ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011"

Transkript

1 Årsmelding

2 2

3 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig (styreleder) og Alf Inge Flokketvedt (banksjef). ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Er vi på vei ut av eller inn i finanskrise? Fjorårets årsberetning fra Skudenes & Aakra Sparebank innledet med et spørsmål om det var over nå, eller om det var fare for ny finanskrise var på mange måter et år der optimismen delvis kom tilbake og vi opplevde vekst i økonomien igjen. Høy arbeidsledighet både i Europa og USA, samt eurolandenes gjeldssituasjon lå likevel og truet og skapte usikkerhet i verdensøkonomien. Dessverre har nok 2011 heller ført økonomien nærmere en ny finanskrise enn fortsatt den gode veksten som startet i Dette har og fått konsekvenser her i Norge hvor veksten i fastlandsøkonomien er nedjustert og ventes nå å havne rundt 2-2,5 % for 2012, det samme som i Dette er betydelig lavere enn det som var ventet for bare 6-8 mnd. siden. Aksjemarkedene verden over har også hatt et tungt Den internasjonale børsindeksen S&P Global 1200, som inkluderer ca. 70 % av verdens aksjemarkeder, falt 5 % i Oslo Børs sin hovedindeks falt med hele 12,5 %. For oss som bank opplever vi mye av de samme utfordringene som i krisen i 2008/2009. Problemene i kredittmarkedene gjør at det er langt dyrere og til dels også vanskeligere å hente inn penger fra markedet. Det gir på kort sikt svakere rentenetto og resultat i bankene, men vil på litt sikt smitte over på husholdningene og næringslivet for øvrig i form av økte renter. Dette kan igjen begrense investeringer og handel og vi kommer inn i en vond sirkel. Norges bank har gjort tiltak og reduserte styringsrenten med hele 50 basispunkter til 1,75 % i rentemøte 14. desember Dette hindret en renteoppgang i markedet og med det også en ytterligere reduksjon i den økonomiske veksten. Selv om mye ligner på situasjonen i 2008/2009 er vi likevel langt fra krisen en da opplevde i finansmarkedene. Denne gangen er det ikke først og fremst en bankkrise, men problemene ligger nasjonalt i de ulike landene. En annen forskjell er at det nå kommer en rekke positive økonomiske nyheter fra USA, og at oppgangen der ser ut til å bli sterkere enn antatt. Bankene er og generelt bedre rustet denne gangen. Som vanlig vil Norges sterke økonomiske stilling sannsynligvis gjøre at vi uansett vil være de som slipper lettest unna. Ekspertenes versjon er derfor at trolig får vi ikke en ny finanskrise, men nedturen blir nok noe lenger enn det vi trodde ved slutten av Husholdningenes økonomi og kjøpekraft På tross av mye usikkerhet og svak vekst har vi i Norge hatt en positiv utvikling i sysselsetningen gjennom hele Arbeidsledigheten er nå ned mot 3 %, en reduksjon på opp mot. 0,5 % fra I forhold til 3

4 landene lenger sør i Europa er dette helt fantastiske tall og en stor styrke for vår økonomi. Husholdningenes disponible inntekter økte og klart gjennom fjoråret. Dette både som følge av den økte sysselsetningen, lave renter og reallønnsvekst. Den svake veksten i BNP kan derfor tyde på at husholdningene sparer noe mer, samtidig som vi også ser at det fortsatt er høy aktivitet i boligmarkedet, med solid omsetning og sterk prisvekst. Boligprisene økte hele 8,5 % gjennom Høy aktivitet i boligmarkedene fører og til stor økning i gjennomsnittlig gjeld i husholdningene. Landsgjennomsnittet endte i 2011 på en gjeld pr. person over 17 år på kr ,-. Dette gir en økning på over 7 % på tolvmånedersbasis og er på sitt høyeste nivå siden desember Lokalt på Karmøy er snittet ,-, i Rogaland som fylke er snittet hele ,-. Bare folk i Oslo og Akershus skyldte mer penger i gjennomsnitt. Gjeldsveksten viser og godt igjen hos bankene. Utlånsveksten var svært god i Skudenes & Aakra Sparebank og de andre lokale bankene i En gjeldsvekst på over 7 prosent innebærer at gjelden vokser raskere enn disponibel inntekt, noe som øker husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere. Lønnsveksten i Norge er meget konjunkturfølsom og falt fra 6 prosent i 2008 til 3,5 prosent i I 2010 tok lønnsveksten seg opp til 3¾ prosent, og endelige tall for lønnsveksten vil trolig vise en vekst på drøyt 4 prosent i Det ventes at lønnsveksten vil falle noe tilbake i 2012, ettersom arbeidsledigheten trolig vil øke litt utover året. Næringslivet Selv om det var store variasjoner hadde bedriftene generelt en god vekst det siste året, men denne ventes nå å avta i tiden fremover. Særlig meldes det om lavere aktivitet og fallende priser i eksportrettede næringer. Norsk PMI, som måler aktivitetsnivået i norsk industri, falt i desember 2011 til sitt laveste nivå på over to år. Dette tyder på klart fall i industriaktiviteten i siste kvartal av Gjeldsveksten i foretakene er meget konjunkturfølsom og falt kraftig i kjølvannet av finanskrisen. Siden begynnelsen av 2010 har gjeldsveksten til foretakene tatt seg opp igjen og var på 4,6 prosent i november 2011 (på tolvmånedersbasis). Økte lånekostnader og strammere utlånspraksis vil trolig dempe foretakenes gjeldsvekst fremover. Som nevnt er variasjonene store og noen lysninger finnes. Det er en klar økning i bygg- og anleggsaktiviteten. Fra januar til november i fjor ble det igangsatt 24 pst. flere boliger enn i samme periode i Også bedrifter innen verkstedindustri og bygging av skip og oljeplattformer hadde vekst i Aktiviteten er særlig god i bedrifter som leverer til oljenæringen. Disse er det jo en del av i vår region noe som selvsagt er positivt for de lokale utsiktene for 2012 og tiden fremover. De nye oljefunnene bidrar og til optimisme i forhold til fremtiden og veksten i petroleumsinvesteringene ventes derfor å fortsette. Finanspolitikken Norge har en meget gunstig statsfinansiell situasjon på grunn av de store oljeinntektene fra Nordsjøen. Det gjør at Norge har stor fleksibilitet i finanspolitikken og kan øke offentlige utgifter for å dempe nedgangsperioder i økonomien. Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi. Dette gjøres om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 %. Handlingsregelen sier at bruken av oljepenger skal tilpasses konjunktursituasjonen, slik at en i dårlige økonomiske tider typisk vil ligge noe over 4-prosentbanen, og motsatt i gode økonomiske tider. Bruken av oljeinntekter vil ifølge budsjettet øke med 10 milliarder kroner fra 2011 til Ifølge finansdepartementets egne beregninger vil imidlertid budsjettet virke om lag nøytralt på økonomien, som følge av sammensetningen av pengebruken. Som følge av den siste tids finansuro svakere vekstutsikter internasjonalt har imidlertid regjeringen antydet at budsjettopplegget for 2012 trolig vil endres i mer ekspansiv retning. 4

5 SPAREBANKENES DRIFT OG UTVIKLING I 2011 Sparebankene inkl. DnB hadde et overskudd på 12,8 milliarder etter tredje kvartal, ca. 2,3 milliard mindre enn tilsvarende tall for Nedgangen i resultat skyldes først og fremst de ekstraordinere tilbakeføringene bankene foretok i AFP avsetningene i 2010 samt reduserte inntekter fra bankenes verdipapirer nå i Når det gjelder rentenetto har bankene samlet en svak økning her, fra 1,39 % til 1,41 %. Tapstallene for bankene samlet er ikke preget av urolige tider og viser en liten bedring pr. 3. kvartal, 0,10 % mot 0,11 % for Dette er historisk sett lave tap. VÅR BANKS STILLING I 2011 Skudenes & Aakra Sparebank har lang tradisjon for samarbeid, gjerne på tvers av størrelse og etablerte allianser. Nettopp dette tror vi er av stor verdi og svært avgjørende for å kunne vokse og leve godt som en selvstendig sparebank. For å klare å være en selvstendig sparebank må vi og ha en klar strategi hvor vi styrer mot dette målet og vi må ha gode samarbeidspartnere. Strategiprosessen vi startet i 2010 har fortsatt gjennom En strategi-gruppe fra banken har sammen med det lokale reklamebyrået Ginungagap jobbet seg frem til verdier og en visjon som vil bli presentert tidlig i 2012 og profilert gjennom året. Når det gjelder samarbeid nevner vi nedenfor våre viktigste samarbeidspartnere: DSS De Samarbeidende Sparebanker DSS fikk et nytt medlem i 2011, nemlig Voss Sparebank. Grupperingen er da bestående av 8 banker fra Luster i nord, via Voss, Haugesund, Etne, Skudenes & Aakra her i vest og Flekkefjord, Søgne & Greipstad og Lillesand i sør. Administrasjonen i DSS er lokalisert i Haugesund Sparebank og består av tre ansatte, en daglig leder og to medarbeidere på IT og prosjektarbeid. De ansatte i DSS skal være alle bankenes ressurs innenfor IT området og avtaleforvaltning, samt koordinere ulike områder hvor disse bankene finner det nyttig å samarbeide. Vi ser at bankene har mye å hente på denne samordningen og områder hvor bankene samarbeider tett blir stadig flere. FRENDE FORSIKRING 2011 var Frende Forsikring sitt 3. hele driftsår. Skudenes & Aakra Sparebank har en eierandel på 1,25 % i holdingselskapet som står bak Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS. Frende eies av 14 sparebanker og har sitt hovedkontor i Bergen. Bankene bak Frende Forsikring er Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken i Kristiansand, Voss Sparebank og samtlige av DSS bankene. Frende selskapene har hatt god vekst også i Gledelig er det og å se at kundene er svært fornøyd med selskapet. Frende Skade gikk helt til topps i kundetilfredshetsundersøkelsen EPSI-Norge offentliggjorde 7. november Dette både når det gjelder kundetilfredshet og kundelojalitet. Dette er svært bra av et relativt nyetablert selskap. Premie inntekter for egen regning i skadeselskapet var pr. 3. kvartal 2011 på 500 mill., en økning på ca. 170 mill. siste 12 mnd. Selskapet går som beregnet ved oppstart fortsatt med underskudd, men har en utvikling og vekst som er i tråd med det en la til grunn i businesscaset. Frende Livsforsikring AS har pr. 3. kvartal 2011 premieinntekter for egen regning på kr. 346 mill. en økning på ca. 75 mill. siste 12 mnd. Selskapet hadde pr. 3 kvartal 2011 et resultat på kr. 5,5 mill. og ligger dermed an til et OK overskudd i Det er gledelig fra en eiers vinkel. Banken har helt fra start satset tungt på forsikringsalg og hevder seg helt i tet blant eierbankenes salg både i forhold til eierandel og størrelse på banken. Nysalg av skadeforsikringspremie i Skudenes & Aakra Sparebank alene, ble på i overkant av kr. 10 mill. i Dette fordelt på ca. kr. 8,2 mill. i privatmarkedet og kr. 1,8 mill. i bedriftsmarkedet. Bankens totale bestand innenfor skade utgjorde 23,6 mill. ved årsskiftet. Det ble i tillegg solgt 443 personforsikringsdekninger med en total premie på kroner gjennom

6 NORNE SECURITIES Norne Securities er bankens verdipapirforetak. Selskapet ble etablert i juli 2008, hovedkontoret ligger i Bergen. Bak etableringen stod Sparebanken Vest, Fondsfinans og nå 14 frittstående sparebanker. Skudenes & Aakra Sparebank er en av disse 14 bankene og har en eierandel på 1,50 %. Som de fleste verdipapirforetak har driften vært vanskelig disse årene under den såkalte Finanskrisen. Eierne gikk nå ved årskiftet inn med ny egenkapital og selskapet ble betydelig omstrukturert. Samtidig ble verdien av aksjene i selskapet skrevet ned, noe som for vår banks del medførte en nedjustering i regnskapet på 1,4 mill. Som eiere tror og håper vi at de endringer som er gjort skal gi god effekt og at selskapet leverer positiv drift innenfor den tidsramme som nå er skissert. Bankens kunder omsatte for i overkant av en halv milliard kroner via netthandelsløsningen i I tillegg ser vi og at stadig flere av våre kunder tar i bruk Norne Securities sitt meglerbord. Banken har og ved flere anledninger brukt Norne Securities ved opptak av obligasjonslån i markedet. Selskapet fremstår med dette som et fullservice verdipapirforetak. Norne avholdt flere kundemøter og seminarer for bankens kunder i Disse ble svært godt mottatt. VERD BOLIGKREDITT AS Et tredje selskap som banken har vært med å stifte de siste årene er boligkredittselskapet, Verd Boligkreditt AS. Selskapet ble etablert i 2009 og er eid av bankene Haugesund, Skudenes & Aakra, Søgne & Greipstad, Luster, Lillesand, Etne, Flekkefjord, Sparebanken Vest og Spareskillingsbanken. Verd er etablert for å tilby sparebankenes kunder finansiering av godt sikrede boliglån (innenfor 75 prosent av dokumentert verdi). Sparebanken Vest drifter selskapet på vegne av eierne. Saldo på bankens låneportefølje som er overført Verd utgjorde ved årsskiftet 2011/2012 ca. kr. 503 mill. Denne porteføljen reduserer bankens utlån på egen balanse og dermed også bankens forvaltningskapital. Veksttallene må derfor korrigeres for disse overføringene om den skal gi et riktig bilde av bankens totale vekst og balanse, dette da sett i forhold til tallene fra tiden før Verd Boligkreditt. (2009 og tidligere). Dette er kommentert senere i årsrapporten. Kunder som blir overført til Verd merker ikke annet til dette eierskiftet enn at de mottar et notifikasjonsbrev fra banken i forbindelse med denne overførselen. I bankens strategiplan er det lagt opp til at inntil 20 % av bankens låneportefølje kan overføres til boligkredittselskapet. BRAGE FINANS AS Brage Finans AS er et leasingselskap og ble etablert og satt i drift fra 1. oktober Det står 10 banker bak det nye selskapet, Sparebanken Vest, Sparebankens Sør, Fana Sparebank, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Helgeland Sparebank, Luster Sparebank, Voss Sparebank og vår egen bank, Skudenes & Aakra Sparebank. Hovudproduktet for Brage Finans er leasing for næringslivskunder. Produktspekteret inneholder i tillegg salgspantlån og diverse næringslån. Forsikring blir også tilbydd som en del av finansieringsløsningene. Selskapet har etter ett års drift fått godt feste i markedet og følger den utvikling som det var lagt opp til i businescaset. Leasing er et viktig tilskudd til bankens produkttilbud og gjør at Skudenes & Aakra Sparebank kan fremstå som et komplett finanshus i bankens markedsområde. EIENDOMSMEGLER A Haugalandsbankene, Haugesund Sparebank, Etne Sparebank og Skudenes & Aakra Sparebank gikk i 2011 sammen om å kjøpe opp Tinn Eiendom AS i Haugesund og etablere et nytt eiendomsmeglerforetak. Tidligere Sparebankmegleren AS ble med dette vedtatt avviklet. Det nye selskapet fikk navnet Eiendomsmegler A og eies 60 % av bankene og 40 % av to ansatte i selskapet. 6 Satsingen ble gjort for å gi bankenes kunder en større og mer kraftfull eiendomsmegler. Endringen betyr nå at vi fullt ut konkurrerer med de største aktørene i markedet på Haugalandet. Dette både hva gjelder kapasitet, markedsdekning, profilering av boligene og ikke minst kunnskap og kvalitet som hele veien har vært viktig for eierbankene. Selskapet har lykkes svært godt og er allerede en klar nummer to i størrelse blant de lokale meglerforetakene. Dette er en markedsposisjon som står i forhold til den sterke stilling disse tre lokalbankene har på Haugalandet.

7 EIENDOMSKREDITT AS Skudenes & Aakra Sparebank er aksjonær med en eierpost på 1,83 % i Eiendomskreditt AS. Selskapet holder til i Bergen og tilbyr bolig og nærings lån. Banken tilbyr fastrentelån gjennom Eiendomskreditt og har med det til enhver tid konkurransedyktige tilbud på dette. I tillegg eier Eiendomskreditt AS datterselskapet Kredittforeningen for Sparebanker AS som benyttes av banken for innlån av penger fra markedet. EDB BUSINESS PARTNER AS EDB Businesspartner AS er i kroner bankens største samarbeidspartner. Selskapet er leverandør av bankens IT systemer. Som Nordens største leverandør av IT innenfor bank og forsikring, er banken sikret topp moderne dataløsninger innenfor alle felt. Bankens kunder får og gjennom denne avtalen samlet bank, spareprodukter og forsikring i en nettbankavtale. Kostnadsmessig er dette en betydelig post, men gode og fremtidsrettede IT løsninger er avgjørende for effektiv drift. BANKENS HJEMMESIDE, FACEBOOK/ TWITTER OG APP. FOR SMART PHONE Internett er kanskje blitt bankens viktigste kommunikasjonskanal. Et av punktene i bankens nye strategi sier at banken skal kjennetegnes av moderne markedskommunikasjon. Innenfor dette området skjer ting raskt og utviklingen er stor. Banken legger derfor ned mye arbeid i å ha en aktuell og funksjonell hjemmeside. Målt i antall besøkende er dette blitt bankens største avdelingskontor og må få fokus og ressurser deretter. Banken er tilstede på Facebook og Twitter. Banken opplever daglig besøk på bankens side, ofte med noen kommentarer eller spørsmål fra kunden. Det er i skrivende stund 3479 medlemmer i bankens Facebook gruppe. Banken har også egen App. for IPHONE og android app. for andre SMARTPHONE. Vi ser at dette er tilbud og tjenester som bankens kunder setter pris på og som blir tatt i bruk. Avslutningsvis nevnes at det fortsatt er stor fokus på bankens nettbank. Gjennom bankens avtale med EDB Business Partner, som er markedsledende på nettbanktjenester, gjør vi regning med at en på dette området skal ligge helt i tet når det gjelder utvikling og kvalitet.. Minner til slutt om bankens Internett-adresse: BANKENS FORSTANDERSKAP Bankens forstanderskap består av 40 medlemmer, hvorav innskyterne velger 24. Ansatte er representert med 10 medlemmer og 6 personer velges av Karmøy Kommune. Samtlige valgte medlemmer må bo eller ha sitt virke i Karmøy Kommune. Det at samtlige av bankens tillitsvalgte medlemmer består av kvinner og menn fra bankens nærområde gjør at banken med rette fremstår som «Ein Ekta Lokalbank - Karmøybanken». REVISJONSUTVALG Banken har valgt å la bankens styre også ha rollen som revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget ledes av styreleder Samson Wiig. Det er lagt opp til at utvalget har fire møter pr. år, ett hvert kvartal. GOD VEKST OG TILFREDSTILLENDE RESULTAT I 2011 Den gode utlånsveksten Skudenes & Aakra Sparebank har hatt de siste årene fortsatte også i Som forventet ble ikke innskuddsveksten tilsvarende god som i Dette var banken klar over ved inngangen av året i og med at noen store offentlige innskudd skulle tas ut og benyttes i Denne reduksjonen utgjorde alene over 200 millioner kroner. Overføring av lån til boligkredittselskapet Verd AS fortsatte og i 2011 og gjør at veksttallene for utlån og forvaltning ikke er helt sammenlignbare årene før Styret er fortsatt av den oppfatning at banken trenger vekst for å forsvare de kostnader som stadig påløper ved å følge den utvikling som kreves innenfor IT, skolering av personalet, beholde en lokal kontorstruktur osv. I 2011 viser bankens balanse en utlånsvekst på 11,2 % mot 3.2 % I kroner utgjorde dette kr. 464,2 7

8 mill. Banken har i tillegg ved årsskiftet 11/12 en portefølje av overførte lån i boligkredittselskapet Verd AS på kr. 503,3 mill. Inkluderes også økningen i disse overføringene hadde banken i 2011 en reell utlånsvekst på kr. 687,4 mill., tilsvarende 15,5 %. Innskuddsveksten ble langt lavere og endte på 2,1 % i 2011, mot hele 21,6 % i I kroner utgjorde veksten på innskudd 75 mill. Tar en hensyn til kontantuttaket som er nevnt innledningsvis har banken en normal innskuddsvekst på rundt 8-10 % Den underliggende driften er god og på høyde med 2010 som var et godt år for banken. Det er imidlertid stort avvik i resultat og hovedårsaken til dette ligger i nedjustering av bankens verdipapirer. Mens banken i 2009 og 2010 hadde henholdsvis kr. 13 mill. og kr. 8 mill. inntektsført på denne posten viser resultatet for 2011 et negativt resultat på kr. 1,6 mill. Dette utgjør med andre ord alene en forskjell på nærmere kr. 10 mill. i forhold til 2010 tallene. I tillegg har banken i 2011 regnskapet foretatt en nedskriving av aksjene i datterselskapet Norne Securities AS på ca. kr. 1,4 millioner. Usikkerheten i markedet har og gjort at banken har satt noe mer av til tap i 2011 regnskapet. Dette er og anbefalt bankene av Finanstilsynet i eget brev av Reelle utlånstap er forholdsvis lave også i 2011, nærmere bestemt kr. 2 mill. Inkluderer en nye tapsavsetninger og gruppenedskrivinger samt tilbakeføringer på noen tidligere tapsavsetninger viser endelig regnskapsført tap kr. 4,4 mill. tilsvarende 0,09 %. Gruppenedskrivinger utgjør da kr ,-. Risikoprofilen av bankens utlånsportefølje er stabil og god og styret er derfor av den oppfatning at bankens kredittrisiko fortsatt synes å være moderat og akseptabel. Også i 2011 har det vært en utfordring å opprettholde en tilfredsstillende rentenetto. Konkurransen er sterk på Haugalandet og vi var ved inngangen til 2011 nødt å justere bankens prising for å møte konkurransen. Lavt rentenivå og få rentejusteringer fra Norges Bank gjennom året har og gjort det vanskelig for bankene å øke rentenettoen siste år. For bankens del faller rentenettoen fra 1,79 i 2010 til 1,74 i På grunn av økning i volum gir rentenettoen likevel et noe bedre bidrag i kroner enn året før. Kr. 88,8 millioner mot kr. 84,7 millioner i Det lave rentenivået gir svakere avkastning på bankens egenkapital, noe som selvsagt også er med og reduserer bankens rentenetto. På kostnadssiden er tallene svært stabile. Engangseffekten med tilbakeføringen av AFP avsetningene i 2010 gjør selvsagt en direkte sammenligning med 2010 vanskelig. Ser en imidlertid bort fra den effekten er utviklingen i forholdstall stabil. I tider hvor vi opplever større og større press på rentenettoen blir dette med å ha en effektiv drift en svært viktig faktor for å nå et godt resultat. Resultat av ordinær drift før skatt viser kr. 32,3 millioner for regnskapsåret 2011, mot kr. 50,4 millioner for Dette er en betydelig reduksjon, men kan alene tilskrives nedjusteringen på verdipapirer, tilbakeføring av AFP avsetningen i 2010 samt noe mer på tapsavsetninger. Den ordinære driften er svært lik tallene for 2010 og betraktes som tilfredsstillende I prosent av snitt forvaltning utgjør resultat før skatt for ,63 %, mot 1,07 % i Resultatene gir seg utslag i følgende hovedtall: INNSKUDDSVEKST 12,05% 15,52% 7,27% 21,55% 2,13% UTLÅNSVEKST inkl. boligkr. 15,35% 17,12% 12,28% 9,98% 15,49% UTLÅNSVEKST eks. boligkr. 3,19% 11,16% UTLÅN inkl. valutalån 15,37% 17,52% 11,26% 3,25% 15,40% FORV. VEKST 9,90% 18,81% 12,06% 7,81% 8,83% 8 TAP PÅ UTLÅN OG GAR. AV SNITT FORV. KAP. + 0,04% + 0,19% 0,10% 0,02% 0,09% RENTENETTO AV SNITT FORV. KAP. 2,17% 2,11 % 1,84% 1,79% 1,74% SUM DRIFTSKOSTN. (av sn.forv) 1,31% 1,39% 1,38% 1,16% 1,25% DRIFTSRESULTAT ETTER TAP (av snitt forvaltning.) 1,15% 0,65% 0,93% 1,07% 0,63%

9 DRIFTSRES. ETTER SKATT 0,80% 0,41% 0,69% 0,77% 0,41% KAPITALDEKNING 15,62% 16,42% 16,27% 16,14% 16,33% EGENKAPITALRENTABILITET 14,12% 8,61% 13,18% 14,97% 8,89% (f.skatt) ØKONOMISK OVERSIKT i millioner kroner Innskudd Utlån Forvaltningskap Spareb. Fond Tap i % sn. forv. 0,09 0,07 0,15 0,01 +0, ,19 0,10 0,02 0,09 Driftsres. e tap% 1,12 1,20 1,19 1,20 1,21 1,15 0,66 0,93 1,07 0,63 KARMØYFISKAREN - bankens honnørpris ble i 2011 tildelt trener for FK Haugesund, Jostein Grindhaug. I juryens begrunnelse ble det sagt at Jostein Grindhaug de siste årene har satt Karmøy og Haugalandet på kartet på en svært positiv måte. Dette i lokale så vel som gjennom riksdekkende medier. Jostein viser med sin folkelige og jordnære væremåte noe av det typiske med Karmøybuen. Hans direkte og klare tale er og med og viser Karmøybuens lynne og engasjement. Han er tydelig i bruk av sin Karmøy dialekt i vanlig tale og krydrer mange uttalelser med lokale ord og uttrykk. Av og til må du nærmest være født og oppvokst på Karmøy for å forstå noen av kraftuttrykkene. Dette gjør Jostein til en god ambassadør for Karmøy samtidig som han også blir et populært intervjuobjekt som er med og hever reportasjenes underholdningsverdi. «Karmøyfiskaren», ble utdelt for 19. gang og tidligere prisvinnere har i rekkefølge vært Leif Ove Andsnes, Lasse Pedersen, Marit Synnøve Vea, Aleksander Hauge, Skudefestivalen, Johannes Solstad, Tinney Rasmussen, Oddvar Andreassen, Skudeneshavn Skole og Fritidspark, Sommergospel i Skudeneshavn, Åkrehamn Trålbøteri AS, Ole Jakob Vorraa, Karmøy Gospelfestival, Skudeneshavn Handelstandsforening, Kaare Ness, Paul Stol, Karmøy Svømmeklubb, Kopervik Festival og Fiskeridagene på Åkra i ÅRETS ILDSJEL Den andre årlige prisen banken deler ut er «årets ildsjel». Tanken bak denne prisen er å løfte frem de som jobber i det stille, gjerne gjennom trofast innsats for sitt lag eller forening gjennom mange år. I motsetning til Karmøyfiskarene ovenfor er ofte dette personer som blir lagt lite merke til og slik sett ikke er med og markedsfører kommunen vår, men er av svært stor betydning i sitt lokalmiljø. Kandidatene det ble stemt over i 2011 var Anne Lisbeth Flåten, Lars Tore Halvorsen, Norvald Kaldheim og Per Olav Stange. Vinneren ble Per Olav Stange. 9

10 Stange er en mann med mange baller i luften. Han har gjennom mange år vært sterkt engasjert i Røde Kors, både lokalt og nasjonalt. I tillegg har han lagt ned stor innsats som komite-medlem og leder i Fiskeridagene på Åkra og ikke minst som leder i Karmøy radioklubb. UTVIKLING VED BANKENS KONTORER I Fra bankens strategiplan, er følgende forretningside lagt til grunn: Skudenes &Aakra Sparebank skal levere bank-, forsikring- og finanstjenester. Skudenes & Aakra Sparebank sitt hoved-markedsområde er Karmøy kommune og kunder som har tilknytning til hovedmarkedsområdet. Skudenes & Aakra Sparebank sin primære kundegruppe er privat markedet og små/ mellomstore bedrifter i nevnte markedsområde. I tillegg kommer foreninger og lag med aktivitet i Karmøy kommune. Skudenes & Aakra Sparebank skal være en selvstendig sparebank med eget styre. Det å fremstå som Ein ekta lokalbank er viktig for banken. Dette fordi vi i dette begrepet legger viktige faktorer som tilgjengelighet, engasjement, service, åpenhet, handlekraft, besluttsomhet og ikke minst den trygghet som gis med å kjenne hverandre.. Bankens hovedkontor ligger midt på Karmøy, i Åkrehamn sentrum. Banken har i tillegg fire avdelingskontorer. Fra Skudeneshavn i sør, via Vedavågen og Kopervik på henholdsvis vestsiden og østsiden av øya, til Avaldsnes helt i nord mot fastlandssiden. Banken er følgelig etablert på de fleste sentrale steder i kommunen. Også i 2011 har samtlige av bankens avdelingskontorer økning i aktivitetskapital. (Aktivitetskapital = sum innskudd/utlån) Banken ønsker jevn og kontrollert vekst, helst uten å øke antall ansatte. Dette er mulig i og med at automattjenester mer og mer overtar kundenes bruk av banken. Dette merkes nå klart ved alle avdelinger i form av reduserte antall kassetransaksjoner og fysisk besøk av kunder. Samlet aktivitetskapital på våre avdelingskontorer utgjør pr årsskiftet 54,6 % av bankens samlede aktivitetskapital mot 54,3 % ved utgangen av Gruppen av kunder med adresse utenfor Karmøy kommune ligger i tallene for hovedkontoret. Tall for avdelingskontoret i Skudeneshavn: % vis vekst 2011 % vis vekst INNSKUDD 427,1 494,6 15,8 543,9 10,0 UTLÅN * 642,6 670,0 4,3 758,5 13,2 ANTALL KUNDER (+52 stk) 3192 (+50 stk) Tall for avdelingskontoret i Vedavågen: % vis vekst 2011 % vis vekst INNSKUDD 359,3 386,6 7,6 422,9 9,4 UTLÅN * 550,4 584,4 6,2 623,0 6,6 ANTALL KUNDER (+19 stk) 2552 (-12 stk) Tall fra avdelingskontoret i Kopervik (Tall for Kvalavåg er overført Avaldsnes i Tall inkludert Kvalavåg i parentes): %vis vekst 2011 % vis vekst INNSKUDD 423,2 494,8 16,9 536,0 8,3 (9,5%) UTLÅN * 675,76 760,3 12,5 846,0 11,3 (17,3%) ANTALL KUNDER (+129 stk) 3459 (-21 stk) (+108) 10 Tall fra avdelingskontoret Avaldsnes (inkl. Håvik, Torvastad, Kvalavåg + Fastlandskarmøy) Tall for Kvalavåg er overført Avaldsnes i Tall eks. Kvalavåg i parentes): %vis vekst 2011 % vis vekst INNSKUDD 314,3 354,1 12,7 399,0 12,7 (11,0%) UTLÅN* 491,7 572,1 16,4 691,8 20,9 (12,9%) ANTALL KUNDER (+222 stk) 3046 (+300 stk) (171)

11 Tall for hovedkontoret i Åkrehamn: (inkl. kunder utenfor egen kommune) % vis vekst 2011 % vis vekst INNSKUDD 1371,6 1789,7 30,5 1692,8-5,4 UTLÅN * 1765,6 1969,4 11,5 2303,6 17,0 ANTALL KUNDER (+154 stk) (+227 stk) * Utlånstallene inkluderer valutalån og overføringer til boligkredittselskapet, Verd. FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltningskapitalen økte i 2011med 432,8 millioner kroner til 5.334,9 millioner kroner. Prosentvis gir dette en vekst på 8,8%. Dette er en prosent mer enn Som nevnt tidligere er tallene for 2010 og 2011 ikke helt sammenlignbare med årene før i og med at deler av utlånsporteføljen nå overføres boligkredittselskapet og dermed går ut av bankens balanse. Hvordan bankens forvaltningskapital ville sett ut inkludert disse lånene er imidlertid vanskelig å beregne uten å ta en mengde forutsetninger, og har derfor liten verdi er første år bankens forvaltningskapital passerer 5 milliard, og det med klar margin. Dette er en viktig milepel i bankens historie. Det sier noe om bankens utvikling og forvaltningsvekst gjennom tidene, at det skulle ta 121 år før banken passerte 1 milliard i forvaltning. Det tok 6 nye år før banken passerte 2 milliarder, men så kun 3 nye år for å passere 3 milliarder i forvaltningskapital. Veksten til 4 milliarder kom så i løpet av de 2 neste årene, og banken har nå på de to-tre siste årene vokst fra 4 til 5 milliard i forvaltningskapital. INNSKUDDSUTVIKLINGEN Utviklingen i innskudd er et av bankens viktigste måleparametre. Innlån fra markedet har de siste årene vært svært kostbart og det blir da ekstra viktig å opprettholde en god innskuddsdekning. Banken har og jevnt over hatt god utlånsvekst noe som i dagens marked gjør utfordringen enda mer krevende var et spesielt godt år for banken med tanke på vekst i innskudd. En stor del av dette var imidlertid offentlige midler som vi visste skulle investeres i løpet av Ved inngangen til 2011 var vi derfor klar over at det ville bli vanskelig å opprettholde den gode innskuddsdekningen vi hadde i Dette viser og tallen for innskuddsvekst i I prosent økte innskuddene med 2,13%. I kroner utgjorde dette kun kr. 75 millioner, noe som betraktes som en svak vekst. Ser en bort fra de konkrete midlene som er omtalt ovenfor er veksten mer normal med rundt 7%. Bankens innskuddsdekning ble redusert fra 84,7% i 2010 til 77,8% i Selv om dette er en stor reduksjon har banken likevel en god innskuddsdekning og ligger klart over det som er snittet for norske sparebanker generelt. INNSKUDDSFORDELING endr. i tusen kr endr.i% BEDRIFTS/LANDBRUKSKTO PERSONKONTO PERSONKONTO UNGD SERVICEKONTO SENIORKONTO GLA KONTO PLASSERING / SPAREKONTO DRØMMEKONTO BSU FORENINGSKONTO SKATTETREKK-KONTO INNSKUDD MED FASTRENTE IPA / IPS LANGTIDSSPARING I BANK INNSKUDDSPENSJON (OTP) SUM ,13 11

12 Ut fra tabellen ovenfor ser en at innskuddsveksten fordeler seg ut over de fleste kontotyper. Tallene viser en klar tendens til at sparekundene trekker over mot fastrentetilbudene med bindingstid. I mer usikre tider er dette og en ønsket utvikling for banken. BSU kontoene er og viktige med tanke på bankens fremtidige utlån. Det er da gledelig å se at det også i 2011 er god vekst i BSU innskuddene. Disse øker med 12,5%, noe som er klart bedre enn innskudds-økningen for øvrig. I antall nye konti er det etablert 493 avtaler i 2011, mot 432 avtaler i år BSU sparing er bankens beste innskuddsordning, og gir samtidig bedre betingelser ved opptak av lån til bolig. Dette innebærer at alle personer med inntekt mellom 18 og 34 år anbefales å benytte seg av ordningen. INNSKUDDSPENSJON OTP Banken tilbyr OTP sparing for næringslivet gjennom bankens datterselskap Frende Livsforsikring AS. Totalt har 136 lokale bedrifter sin pensjonsordning (OTP) gjennom banken. Antall ansatte i ordningen ligger ved årsskiftet på 947 personer. Oppspart kronebeløp er pr. nyttår kr. 21,4 millioner, fordelt på kr. 13,4 mill. i bank og kr. 8,0 mill. plassert i fond. Dette er en økning på kr. 4,1 millioner i 2011, tilsvarende 23,7%. SALG AV FONDSPRODUKTER Ved årsskiftet hadde bankens kunder ca. 141,8 millioner kroner innestående i ulike aksje- og obligasjonsfond kjøpt gjennom banken. Dette er en reduksjon på kr. 21,8 millioner kroner fra forrige årsskifte. Største delen av reduksjonen skyldes nok verdijusteringer som følge av den uro vi har opplevd i finansverdenen de siste par årene, men det er og vanlig at sparerne søker «trygge havner» i urolige tider. Dette viser da ofte igjen med flytting av sparing fra aksjer/fond til bank og eiendom. Det er imidlertid og opprettet en god del spareavtaler gjennom Totalt for banken ble det startet opp 356 nye spareavtaler på fond i Tilsvarende tall for 2010 var 324 avtaler. Dette ga Skudenes & Aakra Sparebank en fin andre plass i sin gruppe i Skagen Fondene sin årlige salgskonkurranse. Det å kjøpe fond i urolige tider har tidligere vist seg å være en god investering. Det er i slike tider aksjene er billige. Månedlig sparing er og et godt virkemiddel for å jevne ut risikoen. Bankens tilbud av aksjefond er fra Skagenfondene og DnB Asset Management. MINIBANKENE / KORTBRUK I 2011 Banken har totalt 8 minibanker utplassert på Karmøy. Dette antallet har vært stabilt de fire siste årene. Selv om fordelingen mellom minibankene varierer en del fra år til år har trenden de siste årene vært en jevn økning i både antall uttak og i total omsetning. I 2009 var det en økning i uttak fra våre minibanker på kr. 13,8 millioner, i 2010 en økning på kr. 4,4 millioner og nå sist i 2011 en økning på kr. 6,3 millioner. Totalt ble det tatt ut kr. 316,6 millioner i bankens minibanker på Karmøy i Antall transaksjoner økte med vel gjennom året 2011, snitt uttak var kr ,-. Bankens kortbase består nå av ulike VISA kort; en økning på 185 kort fra året før. Foruten de tradisjonelle Visa kortene med eller uten kreditt tilbyr banken også kredittkortet Master, via Enter Card. Pr er det registret kort av denne typen, en økning på 541 kort fra UTLÅNSVIRKSOMHETEN Ved utgangen av 2011 viser bankens balanse en utlånsportefølje på 4.621,6 millioner kroner, en økning på hele kr. 464,3 millioner kroner. Dette er en stor vekst og utgjør 11,2 % mot en økning på 3,2 % året før. Banken har i tillegg ved årsskiftet 11/12 en portefølje av overførte lån i boligkredittselskapet Verd på ca. kr. 503 millioner mot ca. kr. 280 millioner ved utløpet av Inkluderes også denne veksten hadde banken i 2011 en reell utlånsvekst på kr. 687,4 millioner, tilsvarende 15,5%. 12 Bankens garantier stilt for egne kunders valutalån utgjorde pr. nyttår 98,9 millioner kroner mot 102,6 millioner kroner året før. Bankens samlede utlånsvekst inklusive boligkreditt og valutalån utgjør dermed 15,4 % i 2011, mot 10,0% året før. Valutalån blir garantert av banken og må følgelig medtas under bankens egenkapitalberegninger som om dette var lån direkte opptatt hos oss.

13 FORDELING AV BANKENS UTLÅN OG GARANTIER. (Alle tall i hele 1000) Brutto utlån Brutto utlån + garantier Personmarked ,5 % ,4 % ,5 % ,1 % Primærnæringer ,4 % ,9 % ,3 % ,8 % Industri/bygg/anlegg ,9 % ,2 % ,5 % ,7 % Varehandel ,2 % ,2 % ,5 % ,4 % Transport ,8 % ,1 % ,3 % ,8 % Finans/eiendomsdrift og forretningsmessig ,2 % ,5 % ,1 % ,6 % tjenesteyting Andre ,9 % ,6 % ,8 % ,6 % Sum ,0% ,0% ,0% ,0% Kredittrisiko: Tallene ovenfor viser fortsatt god fordeling mellom bransjer når det gjelder bankens utlånsportefølje på næringsliv. Dette er positivt sett i forhold til bankens risiko. Næringsandelen av bankens brutto utlån var pr årsskiftet 19,5 %. Når garantier tas hensyn til er næringsandelen 21,5 %. Bankens målsetting er over tid å øke næringsandelen i utlånsporteføljen opp mot 25 %. Dette både for å kunne opprettholde en god nok rentenetto og for å bidra til at næringslivet på Karmøy kan fortsette å utvikle seg. Vi ser at næringsandelen har økt noe fra 2010 til Dette synes styret er en positiv utvikling. Årsaken ligger både i selve veksten i kroner innenfor nærings lån pluss at stadig flere av bankens boliglån blir overført til boligkredittselskapet Verd. Selv om fjorårets utlånsvekst er relativt høy, ser det i skrivende stund ut til at bankens totale utlånsvekst, inkludert lånene som er overført til Verd, omtrent er på linje med bankmarkedet for øvrig. Banken har for regnskapsåret 2011 bokført konstaterte tap på kr ,-. I tillegg er det foretatt nedskrivninger på engasjementer med kr ,-; dette er penger som ikke er tapt, men der det er en viss fare for at slikt tap kan oppstå. Det er i løpet av året kommet inn kr ,- på lån som tidligere er avskrevet som tapt. Netto tap på enkeltengasjementer i løpet av året blir da kr ,-. I tillegg kommer en økning i gruppenedskrivninger med kr ,-, slik at bokført tap for regnskapsåret blir kr ,-. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 0,09 % (tilsvarende tall for de 2 foregående årene er henholdsvis 0,1 % og 0,02 %). Disse tapstallene er lavere enn for vår bransje generelt, og ligger på et nivå som styret er tilfreds med. Det medfører en risiko å ha mange store enkeltengasjementer eller å ha for mye av de samlede utlånene samlet i en bestemt bransje. Skudenes & Aakra Sparebank har kun to engasjement som utgjør over 10 % av bankens ansvarlige kapital. Gjennomsnittlig utlånsbeløp på de 5 største engasjementene i bankens utlånsportefølje utgjør kr ,- på konsolidert basis. En økning på kr ,- fra I tabellen ovenfor vises hvordan bankens engasjementer er fordelt på privat og næringslivsengasjementer, samt hvordan næringslivsengasjementene fordeler seg. Som det fremgår av denne så er det heller ingen enkeltbransjer som er uvanlig store. Til tross for uro i internasjonal økonomi ser vi få tegn foreløpig på at krisen rammer vårt nærområde. Boligmarkedet lokalt virker sunt, med boligpriser som ikke bærer preg av bobletendenser, og det har ikke vært noen dramatisk økning i antall bedrifter som sliter økonomisk. Løpende gjennomgang av bankens restanselister, viser at kundene med få unntak, betjener sine lån som forutsatt. Styret mener å ha foretatt de nedskrivninger på utlån, garantier og plasseringer som etter god forretningsskikk kreves. 13

14 VERDIPAPIRER Aksjer: Bankens beholdning av aksjer, verdipapirfond og egenkapitalbevis er i 2011 bokført med en beholdning på 101,4 millioner kroner mot 101,3 millioner kroner året før. Med andre ord er beholdningen tilnærmet identisk, men fordelingen er noe endret. De langsiktige aksjene som for en stor del består av investeringer i datterselskap er øket fra kr. 32,0 mill. til kr. 38,2 mill. En stor del av dette er emisjoner for å sikre en god egenkapital i disse selskapene. Beholdningen av børsnoterte aksjer er redusert fra kr.5,8 mill. i 2010 til kr. 2,1 mill. i Det meste av dette er salg. For øvrig er det kun mindre endringer. Den største andelen av porteføljen er banklikviditets papirer/rentefond. Porteføljen utgjør pr. nyttår kr. 49,3 millioner, noe som er en økning på rundt 1,3 millioner i forhold til Dette er forholdsvis sikre investeringer, og en stor andel av disse kan deponeres for lån i Norges Bank. Det kan synes litt merkelig å plassere beholdningen under overskriften, aksjer, men regnskapsmessig klassifiseres disse som verdipapirer med variabel avkastning og grupperes derfor sammen med aksjer i balansen ble et svært dårlig børsår med en nedgang på Oslo Børs på hele 12,5 %. Sammenlignet med den sterke veksten en opplevde i 2009 og 2010 er dette noe som gir relativt store utslag i bankens regnskap. Det globale aksjemarkedet falt rundt 5 prosent i Med disse tallene som bakteppe er de nedjusteringer som er gjort i bankens portefølje i løpet av 2011 som forventet og styret mener at bankens risiko fortsatt er moderat og akseptabel innenfor dette området. Obligasjoner: Bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjorde ved årsskiftet 215,4 mill. kroner mot 247,0 mill. kroner året før. Obligasjonsbeholdningen er dermed redusert med ca. kr. 32 mill. i Av obligasjonsbeholdningen ved årsskiftet utgjorde 19,9 mill. kroner plasseringer i statsobligasjoner, 14,8 mill. i kommune/fylke, 49,9 mill. i boligkredittselskaper, 84,8 mill. i ulike ansvarlige lån/fondsobligasjoner og resten, 46,0 mill. i andre obligasjoner. Det er en relativt stor beholdninge av ansvarlige lån/fondsobligasjoner. Dette er en valgt strategi i og med at banken har svært lav næringsandel, og derfor vansker med å oppnå en tilfredsstillene rentenetto. Plasseringene i ansvarlige lån/fondsobligasjoner er stort sett gjort i de største nordiske bankene. Postene er i størrelsesorden 5-10 millioner og er fordelt på 8-10 banker. Styret kan ikke se at det i obligasjonsbeholdningen finnes vesentlig risiko for tap. Risikoen for større tap på aksje- og obligasjonsbeholdningen vurderes derfor som moderat. FINANSIELL RISIKO OG RISIKOSTYRING Bankene er, uavhengig av størrelse, pålagt å gjennomføre en intern vurdering av risikoeksponering og profil med tilhørende kapitalbehov minimum en gang pr. år. Denne vurderingen skal behandles av bankens revisjonsutvalg og styre samt ekstern revisor og bankens kontrollkomite. Vurderingen går i hovedsak ut på å kartlegge bankens ulike risikoer og beregne hvor mye kapital som bør settes av for å dekke opp disse. Dette for å sikre at banken har en forsvarlig egenkapital i forhold til de risikoer den er utsatt for. Ved siste vurdering med oppdaterte tall pr kom styret frem til følgende behov for kapital. Bankens lovpålagte kapitalbehov på 8 % (Basel II, Pilar 1) kr mill. Selvpålagt kapitalbehov (ICAAP-tillegg, Pilar II) kr. 74,4 mill. Nødvendig kapital kr. 276,4 mill. Bankens tellende kapital var på dette tidspunkt kr. 381,3 millioner. Dette gir banken en overdekning på kr. 104,9 millioner i egenkapital i forhold til nødvendig kapital etter regelverket. For å styrke bankens egenkapital ytterligere vedtok styret og forstanderskapet å ta opp en ny fondsobligasjon på kr. 50 mill. i desember Banken er derfor godt rustet mot ulike risikoer og den usikkerhet som for tiden er i markedet. 14 Gjennom sin virksomhet er banken eksponert for finansiell risiko i form av kredittrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko, marked/aksjerisiko og til sist operasjonell risiko. Styret har vedtatt prinsipp for banken sin risikostyring gjennom ulike styringsdokument. Disse følges opp gjennom regelmessig rapportering til styret og kontrollkomite, årlig budsjettering og gjennom bankens internkontrollopplegg. Dokumentene og risikoanalysene blir oppdaterte årlig og skal dekke alle vesentlige aktiviteter og blir med det en viktig del av bankens kvalitetssikringssystem. Banken skal ha fra lav til moderat risiko. Ovenfor har vi beskrevet bankens kredittrisiko som den viktigste risikoeksponering i banken. Nedenfor følger en oppsummering av de andre nevnte risikoene.

15 Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko er i hovedsak risiko for manglende evne til å kunne innfri gjeld ved forfall eller store kundeuttak. Bankens utlånsportefølje har lang løpetid, mens innskuddene ikke har oppsigelsestid. Dette innebærer likviditetsrisiko. Da innskuddene er fordelt på svært mange uavhengige innskytere, er imidlertid risikoen liten for at en stor del av innskuddene skal bli tatt ut samtidig. Banken regner derfor innskuddene som en del av den langsiktige fundingen. Banken har alltid hatt en god innskuddsdekning sett i forhold til sparebankvesenet for øvrig. Innskuddsdekningen ved årsskiftet var 77,8 % God innskuddsdekning er en risikoreduserende faktor et også et nedfelt strategisk mål for banken. Det vil derfor være stor fokus på innskuddsvekst også i årene fremover. Styret har også i sitt strategiarbeid satt sterkt fokus på bankens finansieringsstruktur med formål å holde bankens likviditetsrisiko på et fortsatt lavt nivå. Styremøtene setter fortløpende fokus på likviditetsutviklingen med kvartalsvis oppfølging av vedtatte måltall fastsatt i eget dokument strategi for likviditetsstyring. Innhentet likviditet ved årsskiftet var kr millioner mot rundt kr. 950 millioner ved årsskiftet 2010/11. Økning skyldes i hovedsak stor utlånsvekst. Vi følger daglig opp bankens likviditetsbehov og bankens lån i pengemarkedet blir spredd på forskjellige løpetider. Banken har og sikret seg en ekstra likviditetsbuffer gjennom kommiterte trekkrettigheter/kassekreditt i 3 ulike banker. Total ramme er her kr. 200 millioner Etableringen av boligkredittselskapet Verd ble også gjort med tanke på å bedre bankenes likviditetsrisiko og selvsagt også kostnad. Dette tror vi fortsatt er en riktig strategi, men ser og at det er utfordringer både likviditetsmessig og i markedsprisingen i et så pass lite og uratet boligkredittselskap. Som hovedregel blir bankens innlån notert på ABM (Alternative Bond Market). Renterisiko: Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. For bankens del gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Banken har pr. dato svært lite i fastrentelån, ca. kr. 36 millioner. På innskuddssiden har vi ingen innskudd som har en rentebinding utover 12 måneder. Største delen ligger innenfor 3-6 måneder. Selv om andel fastrenteinnskudd har øket betydelig siste år mener styret denne risikoen er moderat i et så lavt rentenivå og innenfor en så kort tidshorisont. Renterisikoen på bankens obligasjonsportefølje er og svært lav. Foruten en statsobligasjon på 20 mill. har hele beholdningen i norske kroner flytende rente. Ved en renteendring på +/- 1 % er risikoen her beregnet å være kun kr ,- på en beholdning på ca. 130 millioner kroner. Flere av bankens ansvarlige lån/ fondsobligasjoner i utenlandsk valuta er swapet over til 3 mnd. niborrente og har dermed liten renterisiko. Det ligger noe renterisiko i den resterende delen som har fast rente. Denne beholdningen ligger mellom millioner kroner og renterisikoen betraktes da i forhold til bankens totale balanse å være av moderat risiko. Vi inngikk i 2005 en renteswap på en statsobligasjonen som er nevnt ovenfor, pålydende 20 mill. kroner med forfall i Rentesikringen av denne obligasjonen har medført at durasjonen er redusert fra opprinnelige 2,8 mill. kroner til ,- kroner ved utgangen av I tillegg er det gjort en rentebytteavtale på bankens fondsobligasjon, forfall Valutarisiko: Bankens beholdning av fremmed valuta er beskjeden og medfører svært liten risiko. Valutarisiko i forbindelse med kjøp av obligasjoner i fremmed valuta blir som hovedregel alltid valutasikret og skal dermed ikke påvirke bankens valutarisiko. Styret anser derfor bankens valutarisiko som minimal. Imidlertid er det en indirekte valutarisiko knyttet til garantier for valutalån til bankens kunder formidlet av annen kredittinstitusjon. Disse garantiene utgjør til sammen kr. 99 millioner. Disse garantiene er sikret i kundenes eiendommer og da innenfor god sikkerhetsmargin. Markeds/aksjerisiko: Styret er av den oppfatning at banken har moderat risiko ved svingninger i aksjemarkedet. Banken driver ikke med handel av opsjoner og derivater. Risikoen er dermed knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, aksjer og ulike fond. Banken har svært lite midler plassert i børsnoterte aksjer og det legges der vekt på å ha en lav risikoprofil. Fondsplasseringer er for det meste i rentefond som også har moderat risiko. En evt. risiko er derfor knyttet til plasseringene som er gjort i ulike egenkapitalinstrumenter. Disse plasseringene er i hovedsak i de større nordiske finansforetakene og har siste året blitt en god del nedjustert. Foretakene er imidlertid så pass solide at disse verdiene nok vil komme tilbake om en har tålmodighet til å sitte perioden ut. Selv om styret og administrasjon følger denne risikoen nøye er en imidlertid av den 15

16 oppfatning at risikoen for tap er moderat. Bankens eksponering i børsnoterte aksjer og andre verdipapirer eks. banklikviditetsfondene utgjorde ved årsskiftet 2011/12 kun 0,6 % av forvaltningskapitalen. Operasjonell risiko: Dette er i vår bank definert som risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Det er laget en matrise som viser alle de operasjonelle enkeltrisikoer som er identifisert, og for hver av disse er det angitt sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og konsekvens hvis hendelsen inntreffer. Disse to faktorene viser da hvilke risikoer som er de mest kritiske for banken. Dette dokumentet er ment å være et styringsverktøy for å redusere og overvåke operasjonell risiko. I tillegg er det lagt opp til systematiske stikkprøver, utført av bankens internkontroll konsulent, som rapporteres kvartalsvis i møte med banksjef. Det er og lagt opp til halvårlige møter med bankens fagansvarlige hvor alle myndighetskrav siste 6 mnd. blir gjennomgått og avsjekket status. Med disse rutinene mener styret at denne type risiko er under god kontroll og akseptabel for banken. Banken er ut fra sin størrelse ikke pålagt å ha egen internrevisjon. ADMINISTRASJONS OG DRIFTSKOSTNADER Samlede lønn og sosiale kostnader var kr. 32,1 millioner i Dette er en økning på hele 7,1 mill. kroner i forhold til fjorårets regnskap. Ansattes lønnsvekst i prosent utgjorde 5,13 %. Dette er relativt høyt i forhold til arbeidslivet for øvrig, men innenfor normalen av det som var gjeldende for finansnæringen i I prosent av snitt forvaltning utgjorde lønnskostnadene 0,63 % i 2011, mot 0,53 % året før. Foruten generell lønnsvekst er årsaken til den endringen den store tilbakeføringen i pensjonsavsetningene, etter den nye pensjonsreformen, som ble gjort i For vår banks vedkommende utgjorde dette ca. 5 millioner kroner. Tallene må derfor korrigeres for dette for å være sammenlignbare. Da viser tallene seg å være «normale» og klart innenfor budsjett for bankens vedkommende. Normalt må vi med vår driftsmodell forvente noen flere ansatte i forhold til forvaltningskapital enn tilsvarende banker. Dette gjør at vi gjerne ligger litt over snittet prosentvis på personalkostnader. I forhold til det som har vært vanlig for banken de siste årene er det i 2011 brukt relativt lite midler på bygg og anlegg. Foruten normalt vedlikehold ble det ved slutten av året startet opp en liten ombygging i første etasje ved hovedkontoret samt en oppgradering av bankens leilighet i Spania. Totalt sett er dette begrenset til rundt en halv million kroner. Årets avskrivninger med kr. 5,2 millioner er derfor nokså lik tallene fra 2010, hvor avskrivningen var kr. 5,4 millioner. Bankens driftskostnader utgjør ved årsskiftet totalt 63,8 mill. kroner inkl. avskrivninger, en økning på kr. 9,1 millioner kroner fra Ca. kr. 5 millioner av denne økningen skyldes de ekstraordinære tilbakeføringene i Dette medfører en betydelig økning i bankens kostnader i prosent av snitt forvaltningskapital fra 1,16 % i 2010 til 1,25 % nå i Selv om dette da er en relativt stor økning fra de ekstraordinært gode tallene i 2010, er det en klar forbedring fra 2009 hvor kostnadene i forhold til snitt forvaltning utgjorde 1,38 % Slik sett er styret fornøyd med utviklingen. Driftskostnadene i prosent av driftsinntekter, eks. verdiendring på verdipapirer, utgjør ved årsskiftet 61,7 %. Dette er et stykke fra bankens målsetning på 55 %. Det å ha fokus på effektivisering av drift blir derfor svært viktig i årene fremover. PERSONALET OG ARBEIDSMILJØET Ved utgangen av året hadde banken i alt 55 ansatte, inklusive 4 stk. renholdspersonale i deltidsstillinger. Dette er en økning på 1 person i forhold til Omgjort i årsverk utgjør disse 45,6 årsverk mot 45,9 årsverk året før. Årsverk i bank og forsikring utgjør 43,9. Banken har kollektiv pensjons, gruppeliv, uførekapital- og ulykkesforsikring. I 2011 ble det og startet opp egen helseforsikring for alle bankens ansatte. Kostnadene med denne deles 50/50 mellom banken og de ansatte. De ansatte har mulighet til å benytte seg av AFP-ordningen fra fylte 62 år. Samarbeidsklimaet mellom bankens ledelse og de tillitsvalgte, samt den generelle trivselen i banken, oppfattes som svært god. Dette viser og en medarbeiderkartlegging bankens bedriftshelsetjeneste utførte våren Det samme gjelder kvaliteten på det arbeid som utføres av bankens ansatte. Bankens sykefravær ble i 2011 målt til å være 3,04 %, noe styret oppfatter som akseptabelt. 16

17 Banken har sin bedriftshelsetjeneste via Karmøy Industripark, Hydro. Dette fungerer svært bra. Det ble i 2011 gjennomført en grundig helsekontroll av alle bankens ansatte. Det er lagt opp til at denne kontrollen gjøres tredje hvert år. Bedriftshelsetjenesten har og deltatt på personalmøter og undervist i temaer som ergonomi på arbeidsplassen, mobbing på arbeidsplassen osv. Bedriftshelsetjenesten deltar aktivt i bankens arbeidsmiljøutvalg og bistår ledelsen og verneombud med arbeidsmiljøtiltak. Kompetanseheving Videreutdannelse og kompetanseheving er svært viktige arbeidsfelt innenfor personalområdet. De siste to år er det autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere som har hatt hovedfokus. Bankens målsetting er at alle som arbeider med lån og plassering skal gjennomgå og bestå eksamener i ordningen. Til nå har 8 ansatte gjennomført utdanningen og er ferdig autorisert finansiell rådgiver. Banken har i tillegg 5 personer som er under utdanning og skal autoriseres i Av andre utdanningsprosjekter er det gjennomført et lederutviklingsprogram over 5 moduler. I alt 12 personer fra banken har deltatt i dette. Likestilling Når det gjelder likestilling tilstreber banken å ha en god fordeling mellom kvinner og menn. Dette er en utfordring i vår bransje som tradisjonelt er nokså kvinnedominert, og da særlig hva gjelder kunderådgiverne. Den faktiske situasjonen i banken er at innen bankområdet er det ansatt 41 kvinner og 10 menn. Dette tilsvarer en prosentvis fordeling mellom kjønnene på 80,4 % kvinner og 19,6 % menn. Alle de 4 deltidsansatte renholderne er kvinner. Bankens ledergruppe består av 6 menn og 5 kvinner. Ved bankens avdelingskontorer er 2 av 4 avdelingsledere kvinner. 4 av 7 styremedlemmer er kvinner. Bankens forstanderskap består av 17 menn og 23 kvinner. Med bakgrunn i disse tallene er det ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak i forbindelse med fremming av likestilling verken fra bankens ledelse eller bankens tillitsvalgte. FORURENSING AV DET YTRE MILJØ Selv om Skudenes & Aakra Sparebank i sin virksomhet ikke er å regne som en typisk forurensingsbedrift, har banken likevel valgt og arbeidet mot å bli Miljøsertifisert. Dette ventes å være klart i løpet av første kvartal Bankens forurensing vil stort sett å være av indirekte karakter som ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander samt avfall og avfallshåndtering. Banken forurenser ikke det ytre miljø og har ingen pålegg fra offentlig myndigheter som ikke er fulgt opp. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Skudenes & Aakra Sparebank arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Sparebanken har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Banken arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne eller belastningsplager foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. RESULTATREGNSKAPET Bankens viktigste inntekt, renteinntekter, utgjorde samlet 218,7 millioner kroner ved årsskiftet mot 198,9 millioner kroner i Samlede rentekostnader utgjorde 129,9 millioner kroner mot 114,2 millioner kroner i Selv om regnskapet viser en reduksjon i rentenetto fra 1,79 % i 2010 til 1,74 % nå i 2010, gir det en økning i netto renteinntekter i kroner på 4,1 millioner. Det lave rentenivået gjennom hele 2011 gjorde det imidlertid vanskelig å opprettholde eller øke rentenetto for bankene generelt og da også for oss i Skudenes & Aakra Sparebank. 1,74 % er nok prosentvis den laveste rentenetto i bankens historie. Medvirkende årsak til dette er også at fundingkostnadene fortsatt er merkbart høyere enn normalt, og faktisk økte gjennom året slik at vi ved utgangen av 2011 nesten var på samme nivå som en så under bankkrisen i Årets driftsresultat viser et overskudd etter tap på kr. 32,3 millioner kroner mot 50.4 millioner kroner året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør årets resultat av ordinær drift 0,63 % mot 1,07 % året før. 17

18 Driftsresultatet etter skatt utgjør 21,0 millioner kroner mot 36,6 millioner kroner året før. Etter to år med god resultatfremgang ble det et noe svakere resultat i Forskjellen mellom 2010 og 2011 ligger først og fremst på verdipapirer og de ekstraordinære tilbakeføringene av pensjonsavsetningene en hadde i I tillegg er det foretatt en nedskriving på bankens aksjer i datterselskapet Norne Securities på ca kr. 1.4 millioner. Bankens underliggende drift er på samme nivå i 2011 som de forutgående årene. Oversikt over skatteinngangen i Karmøy Kommune fra næringslivets side, viser at banken gjennom mange år har vært en av de største skattyterne i kommunen. I forbindelse med regnskapet for 2011, er årets skatt beregnet til å utgjøre kr.11,3 millioner kroner, ca. kr. 2,5 millioner lavere enn i Hensyntatt at 2011 har vært et år med lave renter med tilsvarende lav rentenetto, fortsatt relativt høye fundingkostnader, og et svært svakt børsår, sier styret seg rimelig fornøyd med bankens regnskap for driftsåret Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. (Regnskapslovens 3-3). Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: Resultat av ordinær drift (driftsresultat) kr ,- Skattekostnad « ,- Årsoverskudd kr ,- Disponering av overskudd: Overført til Sparebankens fond kr ,- Overført til gavefond kr ,- Gavetildelinger 2011 Det ble i 2011 utbetalt kr ,- i gaver fra bankens gavefond. Av større bevilgede gaver nevnes: Kr ,- Kongsgårdprosjektet, Avaldsnes Kr ,- til Karmøy Kystkultursenter, Mannes Sævelandsvik. Kr ,- til renovasjon av Åkra Bedehus. Kr ,- Fjord Motorpark Kr ,- Haugaland ZOO, Torvastad Kr ,- Good News fond, Videre er det fra tidligere bevilget ytterligere kr ,- til utgravingsprosjektet på Kongsgarden, Avaldsnes og kr ,- til tak på smeltehytta på Vigsnes. Det er og bevilget kr ,- til tak over isbanen i Åkrehamn. Gavene til smeltehytta og ishallen betinger at prosjektene blir igangsatt. Før tildeling av nye gaver etter regnskapet for 2011 vil banken ha et gavefond på vel. kr. 5.3 millioner for tildeling av nye gaver. De tidligere avsetningene som er nevnt ovenfor er da trukket fra. 18 SOLIDITET- EGENKAPITALDEKNING Bankens tellende ansvarlige kapital er ved årsskiftet 446,5 millioner kroner, dvs. 8,37 % av total forvaltningskapital mot 7,98 % året før. Den ansvarlige kapitalen består bankens kjernekapital pluss tilleggskapital i form av to fondsobligasjoner. Kjernekapitalen er fordelt med kr. 366,9 millioner på sparebankens fond og kr. 5,3,- millioner på bankens gavefond. Tilleggskapitalen består av en fondsobligasjon på kr. 40 millioner, opptatt i 2004 og en ny fondsobligasjon på kr. 50 millioner opptatt nå i Med denne siste fondsobligasjonen på plass er bankens kapitaldekning økt fra 16,14 % i 2010 til 16,33 % nå ved årsskiftet 2011/2012. Lovens krav er i utgangspunktet minimum 8 %. Bankene er imidlertid pålagt, gjennom de nye kapitaldekningsreglene, å beskrive bankens ulike risikoer og utfra dette beregne et risikopåslag som da blir bankens risikojusterte minimumskrav til kapitaldekning. Dette blir ofte omtalt som ICAAP tallet. Dette tallet blir oppdatert årlig. For Skudenes & Aakra beregnet vi bankens ICAAP tall til 11,7 % i Sammenlignet med den reelle kapitaldekningen på 16,33 % er her en betryggende god margin. Banken har imidlertid i sitt eget strategidokument satt en intern målsetning for minimum kapitaldekning på 15 %. Krav til god soliditet og kapitaldekning får stadig mer fokus. Nå sist i brev av 4. desember 2011 fra Finanstilsynet, hvor bankene ble oppfordret til å styrke kapitaldekningen enten i form av tilleggskapital, økt inntjening eller å tilbakeholde gaver. Styret finner med dette bankens strategiske valg om å oppkapitalisere seg som en riktig og

19 fremtidsrettet beslutning Egenkapitalrentabiliteten før skatt for 2011 er på 8,89 % mens den i 2010 var på 14,97 %. Tilsvarende tall etter skatt er 5,78% i 2011 og 10,97% i FORTSATT DRIFT Årsregnskap og årsberetning er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger god økonomiske drift og finansiell stilling, samt styrets vurdering av gjeldende fremtidsutsikter. Etter styrets mening gir årsregnskapet og årsberetning et riktig bilde av bankens utvikling, drift og økonomiske stilling i UTSIKTENE FREMOVER Også i år startet bankens årsberetning med å stille spørsmål om vi er på vei inn i en ny finanskrise eller om en nå ser lysningen. Dette er det vanskelig å si noe sikkert om. Starten på 2012 har gitt en viss optimisme, selv om mye av usikkerheten i Europa fortsatt er uavklart. Sjefsøkonom, Øystein Dørum, i DnB skriver i sine økonomiske utsikter for 2012 at inngangen til året trolig blir forsiktig, men etter hvert som uroen gir seg i finansmarkedene kan veksten tilta i andre halvår. Generelt lave renter både globalt og lokalt her i Norge, kombinert med vår høye reallønnsvekst, legger grunnlag for god forbruksvekst her i Norge. Nye oljefunn, og med det stor investering i oljesektoren, vil drive veksten frem de neste fire årene. Vi på Haugalandet ligger i den sammenheng midt i «smørøyet» og vil trolig få en god vekst de nærmeste årene. Noe verre ser det dessverre ut for den landbaserte industrien. Inflasjonen ser ut til å bli lav og konkurranseutsatte næringer vil kunne slite med et høyt kostnadsnivå i årene fremover. Begge deler tilsier at Norges Bank vil holde styringsrenten lav eller til og med senkes ytterligere. Hvordan Finanstilsynets nye retningslinjer for boliglån vil virke er det enda litt tidlig å se klart, men trolig vil disse dempe boligveksten og dermed også låneveksten i bankene. Dette vil være positivt med tanke på det Norges Bank i det siste har kallet «husholdningenes tiltagende finansielle risiko» og en mulig boligboble også her i Norge. Når det gjelder eurokrisen, skriver Dørum at DNB Markets hovedsyn er at en løsning kan komme i løpet av våren. I så fall kan veksten komme tilbake i annet halvår, noe som også fort vil få betydning for oss. Da særlig i form av en normalisering av bankens fundingkostnader og forhåpentligvis i neste omgang rentenetto og resultat. VEIEN VIDERE FOR SKUDENES & AAKRA SPAREBANK Trass i nye modeller og muligheter for strukturering innen sparebanknæringen, ligger styrets målsetting og strategi om å være en selvstendig sparebank fortsatt fast. Også dette siste året opplevde vi at en av våre tidligere nære samarbeidsbanker valgte fusjon fremfor det å være selvstendig. Denne gangen var det Sparebanken Hardanger som valgte å gå inn i Sparebanken Vest. Dermed har både Kvinnherad, Sauda og Hardanger valgt dette i løpet av 2-3 år. Dette gjør selvsagt at både styret og administrasjon følger med på denne utviklingen. Bankens gode utvikling i en region med positive utsikter for årene fremover, gjør imidlertid at styret har en klar målsetting om å opprettholde bankens selvstendighet. Dette forutsatt at det er dette målet som tjener bankens kunder best, både på kort og lengre sikt. Banken ønsker fortsatt å være en «Ein ekta lokalbank». For oss betyr dette at vi i lokal-miljøet skal være kjent for den som gir regionen og vi som bor her muligheter. Dette kan være alt fra muligheten til å spare og investere til å kjøpe sin første bil, første bolig eller utvikle næringslivet. En bank kan ikke alltid gi kunden den løsningen som blir forespurt, men ved å lete etter muligheter kan vi sammen med kunden likevel finne gode måter å løse utfordringer på. Vi har og en klar målsetting som lokalbank om å være tilgjengelig for våre kunder, enten det er fysisk eller ved hjelp av dagens eller morgendagens nye tekniske hjelpemidler. Kundene skal og føle at banken er tilgjengelig i form av å lytte til kundens behov. Banken vil gjerne og bli oppfattet som engasjert i lokalmiljøet i Karmøy, enten det er faglig eller som en bidragsyter gjennom sponsing og gaver. Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å være lokalmiljøets «trygge havn» En medspiller kunden kan stole på og regne med men også kjenne trygghet for at lokalmiljøets kapital blir forvaltet på en trygg og riktig måte. 19

20 Som i 2011 vil en videre satsing på næringsliv, både hva gjelder bank og forsikring, være noe banken prioriterer høyt. Banken har i tillegg utpekt unge nyetablerere i aldersgruppen år som bankens viktigste satsingsområde kommende år. Konkurransen er hard rundt denne gruppa, men vi ønsker her å vise at lokalbanken er fullt på høyde med de større bankene. Arbeidet med å øke kundens oppmerksomhet rundt sparingen er og alltid et viktig fokusområde. Dette både til kundens og bankens beste. STYRET 2011 Styrets sammensetning: Styrets sammensetning har vært uforandret gjennom Samson Wiig er styreleder og styret har forøvrig følgende sammensetning: Reidun Kvinnesland (nestleder), Åse Marie Skeie, Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Helge Vikra og Rita Kristin Øvrebø (ny ansatte representant). Nytt av året er at styret selv har vedtatt å la 1. varamedlem Ståle Karlsen møte fast i styremøtene med virkning fra TAKK Avslutningsvis ønsker styret å takke alle bankens ansatte for god arbeidsinnsats og flotte resultater gjennom Banken hevder seg som en av de beste bankene på salg av forsikring og salg av spareprodukter både innenfor bank og fondsparing. Styret er og svært godt fornøyd med den solide jobb som utføres innenfor kredittområdet. Denne innsatsen, sammen med gode holdninger i bedriftene og hos kundene, er avgjørende faktorer for å lykkes med å skape vekst og resultater, samt unngå store tap. Det rettes også en stor takk til bankens tillitsmenn/kvinner for den innsats som er vist, og sist, men ikke minst, en stor takk til bankens trofaste kunder. Fornøyde kunder er bankens beste ambassadører. Åkrehamn, den Samson Wiig, styrets leder Reidun Kvinnesland Inger Elise N. Kolstø Åse Marie Skeie Rita Kristin Øvrebø Olav Munkejord Helge Vikra Alf Inge Flokketvedt, daglig leder 20

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 406915 Innsendt dato: 10.08.2016 12:17 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: TOTG Totens Sparebank XOSL,XOAM HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2010

Delårsrapport Pr. 30.06.2010 Delårsrapport Pr. 30.06.2010 Side 1 av 6 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 Kvartalsrapport 31.03.2009 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat etter 1. kvartal viser før avsetninger, 11,5 mill. kroner mot 8,6 mill. kroner ved samme

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer