JUNI 2017 VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE - VA KONGSBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUNI 2017 VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE - VA KONGSBERG"

Transkript

1 JUNI 2017 VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE - VA KONGSBERG

2

3 ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien Hønefoss TLF WWW cowi.no JUNI 2017 VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE - KONGSBERG OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT ERDU GEK GEK

4

5 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 5 INNHOLD 1 Formål 7 2 Forutsetninger 9 3 Tilknytning - vann Skole Studentboliger 11 4 Tilknytning - avløp Skole Studentboliger 13 5 Overvann Fordrøyning Ny utslippsledning Overvannspeil 15 6 Sanering av eksisterende VA-ledninger 16 7 Flom 17 8 Vedlegg A Oversikt VA B Overvannsberegninger C Løsmassekart (NGU) D Infiltrasjonsevne (NGU) E Flomkart (NVE) F Kumbilder G Flomveier 26

6

7 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 7 1 Formål Denne rapport er en beskrivelse av vann- og avløpsledninger ved Vestsiden Ungdomsskole og tiltak som kan og/eller bør gjennomføres ved bygging av ny skole, uteareal og studentboliger, se reguleringsplan 487R. Temaer som behandles er sanering av avløp felles-ledning, kapasitet, beliggenhet og tilstand på eksisterende ledninger, overvannsberegninger, tiltak for fordrøyning av overvann, utløp overvann, samordning av Statens Vegvesenets og kommunens OV-ledninger, m.m. Prosjektet Vestsiden Ungdomsskole omfatter hovedsakelig rivning og bygging av nytt skolebygg, samt bygging av studentboliger. Sekundært medfører utbyggingen forming av terreng, utbedring/omlegging av eksisterende veier, fortau og parkeringsplasser, etablering av nye veier, fortau og parkeringsplasser, sanering av kommunale vann og avløpsledninger m.m. Vi vil her gi anbefalinger på hvilke tiltak som bør gjøres når det gjelder vann og avløp. Parallelt med byggingen av ny Vestsiden Ungdomsskole skal E134 gjennom Hasbergtjerndalen nedklassifiseres, fra europavei til kommunal vei og mest sannsynlig legges noe om og utbedres. I den anledning ser Statens Vegvesenet på eksisterende overvannshånteringen langs vei og planlegger for fremtidig. Mye av dette arbeidet vil være overlappende med planarbeidet rundt ny skole og studentboliger noe overvann fra området finner veien til Statens Vegvesens ledninger i dag og det er naturlig at dette også vil være tilfelle i fremtiden. Når E134 er nedklassifisert overtar Kongsberg kommune veien samt overvannsnettet tilknyttet vei. I oppstartsmøte til reguleringsplan 487R Vestsiden Ungdomsskole ble overvann og vann, avløp og renovasjon behandlet. Her kom det fram føringer for behandling av overvann samt spørsmål vedrørende eksisterende vann og avløpsnett. Om overvann ble følgende uttalt: Overvann skal fordrøyes gjennom infiltrasjon, fordrøyning eller en kombinasjon av disse to. Videre hetere det at kommunen ønsker økt fokus på blå-grønne løsninger i overvannshåndteringen. Om vann og avløp: Det må utarbeides en overordnet vann- og avløpsplan for området som blant annet skal se på følgende forhold: -Hvor ligger eksisterende ledningsnett?

8 8 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG -Kapasiteter på eksisterende vann og avløpsnett? -Hva kan brukes av eksisterende nett? -Påkoblingspunkter -Avrenningsfare? -Plassering i planområdet? Denne rapport forsøker å etterleve disse føringene samt gi svar på spørsmål som ble stilt.

9 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 9 2 Forutsetninger Overvannsledninger under og langs E134 omtales som Statens Vegvesenets overvannsledninger. Resterende overvannsledninger omtales som Kongsberg kommunes. Kart over vann- og avløpsledninger samt kumkort er innhentet fra Kongsberg kommunen. Fra kommunen opplyses det om at kumkortene kun er veiledende og at det er viktig å sjekke og kontrollmåle før informasjonen benyttes som grunnlag for prosjektering. Alle ledninger omtales som millimeter diameter. Hvor vidt det er indre eller ytre diameter det er snakk om vil variere mht. materiale. Plast ytre, betong indre. Hva de ulike ledningene transporterer vil komme fram av prefiks ved angitt ledning: SP - spillvann, V - vann, AF - avløp felles og OV overvann Data og forutsetninger for overslagsberegninger av overvann er å finne i vedlagte beregninger.

10 10 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 3 Tilknytning - vann 3.1 Skole I umiddelbar nærhet til Vestsiden Ungdomsskole ligger det i dag vannledninger i Boecks gate og i Mauritz Hansens gate. Fra krysset Numedalsveien/Mauritz Hansens gate, sørøstover i Numedalsveien og Boecks gate, til og med Boecks gate 3, ligger en forsyningsledning på ø63 mm. Material er ikke kjent. I Mauritz Hansens gate, i nord-sør retning, ligger det to vannledninger, en V300 og en V200/100 (200 mm mot nord, 100 mm lenger sør). Disse er mest sannsynlig av grått støpejern fra omkring 1950 (ref. Roar Jarness, Kongsberg kommune). Om skolen i dag henter vann fra Boecks- eller Mauritz Hansens gate vites ikke, men forutsatt at ny skole får sprinkelanlegg vil V63 i Boecks gate være utilstrekkelig. Ny stikkledning vann bør derfor etableres fra Mauritz Hansens gate. Både V300 og V200 vil, under normale trykkforhold, kunne levere tilstrekkelig vann til skolens forbruk og sprinkelanlegg, men da V200 går over til 100 mm lenger sør er det fordelaktig å etablere stikkledning til sprinkelanlegget på V Vann til sprinkelanlegg forutsettes fra kum da dimensjonen på stikkledningen bør være større enn 90 mm. Dette lar seg ikke gjøre som normal anboring for stikkledning. Om det finnes egnet, eksisterende kum kan denne benyttes. Alternativt bør ny kum etableres. Inspeksjon og informasjon fra kumkort tyder på at mange av de eksisterende kummene i Mauritz Hansens gate har både avløp og vann i samme kum, se vedlegg F. Dette øker betraktelig risiko for at avløpsvann kan trenge inn i vannledning og utgjør derfor en helserisiko. Vannkummenes alder (fra ca. 1950) bidrar også til at det anbefales å etablere ny kum for uttak av vann til skole. Dette kan utformes som privat kum på skolens område, tilknyttet kommunal vannledning, eller kommunal kum i Mauritz Hansens gate. Med privat kum trenger ikke kommunen engasjeres for test av sprinkelanlegg m.m. Det bør tas ut separate stikkledninger til sprinkelanlegg og til forsyningsvann. Begge kan etableres i samme kum. Tilstand på vannledningene i Mauritz Hansens gate må avklareres. Da vi anbefaler å sanere eksisterende avløp felles-ledning i samme gate (se avsnitt 7) er det en god anledning til å bytte ut eksisterende vannledninger og kummer. Materiale og antatt alder (samme eller eldre enn eksisterende vannkummer) tilsier at vannledningen også kan med fordel skiftes ut. 1 Strømningsretning er også av betydning. Hvilke retning vannet hovedsakelig strømmer i ledningene i Mauritz Hansens gate er ikke undersøkt.

11 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG Studentboliger I Spennings gate, vest av tomt for planlagte studentboliger, ligger det i dag en V100 vannledning. Denne er en del av en ringforsyning tilknyttet Mauritz Hansens gate gjennom to sideveier, hver med en vannledning av Ø125. Normalt vil Ø100 dimensjonen være tilstrekkelig som forsyningsvann, noe avhengig av antall boliger. Når det gjelder brannvannsdekning vil ledningen være for liten om bygget utløser krav om 50 l/s slukkevann og/eller etablering av sprinkelvann med uttak fra kommunal vannledning. Det er ikke usannsynlig at dette vil kreves av planmyndigheter. I så fall må ny vannforsyning etableres fra Ø300 vannledning i Mauritz Hansens gate og til uttak for studentboliger i Spenningsgate. Dette kan gjøres ved å skifte ut eksisterende vannledning i Spenningsgate. Alternativt kan vann hentes fra vannledning i Mauritz Hansens gate ved å gå via ny VA-grøft over skolegård. Dette alternative er atskillig lenger (ca. 250 lenger), men på bakgrunn av forhold i Spennings gate og at grøftene allikevel skal graves kan det være rimeligere og vil være mindre komplisert enn å øke dimensjonen på ledningen i Spenningsgate.

12 12 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 4 Tilknytning - avløp 4.1 Skole Spillvann og overvann fra området ved Vestsiden Ungdomsskole går i dag til felles avløpsledning. På kart over kommunens VA-ledninger er fire stikkledninger, avløp markert. Disse er tilknyttet AF450/525 på skolegården. Nord av krysset mellom Mauritz Hansensgate og Numedalsveien Hansens føres spillvann fra SP225 over i AF225/300 og ledes mot sør. Ved Mauritz Hansens gate 24 er det et antatt høybrekk, hvor vann føres mot sør i SP225 og mot nord i AF225. Ledningene føres sammen ved husnummer 34 (samme gate) og avløpsvannet fortsetter i sørøstlig retning over skoleplass, i AF450 og etter hvert AF525 (se kart, vedlegg A). Sør av eksisterende skole og nord av Vinjes gate føres vannet over i til SP200 med (antatt) overløp til OV450. På bakgrunn av innsnevringen i dimensjon (fra 525 til 200 mm) er det er naturlig å anta at betraktelig mengder spillvann går i overløp og direkte til Lågen ved større vannføringer på ledningen. Dette er også bekreftet gjennom TVkjøring av overvannsledning. AF-ledningene ved Vestsiden Ungdomsskole er av betong og ble lagt på tallet (ref. Roar Jarness, Vann, avløp og renovasjon, Kongsberg kommune). Det anbefales å sanere eksisterende AF før tilknytning av nye spillvannsstikkledninger. Ny spillvannsledning og ny overvannsledning kan legges parallelt med dagens AF sør av ny skole. Eksisterende OV450 og SP200 i/sør av Vinjes gate bør også skiftes ut (se avsnitt 6) og nye ledninger bør føres til eksisterende kummer nord av gangkulvert under E134, vest av E134 (Se kart i vedlegg A). Kapasitet på eksisterende SP200 ved tilknytningspunkt for ny ledning antas å være tilstrekkelig Da avrenningen fra området vil øke som følge av utbyggingen bør hastigheten på overvann reduseres for å ikke overbelaste eksisterende overvannsnett. Overvannet kan fordrøyes og/eller infiltrere lokalt jf. uttalelser i oppstartsmøte til reguleringsplan 487R Vestsiden Ungdomsskole. I etterkant av fordrøyning kan overvann tilknyttes til kommunal overvannsledning. I følge Kongsberg kommunes VA-norm tillates tilførsel av maksimalt 1 l overvann pr. sekund og dekar. Dette tilsvarer 23,3 liter pr. sekund og innebærer at det må etableres tiltak for å fordrøye overvann. Alternativt til å forsinke overvannet kan egen overvannsledning fra område etableres med direkte utløp i Lågen. Med tilstrekkelig dimensjon kan denne gjøre fordrøyningstiltak unødvendig. Ved å gå ned på dimensjonen kan ny utslippsledning kombineres med fordrøyende tiltak. Kapasitet på eksisterende overvannsledning (utløpsledning, steinsatt kulvert) vurderes som tilstrekkelig om det legges til rette for å fordrøye/infiltrere økt avrenning. Om ny overvannsledning med direkte utslipp til Lågen etableres frigjøres kapasitet på eksisterende overvannsledning. Som følge av ønsker fra kommunen anbefaler vi å holde begge disse alternativene åpne fram til detaljprosjekteringsfasen. Mer om overvann og beregninger av overvann, se avsnitt 5.

13 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG Studentboliger Spillvann fra studentboliger bør føres nord-nordøst til eksisterende kommunale ledninger nord av gangkulvert og vest av E134. Overvann bør følge samme trase og kan da tilføres ny utslippsledning ved ca. samme plassering. Dette innebærer 85 m med nye avløpsrør. Tilkobling til eksisterende spillvannskum legger begrensning mht. dybde av bunnledning, spillvann fra bygg. Med 1 % fall på spillvannsledning kan ikke bunnledning fra bygg ligge lavere enn kote +156,51. Det ligger både spillvannsledninger og overvannsledning atskillig nærmere (i Spennings gate), men da disse ligger betraktelig høyere vil eventuelt tilkobling innebære pumping og tilførsel av overvann til eksisterende overvannsledning forutsetter fordrøying. Dette vurderes derfor som et dårligere alternativ.

14 14 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 5 Overvann Med gitte forutsetninger (se vedlegg B) vil skolens areal i dag avgi en avrenning på nærmere 380 l/s. Fremtidig avrenning vil kunne øke intensiteten til 530 l/s, noe som først og fremst skyldes bidrag fra klimafaktoren. Kongsberg kommune krever fordrøyende tiltak forut tilførsel til eksisterende overvannsledninger. Alternativ kan overvann fra utbyggingsområde tilføres direkte til Lågen ved å etablere ny utslippsledning. Det redegjøres her for begge alternativer og gis et grovt kostnadsestimat. På bakgrunn av estimatet fremstår det å legge ny utslippsledning til Lågen som et langt rimeligere alternativ. Et tredje alternativ kan være å tilknytte seg ny overvannsledning langs med E134. Det forutsetter at ny utslippsledning for overvann fra E134 etableres med tilstrekkelig kapasitet for dette. Hvorvidt det skal etableres ny utslippsledning for overvann fra E134 vites ikke, men konsulent til Statens Vegvesen (Norconsult) anbefaler det. 5.1 Fordrøyning Om det legges til grunn at utbygger skal fordrøye avrenning ut over 23,3 l/s (1 l/s og daa) kreves et fordrøyningsmagasin på nærmere 700 m³. Ved å kombinere med infiltrerende tiltak kan dette volumet reduseres. Hvor stor reduksjon vil være er avhengig av stedegne massers infiltreringsevna. Løsmassekart og kart over infiltrasjonsevne fra NGU (se vedlegg C og D) tyder på løsmasser med god infiltreringsevne. Boreprøver gjort av Multiconsult tyder også på løsmasser med god fordrøyningsevne i nærliggende områder. Samtidig kan organiske masser være utbredt da det tidligere var et vann/myr-område i Haspa. Dette innebærer dårligere infiltrasjonsevne. Faktiske infiltrasjonsegenskaper bør ses nærmere på forut for eventuell etablering av infiltrerende tiltak. Om det infiltrasjonsevnen er god kan fordrøyningsmagasinet reduseres til under 200 m³. For å fordøye overvann fra både skole og studentboliger foreslås å etablere 2 adskilte fordrøygningsmagasin. På skolens areal kan magasinet legges under bakken for å ikke beslaglegge uteareal. Det er nærliggende å ta i bruk arealet hvor det er foreslått kunstgressbane. Dette området ligger nedstrøms skole, det er et stort tilgjengelig overflate og selve dekke på kunstgressbane kan utformes mht. god permeabilitet. Magasinet kan eventuelt utformes for å infiltrere vann til grunn. Overvann fra studentboliger og nærliggende areal kan føres til arealet som i utenomhusplanen er foreslått som vannspeil. Dette arealet bør da utformes som en forsenkning hvor overvann kan da fordrøyes på overflaten ved store nedbørsmengder for så å føres til overvannsnett gjennom et strupet utløp. Dette arealet vil normalt fremstå som en naturlig del av parken for øvrig, men flora bør velges mht. at området kan oversvømmes. Se vedlegg A for eventuell plassering av fordrøyningsmagasin.

15 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 15 Om 150 m³ av fordrøyningsvolumet på 700 m³ fordrøyes på overflaten gjenstår 550 m³ som må fordrøyes under overflaten. Om en velger en lukket løsning (betongrør) kan dette grovt kostnadsestimeres til eks. m.v.a. Dette inkluderer da rør, endepropper og utførelse (forutsetter løsmasser). Fordrøyningsmagasinets volum kan også reduseres noe ved andre tiltak. Det kan benyttes takdekke som holder vann tilbake, så kalt grønne tak, og legge til rette for mer permeable overflatedekker, for eksempel ved å velge grus eller armert gress på gangveier, i stedet for asfalt. Da det skal etableres solcelle anlegg på tak kan det være vanskeligere og også legge til rette for grønne tak. Gangveier, utearealer, parkeringer m.m. som er angitt som asfalt i utenomhusplan kan med fordel byttes ut med mer permeable overflatedekker som grus m.m. 5.2 Ny utslippsledning Ved å etablere en ny utslippsledning under Numedalsveien og ut i Lågen kan alt overvann føres direkte ut og behovet for fordrøyning uteblir. For å kunne føre beregnet overvannsmengde er det nødvendig med et overvannsrør på 500mm i diameter. Fra ny overvannsledninger øst i Vinjes gate er det behov for ca. 120 m ledning. 90 meter av disse forutsettes boret/presset under E134 og Numedalsveien. Ledning, boring og etablering av presse og mottaksgrop er grovt kostnadsestimert til eks. m.v.a. Hvorvidt eksisterende masser er egnet for å kunne bore/presse ledning gjennom er ikke avklart. Ny utslippsledning er også fordelaktig da fordrøyningsmagasin og infiltrasjonsmagasin krever jevnlig tilsyn og vedlikehold for å fungere tilfredstillende. Å ta i bruk eksisterende utslippsledning anbefales for øvrig ikke pga. utforming /alder og uviss kapasitet. Den er angitt som en ø600 mm i VA-kart fra Kongsberg kommune, men TV-kjøring antyder en steinsatt kulvert i størrelsesorden ø450 mm med sedimenter på mer enn 30 % av tverrsnitt. 5.3 Overvannspeil Det anbefales ikke å etablere permanent overvannspeil i Hasbergtjerndalen. Dette fordi det normalt er lite vann som renner gjennom området og at kvaliteten på overvannet som tilføres vil bære preg av forurensning fra veg m.m. Å hente vann fra kommunal overvannsledning er heller ikke noe alternativ da kommunen ikke legger opp til å fullstendig sannere eksisterende AF oppstrøms.

16 16 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 6 Sanering av eksisterende VA-ledninger Utbygging av ny skole og studentbolig iverksetter diverse tiltak som gjør sanering av eksisterende felles avløp hensiktsmessig (ombygging/etablering av veier, fortau, parkeringsplasser, utearealer m.m.). Saneringen utføres for å føre mest mulig spillvann til renseanlegg og hindre utslipp til natur, samt redusere kostnadene som følger av å transportere og rense overvann. Sanering av AF-ledninger innebærer å skille spillvannet fra overvann og gjøres ved å legge ny, egen ledning for spillvannet (eller vice versa). Overvannet kan enten benytte eksisterende AF-ledninger, nå fritt for spillvann, eller legges i ny overvannslending langsmed ny spillvannsledning. TVkjøring av eksisterende AF viser mye slam og sedimenter i ledningen, noe som kan tyde på manglende sandfang på sluk i gaten eller manglende vedlikehold av sandfang. Hvorvidt eksisterende ledning er i en slik tilstand at denne kan benyttes videre lot seg ikke avklare ved TVkjøring da det var for mye vann og sedimenter i ledningen. På bakgrunn av alderen på eksisterende AF er det å anbefale å legge ny overvannsledning da man allikevel må legge ny spillvannsledning. I Mauritz Hansens gate ligger det 320 m med avløp felles-ledning (AF). 170 m ligger med fall mot sør, 150 m med fall mot nord. Disse går sammen over skolegården i en AF450/525, snaue 130 m, og overføres så til SP200 med overløp til OV450. Denne overvannsledningen har utløp i Numedalslågen (Lågen), 200 m lenger ned. Med hensyn til innsnevringen i dimensjon (fra 525 til 200) er det er naturlig å anta at betraktelig mengder spillvann går i overløp og da rett ut i Lågen ved større vannføringer. Det er også naturlig å anta at AFledningen oppstrøms bidrar til å føre fremmedvann (uønsket vann, overvann) i spillvannsledningen og til rensing. I møte med Kongsberg kommune har det kommet fram til at avløp, fellesledning i Mauritz Hansens gate som omfattes av reguleringsplan for ny skole skal saneres, men resterende forblir uendret. Dette medfører at AF-ledningen sør i Mauritz Hansens gate forblir uendret. Ny spillvannsledning over skolegården må da dimensjoneres for å også kunne ta imot avløp felles. Saneringen innebærer også at private spillvannsstikkledninger må kobles til ny spillvannsledning. Videre bør eksisterende kummer, der vann og avløpsledning i dag går i felles kum (se vedlegg J), skiftes ut med nye. Tilstand og funksjon av andre kummer bør også vurderes med tanke på mulig utskifting. Alder av eksisterende kummer tilsier utskifting (fra ca. 1950). Eksisterende vannledninger (det ligger to vannledninger i Mauritz Hansens gate), sluk og sandfang bør vurdert utskiftet ved sanering av eksisterende AF. TVkjøring av eksisterende OV450 i/sør av Vinjes gate viser en deformert betongledning og fare for kollaps er tilstede, se vedlegg I. Det anbefales derfor også å skifte ut denne ledningen. I samme anledning kan også parallell SP200 skiftes ut. Denne kan økes noe i dimensjon i håp om at mindre spillvann skal gå i overløp og ut i Lågen.

17 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 17 7 Flom Flom i Hasbergtjerndalen kan oppstå som følge av lokale forhold (nedbør, snøsmelting m.m.), flom i Lågen og en kombinasjon av disse. Flomkart fra NVE antyder oversvømmelse øst av Vandrehjem (Korpmoen) allerede ved 50 års flom i Lågen, se vedlegg E. Det er derfor hensiktsmessig å etablere arealer som kan oversvømmes ved flom og flomveier hvor vannet kan renne med minst mulig skadepotensial. Supplerende bør parkeringsplasser, grøfter m.m. utformes med mulighet for oversvømmelse og å lede vann ut av Haspa. Flomkart fra NVE viser at deler av Vandrehjemmet i Haspadalen oversvømmes ved en 500 års flom. Om en legger til rette at dette gjelder til og med kote +160 medfører det store deler av Haspa (kart viser bare et begrenset areal rundt Lågen) oversvømmes. Antagelig er beregnet vannstand ved 500års flom noe mellom 160 og 159, men eksakt kote er ikke mulig å avlese fra NVEs karttjeneste. Se for øvrig vedlegg G for antydning av mulige flomveier.

18 18 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 8 Vedlegg 8.1 A Oversikt VA

19 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG B Overvannsberegninger I påfølgende beregninger av overvann benyttes den rasjonelle metode og andel tette flater for estimere avrenning før og etter utbygging. For å kartlegge fremtidige arealer er det tatt utgangspunkt i landskapsplan datert 3.april Beregninger bygger på: Det er tatt utgangspunkt i et areal på 23,3 daa. Dette arealet grenser mot Mauritz Hanses gate i vest, bensinstasjon/verksted i nord, Boecks-gate i nordvest, E134 i sørvest, eiendomsgrense mot gnr/bnr 7483/1 i sør og eiendomsgrense mot gnr/bnr 7484/3 og 7484/1 mot sørvest. Arealet er også eksklusiv eneboliger mellom Vinjes gate og Boecks gate og selve Boecks gate og Vinjes gate. Dette fordi disse arealene ansees hovedsakelig å forbli uendret. Gnr/bnr 7517/1 og 7516/1 er inkludert i beregningen. Se avgrensning i kart i vedlegg A. For avrenning er det benyttet nedbør av 20års gjentaksintervall og for fremtidig avrenning er det tillagt en klimafaktor på 40 %, jf. Kongsberg kommunes VA-norm Tillatt videreført tilførsel av maksimalt 1 l overvann pr. sekund og dekar, det vil si 23,3 l/s for gitte areal før etter arealtype m² avrenningsfaktor m² avrenningsfaktor tak asfalt grus parkområde åpen bebyggelse sum midlere avrenningsfaktor Tabell 1 Midlere avrenningsfaktor, før og etter

20 20 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG Figure 1 Beregning av avrenning, ekslusiv tiltak og klimafaktor Figure 2 Beregning av nødvendig utjevningsvolum

21 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 21 Figure 3 Utjevningsvolum ved kombinert infiltrasjon

22 22 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 8.3 C Løsmassekart (NGU) Figure 4 Løsmassekart (NGU). Skogsområde vest av Vestsiden Ungdomsskole viser bart fjell, stedevis tynt dekke. Hasbergtjerndalen forøvrig - Breelvavsetning

23 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG D Infiltrasjonsevne (NGU) Figure 5 Infiltrasjonsevne (NGU). Storåsen og skogsområdet vest av Vestsiden Ungdomsskole er klassifisert som uegnet for infiltrasjon. Hasbergtjerndalen for øvrig klassifisert som godt egnet.

24 24 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 8.5 E Flomkart (NVE) Figure 6 Flomsonekart (NVE) - 50års flom Figure 7 Flomsonekart (NVE) - 50-, 100-, 200- og 500års flom

25 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG F Kumbilder Figure 8 OV450 sør av Vinjes gt. Deformert, kollapset ledning Figure 9 Kum 8471 i Mauritz Hansens gate. Bilde viser vannledning og avløp felles i samme kum.

26 26 VA-NOTAT VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG 8.7 G Flomveier

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG VEDLEGG F3 6sider NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 609896-01 Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad 16.08.2016 Rolf Lunde Geir Henning Hansen IVARETAKELSE AV FLOMVANN

Detaljer

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 21.10.16 Andreas Bakken Simonsen JST Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 21.10.16

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring.

Beskrivelsen er basert på data fra Bergen kommunens ledningsdatabase, samt befaring. M U L T I C O N S U L T N o t a t Oppdrag: SIB Fantoft Dato: 17.10.2008 Emne: Prinsippløsning for VA Oppdr.nr.: 612088 Til: Kopi: Utarbeidet av: Jan Ove Vindenes Kontrollert av: Ruben Nordnes Sign.: Sign.:

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

VA til reguleringsplan Lilleby byggetrinn B4. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Lilleby byggetrinn B4 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.02.2017 Karl Falch Veidekke Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder - 23.02.2017

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten Notat Oppdrag: Kanalveien 60 Dato: 24.05.2011 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 613372 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: TE Kontrollert av: Jan Ove Vindenes Sign.: JOV Godkjent av: Thomas

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 4. 3 Spillvannshåndtering 7

VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 4. 3 Spillvannshåndtering 7 HELSE BERGEN VA-RAMMEPLAN TERTNES DPS TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Vannforsyning 4 3 Spillvannshåndtering 7 4

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

Sandbakkvegen. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Sandbakkvegen. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Christian Sveen Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 1. utgave CSV SLF Klæbuvn. 196 b, Trondheim,

Detaljer

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN Oppdragsgiver Arena Nord AS Rapporttype VA-rammeplan MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN 2 (9) VA-RAMMEPLAN Oppdragsnr.: 1350010856 Oppdragsnavn: Detaljregulering Myrdal idrettspark Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2017-02-08 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Utgave/dato: 1 / 8. feb. 2017 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535246 Reguleringsplan Slettebakken

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING

D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING Beregnet til Totalentreprise Aurskog-Høland Helsehus Dokument type D04 - VA-Plan med overvannshåndtering Dato 20. januar, 2016 D04 VA-PLAN MED OVERVANNSHÅNDTERING AURSKOG-HØLAND HELSEHUS Revisjon 1 Dato

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP ADRESSE COWI AS Vågeveien 10 Postboks 808 6501 Kristiansund TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 SEKSJONSHUS AS OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP OVERORDNET PLAN OPPDRAGSNR. A054931 DOKUMENTNR. 01 VERSJON

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Storetveitvegen

Detaljer

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6 REGULERINGSPLAN BERGVEIEN 1 BERGEN - GNR/BNR 19/50 M.FL BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

4 Anbefalt kommunal sanering 5

4 Anbefalt kommunal sanering 5 REGULERINGSPLAN - BØNESBERGET, GNR 20/BNR 1716 M.FL. BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken

VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken HARSTADBEKKEN VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken 19.juni 2015 Carsten Hartig CH Consult AS 1 1. Generelt Som et grunnlag for detaljreguleringen for Eltonåsen har CH Consult AS fått oppgaven

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016

STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B02 REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 11. MARS 2016 STAV ARKITEKTER AS KLEIVANE DELFELT B REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE. MARS 6 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Kleivane delfelt B VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 879 Oppdragsgiver: Versjon:

Detaljer

FORSLAG - PÅKOBLING VA

FORSLAG - PÅKOBLING VA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603680-01 Figgjo skole Bistand planprogram og KU Dato: 31.10.2016 Skrevet av: Bjørn Salte Kvalitetskontroll: Anna Mellgren Revisjon: Revisjon 1 etter innkomne merknader fra høring

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A r a m m e p l a n Oppdrag: Ny legevakt Solheimsviken Dato: 22.01.2014 Emne: VA-rammeplan for gnr/bnr 158/837 m.fl. Oppdr.nr.: 99434001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING DRENERING Komponenter i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell 712 Drenering 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 731 Utendørs VA 1 BESKRIVELSE Overvannssystem, med sluk, stakekummer og overvannsrør,

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5.

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5. ABO PLAN & ARKITEKTUR Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse

Detaljer