Program for. Iveland Venstre. for perioden Program Iveland 2011.indd :42

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42"

Transkript

1 Program for Iveland Venstre for perioden Program Iveland 2011.indd :42

2 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar Venstre fikk til viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Det sosialliberale samfunnssystemet bygger på den enkeltes frihet og ansvar, og på maktbalanse og maktspredning som sentrale prinsipper. Venstre ser på demokratiet, rettsstaten, markedsøkonomien og det sivile samfunnet som frihetens infrastruktur. Hver på sin måte bidrar de til utvikling i samfunnet. Fordi de samtidig griper inn i hverandre og setter grenser for hverandre, skaper de et rom for personlig frihet. Venstres verdier: Raus, Ærlig, Engasjert, Ansvarlig og Framtidsglad. Venstres viktigste prioriteringer i kommende periode er å styrke: Skole og oppvekst, eldre og helse. Sosialt ansvar og velferd. Folkestyre. Miljø. Handlefrihet. Samfunnsbygging av Iveland med vekt på utvikling av infrastruktur for fremtiden. Nye bedrifter og flere arbeidsplasser for fremtiden. Les mer på de neste sidene. 2 Program Iveland 2011.indd :42

3 Framtidas Iveland Venstre vil bevare Iveland som egen kommune. Venstre mener at vi gjennom å være egen kommune i større grad står fritt til å utforme tjenestene slik innbyggeren ønsker det. Iveland kommune skal være bevisst på sin rolle som samfunnsutvikler. Folkestyre. Nærhet og samhandling mellom innbyggerne og de som styrer er viktig for trygghet, identitet og tilhørighet. Venstre vil at innbyggerne i fellesskap skal utvikle Iveland kommune på best mulig måte. Alle skal føle at det er godt å bo i Iveland kommune. Det skal være god service og gode tjenester for alle innbyggere. Venstre vil jobbe for rettferdig fordeling av både sosiale ytelser og tjenester. Venstre vil at Iveland skal være en ja-kommune og gi innbyggerne mulighet til å realisere sine drømmer. Kommunen skal være imøtekommende og sette innbyggeren i sentrum. Alle nye innbyggere skal få god informasjon fra, og kontakt med kommunen, når noen kommer hit for å bygge og bo, eller er turist på servicetorget. For Venstre er det et selvstendig prinsipp å lytte til folks mening. Iveland Venstre vil at administrasjonen arrangerer informasjonsmøter når forslag til viktige planer som kommuneplan, budsjett og økonomiplan legges ut på høring. Kommunen og politikerne skal se innbyggerne. Administrasjon og politikere skal ta bedre vare på innbyggerne enn i andre kommuner. Vi skal være talspersoner for de som trenger det mest. Iveland kommune skal fremme åpenhet i forvaltning og styresett. Det er viktig at Iveland kommune oppdaterer og videreutvikler hjemmesiden på internett. Venstre vil beholde aksjene som vi i fellesskap eier i Agder Energi AS. Energiselskapet er vår oljeformue og vårt arvesølv. Det hvite kullet er bærebjelken for å kunne opprettholde og videreutvikle velferden i kommunen vår. Venstre vil jobbe aktivt sammen med sentrale myndigheter for å opprettholde hjemfallsretten. Venstre vil delta i prosjekter som kan sette Iveland kommune på kartet på en god måte. Venstre ønsker en stabil befolkningsvekst for å bidra til en robust kommune. Det er et mål å jobbe for å nærme oss 1500 innbyggere innen En noe større befolkning, gjør oss i bedre stand til å løse morgendagens utfordringer på en bedre måte. For å nå dette målet er vi helt avhengig av en ny proaktiv kommuneplan, som et verktøy for utvikling av kommunen. Venstre vil arbeide for utvikling i kommunen, og vil være en pådriver for utvikling av nye boligtomter. Det er viktig å ta hele kommunen i bruk. Venstre vil fortsatt ha noe interkommunalt samarbeid. Dette er nødvendig på områder der vi i dag ikke har mulighet til å levere tjenester alene på linje med større kommuner. Venstre ønsker samarbeid både med Setesdal Regionråd og Knutepunkt Sørlandet. Det er viktig å samarbeide på tvers av konstellasjoner for å hindre kommunesammenslåing. Iveland Venstre støtter målsettingen om ett Agder. De ansatte i Iveland Kommune Venstre vil søke kontinuitet og bedrede forhold for alle ansatte i Iveland kommune. Det er viktig å gi alle muligheter til kompetanseutvikling. Det er også viktig å videreføre de gode seniortiltakene for de ansatte. Oppvekst Det skal være trygt og godt for alle å vokse opp i Iveland. Kunnskap, trygghet og trivsel og nulltoleranse mot mobbing er viktig for en god oppvekst. Iveland Venstre vil ha et desentralisert oppveksttilbud. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, bruk av digitale verktøy og god sosial opplæring er bærebjelkene for deltakelse i samfunnet. Innenfor velferdsstaten er den offentlige skolen den mest sentrale in- 3 Program Iveland 2011.indd :42

4 stitusjonen, som møteplass for mennesker med ulike bakgrunn og viktigste arena for kunnskap og dannelse i samfunnet. Iveland Venstre vil derfor: Bevare dagens skole, barnehage og SFO struktur. Iveland Venstre skal være den klareste forsvarer av denne. Iveland Venstre vil bygge ny barnehage ved oppvekstsenteret på Vatnestrøm straks. Iveland Venstre vil bygge ny skole på Skaiå. Ny skole på Skaiå må bygges straks. Sikre nok ressurser til den dagelige driften i skole og barnehage. Det er viktig at Iveland Kommune gir rom og ressurser til etter og videreutdanning av personalet i hele organisasjonen. Dette er spesielt viktig innenfor oppvekst. Sikre tidsriktig vedlikehold av hele bygningsmassen til Iveland kommune. Sikre nødvendige ressurser til de som har særlige vansker på skolen, både faglig og sosialt. Et godt samarbeid mellom skole og hjem At videregående elever skal ha fritt skolevalg innen Agder-fylkene. Opprettholde full barnehagedekning og skolefritidsordning (SFO) i hele kommunen, med full dag og 11 måneder. Prioritere gang og sykkelveg for en trygg skoleveg i trafikkfarlige områder og ellers gode skyssordninger. Bygge gang og sykkelveg fra Bakkane til butikken på Vatnestrøm og fra Heimrenes boligområde og til Vatnestrøm stasjon. Iveland Venstre ønsker at trafikksikkerhetsutvalget oppdaterer trafikksikkerhetsplanen med nummererte tiltak, slik at tiltak kan kvalifisere for støtte fra fylkeskommunen. Gatelys på Skaiå og Vatnestrøm skal bygges ut straks. Dette gjelder også eksisterende og nye gang og sykkelveier ellers i kommunen. Stimulere til at skolene brukes aktivt til fritidsaktiviteter og som møteplass for alle aldersgrupper. Iveland venstre vil utvikle utemiljøet ytterligere ved alle skolene og barnehagene i kommunen. Iveland Venstre ønsker et tettere samarbeid med velforeningene, for å bidra til bedre nærmiljøanlegg osv. Ved rulleringen av barne og ungdomsplanen ønsker Venstre at barn og unge blir med å utforme den, og vil lytte til ønsker og innspill fra alle barn og unge i kommunen vår. Dette er spesielt viktig i saker som gjelder barn og unge. Barne og ungdomsrådet skal styrkes og bevares. Venstre vil skape flere og bevare nåværende møteplasser og aktiviteter for barn og unge. Moonlight og aktivitetene som arrangeres er et flott tiltak som må videreføres. Iveland Venstre vil arbeide for kunstgress ved Ivelandshallen. Iveland Venstre ønsker å beholde dagens ordning med mulighet for å ta førerkort på moped i skolens regi, fordi det er viktig trafikksikkerhets og holdningsskapende arbeid i praksis. Trafikkopplæringen er også med på å bidra til økt trafikkforståelse tidlig i forhold til førerkort på for eksempel bil, senere. Venstre vil opprettholde støtten til 10. klasse for tur med Hvite Busser. Dette er en viktig dannelsesreise for å lære om og forstå viktigheten av frihet, demokrati og menneskerettigheter. Den som glemmer historien må leve den om igjen. Derfor er det viktig å støtte opp om slike holdningsskapende arrangementer. Denne støtten skal ikke kuttes i budsjettbehandlinger. Venstre vil styrke kulturopplevelser i skolen og bruke kultur aktivt i læringsprosessen Opprettholde den Pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og skolenes rådgivningstjeneste. Øke bruken av miljøarbeidere i skolen. Sikre ressursbruken for tilpasset opplæring. Anbefalinger skal følges. 4 Program Iveland 2011.indd :42

5 Iveland Venstre vil at ungdommer kan få kommunale sommerjobber og andre jobbmuligheter i rimelig nærhet. Samt lærlingplasser. Tilflytting og boligbygging i Iveland kommune Venstre vil at alle skal føle seg velkommen og verdsatt som innbyggere i kommunen. Iveland kommune skal være et godt sted å bo for alle generasjoner. Venstre vil at det skal være byggeklare tomter i hele kommunen. God dialog med grunneierne er viktig. Det er viktig å bidra til at private utbyggere får bygd ut allerede regulerte områder. Flere utleieboliger er positivt. Dette er spesielt viktig for unge som fortsatt ønsker å bo i kommunen, og for unge utenfra som søker å etablere seg i vår kommune. Venstre skal være et ja-parti for spredt boligbygging. Det er et mål at det bor folk i flest mulig gårdsbruk over hele kommunen. Det må samtidig gis rom for utsettelse. Venstre vil arbeide for god tilgjengelighet for funksjonshemmede i nye boligfelt og vil at boligområdene skal reflektere den landlige beliggenheten. Venstre vil verne om muligheten til startlån for lavinntektsgrupper. Alle har krav på en rettferdig behandling i forbindelse med fremtidig arealutnyttelse, og venstre vil lytte nøye til alle innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Iveland Venstre går inn for å realisere utbyggingsprosjektet Åkle på Birketveit som et bidrag til stedsutvikling gjennom nye muligheter innen næringsvirksomhet og leiligheter. Iveland Venstre ønsker å se på muligheter for rabattordninger/maks pris, for de som betaler alle kommunale avgifter. Det tenkes spesielt på eventuelle ordninger for lavinntektsgrupper. Frivillighet og kultur i Iveland Velferdssamfunnet er mer enn det stat og kommune sørger for av velferdstjenester. Mange frivillige fellesskap representerer en varme og nærhet det offentlige aldri kan eller skal erstatte. Det sosiale engasjementet i det sivile samfunnet utløser flere ressurser og det er mer oppfinnsomt enn det offentlige. Fellesskap er mye mer enn stat og kommune. Det sivile samfunnet omfatter alle former for frivillig samarbeid basert på felles interesser og verdier. Det sivile samfunnet omfatter blant annet selvstendige organisasjoner, kulturlivet, tros- og livssynssamfunn. Det frivillige organisasjonsliv er en viktig del av det sivile samfunn. Det frivillige Iveland er med på å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å bo. Iveland Venstre ønsker å øke støtten til alle lag og foreninger som organiserer innbyggerne i kommunen vår. For eksempel Frivillighetssentralen, korpset, idrettslaget osv. Iveland Venstre vil belønne den uvurderlige innsatsen som gjøres av frivillige lag og foreninger i kommunen vår. Venstre ønsker å styrke samarbeidet med Iveland frivillighetssentral. Frivillighetssentralen tilbyr aktiviteter for alle og bekjemper ensomhet i samfunnet vårt. Vi kan alle ta vare på hverandre. Mange enkeltmennesker gjør et imponerende og uvurderlig arbeid for å gjøre hverdagen litt bedre for mange. Iveland Venstre vil gi gode vilkår for lag og foreninger som organiserer unge i bygda. Bevilgningene til frivillighetssentralen, kulturskolen og andre lag og foreninger skal økes. Iveland 5 Program Iveland 2011.indd :42

6 Venstre vil fremme et mangfoldig kultur og idrettstilbud. Kulturopplevelser er kilde til kunnskap og rekreasjon. Kulturarrangementer gjør Iveland til et bedre sted å bo. Iveland Venstre vil stille kommunens arealer og bygningsmasse til disposisjon når dette ikke hindrer den daglige driften ved enhetene. Det er viktig å sikre kulturtilbud for alle aldere. Kulturtiltak for barn og unge kan være en god helseforsikring. Tilrettelegging for fysisk aktivitet er viktig for alle aldre også voksne. Iveland Venstre vil arbeide for å bevare lokal kultur, fordi dette er en del av vår felles historie og en kilde til lokalkunnskap identitet og tilhørighet. Venstre vil støtte opp om arbeidet ved Iveland og Vegusdal bygdemuseum i samarbeid med Birkenes kommune. Iveland Venstre ønsker også å utvide Iveland Kommunes mineralsamling. Iveland Venstre ønsker å styrke kommunens bibliotektilbud. Helse, omsorg, sosialtjenester, eldre Venstre mener: At kommunen må sikre de kommunale tjenestetilbudene lege, helsesøster, jordmor og tannlege og NAV kontor. Alle som har rett til sosialhjelp skal få det. Brukerne skal alltid bli møtt med respekt og verdighet. Rammene skal være rause. Det er viktig å prioritere mer til dem i samfunnet som trenger det mest. Helsestasjonen skal fortsatt være lett tilgjengelig på kommunehuset. Tilbudene skal minst opprettholdes på dagens nivå. Helsesøstertjenesten skal styrkes. Iveland Venstre vil gjennomføre rusforebyggende tiltak og jobbe mot alkoholmissbruk og narkotika. Holdnings skapende arbeid på tvers av etatene er en nøkkelfaktor. Det offentlige har ansvaret for at hjelp blir gitt til de som har behov for det. Alle skal få den hjelp de trenger når de trenger det. At omsorgstrengende som ønsker det, bør få bo hjemme. Det skal være trygt godt å bli gammel i Iveland. Venstre vil prioritere en fleksibel hjemmehjelpsordning og hjemmesykepleie. Det er viktig å jobbe for et best mulig individuelt tilpasset tilbud. For å få dette til må hjemmehjelpstjenesten og avlastningstjenester styrkes betraktelig både økonomisk og med større bemanning. Det skal ikke være ventelister for sykehjemsplass i Iveland Kommune. Iveland Venstre vil at samboere og ektepar, der den ene er pleietrengende, så skal begge få mulighet til å flytte på institusjon på samme rom eller omsorgsleilighet/omsorgsboligbolig. Venstre ønsker å jobbe for at eldre for muligheter til rimelig avlastningsopphold i varmere strøk. Hjemmetjenester og avlastningsordninger skal styrkes. Brukeren skal stå i fokus. Det er et mål at alle brukere kan få faste hjemmehjelpere etter modell fra fastlegeordningen. Trygdeboliger må holdes, eventuelt økes etter behov, både i aust og vestbygda. Iveland Venstre vil være garantisten for at disse ikke selges. Venstre vil at Eldrerådet videreutvikles. Det er et mål at Eldrerådet utarbeider en plan etter modell fra arbeidet med rulleringen barne og ungdomsplanen. De eldre skal bli tatt vare på, føle trygghet, og kjenne trivsel. Hver og en skal få den omsorg som passer best for den enkelte. Venstre vil sikre et godt dagtilbud til brukere av psykiatriske tjenester. Brukernes behov skal følges opp på en god måte. Det er viktig å styrke også forebyggende psykisk helsearbeid. Iveland Venstre vil opprettholde ordningene for trygghetsalarm. 6 Program Iveland 2011.indd :42

7 Fysisk aktivitet er den beste og billigste investeringen hver enkelt av oss selv kan gjøre for en bedre helse. God helse skaper livsglede. Venstre vil stimulere til idrett og fysisk aktivitet ut fra ønsker og behov til den enkelte innbygger. Idretten skal ha gode støtteordninger for helsebringende aktiviteter til befolkningen. Venstre vil særskilt støtte aktiviteter som aktiviserer folk i alle aldre. Samferdsel, kommunikasjon og infrastruktur for framtida Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: God mobilitet for hele befolkningen, bidra til verdiskaping, og bidra til et bedre miljø. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid. I samarbeid med innbyggerne, fylkeskommunen og transportselskapene ønsker Venstre å flytte Iveland nærmere sentrale områder og gjøre Iveland lettere tilgjengelig for regionene rundt oss. Dette er viktig for oss som bor her, for arbeidsplasser og fordi kommunikasjon og infrastruktur er grunnlaget som gir oss muligheten til å være som Ole Brum; Ja takk, begge deler. Vi er distrikt, med landlige fordeler, men kan også tilby nærhet til sentrale områder, uten at avstanden trenger å være en byrde for noen. For å nå dette målet vil Venstre: Bygge ut Vatnestrøm jernbanestasjon for passasjerer og gods etter modell fra Vennesla og Vegårshei kommuner. Dette bør skje som et spleiselag mellom Iveland kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Jernbaneverket, NSB, Cargonet og lokale bedrifter. Intermodal transport er framtida. Venstre vil opprettholde og videreutvikle et godt busstilbud mot Vennesla, Kristiansand og Evje. Bestillingsbussen skal opprettholdes. Venstre vil opprette tilbringertjeneste til toget og til Kristiansand lufthavn, i tett dialog med fylkeskommunen. Venstre vil ha fibernett til alle fastboende i Iveland kommune. Dagens IKT samfunn gjør at vi som kommune må ligge i front i forhold til utviklingen og legge forholdene til rette for IKT- baserte bedrifter i vår kommune. Kundesenter, regnskapskontorer og markedskonsulenter og statistiske byråer kan like gjerne jobbe fra vår kommune dersom forholdene legges til rette for det. Det skal være god mobildekning for alle. Venstre vil jobbe for at posttjenestene til alle i kommunen opprettholdes 6 dager i uka. Iveland kommune har areal som Kristiansand, men langt færre innbyggere og vi er spredt over store avstander. Venstre ser det derfor som avgjørende at standarden på de kommunale vegene bedres, sommer som vinter. God veistandard er av stor betydning for å opprettholde innbyggertallet i kommunen. Tilskuddet til private veger skal videreføres. Brøyte og strøordningen er et godt tilbud som Venstre vil bevare. Venstre vil jobbe for bedre standard på de gamle riks og fylkesveiene i kommunen. Iveland Venstre ønsker å se på rammene og fordelingen av sommer/vintervedlikehold, og se på krav og innkommende anbud nøye når vedlikeholdskontrakter skal tildeles. Iveland Venstre ønsker å kartlegge vedlikehold på kommunale veger. Det er viktig å sette av tilstrekkelig midler til grøfting, utskiftning av gamle rør osv. Det blir fort kostbart om ikke vedlikehold prioriteres. Det er spesielt viktig at hele kommunens bygningsmasse til enhver tid er oppdatert og godt vedlikeholdt. Dette er vår infrastruktur fremfor noe, og vedlikehold er god samfunnsøkonomi i praksis. Iveland Venstre ønsker å være en pådriver for innfartsparkering på Samkom, i Vennesla kommune. 7 Program Iveland 2011.indd :42

8 Nye bedrifter og arbeidsplasser for framtida Arbeid er nøkkelen til personlig frihet og offentlig velferd i Iveland kommune. For å opprettholde et godt tjenestetilbud og for å være et attraktivt sted og bo er vi avhengige av bedrifter som kan skape morgendagens velferd i vår kommune. I dag pendler mange ut av kommunen for å arbeide. Kanskje velger noen også å flytte til oss, både arbeidere og bedrifter. Venstre vil at det skal være like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som å være arbeidstaker for andre bedrifter. For å nå målet om økt verdiskaping i Iveland kommune vil Venstre: At det skal være ledige næringstomter i kommunen. Fortrinnsvis nær jernbane eller hovedvei. Det er viktig å ha god dialog med grunneiere for å realisere nye næringsområder, som kan være attraktive for bedrifter i Agderbyen. Dette er viktig for å bidra til flere nye arbeidsplasser. At kommunen støtter oppstart av Næringsvirksomhet med f. eks rentefrie lån til investeringer, rimelige tomter, gunstig leie el. Det er viktig å legge forholdene best mulig tilrette for nåværende og nye arbeidsplasser og for utvikling i kommunen. Iveland Venstre vil jobbe for fortsatt næringsfond sammen med fylkeskommunen. Tilrettelegge for næringshage i kommunen, for å gi tilbud til mindre virksomheter. Etablering av eget bygg for dette på Skaiå vil være naturlig for å skape flere private arbeidsplasser i denne delen av kommunen. Være positiv til nøktern utbygging av grønn energi som for eksempel vannkraftressurser. Bonden må betraktes som en selvstendig næringsdrivende med et særlig forvalteransvar. Landbruk, nisjeprodukter, en god landbruksvikarordning og en god veterinærordning for hele kommunen er viktig. Bondens arbeid med kulturlandskapet er positivt kulturvern i praksis. Natur, miljø og klima Å ta vare på naturen; jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet, Er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv. Venstres mål er et samfunn uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå og for framtidige generasjoner. Venstre vil gjøre Iveland til en kommune som tar ansvar for miljøet. vi skal ta i bruk miljøteknologi og finne løsninger som gjør Iveland til en miljøvennlig kommune. Venstre vil ta vare på og holde natur og lokalsamfunn rent. Venstre vil derfor sørge for tilgjengelige åpningstider for miljøstasjonen i Skaiå bygda. Allemannsretten er universell for alle som ønsker å ta i bruk friluftslivets gleder. Denne må bevares for alle. Iveland Venstre vil at Iveland kommune opprettholder og videreutvikler arbeidet med og proffilere Iveland som en geologikommune. Nybygg må bygges med energispare materialer. Innenfor oppvarming må fremtidens teknologier benyttes. Nåværende bygningsmasse må også kartlegges for muligheter til energisparing. Iveland Venstre ønsker at Iveland Kommune bidrar ytterligere til miljøets sak ved å gå over til elektroniske saksdokumenter. Venstre ønsker å gjøre naturopplevelser bedre tilgjengelig for alle. Friluftslivets gleder, må også gjøres bedre tilgjengelig for funksjonshemmede. 8 Program Iveland 2011.indd :42

9 Iveland Venstre er et positivt parti som ønsker å samarbeide med alle innbyggere, foreninger og partier for å gjøre Iveland kommune til et bedre sted å bo. Politikk er ikke et soloarbeid. Grunnlaget for Venstres politikk: 10 liberale prinsipper: 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet. 5. Alle er likeverdige, men ingen er like 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 7. Politisk makt skal komme nedenfra 8. Makt skal spres og balanseres 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Vi sier det vi mener og holder det vi lover. Dette har Venstre oppnådd i forrige periode: 1. Iveland Venstre har jobbet for å styrke pleie og omsorgstjenestene. 2. Stemt for gang og sykkelveg på Vatnestrøm. 3. Det fremgår nå av møtereferatene hva representantene stemmer. 4. Stemt for å ruste opp den gamle skoledelen ved Vatnestrøm oppvekstsenter. Samt ny garasje/lagerplass. 5. Stemt for å realisere Moonlight-tilbudet for ungdom sammen med Vennesla Kommune. 6. Jobbet aktivt for at Iveland kommune i dag består som egen kommune. 7. Stemt for 11 måneders barnehagedrift ved barnehagene. 8. Iveland Venstre har jobbet for å beholde aksjene i Agder Energi. 9. Iveland Venstre har jobbet for nye boligfelt. 10. Iveland Venstre har stemt for utbygging av Iveland kraftverk 2, 11. Iveland Venstre har stemt for å bevare muligheten til mopedopplæring i skolen. Bruk stemmeretten. Venstre trenger din stemme! Dersom du trenger skyss valgdagen, kan du ringe en av oss. 9 Program Iveland 2011.indd :42

10 10 Program Iveland 2011.indd :42

11 Program Iveland 2011.indd :42 11

12 Våre kandidater 1. Odd Håvard Dahle er 48 år og gift med Gunvor, og har to gutter og ei jente. Han jobber offshore som arbeidsleder i Fabricom A/S. En periode som 1. vara til kommunestyret , og kommunestyre repr. og formannskapsmedlem i perioden Marius Brufjell er 26 år og singel. Jobber for tiden i Color Line i Økonomi avd og diverse andre stillinger. Er utdannet innen reiseliv. Bor på Vatnestrøm. Har vært 1. vara til levekår i forrige kommunestyre , og 1. vara til Kommunestyret Fylkesstyremedlem i Aust- Agder Nei til EU. 3. Mats Eirik Jenssen er 59 år, og har to voksne barn, Vidar og Ingunn. Mats er en altmuligmann, som er aktiv i lokalmiljøet, og medlem i skytterlaget. bor i Bakkane på Vatnestrøm. Mats har en periode som 3. vara til kommunestyret perioden. 4. Linn Evonn Dahle er 39 år og samboer med Egil, og mor til Ida på 7 år og Kjetil på 9 år Jobber deltid i skoleverket på Iveland utdannet omsorgsarbeider, og skoleassistent. Bor på Skaiå. Ny i kommunepolitikken. 5. Stig Strandberg er 28 år, og samboer med Marianne. De har 2 barn, Sebastian 7 år, og Amanda på 5 år Jobber i Color Line som butikksjef. Han bor i Bakkane på Vatnestrøm. Ny i kommunepolitikken. 6. Frode Frigstad 36 år Bakkemyra 7. Kurt Arne Skåle 27 år Vatnestrøm. 8. Marianne Moldal 29 år Vatnestrøm Program Iveland 2011.indd :42

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2015-2019 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer