Formannskapet sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra"

Transkript

1 Formannskapet sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger

2 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten slik forutsatt i partnerskapsavtalene, og med en gjennomføring slik vedtatt av styret. IRIS, som gjennomførte evalueringen, omtaler resultatet av prosjektet slik: Denne evalueringen blir dermed på mange måter en brukerevaluering, og har i motsetning til en resultatevaluering noe mindre systematisk fokus på håndfaste resultater av virksomheten. Da fylkesutvalget d.å. behandlet evalueringsrapporten om Greater Stavanger, ble det etterspurt en resultatrapport i tillegg til det som framkommer i evalueringen som IRIS har gjennomført. Også fra kommunenes næringsansvarlige har det blitt framsatt ønske om en systematisert gjennomgang av oppnådde resultater. Det foreliggende dokument utgjør direktørens imøtekommelse av dette ønsket. Vi vil bemerke at resultater i denne sammenhengen vanskelig kan måles i form av antall nyetablerte bedrifter eller antall nye arbeidsplasser som har kommet som følge av Greater Stavangers aktiviteter. Delvis skyldes dette at det ikke er etablert et resultatmålingssystem som løpende fanger opp slike forhold. En langt viktigere forklaring er at det er vanskelig å tilskrive næringslivets målbare fram- eller tilbakegang innsatsen fra enkeltkommuner, kommunenes næringsutviklingsorganisasjoner, eller det fylkeskommunale og statlige virkemiddelapparatet, til tross for at en velfungerende offentlig sektor er en viktig forutsetning for næringslivets suksess. Dette står ikke i motstrid til at vi i kommende partnerskapsperiode vil legge til rette for en mer systematisk resultatmåling gjennom hele perioden, bl.a. gjennom etablering av suksesskriterier. Med begrenset tid til rådighet, har det denne gang ikke vært mulig å gjennomføre egne, nye resultatmålinger. Det har heller vært et spørsmål om å bearbeide og tilrettelegge materiale som allerede foreligger. Dette dokumentet inneholder fem hovedelementer: 1. En statistisk sammenstilling som viser hvordan arbeidsplasser og befolkning flyter på tvers av regionens kommunegrenser 2. Rapportering om gjennomførte hovedaktiviteter i selskapets første tre driftsår 3. Vår region målt i forhold til andre norske storbyregioner 4. Utsagn fra sentrale næringslivsaktører om deres erfaringer med Greater Stavanger 5. Et appendiks med en oversikt over alle aktiviteter fordelt på kalenderår Vennlig hilsen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger 2

3 Den økonomiske regionen Kommunene som er tilsluttet Greater Stavanger utgjør den funksjonelle storbyregionen slik SSB har definert dette; jf Storbymeldingen. Stavanger-regionen er med andre ord en felles bolig-, arbeids- og serviceregion, der arbeidskraft, befolkning, varer og tjenester flyter fritt mellom de forskjellige kommunene i regionen. Mens de sentrale kommunene Sola, Sandnes og Stavanger utgjør en kjerne i maskineriet, målt i antall bedrifter, er de omliggende kommunene like viktige, målt i arbeidskraft. I Rogaland har mer enn arbeidstakere sin arbeidsplass i en annen kommune enn bostedskommunen. Sysselsatte som bor i kommunen Arbeidsplasser Kommune i kommunen Utpendling Innpendling Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Totalt Den frie flyten av arbeidskraft på tvers av kommunegrensene kan godt illustreres slik det er gjort i tabellen under. Det Sandnes-baserte selskapet Weatherford har bare om lag en fjerdedel av sine ansatte i Rogaland i Sandnes kommune, mens de resterende tre fjerdedelene fordeler seg over 17 andre kommuner. ConocoPhillips, som holder til i Sola kommune, har ca 12% av sine ansatte i bosatt i den kommunen. Resten fordeler seg over hele 24 andre kommuner. Halliburton, med base på Sola, har ca 13% av sine ansatte i bosatt i den kommunen, mens hele 44% bor i Stavanger. 3

4 Weatherford ConocoPhillips Halliburton BJERKREIM BOKN EIGERSUND FINNØY FORSAND GJESDAL HAUGESUND HJELMELAND HÅ KARMØY KLEPP KVITSØY LUND RANDABERG RENNESØY SAUDA SANDNES SIRDAL SOKNDAL SOLA STAVANGER STRAND SULDAL TIME TYSVÆR UTSIRA VINDAFJORD Rogaland totalt Det norske skattesystemet, hvor bedriftsbeskatningen tilfaller staten og store deler av personbeskatningen tilfaller kommunene, gjør bedriftenes lokasjon mindre viktig for kommunenes inntekter. Det som likevel er viktig, er å være en del av en region i vekst. Det er tre suksesskriterier for å være en vekstregion. For det første fordrer det en god infrastruktur. Varer, tjenester og arbeidskraft må kunne flyte mellom de ulike delene i regionen på en effektiv måte. For det andre kreves det produksjonsfaktorer som arealer, arbeidskraft, strøm og mer. Her til lands er det i stor grad kommunene og deres befolkning som selv som regulerer og bidrar til at disse faktorene er tilgjengelige. Til slutt er det en rolle som må ivaretas, nemlig playmakerrollen. Mens kommunene vil tendere mot å se på de administrative grensene på kartet, vil næringslivet se på det med andre øyne. De vil se den økonomiske regionen, med dens infrastruktur, produksjonsfaktorer og muligheter. Kommunene i regionen må forholde seg til dette. Greater Stavanger er kommunenes felles svar på en delt utfordring: Å ha kompetanse samlet i en organisasjon som jobber for å hjelpe bedriftene i regionen med å fjerne flaskehalser og samtidig hjelper kommunene til å fremstå enhetlig som en attraktiv økonomisk region. I 4

5 vår tid stanser heller ikke arbeidet ved regionens grenser. Å formidle regionens attraktivitet ut i verden er svært viktig drahjelp for bedrifter, institusjoner og industrier som er avhengige av å være eller bli en det av den globale økonomien. Derfor legger Greater Stavanger stor vekt på sin rolle både som vert hjemme og døråpner for regionale aktører ute. Greater Stavangers rolle er nærmere definert i Strategisk Næringsplan og organisasjonens handlingsplan, hvor man spisser aktivitetene inn mot satsingsområder som er forutsetninger for at den regionale økonomien skal fortsette å vokse på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Når organisasjonen skal måles på resultater, er dette bakgrunnen det må måles i forhold til Greater Stavanger sin innsats Greater Stavanger har i årene fokusert sin virksomhet innen disse områdene: Mat, energi, offentlig sektor, innovasjon, kompetanse, påvirkning og markedsføring og informasjon. Innenfor disse områdene har vi jobbet i prosjekter. Organisasjonen er ikke tillagt driftsoppgaver, men skal gjennom prosjektene jobbe målrettet med hvert enkelt område i Strategisk Næringsplan. Måloppnåelse i prosjektene kan altså forstås som resultatoppnåelse. En annen viktig ting å måle, er organisasjonens metoder. Det mest åpenbare eksemplet er delegasjonsreisen. Den er ikke nødvendigvis knyttet til ett prosjekt, men fungerer som kontaktskaper både inn og ut. Delegasjonsreiser Delegasjonsreisen som metode er i seg selv veldig viktig. Den gir partnerkommunene, bedrifter og andre en organisert mulighet til å drive internasjonalisering. I årene ble følgende reiser arrangert: Tidspunkt Reisemål Antall deltakere SUM januar Houston mai OTC Houston november Kina 21 Aberdeen 6 SUM januar Houston mars Brussel mai OTC Houston september OE Aberdeen sept. St. Petersburg oktober Calgary 10 SUM jan.-4. feb. Santiago, Rio, Houston april-6. mai OTC Houston mai Shanghai-Ningbo-Busan (med BRB) 100 (42 fra regionen) juni Edinburgh sept. Rio de Janeiro okt Shanghai, Kuala Lumpur, Perth 6 SUM

6 I 2011 har det blitt gjennomført to reiser. En til Lyon, med 8 deltakere, i samarbeid med bl.a. Måltidets hus og Rogaland Fylkeskommune. Og en til Houston med 35 deltakere, hvor en bl.a. besøkte NASA i rammen av Space & Energy-prosjektet. Videre er det planlagt delegasjonsreiser til Aberdeen (OE), Kina og Doha. Til årets reise til OTC (verdens største s oljemesse) er det for eksempel påmeldt merr enn 150 delegater. Disse representerer mer enn 60 lokale bedrifter fra bla Klepp, Sandnes, Sola, Stavanger og Time, både store og små. Den store oppslutningen viser hvor viktig de små og mellomstore bedriftene anser disse reisene for å være. Disse bedriftene er viktige for energiklyngen i regionen. Som et eks på hvor sammensatt dette bildet er, kan vi nevne bedriften Malthus somm har hovedkontor på Forus og fabrikk på Figgjo. Representanten som deltar på delegasjonsreiser til OTCC i år er imidlertid stasjonert i Canada. Tilbakemeldingene fra deltakernee på disse reisene er veldig positive. Nedenfor er noen eksempler på dette. Terningkastet er samlet vurdering av deltakernes oppnåelse av målsetningen m ved å delta på reisen. I tillegg er det noen eksempler påå skriftlige tilbakemeldinger. OTC (oljemesse i Houston) 2010 Veldig nyttig å være en del av Stavangerdelegasjonen, her får man en del d gratis relasjonsbygging Greaterr Stavanger var et positivtt første bekjentskap: Helproft! Arrangement og oppfølging fra dere som arrangør var veldig bra. OTC (oljemesse i Houston) 2009 Meget fornøyd med Greater Stavanger sin stand. Veldig bra. Fikk mye mer ut av relasjonsbygging med andre fra regionen enn jeg hadde forventet. Veldig veldig lærerikt for en førstereisende! Kina 2010 Svært god arrangert. Positivt innstilte deltakere. Reisen var interessant, treffe nyee kontakter/personer, Kina som land. Veldig bra og nyttig. Flott organisert og hyggelig reisefølge 6

7 Vertskapskontoret Vertskapskontoret er et samarbeid mellom Greater Stavanger, Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune og SR-Bank. Kontoret administreres av Greater Stavanger og har som oppgave å planlegger og være vert for besøk av delegasjonen fra utenlandske bedrifter og myndigheter på vegne av regionen. Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten ved kontoret: Antall besøksprogram Antall besøkende Pilot 2. halvår Hele kv Sum De besøkende fordeler seg slik, dersom man fordeler etter hvilket land de kommer fra: Norge Australia New Zealand Japan Kina Thailand Brasil USA EU land Russland Ressurspanel for infrastruktur Greater Stavanger har siden 2005 ivaretatt jevnlig oppdatering av Iris rapporten som artikulerte visjonen om Stavanger-regionen som logistikk knutepunkt. Visjonen er at regionen skal tilby næringstransporten best mulige forhold. Måten vi har jobbet med dette er ved å opprette et ressurspanel for infrastruktur. Her blir oppdateringer av rapporten presentert og avstemt. Næringstransportinteressene får møte fylket og vegvesenet som presenterer sine prosjekter. Ressurspanelet møtes ca 1-2 ganger per år og diskuterer aktuelle saker sett i et næringstransportperspektiv. De store sakene har vært: Rogfast ferjefri kyststamveg Risavika havn og hvordan få mer trafikk fra veg til sjø Jerbaneterminalen på Ganddal og hvordan vi kan få mer gods fra vei til bane Transportakse vest hvor planforslaget nå er ute på høring Transportaksen sørover mot Agder Ryfast 7

8 Annet Foruten dette, er Greater Stavanger, som det bl.a. framgår av appendikset engasjert i en rekke andre aktiviteter. Greater Stavanger har deltatt i eller ledet utredninger eller planleggingsarbeid innen for disse prosjektene: Kulinariske Stavanger (inkl Bocuse d or Europa), Økoløft, storbyprosjektet Miljø og, Smartkommune, felles nettbasert næringsareal-portal for regionen, verdiskapingspotensialet fra et ferjefri kyststamvei, mulighetsstudie for kompetansesenter i Landbruket, varme- og energiplaner for regionen, verdiskapingspotensialet fra nisje-produksjon i landbruket, venture-fond for måltidsnæringen, perspektivanalyse for klyngen, arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier for Stavanger-regionen og utarbeidelse om behov for førskolelærere, helsepersonell og teknisk personell i regionen. Greater Stavanger er sekretariat for Stavangerregionens Europakontor og er også involvert i EUprosjekter bla innen fornybar energi. Greater Stavanger har et nært og godt samarbeid med institutt for småfeforskning på Høyland. Organisasjonen tok initiativ til og koordinerer arbeidet med Konjunkturbarometeret. Den leder et prosjekt for utvikling av nye flyruter til og fra Regionen i samråd med næringslivet. I tillegg er Greater Stavanger partner i NCE Culinology og forvalter Stavanger kommune sitt medlemskap i Delicé-nettverket og er andelseier i Kulinarisk Institutt (redningsaksjon etter GIkonkursen). Greater Stavanger har drevet et markedsføring- og kommunikasjonsarbeid for å være med på å bygge regionens omdømme. Dette er bla gjort ved å lage markedsføringsbilag for regionen i Dagens Næringsliv. Dessuten har organisasjonen produsert brosjyrer, presentasjoner og filmer som bedrifter i regionen bruker i sin egen markedsføring. Til slutt kan det nevnes at organisasjonen har kommet med høringsuttalelser og innspill til en lang rekke regionale, fylkeskommunale og nasjonale planer og prosesser om alt fra akvakultur, biogass, landbruk generelt, næringsarealer, infrastruktur, forsvarets lokalisering i regionen, jordlov, Havenergi-lov og ordning med grønne sertifikater. Greater Stavanger er arrangør av en rekke arrangementer, som for eksempel Årskonferansen, Rådsmøter, Næringsforum, samlinger for Oljeselskapene, samlinger for Oljeserviceselskapene og Webforum. Alt for å få kommuner, selskaper og enkeltindivider til å snakke sammen. På denne måten bidrar organisasjonen til det som etter hvert er blitt et varemerke og en konkurransefordel for regionen, nemlig evnen til samarbeid. I løpet av et år har organisasjonen en rekke aktiviteter. Det kan feks være delegasjonsreiser, møter eller planarbeid. Nedenfor er et lite utvalg (for fullstendig liste, se appendiks) av aktiviteter og deres knytting til forskjellige kommuner. 8

9 Aktivitet 2008 Område Finnøy Forsand Gjesdal Hjelmeland Klepp Kvitsøy Randaberg Rennesøy Sandnes Sirdal Sola Stavanger Strand Suldal Time RFK Organiserte rundturer på ONS for bla ordfører og ledere fra kommunene. Ble partner i EU Interreg prosjektet Power Cluster som skal fremme nærings- og klyngeutvikling innen offshore vindkraft Gjennomførte forberedende møter i storbysamarbeidet innen og Miljø. Satt i gangg et regionalt arbeid med tanke på å styrke Institutt for småfe på Høyland i Sandnes. Videreføring av arbeid med handlingsplan for kulturnæringen i regionen. Bygger på Strategisk Næringsplan. Skal angi mål og prioritere tiltak for planperioden. Smartkommuneprosjektet er videreført slik forutsatt. Forslag til felles rutiner og maler for plan- og byggesaksbehandling. Forslagene ble godt mottatt og blir innført i 16 kommuner. Delegasjonsreiser: OTC (147 deltagere) og til Houston (15 deltakere. Målet var å styrke kontaken mellom organisasjoner og kunnskapsinstitusjonene i denne regionen og Greater Houston). Markedsførte regionen på matmessen Sirha i Lyon. Dette for å bevare de gode relasjonene regionenee i mellom og markedsføre matklyngen for andre internasjonale miljøer. Arbeid for å få vestnorsk arena for å fremme næringsaktivitet rundt havvindkraft. Gjennomført en kartleggingg av næringsarealene i regionen. Etablering av Ruteutviklingsforum. Skal utarbeide et strategi- og premissdokument for regionens arbeid med ruteutvikling. Kunnskap Livskvalite t Offentlig sektor Int Mat Offentlig Infrastrukt urr 9

10 Aktivitet 2009 Område Finnøy Forsand Gjesdal Hjelmeland Klepp Kvitsøy Randaberg Rennesøy Sandnes Sirdal Sola Stavanger Strand Suldal Time RFK Delegasjonsreiser: OTC(129 deltakere) og til Houston (15 deltakere. Målet var å styrke kontaken mellom organisasjoner og kunnskapsinstitusjonene i denne regionen og Greater Houston). Turismeprosjektet, hvor en kjørte salgskampanjer på turistflyseter i byer som har direkteruter til Stavanger, har gitt resultater. Statistikken viser klar sammenheng mellom kampanje og belegg. Markedsførte regionen på matmessen Sirha i Lyon. Dette for å bevare de gode relasjonene regionene i mellom og markedsføre matklyngen for andre internasjonale miljøer. Arbeid for å få vestnorsk arena for å fremme næringsaktivitet rundt havvindkraft. Lansering av Kultur- og næringsplan for regionen. Innenholder strategier og tiltak og også resultatmål. Tilbudte kommunene å utrede tiltak som går på tverss av kommunegrensene. Gjennomført en kartlegging av næringsarealene i regionen. Etablering av Ruteutviklingsforum. Skal utarbeide et strategi- og premissdokument for regionens arbeid med ruteutvikling. Deltok som hovedpartner i EU-prosjektet "Innovative Foresight Planning for Business Development". Målet er erfaringsutveksling for å kunne planlegge bedre. Int Marked/inf o Mat Offentlig Offentlig Infrastrukt ur Nyskaping 10

11 Aktivitet 2010 Område Finnøy Forsand Gjesdal Hjelmeland Klepp Kvitsøy Randaberg Rennesøy Sandnes Sirdal Sola Stavanger Strand Suldal Time RFK Deltok i den lokale koordineringsgruppen for Arena NOW (Norwegian Offshore Wind). Gjennomførte 2 landdager (Kina, Brasil). Int Gjennomførte en mulighetsstudie om potensial for framtidig næringsutvikling basert på bioteknologi. Kom med innspill til Petroleumsmeldingen. Arbeidet med å sikre forankringen til et regionalt samarbeidsprosjekt hvor en skal utarbeide planer for bruk av stasjonær energi for nye og eksisterende områder i regionen. Kommunene Stavanger, Sola og Randaberg har behandlet dette politisk og vil slutte seg til. Var tilstede på ONS med asatte og egen paviljong. Mer enn 50 politikere og administrative ledere deltok på omvisning. Mer enn 2500 besøkende var innom standen. Innen Space and Energy er nå den første samarbeidsavtalen og den første kontakten om samarbeid om utvikling av teknologiløsninger fra romfart til energi. Delefasjonsreiser: OTC (153 deltakere), til Kina i samarbeid med BRB (105 deltakere, av disse var 43 fra vår region), til Rio de Janeiro for å utvikle relasjonene mellom de to regionene og til Houston for å styrke relasjonene til byens myndigheter. Arrangertee seminar i Stavanger hvor guvernæren i Murmansk deltok. Samarbeidsavtale mellom RFK og Murmansk fylke undertegnet. Bevilget, sammen med Avinor og Kongeparken, penger for utvikling av reiselivspakker. Har spilt inn 2 nye filmer om regionen. Den ene er rettet mot næringslivet, mens den andre er rettet mot arbeidstakere. Utarbeidett ny brosjyre om Greater Stavanger. Nyskaping Påvirkning Int Int Livskvalite t Marked/ info Marked/inf o 11

12 Vår region målt opp mot andre storbyregioner i Norge I regi av Kommunaldepartementets Storbyprosjekt ble storbyregionene i 2009 kartlagt mht. hvilken rolle de har tatt i innovasjonsarbeidet. Kartleggingen ble gjennomført av et eksternt konsulentfirma som en spørre- og intervjuundersøkelse blant 416 respondenter i storbyene og i deres nabokommuner. Respondentene representerte næringslivet, politisk og administrativ ledelse, ledere ved FoUvirksomheter og ledere i Innovasjon Norge. I rapporten framkommer bl.a. dette: Storbykommunene eksperimenterer med ulike måter å organisere arbeidet med næringsutvikling og innovasjon. Stadig flere velger å følge Stavangers eksempel, hvor i alt 16 kommuner og fylkeskommunen deltar i et næringsutviklingsselskap. I Oslo har man i samarbeid med Akershus fylkeskommune valgt å etablere det interkommunale selskapet Oslo Teknopol, med ansvar for næringsutvikling og profilering. Bergen har nylig etablert et selskap kalt Business Region Bergen i samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen. I Tromsø har man utviklet en strategisk næringsplan i samarbeid med åtte kommuner. I Trondheim er det et nært samarbeid mellom byen og Trøndelagsfylkene. Sluttelig samarbeider Kristiansand nært med nabokommunene gjennom knutepunkt Sørlandet. Kartleggingen viser at Stavanger-regionen rangeres som den beste storbyregionen på innovasjonsområdet, uansett hvilken påstand som testes: Gjennomgående så skårer Stavanger høyere på de ulike påstandene, det kan virke som om respondentene er mer tilfreds med storbykommunenes innsats enn i de øvrige byene. Regionen oppfattes å være helt i front hva angår innovasjon og samarbeid med omlandet. Det framheves at kommunen er meget konkret i sitt arbeid med innovasjonsaktiviteter. Stavanger er også den regionen som skårer best på det internasjonale arbeidet. Vektlegging av kultur og omdømmebygging er også områder hvor Stavanger har gjort et betydelig og godt arbeid. Under er det laget et forenklet sammendrag av resultatene. I tillegg er det verd å merke seg at bortsett fra at vår region rangeres høyest, er det i de fleste tilfellene også et betydelig sprang ned til den nest høyest rangerte regionen. 12

13 Rangering av regionene, best = 1 Påstand: Storbykommunene er initiativtaker til innovasjonsaktiviteter Storbykommunene er pådriver for nærings- og innovasjonsarbeid Oslo-regionen Bergens-regionen Stavangerregionen Trondheimsregionen Kristiansandsregionen Tromsø-regionen Storbykommunene har gode strategiske planer Storbykommunene markedsfører seg som attraktivt lokaliseringssted Storbykommunene spiller en viktig rolle som vertskap for internasjonale kontakter Storbykommunene har tatt rollen som medspiller og partner Storbykommunenes rolle som motor for samarbeid med nabokommunene er mer akseptert nå enn for få år siden Et næringsselskap er en god arena for innovasjonssamarbeid mellom kommunene i regionen Det er et godt samarbeidsklima mellom næringslivet og storbykommunene Det er en god idé å organisere innovasjonsrettet aktivitet i kommunen i nærings- og utviklingsselskap Næringsselskap har større betydning for innovasjon enn en kommunal avdeling

14 Samarbeidspartnere om Greater Stavanger: Som stortingsrepresentant opplever jeg at andre fylker ser på Greater Stavanger som en suksess de ønsker å kopiere. Ikke minst fordi andre regioner opplever at de mangler tilsvarende ressurser for å koordinere og utrede arbeidet opp mot sentrale myndigheter. Fra Stortingsbenken har jeg gjennom 10 år opplevd at arbeidet til Greater Stavanger (tidligere ARNE-prosjektet) har vært avgjørende for oss når vi skal jobbe tverrpolitisk for våre interesser. Eksempler på dette er arbeidet med NATO/Madlaleiren, Universitetet, Kulturby 2008, Statoil/petroleumspolitikken, Heimevernet og Sivilforsvaret, Måltidets Hus samt utviklingsmulighetene for Stavanger Lufthavn, Sola, osv. Det vil være nokså snevert hvis kommuner i regionen mener at dette ikke er saker som også er viktige for dem. Ingen kommuner alene, og heller ikke fylkeskommunen, kunne ha koordinert dette arbeidet på tilsvarende måte, eller lagt tilsvarende kompetanse ned i arbeidet med å lage solid dokumentasjon til bruk for oss i arbeidet for regionens interesser. Bent Høie, Stortingsrepresentant for Høyre, Rogaland Det regionale samarbeidet gjennom Greater Stavanger har vært av stor viktighet for å styrke regionen som attraktivt område for framgangsrik næringsvirksomhet. Med en fragmentert kommunestruktur som dekker ett felles marked for bosetting og næringsvirksomhet, var det en milepæl, også i nasjonal sammenheng, at det var mulig å etablere en felles strategisk næringsplan for regionen Terje Vareberg, tidl. Konsernsjef Sparebank1 SR-Bank, Rogaland Greater Stavanger gjør en viktig jobb for næringslivet spesielt og for regionen generelt. Stiftelsen er et svært godt eksempel på regionalt samarbeid og utmerker seg med en offensiv og praktisk tilnærming til næringsutvikling, som jeg tror savner sidestykke i norsk sammenheng. Ikke minst for de de små og mellomstore bedriftene gjør Greater Stavanger en viktig jobb med å tilrettelegge for internasjonalisering, bl.a. i form av delegasjonsreiser og andre møteplasser. Stig Horsberg Eriksen, Direktør & Maritim, SR-Bank, Rogaland Vi har deltatt på flere reiser i regi Greater Stavanger, og er imponert over måten reisene blir organisert på. Alle møter og kontakter er planlagt i forkant. Det er en god blanding av buisness og sosialt. Vi har fått knyttet mange nyttige kontakter på disse reisene som har vært svært nyttig for bedriften vår. Magne Orstad, Adm.direktør Orstad Malm as, Klepp Vi er derfor både som forening og som enkeltmedlemmer/bedrifter stor forbruker av Greater Stavanger sine tjenester. Vi får tilgang til analyser, utredningsarbeid og utredninger som også danner 14

15 grunnlag for bedriftenes egne strategier og disposisjoner. Mye av informasjonen som bransjen selv fremskaffer kan være konkurransesensitiv eller preget av det tyngre aktørenes syn. Vi oppfatter derfor GS som regionalt promoterende men likevel mer nøytral i sin omgang med fakta. Inge Oliversen, Styreleder, Logistikkforeningen, Rogaland For Risavika Havn og næringslivet i Risavika har Greater Stavanger s engasjement i særdeleshet rundt problemstillingen infrastruktur vært og er av stor viktighet for havna og næringslivet. Greater Stavanger er en god medspiller og initiativtaker til innspill og konkretisering av prosjekter til fordel for området. I tillegg er det nyttig at Greater Stavanger engasjerer seg i regionens havnestruktur i et strategisk perspektiv. Risavika Havn og området rundt ser det som en stor styrke at Greater Stavanger fortsetter sitt engasjement innen ovennevnte. John M. Lunde, Adm.direktør, Risavika Havn AS, Sola Greater Stavanger har tatt med seg aktører fra inn og utland til våre oppdretts- og produksjonsanlegg i Ryfylke. Samtidig har de markedsført oss som en del av næringslivet i vår region på sine møter og utstillinger både hjemme og ute. Dette har gitt oss svært verdifulle kontakter og helt konkret økt etterspørselen etter våre produkter. Magnus Skretting, Adm.direktør i Norwegian White Halibut AS, Hjelmeland Greater Stavanger har helt klart en rolle å spille og det ville merkes om Greater Stavanger forsvant. Evnen Greater Stavanger har til å mobilisere på tvers av poltikk og industri er unikt og en viktig driver for regionens posisjon som ledende energi-klynge. Om organisasjonen forsvant, er det ingen åpenbar aktør som kunne evne å bringe industri og politiske miljøer sammen for denne klyngen for å diskutere strategiske utfordringer. Bernt Arne Breistein, Executive Director, Ernst & Young, Rogaland Min vurdering er at Greater Stavanger er et viktig instrument for næringslivet i regionen. Forutsetningen for å lykkes er fortsatt full oppbakking fra toppledelse i de berørte kommuner. Kjell Olav Hauge, Ullanhaug Invest AS, Time Jeg mener Greater Stavanger er meget viktig for det jeg er involvert i i IPARK sammenheng: 15

16 Greater Stavanger kobler oss opp i viktige nettverk, dere spiller på oss der det er naturlig og vi får en vinn / vinn situasjon, dere snakker fint om oss og våre initiativer, dere støtter opp om og forstår den rollen Ipark kan spille i totaliteten og dere løfter en del initiativer inn på den næringspolitiske arenaen og gjør oss dermed synlig Greater Stavanger støtter/ driver tidligfase prosjekter (som for eksempel Space & Energy ) både aktivitetsmessig og økonomisk på en utmerket måte! Uten Greater Stavanger sin innsats hadde Houston arrangementet ikke vært mulig på det nåværende tidspunkt Vi vil merke det hvis dere forsvant, vi ville mistet en meget god alliert som vi samarbeider meget godt med! Martin Sigmundstad, Senior Forretningsutvikler og Prosjektleder integrerte operasjoner, ipark AS, Rogaland Regionalplan for energi og klima i Rogaland gir ballen videre til kommunene for å utarbeide interkommunale energi- og varmeplaner for optimal utnyttelse av lokale energiressurser og energikilder. Når det ble bestemt å utføre kommunale planer i et fellesskap, er det nødvendig å organisere dette. Greater Stavanger har i dag andre felles oppgaver og bør stå for dette, hvem ellers? Greater Stavanger spiller en rolle i forhold til å være en nøytral aktør som gjør det lettere å få til et samarbeid mellom kommunene, og som har andre kontaktflater inkl myndigheter/presse/politisk. Organisasjonen kunne muligens vært enda tettere på, vært mer proaktive og bidratt til raskere fremdrift. Ville det merkes om Greater Stavanger forsvant? Svaret på det er: ville denne prosessen kommet i gang uten Greater Stavanger? Arne Rannestad, Adm.dir., Lyse Neo AS, Rogaland Jeg tror det er viktig at vi har en organisasjon som fokuserer nettopp på de områdene som dere arbeider med. Jeg tror det er viktig at vi har en organisasjon som fronter regionen som helhet. Det tror jeg både små og store bedrifter vil tjene på så vel i oppgangstider som i nedgangstider. Bodil Broch-Austvoll, Rådgiver, NAV Auris, Rogaland Jeg opplever at Greater Stavanger spiller en viktig rolle i å gjøre regionen kjent. Innen oljebransjen er Stavanger et navn som er kjent av de fleste over hele verden. Dette har Greater Stavanger bidratt sterkt til. Greater Stavanger hjelper også næringslivet til å bli kjent med nye spennende geografiske satsingsområder. For mitt firma, som er en liten aktør i bransjen, er dette veldig nyttig. Vi måtte ellers brukt store ressurser på å gå opp spor som allerede er gått opp av andre. 16

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug

Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug VERDENSSENSASJON TIL PULPIT side 14 FORVALTER 310 MILLIARDER side 18 VI TJENER PÅ ANDRES SUKSESS side 28 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug side 6-12

Detaljer