Budsjett 2014 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Berg kommune Budsjett 2014 Økonomiplan Til behandling i kommunestyret Foto: Isabell Richardsen

2 Gi Berg kommune BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Vår ref. 13/41318/HJ Arkivkode 151 Deres ref. Dato Formannskapet behandlet i møte sak 38/13 og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende VEDTAK: l. Skattøre fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Renten på nærings og kraftfondslån settes til 4% 3. Årsbudsjett drift vedtas med følgende hovedtall: Postadresse: Besøksadresse: 9385 Skaland Skaland Telefon: Telefaks: O l

3 Budsjettskjema 1A Regnskap Budsjett Budsjett Berg Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter o o Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter o o Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk o o Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1 B Merforbruklmindreforbruk o o o

4 Budsjetts kjerna 1 B Driftsbudsjettet Regnskap Budsjett Budsjett Berg Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) l P>Ooje,_ ordelt pr ramme l o[ OI Sentrale styringse.nheter og fellesutgifter Fordelt pr ramme l Undervisning og oppvekst Fordelt pr ramme l Helsesosial pleie og omsorg Fordelt pr ramme l Næringslånene Fordelt pr ramme l oool Kultur Fordelt pr ramme l Teknisk avdeling Fordelt pr ramme l Selvkostområdene Fordelt pr ramme l l Skatt og generelle tilskudd Fordelt pr ramme l oool Renter avdrag fond mm Fordelt pr ramme l oool 5 000

5 4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningenes vedtak i henhold til vedlagte oversikt Sum tiltak: kr , 5. Berg kommune har innført eiendomsskatt i hele kommunen. Jfr. Eiendomsskattelovens 2og3. 5.l Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12a benyttes 5 promille for boliger og fritidseiendommer. 5.2 Boliger/fritidseiendommer skal ha bunnfradrag på kr Jfr. Eiendomsskattelovens 11 annet ledd. 5.3 I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b, fritas forsamlingshus og samfunnshus for eiendomsskatt, Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelov 7 bokstav c i l O år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 5.4 Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, samtidig med de kommunale eiendomsgebyrene. 5.5 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens tidligere vedtatt skattevedtekter. 6. Økonomiplan for vedtas. 7. Det tas opp lån på kr , Løpetid: 10 år kr , og 20 år kr ,

6 BUDSJETT 2014 Vedlegg: Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger I motsetning til resten av Europa har verdiskapningen i Norge vært i vekst de siste årene. Norsk økonomi står imidlertid også overfor utfordringer ved at våre lønninger har økt mer enn hos våre handelspartnere, og klart mer enn det veksten i produktiviteten skulle tilsi. Veksten i norsk økonomi har avtatt noe den siste tiden. Stoltenbergregjeringen la den 14. oktober 2013 fram statsbudsjettet for Hovedmålet for Stoltenbergregjeringens økonomiske politikk var arbeid for alle og en rettferdig fordeling. Den avtroppende regjeringa hadde en sunn og sterk kommuneøkonomi som en av sine hovedprioriteringer i sitt forslag til statsbudsjett for 2014, og la opp til en reell vekst i kommunenes samlede inntekter i 2014 på 7,7 milliarder kroner, tilsvarende 2 %. Av den samlede inntektsveksten er 5,2 milliarder kroner frie inntekter. Den nye Solbergregjeringen la fram sin tilleggsproposisjon den 8.november De ønsker å markere en ny retning i skatte og avgiftspolitikken, og i motsetning til Stoltenbergregjeringen prioriterer de lettelser som de mener vil gjøre norsk økonomi mer vekstkraftig og og trygge grunnlaget for velferd også i framtiden. Den nye regjeringen øker samlet sett ikke utgiftsnivået siden de samtidig foreslår en rekke utgiftsreduksjoner. Dette gjelder blant annet reduserte bevilgninger til regionale utviklingsmidler, frukt og grønt i skolen og tilskudd til kultur. Konsekvensen av Solbergregjeringen sitt budsjettforlik med Krf og Venstre medfører dersom det blir vedtatt en redusert inntekt for Berg kommune på kr i Skatteinntekter og rammetilskudd er frie inntekter, og kan disponeres fritt innenfor rammen av lovverket. Frie inntekter er den viktigste finansieringen av store kommunale sektorer som skole og omsorgstjenester. Veksten i de frie inntektene er derfor av stor betydning for det kommunale tjenestetilbudet. Budsjettarbeidet Budsjettarbeidet startet opp i september i virksomhetene. Det har vært avholdt 2 arbeidsmøter med formannskapet. Administrasjonen, virksomhetslederne og tillitsvalgte har vært invitert til disse møtene. Administrasjonen la frem et kosekvensjustert budsjett til formannskapet, der vi forutsatte videreføring av dagens drift. I det konsekvensjusterte budsjettet var det en budsjettutfordring (underdekning) på ca kr. 6 millioner. Administrasjonen har gått gjennom forventede utgifter til renter og avdrag. Selvkostregnskapene er gjennomgått, og det er lagt inn økning i brukerbetalinger. Virksomhetslederne har lagt inn forslag på reduksjon av sine budsjetter på rundt 8 %. Dette har redusert budsjettutfordringen til rundt 2 millioner. Som en følge av arbeidsmøtene er det laget en liste med forslag til tiltak for å komme i balanse. Den 19.november skal 1

7 formannskapet vedta budsjett som skal legges fram for kommunestyret for endelig vedtak 10.desember Da vi dessverre ikke har fått tilgang til Berg sine Kostratall for 2012 inneholder ikke budsjettdokumentet figurer. Der det har vært naturlig, har vi lagt inn regnskapstall fra 2012 i tabell for relevante sammenligninger, særlig med Kostragruppe 6 som Berg tilhører. 1. Budsjettets rammebetingelser/forutsetninger 1.1. Anslag frie inntekter og andre inntekter Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør i underkant av 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommuner og fylkeskommuner kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Av de frie inntektene er i overkant av 2/3 skatteinntekter og i underkant av 1/3 rammetilskudd. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Anslag frie inntekter for Berg kommune er kr , inkludert anslått inntektsutjevning. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en reell nedgang i vekst for Berg kommune fra 2013 til 2014 på 0,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 1,9 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Skatteinntektene er for Berg kommune anslått til kr i Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2014 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. 2

8 Rammetilskuddet Innbyggertilskudd før omfordeling ˡ) Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling ²) Inntektsgarantiordningen Regionalpolitiske tilskudd: Distriktstilskudd SørNorge 0 NordNorge og Namdalstilskudd Småkommunetilskudd Veksttilskudd 0 Skjønnstilskudd Anslag inntektsutjevning Samlet rammetilskudd: ˡ) ˡ) Dersom Solbergregjeringens tilleggspropososjon og forlik med Krf /V vedtas, reduseres disse tallene med kr ²) Tilskudd til helsestasjon og skolehelsetjeneste Til deltids brannpersonell Netto inntektsutjevning vet vi ikke eksakt, da det er innbyggertallet pr som skal brukes. Beløp er lagt inn i henhold til prognose fra KS. Skatt er lagt inn med kr ,. Frie inntekter er dermed på kr , Eiendomsskatt er satt til kr , Andre inntekter er beregnet til kr , Inntekter av salg konsesjonsavgift er satt til kr , Totalt er inntekter lagt inn med kr ,. 3

9 1.2. Lønn Lønn er budsjettert i henhold til vedtatte hjemler + nye tiltak. Det er hovedoppgjør i 2014, noe som gjør at lønnsøkning kan komme opp mot 4 %. Vi har budsjettert med en lønnsreserve på kr som vi mener skal dekke lønnsveksten i Av de totale driftsutgiftene i 2014 utgjør netto lønn inkl. sosiale utgifter ca 61 % før vi tar hensyn til rammetiltak i PRO og sentraladministrasjon. Dette er ca 4 % mer enn i budsjett for Det ble for 2013 budsjettert med bruk av premiefond på kr. 2 millioner til delvis dekning av pensjonsutgiften. Det er ikke foreslått bruk av premiefond i driftsbudsjett for Resterende beløp på premiefond hos DnB vil bli benyttet til egenkapitalinnskudd i Klp når pensjonsforsikringene flyttes til Klp fra Det er varslet betydelig økning i pensjonskostnadene fra Dette er det tatt høyde for i budsjettet ved at beregningssatsene er øket i henhold til beste estimatopplysninger fra selskapene Renter og avdrag Alle nedbetalingsplaner er gjennomgått i detalj for å få et nøyaktig bilde av renter og avdrag i Det er budsjettert med en rentebuffer på ca. kr ,. Det budsjetteres ikke med avdragsutsettelse. Netto lånegjeld År Berg Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Vi ser av tabellen at Berg kommune hadde en netto lånegjeld på knapt 60 millioner kroner ved utgangen av Ser vi på netto lånegjeld i forhold til de totale driftsinntektene blir for øvrig bildet litt annerledes. Dette nøkkeltallet sier mer om hvor stor prosentvis andel av driftsinntektene som medgår til å betjene gjeld gjennom at større gjeldsandel normalt vil medføre større avdrags og rentebelastning. 4

10 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt År Berg Kostragruppe Fylkessnitt Landssnitt Vi ser at da ligger Berg kommune relativt betydelig over gjennomsnittet i Kostragruppe 6, men under fylkesgjennomsnittet for Troms. Trenden er imidlertid nedadgående og Berg kommune nærmer seg landsgjennomsnittet som vi ser er på tur oppover. Det er viktig å legge merke til at låneopptak i 2013 ikke er med her og det er fortsatt viktig å påpeke at en økende gjeldsandel vil påvirke det øvrige velferdstilbudet i kommunen Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekt Berg 7,47 5,65 6,52 5,57 5,86 ³) Kostragruppe 06 3,38 1,96 2,43 2,34 2,70 Fylkessnitt 6,16 5,02 5,10 5,47 5,70 Landssnitt 4,71 2,32 2,96 3,73 3,30 ³) På grunn av manglende Kostratall er dette tallet ikke nøyaktig, men avviket vil ikke være større enn at vi aunsett ser at Berg har større belastning enn Kostragruppe 6, men ikke vesentlig ulik fylkessnitt. Tabellen viser at Berg kommune jevnt over har en større belastning av renter og avdrag enn sammenlignbare kommune. Dette har nok både sammenheng med at netto lånegjeld er større og det kan være at man tradisjonelt har betalt høyere avdrag enn snittet. I 2010 hadde vi avdragsutsettelse med kr , og i 2013 kr ,. I 2014 budsjetterer vi ikke med avdragsutsettelse. Berg kommune har en høy lånegjeld i forhold til driftsinntektene, og vi er sårbar ved renteøkninger. Fra 2011 til 2012 ser vi at netto lånegjeld har blitt betydelig redusert. Dette kommer av at vi ikke hadde avdragsutsettelser verken i 2011 eller i 2012, og at det til og med ble innbetalt ekstraordinære avdrag. Utviklingen det siste året er at vi har betalt ned mindre på lånene enn vi tar opp, og dermed øker lånegjelden igjen. 5

11 Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkl. renter og avdrag (netto) er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Tallet sier noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. År Berg Kostragruppe Fylkessnitt Landssnitt Fylkesmannen har en tommelfingerregel om at dette tallet over tid bør ligge på minst 3 % av driftsinntektene. Grunnen til at vi har hatt overskudd (positive tall), er at vi har hatt avdragsutsettelser og har brukt av ulike fond for å komme i balanse. For 2013 ble det budsjettert med et negativt driftsresultat på 2 %. For 2014 er det budsjettert med et positivt driftsresultat på 0,6 %. Dette gir oss sterke signaler om at driften fortsatt er for høy i forhold til inntektene Betalingsregulativ Viser til egen sak til kommunestyret Endringer pr. rammeområde Utgift pr.rammeområde Regnskap Budsjett Budsjett Endring i kr. Endring i % Prosjekter Netto ,00 % Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Netto ,28 % Undervisning og oppvekst Netto ,21 % Helsesosial pleie og omsorg Netto ,35 % Næringslånene Netto ,00 % Kultur Netto ,70 % Teknisk avdeling Netto ,78 % Selvkostområdene Netto ,35 % 6

12 Ramme 1 Sentrale styringsorgan/kirke Kommunen skal yte best mulig service til næringsliv, innbyggere og våre brukere. I en forbrukerundersøkelse i år kommer vi dårlig ut på service og tilgjengelighet. Det må settes fokus på dette i alle ledd, slik at vårt totale omdømme styrkes. Som det framgår av tabellen ovenfor, er det økning i netto utgift på sentrale styringsenheter og fellesutgifter. Dette er en effekt av at vi i 2014budsjettet ikke har inntekter fra premiefond, samtidig som utgiftene til lønnsreserve øker i forhold til I tillegg har forventede tilskudd til flyktningetjenesten økt med 4,1 mill i forhold til budsjett 2013, se budsjettskjema 1A Andre generelle tilskudd. Dette fordeles tilbake til drift, se budsjettskjema 1B, Sentrale styringsenheter og fellesutgifter og dette gjør at vi får stor økning på ramme 1 i forhold til På grunn av rammetiltak i sentraladministrasjonen vil alle ansatte måtte påregne å bli tillagt nye arbeidsoppgaver ut fra en totalgjennomgang med tanke på optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Skatteoppkreverfunksjonen vil i 2014 bli ivaretatt av Kemneren i Tromsø, da kapasitetsproblemer i økonomiavdelingen har gjort det umulig å utføre denne oppgaven internt. Det vil bli leid inn konsulenthjelp for å ferdigstille 2013regnskapet. Stillingen som teknisk leder er satt vakant i 2014, og rådmannen vil i tillegg vurdere andre tiltak som får konsekvenser for bemanningen i sentraladministrasjonen. Når det gjelder interkommunale samarbeid, så følges den økonomiske utviklingen i disse nøye. Kirkelig fellesråd er ett av områdene som har størst foreslått økning. Det pågår en prosess der alternative løsninger for kirkeområdet vurderes. Ramme 2 Undervisning/oppvekst Barnehagene i Berg skaper trygge oppvekstrammer for våre barn. Her er det en mulighet for læring og utfoldelse. Barnehagene bruker sine nærområder og barna blir kjente i hele kommunen. Barnehagene har årlig hovedopptak, men tar inn barn gjennom hele året dersom det er ledig kapasitet. Det er ei utfordring i vårt arbeidsmarked at det kommer familier til Berg som kun er her kort tid. Utfordringen til Berg kommune er at vi til en hver tid har bemannet etter det barnetallet som er i barnehagene. Dersom det kommer nye søkere vil vi måtte sette opp venteliste. Berg skole skal være en skole preget av et godt læringsmiljø med et faglig og sosialt læringsutbytte for alle elevene. Dette innebærer at vi må legge til rette for dette og den viktigste faktoren for barns læring er dyktige lærere. De nasjonale og kommunale satsingsområdene er: Lesing og tidlig innsats. I den forbindelse deltar Berg kommune med Berg skole og begge barnehagene i prosjektet Vi løfter i flokk, et samarbeid i MidtTroms. Da mange er nytilsatt ved Berg skole, samt at Utdanningsdirektoratets intensjoner om å øke tydeligheten og lærelysten i hva som læres innebærer dette både behov for kursing og veiledning. 7

13 Berg kommune deltar gjennom Pedagogisk senter i ulike nettverk for assistenter, ped.ledere, styrere, lærere, rektor og skoleeier. Berg kommune deltar i prosjektet Den gode skoleeier gjennom KS. Her deltar ordfører og levekårsjef. Ramme 3 Helse/sosial/pleieog omsorg Samhandlingsreformen er nok den som gir kommunen størst utfordring i årene framover. Utgifter pr. mnd er i dag kr Hjemmesykepleien vil også merke store utfordringer da pasienter skrives raskere ut fra sykehus. Driftspostene ellers i budsjettforslaget for 2014 er i hovedsak ei videreføring av budsjettet for 2013 med små justeringer. Berg kommune har engasjert Ressurssenter for omstilling i kommunene for å se nærmere på organisering og drift av PRO. Dette arbeidet forventes ferdig aprilmai På ramme 3 har vi en rekke interkommunale tjenester. Disse er konsekvensjustert inn i budsjettet etter innspill fra tjenestene. Ramme 4 Næringsfondene Postene er kun budsjettteknisk, og har ingen direkte resultateffekt. Dersom en større andel av mottatte midler utdeles som lån kan Berg kommune få resultateffekt i form av økte renteinntekter. Ramme 5 Kultur Reduksjonen i ramme 5 kommer i all hovedsak fra lønn bibliotek. Ramme 6 Teknisk Budsjettmessig er ramme 6 redusert fra 2013 til Dette skyldes i hovedsak at stillingen som teknisk leder er satt vakant. Det er budsjettert med kjøp av ekstern kompetanse for å få på plass vedlikeholdsplaner for kommunale bygg. Dette har vært etterspurt fra kontrollutvalget i lang tid. Vi har etterslep på vedlikehold på alle kommunale bygg. Berg kommune er med i Småkommunesatsingen som en av fire kommuner i Troms. Dette betyr at vi får kr pr år i fem år. I Berg vil vi i første omgang benytte dette tilskuddet til å få utarbeidet reguleringsplaner for Skaland og Senjahopen. Det er ikke planlagt nye investeringer i Sikringa av vanntilførsel til Senjahopen fra Burstindvannet skal ferdigstilles i

14 Ramme 7 Selvkostområdene I budsjett for 2013 var inntektene på selvkostområdene satt rundt 1 million for høyt. Dette skyldtes blant annet at man ikke hadde fanget opp at salg av sjøvannsstasjon til Nergård førte til betydelig reduserte vanninntekter. Industrien går generelt over til mer bruk av sjøvann, noe som vil fortsette å reduserer kommunens inntekter fra salg av ferskvann. Selvkost er gjennomgått på nytt høsten Det er foreslått økninger i gebyrene for vann og kloakk, og reduksjon i renovasjonsgebyrene. Med de nye satsene kommer vi på et inntektsnivå der vi også tar inn en del av de akkumulerte underskuddene på området. Ramme 8 Skatt og generelle tilskudd (ikke med i tabell) Vi har nominell økning i rammeoverføringer og forventede skatteinntekter på til sammen kr Til fradrag kommer nedjustering av forventet inntekt fra salg av konsjonskraft, samt kjent nedtrapping av rentetilskudd til investering i sykehjem og skole på til sammen kr Det foreslås å øke satsen for eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig fra 4 til 5. Dette vil gi en merinntekt på kr , i Ramme 9 Renter, avdrag og fond med mer (ikke med i tabell) Etter gjennomgang av alle betalingsplaner på lån ser vi at renter kan reduseres med ca. kr i forhold til budsjett Avdrag kan reduseres med kr Det blir ikke overført noe til investering, dette var i 2013 budsjettert med kr Renteinntekter bank er økt med kr Vi kan ikke bruke av disposisjonsfond, noe som i budsjett for 2013 var lagt inn med kr I sum gir dette en økt utgift på ansvaret på kr Investeringer Det er budsjettert med følgende investeringer i 2014: * Saksbehandlingssystem kr , * Fiberkabel til Ersfjord kr , Herav skal kr , lånefinansieres, mens kr , er tilskudd fra Fylkeskommunen og andre private aktører. 9

15 Økonomiplan Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomiplan Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K)

16 Følgende er hensyntatt i økonomiplanen: Rammetilskudd er redusert med kr. 1 mill fra 2015 i henhold til prognose fra KS Integreringstilskudd er videreført på 2014nivå Rammetiltak i administrasjon er videreført med kr fra 2015 Rammetiltak Pro er videreført med kr. 2,5 mill fra 2015 Stillingsreduksjon Skaland barnehage er videreført med 12/12 fra 2015 Stillingsreduksjon Berg skole er videreført med 12/12 fra 2015 Lønnsreserve er lagt inn med kr. 1,5 mill i 2015 og 2017 og 2 mill i 2016 (hovedoppgjør) Inntekter på selvkostområdene er øket med kr pr år fra 2015 Rentemargin er økt med kr pr. år fra 2015 Eiendomsskatt er lagt inn med 5 på bolig og fritidsbolig i hele planperioden Netto driftsresultat er positivt med ca. 0,6 % i hele perioden. Dette er betydelig under anbefalingen på 3 %, og viser at driften fortsatt vil være for høy i forhold til inntektene. Det er ikke budsjettert med investeringer eller avdragsutsettelser i planperioden. Vurdering: Det er utarbeidet et budsjett for 2014 i balanse. Fondene ble brukt i 2013, så i budsjettet for 2014 har man måttet se på helt konkrete tiltak for å få ned driften. Fra økonomiplan for har vi med oss to planlagte rammetiltak for utgiftsreduksjon i PRO og sentraladministrasjon på henholdsvis 2,5 og 1,268 millioner kroner som skal iverksettes fra Det blir i januar 2014 satt i gang et effektiviseringsprosjekt for PROsektoren i regi av Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO). På grunn av at dette prosjektet som i utgangspunktet skulle gjennomføres sammen med Tranøy kommune har blitt liggende på is i 2013, ser vi at vi ikke vil få helårseffekt i 2014 av de tiltakene som prosjektet måtte konkludere med. Forventet effekt av prosjektet er estimert til 1,1 millioner kroner i Det forutsettes da at man styrer brukere mer over på å bo hjemme eller i omsorgsbolig i stedet for at de tas inn på sykehjemmet. I sentraladministrasjonen har stillinga som teknisk leder blitt satt vakant i budsjett for Berg kommune har som en av fire kommuner i Troms blitt deltaker i Småkommunesatsingen. Dette betyr en inntekt på kr i året i fem år framover. Inntekten brukes til å finansiere lønn til utarbeiding av reguleringsplaner i Senjahopen og på Skaland, og bidrar derfor til å ta ned netto lønnskostnad i sentraladministrasjonen. I tillegg har rådmannen planlagt en del andre tiltak i forbindelse med at en del av administrasjonen av Berg Boligselskap AS delvis skal tas inn i kommunens administrasjon. Politikerne har gitt uttrykk for at de ønsker å satse på barn og unge. Oppvekstsektoren med skole, barnehager og kulturskole er dermed ikke underlagt de samme krav til nedtak som PRO og sentraladministrasjonen. Det forutsettes i budsjettet for 2014 at man viderefører makspris i barnehagene. Foreldrebetaling i SFO og kulturskole øker med 5 %, blant annet for å kunne opprettholde tilbudene. 11

17 Kommuneloven 46 pkt. 3 sier at årsbudsjettet skal være realistisk, og det fremlagte forslag til budsjett for 2014 anses å være både realistisk og ansvarlig. Vedtak/innstilling til vedtak: 1. Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Renten på næringsog kraftfondslån settes til 4 %. 3. Årsbudsjettet drift vedtas med følgende hovedtall: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/utgifter Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Undervisning/oppvekst Helsesosialpleie og omsorg Næringsfondene Kultur Teknisk avdeling Selvkostområdene Skatt og generelle tilskudd Gebyr egen innfordring Sum

18 4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til følgende oversikt Sum tiltak er kr ,. Underskudd konsekvensj. budsjett Valgte tiltak: Formannskap , renter og avdrag av valgte investeringer Rammetiltak sentraladministrasjon Kutt i lærerstillinger 5/ Skaland barnehage, stillingsreduksjon Økning foreldrebetaling SFO Økt foreldrebetaling kulturskole Lærling Rammetiltak PRO Økning i husleie Strandheimen Økning eiendomsskatt 1 promille Sum valgte tiltak For 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven 2 og 3a Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a benyttes 5 promille for boliger og fritidseiendommer. 5.2 Boliger/fritidseiendommer skal ha et bunnfradrag på kr ,, jfr. eiendomsskatteloven 11 annet ledd. 5.3 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a, fritas forsamlingshus og samfunnshus for eiendomsskatt. Nyoppførte boligbygg skal fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 5.4 Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, samtidig med de kommunale eiendomsgebyrene. 5.5 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommune tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Økonomiplan for vedtas. 7. Det tas opp lån på kr , Løpetid 10 år på kr , og løpetid 20 år på kr , Skaland, den

19 Budsjettskjema Berg Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Budsjett 2014 Berg kommune 1A Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter 0 0 provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter 0 0 på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk 0 0 bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Rapportmal: Budsjettskjema 1A

20 Berg Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets Bruk Inntekter Tilskudd Mottatte Andre Overført Bruk Bruk Sum Udekket/udisponert Budsjett 2014 Berg kommune Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 i anleggsmidler og forskutteringer på lån finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler til investeringer avdrag på utlån og refusjoner inntekter fra driftsregnskapet av tidligere års udisponert 0 0 av avsetninger finansiering Rapportmal: Budsjettskjema 2A

21 Budsjettskjema Berg Til Prosjekter Fordelt Sentrale Fordelt Undervisning Fordelt Helsesosial Fordelt Næringslånene Fordelt Kultur Fordelt Teknisk Fordelt Selvkostområdene Fordelt Skatt Fordelt Renter Fordelt Budsjett 2014 Berg kommune 1B Driftsbudsjettet Regnskap Budsjett Budsjett fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) pr ramme styringsenheter og fellesutgifter pr ramme og oppvekst pr ramme pleie og omsorg pr ramme pr ramme pr ramme avdeling pr ramme pr ramme og generelle tilskudd pr ramme avdrag fond mm pr ramme Sum

22 Budsjettskjema Regnskap Budsjett 2014 Berg kommune 2B Investeringsbudsjettet Budsjett Budsjett Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) Prosjekter Forprosjekt boligpolitisk handlingsplan Parkeringsplass Ersfjord TV signaler Senjahopen Parkeringsanlegg Senjatrollet Fiber til Ersfjord Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Meldingsløftet/meldingsutveksling Saksbehandlingssystem Undervisning og oppvekst Uteområdet Berg skole Berg skole tak Inventar og utstyr Berg skole Senjahopen Barnehage Teknisk avdeling Garasje biler hjemmesykepleien Molo Skaland Drenering Strandheimen Flytebrygger Ny brannbil 0 0 Forlengelse av flytebrygge med landstrøm Luftbobleanlegg Opprusting kirkegårder Selvkostområdene Forlengelse av kloakk i Mefjordvær Senjahopen vannverk Skaland vannverk Sum

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

BUDSJETT Vedlegg: - Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger

BUDSJETT Vedlegg: - Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger BUDSJETT 2016 Vedlegg: Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger Regjeringen har lagt opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2016 på 5,8 milliarder kroner.

Detaljer

Berg kommune. Budsjett 2017 Økonomiplan

Berg kommune. Budsjett 2017 Økonomiplan Berg kommune Budsjett 217 Økonomiplan 217-22 Til behandling i kommunestyret 13.12.216 BUDSJETT 217 ØKONOMIPLAN 217-22. Saksopplysninger: Formannskapet i Berg har i møte 17.11.16 lagt fram følgende innstilling

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Formannskapet i Berg har i møte lagt fram følgende innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan :

Formannskapet i Berg har i møte lagt fram følgende innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan : BUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2019. Saksopplysninger: Formannskapet i Berg har i møte 16.11.17 lagt fram følgende innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2019: Vedlegg: - Budsjettskjema la,

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen " Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2014 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer