* Styrets beretning 2004 side Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11"

Transkript

1 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 * Handlingsplan 2005 m/budsjett side 13 * Tillitsvalgte i 2004: side 15 - Avdelingen - Tekna-P/S/K - Sentrale verv * Valgkomiteens innstilling side 17 STYRET 2004 Tekna Trondheim avdeling Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Rolf André Bohne Tomas Levin Wenche Eide Mari Moseid Kari Stette Magnus Hakvåg Anette Urheim Leder ved DK Midt-Norge, Turi Østerlie har fungert som styrets sekretær. 1

2 Med møterett i styremøter: Hovedstyret: Fagutvalget: Bygningsingeniørgruppen: Senior Forum: Yngres Forum: Studentkontaktene NTNU: Bjørn Skallerud Edd Blekkan Agnar Gram Arthur Nordmark Tomas Levin Erik Hessen STYRETS BERETNING 2004 Styrets beretning 2004 og kontoplan er nå identisk ref. kommentarer fra desisorer og årsmøtet Innrammet tekst er Handlingsplan 2004 iflg. gammelt plan-oppsett. 1 Medlemmer Lønns- og interessearbeid Samarbeid mellom avdelingen og Lønns- og Interessegruppene Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og TEKNA P/K/S-gruppene. Tekna-P/K/S Styrke samarbeidet mellom avdelingen og gruppene. Saken ble tatt opp med Tekna-P s tillitsvalgte i forbindelse med tariffkonferansen, hvor det ble oppfordret til å delta i en diskusjon om et slikt forum i etterkant av arrangementet. Mange var positive til et slikt tiltak. Det ble deretter arrangert ett møte tidlig på sommeren, hvor tema var lønnsforhandlinger og lønnskrav. På grunn av kort innkalling og et noe vanskelig tidspunkt (22. juni - etter starten på skoleferien) ble oppmøtet relativt lavt, men styret oppfatter det slik at det fortsatt er interesse for et slikt forum og vil derfor videreføre dette tiltaket i neste periode. Faglig utvikling Fellesaktivitetene utgjør viktige møteplasser for Tekna både faglig og sosialt. Derfor ønsker styret å legge til rette for at de ulike faggruppene kan videreutvikle disse møteplassene ved å støtte opp under ildsjelen i de ulike styrene og legge til rette til samarbeid på tvers av gruppene hvis det er ønskelig, eks. koordineringen av Teknas lokale faglige virksomhet. Fag Utøve lokal faglig virksomhet i samarbeid med de ulike faggruppene i henhold til Hovedstyrets handlingsplan. Bidra til at Gassforum Trøndelag videreutvikles. Bidra til utvikling av MNT forum. Sivilingeniørtittelen: Man kan fortsatt kalle seg sivilingeniør eller sivilarkitekt etter siste vedtak om at tittelen går over til master i teknologi eller master i arkitektur. Lokalt fagråd: Styret i Trondheim avdeling er lokalt fagråd. Styrets hovedoppgave er å koordinere aktivitetene som de ulike faggrupper i Tekna i Trondheimsområdet arbeider med. Faglig årsmøte ble arrangert i Oslo oktober hvor Rolf A.Bohne og Tomas Levin var avdelingens representanter. Følgende representanter fra Fagrådet i Trondheim ble valgt via Fagutvalget som delegater til R- møtet 2005: 2

3 Lise Lyngsnes Randeberg og Ingeborg Sølvberg begge NTNU og som vara Karl V. Høiseth og Geir Ivar Soleng begge NTNU. Gass Forum Ole Ivar Folstad er avdelingens representant i forumet. Se aktivitetskalender. MNT-Forum Matematikk-Naturfag-Teknologi Forum rettet mot realfaglærere i vgs. og er et samarbeid med NHO, NTNU, Renate og Tekna-lærere ved Melhus og Heimdal vgs. Styret er representert v/trude Sundset. Se aktivitetskalenderen. Teknobrønn Teknobrønn Videreutvikle samarbeidet med NITO, NTNU og Teknostallen, PF og Bedriftsforbundet Arrangere 3-4 frokostmøter pr. halvår med aktuelle tema I samarbeid med NITO Sør-Trøndelag, NTNU, Bedriftsforbundet, Trondhjems Polytekniske Forening og Teknostallen, gjennomførte vi 2 frokostmøter i Teknobyen Innovasjonsenter. I tillegg ble det arrangert et informasjons- og debattmøte på Rica Nidelven hotell hvor Sigbjørn Johnsen presenterte pensjonskommisjonens innstilling. Teknobrønnen har også arbeidet med tema, som av ulike årsaker ikke ble gjennomført i form av frokost-/debattmøter i For øvrig har Teknobrønnen fått opprettet sin egen nettside: Se aktivitetskalenderen. Tekna Lederne Ledelse, etikk og miljø Medvirke til at stadig flere medlemmer kjenner Teknas etiske retningslinjer. Arrangere medlemsmøte(r) med etikk som tema. Etablere Tekna Lederne i Trondheim. Avdelingen har kr øremerkede midler til lokalt initiativ for gruppen. Bygningsingeniørgruppen Bygningsingeniørgruppen Samarbeid mellom avdeling og Bygningsingeniørgruppen både faglig og sosialt. Agnar Gram og Øivind Rogndalen har arrangert bl a en ekskursjon til Røros. Se aktivitetskalenderen. Yngres Forum Yngres Forum Skape et nettverk for yngre medlemmer Det har vært avholdt fire møter i Yngres Forum. Første møte hadde karrierevalg som tema, neste møte gikk på lønn, tredje møte hadde pensjon og forsikring som tema. Siste møte var et møte 3

4 åpent for alle medlemmer inklusive studenter om det å arbeide i utlandet. Yngres Forum møter har et informativt preg, med fokus på å bygge sosialt og faglig nettverk blant medlemmene i foreningen. Yngres Forum er fortsatt forankret i Teknas styre i Trondheim gjennom Tomas Levin. Senior Forum Senior Forum Samarbeid mellom avdelingen og Senior Forum (SF) både faglig og sosialt. Arthur Nordmark er fortsatt drivkraften i Senior Forum og har stått for 3 meget vellykkede arrangement med stor deltakelse, jfr. aktivitetskalenderen. Styret betaler medlemskontingent til Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) for sine seniormedlemmer 10 kr pr medlem for 242 medlemmer i Se aktivitetskalenderen. Andre ytelser Andungen Barnehage Tekna Barnehagen Andungen Økonomisk bidrag til personalseminar Samarbeid om barnejuletrefest Magnus Hakvåg ble utnevnt som styrets kontaktperson til barnehagen. Barnehagen gir prioritet til Tekna-medlemmer og medlemmer av eierforeningen. Barnehagen er lokalisert på Øya og har to avdelinger (0-3 og 3-6 år) Avdelingens samarbeid med Andungen Barnehage ble videreført i omtrent samme former som tidligere år, ved at vi er fast bidragsyter til barnehagens årlige personalseminar og DnV sertifisering. Barnehagen og avdelingen samarbeider også om den årlige barnejuletrefesten på Gløshaugen i januar. Sosiale arrangementer Sosiale arrangement Styret ønsker tilbakemelding på hvilke type sosiale arrangementer som TEKNA ønsker i 2004, og inviterer alle til å komme med forslag/være med å arrangere. Som et minimum kommer vi til å arrangere: Teaterarrangement Familiearrangement på Vitensenteret Julearrangement i tilknytning til en teaterforestilling i desember Barnejuletrefest i samarbeid med Tekna Barnehagen Andungen Teater Årets julearrangement ved teateret var forestillingene An Magritt med etterfølgende sosiale samling i Theatercafeen med bespisning og dans. Familiedag For 5. år på rad ble den populære Familiedagen i Vitensenteret gjennomført lørdag 11. desember med over 200 deltakere. Jul/sommer-arrangement Ref. Julearrangement i teateret og barnejuletrefest UKA 2004 har vært et UKE-fritt år. 4

5 Medlemsverving Studenter Studenter Studentrepresentasjon i avdelingens styre videreføres Samarbeid med studentene for markedsføring av TEKNA Teknas studentkontakter (SK) har gjort en god verveinnsats også i år gjennom bl a stands og kursvirksomhet. Erik Hessen fra SK gruppen v/ntnu og nestleder i Studentutvalget (SU) har vært studentobservatør i styret. Ferdig utdannede Medlemstall Ordinære Studenter Medlemstall pr : Medlemstall pr : Medlemstall pr : Samfunn Teknas meninger Miljøvernpris Miljøvernprisen 2004 Utlyse prisen gjennom Tekna-Info for forslag Ingen utlysning i Stillingstagen ved aktuelle hendelser Styret oppnevnte Frøydis Aarnseth Aalbu, Rambøll AS til Trondheim Kommunes Kontaktforum for plan- og byggesaksbehandling. Ad hoc arrangement Yngres forum arrangerte et ad hoc møte for sine medlemmer og studentmedlemmer i 5 årskull om Blåøyde nordmenn eller amerikanske superhelter? på Britannia v/hans Chr. Haugli, Telenor. Ekstern eksponering Kurs og konferanser Forslag på årsmøtet 2004 til handlingsplanen 2005: Forslag til tilleggspunkt under pkt. 2 Samfunn rekruttering/utdanning: Arrangere kurs for arbeidssøkende. Gruppen ble opprettet og består av andre engasjerete medlemmer utenom styret. Gruppen søkte og fikk innvilget kr fra Samfunnsmiddel-potten. Det ble arrangert et LaTeX- kurs i samarbeid med Tekna-studentene dette som en del av nettverks-tanken. Ved å tilby fagspesifikke intro-kurs kommer Tekna i inngrep med en større del av medlemsmassen. Dette kurset var populært blant stipendiater og ansatte i universitets og høgskole sektoren. 5

6 Kursdagene ved NTNU i Trondheim i januar krever innsats fra distriktskontoret på det praktiske plan og i samarbeidet med NTNU og Trondheim avdeling. Kursdagene er en viktig møteplass også for medlemmer i Trondheim avdeling. Se aktivitetskalender. Innovasjon Starts Mixer-arrangement møteplass for nyskapingsinteresserte i Trondheim. Mixer nr. 11 ble sponset av styret med kr. DK representerte Tekna med stand på 2 Venture Cup arrangement. Magnus Hakvåg deltok på Abelias vårkonferanse i Oslo 27. mai med følgende tema: Hvordan bør fremtidens rammer for nyskapning og vekst utformes? Andre prosjekter Rekruttering Gjennomføre tiltak for økt rekruttering til teknisk/naturvitenskapelig utdanning. Deltakelse på Yrkes- og utdanningsmesse i samarbeid med NITO og RENATEsenteret. Videreføre samarbeidet med Vitensenteret. Arrangere First Lego League (FLL) i Trondheim nov Bidra til å etablere og videreutvikle flere (1-2) LEGO MindStorms senter i regionen. Bidra til spredning av matematikk ryggsekken for uteskole. Utvikle en matematikk ryggsekk for ungdomsskolen. Etablere formelt samarbeid om rekrutteringsprosjekter med Trondheim kommune. Vurdere andre rekrutteringsprosjekter. Yrkes- og utdanningsmesse Tekna deltok på Yrkes- og utdanningsmessen i Nidarøhallen februar sammen med NITO og RENATEsenteret. Vitensenteret Årsmøtet i Vitensenteret Anette Urheim deltok. Samarbeid om Familiedag og styrevedtak om å bidra med inntil kr for skoler til transport og leie av Lego Mind Storm-senteret. FLL Intern Søknad fra styret om Samfunnsmidler 2004 søknad innvilget på kr. FLL Ekstern Søknad fra styret om Samfunnsmidler 2004 søknad innvilget på kr til dokumentarfilm som ble laget i FIRST LEGO League (FLL) er en robotturnering for barn i alderen år. Formålet er å fremme interesse for teknologi og naturvitenskap blant barn og unge. Tekna Trondheim avdeling v/representanter fra styret og sekretariatet har deltatt aktivt i utviklingen av konseptet, og spiller aktiv rolle i gjennomføringen av turneringen i lokal arrangementskomitè. En viktig suksess faktor for FLL Trondheim er kontinuiteten i den lokale arrangementskomiteen og det stabile samarbeidet med våre faste samarbeidspartnere, deriblant Tekna Trondheim avdeling. I løpet av året lyktes vi med å initiere et nærmere samarbeid med Trondheim kommune. 6

7 Lego Mind Storm (LMS) senter Gjennom vedtak på inntil kr har styret sponset skoleturer (transport)og inngangsbilletter for å stimulere til å bruke av LMS-senteret i Vitensenteret. Utematematikksekk-utvikling Søknad fra styret om Samfunnsmidler 2004 søknad innvilget på kr. Utematematikksekk utdeling Styret vedtok å sette av penger ( kr) til innkjøp av sekker gjennom året De heldige mottakere av Utematematikk-sekken er følgende skoler: Blussuvoll ungdomsskole, Åsvang skole og HisT sin avdeling for tolke- og lærerutdanning. Styret i samarbeid med Didaktiv vil arrangere et erfaringsmøte med de skolene som nå har fått tildelt sekken i løpet av våren TroNett Familie og likestilling Utnytte avdelingens medlemsskap i TroNett (kvinnenettverk dannet med utspring i Kvinner Viser Vei messene) TroNett er et tverrfaglig kvinnenettverk for og av kvinner i Trondheimsregionen. Avdelingens ca 600 kvinnelige medlemmer får regelmessig tilsendt TroNetts tilbud. Styret betaler 900 kr for bedriftsmedlemskapet pr år. Medieeksponering Innlegg i media Fortsette profileringsarbeidet mot dagspressen Innlegg i Universitetsavisen, Hakvåg of Bohne, Intervju i Adresseavisen om rekruttering, Hakvåg, Bohne og Skallerud, Intervju på TV-Trøndelag om rekruttering, Bohne, 23 eller Intervju med M. Hakvåg i Dagens Næringsliv, Tekna Trondheim avdeling mener at GS er for sen til å komme med innspill/utspill i forbindelse med aktuelle saker i mediabildet. Nettsider/Tekna-Info TEKNA-info/Nettsider Utgivelse av 4-6 nummer pr år for informasjon til medlemmene Økt bruk av avdelingens nettsider, for eksempel om avdelingens prosjekter - følg med på søk etter Avdelingene Videreutvikle nyhetstjeneste pr. Epost for informasjon til medlemmene om aktiviteter/arrangementer i avdelingen. Avdelingens informasjon sendes nå ut pr epost en gang pr mnd i hvert semester. Tilbakemeldingene på arrangementer og annen informasjon som omtales på avdelingens hjemmeside, viser at siden leses av medlemmene, dette ser vi på økningen i påmeldingene til arrangementene.. Gjennom dette har vi også nådd nye medlemsgrupper. Magnus Hakvåg har gitt innspill til oppgradering av Teknas sentrale hjemmesider. 7

8 Nettutstyr o. l. Styret har investert i en del nytt møteroms-utstyr og kanon til bruk i sitt styre- og møtearbeid. Alle styremøter holdes nå på DK-kontoret på Gløshaugen. 3 Organisasjon og allianser Tillitsvalgte Engasjement Forslag fra Jan Åge Habberstad på åsmøtet : Tekna Trondheim avdeling skal i 2004 iverksette en utredning om eventuell videre engasjement i forbindelse med utvidelse av EU fra Aktuelle problemstillinger er nettverksbygging mellom industri, forskning, forvaltning og Tekna med formål å øke norsk deltakelse i industriutvikling, erfaringsutveksling, bedriftsbesøk, studentutveksling, vennskapsbyer m.m. Styret oppnevner en gruppe EU-Tekna som skal koordinere mulig aktivitet med Tekna sentralt. Det settes av inntil kr på budsjett for Styret anbefalte at forslaget ble oversendt Hovedstyret. Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Eget regionmøte på Hovedstyrets høstrunde 5 6 nov. i Trondheim. Teknas interne organisasjon Samarbeid avdeling og grupper. Arthur prisen Arthur-prisen Utlysing av prisen og statutter i TEKNA-Info Utdeling av prisen til verdig representant i avdelingen Prisen ble utlyst, men ikke utdelt i Carl Schulz fondet Carl Schulz-fond Markedsføre møtet i november gjennom TEKNA-Info Ingen melding om møtet i Styrearbeid Styrearbeid Forbedre opplæring av styremedlemmer kontinuerlig arbeid. Arrangere styreseminar i samarbeid med de øvrige avdelingene og andre ressurspersoner i Midt-Norge. Aktiv dialog med sentrale utvalg og personer. Markedsføring av avdelingen internt i Tekna. Distriktskontoret Arbeide med å styrke kapasiteten ved DK. Distriktskontoret Det har vært investert i ny farge-multi-funksjons-maskin (kopi, faks, skriver, skanner) til DKkontoret, både for å øke servicen overfor studentene og avdelingens medlemmer, men også for å bedre arbeidssituasjonen ved kontoret. 8

9 Det har vært avholdt 8 styremøter som har behandlet 61 saker og et økende antall saker behandles pr epost. De viktigste styre-sakene har vært: Kompetanseutvikling Arbeidsledige/arbeidssøkende Ref. årsmøtevedtak i 2004 Organisasjonsutvikling Yngres Forum aktivitet for yngre medlemmer også i samarbeid med studentmedlemmer Lokale rekrutteringsprosjekter Matteryggsekker og FLL Årsmøte Årsmøtet 2004 ble gjennomført med 40 stemmeberettigede medlemmer. Da dette var flere enn 30, ble vedtak som ble fattet gyldig uten protestfrist. Regnskapsbyrå Styret har skiftet fra Visma til Midt-Norge Regnskap AS, hvor Margareth Dalen Johansen er styrets kontaktperson. Ved overgang til nytt regnskapskontor, ble en del tidligere regnskapsfeil avdekket. Trondheim 23. februar 2005 Rolf André Bohne Leder /s/ Tomas Levin Nestleder Wenche Eide Magnus Hakvåg Mari Moseid Kari Stette Anette Urheim Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 9

10 REGNSKAP PR Regnskap 2004 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Inntekter: Kontingent Renterinntekter Sum inntekter Utgifter: Medlemmer Samfunn Organisasjon og allianser Gebyr 563 Fordringer kontingent Sum utgifter Resultat pr (40 854) (39 000) (55 000) BALANSE pr Eiendeler: Kundefordringer Driftsfond Bankkonti Fordring kontingenter Sum eiendeler Gjeld/egenkapital: Udisponerte prosjektmidler Leverandører Andre avsetninger Egenkapital Årets resultat (40 854) Sum Egenkapital og gjeld Kommentarer til regnskapet: Posten Fordringer kontingent på kr er et etterslepp fra regnskapet i 1999, da regnskapsføringen gikk over til å følge kalenderåret. Styret vil da i en del år fremover budsjettere med styrt underskudd. Trondheim, 23. februar 2005 Rolf André Bohne /s/ Leder 10

11 JANUAR AKTIVITETSKALENDER Åpning av Kursdagene Barnejuletrefest i samarbeid m/andungen Barnehage 60 deltakere 27. Styremøte 1/ Trøndelag Teater: Purpur og Gull samt feiring av Teknobrønnens 15. års jubileum 100 deltakere FEBRUAR 04. Styremøte 2/ Yrkes- og utdanningsmesse i Nidarøhallen i samarbeid med NITO og Renate-senteret 12. Yngres Forum: Ung, fremadstormednde og SULTEN? - Karrierevalg 34 deltakere 16. Årsmøteforberedelse for styret 19. Kurs i Karrierplanlegging Avlyst pga liten deltakelse MARS 01. Søknadsfrist til Andungen barnehage 08. GassForum Trøndelag - orienteringsmøte 11. Kurs i Nedbemanning og omorganisering for Trondheim og Nord-Trøndelag Avlyst pga liten deltakelse 16. Årsmøte i Andungen Barnehage 24. Årsmøte på Rica Nidelven Hotell 50 deltakere 25. Kurs om Pensjon en viktig del av dine ansettelsesvilkår 38 deltakere APRIL 19. Styremøte 2/ Teknobrønnen: Pensjonskomisjonens innstilling v/sigbjørn Johnsen 50 deltakere 28. Tekna Privat: Tariffkonferanse 38 deltakere 29. Årsmøte i Vitensenteret MAI 04. DnB Næringstorget Trøndelag viktig for Norge! Magnus Hakvåg representant for styret i avdelingen 06. Bygningsing.gruppen i samarbeid m/ntvf: Befaring E39 Klett-Bårdshaug 30 deltakere 11. Yngres Forum: Hvordan fungerer lønnsspillet 34 deltakere 11. Senior Forum: Kåseri om Trøndelagsutstillingen i deltakere 26. Styremøte 3/2004 med etterfølgende møte med gammelt styre 11

12 JUNI 03. Avdelingsledermøte i Oslo Leder Rolf André Bohne deltok 04. Foreningspolitisk Kongress i Oslo Rolf A. Bohne og Magnus Hakvåg deltok Bygningsing.gruppen: Ekskursjon Hommelvik-Tydal-nyvegen til Røros 45 deltakere 22. Teknobrønnen: Det skjulte skattekammer Skattefunn? 35 deltakere 22. Tekna-P møte 5 deltakere 24. Styremøte 4/2004 AUGUST 26. Yngres Forum: Uformelt møte på Nabo n 31. Tekna Kommune: Lønnskonferanse SEPTEMBER 02. Styremøte 5/ TroNett: Golfturnering på Sommersetra 09. Intervju m/adresseavisen Bjørn Skallerud-Hovedstyret, Rolf A.Bohne og Magnus Hakvåg fra avdelingen. 10. Mattesekk-utdeling til Åsvang skole 14. TroNett: Omvisning og foredrag i det nye politihuset Forskningstorget og Ingeniørens Dag 2005 på Torget i samarbeid m/nito og Renate 17. Venture Cup nasjonal finale. Utdeling av Teknas Teknologipris på kr Avdelingen representert v/magnus Hakvåg 21. Yngres Forum: Møte om pensjon noe å bruke tid på for oss unge? 35 deltakere 21. TroNett: Info/opplæring i bruk av regneark og presentasjonsverktøy 28. Styremøte 6/2004 OKTOBER 11. Senior Forum: Utvikling av gårsdagens, dagens og morgendagens produkter v/prof. Knut Holt 30 deltakere 18. Styremøte 7/ TroNett: Kvinnekraft-samling- en TroNett konferanse i Yngres Forum: Blåøyde nordmenn eller amerikanske superhelter? på Britannia v/ Hans Chr. Haugli, Telenor Nettverksmøte bl a for Tekna studenter 80 deltakere 28. Starts Mixer-samling på Nova Kino (Innovasjon) Faglig årsmøte i Oslo Rolf A. Bohne og Tomas Levin deltok fra styret NOVEMBER Hovedstyrets møterunde på Rica Nidelven Hotell 12

13 30 deltakere 13. Regional First Lego League-turnering (FLL) på Statoil 24 skolelag fra Trondheim og omegn 15. Bygningsingeniørgruppen: Om Nedre Elvehavn 6 deltakere 16. LaTeX-kurs 70 deltakere 17. TroNett: Teateret fra innsiden vi møter Cathrine Telle 18. Teknobrønnen: Livslang læring 11 deltakere 23. Styremøte 8/ Juleavslutning styret, NTNU etasgruppe og Studentgruppen v/ntnu 27. Skandinavisk FLL-turnering i Bergen Nardo 4H og Lade skole deltok fra Trondheim DESEMBER 03. SeniorForum Visning av Trondheimsfilmene Det klinger igjennom den gamle stad og Den hvite by med etterfølgende julemat på Grenaderen 120 deltakere 04. Trøndelag Teater: An-Magritt og sosialt opplegg i Theatercafeen 100 deltakere 11. Familiedag i Vitensenteret 220 deltakere 16. Samarbeidsmøte m/andungen Barnehage og avdelingen 18. Yngres Forum: Julemøte Avlyst for liten deltakelse HANDLINGSPLAN 2005 Avdelingens handlingsplan er forankret i Teknas strategiplan og Tekna Trondheim avdeling vil vektlegge følgende innsatsområder: 1 Medlemmer Lønns- og interessearbeid Tiltak/samarbeid med Tekna P/K/S Faglig utvikling Gassforum MNT-forum Teknobrønn Tekna Lederne Bygningsingeniørgruppen Yngres forum Senior forum Andre ytelser Andungen Barnehage/juletrefest Sosiale arrangementer Teater Familiedag Jul/sommer arrangement 0 Uka

14 Medlemsverving Studenter Ferdig utdannede/arbeidssøkende Sum Medlemmer Samfunn Teknas meninger Teknas policy Ledelse etikk miljø 0 Miljøvernprisen Stillingstagen til aktuelle hendelser Ad hoc arrangement Ekstern eksponering Kurs og konferanser Innovasjon Andre prosjekter Yrke- og utdanningsmesse Vitensenteret FLL-Intern FLL-Ekstern (føres egen ekstern konto i 2005) Lego Mind Storm senter (LMS) Matteryggsekk utvikling 0 Matteryggsekk utdeling Trondheim kommune 0 Tro Nett Medieeksponering 0 Nettsider/Tekna Info Nettutstyr Erom 0 Sum Samfunn Organisasjoner og allianser Tillitsvalgte Skolering Opplæring/tillitsvalgte Engasjement Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Styreseminar Teknas interne organisasjon Samarbeid avdelinger og grupper Arthur-prisen Carl Schulz fondet 0 Styrearbeid Årsmøte Regnskapsbyrå Sum Organisasjon og allianser Sum Totalt

15 Styret er oppmerksom på at dette vil være et styrt underskudd. Det er imidlertid vanskelig å budsjettere på poster mindre enn kr, men at vi vil spare der vi kan. Styret vil prøve å unngå å bruke kapitalkonto. TILLITSVALGTE I 2004 Lokalt fagråd: Desisorer: Carl Schulz fond: Lokal valgkomite: Avdelingsstyret Norvald Nesse Magnar Hole Ole Ivar Folstad Marianne Kopstad Dørum / leder Trude Sundset Geir Ivar Soleng Tekna-P 32 stk Asplan Viak Sør Trondheim AS Atmel Norway Autronica Fire & Security AS BioMar AS CorrOcean ASA ErgoRunit AS Fesil ASA Avd Holla Metall Fugro Oceanor AS Kongsberg Maritime AS Kongsberg Seatex AS MARINTEK AS Maxware International AS Multiconsult AS Nidar AS Nordic Semiconductor AS PGS Production AS Papir- og fiberinstituttet AS Peterson Linerboard AS Ranheim Powel ASA Q-Free Products AS Rambøll Norge AS Reinertsen Engineering AS ResLab Reservoir Laboratories AS SINTEF Energiforskning AS SINTEF Fiskeri og Havbruk AS SINTEF NBL AS SINTEF Petroleumsforskning AS SINTEF Siemens AS Spenncon AS Trondheim Energiverk AS Voith Siemens Hydro Power Generation AS 15

16 Tekna-S 13 stk Arbeidstilsynet 10 Distr Bergvesenet Den Norske Stats Husbank Fiskeridirektoratet Region Trøndelag Direktoratet for Naturforvaltning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Møller Kompetansesenter NTNU Tekna Etatsgruppe Norges Geologiske Undersøkelse Statens kartverk Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag jordskifterett Tekna-K 29 stk Bjugn kommune Brundalen Videregående Skole Frøya kommune Gauldal Videregående Skole Heimdal Videregående Skole Hemne kommune Holtålen kommune Malvik Videreg Skole Malvik kommune Meldal kommune Melhus Videregående Skole Melhus kommune Midtre Gauldal kommune Oppdal Videregående Skole Oppdal kommune Orkdal kommune Plankont for M Gauldal Plankontoret for Oppdal og Rennebu Rennebu kommune Røros E-Verk AS Røros kommune Selbu kommune Skaun kommune Trondheim Renholdsverk AS Trondheim kommune TrønderEnergi Kraft AS Åfjord kommune Ørland kommune Ladejarlen videregående skole Tekna-Navo 9 stk Bravida Geomatikk AS EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Helse Midt-Norge IT, HEMIT Helsebygg Midt-Norge St Olavs Hospital HF Uninett AS 16

17 Uninett FAS AS Uninett Norid AS Tillitsvalgte i sentrale Tekna-verv Hovedstyret Desisor Fagutvalg - NTNU-repr Tekna Stat Tekna Kommune Tekna-Forskerne Tekna-Lederne Tekna-Selvstendig Nærignsdrivende Jubileumsfondet av 1935 for Studentersamfundet i Trondhjem Studentstyret(repr. fra NTNU) Bjørn Skallerud Erik Lund Edd Blekkan Mads Nygård Guri Vik Helge Nørstrud Kjell Bratbergsengen Gleny Foslie Magnus Hakvåg Arthur Nordmark Trude Sundset (vara) Erik Hessen (nestleder) Bjørge Røsæg (styremedlem) Valgkomiteens innstilling for årsmøtet 2005 I overensstemmelse med Tekna Trondheim avdelings vedtekter 4, har valgkomiteen følgende forslag til valg: Styrets medlemmer jfr. 4.8 Styremedlemmer for 2 år: Kari Stette Reinertsen Engineering gjenvalg Ole-Jo Engelstad Tobb ny Kristin Herder Kaggerud NTNU ny Styremedlemmer som ikke er på valg: Rolf André Bohne Tomas Levin Anette Urheim Magnus Hakvåg Av disse: Leder for 1 år: Nestleder for 1 år: NTNU Rambøll Norge Safetec Nordic AS Selvstendig næringsdrivende Rolf André Bohne Tomas Levin Fagrådets medlemmer jfr. 4.9 Avdelingsstyrets medlemmer Desisorer jfr Norvald Nesse NTNU/Institutt for kjemisk prosesstekn. Magnar Hole NTNU/Fak. for naturvitens. og teknologi gjenvalg gjenvalg 17

18 Representanter og vararepresentanter for Teknas Representantskap jfr Rolf André Bohne 2. Tomas Levin 3. Anette Urheim 4. Magnus Hakvåg 5. Ole Jo Engelstad 6. Kristin Herder Kaggerud 7. Wenche Eide 8. Utpekes av styret 9. Utpekes av styret 10. Geir Ivar Soleng 11. Marianne Kopstad Dørum Vara 12. Magnar Hole 13. Ole Ivar Folstad 14. Trude Sundset 15. Gleny Foslie 16. Kjell Bratbergsengen 17. Norvald Nesse 18. Asbjørn Hovd 19. Agnar Gram 20. Anne-Lise Bratsberg 21. Asbjørn Senneset 22. Ingunn M. Holmen Geving 23. Sissel Frisvold Røe 24. Ingvild Markusson Hansen 25. Ingeborg Sølvberg 26. Lise Lyngsnes Randeberg 27. Kari Stette 28. Geir Walsø 29. Helge Nøstrud 30. Otte Nautsvoll 31. Erik Lund 32. Sissel Eggen 33. Bjørn Skallerud 34. Arthur Nordmark Valgkomite jfr (styrets forslag) Marianne Kopstad Dørum Geir Ivar Soleng Trude Sundset Trondheim byggservice KF NTNU Statoil Ifølge vedtektene er det ikke andre valg årsmøtet har plikt til å gjennomføre. Valgkomiteen opplyser om følgende tilleggsvalg jfr Carl Schulz fond: Ole Ivar Folstad Trude Sundset /s/ Sivilingeniør Trondheim, Valgkomiteen Marianne Kopstad Dørum /s/ Geir Ivar Soleng /s/ 18

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer