Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius Kopi Møteansvarlig : Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor : Sigmund Jessen Sted Dato Hitra/Trondheim 21. februar 2007 Sakliste: Sak 1/2007 Godkjenning av protokoll fra møte Sak 2/2007 Referatsaker Sak 3/2007 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune Sak 4/2007 Kantinedriften ved Hitra storkjøkken Sak 5/2007 Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune Sak 6/2007 Kontrollutvalgets sekretariat tidsbruk i 2006 Sak 7/2007 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Per O. Johansen på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Sigmund Jessen leder (sign) Per O. Johansen Rådgiver Hitra kommune kontrollutvalget Side 1

2 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 1/2007 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Hitra kommune kontrollutvalget Side 2

3 Sak 1/2007 Godkjenning av protokoll fra møte KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte SAKSUTREDNING Godkjenning av møteprotokoll. Hitra kommune kontrollutvalget Side 3

4 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 2/2007 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Hitra kommune kontrollutvalget Side 4

5 Sak 2/2007 Referatsaker KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. VEDLEGG Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Registrering av verv og økonomiske interesser brev av fra Kommunenes Sentralforbund (KS) til bl.a. landets ordførere og rådmenn. 2. Etiske retningslinjer Hitra kommune, e-post fra Hitra kommune v/ Brit-May Melandsø av (Jf sak KU-40/2006 Etiske retningslinjer for Hitra kommune behov for endringer, behandlet av kontrollutvalget på møte den ). 3. Invitasjon til å bli med kvalitetskommunesamarbeidet, brev av fra Kommunalminister Åslaug Haga til landets ordførere. 4. Kontrollrapport 2006 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hitra kommune, brev av til kommunestyret i Hitra kommune fra Sør-Trøndelag skattefogdkontor. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. Hitra kommune kontrollutvalget Side 5

6 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 3/2007 Bestilling av forvaltningsrevisjon Sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på maksimalt 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat senest innen 1. november Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til innretningen på prosjektet slik det fremgår av saken. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hitra kommune kontrollutvalget Side 6

7 Sak 3/2007 Bestilling av forvaltningsrevisjon Sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på maksimalt 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat senest innen 1. november Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til innretningen på prosjektet slik det fremgår av saken. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak 177/2006: Hitra kommune Plan for forvaltningsrevisjon for 2007, vedtatt av kommunestyret på møte Sak 105/2006: Fokus på nærværstiltak og forebygging av fravær. Tiltak , vedtatt av kommunestyret på møte SAKSUTREDNING Generelt I forhold til forvaltningsrevisjonsarbeidet har kontrollutvalget en klar bestillerrolle. Dette innebærer for det første å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i kommunen basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Dette fremgår av Forskrift om kontrollutvalg 10. Plan for forvaltningsrevisjon i Hitra kommune ble vedtatt av kommunestyret på møte den etter forutgående innstilling fra kontrollutvalget. Etter at planen for forvaltningsrevisjon er vedtatt må kontrollutvalget initiere det enkelte prosjekt ut fra prioriteringene i planen. I vurderingen av om prosjektet skal igangsettes eller ikke må kontrollutvalget ta stilling til om prosjektet fortsatt er relevant, innfallsvinkler og innretning på prosjektet, ressursbruk og tidspunkt for ferdigstillelse. Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling vil sekretariatet inngå en avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføringen prosjektet basert på kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger. Hitra kommune kontrollutvalget Side 7

8 Sykefravær i Hitra kommune Hitra kommune har lenge slitt med et høyt sykefravær, som i de siste årene har ligget på om lag 11 % av den totale arbeidsstokken i kommunen. Det er særlig rammeområde 2 (oppvekst) og rammeområde 3 (helse og sosial) som skiller seg ut med høyt sykefravær på henholdsvis ca. 10 % og 14,5 %. Det vil si at innenfor helse- og sosial er om lag 1 av 7 arbeidstakere til enhver tid borte fra jobb på grunn av sykdom. Dersom man ser nærmere på sykefraværet, utgjør egenmeldt fravær og korttidsfravær (inntil 16 dager) ca. 15 % av sykefraværet. Langtidsfravær over 56 sykemeldingsdager utgjør nær 70 % av det totale sykefraværet. Det vil si at Hitra kommune har særlig en oppgave i å få langtidssykemeldte tilbake i jobb. Fra politisk hold er det gitt entydige signaler på en målsetting om å redusere sykefraværet til Hitra kommune til 7 %. Dette er en ambisiøs målsetting på kort sikt og krever ressurser, vilje og oppfølging for å kunne lykkes. Arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune Rådmannen fremmet en sak for kommunestyret på møte i juni 2006 der arbeidet med å redusere sykefraværet ble konkretisert. Rådmannen viste til det pågående arbeidet med arbeidsmiljøgjennomgang / medarbeiderundersøkelse med fokus på økt nærvær / redusert sykefravær i organisasjonen. Videre har rådmannen nedsatt en sentralt koordinerende arbeidsgruppe som skal utforme tiltak for å redusere fraværet i organisasjonen. Gruppen var nedsatt med slik sammensetning: organisasjonssjef, personalkonsulent, rådmann, representant for rammeområdene 1, 2, 3 og 4/5, trygd, a-etat, kommunelege I, bedriftshelsetjeneste, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud. Med bakgrunn i kartleggingen som er gjort så langt har rådmannen skissert følgende tiltakskområder for å redusere sykefraværet i Hitra kommune: 1. Arbeidsmiljøkartlegginger / medarbeiderundersøkelser Årlige kartlegginger og tiltak i hele kommuneorganisasjonen 2. Kompetanseoppbygging Fokus på lederutviklingsprogram med personalkompetanse for leder og mellomledere. 3. Optimal organisering av arbeidstid og tilsetting Redusere uønsket deltid og fleksible arbeidstidsordninger, med spesielt fokus på deltidspersonale. 4. Seniortiltak / livsfaseorientering Vekt på tidsbank, gradert fleksibel tilleggsfri for seniorer ved 60, 62 og 65 år, samt tilleggslønn. 5. Inkluderende arbeidsliv IA-bedrift Aktiv bruk av virkemidlene i IA-avtalen i tett dialog med NAV. Etablere et mindre antall arbeidsplasser for utprøving av intern attføring. 6. Helseforsikring Tegning av privat helseforsikring for kommunens ansatte, samt kartlegging av fravær som kan reduseres som følge av slik forsikring. 7. Etablere egne HMS / nærværsutvalg på rammeområdenivå Hitra kommune kontrollutvalget Side 8

9 En rekke tiltak og ambisjoner ble således skissert i saken og kommunestyret fattet følgende vedtak under behandlingen av saken på møte : A. Hitra kommunestyre tiltrer særskilt handlingsplan for 2006 og 2007 for å øke nærvær og redusere uønsket fravær hos ansatte i kommuneorganisasjonen, med slike hovedpunkter på tiltakssiden: 1. Arbeidsmiljøkartlegginger/medarbeiderundersøkelser med oppfølging i form av kartlegging og tiltak hvert år for hele kommuneorganisasjonen. (Vital-prosjektet). 2. Kompetansebygging. Påbegynne lederutviklingsprogram med særskilt fokus på personalkompetanse for ledere og mellomledere (arbeidsledere/arbeidslagsledere) i kommunen. 3. Videreutvikling av optimal organisering av arbeidstid og tilsetting. fortsatt arbeid for å redusere uønsket deltid fleksible arbeidstidsordninger forsøk med alternative arbeidstidsordninger og med spesielt fokus på turnuspersonell. 4. Seniortiltak: Tidsbank, gradert fleksibel tilleggsfri for seniorer ved 58 og 62 år. Tilleggslønn. 5. IA-bedrift. Aktiv bruk av virkemidler i IA-avtalen, i tett dialog med NAV. Etablere et mindre antall utprøvingsplasser for utprøving av intern attføring. 6. Aktivt bruk av fritt sykehusvalg, eventuelt også inngå avtale om helseforsikring. 7. Etablere egne HMS-/nærværsutvalg på rammeområdenivå. 8. Den bredt sammensatte koordineringsgruppen etableres som en fast ordning. 9. Det opprettes en faggruppe på 3 personer med oppgave å støtte nærlederne i utviklingen av det forebyggende arbeidet, herunder mulighet for individuell oppfølging av enkeltpersoner samt tidlig samtale med sykemeldte med sikte på motivering/rådgivning for målrettede tiltak. Rådmannen oppnevner medlemmer i gruppen, herunder leder. Rådmannen innkaller til første møte. B. Kostnader for 2006 dekkes av rammer for årsbudsjett 2006 med tillegg av avsetninger til formålet i K-sak 73/06, regnskap Kostnader for tiltak 2007 søkes innarbeidet i budsjett 2007/økonomiplan C. Tiltaksdelen rulleres som hovedregel minst en gang i året. Hitra kommune kontrollutvalget Side 9

10 Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble første gang undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet i oktober Avtalen er senere evaluert og forlenget, sist gang den der ble det inngått en ny intensjonsavtale om inkluderende arbeidsliv med varighet fra til Intensjonsavtalen skal bidra til: at en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet, reduksjon i sykefravær og uføretrygd (opprinnelig målsetting om 20 % reduksjon i sykefravær, og økt pensjoneringsalder gjelder fortsatt), at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid. Arbeidsgivers plikter og rettigheter i en IA-avtale En arbeidsgiver i en IA-virksomhet har ansvar for å sette inkluderende arbeidsliv på dagsorden og ha konkrete mål for IA-arbeidet. Arbeidsgiveren skal blant annet Arbeide systematisk med arbeidsmiljøforbedring Ta initiativ til en åpen og god dialog på arbeidsplassen Utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med ansatte representanter Forsøke å tilrettelegge arbeidsplassen når en arbeidstaker blir syk eller får problemer med å mestre sine vanlige arbeidsoppgaver, og om nødvendig bidra til å kvalifisere den sykmeldte til nytt arbeid/stilling innen virksomheten - eventuelt i samarbeid med myndighetene. Utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker IA-virksomheter får en fast kontaktperson i arbeidslivssenteret, som hjelper virksomhetene med å arbeide målrettet og resultatorientert med utvikling av en mer inkluderende arbeidsplass. I tillegg har IA-virksomheter tilgang på spesielle virkemidler fra NAV: Utvidet bruk av egenmelding (8 / 24 dager) Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra NAV Tilretteleggingstilskudd (kr , fra uker) Honorar til bedriftshelsetjeneste Arbeidstakers plikter i en IA-virksomhet Arbeidstakeren i en IA-virksomhet, har ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. I tillegg skal arbeidstaker: Si fra om ting som kan endres til det bedre Lete etter alternative løsninger for fravær, hvis du er/står i fare for å bli sykmeldt Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen Snakke med lederen din om hva du er i stand til å gjøre, slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidet Være aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet Hitra kommune kontrollutvalget Side 10

11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune I planen for forvaltningsrevisjon fremgår følgende beskrivelse av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune: 1. Sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune: Hitra kommune er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og har således tatt særlig ansvar for tilrettelegging av arbeidsplassen og oppfølging av sine arbeidstakere. Sykefraværet i kommunen har likevel vist seg å være høyt i de siste årene (opp til ca 11 % av arbeidsstokken), og legger således beslag på en betydelig andel av arbeidskraftressursene. Hitra kommunestyre vedtok i sak 105/2006 en handlingsplan (2006 / 2007) for å øke nærvær og redusere uønsket fravær hos ansatte. Tiltak går blant annet ut på arbeidsmiljøkartlegginger, kompetansebygging, optimal arbeidstid / tilsetting, seniortiltak, IA-bedrift, opprette HMS / nærværsutvalg, fast koordineringsgruppe, faggruppe på 3 personer etableres for å støtte nærledere og tidlig samtale med sykemeldte. Kontrollutvalget vil gjennom en selvstendig forvaltningsrevisjonsundersøkelse følge opp at det igangsatte arbeidet med sikte på at ønskede resultater knyttet til redusert sykefravær oppnås. Selv om innfallsvinkelen i prosjektet i første rekke er sykefravær vil arbeidet også ta inn over seg elementer i kommunens personalpolitikk, siden denne inneholder mange av virkemidlene for å redusere sykefraværet. Innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon En forvaltningsrevisjon med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet vil i utgangspunktet være en oppfølgingsstudie. Ambisjonene og målsettingene i arbeidet med å redusere sykefraværet tilsier imidlertid en noe mer aktiv oppfølging og evaluering av arbeidet underveis, slik at kommunen får rask og kritisk tilbakemelding på arbeidet som utføres. Rådmannen har skissert en rekke gode virkemidler for å redusere sykefraværet, blant annet som oppsummert i sak 105/2006, og med påfølgende vedtak i kommunestyret. Grunnlaget for et godt arbeid er således lagt, men utfordringen er å gjennomføre en serie med tiltak og samtidig følge opp at de virker som forutsatt. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget setter inn sin oppfølging nettopp i denne fasen, med en evaluering av effektene av ulike tiltak ut fra om de ser ut til å gi forventede og positive effekter med sikte på lavere sykefravær. Ulike tiltak må også vurderes opp i mot en kost/nytte betraktning, men siden kostnadene ved sykefravær, både direkte i form av utgifter til annen arbeidskraft, og indirekte gjennom økt administrativt arbeid og belastninger på arbeidsmiljøet er store. Ut fra dette må undersøkelsen ta utgangspunkt i de konkrete tiltak som settes i verk og vurdere effekten av disse. Dette kan f.eks gjøres gjennom kartlegging av endringer i sykefravær og spesifikke medarbeiderundersøkelser mv. Hitra kommune kontrollutvalget Side 11

12 Videre kan det være aktuelt å vurdere selve organiseringen av arbeidet, med sikte på å skape en handlingsdyktig utøvelse med tilstrekkelig forankring i kommunens ledelse, kommunens virksomheter, arbeidstakerorganisasjoner og den enkelte medarbeider. Også i denne fasen vil kartlegging av utviklingen av sykefraværet, samt kartlegging av fremdrift, tiltak og effekter av tiltak kunne gi verdifull tilbakemelding til kommunen. Rapportering til kontrollutvalget Formålet med kontrollutvalgets undersøkelse er primært å gi styringsinformasjon i arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune. For å gi kontrollutvalget og kommunestyret styringsinformasjon underveis i prosjektet foreslår kontrollutvalgets sekretariat at kontrollutvalget ber om en formell tilbakerapportering på høsten Da har arbeidet pågått en stund, samtidig som det fortsatt er mulig å komme med innspill til senere faser i arbeidet. Samtidig får kommunestyret anledning til å få en vurdering utenfor kommunen på hvordan arbeidet med å redusere sykefraværet har lykkes så langt. Dessuten vil dokumentasjon i en egen rapport være egnet for senere læring. Hovedproblemstilling: Kontrollutvalgets sekretariat vil ikke foreslå spesifikke målsettinger for prosjektet på dette tidspunktet, og ber om fullmakt til å utarbeide dette sammen med revisor i den endelige bestillingen av prosjektet. Målsettingen må likevel ligge i om Har Hitra kommune lyktes i sitt arbeid med å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte, og vil kommunen med dagens innsats og virkemiddelbruk nå en målsetting om et gjennomsnittlig sykefravær på ca 7 %? Kommunen har satt konkrete mål for arbeidet med å redusere sykefraværet, derfor bør kontrollutvalgets målsettinger med evalueringen også være spesifikke. Selv om ikke alle målsettinger kan forventes å være innfridd på høsten 2007, bør man likevel kunne si noe om virkemidlene ser ut til å ha effekt så langt. Vurderingskriterier I likhet med målsettingene for prosjektet vil vurderingskriteriene måtte defineres når tilstrekkelig informasjon er innhentet. Men en klar kilde vil her være mandatet som kommunestyret ga i sak 105/2006. Videre vil forpliktelsene som ligger i avtalen om inkluderende arbeidsliv være sentrale. Hitra kommune kontrollutvalget Side 12

13 Rammer for prosjektet Kontrollutvalget har begrensede ressurser til forvaltningsrevisjonsarbeidet og det er for tiden mange relevante tema for forvaltningsrevisjonsarbeidet i kommunen. Å få redusert sykefraværet er imidlertid et svært viktig for å bidra til et godt arbeidsmiljø og en effektiv og god tjenesteproduksjon i Hitra kommune. Kontrollutvalgets sekretariat foreslår derfor å prioritere en relativt stor ressursandel i dette prosjektet i Kontrollutvalgets sekretariat foreslår ut fra dette en total ressursramme for prosjektet på 200 timer. Prosjektperioden foreslås frem til oktober, med avgivelse av rapport pr , slik at forvaltningsrevisjonsrapporten kan behandles i kontrollutvalget og kommunestyret før jul. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalget sekretariat anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til igangsetting av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 200 timer. Prosjektperioden varer frem til oktober 2007 med avgivelse av rapport innen Kontrollutvalgets sekretariat ber om fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av prosjektet og å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hitra kommune kontrollutvalget Side 13

14 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 4/2007 Kantinedriften ved Hitra Storkjøkken Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar saken til etterretning. Hitra kommune kontrollutvalget Side 14

15 Sak 4/2007 Kantinedriften ved Hitra Storkjøkken KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar saken til etterretning. VEDLEGG 1. Brev av fra Revisjon Midt-Norge IKS til Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge IKS vedrørende Hitra Storkjøkken KF. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-21/2006 Selskapskontroll i Hitra kommune i 2006, behandlet av kontrollutvalget på møte 21. juni SAKSUTREDNING I tilknytning til behandlingen av sak KU-21/2006 Selskapskontroll i Hitra kommune i 2006 ønsket kontrollutvalget en undersøkelse av kantinedriften ved Hitra Storkjøkken. Utvalget fattet følgende vedtak: I tillegg til den ordinære selskapskontrollen ber kontrollutvalget Revisjon Midt-Norge IKS fremskaffe informasjon om driften ved Hitra Storkjøkken KF, med særlig vekt på den delen av virksomheten som drives i konkurranse med andre. Bakgrunnen for kontrollutvalgets forespørsel var å undersøke om det er etablert klare skiller mellom internt salg i Hitra kommune og Hitra helsetun, og salg som drives i konkurranse med andre. Det er svært viktig at kommunen ikke subsidierer konkurranseeksponert virksomhet. En slik utilbørlig fordel vil morvirke reel konkurranse i markedet og presse ut øvrige aktører. Revisjon Midt-Norge IKS har undersøkt saken og oppsummert sine funn i brev av Revisor peker på at kantina ved Hitra Helsetun priser sine varer over tilsvarende produkter hos nærliggende tilbydere, og konkluderer på bakgrunn av gjennomførte undersøkelser med at Hitra Storkjøkken ikke subsidierer kantinevirksomheten. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat går, under henvisning til brev av fra Revisjon Midt- Norge IKS, ut fra at Hitra Storkjøkken ikke subsidierer sin kantinevirksomhet som drives i konkurranse med andre, og ber kontrollutvalget om å ta saken til etterretning. Hitra kommune kontrollutvalget Side 15

16 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 5/2007 Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Hitra kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon. Hitra kommune kontrollutvalget Side 16

17 Sak 5/2007 Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Hitra kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon. VEDLEGG 1. Oversikt over saker behandlet i kommunestyret i perioden Oversikt over saker behandlet i formannskapet i perioden Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-6/2006: Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune. SAKSUTREDNING I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg klart frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. Ansvaret for iverksettelse av vedtak fattet av folkevalgte organer ligger i utgangspunktet til rådmannen. Dette fremgår av kommunelovens 23, 2. ledd. Selv om ansvaret for oppfølgingen ligger til rådmannen, vil kontrollutvalget også ha en oppgave i å påse at vedtak blir iverksatt, dette ligger i kontrollutvalgets generelle tilsynsansvar. Kontrollutvalget vedtok en rutine for vedtaksoppfølging på møte den og utvalget vedtok en plan for vedtaksoppfølging i Hitra kommune der kontrollutvalgets sekretariat gis særskilt ansvar for oppfølging av vedtak i kommunestyre og formannskap og legger frem oversikter over status i vedtaksoppfølgingen i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets medlemmer følger på eget initiativ opp saker i Helse og oppvekstkomiteen (HOK) og i Komite for teknisk, plan, landbruk og miljø (TEK), og gir innspill i kontrollutvalgets møter på saker som bør følges opp særskilt. Hitra kommune kontrollutvalget Side 17

18 Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak legger sekretariatet herved frem en gjennomgang av politiske vedtak formannskap og kommunestyre i Hitra fra 8. november 2006 og frem til 14. februar I denne perioden er det avholdt 5 møter i kommunestyret og 7 møter i formannskapet. Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet. Tidligere saker til oppfølging Fra forrige møte i kontrollutvalget ble følgende saker satt til oppfølging. I den grad det er skjedd utvikling i sakene som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, så er dette kommentert i tilknytning til den enkelte sak. Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 8/ /2006 Følges opp. Komm. Retningslinjer for hjelpevergeordningen. Meldingssak til kommunestyret? 28/2006 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Visjoner, mål og tiltak prosess Forvaltningsrevisjonsrapport Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Utbygging ved Strand oppvekstsenter avd. barnehage Kommunestyret slutter seg til utkast for planprosess, og slutter seg til styringsstruktur og organisering av planprosessen som fremgår av saken med vedlegg. Rapporten tas til etterretning. Rådmannen bes om å legge til rette for at hjelpevergeordningen fungerer tilfredsstillende ved å styrke kontakten og bedre opplæringa for overformynderi og hjelpeverge. Det utarbeides kommunale retningslinjer for hjelpevergen med godtgjørelse. Økonomisjef orienterte på KU-møte Usikkert om behov for egne retn.linjer. Mulig meldingssak til komm.styret. Barnehagen utvides med en avdeling med 12 småbarnsplasser / 24 storbarnsplasser, og ferdigstilles senest innen Investeringsramme settes til kr ,- inkl. mva og finansieres ved låneopptak. Investeringene medfører økte driftsutgifter med kr ,- og innarbeides i budsjett / økonomiplan Det legges fram meldingssak for kommunestyret før endelig kontrakt inngås. FR-prosjekt om balansert målstyring. Utbygging følges opp. Melding til kommunestyret før kontrakt inngås. 71/2006 Regnskap 2005 Hitra Storkjøkken KF Regnskapet som viser et merforbruk på kr og styrets forslag til dekning av underskuddet godkjennes. Regnskapet og årsberetningen bør for senere år underskrives av daglig leder og samtlige styremedlemmer, og årsberetningen bør opplyse om hvem som sitter i styret. Underskuddet for 2004 kr dekkes inn ved merinntekter i Årsberetning må underskrives og opplyse hvem som sitter i styret. 81/2006 Samarbeid Hitra og Frøya kommuner felles IKTseksjon. Saken utsettes. Fram til neste Kommunestyremøte bes administrasjonen IKT avtale med Frøya skal Hitra kommune kontrollutvalget Side 18

19 Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging Vurdering av avtaleforhold avklare mulighetene for å avslutte avtalen, inkludert avklaring av påløpte kostnader og fordeling og dekning av disse. Se sak KS 97/2006. IKT avtale med Frøya skal reforhandles innen Siktemål: Fortsatt samarbeid, men lavere ambisjonsnivå. reforhandles innen /2006 Kjøp av tjenester fra PreBio AS Miljøretta helsevern Hitra kommune inngår avtale om kjøp av tjenester innenfor fagområdet miljøretta helsevern, for skoler, barnehager, Hitrahallen og bassengbad for 2006 og 2007 for en totalramme på kr for 2006 og Evaluering av tjenester og oppnådd resultat legges frem for kommunestyret ved slutten av avtaleperioden. Slutten av 2007: Evaluering av tjenester og oppnådd resultat ved kjøp fra PreBio AS. 133/2006 Rehabilitering av Kjerringvåg avløpsanlegg Rehabiliterings igangsettes så snart som mulig. Entreprenør velges etter direkte forhandlinger med flere entreprenører. Rådmannen inngår kontrakt. Teknisk komité og formannskap forelegges meldingssak etter kontraktsinngåelse. Se kommunestyret sak 29/2007. Medlingssak til formannskap etter kontraktsinngåelse. OK Saker til oppfølging i perioden Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme. Kontrollutvalgets sekretariat har gått igjennom følgende saker: Kommunestyret: Sak 141/2006 sak 34/2007, se oversikt vedlegg 1. Formannskapet: Sak FS- 242/2006 sak FS- 37/2007, se oversikt vedlegg 2. Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen med kommentarer som fremgår av vedleggene. Saker som settes til særskilt oppfølging fremgår av konklusjonen under. Hitra kommune kontrollutvalget Side 19

20 KONKLUSJON SAKER FOR VIDERE OPPFØLGING: På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 8. november 14. februar, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging: Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 8/ /2006 Følges opp. Komm. Retningslinjer for hjelpevergeordningen. Meldingssak til kommunestyret? 28/2006 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Visjoner, mål og tiltak prosess Forvaltningsrevisjonsrapport Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Utbygging ved Strand oppvekstsenter avd. barnehage Kommunestyret slutter seg til utkast for planprosess, og slutter seg til styringsstruktur og organisering av planprosessen som fremgår av saken med vedlegg. Rapporten tas til etterretning. Rådmannen bes om å legge til rette for at hjelpevergeordningen fungerer tilfredsstillende ved å styrke kontakten og bedre opplæringa for overformynderi og hjelpeverge. Det utarbeides kommunale retningslinjer for hjelpevergen med godtgjørelse. Økonomisjef orienterte på KU-møte Usikkert om behov for egne retn.linjer. Mulig meldingssak til komm.styret. Barnehagen utvides med en avdeling med 12 småbarnsplasser / 24 storbarnsplasser, og ferdigstilles senest innen Investeringsramme settes til kr ,- inkl. mva og finansieres ved låneopptak. Investeringene medfører økte driftsutgifter med kr ,- og innarbeides i budsjett / økonomiplan Det legges fram meldingssak for kommunestyret før endelig kontrakt inngås. FR-prosjekt om balansert målstyring. Utbygging følges opp. Melding til kommunestyret før kontrakt inngås. 71/2006 Regnskap 2005 Hitra Storkjøkken KF Regnskapet som viser et merforbruk på kr og styrets forslag til dekning av underskuddet godkjennes. Regnskapet og årsberetningen bør for senere år underskrives av daglig leder og samtlige styremedlemmer, og årsberetningen bør opplyse om hvem som sitter i styret. Underskuddet for 2004 kr dekkes inn ved merinntekter i Årsberetning må underskrives og opplyse hvem som sitter i styret. 81/ /2006 Samarbeid Hitra og Frøya kommuner felles IKTseksjon. Vurdering av avtaleforhold Kjøp av tjenester fra PreBio AS Miljøretta helsevern Saken utsettes. Fram til neste Kommunestyremøte bes administrasjonen avklare mulighetene for å avslutte avtalen, inkludert avklaring av påløpte kostnader og fordeling og dekning av disse. Se sak KS 97/2006. IKT avtale med Frøya skal reforhandles innen Siktemål: Fortsatt samarbeid, men lavere ambisjonsnivå. Hitra kommune inngår avtale om kjøp av tjenester innenfor fagområdet miljøretta helsevern, for skoler, barnehager, Hitrahallen og bassengbad for 2006 og 2007 for en totalramme på kr for 2006 og Evaluering av tjenester og oppnådd resultat legges frem for kommunestyret ved slutten av avtaleperioden. IKT avtale med Frøya skal reforhandles innen Slutten av 2007: Evaluering av tjenester og oppnådd resultat ved kjøp fra PreBio AS. Hitra kommune kontrollutvalget Side 20

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer