Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius Kopi Møteansvarlig : Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor : Sigmund Jessen Sted Dato Hitra/Trondheim 21. februar 2007 Sakliste: Sak 1/2007 Godkjenning av protokoll fra møte Sak 2/2007 Referatsaker Sak 3/2007 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune Sak 4/2007 Kantinedriften ved Hitra storkjøkken Sak 5/2007 Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune Sak 6/2007 Kontrollutvalgets sekretariat tidsbruk i 2006 Sak 7/2007 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Per O. Johansen på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Sigmund Jessen leder (sign) Per O. Johansen Rådgiver Hitra kommune kontrollutvalget Side 1

2 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 1/2007 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Hitra kommune kontrollutvalget Side 2

3 Sak 1/2007 Godkjenning av protokoll fra møte KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. VEDLEGG 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte SAKSUTREDNING Godkjenning av møteprotokoll. Hitra kommune kontrollutvalget Side 3

4 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 2/2007 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Hitra kommune kontrollutvalget Side 4

5 Sak 2/2007 Referatsaker KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. VEDLEGG Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Registrering av verv og økonomiske interesser brev av fra Kommunenes Sentralforbund (KS) til bl.a. landets ordførere og rådmenn. 2. Etiske retningslinjer Hitra kommune, e-post fra Hitra kommune v/ Brit-May Melandsø av (Jf sak KU-40/2006 Etiske retningslinjer for Hitra kommune behov for endringer, behandlet av kontrollutvalget på møte den ). 3. Invitasjon til å bli med kvalitetskommunesamarbeidet, brev av fra Kommunalminister Åslaug Haga til landets ordførere. 4. Kontrollrapport 2006 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hitra kommune, brev av til kommunestyret i Hitra kommune fra Sør-Trøndelag skattefogdkontor. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. Hitra kommune kontrollutvalget Side 5

6 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 3/2007 Bestilling av forvaltningsrevisjon Sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på maksimalt 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat senest innen 1. november Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til innretningen på prosjektet slik det fremgår av saken. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hitra kommune kontrollutvalget Side 6

7 Sak 3/2007 Bestilling av forvaltningsrevisjon Sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på maksimalt 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat senest innen 1. november Kontrollutvalget slutter seg for øvrig til innretningen på prosjektet slik det fremgår av saken. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak 177/2006: Hitra kommune Plan for forvaltningsrevisjon for 2007, vedtatt av kommunestyret på møte Sak 105/2006: Fokus på nærværstiltak og forebygging av fravær. Tiltak , vedtatt av kommunestyret på møte SAKSUTREDNING Generelt I forhold til forvaltningsrevisjonsarbeidet har kontrollutvalget en klar bestillerrolle. Dette innebærer for det første å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i kommunen basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Dette fremgår av Forskrift om kontrollutvalg 10. Plan for forvaltningsrevisjon i Hitra kommune ble vedtatt av kommunestyret på møte den etter forutgående innstilling fra kontrollutvalget. Etter at planen for forvaltningsrevisjon er vedtatt må kontrollutvalget initiere det enkelte prosjekt ut fra prioriteringene i planen. I vurderingen av om prosjektet skal igangsettes eller ikke må kontrollutvalget ta stilling til om prosjektet fortsatt er relevant, innfallsvinkler og innretning på prosjektet, ressursbruk og tidspunkt for ferdigstillelse. Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling vil sekretariatet inngå en avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføringen prosjektet basert på kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger. Hitra kommune kontrollutvalget Side 7

8 Sykefravær i Hitra kommune Hitra kommune har lenge slitt med et høyt sykefravær, som i de siste årene har ligget på om lag 11 % av den totale arbeidsstokken i kommunen. Det er særlig rammeområde 2 (oppvekst) og rammeområde 3 (helse og sosial) som skiller seg ut med høyt sykefravær på henholdsvis ca. 10 % og 14,5 %. Det vil si at innenfor helse- og sosial er om lag 1 av 7 arbeidstakere til enhver tid borte fra jobb på grunn av sykdom. Dersom man ser nærmere på sykefraværet, utgjør egenmeldt fravær og korttidsfravær (inntil 16 dager) ca. 15 % av sykefraværet. Langtidsfravær over 56 sykemeldingsdager utgjør nær 70 % av det totale sykefraværet. Det vil si at Hitra kommune har særlig en oppgave i å få langtidssykemeldte tilbake i jobb. Fra politisk hold er det gitt entydige signaler på en målsetting om å redusere sykefraværet til Hitra kommune til 7 %. Dette er en ambisiøs målsetting på kort sikt og krever ressurser, vilje og oppfølging for å kunne lykkes. Arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune Rådmannen fremmet en sak for kommunestyret på møte i juni 2006 der arbeidet med å redusere sykefraværet ble konkretisert. Rådmannen viste til det pågående arbeidet med arbeidsmiljøgjennomgang / medarbeiderundersøkelse med fokus på økt nærvær / redusert sykefravær i organisasjonen. Videre har rådmannen nedsatt en sentralt koordinerende arbeidsgruppe som skal utforme tiltak for å redusere fraværet i organisasjonen. Gruppen var nedsatt med slik sammensetning: organisasjonssjef, personalkonsulent, rådmann, representant for rammeområdene 1, 2, 3 og 4/5, trygd, a-etat, kommunelege I, bedriftshelsetjeneste, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud. Med bakgrunn i kartleggingen som er gjort så langt har rådmannen skissert følgende tiltakskområder for å redusere sykefraværet i Hitra kommune: 1. Arbeidsmiljøkartlegginger / medarbeiderundersøkelser Årlige kartlegginger og tiltak i hele kommuneorganisasjonen 2. Kompetanseoppbygging Fokus på lederutviklingsprogram med personalkompetanse for leder og mellomledere. 3. Optimal organisering av arbeidstid og tilsetting Redusere uønsket deltid og fleksible arbeidstidsordninger, med spesielt fokus på deltidspersonale. 4. Seniortiltak / livsfaseorientering Vekt på tidsbank, gradert fleksibel tilleggsfri for seniorer ved 60, 62 og 65 år, samt tilleggslønn. 5. Inkluderende arbeidsliv IA-bedrift Aktiv bruk av virkemidlene i IA-avtalen i tett dialog med NAV. Etablere et mindre antall arbeidsplasser for utprøving av intern attføring. 6. Helseforsikring Tegning av privat helseforsikring for kommunens ansatte, samt kartlegging av fravær som kan reduseres som følge av slik forsikring. 7. Etablere egne HMS / nærværsutvalg på rammeområdenivå Hitra kommune kontrollutvalget Side 8

9 En rekke tiltak og ambisjoner ble således skissert i saken og kommunestyret fattet følgende vedtak under behandlingen av saken på møte : A. Hitra kommunestyre tiltrer særskilt handlingsplan for 2006 og 2007 for å øke nærvær og redusere uønsket fravær hos ansatte i kommuneorganisasjonen, med slike hovedpunkter på tiltakssiden: 1. Arbeidsmiljøkartlegginger/medarbeiderundersøkelser med oppfølging i form av kartlegging og tiltak hvert år for hele kommuneorganisasjonen. (Vital-prosjektet). 2. Kompetansebygging. Påbegynne lederutviklingsprogram med særskilt fokus på personalkompetanse for ledere og mellomledere (arbeidsledere/arbeidslagsledere) i kommunen. 3. Videreutvikling av optimal organisering av arbeidstid og tilsetting. fortsatt arbeid for å redusere uønsket deltid fleksible arbeidstidsordninger forsøk med alternative arbeidstidsordninger og med spesielt fokus på turnuspersonell. 4. Seniortiltak: Tidsbank, gradert fleksibel tilleggsfri for seniorer ved 58 og 62 år. Tilleggslønn. 5. IA-bedrift. Aktiv bruk av virkemidler i IA-avtalen, i tett dialog med NAV. Etablere et mindre antall utprøvingsplasser for utprøving av intern attføring. 6. Aktivt bruk av fritt sykehusvalg, eventuelt også inngå avtale om helseforsikring. 7. Etablere egne HMS-/nærværsutvalg på rammeområdenivå. 8. Den bredt sammensatte koordineringsgruppen etableres som en fast ordning. 9. Det opprettes en faggruppe på 3 personer med oppgave å støtte nærlederne i utviklingen av det forebyggende arbeidet, herunder mulighet for individuell oppfølging av enkeltpersoner samt tidlig samtale med sykemeldte med sikte på motivering/rådgivning for målrettede tiltak. Rådmannen oppnevner medlemmer i gruppen, herunder leder. Rådmannen innkaller til første møte. B. Kostnader for 2006 dekkes av rammer for årsbudsjett 2006 med tillegg av avsetninger til formålet i K-sak 73/06, regnskap Kostnader for tiltak 2007 søkes innarbeidet i budsjett 2007/økonomiplan C. Tiltaksdelen rulleres som hovedregel minst en gang i året. Hitra kommune kontrollutvalget Side 9

10 Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble første gang undertegnet av myndighetene og partene i arbeidslivet i oktober Avtalen er senere evaluert og forlenget, sist gang den der ble det inngått en ny intensjonsavtale om inkluderende arbeidsliv med varighet fra til Intensjonsavtalen skal bidra til: at en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet, reduksjon i sykefravær og uføretrygd (opprinnelig målsetting om 20 % reduksjon i sykefravær, og økt pensjoneringsalder gjelder fortsatt), at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid. Arbeidsgivers plikter og rettigheter i en IA-avtale En arbeidsgiver i en IA-virksomhet har ansvar for å sette inkluderende arbeidsliv på dagsorden og ha konkrete mål for IA-arbeidet. Arbeidsgiveren skal blant annet Arbeide systematisk med arbeidsmiljøforbedring Ta initiativ til en åpen og god dialog på arbeidsplassen Utarbeide gode rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med ansatte representanter Forsøke å tilrettelegge arbeidsplassen når en arbeidstaker blir syk eller får problemer med å mestre sine vanlige arbeidsoppgaver, og om nødvendig bidra til å kvalifisere den sykmeldte til nytt arbeid/stilling innen virksomheten - eventuelt i samarbeid med myndighetene. Utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker IA-virksomheter får en fast kontaktperson i arbeidslivssenteret, som hjelper virksomhetene med å arbeide målrettet og resultatorientert med utvikling av en mer inkluderende arbeidsplass. I tillegg har IA-virksomheter tilgang på spesielle virkemidler fra NAV: Utvidet bruk av egenmelding (8 / 24 dager) Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra NAV Tilretteleggingstilskudd (kr , fra uker) Honorar til bedriftshelsetjeneste Arbeidstakers plikter i en IA-virksomhet Arbeidstakeren i en IA-virksomhet, har ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. I tillegg skal arbeidstaker: Si fra om ting som kan endres til det bedre Lete etter alternative løsninger for fravær, hvis du er/står i fare for å bli sykmeldt Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen Snakke med lederen din om hva du er i stand til å gjøre, slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidet Være aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet Hitra kommune kontrollutvalget Side 10

11 Forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune I planen for forvaltningsrevisjon fremgår følgende beskrivelse av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune: 1. Sykefravær og personalpolitikk i Hitra kommune: Hitra kommune er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og har således tatt særlig ansvar for tilrettelegging av arbeidsplassen og oppfølging av sine arbeidstakere. Sykefraværet i kommunen har likevel vist seg å være høyt i de siste årene (opp til ca 11 % av arbeidsstokken), og legger således beslag på en betydelig andel av arbeidskraftressursene. Hitra kommunestyre vedtok i sak 105/2006 en handlingsplan (2006 / 2007) for å øke nærvær og redusere uønsket fravær hos ansatte. Tiltak går blant annet ut på arbeidsmiljøkartlegginger, kompetansebygging, optimal arbeidstid / tilsetting, seniortiltak, IA-bedrift, opprette HMS / nærværsutvalg, fast koordineringsgruppe, faggruppe på 3 personer etableres for å støtte nærledere og tidlig samtale med sykemeldte. Kontrollutvalget vil gjennom en selvstendig forvaltningsrevisjonsundersøkelse følge opp at det igangsatte arbeidet med sikte på at ønskede resultater knyttet til redusert sykefravær oppnås. Selv om innfallsvinkelen i prosjektet i første rekke er sykefravær vil arbeidet også ta inn over seg elementer i kommunens personalpolitikk, siden denne inneholder mange av virkemidlene for å redusere sykefraværet. Innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon En forvaltningsrevisjon med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet vil i utgangspunktet være en oppfølgingsstudie. Ambisjonene og målsettingene i arbeidet med å redusere sykefraværet tilsier imidlertid en noe mer aktiv oppfølging og evaluering av arbeidet underveis, slik at kommunen får rask og kritisk tilbakemelding på arbeidet som utføres. Rådmannen har skissert en rekke gode virkemidler for å redusere sykefraværet, blant annet som oppsummert i sak 105/2006, og med påfølgende vedtak i kommunestyret. Grunnlaget for et godt arbeid er således lagt, men utfordringen er å gjennomføre en serie med tiltak og samtidig følge opp at de virker som forutsatt. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget setter inn sin oppfølging nettopp i denne fasen, med en evaluering av effektene av ulike tiltak ut fra om de ser ut til å gi forventede og positive effekter med sikte på lavere sykefravær. Ulike tiltak må også vurderes opp i mot en kost/nytte betraktning, men siden kostnadene ved sykefravær, både direkte i form av utgifter til annen arbeidskraft, og indirekte gjennom økt administrativt arbeid og belastninger på arbeidsmiljøet er store. Ut fra dette må undersøkelsen ta utgangspunkt i de konkrete tiltak som settes i verk og vurdere effekten av disse. Dette kan f.eks gjøres gjennom kartlegging av endringer i sykefravær og spesifikke medarbeiderundersøkelser mv. Hitra kommune kontrollutvalget Side 11

12 Videre kan det være aktuelt å vurdere selve organiseringen av arbeidet, med sikte på å skape en handlingsdyktig utøvelse med tilstrekkelig forankring i kommunens ledelse, kommunens virksomheter, arbeidstakerorganisasjoner og den enkelte medarbeider. Også i denne fasen vil kartlegging av utviklingen av sykefraværet, samt kartlegging av fremdrift, tiltak og effekter av tiltak kunne gi verdifull tilbakemelding til kommunen. Rapportering til kontrollutvalget Formålet med kontrollutvalgets undersøkelse er primært å gi styringsinformasjon i arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune. For å gi kontrollutvalget og kommunestyret styringsinformasjon underveis i prosjektet foreslår kontrollutvalgets sekretariat at kontrollutvalget ber om en formell tilbakerapportering på høsten Da har arbeidet pågått en stund, samtidig som det fortsatt er mulig å komme med innspill til senere faser i arbeidet. Samtidig får kommunestyret anledning til å få en vurdering utenfor kommunen på hvordan arbeidet med å redusere sykefraværet har lykkes så langt. Dessuten vil dokumentasjon i en egen rapport være egnet for senere læring. Hovedproblemstilling: Kontrollutvalgets sekretariat vil ikke foreslå spesifikke målsettinger for prosjektet på dette tidspunktet, og ber om fullmakt til å utarbeide dette sammen med revisor i den endelige bestillingen av prosjektet. Målsettingen må likevel ligge i om Har Hitra kommune lyktes i sitt arbeid med å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte, og vil kommunen med dagens innsats og virkemiddelbruk nå en målsetting om et gjennomsnittlig sykefravær på ca 7 %? Kommunen har satt konkrete mål for arbeidet med å redusere sykefraværet, derfor bør kontrollutvalgets målsettinger med evalueringen også være spesifikke. Selv om ikke alle målsettinger kan forventes å være innfridd på høsten 2007, bør man likevel kunne si noe om virkemidlene ser ut til å ha effekt så langt. Vurderingskriterier I likhet med målsettingene for prosjektet vil vurderingskriteriene måtte defineres når tilstrekkelig informasjon er innhentet. Men en klar kilde vil her være mandatet som kommunestyret ga i sak 105/2006. Videre vil forpliktelsene som ligger i avtalen om inkluderende arbeidsliv være sentrale. Hitra kommune kontrollutvalget Side 12

13 Rammer for prosjektet Kontrollutvalget har begrensede ressurser til forvaltningsrevisjonsarbeidet og det er for tiden mange relevante tema for forvaltningsrevisjonsarbeidet i kommunen. Å få redusert sykefraværet er imidlertid et svært viktig for å bidra til et godt arbeidsmiljø og en effektiv og god tjenesteproduksjon i Hitra kommune. Kontrollutvalgets sekretariat foreslår derfor å prioritere en relativt stor ressursandel i dette prosjektet i Kontrollutvalgets sekretariat foreslår ut fra dette en total ressursramme for prosjektet på 200 timer. Prosjektperioden foreslås frem til oktober, med avgivelse av rapport pr , slik at forvaltningsrevisjonsrapporten kan behandles i kontrollutvalget og kommunestyret før jul. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalget sekretariat anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til igangsetting av et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av arbeidet med å redusere sykefraværet i Hitra kommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 200 timer. Prosjektperioden varer frem til oktober 2007 med avgivelse av rapport innen Kontrollutvalgets sekretariat ber om fullmakt til å inngå avtale med Revisjon Midt-Norge IKS om gjennomføring av prosjektet og å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hitra kommune kontrollutvalget Side 13

14 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 4/2007 Kantinedriften ved Hitra Storkjøkken Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar saken til etterretning. Hitra kommune kontrollutvalget Side 14

15 Sak 4/2007 Kantinedriften ved Hitra Storkjøkken KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar saken til etterretning. VEDLEGG 1. Brev av fra Revisjon Midt-Norge IKS til Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge IKS vedrørende Hitra Storkjøkken KF. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-21/2006 Selskapskontroll i Hitra kommune i 2006, behandlet av kontrollutvalget på møte 21. juni SAKSUTREDNING I tilknytning til behandlingen av sak KU-21/2006 Selskapskontroll i Hitra kommune i 2006 ønsket kontrollutvalget en undersøkelse av kantinedriften ved Hitra Storkjøkken. Utvalget fattet følgende vedtak: I tillegg til den ordinære selskapskontrollen ber kontrollutvalget Revisjon Midt-Norge IKS fremskaffe informasjon om driften ved Hitra Storkjøkken KF, med særlig vekt på den delen av virksomheten som drives i konkurranse med andre. Bakgrunnen for kontrollutvalgets forespørsel var å undersøke om det er etablert klare skiller mellom internt salg i Hitra kommune og Hitra helsetun, og salg som drives i konkurranse med andre. Det er svært viktig at kommunen ikke subsidierer konkurranseeksponert virksomhet. En slik utilbørlig fordel vil morvirke reel konkurranse i markedet og presse ut øvrige aktører. Revisjon Midt-Norge IKS har undersøkt saken og oppsummert sine funn i brev av Revisor peker på at kantina ved Hitra Helsetun priser sine varer over tilsvarende produkter hos nærliggende tilbydere, og konkluderer på bakgrunn av gjennomførte undersøkelser med at Hitra Storkjøkken ikke subsidierer kantinevirksomheten. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat går, under henvisning til brev av fra Revisjon Midt- Norge IKS, ut fra at Hitra Storkjøkken ikke subsidierer sin kantinevirksomhet som drives i konkurranse med andre, og ber kontrollutvalget om å ta saken til etterretning. Hitra kommune kontrollutvalget Side 15

16 HITRA KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 5/2007 Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2007 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Hitra kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon. Hitra kommune kontrollutvalget Side 16

17 Sak 5/2007 Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Hitra kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon. VEDLEGG 1. Oversikt over saker behandlet i kommunestyret i perioden Oversikt over saker behandlet i formannskapet i perioden Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-6/2006: Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune. SAKSUTREDNING I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg klart frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. Ansvaret for iverksettelse av vedtak fattet av folkevalgte organer ligger i utgangspunktet til rådmannen. Dette fremgår av kommunelovens 23, 2. ledd. Selv om ansvaret for oppfølgingen ligger til rådmannen, vil kontrollutvalget også ha en oppgave i å påse at vedtak blir iverksatt, dette ligger i kontrollutvalgets generelle tilsynsansvar. Kontrollutvalget vedtok en rutine for vedtaksoppfølging på møte den og utvalget vedtok en plan for vedtaksoppfølging i Hitra kommune der kontrollutvalgets sekretariat gis særskilt ansvar for oppfølging av vedtak i kommunestyre og formannskap og legger frem oversikter over status i vedtaksoppfølgingen i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalgets medlemmer følger på eget initiativ opp saker i Helse og oppvekstkomiteen (HOK) og i Komite for teknisk, plan, landbruk og miljø (TEK), og gir innspill i kontrollutvalgets møter på saker som bør følges opp særskilt. Hitra kommune kontrollutvalget Side 17

18 Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak legger sekretariatet herved frem en gjennomgang av politiske vedtak formannskap og kommunestyre i Hitra fra 8. november 2006 og frem til 14. februar I denne perioden er det avholdt 5 møter i kommunestyret og 7 møter i formannskapet. Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet. Tidligere saker til oppfølging Fra forrige møte i kontrollutvalget ble følgende saker satt til oppfølging. I den grad det er skjedd utvikling i sakene som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, så er dette kommentert i tilknytning til den enkelte sak. Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 8/ /2006 Følges opp. Komm. Retningslinjer for hjelpevergeordningen. Meldingssak til kommunestyret? 28/2006 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Visjoner, mål og tiltak prosess Forvaltningsrevisjonsrapport Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Utbygging ved Strand oppvekstsenter avd. barnehage Kommunestyret slutter seg til utkast for planprosess, og slutter seg til styringsstruktur og organisering av planprosessen som fremgår av saken med vedlegg. Rapporten tas til etterretning. Rådmannen bes om å legge til rette for at hjelpevergeordningen fungerer tilfredsstillende ved å styrke kontakten og bedre opplæringa for overformynderi og hjelpeverge. Det utarbeides kommunale retningslinjer for hjelpevergen med godtgjørelse. Økonomisjef orienterte på KU-møte Usikkert om behov for egne retn.linjer. Mulig meldingssak til komm.styret. Barnehagen utvides med en avdeling med 12 småbarnsplasser / 24 storbarnsplasser, og ferdigstilles senest innen Investeringsramme settes til kr ,- inkl. mva og finansieres ved låneopptak. Investeringene medfører økte driftsutgifter med kr ,- og innarbeides i budsjett / økonomiplan Det legges fram meldingssak for kommunestyret før endelig kontrakt inngås. FR-prosjekt om balansert målstyring. Utbygging følges opp. Melding til kommunestyret før kontrakt inngås. 71/2006 Regnskap 2005 Hitra Storkjøkken KF Regnskapet som viser et merforbruk på kr og styrets forslag til dekning av underskuddet godkjennes. Regnskapet og årsberetningen bør for senere år underskrives av daglig leder og samtlige styremedlemmer, og årsberetningen bør opplyse om hvem som sitter i styret. Underskuddet for 2004 kr dekkes inn ved merinntekter i Årsberetning må underskrives og opplyse hvem som sitter i styret. 81/2006 Samarbeid Hitra og Frøya kommuner felles IKTseksjon. Saken utsettes. Fram til neste Kommunestyremøte bes administrasjonen IKT avtale med Frøya skal Hitra kommune kontrollutvalget Side 18

19 Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging Vurdering av avtaleforhold avklare mulighetene for å avslutte avtalen, inkludert avklaring av påløpte kostnader og fordeling og dekning av disse. Se sak KS 97/2006. IKT avtale med Frøya skal reforhandles innen Siktemål: Fortsatt samarbeid, men lavere ambisjonsnivå. reforhandles innen /2006 Kjøp av tjenester fra PreBio AS Miljøretta helsevern Hitra kommune inngår avtale om kjøp av tjenester innenfor fagområdet miljøretta helsevern, for skoler, barnehager, Hitrahallen og bassengbad for 2006 og 2007 for en totalramme på kr for 2006 og Evaluering av tjenester og oppnådd resultat legges frem for kommunestyret ved slutten av avtaleperioden. Slutten av 2007: Evaluering av tjenester og oppnådd resultat ved kjøp fra PreBio AS. 133/2006 Rehabilitering av Kjerringvåg avløpsanlegg Rehabiliterings igangsettes så snart som mulig. Entreprenør velges etter direkte forhandlinger med flere entreprenører. Rådmannen inngår kontrakt. Teknisk komité og formannskap forelegges meldingssak etter kontraktsinngåelse. Se kommunestyret sak 29/2007. Medlingssak til formannskap etter kontraktsinngåelse. OK Saker til oppfølging i perioden Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme. Kontrollutvalgets sekretariat har gått igjennom følgende saker: Kommunestyret: Sak 141/2006 sak 34/2007, se oversikt vedlegg 1. Formannskapet: Sak FS- 242/2006 sak FS- 37/2007, se oversikt vedlegg 2. Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen med kommentarer som fremgår av vedleggene. Saker som settes til særskilt oppfølging fremgår av konklusjonen under. Hitra kommune kontrollutvalget Side 19

20 KONKLUSJON SAKER FOR VIDERE OPPFØLGING: På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 8. november 14. februar, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging: Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging 8/ /2006 Følges opp. Komm. Retningslinjer for hjelpevergeordningen. Meldingssak til kommunestyret? 28/2006 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Visjoner, mål og tiltak prosess Forvaltningsrevisjonsrapport Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Utbygging ved Strand oppvekstsenter avd. barnehage Kommunestyret slutter seg til utkast for planprosess, og slutter seg til styringsstruktur og organisering av planprosessen som fremgår av saken med vedlegg. Rapporten tas til etterretning. Rådmannen bes om å legge til rette for at hjelpevergeordningen fungerer tilfredsstillende ved å styrke kontakten og bedre opplæringa for overformynderi og hjelpeverge. Det utarbeides kommunale retningslinjer for hjelpevergen med godtgjørelse. Økonomisjef orienterte på KU-møte Usikkert om behov for egne retn.linjer. Mulig meldingssak til komm.styret. Barnehagen utvides med en avdeling med 12 småbarnsplasser / 24 storbarnsplasser, og ferdigstilles senest innen Investeringsramme settes til kr ,- inkl. mva og finansieres ved låneopptak. Investeringene medfører økte driftsutgifter med kr ,- og innarbeides i budsjett / økonomiplan Det legges fram meldingssak for kommunestyret før endelig kontrakt inngås. FR-prosjekt om balansert målstyring. Utbygging følges opp. Melding til kommunestyret før kontrakt inngås. 71/2006 Regnskap 2005 Hitra Storkjøkken KF Regnskapet som viser et merforbruk på kr og styrets forslag til dekning av underskuddet godkjennes. Regnskapet og årsberetningen bør for senere år underskrives av daglig leder og samtlige styremedlemmer, og årsberetningen bør opplyse om hvem som sitter i styret. Underskuddet for 2004 kr dekkes inn ved merinntekter i Årsberetning må underskrives og opplyse hvem som sitter i styret. 81/ /2006 Samarbeid Hitra og Frøya kommuner felles IKTseksjon. Vurdering av avtaleforhold Kjøp av tjenester fra PreBio AS Miljøretta helsevern Saken utsettes. Fram til neste Kommunestyremøte bes administrasjonen avklare mulighetene for å avslutte avtalen, inkludert avklaring av påløpte kostnader og fordeling og dekning av disse. Se sak KS 97/2006. IKT avtale med Frøya skal reforhandles innen Siktemål: Fortsatt samarbeid, men lavere ambisjonsnivå. Hitra kommune inngår avtale om kjøp av tjenester innenfor fagområdet miljøretta helsevern, for skoler, barnehager, Hitrahallen og bassengbad for 2006 og 2007 for en totalramme på kr for 2006 og Evaluering av tjenester og oppnådd resultat legges frem for kommunestyret ved slutten av avtaleperioden. IKT avtale med Frøya skal reforhandles innen Slutten av 2007: Evaluering av tjenester og oppnådd resultat ved kjøp fra PreBio AS. Hitra kommune kontrollutvalget Side 20

Møteinnkalling HITRA KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling HITRA KOMMUNE. Sakliste: HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Fredag 8. september 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra rådhus, møterom 1. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 2. juni 2009 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, formannskapssalen Arkivref : 171/2009 Medlemmer : Arne

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 4. november 2008, kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord Lille møterom

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor. Hitra / Trondheim 11. juni 2008

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor. Hitra / Trondheim 11. juni 2008 HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Onsdag 18. juni 2008 kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset på Hitra, kommunestyresalen Deltagere :

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE. Sakliste: HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 10. mars 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne helsesenter Deltagere : Karl Erik Kaald leder

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune Til Kontrollutvalget i Etnedal Møte: 05/ 2016 Sak: 14-15/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I ETNEDAL Møtested: Kommunestyresalen i Etnedal Møtedato: Mandag 31. oktober 2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Følgende

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Arkivsak : 294-2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 15. september 2009, kl. 18.00 21.30 Møtested/lokaler :

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Tirsdag 18. oktober 2016, kl. 10.00-14.00 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. februar 2009 kl. 13.00 15.35. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 068/2009. Møteleder: Geir

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.10 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Tor Magnussen, nestleder Magne Medgard, medlem

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. NOVEMBER 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM STEINVIKHOLM STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag 13. februar Tid: Kl. 12.00 15.00 Saknr 01/2014 07/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2014 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 13.02.2012 kl. 10:00 12:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. september 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tiden Møtested: Lierne kommune, Helsetunet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11. juni 2007 kl. 13.00-15.25 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 29/2007-36/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou Møtende

Detaljer

Lierne kommune Kontrollutvalget

Lierne kommune Kontrollutvalget Lierne kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandlet av kontrollutvalget den 27. februar 2014, sak 006/14 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 19.06.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad, møteleder Odd

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 22.1.14 1/14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/14 Oppfølging

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. Eventuelle forfall meldes Inter Revisjon Gudbrandsdal AS telefon Vinstra, 17. februar 2011

SAKNR. SAKSTITTEL. Eventuelle forfall meldes Inter Revisjon Gudbrandsdal AS telefon Vinstra, 17. februar 2011 RINGEBU KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Torsdag 24. februar 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom. SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 05/2016 Til Sak: 11-12 /2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, formannskapssalen. Møtedato: Tirsdag 20.09.2016 Møtetidspunkt: Kl. 13.00-16.00 Følgende

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 07.02.2012 kl. 13:00 16.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen. Tormod Solem Slupphaug, nestleder

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 21.10.2009 15.30 16.55 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Britt Sofie Illguth Rolleiv

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer