RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007"

Transkript

1 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

2 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Følg med på RØA VELs hjemmesider: RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: Bankgiro: Ønsker du å bli medlem? Betal 150 kroner inn på konto , skriv "Nytt medlem" samt "Navn, adresse og postnummer". RØA VEL skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røadistriktet RØA VELs område begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken og langs denne til kraftledningen over Ullernåsen i syd, og langs Lysakerelven i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til RØA VELs område også omfattes. Styret for 2007 har hatt følgende sammensetning: T.o.m. årsmøtet 2007 F.o.m. årsmøtet 2007 Leder Iver Hille Nils Wleügel Nestleder Karoline Herlofsen Karoline Herlofsen Styremedlem Øyvind Holst Geir Svoen Styremedlem Geir Svoen Grethe Ødegård Rasmussen Styremedlem Nils Wleügel Jan T. Herstad Styremedlem Styremedlem Tove Hunskaar Stian Finne Lange Varamedlem Pål Thomas Strømstad Ada Haug Grythe Varamedlem Grethe Ødegård Rasmussen Kari Faye Ulleland Innkalling til årsmøte i RØA VEL Lørdag 26. april 2008 kl. 15:30 i Røa Samfunnshus, Austliveien 4 Program: 15:30 Underholdning 15:45 Faglig innlegg 16:15 Årsmøte for RØA VEL

3 Å R S B E R E T N I N G RØA VEL Dagsorden for årsmøtet i Røa Vel år Valg av møteleder Styret foreslår Karoline Herlofsen som møteleder 2. Styrets beretning for Regnskapet for 2007, med revisors beretning 4. Anvendelse av disponible midler 5. Fastsettelse av kontingent for 2009 og forslag til budsjett for Forslag fra styret 7. Forslag fra medlemmer utenom styret 8. Valg 8.1. Valg av styre 8.2. Valg av revisor 8.3. Valg av valgkomité Aktuelle sakspapirer er vedlagt på de følgende sider. 3

4 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Lederen har ordet Kjære medlemmer av Røa Vel I året som har gått har vi i styret i velforeningen, sett at trafikk er et tema som opptar mange i forbindelse med byggeprosjekter og økt innflytting på Røa. Konsekvensene av en så omfattende utbygging var ikke kjente på forhånd, og byrådet påla de aktuelle etater å følge med trafikksituasjonen på Røa. Om dette er gjort i tilstrekklig grad kan nok diskuteres. Styret vil derfor i løpet av 2008 jobbe for å få økt fokus på overholdelse av vedtatte lover og regler. Fartshumper og lave fartsgrenser alene, er ikke nok for at folk skal respektere skoleveier og trygge generell sikkerhet i lokale strøk. Røa Vel vil i samarbeid med Bydelen arbeide med å engasjere samferdsel, politi og trafikketat til mer aktiv deltakelse i området vårt. Røa Vel, ved Tunnelkomitéen, brukte også i 2007 mye ressurser på arbeidet med å få lagt riksvei 168 i tunnel under Røa sentrum. Innsamlingen av mer enn underskrifter og tunnelfest med appeller fra politikere som alle støttet vår sak, var et par av fjorårets høydepunkter. Vi har fått ensidig positiv respons for arbeidet, og ønsker å takke både de som har jobbet direkte med saken og de som har støttet arbeidet skriftlig. Underskriftslistene vil overrekkes rette instans i løpet av 2008, på, et behørig annonsert arrangement. Vi tror imidlertid ikke at vi blir kvitt alle problemer forbundet med veitrafikk i Røa sentrum bare fylkesveien en gang blir lagt i tunnel. Det vil etter den tid fortsatt være mye lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk i området. Et annet trafikkspørsmål vi har jobbet mye med, er å finne ut hva de involverte parter synes om prøveordningen med sperre mellom Nordengveien, Ekraveien, Bjerkebakken og Røatoppen mot Griniveien. Dette var en sak vi tok fatt i etter innspill vi fikk tidlig på året i fjor, og som gikk på at be- boerne i området var splittet i henhold til denne saken. Du kan lese mer om dette under styrets årsberetning senere i årsmeldingen. I løpet av 2007 har vi beveget oss fra et manuelt regnskaps- og medlemsregister over til et elektronisk foreningssystem. Vi håper derfor at medlemslisten bakerst i årsmeldingen nå er korrekt, men tar selvfølgelig imot innspill hvis noe ikke skulle stemme. Vi har brukt velets nettside mer aktivt i året som har gått. På nettsiden kan du nå finne historikk på alt vi jobber med. Websiden blir jevnlig oppdatert. Gjennom årsberetningen er det utdrag fra og kommentarer rundt saker vi jobber med. Er det noe som engasjerer, kan du lese mer om de aktuelle sakene på nettsidene. Avslutningsvis ønsker vi å nevne at dersom politikere og bydelsledelsen skal gjøre en god jobb, er det viktig at de får innspill på hvilke saker som angår oss på Røa. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å kontakte oss om saker som opptar dem (helst per e-post: På vegne av styret vil jeg takke alle som har bidratt til velets arbeid i Aktivitetskalender Lørdag 26. april Markedsdag/ Årsmøte i Røa Vel Lørdag 7. juni Markedsdag Sommer på Røa Lørdag 20. september Markedsdag Lørdag 29. november Tenne julegate / Advent på Røa 4

5 Å R S B E R E T N I N G RØA VEL 2. Styrets beretning for 2007 M Ø T E V I R K S O M H E T Styret har avholdt styremøte en gang pr måned med unntak av juli, samt årsmøte onsdag 18. april 2007 og årsmiddag med gjester onsdag 27. februar 2008 (dette var det utsatte julemøtet). R Ø AT U N N E L E N Nok et år har passert med uholdbare trafikkforhold på Røa. Trafikken står tett og stille både på ukedager og i helgene. Røatunnelen har således også i 2007 vært en av de viktigste sakene for Røa Vel. Underskriftsaksjonen For å dokumentere den massive lokale støtten til prosjektet, organiserte Røa Vel en underskrifts-aksjon ildsjeler har samlet underskrifter i Etter mange års innsats fra mange ildsjeler er Røatunnelen i dag et prioritert prosjekt i det som kalles Oslopakke 3. Dette er "et" forhandlet tverrpolitisk kompromiss mellom Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV i Oslo og Akershus. Røa-området. Målet om underskrifter ble nådd i begynnelsen av juni Erfaringene fra aksjonen var udelt positive og viser at oppslutningen om tiltaket er nærmest total i området. Bjørn Kristian Østring i fremre rekke med blårutet skjorte, samlet alene inn 1856 underskrifter. Til høyre for ham veteranaksjonist Ragnar Wiik, Karoline Herlofsen og Elin Horn Galtung. Foto: Vidar Bakken Valget 2007 I forbindelse med valget 2007 organiserte Røa Vel en tunnelfest og en feiring av Oslopakke 3 samarbeidet. Riks- og kommunepolitikere ble invitert til å holde appeller om Røatunnelen og det tverrpolitiske samarbeidet Oslopakke 3 representerer. Festen ble avholdt i nydelig vær 6. september, med appeller fra Odd Einar Dørum (Venstre), Peter N Myhre (FrP), Rune Gerhardsen (Arbeiderpartiet), og Elin Horn Galtung (Høyre). Alle uttrykte sin sterke støtte til prosjektet. (Se bilder fra "Tunnelfesten" på neste side.) 5

6 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Konseptvalgutredningen Statens Vegvesen og Jernbaneverket fremla sin utredning Denne foreslår til dels radikale endringer i forhold til Oslopakke 3, slik den ble fremforhandlet mellom de politiske partiene i regionen. En rekke Regjeringens behandling av Oslopakke 3 Samferdselsdepartementet har samlet sine synspunkter i Stortingsproposisjon 40. denne ble vedtatt i statsråd 15/ Her foreslås en splitting av Oslopakke 3 i to deler, del 1 vedrørende finansiering og del 2 6 prosjekter er foreslått strøket og andelen til kollektivtransport er foreslått øket. For Røatunnelen foreslår utredningen å opprettholde Statens vegvesen sitt opprinnelige forslag om en kort tunnel!! som tar for seg helheten i pakken. Grunnen til oppsplittingen er å gjøre det mulig med en tidlig start av ny innkrevingsordning. Samferdselsdepartementet understreker at

7 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL de ikke har tatt stilling til hvilke prosjekter pakken skal inneholde. For Røas beboere betyr dette at vi i løpet av 2008 vil få en ny bomstasjon på Bærumsiden av broen over Lysakerelven, se illustrasjon sakset fra St.prp. 40. Behandling av Oslopakke 3 del 1 i Stortinget er planlagt 13/3-2008, der den ventes vedtatt med få endringer. Del 2 av Oslopakke 3 er planlagt fremlagt for Stortinget høsten 2008 og ventes å inneholde: Prioritering av prosjekter Detaljering av finansiering, spesielt rundt mulighet for forsering av prosjekter ved opptak av lån. Inkludering av jernbanetiltak Samordning med Nasjonal transportplan for perioden Fra Røa Vel sitt ståsted er det altså mye som beveger seg i riktig retning, men fremdeles er mye usikkert. I det videre arbeidet vil Røa Vel: Arbeide for forpliktende uttalelser fra Samferdselsdepartementet (foreløpig har vi solid lokalpolitisk forankring) Resultatene fra underskriftsaksjonen vil i denne sammenheng bli overrakt depar- tementet ved en aksjon sommeren Arbeide for at prosjektporteføljen i Oslopakke 3 skal inneholde en lang Røatunnel Arbeide for en tidligst mulig oppstart av prosjektet ved forskuttering av finansiering ved lån (OPS, Offentlig Privat Samarbeide). Alternativt vil en oppstart av prosjektet først kunne skje etter E VA L U E R I N G AV B O M O R D N I N G M O T G R I N I V E I E N En stor innsats ble viet til sperringene mot Griniveien, før saken var oppe til evaluering hos samferdselsdepartementet. Før sommeren fikk vi i Røa Vel svært mange innspill rundt enklavens ståsted i denne sammenheng. Da dette er et tema som setter folks følelser i kok, brukte vi en del tid på å finne ut av hvordan vi skulle håndtere dette, og snakket med folk i begge leire for og imot dagens sperring. Konklusjonen av disse samtalene var at det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse for å kartlegge folks meninger. De som skulle spørres var kun de som bodde i enklaven, avgrenset av, men ikke inkludert Sørkedalsveien og Griniveien. Skjemaene og analysen ble utarbeidet i samråd med profesjonelle. Tross delte meninger i området var det klart flertall mot å åpne for gjennomkjøring dvs. tilbake til gammel løsning, men samtidig klart flertall for at Røa Vel skal jobbe for en mer fleksibel løsning enn den vi har i dag. Det understrekes igjen at åpning av bommene for fri gjennomkjøring ikke er et alternativ. 7

8 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Meningsmåling i enklaven mellom Sørkedalsveien og Griniveien høsten svar fra 1037 husstander. Arbeidet med å finne en gjennomførbar ny (bedret) løsning er nå i gang, og vi samler interessenter som skal delta i denne prosessen. Les mer om meningsmålingen på Røa Vel sine hjemmesider. Der ligger analysen i sin helhet. R Ø A T R I V S E L S B A D S V Ø M M E H A L L P Å R Ø A Ved inngangen til 2007 virket det som at vi var nær en realisering av svømmehall på Røa. Tomten ved siden av T-banestasjonen på Røa er regulert til svømmehall og selskapet Røa Trivselsbad AS var ved inngangen av år 2007 i sluttforhandlinger med Eiendoms- og byfornyelsesetaten for oppføring av et nærings-, leilighets- og svømmehallkompleks. Se for detaljert prospekt. Etter flere runder med forhandlinger uten at det ble oppnådd enighet, avsluttet etaten i september kontakten med Røa Trivselsbad. Det må således på nytt konstateres at et bad på Røa fortsatt er usikkert og eventuelt ligger langt frem i tid. I løpet av året har en alternativ plassering ved og i regi av Huseby kompetansesenter vært luftet i pressen. Det må imidlertid konstateres at dette alternativet eventuelt vil ligge svært langt frem i tid og en realisering er også svært usikker. Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil i nær fremtid invitere til en åpen anbudsinnbydelse på utbygging av svømmehall i Austliveien. Røa Vel vil følge saken tett videre. Våre prioriteringer står således uforandret: Det må sikres langsiktig offentlig tilgang til badet Svømmehallen må ha spesifikasjoner som sikrer en bred anvendelse og alle befolkningsgrupper. Driften av en svømmehall må i minst mulig grad belastes med kapitalkostnader. Totalprosjektet bør således kunne fullfinansiere kostnadene til oppføring av en svømmehall. S T O L P E R O G K A B L E R F O R S Ø P L E R V Å R E G AT E R Røa Vel, i likhet med mange av våre beboere, er blitt svært oppmerksomme på i hvilken 8 grad stolper og kabler av ymse slag i økende grad er med på å forsøple våre boområder.

9 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Tenk dere et Røa som har bygget sine kabler (både strøm og informasjon) ned i bakken og benytter små og hensiktsmessige stolper kun til belysning for våre fotgjengere. Et slikt syn er ikke utopia eller noe som bare kan praktiseres i nye byggeområder. Andre områder får det til. Det kreves retningslinjer og en noe langsiktig planlegging. Nybyggingen på Røa Sentrum har fått det til. Vi ønsker som et neste skritt at byggingen av den nye sykkelveien langs Sørkedalsveien kan være en anledning til å samkjøre planer mellom diverse etater for også å muliggjøre en kabel- og stolpefri vei med et miljøvennlige lysanlegg - for fotgjengere. Dette som en start som etter hvert vil kunne sette standard for hele vårt distrikt. Røa Vel er i dialog med Bydelen og etaten rundt disse tanker. R Ø A V E L I N I T I AT I V F O R F E L L E S S K A P E T I OOF Oslo og Omland Friluftråd samkjører på vegne av Friluftetaten en rekke initiativ og prosjekter i Oslo og omegn. Nedenfor følger en kort beskrivelse av initiativ sendt inn fra Røa Vel høsten Røa Lysløype-forbindelse mellom "blindeløypa" ved Bogstad og lysløypeanlegget i Tryvannsområdet En lysløype i veitraseen mellom Strømsbråtan og Tryvannsstua vil gi en fantastisk mulighet for skiløpere i Røadistriktet for ski og trim på kveldstid. I dag finnes lysløpe fra Merradalen over Bogstad Camping til jordene ved Stømsbråtan også kalt Hestehagan Lys i ski- og akebakken mellom Kristian Auberts vei og Lysakerelven Dette friområdet hadde tidligere hoppbakke og var også belyst som slalombakke fra veien og ned mot eleven. Etter bygging av eldreboliger på deler av Turvei mellom enden av Nordengveien via Ankerveien og Lysakerelven Traséen mellom snuplassen fra rundkjøringen i enden av Nordengveien og Ankerveien frem til broen over Lysakerveien søkes opparbeidet til turveistandard. Samtidig ønsker vi å ta initiativ til at Ankerveien i seg selv blir tatt tilbake fra forfall og glemsel. Stubben av Ankerveien mellom Bogstad Skole og Lysakerelven er et av få parseller Vel vil følge opp disse saker i inneværende år En mer fullstendig beskrivelse av disse sakene vil du finne på Røa Vels hjemmesider under fanen Prosjekter i nærmiljøet. eller Blindeløypa (ble i sin tid anlagt som et tilbud for elever ved Blindeskolen på Hovseter). I Tryvannsområdet finnes en rekke flotte lysanlegg mot Frognerseteren og Ullevålseter. En lysløypeforbindelse mellom Røaområdet og Tryvann vil gi en ny mulighet for trim og ski rett fra hjemmet istedet for med bil til lysanlegget i Frognerseterområdet. området for en del år siden har skiarenaen forfalt. Mange barn i området benytter nå området igjen. En opprustning/reetablering av lysanlegget vil gjøre bakken til et eldorado for ski og aking for bydelens barn. mellom Bærums verk og Hammeren som ennå ikke er ødelagt av moderne veier, og kan derfor reddes. Veien ble anlagt av Peder Anker, statsmann og eier av Bogstad gård. Han ble utnevnt til generalveiintendant i Akershus stift i I denne stillingen ledet han mesteparten av veibyggingen i Norge i denne perioden, inkludert vår egen Ankervei. 9

10 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Omregulering av Snargangen sti mellom Røa Terrasse og Ekraveien til friområde/turvei På oppfordring fra bydelens beboere har Røa Vel via Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten (saksnummer ) fremmet et planinitiativ for omregulering av stikkveien til friområde (turvei). Planinitiativet Opprustningen av badeplassen ved Bogstadvannet Bogstadvannet er en perle i vårt nærområde og benyttes som badeplass og rekreasjon for byens og bydelens beboere. I sin tid ble det investert i brukbar badestrand og badebrygger. Disse har i løpet av flere ti-år ikke blitt holdt ved like og vitner om grovt forfall. Vi ønsker at det blir gitt midler til en betydelig ansiktsløfting og regelmessig vedlikehold av bryggen og badeplassen. har blitt mottatt positivt in en rekke etater og Bydel Vestre Aker. Stikkveien fremstår i dag som lite tilgjengelig og ser mer ut som en del av privat hage. Røa Vel mener at utbedringen vil bidra til øket trivsel og bedret tilgang for fotgjengere til offentlig transport, barnehager, kirke og Røa sentrum. AV F A L L S H Å N D T E R I N G Avfallshåndteringen på Røa har alltid vært et prioritert område for Røa Vel. I 1930 stod eksempelvis Røa Vel for anskaffelse av søppelkasser for husholdningsavfall og sørget for tømming av disse. I de senere år har Røa Vel, i mangel av nærhet til et kommunalt mottak, sørget for at det er tilgjengelig avfallscontainere omkring på Røa under vårryddingen før 17. mai. I 2007 kjørte vi vekk ca. 300 m3 avfall. Samfunnet/lovverket stiller imidlertid stadig strengere krav til sortering av avfall, noe som vil medføre at dagens ordning med utplassering av ubetjent containere blir vanskelig å opprettholde. Kommunes avfallsplan har som mål at det skal etableres en gjenbruksstasjon i Oslo Vest, for tiden er Smedstad brannstasjon et aktuelt område. O P P F Ø L G I N G AV B Y D E L V E S T R E A K E R O G L O K A L P O L I T I K E R N E Røa Vel følger med på hvilke saker som tas opp på BU-møter til bydel Vestre Aker, og følger med på postlistene til bydelen. Det kan konstateres at vår BU-leder er svært oppdatert om forhold på Røa, og at velet og BU-leder har sammenfallende mål for de fleste saker som angår miljøet på Røa. V Å R E H J E M M E S I D E R w w w. r o a - v e l. n o Vi har som ambisjon å lage og vedlikeholde en hjemmeside som gir enkel tilgang til informasjon som berører nærmiljøet. I en tid der alt kan finnes på nettet, skal Røa Vels side filtrere ut informasjon som berører oss spesielt. I tillegg ønsker vi å følge prosjekter som er viktige for Røa over tid, slik at relevant 10 informasjon og historikk om disse er enkelt tilgjengelige for alle. Hjemmesiden vil også til tider være et verktøy for å innhente eller formidle informasjon fra/til beboere i området (for eksempel ved Rusken-aksjonen hver vår). Alle innspill og idéer om stoff til hjemmesiden er svært velkomne.

11 Å R S B E R E T N I N G Regnskap for 2007, med revisors beretning RØA VEL Type Budsjett 2007 Regnskap 2007 Regnskap 2006 INNTEKTER Medlemskontingent Annen driftsrelatert inntekt SUM INNTEKTER UTGIFTER Administrasjon Møteutgifter Årsberetning Avfallscontainere Ballbinge vedlikehold Andre prosjekter Røatunnelen Bevilgninger fra Årsmøtet Bevilgninger fra Årsmøtet UHF Kontingenter andre SUM UTGIFTER SUM INNTEKTER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER RESULTAT OVERFØRT TIL EGENKAPITAL Balanse for 2006 og (UB) 2006 (IB) EIENDELER Bankinnskuddd Bankinnskudd Bankinnskudd Spareobligasjon Postgiro Andeler i samfunnshus Vest SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Udisponert egenkapital pr Resultat årets drift SUM GJELD OG EGENKAPITAL Styrets kommentar til regnskapet Tross et høyt aktivitetsnivå har styret for 2007 brukt lite penger i forhold til budsjett. Vi har lagt ned mye arbeid for å holde kostnadene nede, grunnet uoversiktlig utvikling i medlemsmasse og økonomi. Dette har vi nå god kontroll på. Detaljer rundt regnskap og forbruk presenteres på årsmøtet. 11

12 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g R E V I S O R S B E R E T N I N G 4. Anvendelse av disponible midler På styremøte i april 2007 ble det besluttet at man skulle avvente utbetaling av støtte til søkere (i 2006 og 2007) da vi ikke hadde helt oversikt over den økonomiske utviklingen. Vi har nå fått oversikt og ser at vi kan fortsette med denne støtten. Følgende virksomheter har fått innvilget støtte 2007/2008: Voksen skoles musikkorps ny fane (nov. 2007) Deichmanske bibliotek barneavdelingen (mars 2008) Voksen skole Lesestua (mars 2008) Kor X (februar 2008) Åsen blåsen (februar 2008) Det kom i år som i fjor svært få søknader inn. De som søkte har fått tildelt midler tidligere. Styret ser behov for å gjøre støtteordningen mer kjent for flere aktuelle søkere. 5. Fastsettelse av kontingent for 2009 og forslag til budsjett for 2008 Styret foreslår å beholde gjeldende kontingent for enkelthusstander på kr 150. Styret vil endre kontingenten for boligsameier og borettslag, slik at kontingent for disse enheter bortfaller og erstattes av vanlig medlemskap for hver husstand. 12

13 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Forslag til budsjett 2008: Budsjett 2008 Regnskap 2007 INNTEKTER Medlemskontingent UTGIFTER Administrasjon Møteutgifter Årsberetning Avfallscontainere Ballbinge vedlikehold Andre prosjekter Røatunnelen Bevilgninger fra Årsmøtet Kontingenter andre SUM UTGIFTER Forslag fra styret Forslaget gjelder punkt 4 i "Vedtekter for Røa Vel". Hele teksten er som følger, forslag fra styret er merket i gult: 4 Styret RØA VELs styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Lederen velges særskilt. Nestlederen velges internt på første styremøte etter årsmøtet. Styret kan i løpet av toårsperioden, velge annen styreleder blant styremedlemmene, såfremt styremedlemmet selv ønsker dette, og eksisterende styreleder selv stemmer for en slik endring. Slik beslutning har gyldighet frem til første årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når lederen / nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Valgbar til styreverv er personer med minst 6 måneders medlemskap i RØA VEL. Valgkomitéens forslag til nye medlemmer av styret følger årsberetningen. 7. Forslag fra medlemmer utenom styret Pr. 24. mars er det ikke innkommet andre forslag. 8. Valg 8.1. Valg av styre Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: 13

14 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g T.o.m. årsmøtet 2007 F.o.m. årsmøtet 2007 Leder Iver Hille Nils Wleügel (F) Nestleder Karoline Herlofsen Karoline Herlofsen (F) Styremedlem Øyvind Holst Geir Svoen (F) Styremedlem Geir Svoen Grethe Ødegård Rasmussen (F) Styremedlem Nils Wleügel Jan T. Herstad (F) Styremedlem Tove Hunskaar (F) Styremedlem Stian Finne Lange (F) Varamedlem Pål Thomas Strømstad Ada Haug Grythe (F) Varamedlem Grethe Ødegård Rasmussen Kari Faye Ulleland (S) S: Slutter i styret, F: fortsetter i styret. Sekretær: Eva Bergkvist Slutter i juni Valgkomitéen har bestått av: Gro Welle-Watne Stiller til gjenvalg Tone Solbakk Slutter Valgkomitéen fremmer følgende forslag til nye styremedlemmer: I skrivende stund har det ikke kommet forslag Valgkomitéen fremmer følgende forslag til nye varamedlemmer: I skrivende stund har det ikke kommet forslag 8.2. Valg av revisor Revisor for 2007 har vært Gudmund Bakke. Styret foreslår gjenvalg Valg av valgkomité Styret foreslår gjenvalg av Gro Welle-Watne, nytt valgkomitémedlem er i skrivende stund ikke funnet. 14

15 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Vedtekter for RØA VEL Vedtatt på årsmøtet 1962, med endringer i 1984, 1986, 1987, 1990, 1996, 2004 og Formål RØA VEL skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røadistriktet. med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Kollektivt medlemskap har kun en stemme. 2. Område RØA VELs område begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken og langs denne til kraftledningen over Ullernåsen i syd, og langs Lysakerelven i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til RØA VELs område også omfattes. 3. Medlemskap Medlemskap er basert på den enkelte husstand, så vel i småhus som i blokkbebyggelse, og for næringsdrivende. Styret kan gi dispensasjon for kollektivt medlemskap for boligselskaper og institusjoner. Medlemskapet opphører ved skriftlig oppsigelse innen årets utgang eller hvis kontingenten ikke er innbetalt to påfølgende år etter påkrav. 4. Styret RØA VELs styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Lederen velges særskilt. Nestlederen velges internt på første styremøtet etter årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når lederen / nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Valgbar til styreverv er personer med minst 6 måneders medlemskap i RØA VEL. Valgkomiteens forslag til nye medlemmer av styret følger årsberetningen. 5. Årsmøtet Styret innkaller til ordinært årsmøte med minimum 14 dagers varsel. Ordinært årsmøte bør finne sted innen utgangen av april hvert år. Årsmøtet skal behandle: 1. Valg av dirigent. 2. Styrets beretning for siste år. 3. Revidert regnskap og revisors beretning. 4. Anvendelse av disponible midler. Søknad om støtte skal sendes til styret innen utgangen av siste år. 5. Fastsettelse av medlemskontingent og forslag til bud sjett for kommende år. 6. Forslag fra styret. 7. Forslag fra medlemmer utenom styret, som er innsendt skriftlig til styret innen utgangen av siste året. 8. Valg av styre som nevnt under punkt 4. Dessuten velges revisor og valgkomité (minst 2 medlemmer) for et år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Skriftlig valg foretas hvis det fremmes forslag om det. I slike tilfeller velges et tellekorps på 3 blant de fremmøtte medlemmer. 6. Stemmeregler Med unntak av bestemmelsene om vedtektsendringer og oppløsning av RØA VEL, blir vedtak på årsmøtet fattet 7. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når lederen, halvparten av styret eller minst 50 medlemmer skriftlig forlanger en eller flere saker behandlet. Saken(e) skal være nevnt i innkallelsen. Innkallelse skal skje med minst 14 dagers varsel. 8. Lederens plikter Lederen leder og representerer RØA VEL og sørger for at årsmøtet og styrets vedtak gjennomføres. Nestleder overtar i lederens fravær. 9. Styrets plikter 1. Styret forvalter RØA VELs midler og sørger for rik tig førte og reviderte regnskaper. 2. Styret tilsetter sekretær og fastsetter dennes godt gjørelse og arbeidsoppgaver. 3. Styret plikter å holde seg orientert om saksområder som er av aktuell interesse for RØA VEL. 4. Styret bør følge med i bydelsutvalgets arbeid. Styret skal gi skriftlige uttalelser i saker som blir forelagt RØA VEL. 5. Styret utpeker representanter til eventuelle komiteer, styrer eller møter. 10. Sekretærens oppgaver Sekretæren skal: 1. Utføre oppgave som pålegges av styret. 2. Delta på styremøter og årsmøter og skrive referater fra disse. 3. Innkreve kontingent. 4. Arbeide kontinuerlig med medlemsverving. 5. Føre regnskap og foreta utbetalinger etter anvisning fra leder / nestleder. 11. Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan vedtas på det ordinære årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret innen utgangen av siste år. 12. Oppløsning av RØA VEL Styret eller minst 50 medlemmer kan foreslå oppløsning av RØA VEL. For behandling av et slikt forslag må et fulltallig styre, samt minst 50 medlemmer være tilstede. Avgjørelsen skjer med minst 2/3 flertall. Blir RØA VEL besluttet oppløst, må midlene stå rentebærende i 3 år. Blir RØA VEL opprettet igjen innen 3 år, tilfaller midlene den nye velforeningen. I motsatt fall skal det siste sittende styret vedta at RØA VELs midler blir gitt til sosiale formål etter utløpet av 3-års perioden. Forslaget må bekjentgjøres for medlemmene med minst 1 måneds varsel til ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 15

16 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Bilder fra Røa i gode, gamle dager Foto: T. Woxen Foto: T. Woxen Bildene som denne gangen er hentet ut av skuffen ser idylliske ut med vår tids briller. Øverst ser vi melkekjøring fra Voksen gård, med hest og vogn da melken ble kjørt ut til Holmenkollen og til byen to ganger per dag. Bildet under er fra 1930 årene da egen melkebil ble benyttet i utkjøring av melk, før Fellesmeieriet tok over i

17 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Foto: T. Woxen Foto: T.Woxen Det øverste bildet viser Voksen mølle mens den fortsatt var hel, om enn i forfallen tilstand. I dag er det bare stenmuren igjen, men demningen kan fortsatt sees. Det nederste bildet viser den tidligere utsikten fra området Bjerkebakken og Ekraveien mot Vestre Woxen gård. Det gamle linhuset ser vi midt i bildet der Linhusveien nå går. Soria Moria skimtes på toppen av åsen. 17

18 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Avfallsrydding våren 2008 Røa Vel oppfordrer alle til å delta i rydding av fellesarealer, veikanter osv. i eget nærmiljø. Som tradisjonen er, vil vi plassere ut containere for avhending av avfall for Røa Vels medlemmer. Nytt av året er at det også vil bli plassert ut bur for avhending av elektroavfall. Hageavfall skal ikke legges i containerne. Det skal videre ikke legges farlig avfall / kjemikalier eller bildekk i containerne. Videre må det ikke hensettes avfall ved siden av containerne eller der containere forventes plassert. Containerne blir utplassert på formiddagen de aktuelle dagene og blir hentet på kvelden kl. 20:00 samme dag. For å sikre at det ikke deponeres farlig eller ulovlig avfall vil det være vakthold ved containerne. Naboer oppfordres til å meldes seg til vakttjeneste. Dette er en hyggelig jobb der du treffer nærmiljøet på en ny måte. Anbefales!! Utplasseringen er planlagt som følger: Se våre websider for detaljert informasjon. Tirsdag 6. mai: Onsdag 7. mai: Torsdag 8. mai: Bjerkebakken ved Gravdalsveien Nordengveien ved rundkjøringen Ankerveien ved Bogstad camping Melumveien / Harald Løvenskjoldsvei Røahagan ved Lilleveien Nordengveien ved Røa Kirke. Mosekollen Myrhaugen ved Søndre Rød / sperringen mot Røaveien Kristian Auberts vei ovenfor sportsplassen. CONTAINERTILBUDET GJELDER BARE FOR RØA VELs MEDLEMMER! 18

19 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Hva gjør vi med avfallet? For å unngå forsøpling og/eller skade på helse og miljø er det viktig at vi alle sørger for å avhende avfall på best mulig måte. F A R L I G AV F A L L er avfall som inneholder stoffer som kan medføre skade på mennesker og dyr og som vi derfor ikke må kaste i det vanlige avfallet. Eksempler på farlig avfall er plantevernmidler, spillolje, malingsrester, løsemidler, flere typer oppladbare batterier m.fl. I Oslo kan privatpersoner bringe dette farlige avfallet til de ubetjente miljøstasjonene. På Røa har vi et mottak for farlig avfall plassert på Statoilstasjoen ved Bogstad camping. Farlig avfall som impregnert trevirke og isolerglassvinduer med PCB bør leveres på Brobekk gjenbruksstasjon. E E - AV F A L L består av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Dette avfallet inneholder ofte komponenter med farlig egenskaper, og skal derfor ikke kastes i det vanlige avfallet. I prinsippet kan man levere kassert elektrisk utstyr der tilsvarende produkter selges. Eksempelvis skal butikker som selger kvikksølvholdige produkter som sparepærer og lysstoffrør ta imot disse gratis når de har blitt avfall. Butikker som selger kameraer, klokker eller mobiltelefoner skal ta imot disse produktene når de blir avfall osv. Innlevert EE-avfall blir senere demontert og de farlige komponentene blir plukket ut og håndtert som farlig avfall. For uten at butikker tar imot EE-avfall, kan EE-avfall fra husholdninger levers gratis på Brobekk gjenbruksstasjon. H U S H O L D N I N G S AV F A L L / F O R B R U K S AV F A L L er avfall som kommer fra vanlige husholdninger og som kastes i restavfallsbeholderen (farlig avfall, EE-avfall, glass- og metallemballasje, papp- og papiravfall skal ikke kastes i restavfallsbeholderen.) Renovasjonsgebyret som den enkelte husstand betaler avhenger bl.a. av størrelsen på restavfallsbeholderen. Det er ikke noe i veien for at flere naboer deler på restavfallsbeholder(e). Større enheter som ikke får plass i avfallsbeholderen (eks. møbler, avfall fra oppussing og lignende), må bringes til Brobekk gjenbruksstasjon. (For endringer vedr. størrelse på restavfallsbeholder må Oslo renovasjonsetat kontaktes, tlf.: ). M ATAV F A L L utgjør en stor del av vårt husholdningsavfall. Den vanligste måten privatpersoner kan avhende dette avfallet på, er via restavfallsbeholderen (hvis man da ikke varmkomposterer avfallet selv). Renovasjonsetaten kan gi mer informasjon om varmkompostering. For øvrig vil Oslo kommune etter hvert innføre henteordning av matavfall, noe som medfører at vi alle må begynne å sortere ut 19

20 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g M E TA L L - O G G L A S S E M B A L L A S J E kan bringes til returpunkter for dette avfallet. På Røa er det plassert ut igloer på bl.a. følgende steder, Porfyrvn. 1 og Ankervn. 177 PA R K - / H A G E AV F A L L kan med fordel, for dem som har plass til det, kaldkomposteres hos den enkelte avfallsprodusent. Brobekk gjenbruksstasjon har ikke lenger mottak av park-/hageavfall, det er imidlertid mottak på Grefsen (Kapell- veien 18) og Smestad i sommersesongen. Se våre hjemmesider for kartreferanse. PA P P - O G PA P I R AV F A L L hentes i dag gratis hos den enkelte husstand / abonnement. Det er greit å merke seg at ettersom renovasjonsgebyret er uavhengig av størrelsen på papirbeholderen, vil det ikke medføre endringer i renovasjonsgebyret om man øker beholderstørrelsen. Ønsker man å spare plass, kan man gå flere sammen om en papirbeholder. Ønskes endringer i beholderstørrelse må Oslo renovasjonsetat kontaktes (tlf.: ). 20 Husk at ved å støtte loppemarkedaktører med lopper, kan du bidra til å øke brukstiden på mange produkter og dermed redusere avfallsmengden og belastningen på miljøet.

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 Landsorganisasjonen I Norge Protokoll fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 PROTOKOLL fra den 27. ordinære kongress 1989 Kongressens vedtak 1989 Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer