RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007"

Transkript

1 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

2 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Følg med på RØA VELs hjemmesider: RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: Bankgiro: Ønsker du å bli medlem? Betal 150 kroner inn på konto , skriv "Nytt medlem" samt "Navn, adresse og postnummer". RØA VEL skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røadistriktet RØA VELs område begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken og langs denne til kraftledningen over Ullernåsen i syd, og langs Lysakerelven i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til RØA VELs område også omfattes. Styret for 2007 har hatt følgende sammensetning: T.o.m. årsmøtet 2007 F.o.m. årsmøtet 2007 Leder Iver Hille Nils Wleügel Nestleder Karoline Herlofsen Karoline Herlofsen Styremedlem Øyvind Holst Geir Svoen Styremedlem Geir Svoen Grethe Ødegård Rasmussen Styremedlem Nils Wleügel Jan T. Herstad Styremedlem Styremedlem Tove Hunskaar Stian Finne Lange Varamedlem Pål Thomas Strømstad Ada Haug Grythe Varamedlem Grethe Ødegård Rasmussen Kari Faye Ulleland Innkalling til årsmøte i RØA VEL Lørdag 26. april 2008 kl. 15:30 i Røa Samfunnshus, Austliveien 4 Program: 15:30 Underholdning 15:45 Faglig innlegg 16:15 Årsmøte for RØA VEL

3 Å R S B E R E T N I N G RØA VEL Dagsorden for årsmøtet i Røa Vel år Valg av møteleder Styret foreslår Karoline Herlofsen som møteleder 2. Styrets beretning for Regnskapet for 2007, med revisors beretning 4. Anvendelse av disponible midler 5. Fastsettelse av kontingent for 2009 og forslag til budsjett for Forslag fra styret 7. Forslag fra medlemmer utenom styret 8. Valg 8.1. Valg av styre 8.2. Valg av revisor 8.3. Valg av valgkomité Aktuelle sakspapirer er vedlagt på de følgende sider. 3

4 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Lederen har ordet Kjære medlemmer av Røa Vel I året som har gått har vi i styret i velforeningen, sett at trafikk er et tema som opptar mange i forbindelse med byggeprosjekter og økt innflytting på Røa. Konsekvensene av en så omfattende utbygging var ikke kjente på forhånd, og byrådet påla de aktuelle etater å følge med trafikksituasjonen på Røa. Om dette er gjort i tilstrekklig grad kan nok diskuteres. Styret vil derfor i løpet av 2008 jobbe for å få økt fokus på overholdelse av vedtatte lover og regler. Fartshumper og lave fartsgrenser alene, er ikke nok for at folk skal respektere skoleveier og trygge generell sikkerhet i lokale strøk. Røa Vel vil i samarbeid med Bydelen arbeide med å engasjere samferdsel, politi og trafikketat til mer aktiv deltakelse i området vårt. Røa Vel, ved Tunnelkomitéen, brukte også i 2007 mye ressurser på arbeidet med å få lagt riksvei 168 i tunnel under Røa sentrum. Innsamlingen av mer enn underskrifter og tunnelfest med appeller fra politikere som alle støttet vår sak, var et par av fjorårets høydepunkter. Vi har fått ensidig positiv respons for arbeidet, og ønsker å takke både de som har jobbet direkte med saken og de som har støttet arbeidet skriftlig. Underskriftslistene vil overrekkes rette instans i løpet av 2008, på, et behørig annonsert arrangement. Vi tror imidlertid ikke at vi blir kvitt alle problemer forbundet med veitrafikk i Røa sentrum bare fylkesveien en gang blir lagt i tunnel. Det vil etter den tid fortsatt være mye lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk i området. Et annet trafikkspørsmål vi har jobbet mye med, er å finne ut hva de involverte parter synes om prøveordningen med sperre mellom Nordengveien, Ekraveien, Bjerkebakken og Røatoppen mot Griniveien. Dette var en sak vi tok fatt i etter innspill vi fikk tidlig på året i fjor, og som gikk på at be- boerne i området var splittet i henhold til denne saken. Du kan lese mer om dette under styrets årsberetning senere i årsmeldingen. I løpet av 2007 har vi beveget oss fra et manuelt regnskaps- og medlemsregister over til et elektronisk foreningssystem. Vi håper derfor at medlemslisten bakerst i årsmeldingen nå er korrekt, men tar selvfølgelig imot innspill hvis noe ikke skulle stemme. Vi har brukt velets nettside mer aktivt i året som har gått. På nettsiden kan du nå finne historikk på alt vi jobber med. Websiden blir jevnlig oppdatert. Gjennom årsberetningen er det utdrag fra og kommentarer rundt saker vi jobber med. Er det noe som engasjerer, kan du lese mer om de aktuelle sakene på nettsidene. Avslutningsvis ønsker vi å nevne at dersom politikere og bydelsledelsen skal gjøre en god jobb, er det viktig at de får innspill på hvilke saker som angår oss på Røa. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å kontakte oss om saker som opptar dem (helst per e-post: På vegne av styret vil jeg takke alle som har bidratt til velets arbeid i Aktivitetskalender Lørdag 26. april Markedsdag/ Årsmøte i Røa Vel Lørdag 7. juni Markedsdag Sommer på Røa Lørdag 20. september Markedsdag Lørdag 29. november Tenne julegate / Advent på Røa 4

5 Å R S B E R E T N I N G RØA VEL 2. Styrets beretning for 2007 M Ø T E V I R K S O M H E T Styret har avholdt styremøte en gang pr måned med unntak av juli, samt årsmøte onsdag 18. april 2007 og årsmiddag med gjester onsdag 27. februar 2008 (dette var det utsatte julemøtet). R Ø AT U N N E L E N Nok et år har passert med uholdbare trafikkforhold på Røa. Trafikken står tett og stille både på ukedager og i helgene. Røatunnelen har således også i 2007 vært en av de viktigste sakene for Røa Vel. Underskriftsaksjonen For å dokumentere den massive lokale støtten til prosjektet, organiserte Røa Vel en underskrifts-aksjon ildsjeler har samlet underskrifter i Etter mange års innsats fra mange ildsjeler er Røatunnelen i dag et prioritert prosjekt i det som kalles Oslopakke 3. Dette er "et" forhandlet tverrpolitisk kompromiss mellom Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV i Oslo og Akershus. Røa-området. Målet om underskrifter ble nådd i begynnelsen av juni Erfaringene fra aksjonen var udelt positive og viser at oppslutningen om tiltaket er nærmest total i området. Bjørn Kristian Østring i fremre rekke med blårutet skjorte, samlet alene inn 1856 underskrifter. Til høyre for ham veteranaksjonist Ragnar Wiik, Karoline Herlofsen og Elin Horn Galtung. Foto: Vidar Bakken Valget 2007 I forbindelse med valget 2007 organiserte Røa Vel en tunnelfest og en feiring av Oslopakke 3 samarbeidet. Riks- og kommunepolitikere ble invitert til å holde appeller om Røatunnelen og det tverrpolitiske samarbeidet Oslopakke 3 representerer. Festen ble avholdt i nydelig vær 6. september, med appeller fra Odd Einar Dørum (Venstre), Peter N Myhre (FrP), Rune Gerhardsen (Arbeiderpartiet), og Elin Horn Galtung (Høyre). Alle uttrykte sin sterke støtte til prosjektet. (Se bilder fra "Tunnelfesten" på neste side.) 5

6 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Konseptvalgutredningen Statens Vegvesen og Jernbaneverket fremla sin utredning Denne foreslår til dels radikale endringer i forhold til Oslopakke 3, slik den ble fremforhandlet mellom de politiske partiene i regionen. En rekke Regjeringens behandling av Oslopakke 3 Samferdselsdepartementet har samlet sine synspunkter i Stortingsproposisjon 40. denne ble vedtatt i statsråd 15/ Her foreslås en splitting av Oslopakke 3 i to deler, del 1 vedrørende finansiering og del 2 6 prosjekter er foreslått strøket og andelen til kollektivtransport er foreslått øket. For Røatunnelen foreslår utredningen å opprettholde Statens vegvesen sitt opprinnelige forslag om en kort tunnel!! som tar for seg helheten i pakken. Grunnen til oppsplittingen er å gjøre det mulig med en tidlig start av ny innkrevingsordning. Samferdselsdepartementet understreker at

7 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL de ikke har tatt stilling til hvilke prosjekter pakken skal inneholde. For Røas beboere betyr dette at vi i løpet av 2008 vil få en ny bomstasjon på Bærumsiden av broen over Lysakerelven, se illustrasjon sakset fra St.prp. 40. Behandling av Oslopakke 3 del 1 i Stortinget er planlagt 13/3-2008, der den ventes vedtatt med få endringer. Del 2 av Oslopakke 3 er planlagt fremlagt for Stortinget høsten 2008 og ventes å inneholde: Prioritering av prosjekter Detaljering av finansiering, spesielt rundt mulighet for forsering av prosjekter ved opptak av lån. Inkludering av jernbanetiltak Samordning med Nasjonal transportplan for perioden Fra Røa Vel sitt ståsted er det altså mye som beveger seg i riktig retning, men fremdeles er mye usikkert. I det videre arbeidet vil Røa Vel: Arbeide for forpliktende uttalelser fra Samferdselsdepartementet (foreløpig har vi solid lokalpolitisk forankring) Resultatene fra underskriftsaksjonen vil i denne sammenheng bli overrakt depar- tementet ved en aksjon sommeren Arbeide for at prosjektporteføljen i Oslopakke 3 skal inneholde en lang Røatunnel Arbeide for en tidligst mulig oppstart av prosjektet ved forskuttering av finansiering ved lån (OPS, Offentlig Privat Samarbeide). Alternativt vil en oppstart av prosjektet først kunne skje etter E VA L U E R I N G AV B O M O R D N I N G M O T G R I N I V E I E N En stor innsats ble viet til sperringene mot Griniveien, før saken var oppe til evaluering hos samferdselsdepartementet. Før sommeren fikk vi i Røa Vel svært mange innspill rundt enklavens ståsted i denne sammenheng. Da dette er et tema som setter folks følelser i kok, brukte vi en del tid på å finne ut av hvordan vi skulle håndtere dette, og snakket med folk i begge leire for og imot dagens sperring. Konklusjonen av disse samtalene var at det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse for å kartlegge folks meninger. De som skulle spørres var kun de som bodde i enklaven, avgrenset av, men ikke inkludert Sørkedalsveien og Griniveien. Skjemaene og analysen ble utarbeidet i samråd med profesjonelle. Tross delte meninger i området var det klart flertall mot å åpne for gjennomkjøring dvs. tilbake til gammel løsning, men samtidig klart flertall for at Røa Vel skal jobbe for en mer fleksibel løsning enn den vi har i dag. Det understrekes igjen at åpning av bommene for fri gjennomkjøring ikke er et alternativ. 7

8 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Meningsmåling i enklaven mellom Sørkedalsveien og Griniveien høsten svar fra 1037 husstander. Arbeidet med å finne en gjennomførbar ny (bedret) løsning er nå i gang, og vi samler interessenter som skal delta i denne prosessen. Les mer om meningsmålingen på Røa Vel sine hjemmesider. Der ligger analysen i sin helhet. R Ø A T R I V S E L S B A D S V Ø M M E H A L L P Å R Ø A Ved inngangen til 2007 virket det som at vi var nær en realisering av svømmehall på Røa. Tomten ved siden av T-banestasjonen på Røa er regulert til svømmehall og selskapet Røa Trivselsbad AS var ved inngangen av år 2007 i sluttforhandlinger med Eiendoms- og byfornyelsesetaten for oppføring av et nærings-, leilighets- og svømmehallkompleks. Se for detaljert prospekt. Etter flere runder med forhandlinger uten at det ble oppnådd enighet, avsluttet etaten i september kontakten med Røa Trivselsbad. Det må således på nytt konstateres at et bad på Røa fortsatt er usikkert og eventuelt ligger langt frem i tid. I løpet av året har en alternativ plassering ved og i regi av Huseby kompetansesenter vært luftet i pressen. Det må imidlertid konstateres at dette alternativet eventuelt vil ligge svært langt frem i tid og en realisering er også svært usikker. Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil i nær fremtid invitere til en åpen anbudsinnbydelse på utbygging av svømmehall i Austliveien. Røa Vel vil følge saken tett videre. Våre prioriteringer står således uforandret: Det må sikres langsiktig offentlig tilgang til badet Svømmehallen må ha spesifikasjoner som sikrer en bred anvendelse og alle befolkningsgrupper. Driften av en svømmehall må i minst mulig grad belastes med kapitalkostnader. Totalprosjektet bør således kunne fullfinansiere kostnadene til oppføring av en svømmehall. S T O L P E R O G K A B L E R F O R S Ø P L E R V Å R E G AT E R Røa Vel, i likhet med mange av våre beboere, er blitt svært oppmerksomme på i hvilken 8 grad stolper og kabler av ymse slag i økende grad er med på å forsøple våre boområder.

9 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Tenk dere et Røa som har bygget sine kabler (både strøm og informasjon) ned i bakken og benytter små og hensiktsmessige stolper kun til belysning for våre fotgjengere. Et slikt syn er ikke utopia eller noe som bare kan praktiseres i nye byggeområder. Andre områder får det til. Det kreves retningslinjer og en noe langsiktig planlegging. Nybyggingen på Røa Sentrum har fått det til. Vi ønsker som et neste skritt at byggingen av den nye sykkelveien langs Sørkedalsveien kan være en anledning til å samkjøre planer mellom diverse etater for også å muliggjøre en kabel- og stolpefri vei med et miljøvennlige lysanlegg - for fotgjengere. Dette som en start som etter hvert vil kunne sette standard for hele vårt distrikt. Røa Vel er i dialog med Bydelen og etaten rundt disse tanker. R Ø A V E L I N I T I AT I V F O R F E L L E S S K A P E T I OOF Oslo og Omland Friluftråd samkjører på vegne av Friluftetaten en rekke initiativ og prosjekter i Oslo og omegn. Nedenfor følger en kort beskrivelse av initiativ sendt inn fra Røa Vel høsten Røa Lysløype-forbindelse mellom "blindeløypa" ved Bogstad og lysløypeanlegget i Tryvannsområdet En lysløype i veitraseen mellom Strømsbråtan og Tryvannsstua vil gi en fantastisk mulighet for skiløpere i Røadistriktet for ski og trim på kveldstid. I dag finnes lysløpe fra Merradalen over Bogstad Camping til jordene ved Stømsbråtan også kalt Hestehagan Lys i ski- og akebakken mellom Kristian Auberts vei og Lysakerelven Dette friområdet hadde tidligere hoppbakke og var også belyst som slalombakke fra veien og ned mot eleven. Etter bygging av eldreboliger på deler av Turvei mellom enden av Nordengveien via Ankerveien og Lysakerelven Traséen mellom snuplassen fra rundkjøringen i enden av Nordengveien og Ankerveien frem til broen over Lysakerveien søkes opparbeidet til turveistandard. Samtidig ønsker vi å ta initiativ til at Ankerveien i seg selv blir tatt tilbake fra forfall og glemsel. Stubben av Ankerveien mellom Bogstad Skole og Lysakerelven er et av få parseller Vel vil følge opp disse saker i inneværende år En mer fullstendig beskrivelse av disse sakene vil du finne på Røa Vels hjemmesider under fanen Prosjekter i nærmiljøet. eller Blindeløypa (ble i sin tid anlagt som et tilbud for elever ved Blindeskolen på Hovseter). I Tryvannsområdet finnes en rekke flotte lysanlegg mot Frognerseteren og Ullevålseter. En lysløypeforbindelse mellom Røaområdet og Tryvann vil gi en ny mulighet for trim og ski rett fra hjemmet istedet for med bil til lysanlegget i Frognerseterområdet. området for en del år siden har skiarenaen forfalt. Mange barn i området benytter nå området igjen. En opprustning/reetablering av lysanlegget vil gjøre bakken til et eldorado for ski og aking for bydelens barn. mellom Bærums verk og Hammeren som ennå ikke er ødelagt av moderne veier, og kan derfor reddes. Veien ble anlagt av Peder Anker, statsmann og eier av Bogstad gård. Han ble utnevnt til generalveiintendant i Akershus stift i I denne stillingen ledet han mesteparten av veibyggingen i Norge i denne perioden, inkludert vår egen Ankervei. 9

10 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Omregulering av Snargangen sti mellom Røa Terrasse og Ekraveien til friområde/turvei På oppfordring fra bydelens beboere har Røa Vel via Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten (saksnummer ) fremmet et planinitiativ for omregulering av stikkveien til friområde (turvei). Planinitiativet Opprustningen av badeplassen ved Bogstadvannet Bogstadvannet er en perle i vårt nærområde og benyttes som badeplass og rekreasjon for byens og bydelens beboere. I sin tid ble det investert i brukbar badestrand og badebrygger. Disse har i løpet av flere ti-år ikke blitt holdt ved like og vitner om grovt forfall. Vi ønsker at det blir gitt midler til en betydelig ansiktsløfting og regelmessig vedlikehold av bryggen og badeplassen. har blitt mottatt positivt in en rekke etater og Bydel Vestre Aker. Stikkveien fremstår i dag som lite tilgjengelig og ser mer ut som en del av privat hage. Røa Vel mener at utbedringen vil bidra til øket trivsel og bedret tilgang for fotgjengere til offentlig transport, barnehager, kirke og Røa sentrum. AV F A L L S H Å N D T E R I N G Avfallshåndteringen på Røa har alltid vært et prioritert område for Røa Vel. I 1930 stod eksempelvis Røa Vel for anskaffelse av søppelkasser for husholdningsavfall og sørget for tømming av disse. I de senere år har Røa Vel, i mangel av nærhet til et kommunalt mottak, sørget for at det er tilgjengelig avfallscontainere omkring på Røa under vårryddingen før 17. mai. I 2007 kjørte vi vekk ca. 300 m3 avfall. Samfunnet/lovverket stiller imidlertid stadig strengere krav til sortering av avfall, noe som vil medføre at dagens ordning med utplassering av ubetjent containere blir vanskelig å opprettholde. Kommunes avfallsplan har som mål at det skal etableres en gjenbruksstasjon i Oslo Vest, for tiden er Smedstad brannstasjon et aktuelt område. O P P F Ø L G I N G AV B Y D E L V E S T R E A K E R O G L O K A L P O L I T I K E R N E Røa Vel følger med på hvilke saker som tas opp på BU-møter til bydel Vestre Aker, og følger med på postlistene til bydelen. Det kan konstateres at vår BU-leder er svært oppdatert om forhold på Røa, og at velet og BU-leder har sammenfallende mål for de fleste saker som angår miljøet på Røa. V Å R E H J E M M E S I D E R w w w. r o a - v e l. n o Vi har som ambisjon å lage og vedlikeholde en hjemmeside som gir enkel tilgang til informasjon som berører nærmiljøet. I en tid der alt kan finnes på nettet, skal Røa Vels side filtrere ut informasjon som berører oss spesielt. I tillegg ønsker vi å følge prosjekter som er viktige for Røa over tid, slik at relevant 10 informasjon og historikk om disse er enkelt tilgjengelige for alle. Hjemmesiden vil også til tider være et verktøy for å innhente eller formidle informasjon fra/til beboere i området (for eksempel ved Rusken-aksjonen hver vår). Alle innspill og idéer om stoff til hjemmesiden er svært velkomne.

11 Å R S B E R E T N I N G Regnskap for 2007, med revisors beretning RØA VEL Type Budsjett 2007 Regnskap 2007 Regnskap 2006 INNTEKTER Medlemskontingent Annen driftsrelatert inntekt SUM INNTEKTER UTGIFTER Administrasjon Møteutgifter Årsberetning Avfallscontainere Ballbinge vedlikehold Andre prosjekter Røatunnelen Bevilgninger fra Årsmøtet Bevilgninger fra Årsmøtet UHF Kontingenter andre SUM UTGIFTER SUM INNTEKTER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER RESULTAT OVERFØRT TIL EGENKAPITAL Balanse for 2006 og (UB) 2006 (IB) EIENDELER Bankinnskuddd Bankinnskudd Bankinnskudd Spareobligasjon Postgiro Andeler i samfunnshus Vest SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Udisponert egenkapital pr Resultat årets drift SUM GJELD OG EGENKAPITAL Styrets kommentar til regnskapet Tross et høyt aktivitetsnivå har styret for 2007 brukt lite penger i forhold til budsjett. Vi har lagt ned mye arbeid for å holde kostnadene nede, grunnet uoversiktlig utvikling i medlemsmasse og økonomi. Dette har vi nå god kontroll på. Detaljer rundt regnskap og forbruk presenteres på årsmøtet. 11

12 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g R E V I S O R S B E R E T N I N G 4. Anvendelse av disponible midler På styremøte i april 2007 ble det besluttet at man skulle avvente utbetaling av støtte til søkere (i 2006 og 2007) da vi ikke hadde helt oversikt over den økonomiske utviklingen. Vi har nå fått oversikt og ser at vi kan fortsette med denne støtten. Følgende virksomheter har fått innvilget støtte 2007/2008: Voksen skoles musikkorps ny fane (nov. 2007) Deichmanske bibliotek barneavdelingen (mars 2008) Voksen skole Lesestua (mars 2008) Kor X (februar 2008) Åsen blåsen (februar 2008) Det kom i år som i fjor svært få søknader inn. De som søkte har fått tildelt midler tidligere. Styret ser behov for å gjøre støtteordningen mer kjent for flere aktuelle søkere. 5. Fastsettelse av kontingent for 2009 og forslag til budsjett for 2008 Styret foreslår å beholde gjeldende kontingent for enkelthusstander på kr 150. Styret vil endre kontingenten for boligsameier og borettslag, slik at kontingent for disse enheter bortfaller og erstattes av vanlig medlemskap for hver husstand. 12

13 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Forslag til budsjett 2008: Budsjett 2008 Regnskap 2007 INNTEKTER Medlemskontingent UTGIFTER Administrasjon Møteutgifter Årsberetning Avfallscontainere Ballbinge vedlikehold Andre prosjekter Røatunnelen Bevilgninger fra Årsmøtet Kontingenter andre SUM UTGIFTER Forslag fra styret Forslaget gjelder punkt 4 i "Vedtekter for Røa Vel". Hele teksten er som følger, forslag fra styret er merket i gult: 4 Styret RØA VELs styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Lederen velges særskilt. Nestlederen velges internt på første styremøte etter årsmøtet. Styret kan i løpet av toårsperioden, velge annen styreleder blant styremedlemmene, såfremt styremedlemmet selv ønsker dette, og eksisterende styreleder selv stemmer for en slik endring. Slik beslutning har gyldighet frem til første årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når lederen / nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Valgbar til styreverv er personer med minst 6 måneders medlemskap i RØA VEL. Valgkomitéens forslag til nye medlemmer av styret følger årsberetningen. 7. Forslag fra medlemmer utenom styret Pr. 24. mars er det ikke innkommet andre forslag. 8. Valg 8.1. Valg av styre Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: 13

14 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g T.o.m. årsmøtet 2007 F.o.m. årsmøtet 2007 Leder Iver Hille Nils Wleügel (F) Nestleder Karoline Herlofsen Karoline Herlofsen (F) Styremedlem Øyvind Holst Geir Svoen (F) Styremedlem Geir Svoen Grethe Ødegård Rasmussen (F) Styremedlem Nils Wleügel Jan T. Herstad (F) Styremedlem Tove Hunskaar (F) Styremedlem Stian Finne Lange (F) Varamedlem Pål Thomas Strømstad Ada Haug Grythe (F) Varamedlem Grethe Ødegård Rasmussen Kari Faye Ulleland (S) S: Slutter i styret, F: fortsetter i styret. Sekretær: Eva Bergkvist Slutter i juni Valgkomitéen har bestått av: Gro Welle-Watne Stiller til gjenvalg Tone Solbakk Slutter Valgkomitéen fremmer følgende forslag til nye styremedlemmer: I skrivende stund har det ikke kommet forslag Valgkomitéen fremmer følgende forslag til nye varamedlemmer: I skrivende stund har det ikke kommet forslag 8.2. Valg av revisor Revisor for 2007 har vært Gudmund Bakke. Styret foreslår gjenvalg Valg av valgkomité Styret foreslår gjenvalg av Gro Welle-Watne, nytt valgkomitémedlem er i skrivende stund ikke funnet. 14

15 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Vedtekter for RØA VEL Vedtatt på årsmøtet 1962, med endringer i 1984, 1986, 1987, 1990, 1996, 2004 og Formål RØA VEL skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røadistriktet. med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Kollektivt medlemskap har kun en stemme. 2. Område RØA VELs område begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken og langs denne til kraftledningen over Ullernåsen i syd, og langs Lysakerelven i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til RØA VELs område også omfattes. 3. Medlemskap Medlemskap er basert på den enkelte husstand, så vel i småhus som i blokkbebyggelse, og for næringsdrivende. Styret kan gi dispensasjon for kollektivt medlemskap for boligselskaper og institusjoner. Medlemskapet opphører ved skriftlig oppsigelse innen årets utgang eller hvis kontingenten ikke er innbetalt to påfølgende år etter påkrav. 4. Styret RØA VELs styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Lederen velges særskilt. Nestlederen velges internt på første styremøtet etter årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når lederen / nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Valgbar til styreverv er personer med minst 6 måneders medlemskap i RØA VEL. Valgkomiteens forslag til nye medlemmer av styret følger årsberetningen. 5. Årsmøtet Styret innkaller til ordinært årsmøte med minimum 14 dagers varsel. Ordinært årsmøte bør finne sted innen utgangen av april hvert år. Årsmøtet skal behandle: 1. Valg av dirigent. 2. Styrets beretning for siste år. 3. Revidert regnskap og revisors beretning. 4. Anvendelse av disponible midler. Søknad om støtte skal sendes til styret innen utgangen av siste år. 5. Fastsettelse av medlemskontingent og forslag til bud sjett for kommende år. 6. Forslag fra styret. 7. Forslag fra medlemmer utenom styret, som er innsendt skriftlig til styret innen utgangen av siste året. 8. Valg av styre som nevnt under punkt 4. Dessuten velges revisor og valgkomité (minst 2 medlemmer) for et år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Skriftlig valg foretas hvis det fremmes forslag om det. I slike tilfeller velges et tellekorps på 3 blant de fremmøtte medlemmer. 6. Stemmeregler Med unntak av bestemmelsene om vedtektsendringer og oppløsning av RØA VEL, blir vedtak på årsmøtet fattet 7. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når lederen, halvparten av styret eller minst 50 medlemmer skriftlig forlanger en eller flere saker behandlet. Saken(e) skal være nevnt i innkallelsen. Innkallelse skal skje med minst 14 dagers varsel. 8. Lederens plikter Lederen leder og representerer RØA VEL og sørger for at årsmøtet og styrets vedtak gjennomføres. Nestleder overtar i lederens fravær. 9. Styrets plikter 1. Styret forvalter RØA VELs midler og sørger for rik tig førte og reviderte regnskaper. 2. Styret tilsetter sekretær og fastsetter dennes godt gjørelse og arbeidsoppgaver. 3. Styret plikter å holde seg orientert om saksområder som er av aktuell interesse for RØA VEL. 4. Styret bør følge med i bydelsutvalgets arbeid. Styret skal gi skriftlige uttalelser i saker som blir forelagt RØA VEL. 5. Styret utpeker representanter til eventuelle komiteer, styrer eller møter. 10. Sekretærens oppgaver Sekretæren skal: 1. Utføre oppgave som pålegges av styret. 2. Delta på styremøter og årsmøter og skrive referater fra disse. 3. Innkreve kontingent. 4. Arbeide kontinuerlig med medlemsverving. 5. Føre regnskap og foreta utbetalinger etter anvisning fra leder / nestleder. 11. Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan vedtas på det ordinære årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret innen utgangen av siste år. 12. Oppløsning av RØA VEL Styret eller minst 50 medlemmer kan foreslå oppløsning av RØA VEL. For behandling av et slikt forslag må et fulltallig styre, samt minst 50 medlemmer være tilstede. Avgjørelsen skjer med minst 2/3 flertall. Blir RØA VEL besluttet oppløst, må midlene stå rentebærende i 3 år. Blir RØA VEL opprettet igjen innen 3 år, tilfaller midlene den nye velforeningen. I motsatt fall skal det siste sittende styret vedta at RØA VELs midler blir gitt til sosiale formål etter utløpet av 3-års perioden. Forslaget må bekjentgjøres for medlemmene med minst 1 måneds varsel til ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 15

16 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Bilder fra Røa i gode, gamle dager Foto: T. Woxen Foto: T. Woxen Bildene som denne gangen er hentet ut av skuffen ser idylliske ut med vår tids briller. Øverst ser vi melkekjøring fra Voksen gård, med hest og vogn da melken ble kjørt ut til Holmenkollen og til byen to ganger per dag. Bildet under er fra 1930 årene da egen melkebil ble benyttet i utkjøring av melk, før Fellesmeieriet tok over i

17 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Foto: T. Woxen Foto: T.Woxen Det øverste bildet viser Voksen mølle mens den fortsatt var hel, om enn i forfallen tilstand. I dag er det bare stenmuren igjen, men demningen kan fortsatt sees. Det nederste bildet viser den tidligere utsikten fra området Bjerkebakken og Ekraveien mot Vestre Woxen gård. Det gamle linhuset ser vi midt i bildet der Linhusveien nå går. Soria Moria skimtes på toppen av åsen. 17

18 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Avfallsrydding våren 2008 Røa Vel oppfordrer alle til å delta i rydding av fellesarealer, veikanter osv. i eget nærmiljø. Som tradisjonen er, vil vi plassere ut containere for avhending av avfall for Røa Vels medlemmer. Nytt av året er at det også vil bli plassert ut bur for avhending av elektroavfall. Hageavfall skal ikke legges i containerne. Det skal videre ikke legges farlig avfall / kjemikalier eller bildekk i containerne. Videre må det ikke hensettes avfall ved siden av containerne eller der containere forventes plassert. Containerne blir utplassert på formiddagen de aktuelle dagene og blir hentet på kvelden kl. 20:00 samme dag. For å sikre at det ikke deponeres farlig eller ulovlig avfall vil det være vakthold ved containerne. Naboer oppfordres til å meldes seg til vakttjeneste. Dette er en hyggelig jobb der du treffer nærmiljøet på en ny måte. Anbefales!! Utplasseringen er planlagt som følger: Se våre websider for detaljert informasjon. Tirsdag 6. mai: Onsdag 7. mai: Torsdag 8. mai: Bjerkebakken ved Gravdalsveien Nordengveien ved rundkjøringen Ankerveien ved Bogstad camping Melumveien / Harald Løvenskjoldsvei Røahagan ved Lilleveien Nordengveien ved Røa Kirke. Mosekollen Myrhaugen ved Søndre Rød / sperringen mot Røaveien Kristian Auberts vei ovenfor sportsplassen. CONTAINERTILBUDET GJELDER BARE FOR RØA VELs MEDLEMMER! 18

19 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Hva gjør vi med avfallet? For å unngå forsøpling og/eller skade på helse og miljø er det viktig at vi alle sørger for å avhende avfall på best mulig måte. F A R L I G AV F A L L er avfall som inneholder stoffer som kan medføre skade på mennesker og dyr og som vi derfor ikke må kaste i det vanlige avfallet. Eksempler på farlig avfall er plantevernmidler, spillolje, malingsrester, løsemidler, flere typer oppladbare batterier m.fl. I Oslo kan privatpersoner bringe dette farlige avfallet til de ubetjente miljøstasjonene. På Røa har vi et mottak for farlig avfall plassert på Statoilstasjoen ved Bogstad camping. Farlig avfall som impregnert trevirke og isolerglassvinduer med PCB bør leveres på Brobekk gjenbruksstasjon. E E - AV F A L L består av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Dette avfallet inneholder ofte komponenter med farlig egenskaper, og skal derfor ikke kastes i det vanlige avfallet. I prinsippet kan man levere kassert elektrisk utstyr der tilsvarende produkter selges. Eksempelvis skal butikker som selger kvikksølvholdige produkter som sparepærer og lysstoffrør ta imot disse gratis når de har blitt avfall. Butikker som selger kameraer, klokker eller mobiltelefoner skal ta imot disse produktene når de blir avfall osv. Innlevert EE-avfall blir senere demontert og de farlige komponentene blir plukket ut og håndtert som farlig avfall. For uten at butikker tar imot EE-avfall, kan EE-avfall fra husholdninger levers gratis på Brobekk gjenbruksstasjon. H U S H O L D N I N G S AV F A L L / F O R B R U K S AV F A L L er avfall som kommer fra vanlige husholdninger og som kastes i restavfallsbeholderen (farlig avfall, EE-avfall, glass- og metallemballasje, papp- og papiravfall skal ikke kastes i restavfallsbeholderen.) Renovasjonsgebyret som den enkelte husstand betaler avhenger bl.a. av størrelsen på restavfallsbeholderen. Det er ikke noe i veien for at flere naboer deler på restavfallsbeholder(e). Større enheter som ikke får plass i avfallsbeholderen (eks. møbler, avfall fra oppussing og lignende), må bringes til Brobekk gjenbruksstasjon. (For endringer vedr. størrelse på restavfallsbeholder må Oslo renovasjonsetat kontaktes, tlf.: ). M ATAV F A L L utgjør en stor del av vårt husholdningsavfall. Den vanligste måten privatpersoner kan avhende dette avfallet på, er via restavfallsbeholderen (hvis man da ikke varmkomposterer avfallet selv). Renovasjonsetaten kan gi mer informasjon om varmkompostering. For øvrig vil Oslo kommune etter hvert innføre henteordning av matavfall, noe som medfører at vi alle må begynne å sortere ut 19

20 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g M E TA L L - O G G L A S S E M B A L L A S J E kan bringes til returpunkter for dette avfallet. På Røa er det plassert ut igloer på bl.a. følgende steder, Porfyrvn. 1 og Ankervn. 177 PA R K - / H A G E AV F A L L kan med fordel, for dem som har plass til det, kaldkomposteres hos den enkelte avfallsprodusent. Brobekk gjenbruksstasjon har ikke lenger mottak av park-/hageavfall, det er imidlertid mottak på Grefsen (Kapell- veien 18) og Smestad i sommersesongen. Se våre hjemmesider for kartreferanse. PA P P - O G PA P I R AV F A L L hentes i dag gratis hos den enkelte husstand / abonnement. Det er greit å merke seg at ettersom renovasjonsgebyret er uavhengig av størrelsen på papirbeholderen, vil det ikke medføre endringer i renovasjonsgebyret om man øker beholderstørrelsen. Ønsker man å spare plass, kan man gå flere sammen om en papirbeholder. Ønskes endringer i beholderstørrelse må Oslo renovasjonsetat kontaktes (tlf.: ). 20 Husk at ved å støtte loppemarkedaktører med lopper, kan du bidra til å øke brukstiden på mange produkter og dermed redusere avfallsmengden og belastningen på miljøet.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret (15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn/Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet Post: Ikke registrert - 48992167

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret ( 15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn / Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet 48992167 Hilde.Thorkildsen@nittedal.kommune.no

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

ØMF Havneprosjekt 2012 Innbetalt I - Frist Innbetalt II - Frist Nr. Bilag Dato Betalt Bilag Dato Betalt Total Etternavn Fornavn

ØMF Havneprosjekt 2012 Innbetalt I - Frist Innbetalt II - Frist Nr. Bilag Dato Betalt Bilag Dato Betalt Total Etternavn Fornavn 1 06-407 07.12.2006 1 500,00 11-070 18.03.2011 6 500,00 8 000,00 AUSTAD MAGNUS A14 15.04.1998 4,0 Vil øke bredden til 4,0m 2 06-416 08.12.2006 1 500,00 11-067 17.03.2011 6 500,00 8 000,00 NÆSS HANS CHRISTIAB70

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb

NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb 2006-2014 NAIS Poengtabell Fin Grov Bronsemerke 200 180 Sølvmerke 210 190 Gyltmerke 220 200 Ønsker du å bestille NAIS Merke eller medalje. Bronsemedalje 240

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83 Tidenes beste kvinner pr. 31.10.15. Fratrekk i tid oppnådd automatisk for å sammenligne med manuell tid: 0,20 sek. 60m, 0,24 sek. 100 og 200m, 0,14 sek. 400m 14.3 Signe Dyrøy (65) 80 14.58 Signe Berger

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 2 Tone Hagen 1 ** 23,50 11 1 35,50 119,75 72 22 213,75 249,25 1 Einar A. Røe 2 ** 23,50 7 2 32,50 119,75

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR.

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. 0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 15:50:36 Ant. stemmeberett: 28,364 Valgdeltakelse: 60.95% Rapp.dato: 14/09-11 kl. 13:13:39 Det norske Arbeiderparti

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer