Styresak. Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 31. MARS Styresak 38/04B Styremøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 31. MARS Styresak 38/04B Styremøte"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 31. MARS 2004 Styresak 38/04B Styremøte Bakgrunn Denne rapportering er utarbeidet med basis i resultatrapportering fra helseforetakene pr. mars måned. Rapporten har fokus på resultat, produksjon og likviditet. Det vil under møtet bli gitt muntlig presentasjon på status omstillingstiltak for å nå resultat i balanse innen utgangen av Det arbeides kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på resultatrapporteringen i konsernet, og en kan her nevne følgende fellestiltak: - Felles elektronisk økonomihåndbok er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt medio juni - Økonomirapporteringsverktøyet Profitbase er oppdatert med periodisert budsjett og regnskapsdata overføres fortløpende fra økonomisystemet til Profitbase. - Rapporteringsseminar for gjennomgang av rapporteringsrutiner og prognoseutarbeidelse med bruk av felles økonomirapporteringsverktøy (Profitbase) I forbindelse med årsoppgjør 2003 klargjøres nå endelig verdsettelse av åpningsbalansen. Fra og med kommende økonomirapportering vil det bli innarbeidet rapporteringer på balanse, første gang pr. april og deretter hvert kvartal. Ved sist styremøte ble det reist spørsmål angående investering ved Førde Sentralsykehus på 170 mill. kroner. Det vil her presiseres at dette ikke er et særskilt tilskudd, men en aksept på å bruke egne midler samt investeringslån til å finansiere prosjektet. Prosjektet vil pågå over en 3 års periode og vil binde opp 126 mill. av tilskudd til avskrivning og 44 mill. kroner i investeringslån. 1

2 1 Resultat for konsernet Økonomirapportering pr. MARS 2004 Helse Vest (foretaksgruppen) MARS Avvik Avvik Resultat i hele tusen Faktisk Budsjett I fjor budsjett i fjor 1) Helse Stavanger HF -50,1-61,5-57,0 11,4 6,9 Helse Fonna HF -8,4-14,5-30,7 6,1 22,3 Helse Bergen HF -93,9-84,9-103,8-9,0 9,9 Helse Førde HF -18,8-11,0-24,3-7,7 5,5 Apotekene vest HF 0,5-0,3-1,0 0,8 1,5 Kjøp av helsetjenester -4,7 10,8 4,5-15,5-9,2 Helse Vest RHF -8,4-15,3-12,8 6,9 4,4 Sum foretaksgruppen -183,8-176,8-225,1-7,0 41,3 1) Avvik i fjor = Faktisk resultat - Resultat i fjor Resultatet totalt for hele foretaksgruppen er kr 7 mill dårligere enn budsjettert. Dette utgjør et avvik på 4 % i forhold til budsjett. Helse Bergen og Helse Førde har negative avvik på hhv. kr 9 mill og kr 7,7 mill. Sett opp mot fjorårstallene har imidlertid alle foretakene et bedre resultat, noe som kan tyde på at en beveger seg i riktig retning i forhold til målsetningen. PROGNOSE HELE ÅRET Helse Vest (foretaksgruppen) Prognose Budsjett Estimat Avvik Avvik Resultat i hele tusen budsjett i fjor Helse Stavanger HF -141,6-141,6-120, ,1 Helse Fonna HF -40,0-40,0-90,9-50,9 Helse Bergen HF -330,1-330,1-244, ,3 Helse Førde HF -82,3-62,1-88,4-20,1 6,1 Apotekene vest HF - - 6,1 - -6,1 Kjøp av helsetjenester 61,2 61,2 86, ,6 Helse Vest RHF -61,2-61,2-37, ,2 Sum foretaksgruppen -594,1-573,9-488,7-20,1-105,3 Helseforetakenes prognoser tilsier hittil i år at alle helseforetakene med unntak av Helse Førde kommer til å klare budsjettmålet. Helse Førde melder allerede nå fra om at de ligger ca. kr 20 mill etter målet. Ser en isolert på resultatet for mars kunne dette tilsagt et underskudd på over kr 700 mill. En slik ekstrapolering av resultatet vil imidlertid gi et feil bilde p.g.a. at hovedtyngden av kostnadsreduksjonene er lagt med effekt fra sommeren og ut året. Budsjetterte månedlige underskudd er derfor lavere fra høsten av. 2

3 Prognosene omtales under den enkelte virksomhet, men generelle forutsetninger i prognosene er bl.a. et lønnsoppgjør innenfor de rammene som er satt, ingen vesentlig økning i pensjonskostnader, kontroll med koding i forhold til den nye ISF-ordningen med kvartalsvise oppgjør (se pkt. 2.1). 2. Virksomhetene 2.1 Generelle kommentarer Resultattabellene inneholder en prosentkolonne som relaterer de faktiske tall mot sum driftsinntekter. Den relative fordelingen på driftsinntektene sier noe om omsetningsmiksen til det enkelte helseforetak, mens kostnader sett opp mot sum driftsinntekter sier noe om kostnadsbruken (kostnadseffektivitet) i forhold til omsetning. I tillegg har tabellene en kolonne som viser regnskapet pr. mars i ISF oppgjøret er lagt om f.o.m For helseforetakene betyr dette at oppgjøret avsluttes hvert tertial. Ikke fullført kodede inntekter pr. utløpet av fristene tertialvis vil derfor bortfalle. Helseforetakene ble gjort kjent med dette i desember i fjor, og har hatt fokus på å komme à jour med kodingen. Det er likevel noe usikkerhet knyttet til om en får med all kodingen innen første frist 20. mai. Hvordan dette slår ut vil vi komme tilbake til i senere rapporter. Når det gjelder syketransport har RHFene for 2004 en oppgjørsavtale mot RTV som sier at transportørene sender oppgjør til RTV som deretter fakturerer helseforetakene for utførte transporter. RTV har imidlertid ikke vært i stand til å splitte regningene korrekt på det enkelte helseforetak, og fakturaene er derfor sendt tilbake etter avtale mellom alle RHFene og RTV. Resultatet for helseforetakene blir at en foreløpig ikke har oversikt over de reelle kostnadene knyttet til syketransport i Helseforetakene har i varierende grad avsatt for denne kostnaden. Der denne kostnaden ikke er avsatt vil det bli kommentert. Helse Vest har tilbakeholdt 30 % av bevilgningen til syketransport pga. usikkerhet rundt kostnadsfordelingen på de enkelte HFene. Inntil alle midlene er delt ut, er det derfor ikke mulig å si noe om under-/overdekning på HF nivå. Helse Vest legger til grunn at ordningen er selvfinansiert. I den grad dette ikke er tilfelle vil utfordringen bli tatt opp med Eieravdelingen i Helsedepartementet. 2.2 Helse Stavanger HF Sammendragsrapport prmars Regnskap %-fordeling 1) Budsjett %-fordeling 1) Regnskap %-fordeling 1) Prognose Budsjett Avvik Poliklinikk (RTV og egenand.) ,6 % ,9 % ,9 % ISF ,8 % ,2 % ,4 % Rammetilskudd ,6 % ,4 % ,4 % Andre inntekter ,0 % ,5 % ,3 % Sum driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % Regnskap Kostratio 2) Budsjett Kostratio 2) Regnskap Kostratio 2) Prognose Budsjett Avvik Varekostnader ,9 % ,0 % ,3 % Lønn- og personalkostnader ,7 % ,4 % ,8 % Andre driftskostnader ,9 % ,2 % ,0 % Sum driftsutgifter ,5 % ,6 % ,0 % Driftsresultat ,5 % ,6 % Netto finans Ekstraordinære poster Resultat ) Inntektsfordeling i % av totale driftsinntekter 2) Kostnader i % av driftsinntekter. Tallet gir et uttrykk for relativ kostnadsbruk i forhold omsetningen (kostnadseffektivitet) 3

4 Helse Stavanger har et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 11,4 mill. Inntektene ligger 1,3 % over budsjetterte inntekter. På kostnadssiden er det også et positivt avvik på kr 4,2 mill. Bildet er imidlertid sammensatt og varekostnadene er 17,6 % høyere enn budsjettert, mens andre driftskostnader har et positivt avvik på 11,1 %. Innføring av scanning av faktura har vanskeliggjort kostnadsavsetninger for mottatte ikke betalte fakturaer. I og med at Helse Stavanger har en vekst i produksjonen er grunnlaget for avsetningen usikkert. Her ligger det derfor en risiko for at avsetningen er for lav. Lønns- og personalkostnadene er pr. mars kr 4,7 mill lavere enn budsjettert. Dette har sammenheng med at effekten av nedbemanning budsjettmessig er lagt inn f.o.m. april, mens realiteten er den at nedbemanningen har skjedd gradvis f.o.m. januar. Helse Stavanger regner nå med å være på det bemanningsnivået som er forutsatt i budsjetteringen, noe som igjen betyr at lønnskostnadene f.o.m. april sannsynligvis vil være noe større enn budsjettert og at det mindreforbruket en har bygget opp fram til nå blir redusert gjennom året. Helse Stavanger har ikke avsatt for syketransportkostnader. Her ligger det en kostnad på ca. kr 4 mill. Hvis denne kostnaden legges til vil kostnadssiden være omtrent i balanse med budsjett. Helse Stavanger leverer en prognose som er i tråd med budsjettet. Med forbehold om at generelle usikkerhetsfaktorer som f.eks. lønnsoppgjør og pensjonskostnader kan endre bildet regner Helse Stavanger det som sannsynlig at prognosen for resten av året vil holde. PRODUKSJONSDATA Regnskap Plan Avvik 2003 Prognose Plan Avvik Somatikk Sykehusophold Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol. konsultasjoner Psykiatri Antall oppholdsdøgn/døgnbeh Oppholdsdager, dagpasienter Pol. konsultasjoner Både polikliniske konsultasjoner og DRG-produksjonen ligger over budsjettert, noe som også viser igjen på inntektssiden. Innen psykiatri er antall oppholdsdøgn betydelig lavere enn plan, mens antall oppholdsdager er betydelig høyere. 2

5 2.3 Helse Fonna HF Sammendragsrapport pr. MARS Regnskap %-fordeling 1) Budsjett %-fordeling 1) Regnskap %-fordeling 1) Prognose Budsjett Avvik Poliklinikk (RTV og egenand.) ,4 % ,2 % ,0 % ISF ,8 % ,7 % ,7 % Rammetilskudd ,2 % ,7 % ,4 % Andre inntekter ,6 % ,4 % ,9 % Sum driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % Regnskap Kostratio 2) Budsjett Kostratio 2) Regnskap Kostratio 2) Prognose Budsjett Avvik Varekostnader ,9 % ,9 % ,3 % Lønn- og personalkostnader ,9 % ,7 % ,0 % Andre driftskostnader ,4 % ,4 % ,7 % Sum driftsutgifter ,3 % ,0 % ,0 % Driftsresultat ,3 % ,0 % ,0 % Netto finans Ekstraordinære poster Resultat ) Inntektsfordeling i % av totale driftsinntekter 2) Kostnader i % av driftsinntekter. Tallet gir et uttrykk for relativ kostnadsbruk i forhold omsetningen (kostnadseffektivitet) Helse Fonna har etter mars et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 6,1 mill. For å få lik resultatmåling er avskrivningene korrigert i hht. budsjettforutsetningene. På inntektssiden har Helse Fonna et positivt avvik på kr 3,6 mill, noe som primært skyldes merproduksjon på poliklinikk og ISF. Årsaken til positivt avvik på andre inntekter er for lavt beregnet budsjett på enkelte poster. På kostnadssiden har Helse Fonna et positivt avvik på kr 3,3 mill. Det positive avviket er først og fremst knyttet til andre driftskostnader. Årsaken til avviket er ca. kr 1 mill for ikke påbegynte planlagte ombyggings- og vedlikeholdsoppdrag, mens den største andelen på over 2 mill skyldes ikke påløpte kostnader tilknyttet administrative enheter. Det meste av disse kostnadene vil påløpe på et senere tidspunkt i året. Lønnskostnadene totalt sett er ihht. budsjett hittil i år. Enkelte klinikker har allikevel utfordringer i forhold til sine lønnsbudsjetter, og det er satt fokus med krav om korrigerende tiltak for å imøtekomme budsjettkrav. Et positivt trekk er at overtid holdes på et markant lavere nivå enn 2003 samtidig som produksjonen er høyere. Samlet sett er det i mars en kostnadsøkning på alle kostnadsarter i forhold til budsjett og forbruk tidligere måneder. Dette vurderes som en økning av risiko mhp. kommende måneder, og årsaksanalyse og korrigerende tiltak vil iverksettes her. Prognosen til Helse Fonna tilsier at en vil havne på et resultat i balanse med budsjett. Det største risikoelementet for resultatet videre framover er fortsatt knyttet til kostnader, og da særlig lønn. Helse Fonna har budsjettert med et lønnsoppgjør på 3,5 %. Dersom oppgjøret blir høyere vil en ha en stor utfordring. Samtidig inneholder også tiltakene for nedbemanning en viss risiko. Det er stor fokus på nedbemanningsprosessen for at den skal realiseres etter plan. Når det gjelder inntektssiden er risikoen mindre. Det eneste elementet er at helseforetakene i 2004 får sluttoppgjør for ISF pr. tertial, jf. det som er skrevet under generelle kommentarer. Fonna rapporterer å ha satt dette som et fokusområde med tiltak og kontroll, slik at en skal unngå å miste opptjente inntekter. 3

6 PRODUKSJONSDATA Hittil Regnskap -04 Plan -04 Avvik 2003 Prognose Plan Avvik Somatikk Sykehusophold Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol. konsultasjoner Psykiatri Antall oppholdsdøgn Oppholdsdager, dagpasienter Pol. konsultasjoner Helse Fonna har et høyere produksjonsnivå på sykehusopphold og poliklinikk og også et høyere nivå på dagkirurgi og DRG. Sistnevnte inneholder også en høyere grad av merkoding i forhold til fjoråret. Tallene for psykiatrien viser et lavere antall liggedøgn for heldøgnspasienter og en økning av poliklinikkonsultasjoner og dagbehandling. Alt dette er i tråd med prioritering og er positive elementer i driften. 2.4 Helse Bergen Sammendragsrapport pr.:mars Regnskap %-fordeling 1) Budsjett rdeling 1) Regnskap %-fordeling 1) Prognose Budsjett Avvik Poliklinikk (RTV og egenand.) ,2 % ,9 % ,0 % ISF ,6 % ,4 % ,5 % Rammetilskudd ,3 % ,4 % ,7 % Andre inntekter ,9 % ,3 % ,8 % Sum driftsinntekter % ,0 % % Regnskap Kostratio 2) Budsjett ostratio 2) Regnskap Kostratio 2) Prognose Budsjett Avvik Varekostnader ,0 % ,8 % ,6 % Lønn- og personalkostnader ,8 % ,6 % ,5 % Andre driftskostnader ,3 % ,9 % ,7 % Sum driftsutgifter ,2 % ,3 % ,8 % Driftsresultat ,2 % ,3 % ,8 % Netto finans Ekstraordinære poster Resultat ) Inntektsfordeling i % av totale driftsinntekter 2) Kostnader i % av driftsinntekter. Tallet gir et uttrykk for relativ kostnadsbruk i forhold omsetningen (kostnadseffektivitet) Helse Bergen har et negativt budsjettavvik på kr 9 mill pr. mars. Det meldes at 8,2 mill av dette skyldes periodiseringsavvik på inntektene, og at en derfor reelt sett er tilnærmet i balanse med budsjett. På inntektssiden er det et positivt avvik på 1,4 %, mens det på kostnadssiden er et negativt avvik på 2,3 %. Varekostnader er 3 % høyere enn budsjettert, mens lønn er tilnærmet som budsjettert. Andre driftskostnader ligger 10 % over budsjett. Årsaken til at varekostnader ligger over budsjett skyldes reelt merforbruk av medisiner ved to avdelinger, mens ca. 3 mill er merforbruk av medisinske forbruksvarer og implantater. Kr 11,1 mill av avviket på andre driftskostnader kan knyttes direkte til det positive avviket på andre inntekter. Dette gjelder en del tilskudd som ikke er budsjettert men utbetalt. I tillegg skyldes 3,9 mill kostnader til IKT som skal dekkes via nasjonale tilskudd til IT m.m. 4

7 Årsprognosen til Helse Bergen er i tråd med budsjettet. Den inntektsgivende aktiviteten er noe høyere enn budsjettert, og de variable kostnadene er noe høyere. Det er en vesentlig forutsetning for prognosen at avdelingene i Helse Bergen klarer å ferdigkode ISF oppholdene innen fristen slik at inntektene tilsvarer den faktiske aktiviteten. På kostnadssiden har foretaket en prognose med negativt avvik for kostnadsgruppene medikamenter og medisinske forbruksvarer. Når det gjelder syketransport er det foreløpig beregnet et overforbruk for hele 2004 på 2,4 mill. Det forutsettes i prognosen at dette blir dekket av Helse Vest. Vi viser her til generelle kommentarer knyttet til syketransport (pkt. 2.1). På samme måte er det forutsatt at Helse Vest dekker alle kostnadene til insulinpumper. Det er i prognosen tatt høyde for tap knyttet til at implantatrefusjonene er redusert. Dette var ikke kjent da budsjettet ble vedtatt, og forverrer årsresultatet med ca. kr 6 mill. PRODUKSJONSDATA Hittil Regnskap -04 Plan -04 Avvik R 2003 Prognose Plan Avvik Somatikk Sykehusophold Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol. konsultasjoner Psykiatri Antall oppholdsdøgn Oppholdsdager, dagpasienter Pol. konsultasjoner Pr. mars er antall DRG poeng 705 færre enn budsjettert. Avviket skyldes lavere DRG-indeks enn forutsatt, noe som sannsynligvis skyldes at en forholdsvis stor del av oppholdene ikke er ferdigkodet. Aktiviteten målt i sykehusopphold er som budsjettert. Antall oppholdsdøgn er høyere enn budsjettert, og både ØH-opphold og elektive opphold ligger betydelig høyere enn i Antall dagopphold er noe lavere enn budsjettert. Det er den dagkirurgiske virksomheten som er lavere enn planlagt. Dagopphold ekskl. dagkirurgi er noe høyere enn budsjettert. Aktiviteten er betydelig høyere enn samme periode i Når det gjelder psykiatri ligger antall oppholdsdøgn pr. mars 2,5 % under beregnet for voksenpsykiatri. I barne- og ungdomspsykiatrien ligger antall oppholdsdøgn som planlagt. Antall dagopphold ligger pr. mars 33,3 % over planlagt for barn og 2,2 % under for voksne. 5

8 2.5 Helse Førde HF Sammendragsrapport pr.: MARS Regnskap %-fordeling 1) Budsjett %-fordeling 1) Regnskap %-fordeling 1) Prognose Budsjett Avvik Poliklinikk (RTV og egenand.) ,7 % ,1 % ,1 % ISF ,8 % ,8 % ,6 % Rammetilskudd ,1 % ,5 % ,3 % Andre inntekter ,4 % ,6 % ,0 % Sum driftsinntekter ,0 % ,0 % ,0 % Regnskap Kostratio 2) Budsjett Kostratio 2) Regnskap Kostratio 2) Prognose Budsjett Avvik Varekostnader ,7 % ,5 % ,7 % Lønn- og personalkostnader ,3 % ,8 % ,0 % Andre driftskostnader ,6 % ,9 % ,7 % Sum driftsutgifter ,6 % ,2 % ,3 % Driftsresultat ,6 % ,2 % ,3 % Netto finans Ekstraordinære poster Resultat ) Inntektsfordeling i % av totale driftsinntekter 2) Kostnader i % av driftsinntekter. Tallet gir et uttrykk for relativ kostnadsbruk i forhold omsetningen (kostnadseffektivitet) Helse Førde har et negativ avvik etter mars på kr 7,7 mill. På inntektssiden er det et positivt avvik på 1,1 %, mens kostnadene er 3,4 % høyere enn budsjettert. RTV refusjoner og egenandeler er de inntektene som har størst positivt avvik (28,3 %). På kostnadssiden er det et avvik på 7,7 % på varekostnader og 3,3 % på lønn- og personalkostnader. Foreløpige analyser av avviket viser at en stor del av avviket på foretaksnivå (kr 3,3 mill) gjelder en utdanningsordning. Førde Sentralsykehus peker på høyere sykefravær som en årsak til lønnsavvik, mens årsaken til avviket på Nordfjordeid ligger i overlegepermisjoner og høy aktivitet. Det meldes også om at høyere arbeidsgiveravgift er en årsak til avviket. For hele året vil dette utgjøre fra kr 3-5 mill. Årsaken til avviket på vareforbruk har sammenheng med syketransport. For Helse Førde har RTV klart å lage korrekte regninger og de siste prognosene tyder på at det for hele året vil være et overforbruk ca. kr 10 mill. Pr. mars er det et overforbruk på syketransport på kr 2 mill. Resten av avviket blir forklart med større innleie av leger og økt forbruk av medikamenter som følge av økt produksjon. Prognosen for resten av året tilsier et avvik på kr 20 mill i forhold til budsjettert og bygger bl.a. på forutsetningen om at en ikke klarer å hente inn avviket som oppstår på syketransport. Styret i Helse Førde ønsker iverksatt tiltak tilsvarende reduksjon inntil 100 senger med en årseffekt på kr mill. PRODUKSJONSDATA Hittil Regnskap -04 Plan -04 Avvik R '2003 Prognose Plan Avvik Somatikk Sykehusophold Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol. konsultasjoner Psykiatri Antall oppholdsdøgn Oppholdsdager, dagpasienter Pol. konsultasjoner

9 Antall DRG poeng produsert i Helse Førde ligger 236 poeng under planen. Mars måned viser imidlertid isolert sett en produksjon på 70 poeng over budsjettet. Antall opphold er omtrent som planlagt, mens polikliniske konsultasjoner ble over måltallet. Innen psykiatri har Helse Førde hatt døgnopphold, noe som er 755 over måltallet. Også polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatri ligger over måltallet med 241 konsultasjoner. For barne- og ungdomspsykiatrien ligger antall konsultasjoner 76 bak måltallet. 2.6 Apotekene Vest HF Sammendragsrapport pr.: MARS Regnskap % Budsjett % Regnskap % Prognose Budsjett Avvik Sum driftsinntekter % % Varekostnader ,3 % ,8 % ,3 % Lønn- og personalkostnader ,4 % ,5 % ,7 % Andre driftskostnader ,9 % ,1 % ,3 % Sum driftsutgifter ,6 % ,4 % ,3 % Driftsresultat Netto finans Ekstraordinære poster Resultat Totalt resultat for Apotekene Vest hittil i år er kr ,- over budsjett med et foreløpig overskudd på kr ,-. Førde og Haugesund er under budsjett så langt i år, mens både Haukeland og Stavanger har bedre resultat enn budsjettert. 2.7 Helse Vest kjøp av helsetjenester Sammendragsrapport pr.: MARS 2004 Regnskap % Budsjett % Prognose Budsjett Avvik Poliklinikk (RTV og egenandeler) ,9 % 0 0,0 % ISF ,6 % ,7 % Rammetilskudd ,5 % ,3 % Andre inntekter ,0 % 0 0,0 % Sum driftsinntekter ,0 % ,0 % Varekostnader ,6 % ,8 % Lønn- og personalkostnader 423 0,0 % 401 0,0 % Andre driftskostnader ,5 % ,8 % Sum driftsutgifter ,2 % ,6 % Driftsresultat Netto finans Ekstraordinære poster Resultat

10 Helse Vest kjøp av helsetjenester viser pr. mars et negativt budsjettavvik på kr 15,5 mill. Avviket er knyttet til gjestepasientoppgjør med netto kr 7,5 mill. og avvik på kjøp av helsetjenester hos helseforetakene samt private aktører på kr 8 mill. For å fange opp den generelle usikkerheten i budsjettopplegget er det lagt inn en reserve på ca. kr 80 mill. Det blir foretatt månedlig kostnadsavsetning på denne reserven. Reserven vil være med å redusere eventuelle budsjettavvik som oppstår som følge av kostnadsøkninger ut over budsjett. Reserven anslås å være mer enn tilstrekkelig for å opprettholde en prognose i tråd med budsjett. 2.8 Helse Vest administrasjon Sammendragsrapport pr.: MARS 2004 Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik Lønn- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finans Ekstraordinære poster Resultat Helse Vest administrasjon har pr. mars et positivt budsjettavvik på kr 6,9 mill. På inntektssiden skyldes dette renteinntekter der det er budsjettert med null i nettoeffekt. På kostnadssiden er det et positivt avvik på kjøp av eksterne tjenester, der en del prosjekter har senere oppstart enn forutsatt i budsjettet. Det er også et underforbruk i forhold til budsjettert på bl.a. reiser, avskrivninger og kontorkostnader. Prognosen for resten av året er at forbruket vil ligge innenfor budsjettrammen. 3 Likviditet Likviditetssituasjonen i konsernet har som følge av underskuddene forverret seg og pr. 31 mars er total likviditet på kr 211 mill hvorav kr 159 mill er bundne midler og kr 52 mill er frie midler. Under styresak 027/04 B Konsernbudsjett 2004 ble det fremlagt estimat på kontantstrøm 2004 basert på innrapportering fra helseforetakene. Estimatet var beheftet med usikkerhet og var gjenstand for en nærmere kvalitetssikring før vurdering av driftskredittrammen Det ble for øvrig reist spørsmål om endring i arbeidskapitalen. I forbindelse med kvalitetssikringen som er foretatt viser det seg at likviditetsprognosen fra Helse Stavanger ikke er belastet med reguleringspremie KLP da en anså størrelsen på denne som usikker. I tabellen under vises tallene som lå til grunn for endring i arbeidskapital presentert under styresak 027/04 B: Stavanger Fonna Bergen Førde Helse Vest Total ISF oppgjør KLP reguleringspremie Tilbakeholdt reserve Helse Vest Øvrige fordringer og gjeld Sum endring arbeidskapital I oppdatert likviditetsprognose 2004 har Helse Stavanger foretatt beregning av KLP reguleringspremie iht innspill fra KLP som utgjør kr 125 mill. Basert på rapporteringen pr. mars viser prognose på kontantstrøm et likviditetsbehov ved årets utgang på om lag kr 870 mill, mens godkjent trekkramme er på kr 820 mill. 8

11 Kontantstrømanalyse - estimat 2004 Alle tall i hele mill. kroner Stavanger Fonna Bergen Førde Apotek Helse Vest Total Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert årsresultat Ordinære avskrivninger Endringer i arbeidskapital *) Netto kontantstrøm fra Operasjonell aktivitet Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Budsjetterte Utbetalinger ved kjøp av varige driftsm Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling på lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og bankinnskudd Budsjettert kontanter og bankinnskudd Budsjettert bundet likviditet pr Budsjettert behov for likviditetslån pr Innvilget trekkrettighet 820 *) spesifikasjon av arbeidskapital: ISF oppgjør KLP reguleringspremie Tilbakeholdt reserve Helse Vest Øvrige fordringer og gjeld Sum endring Sammenstilling av nøkkeltall Tabellen nedenfor viser driftskostnadene i prosent av omsetning for samtlige helseforetak både for 2003 og DRIFTSUTGIFTER I % AV Helse Stavanger HF Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde OMSETNING Regnskap pr Regnskap pr Regnskap pr Regnskap pr Varekostnader 13,9 % 13,3 % 9,9 % 9,3 % 16,0 % 14,6 % 19,7 % 17,7 % Lønn- og personalkostnader 77,7 % 81,8 % 74,9 % 82,0 % 73,8 % 76,5 % 70,3 % 74,0 % Andre driftskostnader 15,9 % 15,0 % 18,7 % 17,7 % 18,3 % 18,7 % 15,6 % 17,7 % Sum driftsutgifter i prosent av omsetn. 107,5 % 110,0 % 103,5 % 109,0 % 108,2 % 109,8 % 105,6 % 109,3 % Sammenlignet med 2003 ser vi at driftsutgiftene totalt sett i forhold til omsetning er lavere for samtlige helseforetak. Samtlige helseforetak har også en utvikling der lønns- og personalkostnadene utgjør en lavere andel av driftskostnadene. For 2004 ser vi at Helse Førde er det helseforetaket som har desidert størst andel varekostnad, Helse Stavanger har høyest andel lønn, og Helse Fonna og Helse Bergen har høyest andel andre driftskostnader. Administrasjonen i Helse Vest vil komme tilbake til nærmere forklaring på mulige årsaker til slike forskjeller i senere rapporteringer. Forslag til vedtak 1. Styret i Helse Vest RHF tar økonomirapporteringen pr. 31. mars til etterretning. 2. Helsedepartementet søkes om utvidelse av driftskredittrammen til kr 1,2 mrd. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å skaffe finansiering innenfor driftskredittrammen til gunstigst mulig betingelser i markedet. 9

12 10

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Styresak. Kommentarer

Styresak. Kommentarer Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Vest RHF Styremøte: 22.01.2003 Styresak nr: 002/03 B Dato skrevet: 6.1.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Generelt: Resultat:

Styresak. Bakgrunn. Generelt: Resultat: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Vest RHF Styremøte: 11.06.2003 Styresak nr: 055/03 B Dato skrevet: 05.06.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Økonomisk resultatrapportering foretaksgruppen

Detaljer

Styresak. Foreløpig resultat pr. desember Helse Vest (foretaksgruppen)

Styresak. Foreløpig resultat pr. desember Helse Vest (foretaksgruppen) Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 25.02.2004 Styresak nr: 018/04 B Dato skrevet: 18.02.2004 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Økonomirapport desember 2003

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Resultatrapporteringen pr. juni er fortsatt beheftet med usikkerhet, og det arbeides kontinuerlig med å høyne kvaliteten på regnskapet.

Styresak. Resultatrapporteringen pr. juni er fortsatt beheftet med usikkerhet, og det arbeides kontinuerlig med å høyne kvaliteten på regnskapet. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3/9.2003 Styresak nr: 073/03 B Dato skrevet: 27.09.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Økonomisk resultatrapportering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Økonomisk Langtidsplan (ØLP) Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Økonomirapportering pr. SEPTEMBER Helse Vest (foretaksgruppen)

Styresak. Økonomirapportering pr. SEPTEMBER Helse Vest (foretaksgruppen) Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 099/03 B Dato skrevet: 31.10.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Økonomisk resultatrapportering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Administrerende direktørs rapport pr 30. september 2008

Administrerende direktørs rapport pr 30. september 2008 Økonomiavdeling Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Helse Midt-Norge RHF Vår ref.: 2008/354-0 HNI Deres ref.: Arkivkode: 131 Dato: 14.09.2008 Administrerende direktørs rapport pr

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø PREMISSER FOR BUDSJETT 2003 FOR HELSE VEST. Styresak 098/2002 B Styremøte

Styresak. Anne May S. Sønstabø PREMISSER FOR BUDSJETT 2003 FOR HELSE VEST. Styresak 098/2002 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 14.10.2002 Saksbehandler: Vedrørende: Anne May S. Sønstabø PREMISSER FOR BUDSJETT 2003 FOR HELSE VEST Styresak 098/2002 B Styremøte

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styresak. Ovenstående gjør at denne saken er konsentrert rundt følgende forhold:

Styresak. Ovenstående gjør at denne saken er konsentrert rundt følgende forhold: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 113/02 B Dato skrevet: 12.12.2002 Saksbehandler: Per Karlsen/Terje Arne Krokvik Vedrørende: BUDSJETT 2003 HELSE

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 027-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer