Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO"

Transkript

1 Hovedorganisasjonen Karl Johans gate OSLO Konto nr: Org nr: Landsorganisasjonen Tlf: Faks: Web: E-post: Oslo, 2. april 2008 Oslo 5. august 2009 Svar på spørsmål fra LO Fremskrittspartiet takker for de tilsendte spørsmål. Mens en fagorganisasjon best mulig ønsker å ivareta sine medlemmers interesser, må Fremskrittspartiet, som politisk parti, betrakte samfunnet i et helhetlig perspektiv og forsøke å ivareta alles interesser. Dette kan innebære prioriteringer som LO ikke nødvendigvis vil være enig i. Vi tillater oss å håpe på at LO som en ansvarsbevisst og samarbeidsorientert organisasjon avstår fra å trekke Fremskrittspartiets motiver i tvil. Fremskrittspartiet vil bemerke at for mange av de områdene spørsmålene omhandler er det stor enighet mellom våre organisasjoner spesielt om målsettingene, selv om virkemidlene er ulike. Både på industri, energi og ikke minst samferdsel, hvor LO og NHO har formulert 10 felles krav, er Fremskrittspartiet på linje med LOs syn. Fremskrittspartiet legger også til grunn at LO-medlemmene er som andre arbeidstagere i landet og at de ved siden av å være LO-medlemmer også er foreldre, skattebetalere, bilister og pasienter på norske sykehus. Slik sett er de også mennesker som er opptatt av flere saker enn de LO har definert i sine spørsmål til FrP. Med vennlig hilsen Fremskrittspartiet Per Sandberg Nestleder Vedlegg: Svar på LOs 41 spørsmål 1

2 Arbeid til alle forbedre vilkårene for dagpengemottakere, blant annet med sikte på mulighet til å ta formell utdanning? lovfeste rett til heltid? utvide dagens ungdomsgaranti slik at alle under 25 år får rett til arbeid, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder? 1) Fremskrittspartiet vil opprettholde en ordning med dagpenger for dem som av forskjellige grunner blir arbeidsledige i en periode. Mottakere av dagpenger må være registrert som arbeidssøkende hos NAV, og ta imot passende, tilvist arbeid. Arbeidssøkere må være geografisk mobile og kunne akseptere arbeid i alle deler av landet. Det vil være naturlig å tilpasse og justere permitteringsordningene, lønnsgarantiordningen, og enkelte av ordningene knyttet til utbetalingen av dagpenger i takt med utviklingen i arbeidsmarkedet. I prinsippet har alle rett til formell opplæring i tråd med 1 og 2 i Lov om voksenopplæring. Ved studier ved universitet eller høyskole omfattes studenter av låneog stipendordninger administrert av Statens Lånekasse for utdanning. Dagpenger bør forbeholdes dem som er reelle arbeidssøkere. 2) FrP har lenge jobbet for å intensivere arbeidet med å fjerne ufrivillig deltid. Det er en betydelig utfordring at så mange kvinner jobber ufrivillig deltid i offentlig sektor. Mye av årsaken er manglende bevilgninger til blant annet eldreomsorgen. FrP tror ikke løsningen er å lovfeste retten til heltid, men å sørge for tilstrekkelig finansiering av offentlige tjenester. 3) Unge arbeidsledige trenger ikke flere garantier, men arbeid. Den beste måten å sikre økt sysselsetting er gjennom å legge til rette for vekst og verdiskapning. FrP forsvarer dagens rettigheter til utdanning og kompetansegivende opplæring. Trygg pensjon garantere den statlige medvirkningen til den tariffestede AFP-ordningen? arbeide for brede og rettferdige pensjonsordninger i privat sektor med en samlet dekning på prosent av lønn? 2

3 4) Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som har gått inn for å bevare dagens pensjonssystem fremfor å kutte betydelig i pensjonsutbetalingene i fremtiden. En person født i 1962 med ei lønn på kroner, og som begynner å jobbe når han er 24 år, får om lag kroner mindre i årlig pensjon etter pensjonsreformen. Den fremforhandlede AFP-løsningen fra fjorårets lønnsoppgjør diskriminerer arbeidstagere som ikke jobber i en tariffestet bedrift. Det kan ikke FrP akseptere. Statens bidrag også må gjelde for alle de som ikke jobber i en tariffestet bedrift eller er fagorganisert. Fremskrittspartiet ønsker en AFP-ordning som skal bygge på den opprinnelige intensjonen ved at den ivaretar sliterne, også de som ikke er bundet av en tariffavtale. 5) Fremskrittspartiet vil bevare dagens pensjonssystem og kjemper mot de andre partienes forsøk på å kutte pensjonene. Privat sektor benytter seg i stor grad av en tjenestepensjonsordning som er basert på innskuddsmodellen. Dette innebærer at mange ville kunne ha oppnådd mellom % av lønnen om man hadde beholdt dagens pensjonssystem. FrP registrerer at dette kan bli vanskeligere med den nye pensjonsreformen. FrP vil bevare folketrygden som landets bærebjelke i velferdssystemet. Folketrygden skal sikre befolkningen finansiering av helse- og omsorgstjenester, inntekt under sykdom og rehabilitering, samt pensjonsinntekt ved avgang fra yrkeslivet eller ved oppnådd pensjonsalder. Stortingsflertallet vedtok ikke pensjonsreformen for å gi landets pensjonister bedre pensjoner, men for å spare penger. FrP var det eneste partiet som stemte mot reformen, men som ville beholde den med enkelte justeringer. Ingen svekkelser i sykelønnsordningen beholde dagens sykelønnsordning uendret? ikke forskjellsbehandle arbeidstakere økonomisk på bakgrunn av sykefravær? videreføre og forsterke IA-avtalen? 6) Fremskrittspartiet sto i første rekke for å forsvare IA-avtalen da regjeringen sommeren 2006 ensidig ville endre denne uten å involvere verken LO eller NHO. I likhet med de øvrige partier mener FrP at sykefraværet i Norge er altfor høyt. Det er viktig med tiltak som kan begrense fraværet, men det er også viktig at partene i arbeidslivet medvirker til dette. 3

4 7) FrP har ikke gått inn for å forskjellsbehandle arbeidstakere økonomisk på bakgrunn av sykefravær. Fremskrittspartiet stiller seg forøvrig positiv til lokale, fleksible ordninger for å redusere sykefravær, som for eksempel utvidet rett til egenmelding, fordelsordninger knyttet til mangel på fravær og fleksible arbeidstidsordninger. For øvrig mener Fremskrittspartiet at arbeidet med styrket HMS på den enkelte arbeidsplass er den viktigste faktor for å bidra til et godt arbeidsmiljø, trivsel, og dermed redusert sykefravær. 8) Avtalen om inkluderende arbeidsliv skal reforhandles høsten Primært er det partene i arbeidslivet som skal ivareta revisjonen av avtalen. Fremskrittspartiet anser det for temmelig opplagt at avtalen vil bli videreført. En eventuell forsterkning av avtalen må bli et resultat av forhandlingene mellom partene. Mer velferd nei til privatisering si nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlige velferdstjenester? utvikle arbeidsmiljøloven slik at bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse skal gjelde ved anbud? sikre nivået på sosialhjelpen, gjennom nasjonale minstestandarder? styrke Husbankens rolle som et virkemiddel i den sosiale boligbyggingen? 9) Fremskrittspartiet sier ja til konkurranseutsetting av offentlige tjenester. En lang rekke eksempler viser at kommuner kan tilby mer og bedre omsorg ved å bruke konkurranse. Det er sentralt for FrP at kommunen fortsatt skal være ansvarlig for at tjenestene blir levert, men at frivillige organisasjoner, private og andre kan utføre tjenesten. Dette er også med på å sikre valgfrihet for den enkelte bruker, som gjennom konkurranse kan velge ulike tilbydere. 10) Bestemmelsene om arbeidstagers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Etter Fremskrittspartiets oppfatning ivaretas arbeidstagers interesser på en god måte i lovens gjeldende bestemmelser. 11) Ja, Fremskrittspartiet er for å etablere en nasjonal minstestandard for sosialhjelp. Sosialhjelpssatsene bør være normerte og tilnærmet like over hele landet, og finansieres 4

5 av staten. Sosialhjelp skal kun fungere som en midlertidig ytelse, og ikke noe folk skal leve av over lang tid. Fremskrittspartiet vil at det stilles krav om deltakelse i kvalifiseringsprogram eller annen aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 12) Det er i deler av Norge behov for sosial boligbygging. Dette er i utgangspunktet en kommunal oppgave. Både Husbanken og Kommunalbanken har en rolle i finansieringen av den sosiale boligbyggingen. Likestilling : gi far (medforelder) fullt ut selvstendige opptjeningsrettigheter i forbindelse med foreldrepermisjon og foreldrepenger? utvide foreldrepermisjonen med full lønn til 52 uker og lovpålegge likere deling mellom mor og far? lovfeste rett til to uker lønnet omsorgspermisjon i Arbeidsmiljøloven i forbindelse med fødsel og adopsjon? 13) Fremskrittspartiet tror på likeverd mellom mennesker. Begrepet likestilling må ikke brukes for å begrunne innføring av diskriminerende særordninger, som at fortrinn gis til kvinner gjennom kvotering. I dette ligger det implisitt en forutsetning om manglende likeverd mellom kvinne og mann. Mange rettigheter har en økonomisk side, som innebærer at noen må betale for andres rettigheter. Fremskrittspartiet er skeptisk til å utvide allerede gode ordninger, uten at de økonomiske konsekvenser er grundig utredet. 14) FrP mener å lovpålegge deling av foreldrepermisjon er en utidig inngripen i folks privatliv, og en underkjennelse av foreldre flest sin evne til å bestemme over eget liv. Det er foreldrene selv som er best til å bestemme dette. 15) Fremskrittspartiet ønsker ikke å lovfeste to ukers lønnet omsorgspermisjon (for far) i forbindelse med fødsel og adopsjon. Behovet for fritid i forbindelse med fødsel og adopsjon kan imøtekommes gjennom individuelle avtaler. 5

6 Nei til sosial dumping ja til et seriøst arbeidsliv at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som jobber i Norge og i norsk territorialfarvann? utvide innsynsretten for tillitsvalgte i forbindelse med krav om allmenngjøring? støtte ordningen med solidaransvar og videreutvikle denne ordningen? gå inn for en egen lov for å regulere franchisevirksomhet? styrke arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven for å hindre omgåelse av bestemmelsen? 16) Fremskrittspartiet vil vise til gjeldende lovverk og de avtaler som er inngått mellom partene i skipsfarten. Norsk skipsfart blitt betydelig svekket og flere rederier har truet med utflagging. Det er under dagens regjering knyttet stor usikkerhet til fremtidens rammebetingelser. Fremskrittspartiet ønsker ikke å bidra til tiltak som kan svekke norsk skipsfart. 17) Fremskrittspartiets stortingsgruppe behandlet i juni 2009 Lov om endringer av almenngjøringsloven Ot. Prp. Nr. 88 ( ). I det vesentlige støttet Fremskrittspartiet regjeringens lovforslag. Fremskrittspartiet har støttet allmenngjøring som et middel for å bekjempe sosial dumping. Selv om partiet har støttet allmenngjøringen har denne støtten ikke vært ubetinget. FrP er imidlertid motstander av at tillitsvalgte skal gis oppgaver som hører hjemme hos offentlig myndighet. 18) FrP er motstander av å innføre solidaransvar. Det vil være en urimelig byrde for en bedrift å være ansvarlig for lønn og feriepenger hos underleverandører. Det vil også være svært vanskelig for små- og mellomstore bedrifter å føre kontroll med underleverandørenes lønnsutbetalinger. FrP er opptatt er for konkurranse i arbeidsmarkedet, men denne konkurransen blir ødelagt om useriøse bedrifter lar arbeidstagere fra nye EU-land jobbe med for lave lønninger. I verste fall vil lønnsnivået endre seg for store deler av befolkningen og mange norske arbeidstakere vil kunne miste arbeidet. En situasjon der norske arbeidere nærmest blir utkonkurrert av arbeidstakere fra EI-land kan ikke FrP akseptere. 6

7 19) Fremskrittspartiet vil ikke motsette seg at det fremmes et lovforslag som regulerer franchisevirksomhet, men finner ikke å kunne forskuttere noen standpunkter før lovforslaget foreligger. 20) FrP er stolte av at Norge har en streng arbeidsmiljølov. Arbeidstagere skal ha beskyttelse for useriøse arbeidsgivere. Nye regler som innføres for å gi mer sikkerhet for arbeidsgivere må vurderes, men det må sikres at ikke nye regler fører til et statisk arbeidsmarked som ikke er tilpasset en moderne fremtid. EUs postdirektiv utsette innføringen av EUs 3. postdirektiv? utrede konsekvensene av å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot dette direktivet? 21) FrP vil ikke gå inn for å utsette EUs 3. postdirektiv. En utsettelse vil kunne medføre at andre land kan gjennomføre samme sanksjoner ovenfor oss som vi gjennomfører innenlands. Dette vil bety at de posttjenester vi leverer i blant annet Sverige vil kunne opphøre. 22) FrP ser pr. dags dato ikke behov for å utrede bruken av reservasjonsretten overfor dette direktivet. Forsvar kollektive avtaler og streikeretten nivå? forsvare landsomfattende tariffavtaler? forsvare den sentrale lønnsdannelsen? gå imot begrensninger i streikeretten? støtte en utvidelse av skattefradraget for fagforeningskontingenten, ut over dagens 7

8 23) FrP forsvarer avtale- og organisasjonsfriheten. Landsomfattende tariffavtaler kan under skiftende økonomiske snarere fremskynde oppsigelser og nedleggelser fremfor å tjene arbeidstagernes interesser. På samme måte som bedrifter under gode tider bør ha anledning til å premiere ansatte på alle nivåer, bør også arbeidsgivere og arbeidstagere kunne avtale lavere lønnstillegg om bedriften sliter økonomisk. Det er uansett partene i arbeidslivet som må forhandle frem slike avtaler. Prinsippet om at det er partene i arbeidslivet som avgjør dette bør ikke endres. 24) Se over. 25) FrP forsvarer streikeretten. Streik og lockout lovlige og grunnleggende demokratiske virkemidler i en arbeidskonflikt. FrP er åpen for å vurdere innstramminger i streikeretten for statlige monopoler, der streiker utelukkende rammer tredjepart med uforholdsmessig ulempe. 26) FrP vil gi skattelette til alle lønnsmottakere, spesielt de med lavere og midlere inntekter. FrP støtter ikke at arbeidstagere skal få skattelette basert på om de er medlem av en fagforening eller ikke. Styrk arbeidsmiljølovgivningen begrense adgangen til midlertidige tilsettinger i forhold til dagens situasjon? styrke dagens bestemmelser om arbeidstid/overtid i arbeidsmiljøloven? regne arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser som yrkesskade som gir rett til yrkeskadererstatning? utvide ordningen med regionale verneombud? lovfeste retten til bedriftshelsetjeneste for alle arbeidstakere? 27) En midlertidig ansettelse er for mange veien inn til arbeidslivet og en fast stilling. Å få kontakt med arbeidslivet gir erfaring og muligheter for fast arbeid. FrP ønsker derfor større fleksibilitet rundt bruken av midlertidige ansettelser for å sikre økt sysselsetting. Samtidig ser FrP faren for at midlertidige stillinger kan misbrukes, og at det derfor er viktig med regler som hindrer misbruk. Midleritidige stillinger skal ikke på noen måte erstatte faste stillinger. 8

9 28) FrP mener at det bør være større grad av fleksibilitet for individuelle avtaler når det gjelder arbeidstid og overtid. Spesielt i privat sektor kan det oppstå situasjoner hvor det i perioder kan være behov for større arbeidsinnsats i en begrenset periode enn det loven i dag tillater. 29) FrP imøteser mer dokumentasjon og faglig gjennomgang av dette spørsmålet. Det er viktig å få mer fakta på bordet spesielt relatert til yrkesskader i kvinnedominerte yrker. 30) Regjeringen har nylig sendt et forslag på høring om utvidelse av ordningen med regionale vernombud. Dette er en sak FrP skal vurdere når den kommer til Stortinget. 31) Helse- og omsorg er et offentlig ansvar som skal finansieres av staten. Dagens underfinansiering av helsevesenet har ført til at flere bedrifter har vært nødt til å tegne bla helseforsikringer mv for sine ansatte. Bedriftshelsetjeneste er et gode for arbeidstakerne, men som alle goder er også dette et gode som noen må betale for. FrP mener det er urimelig å pålegge små virksomheter å betale for en egen helseordning for sine ansatte. Utdanning - Livslang læring sikre en ordning med finansiering av livsopphold for voksne ved etter- og videreutdanning? bidra til en ordning med kompetansetillitsvalgte? lovfeste rett til lærlingplasser og opplæringsplasser etter videregående kurs trinn 2? styrke den offentlige enhetsskolen ved å gå imot en økning i privatskoletilbudet? 32) Finansiering av utgifter forbundet med etter- og videreutdanning for arbeidstakere er i dag en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. FrP er opptatt av å sikre økt kompetanse i arbeidslivet og vil vurdere tiltak for å oppnå dette. 33) Spørsmålet om kompetansetillitsvalgte er et helt nytt vedtak fra LO. Tillitsvalgtes funksjoner er nedfelt i hovedavtalen og er i utgangspunktet et spørsmål som behandles av partene i arbeidslivet. 34) FrP vil opprettholde og videreføre ordningen med tiltaksplasser, og også legge forholdene bedre til rette for lærlinger. En lovfestet rett til lærlingeplass er en oppkonstruert problemstilling all den tid det er avhengig av at det er bedrifter som har ledig kapasitet. Staten kan ikke vedta at det skal være ledige lærlingeplasser i næringslivet. 9

10 35) Trass økte bevilgninger til den offentlige skolen har resultatene blitt dårligere. Dagens skolepolitikk har spilt fallitt. FrP tror på at valgfrihet og konkurranse i seg selv vil føre til en bedre skole. Dagens finansieringssystem gjør at det bare er de rike foreldre som har råd til å velge alternativer til den offentlige skolen. FrP vil innføre fritt skolevalg, der elever selv kan bestemme om de vil gå på en privat eller offentlig skole - og der begge alternativer skal være fullt finansiert av staten. Slik fjerner vi dagens klasseskille og innfører konkurranse mellom de offentlige og private skolene. Nærings- og samferdselspolitikk arbeide for økt bruk av naturgass i Norge, både til energi- og industriformål? sikre langsiktig industrikraft til konkurransedyktige priser? bruke det statlige eierskapet som et aktivt virkemiddel i næringspolitikken? 36) Ja, FrP vil legge til rette for økt bruk av naturgass til innenlandsk verdiskaping og i husholdningene, samt for bruk av gass som drivstoff for samferdselssektoren. Hovedinfrastruktur for naturgass må være et offentlig ansvar på linje med strømnett, stamveier og lignende. Gass er en viktig og miljøvennlig energikilde som kan sikre økt sysselsetting og lavere forurensing. 37) Ja. FrP mener dagens regjering har brutt sine lovnader om å sikre et nytt industrikraftregime. Stabil og rimelig energiforsyning er grunnleggende for utviklingen av et moderne velstandssamfunn. Fremskrittspartiet vil legge til rette for at Norge skal forbli en energistormakt, hvor energisektoren forblir en viktig del av vårt næringsliv. Den vil skape grobunn for teknologiutvikling, høy verdiskaping og god levestandard. Dette vil også komme landets innbyggere og næringsliv til gode gjennom tilgang til energi til en fornuftig pris. 38) Politisk overstyring av bedrifter hemmer langsiktig tenkning og verdiskaping. Når det offentlige både skal overvåke, regulere og tjene penger på det samme markedet, vil det dessuten skje en rolleblanding. Det er derfor et siktemål i FrPs økonomiske politikk å redusere det offentlige eierskapet. Det offentliges eierskap må enten ha en finansiell eller politisk begrunnelse, og eierskapet må organiseres slik at det blir et skille mellom politikk og profesjonell eierskapsforvaltning. 10

11 Klima og miljø forplikte seg til nasjonal oppfølging av nye internasjonale klimaavtaler? øke bevilgningene til kollektivtrafikk for aktivt å redusere privatbilismen? støtte forpliktende planer og målsettinger for økt utbygging av fornybar energi? 39) Miljøpolitikken preges i stor grad av store visjoner og mange løfter, men liten gjennomføringsevne. Store arealer vernes uten at det følges opp med tilhørende planer for forvaltning. Stadig flere miljøavgifter innføres uten at inntektene brukes til miljøformål. Det loves store utslippsreduksjoner av CO 2, uten at man snakker realistisk om hvilke tiltak som skal bidra til dette, og hva det vil koste. Nye, strenge, særnorske miljøkrav skaper usikkerhet for norsk næringsliv og industri, og kan resultere i at disse flagger ut til land med lavere miljøkrav. Det er verken Norge eller miljøet tjent med. Skal norsk industri være et forbilde må norsk industri faktisk eksistere. FrP mener derfor må det føres en politikk som oppfordrer til miljøvennlig handling, fremfor en politikk basert på tvang. Internasjonale miljøutfordringer må løses gjennom internasjonale avtaler, ikke gjennom særnorske forbud og avgifter. Lokale miljøutfordringer krever derimot lokale tiltak og et regelverk for håndhevelse. Fremskrittspartiet vil føre en miljøpolitikk basert på konkrete tiltak ikke bare ha symbolske og høye målsetninger. 40) Norges infrastruktur har gjennom årtier blitt neglisjert av skiftende regjeringer. Tiden er derfor ikke inn for å redusere bevilgningene for å hindre privatbilisme. Uten privatbilen stopper Norge. Kollektivtrafikk er likevel et viktig tilbud, spesielt i og rundt de store byene. Vi er avhengig av å trappe opp investeringene til samferdselsformål, også med tanke på å legge til rette for privatbilisme. FrP tror ikke at folk kjører bil for moro skyld, men at folk kjører bil fordi de må. Buss vil aldri bli et alternativ for travle småbarnsforeldre. FrP har også merket seg at mange tvinges til å kjøre bil på grunn av dårlige kollektivtilbud, herunder fra NSB som i relativt beskjeden grad klarer å få togene til å holde rutetider. FrP ønsker at det foretas et betydelig løft for å bedre norsk infrastruktur ved utbygging av veier. Dette vil også gi store fordeler for kollektivtransport på vei. FrP ønsker også å satse på jernbane, i erkjennelse av at jernbanen spiller en viktig rolle i norsk samferdsel. 41) FrP ønsker en langt kraftigere satsing på fornybar energi. FrP har etterlyst en egen stortingsmelding om norsk vannkraftpolitikk, men har blitt nedstemt av regjeringspartiene. FrP vil ha en forpliktende satsing som innebærer modige valg. Det er et stort potensial i vannkraft, småkraft samt opprusting av eksisterende vannkraftanlegg. 11

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Teksten i dette heftet er hentet fra Regjeringens fagligpolitiske regnskap. Oslo, juni 2011.

Teksten i dette heftet er hentet fra Regjeringens fagligpolitiske regnskap. Oslo, juni 2011. Grafisk produksjon: LO Media FOTO: Colourbox.com IIllustrasjon: Thomas Løland Teksten i dette heftet er hentet fra Regjeringens fagligpolitiske regnskap. Oslo, juni 2011. FOTO: Nina Hanssen Innsats for

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Fagligpolitisk regnskap Mai 2009 I Soria Moria-erklæringen ble kampen mot arbeidsledighet og for et inkluderende arbeidsliv framhevet som et av flertallsregjeringens viktigste

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Venstres svar på spørsmål fra LO

Venstres svar på spørsmål fra LO Venstres svar på spørsmål fra LO Spm. nr. 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken? 2. Øke dagpengesatsen for de ledige? 3. Arbeide for en heltidskultur i arbeidslivet ved å støtte og sikre vedtaket om at

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake.

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake. Nord Trøndelag Avdelingslederforumet er et samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i Nord-Trøndelag som til sammen har 6000 yrkesaktive medlemmer. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov.

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov. ORGANISASJON OG TJENESTE Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: LBS 401 &13 10.06.2004 Saksnr.: 04/01036-003 NOU 2004: 5 NY ARBEIDSLIVSLOV

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken Ombudets uttalelse A er ansatt ved fabrikken X. X har en bonusordning som består av to komponenter. Den første komponenten er et beregningsgrunnlag, som baserer seg på resultater oppnådd av bedriften i

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars Tema for dagen Omfangsundersøkelsen Vernet mot graviditetsdiskriminering Aktuelle problemstillinger

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 2 23. april 2014 kl. 10.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer i det følgende med våre merknader til NOU 2009: 13.

HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer i det følgende med våre merknader til NOU 2009: 13. Det kongelige Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 09/3131 FNMAO Vår ref: PES 14. september 2009 HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer

Detaljer

Svar på spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Svar på spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Landsorganisasjonen i Norge Torggata 12 0181 Oslo Vår ref.: [Referanse] Deres ref.: 17/1193-1/OIHA Dato: 30.05.2017 Svar på spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Start

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer