Program for. Iveland Venstre. for perioden Program Iveland 2011.indd :42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42"

Transkript

1 Program for Iveland Venstre for perioden Program Iveland 2011.indd :42

2 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar Venstre fikk til viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Det sosialliberale samfunnssystemet bygger på den enkeltes frihet og ansvar, og på maktbalanse og maktspredning som sentrale prinsipper. Venstre ser på demokratiet, rettsstaten, markedsøkonomien og det sivile samfunnet som frihetens infrastruktur. Hver på sin måte bidrar de til utvikling i samfunnet. Fordi de samtidig griper inn i hverandre og setter grenser for hverandre, skaper de et rom for personlig frihet. Venstres verdier: Raus, Ærlig, Engasjert, Ansvarlig og Framtidsglad. Venstres viktigste prioriteringer i kommende periode er å styrke: Skole og oppvekst, eldre og helse. Sosialt ansvar og velferd. Folkestyre. Miljø. Handlefrihet. Samfunnsbygging av Iveland med vekt på utvikling av infrastruktur for fremtiden. Nye bedrifter og flere arbeidsplasser for fremtiden. Les mer på de neste sidene. 2 Program Iveland 2011.indd :42

3 Framtidas Iveland Venstre vil bevare Iveland som egen kommune. Venstre mener at vi gjennom å være egen kommune i større grad står fritt til å utforme tjenestene slik innbyggeren ønsker det. Iveland kommune skal være bevisst på sin rolle som samfunnsutvikler. Folkestyre. Nærhet og samhandling mellom innbyggerne og de som styrer er viktig for trygghet, identitet og tilhørighet. Venstre vil at innbyggerne i fellesskap skal utvikle Iveland kommune på best mulig måte. Alle skal føle at det er godt å bo i Iveland kommune. Det skal være god service og gode tjenester for alle innbyggere. Venstre vil jobbe for rettferdig fordeling av både sosiale ytelser og tjenester. Venstre vil at Iveland skal være en ja-kommune og gi innbyggerne mulighet til å realisere sine drømmer. Kommunen skal være imøtekommende og sette innbyggeren i sentrum. Alle nye innbyggere skal få god informasjon fra, og kontakt med kommunen, når noen kommer hit for å bygge og bo, eller er turist på servicetorget. For Venstre er det et selvstendig prinsipp å lytte til folks mening. Iveland Venstre vil at administrasjonen arrangerer informasjonsmøter når forslag til viktige planer som kommuneplan, budsjett og økonomiplan legges ut på høring. Kommunen og politikerne skal se innbyggerne. Administrasjon og politikere skal ta bedre vare på innbyggerne enn i andre kommuner. Vi skal være talspersoner for de som trenger det mest. Iveland kommune skal fremme åpenhet i forvaltning og styresett. Det er viktig at Iveland kommune oppdaterer og videreutvikler hjemmesiden på internett. Venstre vil beholde aksjene som vi i fellesskap eier i Agder Energi AS. Energiselskapet er vår oljeformue og vårt arvesølv. Det hvite kullet er bærebjelken for å kunne opprettholde og videreutvikle velferden i kommunen vår. Venstre vil jobbe aktivt sammen med sentrale myndigheter for å opprettholde hjemfallsretten. Venstre vil delta i prosjekter som kan sette Iveland kommune på kartet på en god måte. Venstre ønsker en stabil befolkningsvekst for å bidra til en robust kommune. Det er et mål å jobbe for å nærme oss 1500 innbyggere innen En noe større befolkning, gjør oss i bedre stand til å løse morgendagens utfordringer på en bedre måte. For å nå dette målet er vi helt avhengig av en ny proaktiv kommuneplan, som et verktøy for utvikling av kommunen. Venstre vil arbeide for utvikling i kommunen, og vil være en pådriver for utvikling av nye boligtomter. Det er viktig å ta hele kommunen i bruk. Venstre vil fortsatt ha noe interkommunalt samarbeid. Dette er nødvendig på områder der vi i dag ikke har mulighet til å levere tjenester alene på linje med større kommuner. Venstre ønsker samarbeid både med Setesdal Regionråd og Knutepunkt Sørlandet. Det er viktig å samarbeide på tvers av konstellasjoner for å hindre kommunesammenslåing. Iveland Venstre støtter målsettingen om ett Agder. De ansatte i Iveland Kommune Venstre vil søke kontinuitet og bedrede forhold for alle ansatte i Iveland kommune. Det er viktig å gi alle muligheter til kompetanseutvikling. Det er også viktig å videreføre de gode seniortiltakene for de ansatte. Oppvekst Det skal være trygt og godt for alle å vokse opp i Iveland. Kunnskap, trygghet og trivsel og nulltoleranse mot mobbing er viktig for en god oppvekst. Iveland Venstre vil ha et desentralisert oppveksttilbud. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, bruk av digitale verktøy og god sosial opplæring er bærebjelkene for deltakelse i samfunnet. Innenfor velferdsstaten er den offentlige skolen den mest sentrale in- 3 Program Iveland 2011.indd :42

4 stitusjonen, som møteplass for mennesker med ulike bakgrunn og viktigste arena for kunnskap og dannelse i samfunnet. Iveland Venstre vil derfor: Bevare dagens skole, barnehage og SFO struktur. Iveland Venstre skal være den klareste forsvarer av denne. Iveland Venstre vil bygge ny barnehage ved oppvekstsenteret på Vatnestrøm straks. Iveland Venstre vil bygge ny skole på Skaiå. Ny skole på Skaiå må bygges straks. Sikre nok ressurser til den dagelige driften i skole og barnehage. Det er viktig at Iveland Kommune gir rom og ressurser til etter og videreutdanning av personalet i hele organisasjonen. Dette er spesielt viktig innenfor oppvekst. Sikre tidsriktig vedlikehold av hele bygningsmassen til Iveland kommune. Sikre nødvendige ressurser til de som har særlige vansker på skolen, både faglig og sosialt. Et godt samarbeid mellom skole og hjem At videregående elever skal ha fritt skolevalg innen Agder-fylkene. Opprettholde full barnehagedekning og skolefritidsordning (SFO) i hele kommunen, med full dag og 11 måneder. Prioritere gang og sykkelveg for en trygg skoleveg i trafikkfarlige områder og ellers gode skyssordninger. Bygge gang og sykkelveg fra Bakkane til butikken på Vatnestrøm og fra Heimrenes boligområde og til Vatnestrøm stasjon. Iveland Venstre ønsker at trafikksikkerhetsutvalget oppdaterer trafikksikkerhetsplanen med nummererte tiltak, slik at tiltak kan kvalifisere for støtte fra fylkeskommunen. Gatelys på Skaiå og Vatnestrøm skal bygges ut straks. Dette gjelder også eksisterende og nye gang og sykkelveier ellers i kommunen. Stimulere til at skolene brukes aktivt til fritidsaktiviteter og som møteplass for alle aldersgrupper. Iveland venstre vil utvikle utemiljøet ytterligere ved alle skolene og barnehagene i kommunen. Iveland Venstre ønsker et tettere samarbeid med velforeningene, for å bidra til bedre nærmiljøanlegg osv. Ved rulleringen av barne og ungdomsplanen ønsker Venstre at barn og unge blir med å utforme den, og vil lytte til ønsker og innspill fra alle barn og unge i kommunen vår. Dette er spesielt viktig i saker som gjelder barn og unge. Barne og ungdomsrådet skal styrkes og bevares. Venstre vil skape flere og bevare nåværende møteplasser og aktiviteter for barn og unge. Moonlight og aktivitetene som arrangeres er et flott tiltak som må videreføres. Iveland Venstre vil arbeide for kunstgress ved Ivelandshallen. Iveland Venstre ønsker å beholde dagens ordning med mulighet for å ta førerkort på moped i skolens regi, fordi det er viktig trafikksikkerhets og holdningsskapende arbeid i praksis. Trafikkopplæringen er også med på å bidra til økt trafikkforståelse tidlig i forhold til førerkort på for eksempel bil, senere. Venstre vil opprettholde støtten til 10. klasse for tur med Hvite Busser. Dette er en viktig dannelsesreise for å lære om og forstå viktigheten av frihet, demokrati og menneskerettigheter. Den som glemmer historien må leve den om igjen. Derfor er det viktig å støtte opp om slike holdningsskapende arrangementer. Denne støtten skal ikke kuttes i budsjettbehandlinger. Venstre vil styrke kulturopplevelser i skolen og bruke kultur aktivt i læringsprosessen Opprettholde den Pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og skolenes rådgivningstjeneste. Øke bruken av miljøarbeidere i skolen. Sikre ressursbruken for tilpasset opplæring. Anbefalinger skal følges. 4 Program Iveland 2011.indd :42

5 Iveland Venstre vil at ungdommer kan få kommunale sommerjobber og andre jobbmuligheter i rimelig nærhet. Samt lærlingplasser. Tilflytting og boligbygging i Iveland kommune Venstre vil at alle skal føle seg velkommen og verdsatt som innbyggere i kommunen. Iveland kommune skal være et godt sted å bo for alle generasjoner. Venstre vil at det skal være byggeklare tomter i hele kommunen. God dialog med grunneierne er viktig. Det er viktig å bidra til at private utbyggere får bygd ut allerede regulerte områder. Flere utleieboliger er positivt. Dette er spesielt viktig for unge som fortsatt ønsker å bo i kommunen, og for unge utenfra som søker å etablere seg i vår kommune. Venstre skal være et ja-parti for spredt boligbygging. Det er et mål at det bor folk i flest mulig gårdsbruk over hele kommunen. Det må samtidig gis rom for utsettelse. Venstre vil arbeide for god tilgjengelighet for funksjonshemmede i nye boligfelt og vil at boligområdene skal reflektere den landlige beliggenheten. Venstre vil verne om muligheten til startlån for lavinntektsgrupper. Alle har krav på en rettferdig behandling i forbindelse med fremtidig arealutnyttelse, og venstre vil lytte nøye til alle innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Iveland Venstre går inn for å realisere utbyggingsprosjektet Åkle på Birketveit som et bidrag til stedsutvikling gjennom nye muligheter innen næringsvirksomhet og leiligheter. Iveland Venstre ønsker å se på muligheter for rabattordninger/maks pris, for de som betaler alle kommunale avgifter. Det tenkes spesielt på eventuelle ordninger for lavinntektsgrupper. Frivillighet og kultur i Iveland Velferdssamfunnet er mer enn det stat og kommune sørger for av velferdstjenester. Mange frivillige fellesskap representerer en varme og nærhet det offentlige aldri kan eller skal erstatte. Det sosiale engasjementet i det sivile samfunnet utløser flere ressurser og det er mer oppfinnsomt enn det offentlige. Fellesskap er mye mer enn stat og kommune. Det sivile samfunnet omfatter alle former for frivillig samarbeid basert på felles interesser og verdier. Det sivile samfunnet omfatter blant annet selvstendige organisasjoner, kulturlivet, tros- og livssynssamfunn. Det frivillige organisasjonsliv er en viktig del av det sivile samfunn. Det frivillige Iveland er med på å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å bo. Iveland Venstre ønsker å øke støtten til alle lag og foreninger som organiserer innbyggerne i kommunen vår. For eksempel Frivillighetssentralen, korpset, idrettslaget osv. Iveland Venstre vil belønne den uvurderlige innsatsen som gjøres av frivillige lag og foreninger i kommunen vår. Venstre ønsker å styrke samarbeidet med Iveland frivillighetssentral. Frivillighetssentralen tilbyr aktiviteter for alle og bekjemper ensomhet i samfunnet vårt. Vi kan alle ta vare på hverandre. Mange enkeltmennesker gjør et imponerende og uvurderlig arbeid for å gjøre hverdagen litt bedre for mange. Iveland Venstre vil gi gode vilkår for lag og foreninger som organiserer unge i bygda. Bevilgningene til frivillighetssentralen, kulturskolen og andre lag og foreninger skal økes. Iveland 5 Program Iveland 2011.indd :42

6 Venstre vil fremme et mangfoldig kultur og idrettstilbud. Kulturopplevelser er kilde til kunnskap og rekreasjon. Kulturarrangementer gjør Iveland til et bedre sted å bo. Iveland Venstre vil stille kommunens arealer og bygningsmasse til disposisjon når dette ikke hindrer den daglige driften ved enhetene. Det er viktig å sikre kulturtilbud for alle aldere. Kulturtiltak for barn og unge kan være en god helseforsikring. Tilrettelegging for fysisk aktivitet er viktig for alle aldre også voksne. Iveland Venstre vil arbeide for å bevare lokal kultur, fordi dette er en del av vår felles historie og en kilde til lokalkunnskap identitet og tilhørighet. Venstre vil støtte opp om arbeidet ved Iveland og Vegusdal bygdemuseum i samarbeid med Birkenes kommune. Iveland Venstre ønsker også å utvide Iveland Kommunes mineralsamling. Iveland Venstre ønsker å styrke kommunens bibliotektilbud. Helse, omsorg, sosialtjenester, eldre Venstre mener: At kommunen må sikre de kommunale tjenestetilbudene lege, helsesøster, jordmor og tannlege og NAV kontor. Alle som har rett til sosialhjelp skal få det. Brukerne skal alltid bli møtt med respekt og verdighet. Rammene skal være rause. Det er viktig å prioritere mer til dem i samfunnet som trenger det mest. Helsestasjonen skal fortsatt være lett tilgjengelig på kommunehuset. Tilbudene skal minst opprettholdes på dagens nivå. Helsesøstertjenesten skal styrkes. Iveland Venstre vil gjennomføre rusforebyggende tiltak og jobbe mot alkoholmissbruk og narkotika. Holdnings skapende arbeid på tvers av etatene er en nøkkelfaktor. Det offentlige har ansvaret for at hjelp blir gitt til de som har behov for det. Alle skal få den hjelp de trenger når de trenger det. At omsorgstrengende som ønsker det, bør få bo hjemme. Det skal være trygt godt å bli gammel i Iveland. Venstre vil prioritere en fleksibel hjemmehjelpsordning og hjemmesykepleie. Det er viktig å jobbe for et best mulig individuelt tilpasset tilbud. For å få dette til må hjemmehjelpstjenesten og avlastningstjenester styrkes betraktelig både økonomisk og med større bemanning. Det skal ikke være ventelister for sykehjemsplass i Iveland Kommune. Iveland Venstre vil at samboere og ektepar, der den ene er pleietrengende, så skal begge få mulighet til å flytte på institusjon på samme rom eller omsorgsleilighet/omsorgsboligbolig. Venstre ønsker å jobbe for at eldre for muligheter til rimelig avlastningsopphold i varmere strøk. Hjemmetjenester og avlastningsordninger skal styrkes. Brukeren skal stå i fokus. Det er et mål at alle brukere kan få faste hjemmehjelpere etter modell fra fastlegeordningen. Trygdeboliger må holdes, eventuelt økes etter behov, både i aust og vestbygda. Iveland Venstre vil være garantisten for at disse ikke selges. Venstre vil at Eldrerådet videreutvikles. Det er et mål at Eldrerådet utarbeider en plan etter modell fra arbeidet med rulleringen barne og ungdomsplanen. De eldre skal bli tatt vare på, føle trygghet, og kjenne trivsel. Hver og en skal få den omsorg som passer best for den enkelte. Venstre vil sikre et godt dagtilbud til brukere av psykiatriske tjenester. Brukernes behov skal følges opp på en god måte. Det er viktig å styrke også forebyggende psykisk helsearbeid. Iveland Venstre vil opprettholde ordningene for trygghetsalarm. 6 Program Iveland 2011.indd :42

7 Fysisk aktivitet er den beste og billigste investeringen hver enkelt av oss selv kan gjøre for en bedre helse. God helse skaper livsglede. Venstre vil stimulere til idrett og fysisk aktivitet ut fra ønsker og behov til den enkelte innbygger. Idretten skal ha gode støtteordninger for helsebringende aktiviteter til befolkningen. Venstre vil særskilt støtte aktiviteter som aktiviserer folk i alle aldre. Samferdsel, kommunikasjon og infrastruktur for framtida Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: God mobilitet for hele befolkningen, bidra til verdiskaping, og bidra til et bedre miljø. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid. I samarbeid med innbyggerne, fylkeskommunen og transportselskapene ønsker Venstre å flytte Iveland nærmere sentrale områder og gjøre Iveland lettere tilgjengelig for regionene rundt oss. Dette er viktig for oss som bor her, for arbeidsplasser og fordi kommunikasjon og infrastruktur er grunnlaget som gir oss muligheten til å være som Ole Brum; Ja takk, begge deler. Vi er distrikt, med landlige fordeler, men kan også tilby nærhet til sentrale områder, uten at avstanden trenger å være en byrde for noen. For å nå dette målet vil Venstre: Bygge ut Vatnestrøm jernbanestasjon for passasjerer og gods etter modell fra Vennesla og Vegårshei kommuner. Dette bør skje som et spleiselag mellom Iveland kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Jernbaneverket, NSB, Cargonet og lokale bedrifter. Intermodal transport er framtida. Venstre vil opprettholde og videreutvikle et godt busstilbud mot Vennesla, Kristiansand og Evje. Bestillingsbussen skal opprettholdes. Venstre vil opprette tilbringertjeneste til toget og til Kristiansand lufthavn, i tett dialog med fylkeskommunen. Venstre vil ha fibernett til alle fastboende i Iveland kommune. Dagens IKT samfunn gjør at vi som kommune må ligge i front i forhold til utviklingen og legge forholdene til rette for IKT- baserte bedrifter i vår kommune. Kundesenter, regnskapskontorer og markedskonsulenter og statistiske byråer kan like gjerne jobbe fra vår kommune dersom forholdene legges til rette for det. Det skal være god mobildekning for alle. Venstre vil jobbe for at posttjenestene til alle i kommunen opprettholdes 6 dager i uka. Iveland kommune har areal som Kristiansand, men langt færre innbyggere og vi er spredt over store avstander. Venstre ser det derfor som avgjørende at standarden på de kommunale vegene bedres, sommer som vinter. God veistandard er av stor betydning for å opprettholde innbyggertallet i kommunen. Tilskuddet til private veger skal videreføres. Brøyte og strøordningen er et godt tilbud som Venstre vil bevare. Venstre vil jobbe for bedre standard på de gamle riks og fylkesveiene i kommunen. Iveland Venstre ønsker å se på rammene og fordelingen av sommer/vintervedlikehold, og se på krav og innkommende anbud nøye når vedlikeholdskontrakter skal tildeles. Iveland Venstre ønsker å kartlegge vedlikehold på kommunale veger. Det er viktig å sette av tilstrekkelig midler til grøfting, utskiftning av gamle rør osv. Det blir fort kostbart om ikke vedlikehold prioriteres. Det er spesielt viktig at hele kommunens bygningsmasse til enhver tid er oppdatert og godt vedlikeholdt. Dette er vår infrastruktur fremfor noe, og vedlikehold er god samfunnsøkonomi i praksis. Iveland Venstre ønsker å være en pådriver for innfartsparkering på Samkom, i Vennesla kommune. 7 Program Iveland 2011.indd :42

8 Nye bedrifter og arbeidsplasser for framtida Arbeid er nøkkelen til personlig frihet og offentlig velferd i Iveland kommune. For å opprettholde et godt tjenestetilbud og for å være et attraktivt sted og bo er vi avhengige av bedrifter som kan skape morgendagens velferd i vår kommune. I dag pendler mange ut av kommunen for å arbeide. Kanskje velger noen også å flytte til oss, både arbeidere og bedrifter. Venstre vil at det skal være like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som å være arbeidstaker for andre bedrifter. For å nå målet om økt verdiskaping i Iveland kommune vil Venstre: At det skal være ledige næringstomter i kommunen. Fortrinnsvis nær jernbane eller hovedvei. Det er viktig å ha god dialog med grunneiere for å realisere nye næringsområder, som kan være attraktive for bedrifter i Agderbyen. Dette er viktig for å bidra til flere nye arbeidsplasser. At kommunen støtter oppstart av Næringsvirksomhet med f. eks rentefrie lån til investeringer, rimelige tomter, gunstig leie el. Det er viktig å legge forholdene best mulig tilrette for nåværende og nye arbeidsplasser og for utvikling i kommunen. Iveland Venstre vil jobbe for fortsatt næringsfond sammen med fylkeskommunen. Tilrettelegge for næringshage i kommunen, for å gi tilbud til mindre virksomheter. Etablering av eget bygg for dette på Skaiå vil være naturlig for å skape flere private arbeidsplasser i denne delen av kommunen. Være positiv til nøktern utbygging av grønn energi som for eksempel vannkraftressurser. Bonden må betraktes som en selvstendig næringsdrivende med et særlig forvalteransvar. Landbruk, nisjeprodukter, en god landbruksvikarordning og en god veterinærordning for hele kommunen er viktig. Bondens arbeid med kulturlandskapet er positivt kulturvern i praksis. Natur, miljø og klima Å ta vare på naturen; jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet, Er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv. Venstres mål er et samfunn uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå og for framtidige generasjoner. Venstre vil gjøre Iveland til en kommune som tar ansvar for miljøet. vi skal ta i bruk miljøteknologi og finne løsninger som gjør Iveland til en miljøvennlig kommune. Venstre vil ta vare på og holde natur og lokalsamfunn rent. Venstre vil derfor sørge for tilgjengelige åpningstider for miljøstasjonen i Skaiå bygda. Allemannsretten er universell for alle som ønsker å ta i bruk friluftslivets gleder. Denne må bevares for alle. Iveland Venstre vil at Iveland kommune opprettholder og videreutvikler arbeidet med og proffilere Iveland som en geologikommune. Nybygg må bygges med energispare materialer. Innenfor oppvarming må fremtidens teknologier benyttes. Nåværende bygningsmasse må også kartlegges for muligheter til energisparing. Iveland Venstre ønsker at Iveland Kommune bidrar ytterligere til miljøets sak ved å gå over til elektroniske saksdokumenter. Venstre ønsker å gjøre naturopplevelser bedre tilgjengelig for alle. Friluftslivets gleder, må også gjøres bedre tilgjengelig for funksjonshemmede. 8 Program Iveland 2011.indd :42

9 Iveland Venstre er et positivt parti som ønsker å samarbeide med alle innbyggere, foreninger og partier for å gjøre Iveland kommune til et bedre sted å bo. Politikk er ikke et soloarbeid. Grunnlaget for Venstres politikk: 10 liberale prinsipper: 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet. 5. Alle er likeverdige, men ingen er like 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 7. Politisk makt skal komme nedenfra 8. Makt skal spres og balanseres 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Vi sier det vi mener og holder det vi lover. Dette har Venstre oppnådd i forrige periode: 1. Iveland Venstre har jobbet for å styrke pleie og omsorgstjenestene. 2. Stemt for gang og sykkelveg på Vatnestrøm. 3. Det fremgår nå av møtereferatene hva representantene stemmer. 4. Stemt for å ruste opp den gamle skoledelen ved Vatnestrøm oppvekstsenter. Samt ny garasje/lagerplass. 5. Stemt for å realisere Moonlight-tilbudet for ungdom sammen med Vennesla Kommune. 6. Jobbet aktivt for at Iveland kommune i dag består som egen kommune. 7. Stemt for 11 måneders barnehagedrift ved barnehagene. 8. Iveland Venstre har jobbet for å beholde aksjene i Agder Energi. 9. Iveland Venstre har jobbet for nye boligfelt. 10. Iveland Venstre har stemt for utbygging av Iveland kraftverk 2, 11. Iveland Venstre har stemt for å bevare muligheten til mopedopplæring i skolen. Bruk stemmeretten. Venstre trenger din stemme! Dersom du trenger skyss valgdagen, kan du ringe en av oss. 9 Program Iveland 2011.indd :42

10 10 Program Iveland 2011.indd :42

11 Program Iveland 2011.indd :42 11

12 Våre kandidater 1. Odd Håvard Dahle er 48 år og gift med Gunvor, og har to gutter og ei jente. Han jobber offshore som arbeidsleder i Fabricom A/S. En periode som 1. vara til kommunestyret , og kommunestyre repr. og formannskapsmedlem i perioden Marius Brufjell er 26 år og singel. Jobber for tiden i Color Line i Økonomi avd og diverse andre stillinger. Er utdannet innen reiseliv. Bor på Vatnestrøm. Har vært 1. vara til levekår i forrige kommunestyre , og 1. vara til Kommunestyret Fylkesstyremedlem i Aust- Agder Nei til EU. 3. Mats Eirik Jenssen er 59 år, og har to voksne barn, Vidar og Ingunn. Mats er en altmuligmann, som er aktiv i lokalmiljøet, og medlem i skytterlaget. bor i Bakkane på Vatnestrøm. Mats har en periode som 3. vara til kommunestyret perioden. 4. Linn Evonn Dahle er 39 år og samboer med Egil, og mor til Ida på 7 år og Kjetil på 9 år Jobber deltid i skoleverket på Iveland utdannet omsorgsarbeider, og skoleassistent. Bor på Skaiå. Ny i kommunepolitikken. 5. Stig Strandberg er 28 år, og samboer med Marianne. De har 2 barn, Sebastian 7 år, og Amanda på 5 år Jobber i Color Line som butikksjef. Han bor i Bakkane på Vatnestrøm. Ny i kommunepolitikken. 6. Frode Frigstad 36 år Bakkemyra 7. Kurt Arne Skåle 27 år Vatnestrøm. 8. Marianne Moldal 29 år Vatnestrøm Program Iveland 2011.indd :42

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

ørland venstre program 2007-2011

ørland venstre program 2007-2011 ørland venstre program 2007-2011 mer frihet og mer ansvar Venstre er et sosial-liberalt parti. Det er grunnleggende for oss at enkeltindividet skal ha mest mulig frihet til å utvikle sine evner og interesser,

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Program for Stokke Venstre

Program for Stokke Venstre Program for Stokke Venstre for perioden 2015-2019 En god skole der du bor. Venstre vil at skolen skal være et trygt og lærerikt sted for elevene. De er spirene til morgendagens samfunn. Lærerne skal ha

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ KVARØY, FOR KVARØY, HESTMONA OG SØRNESØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 12. mars 2013, 16.30 19.30 Sted: Kvarøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen,

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Velkommen til debatten.

Velkommen til debatten. Velkommen til debatten. Adresse: Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf.: 22 40 43 50 E-post: venstre@venstre.no Faks: 22 40 43 51 Internett: www.venstre.no Venstre tar utgangspunkt i

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Visjonen Venstres visjon Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Venstre prioriterer folk først. Vi er der for deg!» Anna Sofie Mørland Venstres førstekandidat i Aurskog-Høland 35017_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.06.11 13.13

Detaljer

MARNARDAL FRAM MOT 2026

MARNARDAL FRAM MOT 2026 MARNARDAL FRAM MOT 2026 Referat fra framtidsverksted 14. november 2013 Tema: Formål: Åpent møte: Arrangør: Møteleder: Referent: Utvikling og omdømme Få innspill til arbeidet med kommuneplan Ca. 45 deltakere

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019

Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019 Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019 Barndom, ungdom og oppvekst Barnehage Et godt og variert barnehagetilbud gir foreldrene mulighet til å ta de beste valgene for sin familie. Flere aktører

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Budsjettpremisser 2013 2016 Gratangen kommune Vedtatt av Gratangen kommunestyre i møte 24. september 2012

Budsjettpremisser 2013 2016 Gratangen kommune Vedtatt av Gratangen kommunestyre i møte 24. september 2012 Gratangen kommune Saksnr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb Deres ref. Dato 12/841-7 150 SEN//EID 01.10.2012 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTPREMISSER 2013-2016 Fra møtet i Kommunestyre den 24.09.2012, saksnr

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012

Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012 Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012 Hva gjorde vi denne dagen? Under involveringsseminaret ble kommunestyret delt inn i 6 grupper på tvers av partitilhørighet.

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN 1 ASKIM ARBEIDERPARTI Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM OPPVEKST NÆRINGSLIV BARNEHAGER Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE SKOLE BO OG LEVE I ASKIM SAMFERDSEL ET INKLUDERENDE

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel!

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Kunnskap og like muligheter Et sunt og trygt oppvekstmiljø er grunnsteinen i enhver trivselkommune. Vi som

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

ENEBAKK. Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015. Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk

ENEBAKK. Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015. Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk ENEBAKK Venstre LOKALVALGPROGRAM 2011 2015 Frihet og ansvar - et liberalt Enebakk Venstre er et moderne liberalt parti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Venstres visjon er et

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Tillit til enkeltmennesket i. Skånland

Tillit til enkeltmennesket i. Skånland Tillit til enkeltmennesket i Skånland Åpenhet tillit respekt Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Vi vil sette grenser for politikken og gjøre Skånland til en mangfoldig og inkluderende

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019

KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019 KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019 Alle skal med Rømskog Arbeiderparti vil: Fortsatt satse på barn og ungdom, både oppvekstvilkår og skole. Barn og unge er viktige for framtida i kommunen vår

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer