Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post beatemarie.dahleide@temark.no eller mobil 91739893."

Transkript

1 Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: kl. 9:30 Møtestad: Bok- og Blueshuset, Notodden (NB: Merk møtested!) Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Forfall er registrert fra medlem Gunnar Landvik. Varamedlem Anne Solberg møter i hans sted. Etter møtet (ca 12.00) blir det lunsj for utvalget i kafeen på Bok- og Blueshuset. Sakskart Side Møteinnkalling Møteprotokoll 1/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll fra Saker til behandling 19/15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ Eierskapsstrategi for Notodden kommune - rutiner for oppnevning til styrer/bruk av valgkomite Rullering av plan for forvaltningsrevisjon og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Notodden kommune Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Notodden kommune 2015 Innspill til ny plan for forvaltningsrevisjon for Notodden kommune

2 24/15 15/ Innspill til ny plan for selskapskontroll for Notodden kommune 12 25/15 15/ Tilbud på utarbeidelse av plan for selskapskontroll Notodden kommune 13 26/15 15/ Budsjett for kontroll og tilsyn Notodden kommune 14 27/15 15/ Eventuelt i møte Sakene legges også ut på Notodden, Bjarne Bakken Leder Beate Marie Dahl Eide Sekretær 2

3 Møteprotokoll 1/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 Møteprotokoll fra møte Vedlegg: Møteprotokoll Vedlegg til sak 3

4 Saker til behandling 19/15 Eierskapsstrategi for Notodden kommune - rutiner for oppnevning til styrer/bruk av valgkomite Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 Saken legges frem uten forslag til vedtak. Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget har denne perioden jobbet mye med Notodden kommunes eierstrategi og oppfølging av eierskapet i ulike selskaper. Kontrollutvalget behandlet i møte innspill til eierstrategien, og ga bla. ett innspill som gjaldt bruk av valgkomite for å foreslå kandidater til styrene. Innspillet fra kontrolluvalget ble ikke tatt med i kommunestyrets behandling av saken. Saksopplysninger: Kontrollutvalget foreslo følgende som innspill til eierstrategien i møte : «Valgkomite. Det er viktig at selskapene har de best egnede personene i styrene. Til å hjelpe med å finne disse, skal det operative eierorganet oppnevne en valgkomite. Valgkomiteen skal komme med skriftlige forslag til styrekandidater som presenteres og grunngis på møtet i selskapet. Valgkomiteen bør også komme med forslag til styrehonorar. Valgkomiteens arbeid bør nedfelles i skriftlige retningslinjer. Møter og samtaler med aktuelle styrekandidater bør blant annet inngå her. Hensikten er å skape grunnlag for saklige og gode avveininger i valgkomiteen. Å finne rett kompetanse og riktige egenskaper krever et grundig arbeid, og selskapet bør sikre at valgkomiteens arbeid er veloverveid og etterprøvbart. En viktig oppgave er å bidra til å unngå uheldige dobbeltroller og interessekonflikter mellom deltakerne, styret og selskapet. Valgkomiteen bør bestå av tre-fire personer med nødvendig erfaring, kunnskap og integritet. Funksjonstida bør være mellom to og fire år. Møtegodtgjøring for valgkomiteen bør betales av selskapet vurdert i sammenheng med tidsbruken.» Begrunnelsen fra kontrollutvalget for å foreslå bruk av valgkomite til å foreslå kandidater var at selskapene skal ha de best egnede personene i styrene, å unngå dobbeltroller og interessekonflikter mellom styret og selskapet, og å sikre demokrati og innsyn i valgprosessen. 4

5 Kontrollutvalget har deltatt på flere generalforsamlinger i kommunalt eide selskaper i løpet av valgperioden, og erfart at det gir en del utfordringer at det ikke brukes valgkomite. Vurdering fra sekretariatet: Saken tas etter ønske fra kontrollutvalget opp til ny drøfting i utvalget. Vedlegg: 1) Notodden kommunes eierskapsmelding politikk og strategi 5

6 20/15 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Notodden kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 Notodden kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på «Eiendomsforvaltning i Notodden kommune» fra Telemark kommunerevisjon IKS. Bakgrunn for saken: Notodden kontrollutvalg rullerte plan for forvaltningsrevisjon sist i sak 33/14. Utvalget bestilte da selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i NUAS AS og oppfølging av næringsarbeidet i Notodden kommune. Etter å ha fått fremlagt forslag til prosjektplan for dette prosjektet og en presentasjon av selskapet i møte , vedtok utvalget å utsette saken. I møte valgte kontrollutvalget å gå bort fra tanken om å gjennomføre forvaltningsrevisjon av næringsarbeidet. Utvalget gjorde da om bestillingen til en reneierskapskontroll av NUAS, der man ba revisjonen se spesielt på hvilke føringer Notodden kommune gir for næringsarbeidet, hvordan Notodden kommune har fulgt opp eiermeldingen for selskapet, og hvordan (steds)utviklingsarbeid i kommunen blir koordinert med arbeidet som skjer i regi av NUAS. Dette betyr at Notodden har et forvaltningsrevisjonsprosjekt til gode i inneværende periode. Saksopplysninger: Planperioden går mot slutten, og revisjonen skal snart i gang med å utarbeide en ny overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Det er flere prosjekter på listen over aktuelle prosjekter. Da plan for forvaltningsrevisjon ble rullert sist, foreslo sekretariatet at følgende prosjekter skulle prioriteres: 1. Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i NUAS AS og oppfølging av næringsarbeidet i Notodden kommune 2. Barnevern 3. Eiendomsforvaltning I tillegg ligger det også forslag i planen om å se på byggingen av Bok- og Blueshuset, organisering og måloppnåelse på utbyggingsavdelingen og gjennomføring av Samhandlingsreformen. Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet mener fremdeles at prosjektene på barnevern og kommunens eiendomsforvaltning er svært aktuelle. Det finnes også gode argumenter for å se på byggingen av Bok- og Blueshuset 6

7 for å dra læring av gjennomføringen av et stort byggeprosjekt, i tillegg til et prosjekt om utbyggingsavdelingen organisering og måloppnåelse. Flere kommuner i Telemark har gjennomført, eller er i ferd med å gjennomføre forvaltningsprosjekt på eiendomsforvaltningen i kommunen. Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen. Dette har vist seg å være svært nyttig i andre kommuner, og gir nyttig informasjon for både administrasjon og politikere. Behovet for å gå inn på andre tjenesteområder, f eks. barnevern vil bli vurdert i en ny overordnet analyse. Vedlegg: 1) Overordnet analayse ) Plan for forvaltningsrevisjon

8 21/15 Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 Saken tas til orientering. Saksopplysninger: I tråd med 15 i revisjonsforskrifta legger oppdragsansvarlig revisor frem en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget hvert år, eller ved behov. Kontrollutvalget har også i oppgave å se til at oppdragsansvarlig revisor fører en hederlig vandel, ref. revisjonsforskrifta 12. Vedlagt er egenvurdering for Notodden kommune fra oppdragsansvarlig revisor i Telemark kommunerevisjon IKS, Lisbet Fines og oppdragsrevisor Ottar Kleppe. Vedlegg: 1) «Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune», fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert Vedlegg til sak 8

9 22/15 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Notodden kommune 2015 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 1 Notodden kontrollutvalg /15 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Notodden kommune 2015 tas til orientering. Bakgrunn for saken: Overordnet revisjonsstrategi er dokumentet som viser den overordnede planleggingen av regnskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Formålet er å dokumentere at de planlagte revisjonshandlingene er tilstrekkelige og effektive. Saksopplysninger: Oppdragsrevisor Ottar Kleppe vil gjennomgå den overordnede revisjonsstrategien i møtet. Vedlegg: 1) Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Notodden kommune 2015, datert Vedlegg til sak 9

10 23/15 Innspill til ny plan for forvaltningsrevisjon for Notodden kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 Saken legges frem uten innstilling. Bakgrunn for saka: En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, ref Koml Hvordan dette skal gjennomføres blir beskrevet nærmere i kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. I tråd med forskriften skal det ved starten av hver valgperiode 2 gjennomføres en overordnet analyse av kommunens virksomhet, for å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer. Basert på risiko- og vesentlighetsvurderingene i denne analysen skal det så utarbeides en ny plan for forvaltningsrevisjon. Erfaringer og innspill fra det sittende kontrollutvalget er en viktig del av bakgrunnsmaterialet for en overordnet analyse. Saksopplysninger: Det er planlagt å gjennomføre en overordnet analyse og utarbeidelse av ny plan for forvaltningsrevisjon i løpet av Dette har tidligere blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunene i Telemark, i samarbeid med kontrollutvalg og sekretariatet. Det vil i hovedsak bli gjennomført slik for neste valgperiode også. Saken vil så bli behandlet i det nye kontrollutvalget og bystyret. Det sittende kontrollutvalget blir i denne saken bedt om å komme med innspill til tema/saker de tenker er relevant å ta med i en ny plan for forvaltningsrevisjon, basert på sine erfaringer i inneværende valgperiode. Kontrollutvalget har i løpet av perioden gjort seg ulike erfaringer og fått mye kunnskap om kommunens virksomhet. Det er derfor viktig at kompetansen dette utvalget besitter blir overført til arbeidet med ny plan. Følgende forvaltningsrevisjoner har vært gjennomført de siste årene i Notodden kommune: 2014 NAV Notodden Sosialtjenesten, 2014 Barnehage likebehandling ved tildeling av tilskudd 2013 Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten 2012 Forebygging og oppfølging av sykefravær 2011 Offentlig anskaffelser 2010 Kvalitetsarbeid i grunnskolen 1 Forvaltningsrevisjon er beskrevet i Kommunelovens 77-4 som «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)»., 2 «senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert» 10

11 2009 Byggingen av Notodden nye vannverk Vurdering fra sekretariatet: Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Sekretariatet vil sammenfatte innspillene som gis i møtet. 11

12 24/15 Innspill til ny plan for selskapskontroll for Notodden kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 Saken legges frem uten innstilling. Bakgrunn for saken: En av kontrollutvalgets oppgaver er å se til at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap m.m., ref. Koml og 80. Hvordan dette skal gjennomføres beskrives nærmere i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. I tråd med forskriften skal det ved starten av hver valgperiode utarbeides en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Saksopplysninger: Det er planlagt å utarbeide ny plan for selskapskontroll i løpet av Dette har tidligere blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunene i Telemark, i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det legges frem en egen sak for kontrollutvalget om bestilling av plan for selskapskontroll. Når planen er utarbeidet blir den behandlet i det nye kontrollutvalget og kommunestyret. Erfaringer og innspill fra det nåværende kontrollutvalget er en viktig del av bakgrunnsmaterialet både når det gjelder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det nåværende kontrollutvalget blir i denne saken bedt om å komme med innspill til ny plan for selskapskontroll, basert på medlemmenes erfaringer. Kontrollutvalget har i løpet av perioden gjort seg ulike erfaringer og fått mye kunnskap om det kommunale eierskapet. Det er viktig at kompetansen dette utvalget har overføres til arbeidet med ny plan. Gjennomførte selskapskontroller i Notodden kommune: 2015 NUAS (Notodden Utvikling AS) under arbeid 2014 Notodden Energi AS (oppfølging av tidligere selskapskontroll) 2013 Vannfronten AS 2011 Notodden Energi AS 2011 NOPRO AS Vurdering fra sekretariatet: Saka legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten innstilling. Sekretariatet vil skrive sammen innspillene som kommer i møtet. 12

13 25/15 Tilbud på utarbeidelse av plan for selskapskontroll Notodden kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 Notodden kontrollutvalg aksepterer tilbud fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert , og bestiller med dette utarbeidelse av plan for selskapskontroll for Notodden kommune fra Telemark kommunerevisjon IKS. Bakgrunn for saken: I tråd med kontrollutvalgsforskriften skal det ved starten av hver valgperiode utarbeides en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Det å gjennomføre selskapskontroll er en av kontrolloppgavene som er nedfelt i kommuneloven. Det kan både gjennomføres ren eierskapskontroll («kontroll med forvaltningen av kommunenes interesser i selskaper»), og forvaltningsrevisjon i selskapene. Hvor stor eier kommunen/det offentlige er i et selskap kan påvirke muligheten for å få innsyn i det enkelte selskapet. Saksopplysninger: Kontrollutvalget avgjør selv hvem som skal utarbeide plan for selskapskontroll, og hvem som skal utføre de enkelte selskapskontrollene. Utarbeidelse av plan for selskapskontroll har tidligere blitt gjort av Telemark kommunerevisjon IKS for kommunene i Telemark, i samarbeid med det enkelte kontrollutvalget og sekretariatet. Utarbeidelse av plan for selskapskontroll er noe som blir fakturert for i tillegg til den ordinære avtalen med revisjonen om regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS har lagt fram et tilbud på utarbeidelse av planen, og presentasjon for kontrollutvalget, på kr Når planen er utarbeidet blir den behandlet i det nye kontrollutvalget og kommunestyret. Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å akseptere tilbudet fra Telemark kommunerevisjon IKS. 13

14 26/15 Budsjett for kontroll og tilsyn Notodden kommune Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2016 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden kommune med en ramme på kr ,- Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2016 i Notodden kommune. Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret har et ansvar i å sørge for at det blir bevilget nok ressurser til dette Forskrift om kontrollutvalg 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følgje formannskapets innstilling til kommunestyret. Saksopplysninger: Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden kommune for Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve drifta av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på anslag. Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 1. Opplæring av kontrollutvalget Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne sammenhengen. Det skal holdes lokalvalg i 2015, noe som kan medføre endret sammensetning av 14

15 utvalget og andre behov i Det må være rom for dette på kontrollutvalgets budsjett. Det er viktig at det nyvalgte kontrollutvalget kommer raskt i gang med arbeidet sitt, og at skolering, opplæring og nettverksbygging prioriteres i 2015/2016. Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2016: Temark arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og tilsyn fagkonferanser. 2. Kjøp av tjenester Notodden kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver Sekretariatstjenester Notodden kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ kommunestørrelse. Det er fra 2016 utarbeidet en ny fordelingsnøkkel for kostnadene i selskapet, for å fordele disse mest mulig rettferdig. Noen kommuner får derfor en økning frå 2015 til 2016 som er høyere enn forventet prisstigning. For Notodden er nivået omtrent som før. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i november, og budsjettallene er derfor anslag. 2.2 Revisjonstenester Notodden kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnader i selskapet fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet. Selskapet har utarbeidet en ny kostnadsdeling mellom eierne i 2014/2015, som fører til at Notodden kommune må betale noe mindre enn før. Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med forvaltningsrevisjon. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg. 3 Selskapskontroll og andre tjenester Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet.. Telemark kommunrevisjon IKS oppgir at en ordinær eierskapskontroll kan koste ca ,-. Om flere kommuner går sammen, eller om det skal gjøres undersøkelser i flere selskap, kan det komme ekstra kostnader på ca ,- per kommune. Telemark kommunerevisjon IKS har levert tilbud på kr 7000 for å utarbeide ny plan for selskapskontroll for Notodden kommune. Dette blir lagt fram for kontrollutvalget til godkjenning i en annen sak. Med andre tjenester menes f.eks. kjøp av tjenester fra andre revisjonsselskap, advokattjenester, andre eksterne. 4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter. Det er lokalvalg i 2015, og et nytt kontrollutvalg skal velges høsten Dette kan påvirke kostnader knyttet til tapt arbeidsfortjeneste og lignende. Rekneskapstal for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Notodden kommune for 2014 og 2015: Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON Beskrivelse Budsjett 2014 Rekneskap

16 Godtgjøring til folkevalgte, tapt arbeidsfortj Kr Kr 0 * Arbeidsgiveravgift Kr Kr 0 * Møteutgifter, bevertning, reise Kr Kr Opplæring/kurs/andre møter Kr Kr Kontingenter og abonnement Kr Kr 0 Kjøp av tjenester Kr Kr a. Revisjon (TKR) Kr b. Sekretariat (Temark) Kr c. Selskapskontroll og andre tjenester Kr Totalutgifter Kr Kr * Utgifter til godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste/arbeidsgiveravgift ble ikke ført på ansvar i Beskrivelse Budsjett 2015 Rekneskap per * Godtgjøring til folkevalgte, tapt arbeidsfortj Kr Kr 0 * Arbeidsgiveravgift Kr Kr 0 * Møteutgifter, bevertning, reise Kr Kr 3505,00 Opplæring/kurs/andre møter Kr Kr 9000,00 Kontingenter og abonnement Kr Kr Kjøp av tjenester Kr Kr (Kr ) a. Revisjon (TKR) Kr Kr (Kr ) b. Sekretariat (Temark) Kr Kr (Kr ) c. Selskapskontroll og andre tjenester Kr Kr 0 (Kr ) Totalutgifter Kr Kr (Tal i parantes er stipulert sum for heile 2015) Kommentar til regnskap per : Det er ikke utbetalt godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste/arbeidsgiveravgift hittil i år. Dette blir utbetalt/ført ila høsten Forventede totalkostnader fra kjøp av tjenester (revisjon/sekretariat) står i parantes bak faktisk forbrukt per I tillegg vil det komme utgifter til ordinær drift av utvalget ut 2015, eierskapskontroll i NUAS og opplæring/deltakelse på kurs/møter for det nyvalgte kontrollutvalget. Forslag til budsjett for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Notodden kommune for 2016: Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON Beskrivelse Budsjett 2016 Kontrollutvalget Kr Godtgjøring til folkevalgte, tapt arbeidsfortj. Kr Arbeidsgiveravgift Kr Møteutgifter, bevertning Kr Skyssutgifter, reise Kr Opplæring/kurs/andre møter Kr Kontingenter og abonnement Kr

17 Kjøp av tenester Kr a. Revisjon (TKR) Kr b. Sekretariat (Temark) Kr c. Selskapskontroll og andre tenester Kr Totalutgifter Kr Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr ,- for kontrollutvalet for 2016, inkl. kjøp av revisjons- og sekretariatstenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av de utgifter som forventes for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Budsjettet for 2015 var opprinnelig på ,-, som med lønns- og prisvekst på ca 3% hadde gitt et budsjett for 2016 på ca Sekretariatet har nedjustert budsjettet noe. Kontrollutvalget ser ut til å få et mindreforbruk i Noe av grunnen til det er bla. at kostnader til revisjon (driftstilskuddet) var budsjettert noe høyt, og at det har vært mindre behov for opplæring/kurs/konferanser mot slutten av perioden. Sekretariatet viser ellers til kommentar om regnskap hittil i år/utgifter som vil påløpe et annet sted i saken. 17

18 27/15 Eventuelt i møte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Notodden kontrollutvalg /15 18

Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil eller epost: Møtet starter med lunsj i kantina.

Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil eller epost: Møtet starter med lunsj i kantina. Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 01.09.2015 kl. 12:00 Møtestad: Rådhuset, synken Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil 90656426 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller e-post: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller e-post: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling. Møteinnkalling Aust-Agder kontrollutvalg Dato: 23.09.2015 kl. 09:00- Møtested: Fylkeshuset, Rore Arkivsak: 15/09761 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Drangedal kontrollutvalg Dato: 01.09.2016 kl. 12:00 Møtested: Møterommet Arkivsak: 15/09762 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no eller

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Innkalles: Sak 32/17 TKR IKS v/ Gerd Smedsrud Kl: 12:00. Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling

Innkalles: Sak 32/17 TKR IKS v/ Gerd Smedsrud Kl: 12:00. Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling Møteinnkalling Porsgrunn kontrollutvalg Dato: 26.09.2017 kl. 9:30 14:30 Møtested: Porsgrunn Rådhus møterom Bystyresalen Arkivsak: 17/00045 Arkivkode: 033 Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Songdalen kontrollutvalg Dato: 29.09.2015 kl. 18:00 Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Arkivsak: 15/10173 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/448-2 033 /KASB Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.09.2014 Vennesla kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalla inn til møte: Dato: 17.09.2014 Tid: 14.00 Sted: Vennesla herredshus Dersom

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 08.10.2018 kl. 09:00-12:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trogfjell (1. etg.) Arkivsak: 18/00069 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på

Detaljer

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato:

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.09.2013 Møtested: Møteleder: møterom Vrangfoss Anders Hjelseth Forfall: Medlem Reidar Holstad meldt forfall,

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 14/467-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014 Vegårshei kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.09.2014 Tid: 08:30 10:30 Sted: Kommunehuset Dersom du ikke

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 12/516-2 033 /KASB Medlemmer og varamedlemmer Dato 25.09.2012 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 02.10.2012 Tid: 10.00 14.00 Sted: Formannskapsalen, Rådhuset

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost eller mobil snarest råd.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost eller mobil snarest råd. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 31.08.2016 kl. 10:30 Møtested: Formannskapssalen Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på epost beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune:

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Vår ref. 11/404-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.08.2011 Kragerø kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Dato: 29.08.2011 Tid: Kl

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 04.09.2017 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 11.12.2015 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Notodden Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post

Detaljer

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget Nissedal kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/434-4 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 26.08.2012 Nissedal kommune - kontrollutvalget Tilleggssaker til møtet 30.08.2012 følgjer vedlagt. Vedlagt

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: eller tlf , snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: eller tlf , snarest mulig. Meeting Book: Tinn kontrollutvalg (25.09.2018) Tinn kontrollutvalg Date: 2018-09-25T10:00:00 Location: Rådhuset, Formannskapssalen Note: Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no,

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 18.09.2017 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset. møterom ved personalkantinen Arkivsak: 17/00011 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 13. september 2018, kl. 10:00, kommunestyresalen ved rådhuset i Tjeldsund. Sakskart Sak 14/18 Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 17.10.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 17.10.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/621-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 17.10.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 23.10.2014 Tid: 10.00 14.00 Sted: Bok- og Blueshuset,

Detaljer

Notodden kommune. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Forfall: Berit Dalvik Telemark Kommunerevisjon IKS Meldt forfall p.g.

Notodden kommune. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Forfall: Berit Dalvik Telemark Kommunerevisjon IKS Meldt forfall p.g. Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2011 Møtested: Møteleder: møterom 4. etg. Bjarne Bakken Forfall: Berit Dalvik Telemark Kommunerevisjon

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Vegårshei kontrollutvalg

Vegårshei kontrollutvalg Meeting Book: Vegårshei kontrollutvalg (06.09.2018) Vegårshei kontrollutvalg Date: 2018-09-06T09:00:00 Location: Vegårshei kommunehus, Møterom 2 Note: Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Lillesand kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Lillesand kommune - kontrollutvalget

Lillesand kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Lillesand kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/457-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 11.09.2014 Lillesand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 22.09.2014 Tid: Kl. 13:00 Sted: Rådhuset, møterom ved

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen kommune

Kontrollutvalget i Salangen kommune Kontrollutvalget i Salangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag, 12. september 2018, kl. 10:00, formannskapssalen på kommunehuset. Sakskart Sak 12/18 Protokoll fra møte den 22. mai 2018 Sak

Detaljer

Saksliste Møteinnkalling 5/7 Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 5/7 Godkjenning av møteprotokoll Saker til behandling 34/7 Orienterin

Saksliste Møteinnkalling 5/7 Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 5/7 Godkjenning av møteprotokoll Saker til behandling 34/7 Orienterin Meeting Book: (20.09.207) Date: 207-09-20T09:00:00 Location: Fylkeshuset Note: Saksliste Møteinnkalling 5/7 Godkjenning av innkalling 3 Møteprotokoll 5/7 Godkjenning av møteprotokoll 22.05.7 4 Saker til

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 08.09.2016 kl. 10:00-13:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldast til line.bosnes@temark.no eller 90656426. Sakskart Side Møteinnkalling

Detaljer

Notodden kontrollutvalg

Notodden kontrollutvalg Meeting Book: Notodden kontrollutvalg (04.09.2018) Notodden kontrollutvalg Date: 2018-09-04T09:00:00 Location: Notodden kommunehus, Formannskapssalen Note: Notodden kontrollutvalg Dato: 04.09.2018 kl.

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Notodden kommune Kontrollutvalget

Notodden kommune Kontrollutvalget Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.06.2015, kl. 09.00 13.30 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Til stades: Formannskapssalen, Notodden Bjarne

Detaljer

Saker til behandling. 24/16 15/ Orientering fra administrasjonen 2. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet folkehelsearbeid

Saker til behandling. 24/16 15/ Orientering fra administrasjonen 2. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet folkehelsearbeid MØTEINNKALLING Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 03.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Notodden kommune. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Notodden kommunehus, formannskapssalen. Kåre Tjønnheim

Notodden kommune. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Notodden kommunehus, formannskapssalen. Kåre Tjønnheim Notodden kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2014 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Notodden kommunehus, formannskapssalen Bjarne Bakken Gunnar Landvik

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 17. september 2018, kl. 10:00, kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 31/18 Godkjenning av innkalling til møte den

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 4. oktober 2018, kl. 9:00 i kommunestyresalen ved rådhuset i Ballangen. Sakskart Sak 20/18 Protokoll fra møte den 25. mai

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 10. oktober 2017, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 18/17 Godkjenning av innkalling til møte den

Detaljer

Saker til behandling. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune

Saker til behandling. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune MØTEINNKALLING Lørenskog kontrollutvalg Dato: 22.09.2016 kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82,

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 27.09.2011

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 27.09.2011 Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 27.09.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Kjell Jarl Midtlyng meldt forfall

Detaljer

Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 26.08.2013

Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 26.08.2013 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 26.08.2013 Møtestad: Møteleiar: Kviteseid kommunehus møterom Fjågesund Tore Åsland Fråfall: Oppdragsrevisor

Detaljer

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom på Ressursparken Tidspunkt: 29.11.2018 kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredikstad.kommune.no

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet Vår ref. 11/397-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Det vert med detta innkalla til møte: Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 12:00 Sted: Møterom Vrådal,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064 Møteinnkalling Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 04/16 Dato: 29.09.16 kl. 14.00 16.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Marita Fiddan Bø, medlem Freddy Åkseth, medlem Anne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid/sted: Tirsdag 25. oktober 2016 kl på rådhuset, kommunestyresalen.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid/sted: Tirsdag 25. oktober 2016 kl på rådhuset, kommunestyresalen. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 8.september 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, peisestua De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

LUND KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018

LUND KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018 2018 LUND KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2018 Rogaland kontrollutvalgssekretariat 01.11.2017 Side 1 av 5 Innledning Kommunestyret har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret skal

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Torsdag 29. august 2013. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE Møteinnkalling

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. skriftlig saksbehandling. Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. skriftlig saksbehandling. Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 KONTROLLUTVALGET I VESTBY Arkivsak-dok. 17/00195-1 Saksbehandler Jan T. Løkken Saksutskrift skriftlig saksbehandling Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestby kontrollutvalg

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget Sander Haga Ask på epost: eller på tlf: Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget Sander Haga Ask på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteinnkalling Tvedestrand kontrollutvalg Dato: 31.08.2016 kl. 9:00 Møtested: Møterom 3 etg. Arkivsak: 15/10154 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget Sander Haga Ask på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 03.09.07. 2007 kl. 19.00 STED: Formannskapets møterom, kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 19.09.2016 kl. 14:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!) Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteinnkalling Porsgrunn kontrollutvalg Dato: 25.08.2015 kl. 9:00 15:00 Møtested: Porsgrunn Rådhus, møterom 3 etg Arkivsak: 15/09839 Arkivkode: 033 Forfall meldes til

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets medlemmer kalles med dette til møte i kontrollutvalget.

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets medlemmer kalles med dette til møte i kontrollutvalget. Vår ref. 11/386-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.08.2011 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget ets medlemmer kalles med dette til møte i kontrollutvalget. Møtet er åpent for publikum. Dato:

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.11.2016 kl. 08:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 12.12.2016 kl. 10:00 Møtested: Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 30. august 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Vara møter berre etter eiga innkalling. Kristin Kleppen innkallast som vara for Jan Lepperød i sak 17/11 Kl: 15:00 Jan Lepperød inhabil i sak 17/11

Vara møter berre etter eiga innkalling. Kristin Kleppen innkallast som vara for Jan Lepperød i sak 17/11 Kl: 15:00 Jan Lepperød inhabil i sak 17/11 Vår ref. 11/466-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 14.09.2011 Bø kommune - kontrollutvalet Det vert med detta innkalla til møte i kontrollutvalet: Dato: 26.09.2011 Tid: 15:00 19:00 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 14. september 2017, kl. 10:00, kommunestyresalen ved rådhuset i Tjeldsund. Sakskart Sak 13/17 Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet

Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet Møtedato: 18.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Fra til saksnr.: 15/24 15/27 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Herman

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 11.10.16 kl. 16.00 17.30. Sted: Rådhuset, Tingtun. LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Eirik Skogstad Nilsen, leder Bente Hennestad, medlem Henning Helliesen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 9. september 2008 TID: Kl 13.00 STED: Møterom Kolvereidvågen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Aust-Agder Fylkeskommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2015. Denne skal

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Notodden kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Notodden kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Notodden kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 12/238-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 13.04.2012 Notodden kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.04.2012 Tid: 09:30 15:00 Merk start tidspunkt!! Sted: 4 etg.

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Saker til behandling. 24/16 15/ Bedriftsbesøk hos Heia Vita AS 2. 25/16 15/ Referater 3

Saker til behandling. 24/16 15/ Bedriftsbesøk hos Heia Vita AS 2. 25/16 15/ Referater 3 MØTEINNKALLING Fet kontrollutvalg Dato: 04.10.2016 kl. 14:00 Sted: Arkivsak: 15/00021 Arkivkode: Kl. 14.00 Fremmøte hos Heia Vita AS Ca. kl. 15.30 Kontrollutvalgsmøte kommunestyresalen, Fet rådhus Mulige

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/12 Dato: 15.10.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/12 Dato: 25.09.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Jim Toft, medlem Arne Torbjørn

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 30.september 2009 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, Møterom Drengstu (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 01.11.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget

Notodden kommune - Kontrollutvalget Notodden kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.03.2011 Møtested: Møteleder: møterom formannskapsalen Anne Grethe Arud Forfall: Nestleder Torhild

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Drangedal kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2015. Denne skal gi et

Detaljer