Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom"

Transkript

1 Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

2 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Makro- og markedsoppdatering

3 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

4 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi Europa utsiktene holder seg godt for tyske industribedrifter, men noe lavere stemning blant både industri- og servicebedriftene i Europa med mer dempet utvikling i Frankrike, men fortsatt over det nøytrale 50-nivået og indikerer vekst. Forhandlingene med Hellas går mot slutten (opprinnelig deadline 30. april) og det er fortsatt usikkerhet, men sannsynlighetsovervekt for en løsning i denne omgang Kina industribedriftene melder om litt nedgang i utsiktene(omtrent som ventet) Norge SSBs konjunkturindikator for industrien videre ned som følge av nedgang i olje og oljeservice. Aksje- og rentemarkeder Børs Oslo børs litt ned til 640, USA fortsatt nær rekordnivåer og Europa nær uendret etter betydelig oppgang tidligere i år Renter norske renter litt opp siste uken Valuta noe sterkere siste uken Energimarkeder Oljeprisen(Brent) er volatil, steget litt til nær 65 USD/fat Amerikansk oljepris(wti) omtrent samme utvikling som Brent Gassprisene i Europa sideveis og USA holder seg lavt

5 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Positivt Europa utsiktene holder seg godt for tyske industribedrifter Som ventet Kina industribedriftene melder om litt nedgang i utsiktene(omtrent som ventet) Norge SSBs konjunkturindikator for industrien videre ned som følge av nedgang i olje og oljeservice. Europa forhandlingene med Hellas går mot slutten (opprinnelig deadline 30. april) og det er fortsatt usikkerhet om utfallet, men sannsynlighetsovervekt for en løsning i denne omgang Negativt USA økonomien vokste kun 0,2% i 1. kv 2015, som er betydelig lavere enn ventet. Stemningen blant konsumentene faller noe (og litt mer enn ventet) som følge av avdemping i arbeidsmarkedet, men nivået er fortsatt bra. Ordreinngang (eks transport) noe lavere enn ventet Europa Noe lavere stemning blant både industri- og servicebedriftene i Europa med mer dempet utvikling i Frankrike, men fortsatt over det nøytrale 50-nivået og indikerer vekst.

6 Overordnet - sentrale utviklingstrekk og utsikter Makroøkonomi Verdensøkonomien gårnoksåbraog lavereoljeprishjelpergodt.viventernoehøyerevekstiår ennifjorpga bedring i USA USA veldig bra motslutten av2014,mensomventethar vekstenavtatt noe.viventer vekstpå3%i2015. Europa dempet vekst omkring 1% og lav inflasjon. ECB starter nytt støtteprogram (QE) for å løfte vekst og inflasjon. Krisen ifm Krim og Russland og Hellas er største trussel på kort sikt Kina nøkkeltallene viser stabil og vekst på 7% og vi venter at veksten dempes noe men holder seg nokså nær dette ogsåi2015 Norge mye uro om oljeprisfallet og nedgang i investeringer og aktivitet. Vi venter at bedring i verdensøkonomien, svakere valuta og lave renter vil bidra til å dempe effekten på norsk økonomi, slik at Norge vil fåmoderat veksti2015,somernoelavere vekstenni2014 Aksje- og rentemarkeder Oslo Børsoppca5%i2014 dempes avoljeservice. Lavtpriset påpris/bok Amerikanske børser har steget betydelig med bedring i makroøkonomien og holder seg nær rekordnivåer. Høyt priset på pris/bok. Europeiske børser fortsatt rimelig priset Lave renter internasjonalt bidrar til lave renter også i Norge Energimarkeder Betydelig fall i oljeprisen (Brent) i 2014 var nede i under 45 USD/fat i januar, men har nå kommet opp omkring 60 USD/fat. Vi venter at prisen kommer opp etter sommeren etter hvert som markedsbalansen strammes til Amerikansk oljepris (WTI) følger i stor grad Brent Gassprisene ieuropa,og særlig iusa,holder segogsånoksålave

7 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

8 Verdensøkonomien veksten i verden er på vei opp og lavere oljepris hjelper godt

9 USA godt oppsving i fjor, men svak start på året i år Høy vekst på 4-5% i 2. og 3. kvartal i fjor, men det dempet seg noe til 2% i 4. kvartal Første anslag for veksten i 1. kvartal 2015 ble 0,2% (årlig rate) og lavere enn ventet på 1% Det var ventet at veksten ville bli noe dempet av midlertidige effekter (vær og havnestreik) Konsum økte og bidro til vekst, mens eksport (sterkere dollar), investeringer og offentlig konsum trakk ned

10 Kina stemningen blant industribedriftene nær uendret, fortsatt nær nøytralt. Servicebedriftene holder seg godt Den siste indikatoren for stemningen blant industribedriftene signaliserer fortsatt moderat avdemping (ble 49,2 mot forventet 49,5 og forrige måned 49,6). Dette er således litt under det nøytrale 50 nivået Myndighetene har innført støttetiltak for å dempe nedgangen, blant annet lettet på reservekravene for banker Det har vært en avdemping i kinesisk økonomi siden sommeren i fjor (og utflating i år) men foreløpig ingen dramatisk nedgang og veksten holder seg trolig i området 6,5-7%

11 Europa svakere Euro, lavere energipriser og lave renter bidrar positivt. Tyske bedrifter (IFO-indeksen) ser lysere på fremtiden Blant europeiske bedrifter ble nedgangen i første halvår 2014 avløst av noe bedre utvikling andre halvår 2014 som har fortsatt inn i Det har vært noe utflating i det siste, men den viktige tyske IFO-indeksen steg litt på siste måling Markitsin bedriftsmåling for industribedriftene ble 51,9, som er litt lavere enn forrige måned (52,2) og lavere enn ventet (52,6). Nivået indikerer fortsatt vekst kommende måneder (ettersom man er høyere enn det nøytrale 50- nivået). Tyskland er nå på snittet i Europa, mens Frankrike trekker ned nivået Servicebedriftene har samme trend som nevnt over, men er på et noe høyere nivå. PMIenble 53,7 (mot forrige 54,2 og forventet 54,5). Også her trekker Frankrike ned, mens Tyskland er litt over snittet. Disse tallene indikerer at Europa fortsatt støttes av lave energipriser, svak valutakurs og lave renter. Sentralbankens tiltak bidrar også trolig til en lavere risiko for et kraftig tilbakeslag som trolig bidrar til at usikkerheten er blitt redusert De europeiske nøkkeltallene har for en periode vært bedre enn markedsforventningene. Dette har bidratt til oppjusterte markedsforventninger og tallene er nå mer på linje med forventningene.

12 Europa Tyske bedrifter (IFO-indeksen) ser lysere på fremtiden og indeksen er på bra nivå. Vurdering av nåsituasjon øker, mens forventningene flater ut

13 Europa stemningen blant tyske forbrukere stiger til nivåer man ikke har sett på en del år og kjøpevilligheten er også høy Nokså god utvikling i tysk økonomi med lav arbeidsledighet og lave renter gjenspeiles i stemningen blant forbrukerne

14 USA stemningen hos konsumentene litt ned, men fortsatt høy Det er to viktige indekser som måler stemningen blant konsumenter i USA. Disse er UniversityofMichigan (UoM) og Conference Board (CB) CB indeksen viser fortsatt høy stemning blant konsumentene. Den siste målingen steg litt fra forrige måned og nivået er høyt. Nåsituasjonen en del høyere enn framtidsutsiktene Nivået støttes av bedring i økonomien, lavere arbeidsledighet, lave renter, oppgang i boligpriser og aksjer.

15 USA ordreinngang noe bedre enn ventet, men noe svakere dersom man tar bort transport Ordreinngangen steg mer enn ventet, men dersom man tar ut transport ble det en del svakere enn ventet Percent

16 USA rentemøte onsdag 27. april Federal reserve har rentemøte onsdag. Det ventes uendret rente. Trolig vil de skissere at renten kommer til å øke, men veldig sakte og gradvis. Tidligere ble det signalisert at renten kunne bli økt før sommeren, men kommunikasjonen fra Fedi den senere tid tyder på at det vil trekke til ut på høsten før de setter opp renten

17 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

18 Norge omsetningen i bygg og anlegg økte nær 5% fra siste to måneder i 2013 til tilsvarende i Oslo mest opp, Rogaland så vidt i pluss Presentasjon text

19 Norge SSBs konjunkturbarometer for industrien faller videre. Laveste siden finanskrisen. Oljenedgang trekker ned Presentasjon text

20 Norge SSBs konjunkturbarometer for industrien faller videre. Laveste siden finanskrisen. Oljenedgang trekker ned Presentasjon text

21 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

22 Europa sentralbanken har startet kjøp av sikre obligasjoner og presser ned rentene, som er betydelig lavere enn i USA Percent

23 Europa sentralbankens støttekjøp har presset renten ned og differansen mot USA er på rekordnivå. Dette har også bidratt til markert svekkelse av valutaen, men noe utflating de siste ukene Percent EUR

24 USA -amerikanske aksjer priset høyt på pris/bok. Sentralbankens støttekjøp av sikre obligasjoner (i tre omganger) har løftet aksjekursene Amerikanske aksjer prises fortsatt til over 2,5x bokførte verdier og dette er høyere enn Europa og Norge Prisingen i forhold til bokførte verdier har vært høyere i USA enn i Europa (og Norge) de siste 20 årene, delvis som følge av høyere egenkapitalavkastning Prising målt mot inntjening (P/E) er i den høye enden sammenlignet med historisk

25 Europa -europeiske aksjer har steget omkring 20% hittil i Sentralbanken har nylig startet støttekjøp. Mer å gå på? Europeiske aksjer har steget til ca1,7 x bokført verdi Normalt prises børsen mellom 1,5 og 2,3 (som i Norge) Skal prisingen i øvre del av båndet, som USA, tilsier dette en oppgang på noe over 30% Euro STOXX 50

26 Prising Oslo Børs: fortsatt i den rimelige enden målt mot bokførte verdier Nedgangen på Oslo Børs har bidratt til at man var under 1,5x bokførte verdier i fjor høst. De siste ti årene har man vært under dette nivået kun i korte perioder. Oppgangen deretter har bidratt til at man igjen er over nevnte nivå Bokført verdi stiger med god inntjening og tilbakeholdt overskudd blant bedriftene

27 Prising Oslo Børs: utbytte yield betydelig høyere enn 5-års rente 9 Norway, NOK Percent Interest Rate Swaps, Ask, 5 Year, Close Oslo SE, Benchmark (OSEBX) Index, Dividend Yield Source: Reuters EcoWin

28 Olje -oljeprisen (Brent) over 60 USD/fat, markedet venter prisoppgang (markedet tror prisen vil stige til omkring 70 USD/fat om 3 år) Oljeprisen på nordsjøolje (Brent spot) var under 45 USD/fat i slutten av januar 2015 Deretter har den steget noe, men vært volatil World, Energy, Oil, Close, USD Markedets forventninger til prisutvikling har kommet litt opp etter falt fra 100 til omkring 75 USD/fat USD/Barrel Vi tror prisen vil holde seg forholdsvis lav og volatil frem mot sommeren, fordi det er fortsatt det er høyere produksjon enn konsum Brent, 1 Month Forward, ICE Brent Crude Futures 36-Pos, ICE Source: Reuters EcoWin

29 Olje målt i norske kroner. Spotpris svinger, mer stabil fremtidspris

30 Gassprisene i Europa holder seg bedre enn i USA Prisutviklingen gjenspeiler utvikling i tilbud og etterspørsel Betydelig tilbud, særlig i USA har bla bidratt til lave kullpriser og kulleksport til Europa Dempet etterspørsel, særlig i Europa Lave kullpriser har bidratt til at kull erstatter gass Økt produksjon av fornybar Komfortabel labersituasjon

31 Norske kroner har svekket seg

32 Valutakurs markert svakere mot USD og GBP, noe svakere mot Euro 14 Norway, Fixings, Fixing EUR/NOK ECB Reference Rate Federal Reserve USD/NOK Federal Reserve USD/NOK Bank of England GBP/NOK Source: Reuters EcoWin

33 Citigroups økonomiske overraskelsesindeks USA overrasker nå på nedsiden, mens Eurosonen overrasker på oppsiden

34 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Vedlegg Presentasjon text

35 VEDLEGG Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Presentasjon text

36 Verdensøkonomien veksten i verden er på vei opp og lavere oljepris hjelper godt

37 USA fortsatt jobbvekst, men lavere enn de siste månedene og lavere enn ventet. Arbeidsledigheten holder seg på 5,5% Nye jobber er at av de aller viktigste nøkkeltall for hvordan det går i USA (og globalt) Etter over et år med høye tall hver måned (opp mot 300,000), ble det en del lavere forrige måned med ca 125,000. Selv om dette er betydelig lavere, er det fortsatt et greit nivå og tilstrekkelig til at arbeidsledigheten holder seg lav. All veksten er i privat sektor innenfor servicesektoren/vareh andel/helse Vi tror jobbveksten vil komme noe opp igjen kommende måneder

38 USA noe lavere stemning blant konsumentene, men fortsatt bra nivå Det er to viktige indekser som måler stemningen blant konsumenter i USA. Disse er University of Michigan (UoM) og Conference Board (CB) UoMble litt høyere enn ventet Presentasjon 38 text

39 Presentasjon 39 text USA stemningen blant industribedrifter dempes, mens servicebedrifter holder seg bra

40 USA stemningen blant industribedrifter dempes, mens servicebedrifter holder seg bra ISM-indeksene er blant de beste temperaturmålere for amerikansk økonomi Industrien (ISM manufactuering) har falt noe, men er fortsatt godt over det nøytrale nivået på 50. Indeksen ble 51,5 mot ventet 52,5 og ned fra 52,9 forrige måned. Nedgang i nye ordre og sysselsetting trekker ned. Det blir også pekt på havnestreik, lavere oljepris (som har både positive og negative virkninger avhengig av sektor), høyere premie for helseforsikring og sterkere dollar/international business Nivået tilsvarer BNP vekst på 2,6% Servicesektoren (ISM nonmanufacutering) gjør det fortsatt bra. Sysselsetting holder seg bra og nye ordre (og særlig eksport) øker

41 USA industrien dempes av dollar/svakere ordre, bra for servicebedrifter Noe lavere tempo blant industribedriftene Utsiktene blant servicebedriftene holder seg godt

42 Europa økonomisk vekst i 4. kvartal 2014 litt bedre enn ventet Eurosonen vokste 0,3% fra 3. kv. til 4. kv. (litt høyere enn ventet på 0,2%) Det var i hovedsak Tyskland som ble bedre enn ventet med 0,7% vsventet på 0,3%, mens Italia og Frankrike ble omtrent som ventet på nær 0

43 Europa lav/fallende inflasjon er en utfordring (i tillegg til lav vekst ), men noen faktorer bidrar trolig til bedring fremover Inflasjonen holder seg fortsatt lavt og langt under målet på 2%. Veksten er lav, men vi tror den vil ta seg noe opp som følge av svekket valutakurs, lavere energipriser og støtte fra sentralbanken (QE er på trappene)

44 Kina litt lavere vekst, men fortsatt nokså stabil utvikling i makroøkonomiske nøkkeltall BNP veksten siste kvartal ble som ventet 7% Industriproduksjon noe lavere enn ventet med en årsvekst på 5,6% Investeringer litt lavere enn ventet med en årsvekst på 13,5% Konjunkturindeksene var noe svakere etter sommeren, flatet ut deretter, litt avdemping i det siste Percent Vi venter at myndighetene vil lansere noen støttetiltak, samtidig som deler av avdemping i økonomien også skyldes at myndighetene ønsker å få mer kontroll med eiendoms-og kredittmarkeder

45 VEDLEGG Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Presentasjon text

46 Norge arbeidsledigheten steg marginalt (noe mer i Rogaland), fortsatt lavt nivå Ledige i alt Ledige, per fylke

47 Norge antall ledige stillinger på omtrent samme nivå som i fjor (også i Rogaland), men oljeeffekten bidrar til nedgang blant ingeniører Arbeidsledighet, per yrkesgruppe Ledige stillinger, per fylke

48 48 Norge arbeidsledighet har økt, men fortsatt på lave nivåer 6 Registrerte arbeidsledige (prosent) jan. okt. jul.00 apr jan. okt. jul.03 apr jan. okt. jul.06 apr jan. okt. jul.09 apr jan. okt. jul.12 apr jan. okt Presentasjon text Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Norge

49 Petroleumsaktivitet er mer enn bare investeringer driftskostnader er en betydelig del og er viktige for aktivitet i regionen Investeringene varierer Driftskostnadene er mer stabile og forventes å holde seg godt de kommende årene Investeringer Driftskostnader Mrd kroner Leting Nedstengning og sluttdisponering Øvrige kostnader Sum Kilde: NPD Kilde: NPD

50 Oil Price and Break-Even on the Norwegian Continental Shelf USD/barrel, o.e. Trend Oil price(usd), nominal Green field developments, Norwegian Continental Shelf Presentasjon text

51 ImpactoftheOil Price onthenorwegian Economy Oil price Private sector: - E&P cash flow - Oil service companies - Spillover to other sectors both negative and positive - Private consumption - Investments Public finances: - Transfers - Taxes - Ownership - Public consumption and investments not impacted in the short term (% ofthefund) General impact: - Currency - Interest rates - Public spending (counter cyclical) - Shift away from oil into other sectors 51 Presentasjon text

52 Norge veksten i norsk økonomi i 4. kv2014 omtrent som ventet BNP veksten i 4. kv2014 ble 0,9% fra 3. kv2014. Dette var høyere enn ventet, men samtidig ble to foregående kvartaler nedjustert slik at det i sum ble omtrent som ventet God utvikling i konsum, offentlig og privat, støtter veksten. Investeringene, herunder olje, demper veksten For 2014 ble veksten i Fastlands-Norge på 2,3% som er nokså nær trend og det historiske snitt (og således et greit år for norsk økonomi samlet sett) I sum illustrerer dette at norsk økonomi er mer enn bare olje. Samtidig venter vi at oljeaktiviteten vil dempe utviklingen noe i år, men at det fortsatt vil bli vekst og sånn sett et brukbart år for norsk økonomi)

53 Betydelig eksport av oljeservice høyest på Ager og Østlandet Ansatte i petroleumsrettet leverandørindustri (dvs. petroleumssysselsetting minus ansatte i operatørselskap) fordelt på eksport og hjemmemarked. Kilde: Rystad Energy, oktober 2013

54 VEDLEGG Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta Presentasjon text

55 Amerikansk oljepris (WTI) svinger med Brent Amerikansk oljepris (WTI) svinger med Brent, men noe lavere pga flaskehals i energinfrastruktur i USA

56 Norske lange (swap) renter skraper bunnen

57 Statsobligasjoner 10 år ned i 2014 og historisk lav tysk rente

58 Risikopremien på statsgjeld har falt siden sommeren 2012 Italia og Spania litt opp med mer uro rundt Hellas i det siste

59 Risikopremier for ulike risikoklasser risikopremien har vært fallende

60 Disclaimer Dette er utarbeidet av SpareBank 1 SR-Bank ASA, Markets(heretter benevnt SR-Bank Markets). Innholdet er kun ment for bruk av personer og/eller selskapet som har fått tilgang til informasjonen fra SR-Bank Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av innholdet må ikke finne sted uten etter forutgående samtykke fra SR-Bank Markets. Innholdet må ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten. Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. SR-Bank Markets gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig, og informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SR-Bank Markets kan på ingen måte innestå for at informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig, og/eller egnet for kundens formål med å innhente informasjonen. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i dokumentet må ikke oppfattes som garanti, forsikring eller løfte. SR-Bank Markets fraskriver seg ett hvert økonomisk ansvar for tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller delvis skyldes beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av dokumentet. Uttalelsene i dokumentet gir uttrykk for SR-Bank Markets oppfatninger på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen vil kunne være gjenstand for endringer uten særskilt varsel. Lovbestemmelser og/eller internt regelverk om taushetsplikt vil kunne være til hinder for utveksling av informasjon mellom selskaper, avdelinger og ansatte i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet. Det vil si at det kan foreligge informasjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet som kan ha betydning for den informasjon og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært tilgjengelig for vedkommende som har utarbeidet dokumentet. SpareBank 1 SR-Bank ASA og/eller datterselskap av banken og/eller ansatte i konsernet kan være markedspleier(market maker) i, handle med eller ha posisjoner i omtalte markeder og/eller finansielle instrumenter, eller ha sikkerhet i omtalte eller beslektede finansielle instrumenter, eller yte finansielle råd eller banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder. Informasjonen skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter (eller valuta) eller posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av informasjonen kan brukes som grunnlag for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse. Vennligst ta kontakt med SR-Bank Markets for ytterligere informasjon vedrørende denne rapport, slik som eierskap, offentlig kjente corporate oppdrag og øvrig informasjon relatert til Lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Informasjon om SR- Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside SR-Bank Markets, en divisjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA- organisasjonsnummer NO i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet. SpareBank1 SR-Bank ASA, Markets

61 Markedsoppdatering og strategiske vurderinger Juni

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29.

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29. SpareBank 1 SR-Bank Markets Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser Står vi foran en krise i oljenæringen? Kontaktmøte oljeservice 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer