsbyrå. Tre faggrupper deltar i utprøvingen av ordningen. Hensikten med ordningen er å sikre gode og trygge regnskaps- og rapporteringsrutiner som ivaretar både faggruppens behov og myndighetenes krav. Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi NSFs landsmøte vedtok også at det skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg. Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret. Retningslinjer for ordningen er vedtatt av forbundsstyret. For 2013 har forbundsstyret bevilget 1 million kroner til fordeling. Internasjonalt engasjement - Solidaritetssykepleier til Tanzania NSF har i en årrekke samarbeidet med Tanga International Competence Center TICC i Tanga, Tanzania. TICC er et regionalt kompetansesenter for læring i regionen og har engasjert seg i regional utvikling, innen helse og utdanning, men også utvikling for regionen generelt. Studie- og praksisopphold utarbeidet i samarbeid med norske utdanningsinstitusjoner, som også hele tiden harfokus på hvordan man kan bidra til regional verdiskaping og velferdsutvikling er blitt en hjørnestein i TICCs virksomhet. TICC organiserer en rekke aktiviteter og har flere prosjekter, hvis hovedformål er å forbedre levekårene for familier og lokalsamfunn i Tanga og skape bærekraftige modeller for læring og utvikling. Vi ønsker å kunne tilby en unik mulighet for våre medlemmer til å bidra i regional helseutvikling i Tanga med erfaring og kunnskapsoverføring. I 2012 reiste tre helsesøstre på et tre måneder langt opphold. 100 års jubileet har også preget arbeidet i Sentralt Fagforum. Blant annet har alle fagkonferanser hatt en kulturell åpning der historien er fortalt til vakkert tonefølge. Veien videre handler først og fremst om hvordan vi kan videreutvikle arbeids og samarbeidsformer innad i Sentralt Fagforum og sammen med de øvrige delene av organisasjonen. Dette er en nødv- 20 Årsrapport 2012

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Ny vår for ledelsesfaget. nr. 2-2015 årgang 3. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: ISO-sertifiserting av helsetjenester Lederskifte Fasiliteringens mange faser Ledelse nr. 2-2015 årgang 3 nsfs faggruppe for ledere Ny vår for ledelsesfaget LEDELSE LEDELSE blir utgitt

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Bibliotekaren. Når staten flytter bokstaver... Da OL-byens bibliotekarer streiket for likelønn. Å spenne travhester foran plogen. Ubetjente bibliotek?

Bibliotekaren. Når staten flytter bokstaver... Da OL-byens bibliotekarer streiket for likelønn. Å spenne travhester foran plogen. Ubetjente bibliotek? Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 3 - Mars - 2010 Når staten flytter bokstaver... Å spenne travhester foran plogen Ubetjente bibliotek? Da OL-byens bibliotekarer streiket for likelønn

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer