Formannskapet sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra"

Transkript

1 Formannskapet sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger

2 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten slik forutsatt i partnerskapsavtalene, og med en gjennomføring slik vedtatt av styret. IRIS, som gjennomførte evalueringen, omtaler resultatet av prosjektet slik: Denne evalueringen blir dermed på mange måter en brukerevaluering, og har i motsetning til en resultatevaluering noe mindre systematisk fokus på håndfaste resultater av virksomheten. Da fylkesutvalget d.å. behandlet evalueringsrapporten om Greater Stavanger, ble det etterspurt en resultatrapport i tillegg til det som framkommer i evalueringen som IRIS har gjennomført. Også fra kommunenes næringsansvarlige har det blitt framsatt ønske om en systematisert gjennomgang av oppnådde resultater. Det foreliggende dokument utgjør direktørens imøtekommelse av dette ønsket. Vi vil bemerke at resultater i denne sammenhengen vanskelig kan måles i form av antall nyetablerte bedrifter eller antall nye arbeidsplasser som har kommet som følge av Greater Stavangers aktiviteter. Delvis skyldes dette at det ikke er etablert et resultatmålingssystem som løpende fanger opp slike forhold. En langt viktigere forklaring er at det er vanskelig å tilskrive næringslivets målbare fram- eller tilbakegang innsatsen fra enkeltkommuner, kommunenes næringsutviklingsorganisasjoner, eller det fylkeskommunale og statlige virkemiddelapparatet, til tross for at en velfungerende offentlig sektor er en viktig forutsetning for næringslivets suksess. Dette står ikke i motstrid til at vi i kommende partnerskapsperiode vil legge til rette for en mer systematisk resultatmåling gjennom hele perioden, bl.a. gjennom etablering av suksesskriterier. Med begrenset tid til rådighet, har det denne gang ikke vært mulig å gjennomføre egne, nye resultatmålinger. Det har heller vært et spørsmål om å bearbeide og tilrettelegge materiale som allerede foreligger. Dette dokumentet inneholder fem hovedelementer: 1. En statistisk sammenstilling som viser hvordan arbeidsplasser og befolkning flyter på tvers av regionens kommunegrenser 2. Rapportering om gjennomførte hovedaktiviteter i selskapets første tre driftsår 3. Vår region målt i forhold til andre norske storbyregioner 4. Utsagn fra sentrale næringslivsaktører om deres erfaringer med Greater Stavanger 5. Et appendiks med en oversikt over alle aktiviteter fordelt på kalenderår Vennlig hilsen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger 2

3 Den økonomiske regionen Kommunene som er tilsluttet Greater Stavanger utgjør den funksjonelle storbyregionen slik SSB har definert dette; jf Storbymeldingen. Stavanger-regionen er med andre ord en felles bolig-, arbeids- og serviceregion, der arbeidskraft, befolkning, varer og tjenester flyter fritt mellom de forskjellige kommunene i regionen. Mens de sentrale kommunene Sola, Sandnes og Stavanger utgjør en kjerne i maskineriet, målt i antall bedrifter, er de omliggende kommunene like viktige, målt i arbeidskraft. I Rogaland har mer enn arbeidstakere sin arbeidsplass i en annen kommune enn bostedskommunen. Sysselsatte som bor i kommunen Arbeidsplasser Kommune i kommunen Utpendling Innpendling Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Totalt Den frie flyten av arbeidskraft på tvers av kommunegrensene kan godt illustreres slik det er gjort i tabellen under. Det Sandnes-baserte selskapet Weatherford har bare om lag en fjerdedel av sine ansatte i Rogaland i Sandnes kommune, mens de resterende tre fjerdedelene fordeler seg over 17 andre kommuner. ConocoPhillips, som holder til i Sola kommune, har ca 12% av sine ansatte i bosatt i den kommunen. Resten fordeler seg over hele 24 andre kommuner. Halliburton, med base på Sola, har ca 13% av sine ansatte i bosatt i den kommunen, mens hele 44% bor i Stavanger. 3

4 Weatherford ConocoPhillips Halliburton BJERKREIM BOKN EIGERSUND FINNØY FORSAND GJESDAL HAUGESUND HJELMELAND HÅ KARMØY KLEPP KVITSØY LUND RANDABERG RENNESØY SAUDA SANDNES SIRDAL SOKNDAL SOLA STAVANGER STRAND SULDAL TIME TYSVÆR UTSIRA VINDAFJORD Rogaland totalt Det norske skattesystemet, hvor bedriftsbeskatningen tilfaller staten og store deler av personbeskatningen tilfaller kommunene, gjør bedriftenes lokasjon mindre viktig for kommunenes inntekter. Det som likevel er viktig, er å være en del av en region i vekst. Det er tre suksesskriterier for å være en vekstregion. For det første fordrer det en god infrastruktur. Varer, tjenester og arbeidskraft må kunne flyte mellom de ulike delene i regionen på en effektiv måte. For det andre kreves det produksjonsfaktorer som arealer, arbeidskraft, strøm og mer. Her til lands er det i stor grad kommunene og deres befolkning som selv som regulerer og bidrar til at disse faktorene er tilgjengelige. Til slutt er det en rolle som må ivaretas, nemlig playmakerrollen. Mens kommunene vil tendere mot å se på de administrative grensene på kartet, vil næringslivet se på det med andre øyne. De vil se den økonomiske regionen, med dens infrastruktur, produksjonsfaktorer og muligheter. Kommunene i regionen må forholde seg til dette. Greater Stavanger er kommunenes felles svar på en delt utfordring: Å ha kompetanse samlet i en organisasjon som jobber for å hjelpe bedriftene i regionen med å fjerne flaskehalser og samtidig hjelper kommunene til å fremstå enhetlig som en attraktiv økonomisk region. I 4

5 vår tid stanser heller ikke arbeidet ved regionens grenser. Å formidle regionens attraktivitet ut i verden er svært viktig drahjelp for bedrifter, institusjoner og industrier som er avhengige av å være eller bli en det av den globale økonomien. Derfor legger Greater Stavanger stor vekt på sin rolle både som vert hjemme og døråpner for regionale aktører ute. Greater Stavangers rolle er nærmere definert i Strategisk Næringsplan og organisasjonens handlingsplan, hvor man spisser aktivitetene inn mot satsingsområder som er forutsetninger for at den regionale økonomien skal fortsette å vokse på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Når organisasjonen skal måles på resultater, er dette bakgrunnen det må måles i forhold til Greater Stavanger sin innsats Greater Stavanger har i årene fokusert sin virksomhet innen disse områdene: Mat, energi, offentlig sektor, innovasjon, kompetanse, påvirkning og markedsføring og informasjon. Innenfor disse områdene har vi jobbet i prosjekter. Organisasjonen er ikke tillagt driftsoppgaver, men skal gjennom prosjektene jobbe målrettet med hvert enkelt område i Strategisk Næringsplan. Måloppnåelse i prosjektene kan altså forstås som resultatoppnåelse. En annen viktig ting å måle, er organisasjonens metoder. Det mest åpenbare eksemplet er delegasjonsreisen. Den er ikke nødvendigvis knyttet til ett prosjekt, men fungerer som kontaktskaper både inn og ut. Delegasjonsreiser Delegasjonsreisen som metode er i seg selv veldig viktig. Den gir partnerkommunene, bedrifter og andre en organisert mulighet til å drive internasjonalisering. I årene ble følgende reiser arrangert: Tidspunkt Reisemål Antall deltakere SUM januar Houston mai OTC Houston november Kina 21 Aberdeen 6 SUM januar Houston mars Brussel mai OTC Houston september OE Aberdeen sept. St. Petersburg oktober Calgary 10 SUM jan.-4. feb. Santiago, Rio, Houston april-6. mai OTC Houston mai Shanghai-Ningbo-Busan (med BRB) 100 (42 fra regionen) juni Edinburgh sept. Rio de Janeiro okt Shanghai, Kuala Lumpur, Perth 6 SUM

6 I 2011 har det blitt gjennomført to reiser. En til Lyon, med 8 deltakere, i samarbeid med bl.a. Måltidets hus og Rogaland Fylkeskommune. Og en til Houston med 35 deltakere, hvor en bl.a. besøkte NASA i rammen av Space & Energy-prosjektet. Videre er det planlagt delegasjonsreiser til Aberdeen (OE), Kina og Doha. Til årets reise til OTC (verdens største s oljemesse) er det for eksempel påmeldt merr enn 150 delegater. Disse representerer mer enn 60 lokale bedrifter fra bla Klepp, Sandnes, Sola, Stavanger og Time, både store og små. Den store oppslutningen viser hvor viktig de små og mellomstore bedriftene anser disse reisene for å være. Disse bedriftene er viktige for energiklyngen i regionen. Som et eks på hvor sammensatt dette bildet er, kan vi nevne bedriften Malthus somm har hovedkontor på Forus og fabrikk på Figgjo. Representanten som deltar på delegasjonsreiser til OTCC i år er imidlertid stasjonert i Canada. Tilbakemeldingene fra deltakernee på disse reisene er veldig positive. Nedenfor er noen eksempler på dette. Terningkastet er samlet vurdering av deltakernes oppnåelse av målsetningen m ved å delta på reisen. I tillegg er det noen eksempler påå skriftlige tilbakemeldinger. OTC (oljemesse i Houston) 2010 Veldig nyttig å være en del av Stavangerdelegasjonen, her får man en del d gratis relasjonsbygging Greaterr Stavanger var et positivtt første bekjentskap: Helproft! Arrangement og oppfølging fra dere som arrangør var veldig bra. OTC (oljemesse i Houston) 2009 Meget fornøyd med Greater Stavanger sin stand. Veldig bra. Fikk mye mer ut av relasjonsbygging med andre fra regionen enn jeg hadde forventet. Veldig veldig lærerikt for en førstereisende! Kina 2010 Svært god arrangert. Positivt innstilte deltakere. Reisen var interessant, treffe nyee kontakter/personer, Kina som land. Veldig bra og nyttig. Flott organisert og hyggelig reisefølge 6

7 Vertskapskontoret Vertskapskontoret er et samarbeid mellom Greater Stavanger, Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune og SR-Bank. Kontoret administreres av Greater Stavanger og har som oppgave å planlegger og være vert for besøk av delegasjonen fra utenlandske bedrifter og myndigheter på vegne av regionen. Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten ved kontoret: Antall besøksprogram Antall besøkende Pilot 2. halvår Hele kv Sum De besøkende fordeler seg slik, dersom man fordeler etter hvilket land de kommer fra: Norge Australia New Zealand Japan Kina Thailand Brasil USA EU land Russland Ressurspanel for infrastruktur Greater Stavanger har siden 2005 ivaretatt jevnlig oppdatering av Iris rapporten som artikulerte visjonen om Stavanger-regionen som logistikk knutepunkt. Visjonen er at regionen skal tilby næringstransporten best mulige forhold. Måten vi har jobbet med dette er ved å opprette et ressurspanel for infrastruktur. Her blir oppdateringer av rapporten presentert og avstemt. Næringstransportinteressene får møte fylket og vegvesenet som presenterer sine prosjekter. Ressurspanelet møtes ca 1-2 ganger per år og diskuterer aktuelle saker sett i et næringstransportperspektiv. De store sakene har vært: Rogfast ferjefri kyststamveg Risavika havn og hvordan få mer trafikk fra veg til sjø Jerbaneterminalen på Ganddal og hvordan vi kan få mer gods fra vei til bane Transportakse vest hvor planforslaget nå er ute på høring Transportaksen sørover mot Agder Ryfast 7

8 Annet Foruten dette, er Greater Stavanger, som det bl.a. framgår av appendikset engasjert i en rekke andre aktiviteter. Greater Stavanger har deltatt i eller ledet utredninger eller planleggingsarbeid innen for disse prosjektene: Kulinariske Stavanger (inkl Bocuse d or Europa), Økoløft, storbyprosjektet Miljø og, Smartkommune, felles nettbasert næringsareal-portal for regionen, verdiskapingspotensialet fra et ferjefri kyststamvei, mulighetsstudie for kompetansesenter i Landbruket, varme- og energiplaner for regionen, verdiskapingspotensialet fra nisje-produksjon i landbruket, venture-fond for måltidsnæringen, perspektivanalyse for klyngen, arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier for Stavanger-regionen og utarbeidelse om behov for førskolelærere, helsepersonell og teknisk personell i regionen. Greater Stavanger er sekretariat for Stavangerregionens Europakontor og er også involvert i EUprosjekter bla innen fornybar energi. Greater Stavanger har et nært og godt samarbeid med institutt for småfeforskning på Høyland. Organisasjonen tok initiativ til og koordinerer arbeidet med Konjunkturbarometeret. Den leder et prosjekt for utvikling av nye flyruter til og fra Regionen i samråd med næringslivet. I tillegg er Greater Stavanger partner i NCE Culinology og forvalter Stavanger kommune sitt medlemskap i Delicé-nettverket og er andelseier i Kulinarisk Institutt (redningsaksjon etter GIkonkursen). Greater Stavanger har drevet et markedsføring- og kommunikasjonsarbeid for å være med på å bygge regionens omdømme. Dette er bla gjort ved å lage markedsføringsbilag for regionen i Dagens Næringsliv. Dessuten har organisasjonen produsert brosjyrer, presentasjoner og filmer som bedrifter i regionen bruker i sin egen markedsføring. Til slutt kan det nevnes at organisasjonen har kommet med høringsuttalelser og innspill til en lang rekke regionale, fylkeskommunale og nasjonale planer og prosesser om alt fra akvakultur, biogass, landbruk generelt, næringsarealer, infrastruktur, forsvarets lokalisering i regionen, jordlov, Havenergi-lov og ordning med grønne sertifikater. Greater Stavanger er arrangør av en rekke arrangementer, som for eksempel Årskonferansen, Rådsmøter, Næringsforum, samlinger for Oljeselskapene, samlinger for Oljeserviceselskapene og Webforum. Alt for å få kommuner, selskaper og enkeltindivider til å snakke sammen. På denne måten bidrar organisasjonen til det som etter hvert er blitt et varemerke og en konkurransefordel for regionen, nemlig evnen til samarbeid. I løpet av et år har organisasjonen en rekke aktiviteter. Det kan feks være delegasjonsreiser, møter eller planarbeid. Nedenfor er et lite utvalg (for fullstendig liste, se appendiks) av aktiviteter og deres knytting til forskjellige kommuner. 8

9 Aktivitet 2008 Område Finnøy Forsand Gjesdal Hjelmeland Klepp Kvitsøy Randaberg Rennesøy Sandnes Sirdal Sola Stavanger Strand Suldal Time RFK Organiserte rundturer på ONS for bla ordfører og ledere fra kommunene. Ble partner i EU Interreg prosjektet Power Cluster som skal fremme nærings- og klyngeutvikling innen offshore vindkraft Gjennomførte forberedende møter i storbysamarbeidet innen og Miljø. Satt i gangg et regionalt arbeid med tanke på å styrke Institutt for småfe på Høyland i Sandnes. Videreføring av arbeid med handlingsplan for kulturnæringen i regionen. Bygger på Strategisk Næringsplan. Skal angi mål og prioritere tiltak for planperioden. Smartkommuneprosjektet er videreført slik forutsatt. Forslag til felles rutiner og maler for plan- og byggesaksbehandling. Forslagene ble godt mottatt og blir innført i 16 kommuner. Delegasjonsreiser: OTC (147 deltagere) og til Houston (15 deltakere. Målet var å styrke kontaken mellom organisasjoner og kunnskapsinstitusjonene i denne regionen og Greater Houston). Markedsførte regionen på matmessen Sirha i Lyon. Dette for å bevare de gode relasjonene regionenee i mellom og markedsføre matklyngen for andre internasjonale miljøer. Arbeid for å få vestnorsk arena for å fremme næringsaktivitet rundt havvindkraft. Gjennomført en kartleggingg av næringsarealene i regionen. Etablering av Ruteutviklingsforum. Skal utarbeide et strategi- og premissdokument for regionens arbeid med ruteutvikling. Kunnskap Livskvalite t Offentlig sektor Int Mat Offentlig Infrastrukt urr 9

10 Aktivitet 2009 Område Finnøy Forsand Gjesdal Hjelmeland Klepp Kvitsøy Randaberg Rennesøy Sandnes Sirdal Sola Stavanger Strand Suldal Time RFK Delegasjonsreiser: OTC(129 deltakere) og til Houston (15 deltakere. Målet var å styrke kontaken mellom organisasjoner og kunnskapsinstitusjonene i denne regionen og Greater Houston). Turismeprosjektet, hvor en kjørte salgskampanjer på turistflyseter i byer som har direkteruter til Stavanger, har gitt resultater. Statistikken viser klar sammenheng mellom kampanje og belegg. Markedsførte regionen på matmessen Sirha i Lyon. Dette for å bevare de gode relasjonene regionene i mellom og markedsføre matklyngen for andre internasjonale miljøer. Arbeid for å få vestnorsk arena for å fremme næringsaktivitet rundt havvindkraft. Lansering av Kultur- og næringsplan for regionen. Innenholder strategier og tiltak og også resultatmål. Tilbudte kommunene å utrede tiltak som går på tverss av kommunegrensene. Gjennomført en kartlegging av næringsarealene i regionen. Etablering av Ruteutviklingsforum. Skal utarbeide et strategi- og premissdokument for regionens arbeid med ruteutvikling. Deltok som hovedpartner i EU-prosjektet "Innovative Foresight Planning for Business Development". Målet er erfaringsutveksling for å kunne planlegge bedre. Int Marked/inf o Mat Offentlig Offentlig Infrastrukt ur Nyskaping 10

11 Aktivitet 2010 Område Finnøy Forsand Gjesdal Hjelmeland Klepp Kvitsøy Randaberg Rennesøy Sandnes Sirdal Sola Stavanger Strand Suldal Time RFK Deltok i den lokale koordineringsgruppen for Arena NOW (Norwegian Offshore Wind). Gjennomførte 2 landdager (Kina, Brasil). Int Gjennomførte en mulighetsstudie om potensial for framtidig næringsutvikling basert på bioteknologi. Kom med innspill til Petroleumsmeldingen. Arbeidet med å sikre forankringen til et regionalt samarbeidsprosjekt hvor en skal utarbeide planer for bruk av stasjonær energi for nye og eksisterende områder i regionen. Kommunene Stavanger, Sola og Randaberg har behandlet dette politisk og vil slutte seg til. Var tilstede på ONS med asatte og egen paviljong. Mer enn 50 politikere og administrative ledere deltok på omvisning. Mer enn 2500 besøkende var innom standen. Innen Space and Energy er nå den første samarbeidsavtalen og den første kontakten om samarbeid om utvikling av teknologiløsninger fra romfart til energi. Delefasjonsreiser: OTC (153 deltakere), til Kina i samarbeid med BRB (105 deltakere, av disse var 43 fra vår region), til Rio de Janeiro for å utvikle relasjonene mellom de to regionene og til Houston for å styrke relasjonene til byens myndigheter. Arrangertee seminar i Stavanger hvor guvernæren i Murmansk deltok. Samarbeidsavtale mellom RFK og Murmansk fylke undertegnet. Bevilget, sammen med Avinor og Kongeparken, penger for utvikling av reiselivspakker. Har spilt inn 2 nye filmer om regionen. Den ene er rettet mot næringslivet, mens den andre er rettet mot arbeidstakere. Utarbeidett ny brosjyre om Greater Stavanger. Nyskaping Påvirkning Int Int Livskvalite t Marked/ info Marked/inf o 11

12 Vår region målt opp mot andre storbyregioner i Norge I regi av Kommunaldepartementets Storbyprosjekt ble storbyregionene i 2009 kartlagt mht. hvilken rolle de har tatt i innovasjonsarbeidet. Kartleggingen ble gjennomført av et eksternt konsulentfirma som en spørre- og intervjuundersøkelse blant 416 respondenter i storbyene og i deres nabokommuner. Respondentene representerte næringslivet, politisk og administrativ ledelse, ledere ved FoUvirksomheter og ledere i Innovasjon Norge. I rapporten framkommer bl.a. dette: Storbykommunene eksperimenterer med ulike måter å organisere arbeidet med næringsutvikling og innovasjon. Stadig flere velger å følge Stavangers eksempel, hvor i alt 16 kommuner og fylkeskommunen deltar i et næringsutviklingsselskap. I Oslo har man i samarbeid med Akershus fylkeskommune valgt å etablere det interkommunale selskapet Oslo Teknopol, med ansvar for næringsutvikling og profilering. Bergen har nylig etablert et selskap kalt Business Region Bergen i samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen. I Tromsø har man utviklet en strategisk næringsplan i samarbeid med åtte kommuner. I Trondheim er det et nært samarbeid mellom byen og Trøndelagsfylkene. Sluttelig samarbeider Kristiansand nært med nabokommunene gjennom knutepunkt Sørlandet. Kartleggingen viser at Stavanger-regionen rangeres som den beste storbyregionen på innovasjonsområdet, uansett hvilken påstand som testes: Gjennomgående så skårer Stavanger høyere på de ulike påstandene, det kan virke som om respondentene er mer tilfreds med storbykommunenes innsats enn i de øvrige byene. Regionen oppfattes å være helt i front hva angår innovasjon og samarbeid med omlandet. Det framheves at kommunen er meget konkret i sitt arbeid med innovasjonsaktiviteter. Stavanger er også den regionen som skårer best på det internasjonale arbeidet. Vektlegging av kultur og omdømmebygging er også områder hvor Stavanger har gjort et betydelig og godt arbeid. Under er det laget et forenklet sammendrag av resultatene. I tillegg er det verd å merke seg at bortsett fra at vår region rangeres høyest, er det i de fleste tilfellene også et betydelig sprang ned til den nest høyest rangerte regionen. 12

13 Rangering av regionene, best = 1 Påstand: Storbykommunene er initiativtaker til innovasjonsaktiviteter Storbykommunene er pådriver for nærings- og innovasjonsarbeid Oslo-regionen Bergens-regionen Stavangerregionen Trondheimsregionen Kristiansandsregionen Tromsø-regionen Storbykommunene har gode strategiske planer Storbykommunene markedsfører seg som attraktivt lokaliseringssted Storbykommunene spiller en viktig rolle som vertskap for internasjonale kontakter Storbykommunene har tatt rollen som medspiller og partner Storbykommunenes rolle som motor for samarbeid med nabokommunene er mer akseptert nå enn for få år siden Et næringsselskap er en god arena for innovasjonssamarbeid mellom kommunene i regionen Det er et godt samarbeidsklima mellom næringslivet og storbykommunene Det er en god idé å organisere innovasjonsrettet aktivitet i kommunen i nærings- og utviklingsselskap Næringsselskap har større betydning for innovasjon enn en kommunal avdeling

14 Samarbeidspartnere om Greater Stavanger: Som stortingsrepresentant opplever jeg at andre fylker ser på Greater Stavanger som en suksess de ønsker å kopiere. Ikke minst fordi andre regioner opplever at de mangler tilsvarende ressurser for å koordinere og utrede arbeidet opp mot sentrale myndigheter. Fra Stortingsbenken har jeg gjennom 10 år opplevd at arbeidet til Greater Stavanger (tidligere ARNE-prosjektet) har vært avgjørende for oss når vi skal jobbe tverrpolitisk for våre interesser. Eksempler på dette er arbeidet med NATO/Madlaleiren, Universitetet, Kulturby 2008, Statoil/petroleumspolitikken, Heimevernet og Sivilforsvaret, Måltidets Hus samt utviklingsmulighetene for Stavanger Lufthavn, Sola, osv. Det vil være nokså snevert hvis kommuner i regionen mener at dette ikke er saker som også er viktige for dem. Ingen kommuner alene, og heller ikke fylkeskommunen, kunne ha koordinert dette arbeidet på tilsvarende måte, eller lagt tilsvarende kompetanse ned i arbeidet med å lage solid dokumentasjon til bruk for oss i arbeidet for regionens interesser. Bent Høie, Stortingsrepresentant for Høyre, Rogaland Det regionale samarbeidet gjennom Greater Stavanger har vært av stor viktighet for å styrke regionen som attraktivt område for framgangsrik næringsvirksomhet. Med en fragmentert kommunestruktur som dekker ett felles marked for bosetting og næringsvirksomhet, var det en milepæl, også i nasjonal sammenheng, at det var mulig å etablere en felles strategisk næringsplan for regionen Terje Vareberg, tidl. Konsernsjef Sparebank1 SR-Bank, Rogaland Greater Stavanger gjør en viktig jobb for næringslivet spesielt og for regionen generelt. Stiftelsen er et svært godt eksempel på regionalt samarbeid og utmerker seg med en offensiv og praktisk tilnærming til næringsutvikling, som jeg tror savner sidestykke i norsk sammenheng. Ikke minst for de de små og mellomstore bedriftene gjør Greater Stavanger en viktig jobb med å tilrettelegge for internasjonalisering, bl.a. i form av delegasjonsreiser og andre møteplasser. Stig Horsberg Eriksen, Direktør & Maritim, SR-Bank, Rogaland Vi har deltatt på flere reiser i regi Greater Stavanger, og er imponert over måten reisene blir organisert på. Alle møter og kontakter er planlagt i forkant. Det er en god blanding av buisness og sosialt. Vi har fått knyttet mange nyttige kontakter på disse reisene som har vært svært nyttig for bedriften vår. Magne Orstad, Adm.direktør Orstad Malm as, Klepp Vi er derfor både som forening og som enkeltmedlemmer/bedrifter stor forbruker av Greater Stavanger sine tjenester. Vi får tilgang til analyser, utredningsarbeid og utredninger som også danner 14

15 grunnlag for bedriftenes egne strategier og disposisjoner. Mye av informasjonen som bransjen selv fremskaffer kan være konkurransesensitiv eller preget av det tyngre aktørenes syn. Vi oppfatter derfor GS som regionalt promoterende men likevel mer nøytral i sin omgang med fakta. Inge Oliversen, Styreleder, Logistikkforeningen, Rogaland For Risavika Havn og næringslivet i Risavika har Greater Stavanger s engasjement i særdeleshet rundt problemstillingen infrastruktur vært og er av stor viktighet for havna og næringslivet. Greater Stavanger er en god medspiller og initiativtaker til innspill og konkretisering av prosjekter til fordel for området. I tillegg er det nyttig at Greater Stavanger engasjerer seg i regionens havnestruktur i et strategisk perspektiv. Risavika Havn og området rundt ser det som en stor styrke at Greater Stavanger fortsetter sitt engasjement innen ovennevnte. John M. Lunde, Adm.direktør, Risavika Havn AS, Sola Greater Stavanger har tatt med seg aktører fra inn og utland til våre oppdretts- og produksjonsanlegg i Ryfylke. Samtidig har de markedsført oss som en del av næringslivet i vår region på sine møter og utstillinger både hjemme og ute. Dette har gitt oss svært verdifulle kontakter og helt konkret økt etterspørselen etter våre produkter. Magnus Skretting, Adm.direktør i Norwegian White Halibut AS, Hjelmeland Greater Stavanger har helt klart en rolle å spille og det ville merkes om Greater Stavanger forsvant. Evnen Greater Stavanger har til å mobilisere på tvers av poltikk og industri er unikt og en viktig driver for regionens posisjon som ledende energi-klynge. Om organisasjonen forsvant, er det ingen åpenbar aktør som kunne evne å bringe industri og politiske miljøer sammen for denne klyngen for å diskutere strategiske utfordringer. Bernt Arne Breistein, Executive Director, Ernst & Young, Rogaland Min vurdering er at Greater Stavanger er et viktig instrument for næringslivet i regionen. Forutsetningen for å lykkes er fortsatt full oppbakking fra toppledelse i de berørte kommuner. Kjell Olav Hauge, Ullanhaug Invest AS, Time Jeg mener Greater Stavanger er meget viktig for det jeg er involvert i i IPARK sammenheng: 15

16 Greater Stavanger kobler oss opp i viktige nettverk, dere spiller på oss der det er naturlig og vi får en vinn / vinn situasjon, dere snakker fint om oss og våre initiativer, dere støtter opp om og forstår den rollen Ipark kan spille i totaliteten og dere løfter en del initiativer inn på den næringspolitiske arenaen og gjør oss dermed synlig Greater Stavanger støtter/ driver tidligfase prosjekter (som for eksempel Space & Energy ) både aktivitetsmessig og økonomisk på en utmerket måte! Uten Greater Stavanger sin innsats hadde Houston arrangementet ikke vært mulig på det nåværende tidspunkt Vi vil merke det hvis dere forsvant, vi ville mistet en meget god alliert som vi samarbeider meget godt med! Martin Sigmundstad, Senior Forretningsutvikler og Prosjektleder integrerte operasjoner, ipark AS, Rogaland Regionalplan for energi og klima i Rogaland gir ballen videre til kommunene for å utarbeide interkommunale energi- og varmeplaner for optimal utnyttelse av lokale energiressurser og energikilder. Når det ble bestemt å utføre kommunale planer i et fellesskap, er det nødvendig å organisere dette. Greater Stavanger har i dag andre felles oppgaver og bør stå for dette, hvem ellers? Greater Stavanger spiller en rolle i forhold til å være en nøytral aktør som gjør det lettere å få til et samarbeid mellom kommunene, og som har andre kontaktflater inkl myndigheter/presse/politisk. Organisasjonen kunne muligens vært enda tettere på, vært mer proaktive og bidratt til raskere fremdrift. Ville det merkes om Greater Stavanger forsvant? Svaret på det er: ville denne prosessen kommet i gang uten Greater Stavanger? Arne Rannestad, Adm.dir., Lyse Neo AS, Rogaland Jeg tror det er viktig at vi har en organisasjon som fokuserer nettopp på de områdene som dere arbeider med. Jeg tror det er viktig at vi har en organisasjon som fronter regionen som helhet. Det tror jeg både små og store bedrifter vil tjene på så vel i oppgangstider som i nedgangstider. Bodil Broch-Austvoll, Rådgiver, NAV Auris, Rogaland Jeg opplever at Greater Stavanger spiller en viktig rolle i å gjøre regionen kjent. Innen oljebransjen er Stavanger et navn som er kjent av de fleste over hele verden. Dette har Greater Stavanger bidratt sterkt til. Greater Stavanger hjelper også næringslivet til å bli kjent med nye spennende geografiske satsingsområder. For mitt firma, som er en liten aktør i bransjen, er dette veldig nyttig. Vi måtte ellers brukt store ressurser på å gå opp spor som allerede er gått opp av andre. 16

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND. Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy. Hashtag for dette arrangementet: #fmro

TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND. Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy. Hashtag for dette arrangementet: #fmro Nett: telenor Konferansekode: 9vpthy Hashtag for dette arrangementet: #fmro TILRÅDING TIL NY KOMMUNESTRUKTUR I ROGALAND Fylkesmannen i Rogaland, 27. august 2016 Tilrådinga blir lagt ut på fylkesmannen.no/rogaland

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Her finner du oss Innbyggere Greater Oslo: 1 097 000 Greater Bergen: 353 000

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR

H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR H a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 1 6-2 0 1 9 SKAPE GIR KOMPETANSE OG VEILEDNING FOR DEG SOM VIL STARTE EGEN BEDRIFT I ROGALAND SKAPE ER ET PARTNERSKAP MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, KOMMUNENE I ROGALAND

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Utfordringer i kommunene nå og fremover

Utfordringer i kommunene nå og fremover Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer i kommunene nå og fremover Statssekretær Paul Chaffey Stavanger, 7. des 2017 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning Urolig verden Teknologi Kommunesektorens

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Framtidens Rogaland fra fire til en region?

Framtidens Rogaland fra fire til en region? Framtidens Rogaland fra fire til en region? Regionenes konkurransekraft og effekter av Rogfast, Ryfast og dobbeltsporet sørover Befolkning og arbeidsmarked INNBYGGERE Region 2012 2040 Sum området Sysselsa7e

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.06.10 Kl. 09:00-12:00. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr.

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.06.10 Kl. 09:00-12:00. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.06.10 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark 04.05.2010 1 av 2 Innkalt av

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Ryfast og så vidare. Ryfast men hvor skal vi? Jan Soppeland Adm.dir Greater Stavanger

Ryfast og så vidare. Ryfast men hvor skal vi? Jan Soppeland Adm.dir Greater Stavanger Ryfast og så vidare Ryfast men hvor skal vi? Jan Soppeland Adm.dir Greater Stavanger Hvor er vi sånn globalt sett? Viktigste næringer i Storregionen (sysselsatte i parantes) Regionintegreringen i tall

Detaljer

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 11.02.2016 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Forslag til Formannskapet 16.02.10 sak 28/10 vedlegg H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Sist revidert: 5. februar 2010 1 Innledning Mange personer sitter på gode kommersielle ideer som de aldri

Detaljer

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015

Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 Er Bryne attraktiv? Bryne 13. november 2015 A1rak2vitets - modellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 25.11.15 2 A1rak2vitets - modellen: Strukturelle forhold Forstå drivkreaer og dynamikken

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås

Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås Er vi organisert på best mulig måter for verdens beste næringsliv? Ragnar Tveterås Stavanger kommune, 3. februar 2015 Sentrale spørsmål Hvor befinner Stavanger regionen seg når det gjelder inntekt (=lønnskostnader)

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 Saksframlegg NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til beskrivelsen av regionens

Detaljer

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 Saksframlegg Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune Store lille Trondheim i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Vedtatt av Trondheim bystyre 28.01.2010 Arkivsak 09/40014 STORE LILLE TRONDHEIM I VERDEN 1 INTERNASJONAL STRATEGI FOR TRONDHEIM

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Generasjonsanalyse, metode

Generasjonsanalyse, metode Generasjonsanalyse, metode Ut fra de nasjonale ungdata- undersøkelsene som NOVA gjennomfører nasjonalt har jeg laget en analyse om hvordan ungdom i Rogaland forteller at de har det. 14.310 ungdomsskoleelever

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer