RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007"

Transkript

1 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

2 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Følg med på RØA VELs hjemmesider: RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: Bankgiro: Ønsker du å bli medlem? Betal 150 kroner inn på konto , skriv "Nytt medlem" samt "Navn, adresse og postnummer". RØA VEL skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røadistriktet RØA VELs område begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken og langs denne til kraftledningen over Ullernåsen i syd, og langs Lysakerelven i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til RØA VELs område også omfattes. Styret for 2007 har hatt følgende sammensetning: T.o.m. årsmøtet 2007 F.o.m. årsmøtet 2007 Leder Iver Hille Nils Wleügel Nestleder Karoline Herlofsen Karoline Herlofsen Styremedlem Øyvind Holst Geir Svoen Styremedlem Geir Svoen Grethe Ødegård Rasmussen Styremedlem Nils Wleügel Jan T. Herstad Styremedlem Styremedlem Tove Hunskaar Stian Finne Lange Varamedlem Pål Thomas Strømstad Ada Haug Grythe Varamedlem Grethe Ødegård Rasmussen Kari Faye Ulleland Innkalling til årsmøte i RØA VEL Lørdag 26. april 2008 kl. 15:30 i Røa Samfunnshus, Austliveien 4 Program: 15:30 Underholdning 15:45 Faglig innlegg 16:15 Årsmøte for RØA VEL

3 Å R S B E R E T N I N G RØA VEL Dagsorden for årsmøtet i Røa Vel år Valg av møteleder Styret foreslår Karoline Herlofsen som møteleder 2. Styrets beretning for Regnskapet for 2007, med revisors beretning 4. Anvendelse av disponible midler 5. Fastsettelse av kontingent for 2009 og forslag til budsjett for Forslag fra styret 7. Forslag fra medlemmer utenom styret 8. Valg 8.1. Valg av styre 8.2. Valg av revisor 8.3. Valg av valgkomité Aktuelle sakspapirer er vedlagt på de følgende sider. 3

4 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Lederen har ordet Kjære medlemmer av Røa Vel I året som har gått har vi i styret i velforeningen, sett at trafikk er et tema som opptar mange i forbindelse med byggeprosjekter og økt innflytting på Røa. Konsekvensene av en så omfattende utbygging var ikke kjente på forhånd, og byrådet påla de aktuelle etater å følge med trafikksituasjonen på Røa. Om dette er gjort i tilstrekklig grad kan nok diskuteres. Styret vil derfor i løpet av 2008 jobbe for å få økt fokus på overholdelse av vedtatte lover og regler. Fartshumper og lave fartsgrenser alene, er ikke nok for at folk skal respektere skoleveier og trygge generell sikkerhet i lokale strøk. Røa Vel vil i samarbeid med Bydelen arbeide med å engasjere samferdsel, politi og trafikketat til mer aktiv deltakelse i området vårt. Røa Vel, ved Tunnelkomitéen, brukte også i 2007 mye ressurser på arbeidet med å få lagt riksvei 168 i tunnel under Røa sentrum. Innsamlingen av mer enn underskrifter og tunnelfest med appeller fra politikere som alle støttet vår sak, var et par av fjorårets høydepunkter. Vi har fått ensidig positiv respons for arbeidet, og ønsker å takke både de som har jobbet direkte med saken og de som har støttet arbeidet skriftlig. Underskriftslistene vil overrekkes rette instans i løpet av 2008, på, et behørig annonsert arrangement. Vi tror imidlertid ikke at vi blir kvitt alle problemer forbundet med veitrafikk i Røa sentrum bare fylkesveien en gang blir lagt i tunnel. Det vil etter den tid fortsatt være mye lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk i området. Et annet trafikkspørsmål vi har jobbet mye med, er å finne ut hva de involverte parter synes om prøveordningen med sperre mellom Nordengveien, Ekraveien, Bjerkebakken og Røatoppen mot Griniveien. Dette var en sak vi tok fatt i etter innspill vi fikk tidlig på året i fjor, og som gikk på at be- boerne i området var splittet i henhold til denne saken. Du kan lese mer om dette under styrets årsberetning senere i årsmeldingen. I løpet av 2007 har vi beveget oss fra et manuelt regnskaps- og medlemsregister over til et elektronisk foreningssystem. Vi håper derfor at medlemslisten bakerst i årsmeldingen nå er korrekt, men tar selvfølgelig imot innspill hvis noe ikke skulle stemme. Vi har brukt velets nettside mer aktivt i året som har gått. På nettsiden kan du nå finne historikk på alt vi jobber med. Websiden blir jevnlig oppdatert. Gjennom årsberetningen er det utdrag fra og kommentarer rundt saker vi jobber med. Er det noe som engasjerer, kan du lese mer om de aktuelle sakene på nettsidene. Avslutningsvis ønsker vi å nevne at dersom politikere og bydelsledelsen skal gjøre en god jobb, er det viktig at de får innspill på hvilke saker som angår oss på Røa. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å kontakte oss om saker som opptar dem (helst per e-post: På vegne av styret vil jeg takke alle som har bidratt til velets arbeid i Aktivitetskalender Lørdag 26. april Markedsdag/ Årsmøte i Røa Vel Lørdag 7. juni Markedsdag Sommer på Røa Lørdag 20. september Markedsdag Lørdag 29. november Tenne julegate / Advent på Røa 4

5 Å R S B E R E T N I N G RØA VEL 2. Styrets beretning for 2007 M Ø T E V I R K S O M H E T Styret har avholdt styremøte en gang pr måned med unntak av juli, samt årsmøte onsdag 18. april 2007 og årsmiddag med gjester onsdag 27. februar 2008 (dette var det utsatte julemøtet). R Ø AT U N N E L E N Nok et år har passert med uholdbare trafikkforhold på Røa. Trafikken står tett og stille både på ukedager og i helgene. Røatunnelen har således også i 2007 vært en av de viktigste sakene for Røa Vel. Underskriftsaksjonen For å dokumentere den massive lokale støtten til prosjektet, organiserte Røa Vel en underskrifts-aksjon ildsjeler har samlet underskrifter i Etter mange års innsats fra mange ildsjeler er Røatunnelen i dag et prioritert prosjekt i det som kalles Oslopakke 3. Dette er "et" forhandlet tverrpolitisk kompromiss mellom Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV i Oslo og Akershus. Røa-området. Målet om underskrifter ble nådd i begynnelsen av juni Erfaringene fra aksjonen var udelt positive og viser at oppslutningen om tiltaket er nærmest total i området. Bjørn Kristian Østring i fremre rekke med blårutet skjorte, samlet alene inn 1856 underskrifter. Til høyre for ham veteranaksjonist Ragnar Wiik, Karoline Herlofsen og Elin Horn Galtung. Foto: Vidar Bakken Valget 2007 I forbindelse med valget 2007 organiserte Røa Vel en tunnelfest og en feiring av Oslopakke 3 samarbeidet. Riks- og kommunepolitikere ble invitert til å holde appeller om Røatunnelen og det tverrpolitiske samarbeidet Oslopakke 3 representerer. Festen ble avholdt i nydelig vær 6. september, med appeller fra Odd Einar Dørum (Venstre), Peter N Myhre (FrP), Rune Gerhardsen (Arbeiderpartiet), og Elin Horn Galtung (Høyre). Alle uttrykte sin sterke støtte til prosjektet. (Se bilder fra "Tunnelfesten" på neste side.) 5

6 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Konseptvalgutredningen Statens Vegvesen og Jernbaneverket fremla sin utredning Denne foreslår til dels radikale endringer i forhold til Oslopakke 3, slik den ble fremforhandlet mellom de politiske partiene i regionen. En rekke Regjeringens behandling av Oslopakke 3 Samferdselsdepartementet har samlet sine synspunkter i Stortingsproposisjon 40. denne ble vedtatt i statsråd 15/ Her foreslås en splitting av Oslopakke 3 i to deler, del 1 vedrørende finansiering og del 2 6 prosjekter er foreslått strøket og andelen til kollektivtransport er foreslått øket. For Røatunnelen foreslår utredningen å opprettholde Statens vegvesen sitt opprinnelige forslag om en kort tunnel!! som tar for seg helheten i pakken. Grunnen til oppsplittingen er å gjøre det mulig med en tidlig start av ny innkrevingsordning. Samferdselsdepartementet understreker at

7 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL de ikke har tatt stilling til hvilke prosjekter pakken skal inneholde. For Røas beboere betyr dette at vi i løpet av 2008 vil få en ny bomstasjon på Bærumsiden av broen over Lysakerelven, se illustrasjon sakset fra St.prp. 40. Behandling av Oslopakke 3 del 1 i Stortinget er planlagt 13/3-2008, der den ventes vedtatt med få endringer. Del 2 av Oslopakke 3 er planlagt fremlagt for Stortinget høsten 2008 og ventes å inneholde: Prioritering av prosjekter Detaljering av finansiering, spesielt rundt mulighet for forsering av prosjekter ved opptak av lån. Inkludering av jernbanetiltak Samordning med Nasjonal transportplan for perioden Fra Røa Vel sitt ståsted er det altså mye som beveger seg i riktig retning, men fremdeles er mye usikkert. I det videre arbeidet vil Røa Vel: Arbeide for forpliktende uttalelser fra Samferdselsdepartementet (foreløpig har vi solid lokalpolitisk forankring) Resultatene fra underskriftsaksjonen vil i denne sammenheng bli overrakt depar- tementet ved en aksjon sommeren Arbeide for at prosjektporteføljen i Oslopakke 3 skal inneholde en lang Røatunnel Arbeide for en tidligst mulig oppstart av prosjektet ved forskuttering av finansiering ved lån (OPS, Offentlig Privat Samarbeide). Alternativt vil en oppstart av prosjektet først kunne skje etter E VA L U E R I N G AV B O M O R D N I N G M O T G R I N I V E I E N En stor innsats ble viet til sperringene mot Griniveien, før saken var oppe til evaluering hos samferdselsdepartementet. Før sommeren fikk vi i Røa Vel svært mange innspill rundt enklavens ståsted i denne sammenheng. Da dette er et tema som setter folks følelser i kok, brukte vi en del tid på å finne ut av hvordan vi skulle håndtere dette, og snakket med folk i begge leire for og imot dagens sperring. Konklusjonen av disse samtalene var at det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse for å kartlegge folks meninger. De som skulle spørres var kun de som bodde i enklaven, avgrenset av, men ikke inkludert Sørkedalsveien og Griniveien. Skjemaene og analysen ble utarbeidet i samråd med profesjonelle. Tross delte meninger i området var det klart flertall mot å åpne for gjennomkjøring dvs. tilbake til gammel løsning, men samtidig klart flertall for at Røa Vel skal jobbe for en mer fleksibel løsning enn den vi har i dag. Det understrekes igjen at åpning av bommene for fri gjennomkjøring ikke er et alternativ. 7

8 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Meningsmåling i enklaven mellom Sørkedalsveien og Griniveien høsten svar fra 1037 husstander. Arbeidet med å finne en gjennomførbar ny (bedret) løsning er nå i gang, og vi samler interessenter som skal delta i denne prosessen. Les mer om meningsmålingen på Røa Vel sine hjemmesider. Der ligger analysen i sin helhet. R Ø A T R I V S E L S B A D S V Ø M M E H A L L P Å R Ø A Ved inngangen til 2007 virket det som at vi var nær en realisering av svømmehall på Røa. Tomten ved siden av T-banestasjonen på Røa er regulert til svømmehall og selskapet Røa Trivselsbad AS var ved inngangen av år 2007 i sluttforhandlinger med Eiendoms- og byfornyelsesetaten for oppføring av et nærings-, leilighets- og svømmehallkompleks. Se for detaljert prospekt. Etter flere runder med forhandlinger uten at det ble oppnådd enighet, avsluttet etaten i september kontakten med Røa Trivselsbad. Det må således på nytt konstateres at et bad på Røa fortsatt er usikkert og eventuelt ligger langt frem i tid. I løpet av året har en alternativ plassering ved og i regi av Huseby kompetansesenter vært luftet i pressen. Det må imidlertid konstateres at dette alternativet eventuelt vil ligge svært langt frem i tid og en realisering er også svært usikker. Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil i nær fremtid invitere til en åpen anbudsinnbydelse på utbygging av svømmehall i Austliveien. Røa Vel vil følge saken tett videre. Våre prioriteringer står således uforandret: Det må sikres langsiktig offentlig tilgang til badet Svømmehallen må ha spesifikasjoner som sikrer en bred anvendelse og alle befolkningsgrupper. Driften av en svømmehall må i minst mulig grad belastes med kapitalkostnader. Totalprosjektet bør således kunne fullfinansiere kostnadene til oppføring av en svømmehall. S T O L P E R O G K A B L E R F O R S Ø P L E R V Å R E G AT E R Røa Vel, i likhet med mange av våre beboere, er blitt svært oppmerksomme på i hvilken 8 grad stolper og kabler av ymse slag i økende grad er med på å forsøple våre boområder.

9 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Tenk dere et Røa som har bygget sine kabler (både strøm og informasjon) ned i bakken og benytter små og hensiktsmessige stolper kun til belysning for våre fotgjengere. Et slikt syn er ikke utopia eller noe som bare kan praktiseres i nye byggeområder. Andre områder får det til. Det kreves retningslinjer og en noe langsiktig planlegging. Nybyggingen på Røa Sentrum har fått det til. Vi ønsker som et neste skritt at byggingen av den nye sykkelveien langs Sørkedalsveien kan være en anledning til å samkjøre planer mellom diverse etater for også å muliggjøre en kabel- og stolpefri vei med et miljøvennlige lysanlegg - for fotgjengere. Dette som en start som etter hvert vil kunne sette standard for hele vårt distrikt. Røa Vel er i dialog med Bydelen og etaten rundt disse tanker. R Ø A V E L I N I T I AT I V F O R F E L L E S S K A P E T I OOF Oslo og Omland Friluftråd samkjører på vegne av Friluftetaten en rekke initiativ og prosjekter i Oslo og omegn. Nedenfor følger en kort beskrivelse av initiativ sendt inn fra Røa Vel høsten Røa Lysløype-forbindelse mellom "blindeløypa" ved Bogstad og lysløypeanlegget i Tryvannsområdet En lysløype i veitraseen mellom Strømsbråtan og Tryvannsstua vil gi en fantastisk mulighet for skiløpere i Røadistriktet for ski og trim på kveldstid. I dag finnes lysløpe fra Merradalen over Bogstad Camping til jordene ved Stømsbråtan også kalt Hestehagan Lys i ski- og akebakken mellom Kristian Auberts vei og Lysakerelven Dette friområdet hadde tidligere hoppbakke og var også belyst som slalombakke fra veien og ned mot eleven. Etter bygging av eldreboliger på deler av Turvei mellom enden av Nordengveien via Ankerveien og Lysakerelven Traséen mellom snuplassen fra rundkjøringen i enden av Nordengveien og Ankerveien frem til broen over Lysakerveien søkes opparbeidet til turveistandard. Samtidig ønsker vi å ta initiativ til at Ankerveien i seg selv blir tatt tilbake fra forfall og glemsel. Stubben av Ankerveien mellom Bogstad Skole og Lysakerelven er et av få parseller Vel vil følge opp disse saker i inneværende år En mer fullstendig beskrivelse av disse sakene vil du finne på Røa Vels hjemmesider under fanen Prosjekter i nærmiljøet. eller Blindeløypa (ble i sin tid anlagt som et tilbud for elever ved Blindeskolen på Hovseter). I Tryvannsområdet finnes en rekke flotte lysanlegg mot Frognerseteren og Ullevålseter. En lysløypeforbindelse mellom Røaområdet og Tryvann vil gi en ny mulighet for trim og ski rett fra hjemmet istedet for med bil til lysanlegget i Frognerseterområdet. området for en del år siden har skiarenaen forfalt. Mange barn i området benytter nå området igjen. En opprustning/reetablering av lysanlegget vil gjøre bakken til et eldorado for ski og aking for bydelens barn. mellom Bærums verk og Hammeren som ennå ikke er ødelagt av moderne veier, og kan derfor reddes. Veien ble anlagt av Peder Anker, statsmann og eier av Bogstad gård. Han ble utnevnt til generalveiintendant i Akershus stift i I denne stillingen ledet han mesteparten av veibyggingen i Norge i denne perioden, inkludert vår egen Ankervei. 9

10 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G Omregulering av Snargangen sti mellom Røa Terrasse og Ekraveien til friområde/turvei På oppfordring fra bydelens beboere har Røa Vel via Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten (saksnummer ) fremmet et planinitiativ for omregulering av stikkveien til friområde (turvei). Planinitiativet Opprustningen av badeplassen ved Bogstadvannet Bogstadvannet er en perle i vårt nærområde og benyttes som badeplass og rekreasjon for byens og bydelens beboere. I sin tid ble det investert i brukbar badestrand og badebrygger. Disse har i løpet av flere ti-år ikke blitt holdt ved like og vitner om grovt forfall. Vi ønsker at det blir gitt midler til en betydelig ansiktsløfting og regelmessig vedlikehold av bryggen og badeplassen. har blitt mottatt positivt in en rekke etater og Bydel Vestre Aker. Stikkveien fremstår i dag som lite tilgjengelig og ser mer ut som en del av privat hage. Røa Vel mener at utbedringen vil bidra til øket trivsel og bedret tilgang for fotgjengere til offentlig transport, barnehager, kirke og Røa sentrum. AV F A L L S H Å N D T E R I N G Avfallshåndteringen på Røa har alltid vært et prioritert område for Røa Vel. I 1930 stod eksempelvis Røa Vel for anskaffelse av søppelkasser for husholdningsavfall og sørget for tømming av disse. I de senere år har Røa Vel, i mangel av nærhet til et kommunalt mottak, sørget for at det er tilgjengelig avfallscontainere omkring på Røa under vårryddingen før 17. mai. I 2007 kjørte vi vekk ca. 300 m3 avfall. Samfunnet/lovverket stiller imidlertid stadig strengere krav til sortering av avfall, noe som vil medføre at dagens ordning med utplassering av ubetjent containere blir vanskelig å opprettholde. Kommunes avfallsplan har som mål at det skal etableres en gjenbruksstasjon i Oslo Vest, for tiden er Smedstad brannstasjon et aktuelt område. O P P F Ø L G I N G AV B Y D E L V E S T R E A K E R O G L O K A L P O L I T I K E R N E Røa Vel følger med på hvilke saker som tas opp på BU-møter til bydel Vestre Aker, og følger med på postlistene til bydelen. Det kan konstateres at vår BU-leder er svært oppdatert om forhold på Røa, og at velet og BU-leder har sammenfallende mål for de fleste saker som angår miljøet på Røa. V Å R E H J E M M E S I D E R w w w. r o a - v e l. n o Vi har som ambisjon å lage og vedlikeholde en hjemmeside som gir enkel tilgang til informasjon som berører nærmiljøet. I en tid der alt kan finnes på nettet, skal Røa Vels side filtrere ut informasjon som berører oss spesielt. I tillegg ønsker vi å følge prosjekter som er viktige for Røa over tid, slik at relevant 10 informasjon og historikk om disse er enkelt tilgjengelige for alle. Hjemmesiden vil også til tider være et verktøy for å innhente eller formidle informasjon fra/til beboere i området (for eksempel ved Rusken-aksjonen hver vår). Alle innspill og idéer om stoff til hjemmesiden er svært velkomne.

11 Å R S B E R E T N I N G Regnskap for 2007, med revisors beretning RØA VEL Type Budsjett 2007 Regnskap 2007 Regnskap 2006 INNTEKTER Medlemskontingent Annen driftsrelatert inntekt SUM INNTEKTER UTGIFTER Administrasjon Møteutgifter Årsberetning Avfallscontainere Ballbinge vedlikehold Andre prosjekter Røatunnelen Bevilgninger fra Årsmøtet Bevilgninger fra Årsmøtet UHF Kontingenter andre SUM UTGIFTER SUM INNTEKTER SUM UTGIFTER DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER RESULTAT OVERFØRT TIL EGENKAPITAL Balanse for 2006 og (UB) 2006 (IB) EIENDELER Bankinnskuddd Bankinnskudd Bankinnskudd Spareobligasjon Postgiro Andeler i samfunnshus Vest SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Udisponert egenkapital pr Resultat årets drift SUM GJELD OG EGENKAPITAL Styrets kommentar til regnskapet Tross et høyt aktivitetsnivå har styret for 2007 brukt lite penger i forhold til budsjett. Vi har lagt ned mye arbeid for å holde kostnadene nede, grunnet uoversiktlig utvikling i medlemsmasse og økonomi. Dette har vi nå god kontroll på. Detaljer rundt regnskap og forbruk presenteres på årsmøtet. 11

12 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g R E V I S O R S B E R E T N I N G 4. Anvendelse av disponible midler På styremøte i april 2007 ble det besluttet at man skulle avvente utbetaling av støtte til søkere (i 2006 og 2007) da vi ikke hadde helt oversikt over den økonomiske utviklingen. Vi har nå fått oversikt og ser at vi kan fortsette med denne støtten. Følgende virksomheter har fått innvilget støtte 2007/2008: Voksen skoles musikkorps ny fane (nov. 2007) Deichmanske bibliotek barneavdelingen (mars 2008) Voksen skole Lesestua (mars 2008) Kor X (februar 2008) Åsen blåsen (februar 2008) Det kom i år som i fjor svært få søknader inn. De som søkte har fått tildelt midler tidligere. Styret ser behov for å gjøre støtteordningen mer kjent for flere aktuelle søkere. 5. Fastsettelse av kontingent for 2009 og forslag til budsjett for 2008 Styret foreslår å beholde gjeldende kontingent for enkelthusstander på kr 150. Styret vil endre kontingenten for boligsameier og borettslag, slik at kontingent for disse enheter bortfaller og erstattes av vanlig medlemskap for hver husstand. 12

13 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Forslag til budsjett 2008: Budsjett 2008 Regnskap 2007 INNTEKTER Medlemskontingent UTGIFTER Administrasjon Møteutgifter Årsberetning Avfallscontainere Ballbinge vedlikehold Andre prosjekter Røatunnelen Bevilgninger fra Årsmøtet Kontingenter andre SUM UTGIFTER Forslag fra styret Forslaget gjelder punkt 4 i "Vedtekter for Røa Vel". Hele teksten er som følger, forslag fra styret er merket i gult: 4 Styret RØA VELs styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Lederen velges særskilt. Nestlederen velges internt på første styremøte etter årsmøtet. Styret kan i løpet av toårsperioden, velge annen styreleder blant styremedlemmene, såfremt styremedlemmet selv ønsker dette, og eksisterende styreleder selv stemmer for en slik endring. Slik beslutning har gyldighet frem til første årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når lederen / nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Valgbar til styreverv er personer med minst 6 måneders medlemskap i RØA VEL. Valgkomitéens forslag til nye medlemmer av styret følger årsberetningen. 7. Forslag fra medlemmer utenom styret Pr. 24. mars er det ikke innkommet andre forslag. 8. Valg 8.1. Valg av styre Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: 13

14 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g T.o.m. årsmøtet 2007 F.o.m. årsmøtet 2007 Leder Iver Hille Nils Wleügel (F) Nestleder Karoline Herlofsen Karoline Herlofsen (F) Styremedlem Øyvind Holst Geir Svoen (F) Styremedlem Geir Svoen Grethe Ødegård Rasmussen (F) Styremedlem Nils Wleügel Jan T. Herstad (F) Styremedlem Tove Hunskaar (F) Styremedlem Stian Finne Lange (F) Varamedlem Pål Thomas Strømstad Ada Haug Grythe (F) Varamedlem Grethe Ødegård Rasmussen Kari Faye Ulleland (S) S: Slutter i styret, F: fortsetter i styret. Sekretær: Eva Bergkvist Slutter i juni Valgkomitéen har bestått av: Gro Welle-Watne Stiller til gjenvalg Tone Solbakk Slutter Valgkomitéen fremmer følgende forslag til nye styremedlemmer: I skrivende stund har det ikke kommet forslag Valgkomitéen fremmer følgende forslag til nye varamedlemmer: I skrivende stund har det ikke kommet forslag 8.2. Valg av revisor Revisor for 2007 har vært Gudmund Bakke. Styret foreslår gjenvalg Valg av valgkomité Styret foreslår gjenvalg av Gro Welle-Watne, nytt valgkomitémedlem er i skrivende stund ikke funnet. 14

15 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Vedtekter for RØA VEL Vedtatt på årsmøtet 1962, med endringer i 1984, 1986, 1987, 1990, 1996, 2004 og Formål RØA VEL skal arbeide med saker av interesse for beboerne og til beste for miljø og trivsel i Røadistriktet. med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Kollektivt medlemskap har kun en stemme. 2. Område RØA VELs område begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken og langs denne til kraftledningen over Ullernåsen i syd, og langs Lysakerelven i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til RØA VELs område også omfattes. 3. Medlemskap Medlemskap er basert på den enkelte husstand, så vel i småhus som i blokkbebyggelse, og for næringsdrivende. Styret kan gi dispensasjon for kollektivt medlemskap for boligselskaper og institusjoner. Medlemskapet opphører ved skriftlig oppsigelse innen årets utgang eller hvis kontingenten ikke er innbetalt to påfølgende år etter påkrav. 4. Styret RØA VELs styre skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen og styremedlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene for 1 år. Lederen velges særskilt. Nestlederen velges internt på første styremøtet etter årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når lederen / nestlederen og 3 styremedlemmer er tilstede. Valgbar til styreverv er personer med minst 6 måneders medlemskap i RØA VEL. Valgkomiteens forslag til nye medlemmer av styret følger årsberetningen. 5. Årsmøtet Styret innkaller til ordinært årsmøte med minimum 14 dagers varsel. Ordinært årsmøte bør finne sted innen utgangen av april hvert år. Årsmøtet skal behandle: 1. Valg av dirigent. 2. Styrets beretning for siste år. 3. Revidert regnskap og revisors beretning. 4. Anvendelse av disponible midler. Søknad om støtte skal sendes til styret innen utgangen av siste år. 5. Fastsettelse av medlemskontingent og forslag til bud sjett for kommende år. 6. Forslag fra styret. 7. Forslag fra medlemmer utenom styret, som er innsendt skriftlig til styret innen utgangen av siste året. 8. Valg av styre som nevnt under punkt 4. Dessuten velges revisor og valgkomité (minst 2 medlemmer) for et år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Skriftlig valg foretas hvis det fremmes forslag om det. I slike tilfeller velges et tellekorps på 3 blant de fremmøtte medlemmer. 6. Stemmeregler Med unntak av bestemmelsene om vedtektsendringer og oppløsning av RØA VEL, blir vedtak på årsmøtet fattet 7. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når lederen, halvparten av styret eller minst 50 medlemmer skriftlig forlanger en eller flere saker behandlet. Saken(e) skal være nevnt i innkallelsen. Innkallelse skal skje med minst 14 dagers varsel. 8. Lederens plikter Lederen leder og representerer RØA VEL og sørger for at årsmøtet og styrets vedtak gjennomføres. Nestleder overtar i lederens fravær. 9. Styrets plikter 1. Styret forvalter RØA VELs midler og sørger for rik tig førte og reviderte regnskaper. 2. Styret tilsetter sekretær og fastsetter dennes godt gjørelse og arbeidsoppgaver. 3. Styret plikter å holde seg orientert om saksområder som er av aktuell interesse for RØA VEL. 4. Styret bør følge med i bydelsutvalgets arbeid. Styret skal gi skriftlige uttalelser i saker som blir forelagt RØA VEL. 5. Styret utpeker representanter til eventuelle komiteer, styrer eller møter. 10. Sekretærens oppgaver Sekretæren skal: 1. Utføre oppgave som pålegges av styret. 2. Delta på styremøter og årsmøter og skrive referater fra disse. 3. Innkreve kontingent. 4. Arbeide kontinuerlig med medlemsverving. 5. Føre regnskap og foreta utbetalinger etter anvisning fra leder / nestleder. 11. Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan vedtas på det ordinære årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret innen utgangen av siste år. 12. Oppløsning av RØA VEL Styret eller minst 50 medlemmer kan foreslå oppløsning av RØA VEL. For behandling av et slikt forslag må et fulltallig styre, samt minst 50 medlemmer være tilstede. Avgjørelsen skjer med minst 2/3 flertall. Blir RØA VEL besluttet oppløst, må midlene stå rentebærende i 3 år. Blir RØA VEL opprettet igjen innen 3 år, tilfaller midlene den nye velforeningen. I motsatt fall skal det siste sittende styret vedta at RØA VELs midler blir gitt til sosiale formål etter utløpet av 3-års perioden. Forslaget må bekjentgjøres for medlemmene med minst 1 måneds varsel til ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 15

16 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Bilder fra Røa i gode, gamle dager Foto: T. Woxen Foto: T. Woxen Bildene som denne gangen er hentet ut av skuffen ser idylliske ut med vår tids briller. Øverst ser vi melkekjøring fra Voksen gård, med hest og vogn da melken ble kjørt ut til Holmenkollen og til byen to ganger per dag. Bildet under er fra 1930 årene da egen melkebil ble benyttet i utkjøring av melk, før Fellesmeieriet tok over i

17 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Foto: T. Woxen Foto: T.Woxen Det øverste bildet viser Voksen mølle mens den fortsatt var hel, om enn i forfallen tilstand. I dag er det bare stenmuren igjen, men demningen kan fortsatt sees. Det nederste bildet viser den tidligere utsikten fra området Bjerkebakken og Ekraveien mot Vestre Woxen gård. Det gamle linhuset ser vi midt i bildet der Linhusveien nå går. Soria Moria skimtes på toppen av åsen. 17

18 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g Avfallsrydding våren 2008 Røa Vel oppfordrer alle til å delta i rydding av fellesarealer, veikanter osv. i eget nærmiljø. Som tradisjonen er, vil vi plassere ut containere for avhending av avfall for Røa Vels medlemmer. Nytt av året er at det også vil bli plassert ut bur for avhending av elektroavfall. Hageavfall skal ikke legges i containerne. Det skal videre ikke legges farlig avfall / kjemikalier eller bildekk i containerne. Videre må det ikke hensettes avfall ved siden av containerne eller der containere forventes plassert. Containerne blir utplassert på formiddagen de aktuelle dagene og blir hentet på kvelden kl. 20:00 samme dag. For å sikre at det ikke deponeres farlig eller ulovlig avfall vil det være vakthold ved containerne. Naboer oppfordres til å meldes seg til vakttjeneste. Dette er en hyggelig jobb der du treffer nærmiljøet på en ny måte. Anbefales!! Utplasseringen er planlagt som følger: Se våre websider for detaljert informasjon. Tirsdag 6. mai: Onsdag 7. mai: Torsdag 8. mai: Bjerkebakken ved Gravdalsveien Nordengveien ved rundkjøringen Ankerveien ved Bogstad camping Melumveien / Harald Løvenskjoldsvei Røahagan ved Lilleveien Nordengveien ved Røa Kirke. Mosekollen Myrhaugen ved Søndre Rød / sperringen mot Røaveien Kristian Auberts vei ovenfor sportsplassen. CONTAINERTILBUDET GJELDER BARE FOR RØA VELs MEDLEMMER! 18

19 Å r s b e r e t n i n g RØA VEL Hva gjør vi med avfallet? For å unngå forsøpling og/eller skade på helse og miljø er det viktig at vi alle sørger for å avhende avfall på best mulig måte. F A R L I G AV F A L L er avfall som inneholder stoffer som kan medføre skade på mennesker og dyr og som vi derfor ikke må kaste i det vanlige avfallet. Eksempler på farlig avfall er plantevernmidler, spillolje, malingsrester, løsemidler, flere typer oppladbare batterier m.fl. I Oslo kan privatpersoner bringe dette farlige avfallet til de ubetjente miljøstasjonene. På Røa har vi et mottak for farlig avfall plassert på Statoilstasjoen ved Bogstad camping. Farlig avfall som impregnert trevirke og isolerglassvinduer med PCB bør leveres på Brobekk gjenbruksstasjon. E E - AV F A L L består av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Dette avfallet inneholder ofte komponenter med farlig egenskaper, og skal derfor ikke kastes i det vanlige avfallet. I prinsippet kan man levere kassert elektrisk utstyr der tilsvarende produkter selges. Eksempelvis skal butikker som selger kvikksølvholdige produkter som sparepærer og lysstoffrør ta imot disse gratis når de har blitt avfall. Butikker som selger kameraer, klokker eller mobiltelefoner skal ta imot disse produktene når de blir avfall osv. Innlevert EE-avfall blir senere demontert og de farlige komponentene blir plukket ut og håndtert som farlig avfall. For uten at butikker tar imot EE-avfall, kan EE-avfall fra husholdninger levers gratis på Brobekk gjenbruksstasjon. H U S H O L D N I N G S AV F A L L / F O R B R U K S AV F A L L er avfall som kommer fra vanlige husholdninger og som kastes i restavfallsbeholderen (farlig avfall, EE-avfall, glass- og metallemballasje, papp- og papiravfall skal ikke kastes i restavfallsbeholderen.) Renovasjonsgebyret som den enkelte husstand betaler avhenger bl.a. av størrelsen på restavfallsbeholderen. Det er ikke noe i veien for at flere naboer deler på restavfallsbeholder(e). Større enheter som ikke får plass i avfallsbeholderen (eks. møbler, avfall fra oppussing og lignende), må bringes til Brobekk gjenbruksstasjon. (For endringer vedr. størrelse på restavfallsbeholder må Oslo renovasjonsetat kontaktes, tlf.: ). M ATAV F A L L utgjør en stor del av vårt husholdningsavfall. Den vanligste måten privatpersoner kan avhende dette avfallet på, er via restavfallsbeholderen (hvis man da ikke varmkomposterer avfallet selv). Renovasjonsetaten kan gi mer informasjon om varmkompostering. For øvrig vil Oslo kommune etter hvert innføre henteordning av matavfall, noe som medfører at vi alle må begynne å sortere ut 19

20 RØA VEL Å r s b e r e t n i n g M E TA L L - O G G L A S S E M B A L L A S J E kan bringes til returpunkter for dette avfallet. På Røa er det plassert ut igloer på bl.a. følgende steder, Porfyrvn. 1 og Ankervn. 177 PA R K - / H A G E AV F A L L kan med fordel, for dem som har plass til det, kaldkomposteres hos den enkelte avfallsprodusent. Brobekk gjenbruksstasjon har ikke lenger mottak av park-/hageavfall, det er imidlertid mottak på Grefsen (Kapell- veien 18) og Smestad i sommersesongen. Se våre hjemmesider for kartreferanse. PA P P - O G PA P I R AV F A L L hentes i dag gratis hos den enkelte husstand / abonnement. Det er greit å merke seg at ettersom renovasjonsgebyret er uavhengig av størrelsen på papirbeholderen, vil det ikke medføre endringer i renovasjonsgebyret om man øker beholderstørrelsen. Ønsker man å spare plass, kan man gå flere sammen om en papirbeholder. Ønskes endringer i beholderstørrelse må Oslo renovasjonsetat kontaktes (tlf.: ). 20 Husk at ved å støtte loppemarkedaktører med lopper, kan du bidra til å øke brukstiden på mange produkter og dermed redusere avfallsmengden og belastningen på miljøet.

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb

NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb NAIS Fin og Grov resultater Bærum Pistolklubb 2006-2014 NAIS Poengtabell Fin Grov Bronsemerke 200 180 Sølvmerke 210 190 Gyltmerke 220 200 Ønsker du å bestille NAIS Merke eller medalje. Bronsemedalje 240

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 2 Tone Hagen 1 ** 23,50 11 1 35,50 119,75 72 22 213,75 249,25 1 Einar A. Røe 2 ** 23,50 7 2 32,50 119,75

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR.

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. 0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 15:50:36 Ant. stemmeberett: 28,364 Valgdeltakelse: 60.95% Rapp.dato: 14/09-11 kl. 13:13:39 Det norske Arbeiderparti

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 220 48 SKIEN KOMMUNE, 221 834 BERGSODDEN EVA VEFALD FAUSKERUDVEGEN 15, 2390 MOELV 221 834 GLØSMYR LAILA VEFALD SANDTAKVEGEN 21, 3728 SKIEN 221 561 Storg 79 AS c/o Javid

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 JENTER 22 172 60m M 8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 100m M 13.8 Astrid Sundby 42 Jessheim 20.06.1964 14.0 Tove Dønnum

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 1/2/0 13/4/0 15/54/0 15/79/0 16/15/0 17/38/0 21/8/0 29/70/0 LUNDQUIST TIRIL ALICE KRAGS VEI 10 783 RESEN JAN JERPEFARET 27 C 788 RYDER TANYA MARIE RYLLIKVEIEN 36 3154

Detaljer