oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015"

Transkript

1 Forsikringsavtale AWalenummer SP ilt s30957 E2734 oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo 1 (11) SAMEIET HAMNETUNET Organisasjonsnummer Avtaleperiode f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015 lnformasjon om eventuelle awik i avtaleperioder finnes i forsikringsbeviset. Åvtalen lnnoholder fulgende: Eiendom Eiendomsforsikring Ansvar Rettshjelpsf orsi kri ng Kriminalitetsforsikring St5rre- og ledelsesansvarsforsikring Pris pgr år kr kr 503 kr kr Totalt Herav naturskade kr 7 743kr Medlemsnummer HL Rlktlge forsikringsopp rsninger Forsikringsbeviset viser hva din forsikringsatale inneholder. I tiltegg inneholder forsikringsbeviset opplysninger som er viktige i fofiold til vår vurdering av risikoen for skade, forsikringsprisen og for å tilby riktige forsikringer. Dersom det skjer en endring som ikke er akseptert av!f før skaden inntreffer, kan det føre til at forsikringsutbetalingen reduseres e]ler faller helt bort Vi ber derfor om at du går giennom forsikingsbeviset, og tar kontakt med oss dersom opplysningene ikke er riktige. aaoaaoaaooaaaoaaaaoaaaaaaaaaaooaoaaaaaaoaoaaoaoooooaaaoaoaaoooooaaoaooooaaaaoaoaoo lf Telefon:O2400 lf Skadeforsiking NUF, Foretakregisteret Org.nr: Postadresse: Postboks 2zlo, 1326 Lysaker Besølaadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo lf Skadeforsiking AB (pubt), Orgnr: 5164O1-8'102 Hovedkonton 1o6 80 Stockholm

2 s30958 E2734 Forsikringsbevis - Eiendom Avtalenummer SP november 2014 ooaoaaaaaaaa.aaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaaaaaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaaa Forsikringssted: Stavanger,211342, Hamneveien 1,3 og 5 u Hamneveien 1,3 og 5 2 (11l, aoaaoaaooaoo Pris per år Dekning: Eiendom - kasko (Hoveddekning) Egenandel Felleskostnader for boligselskap Forsikringsopp rsni nger: Forsikret Type bolighus AntalI leiligheter Krav om innbruddsbes ttelse Antall like bygninger Byggeår Areal (BTA) i kvm Fullverdi kr lnngår, ansvarstid 36 måneder Botigbygning Botigblokk 44 B1-krav 2 stk A O 0O0 kr kr Dekningsdetaljer + Eiendom - kasko Brann - Naturskade etter lov om naturskadeforsikring - Skader med annen naturårsak - Vann, annen væske og rørbrudd - Tyveri og skadeverk - Elekrisk fenomen - Annen skade (kasko) - Glass- og skiltskade - Anticimex skadedyrforsikring - Huseieransvar - Fører- og passasjerulykke Forhøyde egenandeler - eiendom og avbrudd (Se vilkårenes kapittel 7) Snø ngdeskade Egenandelen er 20 % av skaden, minimum 'l0o 000 kr og maksimum kr. Rørbrudd, frost og utstrømning Egenandelen øker med kr ved skade som s ldes frost. Egenandelen øker med 2 kr ved andre vannskader. Svikt i bærende bygningskonstrukjoner Ved svikt i bærende bygningskonstrukjoner er egenandelen forhøyd, avhengig av bygningsrype. Anwarsforsikring - Huseieranwar Egenandelen for huseieransvar er 'lo 000 kr ved hvert skadetilfelle. Ved hver skade omfatter forsikringen også minst følgende dekninger: Om høyere beløp er avtalt, gielder dette beløpet i tillegg til summene nedenfor. Kunders eiendeler med tilsammen: Rekonstrukjons- og reinstallasjons- kostnader: Penger og verdipapirer-ved innbrudd:. IFG-godkjentverdiskaP. I låst skuff/skap. I ulåst kassa-apparat Penger og verdipapirer-ved ran, brann e.l.: Riving og rydding etter skade: fied]ørsterisiko forsikringssum for bygning se vitkårets kap 4.1.2) Når bygning er forsikret, omfattes i tillegg følgende: Hageanlegg: Påbudsdekning: Påbudsdekning for vilta e[[er hytte: kr kr 5O 0O0 kr kr kr 20O 000 kr 3 0O0 00O kr kr ' kr 50O 0O0 kr aoaaaaaaoaaoaoaoaaaaaaaoaaoa lf Postadresse: Postbok 240, 1326 Lysaker Besøksadresse: Drammensveien 254, 0283 Osto..aaaaaooaaaaaaaaaaaoaoa Telefon:024OO aoaooooaaaaaoaaoaaaaaaaooaaaaa lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret Org.nr: lf Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: Hovedkontor: Stockholm

3 s30959 E2734 Forsikringsbevis - Rettshjetpsforsikring Avtalenummer SP november 2014 ooooaaaoaaaooooaaaaooaaooooooaaaaoooooaooaaaooaoaoaoaooaaoaaaoooa Forslkret virksomhqt 3 (11) aoaoaooaaaaaaaaoo Pris per år. Borettslag og sameier Antall leiligheter zl4 stk Hoveddekning Rettshjelpsf orsikri ng kr Forsikringssum per skade Egenandel (prosentandel av skaden) Minimum egenande[ per skade Hvor f orsikingen gielder 250 ffio kr 20% kr Norden aaaaaaaaooaaoaaoooooaaaaaaaaooaoaaaaoaaaaaaaaoooooo lf Postadresse: Postbok 2,10, 1326 Lysaker Besøkadresse: Drammenweien Osto Telefon:02400 aaaaooaoaoaaaoaaaoaoaaaoaooaaao lf Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: lf Skadeforsikring AB (pubt), Orgnr: 5164O Hovedkonton Stockholm

4 II Forsikringsbevis - Kriminalitetsforsi kri ng Avtalenummer SP s30960 E novembe r 2014 aaaaaaaaaaaoaaaaaoaaaooaaooaaaaoaaoaaaoaaoaaaaaooaaoaaoaaaaaao Forsikret virksomhet " Borettslag og sameier Antall leiligheter 44 stk. 4(11) ooaaaaaoaaaoaaaaaooa Pris per år Hoveddekning: Kriminalitetsforslkring 503 kr Forsikrinpsum per skade Egenandel per skade Hvor forsikringen gielder kr kr Norden aaoaaoaaaaaaoaaaaoaaaaaooaaa tf Postadresse: Postboks 2u10, 1326 Lysaker Besøksadresse: Drammensveien Osto aaoaaaaaoaoaaoaaaaaoaoaoooaaaaooaaoaooooooooaoaaaaaaoa Telefon:02400 www-if.no lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret Orgnr: ggt Z O OOg lf Skadeforsikring AB (pub$, Org.nr: Hovedkonton Stockholm

5 lll Forsikringsbevis - Styre- og ledelsesansvarsforsikring AWalenummer SP s3096't E november 2014 oaaaaaooaaaaooaaaaaoooaaaaaooaaaaaaaaaaoaaaaoaaaooaaaooaaaoaoa Forsikret virksomhet s (11) aaaaaaaaaaaaoooaooaa Pris per år. Borettslag og sameier Antall leiligheter ul4 stk' Hoveddekning: S reanwar for borettslag/boligselskap kr Forsikringssum Samlet forsikingssum per år Egenandel per skade Hvor forsikringen gielder 2 Ofi) 000 kr Samme som forsikringssummen Okr Hele verden ooaaaooaaaaaaoaooaaoaaooaaoaaoaaaooaaaaaaaaoaoooaaooaaaooaaaaaaoaaaoaaaaaaoaaaaaaa rf Postadresse: Postbok 240, 1326 Lysaker Besølaadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo Telefon:024O0 lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret OEnr: lf Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 5162t0'l-8102 Hovedkontor: Stockholm

6 llll Forsikringsbdvis'- Viktig informasjon om du skulle få en skade Avtalenummer SP s$962 E novemberiol/- 6 (11).aoaaaoaaaaaaoaoooaaaaooaaaaaaaaoaaooaaaooaoaaoooaaaaaoaoaaaaaaaoaoaaaaaaao"'o"' Hvordan melde skade Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Du kan melde skaden på if.no, eller ringe oss På Skader kan meldes 24 timer i døgnet - året rundt' Vi har lang erfaring i skadebehandting og vit hjetpe deg med råd og veiledning når det gielder økonomiske og praktiske forhold. Meld skade på if.no eller telefon Besøk eller ring oss på telefon Oz4clO. lnnsendelse av skademelding per post lf Skadeforsikring Postboks Lysaker Det er slik vi mener skadeoppgiør skal være. Frist for å melde inntruffet skade Skade skal meldes tit lf ogleller Europeiske Reiseforsiking omgående, jf Forsikringsawaleloven (FAL) 4-10 elter 13-'11. Retten til utbetaling faller bort dersom kravet ikke er meldt tit selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf FAL 8-5 elter Kundeombudet, intern klageordning i lf Hvis du er uenig i lfs avgiørelse i en sak som vedrører din skadesak, kan du kontakte vårt Kundeombud for å få den vurdert på nytt. Kundeombudet ser på saken med nye og upartiske øyne' Hvis du ikke får medhold hos Kundeombudet kan du gå videre til Kundepanelet og få saken din vurdert der. I Kundepanelet har kundene flertallet' Kundepanelet består av sek kunderepresentanter, en representant fra lf og ledes av en ekstern advokat. Kundeombudet TelefonO24Ø lf Skadeforcikri ng Velg " Kundeombudet i menyen " Postbok 24O 1326 Lysaker Retten til å kreve nemndbehandling Du kan også rette klager som omhandler forsikrinssawalen til: Finansklagenemda Postadresse: Postbok 53 Skøyen, O21 2 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 145,0277 Oslo Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) Når en skade registreres får lf automatisk en oversikt over vedkommende kundes skadehistorikk i alle forsikringsselskap som er medlem av Finans Norge (FNO). FNO er behand[ingsanwarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saknummer, forsikrings- og skade per foruten koder for setskap og skadebehandler. Setskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av en skade. Registeret er ikke tit$engelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år' Forsikringstakeren har rett til innryn i registeret etter personopplysningslovens 18 og til å kreve retting av opplysningene etter 27. aaaaaaaaoaoaaoaaoaaaaoaoaaaaaaaao rf Postadresse: Postbok 240, 1326 Lysaker Besøksadresse: Drammensveien Oslo ooaoaaaoaoaaoaaoaaoa Telefon:024O0 aaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaoaaaaaaa lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret Org.nr: 981 æ0 666 lf Skadeforsikring AB (pubt), Orgnr: Hovedkontor: Stockholm

7 .;llll Vi informerer Avtalenummer SP november 2014 aoaaaaaaaaoaoooooaalaaaaaooaoaooaaaaaaaooaaaaaaaooaaaooaaaoaoooaoaaa Viktige endringer for din forsikring Nedenfor finner du informasjon om endringer som gielder for dine forsikinger. s30963 E (111.aaaaaaoaaoooo lndeksregulering lndekregulering 2015 Forsikringer med indekregutering justeres hvert år i takt med prisuwiklingen. Dette er en oversikt over hva forsikringssummene indekreguleres med i 2O15. I gennomsnitt er dette:. Bygninger: 6,6%. Avhengig av bygningstype, kan endringen av forsikringssummen awike noe fra giennomsnittet.. lnnboforsikring for privatpersoner: 2,296.. Maskiner/innbo for næringsdrivende: 1,3 %. Gjelder også drifuløsøre ilandbruket. Prisendringer Vi ser dessverre en trend med stadig flere skader. Dette vit få konsekvenser for prisen for enkelte kunder, avhengig av risiko og produktsammensetning. V Endringer i din forsikring Eiendom Bygninger, maskiner, løsøre og varer Produk Bygning med antikvariske merkostnader Antikvariske merkostnader i henhold til krav etter kulturminneloven dekkes ikke med mindre dette er awalt og spesifisert i forsikringsbeviset. Spesielle egenandeler Skadeutviktingen har giort at vi øker egenandelen ved vannskader som s ldes frost med kr, for andre vannskader økes egenandelen med kr. Riv og rydding og destruksjon av miljøfiendtlig avfall Dersom bygningen er forsikret på førsterisiko er makimal erstatning begrenset til forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset for den akuelle bygningen. For produkjonsbygning er erstatningen uansett begrenset ti[ kr, for andre bygningstyper er begrensingen 000 kr. Påbud Erstatningen for påbud er nå uwidet til m kr pr bygning samt at den kan anvendes ved gjenoppføring på annet sted innen landets grenser ved tilwarende påbudskrav som på forsikringsstedet. Det presiseres at vi unntar påbud som gjelder sikring mot fremtidige naturskade. Utvendig vannbasseng/badeinnretning Det er innført sikkerhetsforskrift om at uwendig badeinnretning som boblebad, badestamp o.l. skal tømmes for vann e[]er holdes tilstrekkelig oppvarmet. Skadedlrrforsikring Forsikringen dekker bekjempelse av rotter, mus og de vanligste skadeinsekter med innti[ kr. Videre dekkes bekjempetse av og bygningsskade forårsaket av husbukk stripet borebitle, stokkmaur, praktbille, parkettbille og splinwedbille med inntil kr. Ansvar Rettshjelpsforsikring Produk Nlrtt unntak:.\-,/ Det er tatt inn et n)rtt unntak om at forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-direkivet IEU med tilhørende forordninger. Kriminalitetsforsikring Produk Unntak: Det er tatt inn et nytt unntak om at forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-direktivet 201'l 161 IEU med tilhørende forordninger. Stlreansvarsforsikring Produk Unntak:. Det er tatt inn et nytt unntak om ansvar som fø e av at sikrede ikke har tegnet relevante forsikringer.. Det er tatt inn et nytt unntak om at forsikringen omfatter ikke aktiviteter som fondsforvalter, depotmottaker eller andre aktiviteter som nevnt i eller som reguleres av AIFM-direktivet 2O1'l l61lev med tilhørende forordninger. Vilkårene er også presisert slik at kun krav som baserer seg på handlinger eller unnlatelser foretaft etter er dekningsmessige. Annen nyttig informasjon Generelle vilkår I generetle vilkår er det innført et n)rtt grunnlag for oppsigelse i forsikringstiden. lf kan si opp forsikringen med to måneders varsel hvis det er rimelig og forsikringstaker/sikrede/forsikede e[[er noen som kan identifiseres med disse, har fremsatt trusler mot ansatte i lf. Produktnavn endringer Vi har giort endringer i våre produktnavn. Dette er gort for at det skal være enklere å forstå hva forsikringen dekker. Dette innebærer ingen endringer i dekningsomfanget. Gammelt navn N)rtt navn Eiendom

8 Vi informerer Avtalenummer 5P novemberzol4 8 (11) aaaaaaaaaaoaaoaoaaooaaaaaaaoaaaoaaooaoaaaoaaoaaaoaoaoa..a.aaaaaaaaaaaaaaaaoaaoaaaa Eiendom Grunndekning Eiendom Standard Eiendom Super Utvidet Super (næring) Eiendom - brann Eiendom - brann, vann, weri og skadeverk Eiendom - kasko Supertillegg aaaaaooaaaaoaoaaoaoaoaaaaaoaaoaaaaaoaaoaoaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaoaaoaaotaaaaoaaaaaa.. lf Tetefon:02400 lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret brg.nr: 98t ZSd6ø Postadresse: Postbok 2210, 1326 Lysaker wwwif.no lf Skadeforsikring AB (publ), Orgnr: 5'1640'l-8102 Besøkadresse: Drammensveien 264,0283 Osto Hovedkontor: Stockholm

9 ilt Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter AWalenummer SP s30964 E november 2014 aaaoaoooaaaoaoooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooaoaoaaaaaaooa Sikkerhetsforskrifter - ansvar for å redusere risikoen for skader \ / Det er knyttet sikkerhetsforskifter og bestemmetser om risikoendring til dine forsikringer, og kravene knyltet til alte forsikringene virksomheten din har tegnet fremkommer nedenfor. Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade, eller awerge at en skade skjer. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt, kan det føre til at forsikringsutbetatingen reduseres eller fa]ler hett bort. Tektene som står her i forsikringsbeviset er en forkortet utgave av sikkerhetsforskriftene som står i forsikringsvilkårene, og det henvises derfor til vilkårenes kapittel 8 for fullstendig tekt. Viser sikkerhetsforskriftene til forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel. If Sikkerhetssenter lf er det eneste forsikringsselskap i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging på eget sikkerhetssenter. lnstruktørene våre har lang erfaring og kombinerer prakiske øvelser og teori slik at du lærer å unngå skader på arbeidsplassen din. Sikkerhetsforskrifter - ansvar Kriminalitetsforsikring Regnskapsførsel og internkontroll Vir[somhåten skal ha retningstinjer for regnskapsførsel som sikrer god regnskapsskikk og rutiner for en forsvarlig internkontrolt. Viruskontroll Virkomheten skal etablere rutiner og retningslinjer for viruskontroll av programvare og data som lagres på elektroniske media. Tilgangskontroll og autorisasjon Vi*somheten skal etiblere tilgan[skontrollsystem som sikrer krav tit autentisering (verifisering av lt-brukere ved pålogging til datasystemer) og autorisasjon. Brannmur Virkomheten skal etablere anerkjente brannmurtøsning. Sikkerhetsforskrifter - eiendom Generelt Offentlige lover og forskrifter Bestemmelser gitt i lover og forskrifter gitt i medhold av lov, skal til enhver tid overholdes. Eksempelvis. plan- og bygningsloven med tilhørende forskifter,. lov om brannvern med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet,. lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av stedlig elektrisitetstilsyn. e (11) aaoaaaoaaooaaaaoaaaaaaaaaaaooa Sikring av dataregistre og Programmer Krav om sikkerhetskopiering åv datå og krav om oppbevaring av sikkerhetskopiene på sikkert sted. Krav til antivirusprogram, brannmurer og adgangskontrolt. v Drift og vedlikehold Krav om å holde forsikrede gienstander i driftsmessig stand og å overhotde forskrifter. Sikring mot elektrisk fenomenskade Krav om bl.a. overspenningsvern på etektronisk utsbrr. Vernet skal være både på signal-, tele- og 230 V- 400 V-siden. Krav om avbruddsfri strømforsyning for stormaskiner, servere og sentraler. Eiendom og avbrudd Sikring mot brann. Det skal oppnevnes en Person som er anwarlig for brannforebyggende arbeid.. Brannvegger og branndører skal tilfredsstilte offentlige kav og holdes lukket.. Slokkeredskaper skal være til stede og avmerket lett synlig, tilgjengelig og i god stand. Krav om regelmessig ettersyn.. Sprinkleranlegg skal være funkjonsdyktig tit enhver tid og i henhold til FGs regler.. Ved varme arbeider gielder regler for sertifikat, tilsyn, slokking, rydding, kontroll og tetting. Tobakkrøykning tillates bare på steder angitt i bedriftens egne røykebestemmelser.. Avfalt skat plasseres minst 5 meter fra brennbar lrttervegg og ikke under tak.. Krav om låsing av dører. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og sikret.. Krav om bruk av godkjent installatør ved reparasjon av elektriske anlegg.. Spesielle regter gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for montering og vedlikehold av forsyningsanlegg og fordelingsanlegg for gass. Sikring mot tyveri, ran og skadeverk. Kravtil låsingog innbruddsbes ttelse av bygninger, i henhold til FGs regelverk.. Container skal være av ståi, være tett og ha et volum på minst 7,5 kubikkmeter. I tillegg skal dører være sikret.. Nøkler/koder skal oppbevares utenfor forsikringsstedet etter i FG-godkjent sikkerhetsskap etler ved at betrodd person bærer den på seg. Det skal sørges for at tidligere ansatte ikke [enger har tilgang tii bygningen.. Når glenstander ute er medforsikret, skal området være sikret med 2 meter høyt fletwerkglerde som er tett i underkant, port skal være låst med FGgodkjent tås, og hengsler skal være sikret.. Kassa-apparat skal utenom åpningstiden stå med åpen skuff'

10 Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter' Avtalenummer SP november1ol4 10 (11) aaaaaaaoaaaaaaaaaaoaaoaaaaaoaaoaaaoaaaaaaaaaoaoaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaa Vann og annen væske. Krav til oppnarming for å unngå frostskader.. Krrvtil bruk av autorisert installåtør.. Kjøteskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utsqr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstenging med føler.. Varer i rom på bak*enivå eller lavere skal plasseres minst 10 «n over gulv. loaaaaaaaaaaaaooaaoaoaoaaoa..a.aaaaaaa..aaaoaoaaaaaaaaaaaaoaaoaoooaaoaaaooaaaaaaaa lf Telefon:O2, OO lf Skadeforsiking NUF, Foretakregisteret drg.nn '666 Postadresse: Postbok 24O, 1326 Lysaker lf Skadeforsikring AB (pubt), Org.nr: Besøkadresser Drammensreien 264,0283 Osto Hovedkontor: Stockhotm

11 s30965 E2734 Våre forsikringer AWatenummer SP o' novemberzol{ 11 (11).araaaoaaoaaaaooaoaaaaooaoaaaoaaaaaaoaoooaaaaaaoooaaaaaoaaaooaoaaaoaaooaoaaaaooaao Her finner du en kortfattet oversikt over noen av våre forsikringer. Atle forsikringene kan tilpasses bedriftens behov. Fullstendig informasjon om hva som dekkes, og begrensingene som gielder, finner du i våre vilkår. Skadeforsikringer Bygning rgq. qfp Maskin, varer og inventar 6fl W*rOo I M I tilleggtil brann, vann og innbrudd, dekkervår bygningsforsiking maskinskader på f.ek. heis og ventilasjonsanlegg' Vindusglass er også inkludert, uten begrensninger istørrelsen. Arbeidsmaskin Arbeidsmaskiner er pålagt å ha anwarsforsikring - både for skader under anleggsarbeid og etter bilansvarsloven. Vår forsikring dekker tillegg brann, veri og skader etter forsøk på tyveri. Vårt beste forsikringssalternativ dekker også maskinskade. Forsikringen dekker tap etter brann, vannskade og t) /eri av maskiner, varer og inventar. Dersom du leier [okalene må du selv forsike fastmontert innredning og utgifter du har hatt til å tiloasse lokalene til virksomheten din. Trans- Hvis du kjøper og selger varer kan du kjøpe en forsikring som dekker alle forsendelser i løpet av året. Da slipper du å tenke på hvem som har ansvaret for varene mens de er underveis, Forsikringen sikrer at bedriftens driftsresultat bfir det samme som det hadde blitt uten skade. Bit Æ\ q_r' Vår beste bilforsikring gir deg leiebil av samme størrelse som egen bil ved en skade, og du beholder den så lenge du trenger den. Forsikringen dekker også skader på motor og gir. Lastebil Vår beste storbilforsikring inkluderer avbrudd - fra dag 6n. Alle våre storbitforsikringer inkluderer psykologisk førstehjelp om en sjåfør invotveres i en ulykke. Hærverk er også inkludert og gir ikke -l tr 1, DOnu$aP. & ffi speditør- ffi Prosjekt/ entre-,ffi i Om du kjører med gods, verktøy og og prøvekollekjoner i egen bi[, kan du kjøpe en årsforsikring som dekker godset mens det er i biten og ute på oppdrag hos kunder. Forsikringen dekker ansvaret som speditører kan komme i dersom godset skades mens det er underveis. Det er entreprenørens ptikt å forsikre utførte kontraktsarbeider og materialer som byggherren har overlevert til entreprenøren. Du kan kjøpe en forsikring som dekker alte entrepriser giennom hele året. Personforsikringer Helse,4) 6f \-/ Med hetseforsiking slipper du å vente på behandling. Forsiking sikrer rask tilgang til behandling og rehabiliteting i Privat hekevesen. Garanterer operasjon eller time hos spesialist innen 14 dager. f, Yrkesskade (/6-) Dersom du har ansatte eller er ansatt i eget AS er du lovpålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring. Den siker ansatte og deres familie økonomisk dersom de får en arbeidsrelatert skade eller sykdom. utykke/ -sykdom Syke- Forsikringen dekker bedriftens faste løpende utgifter *Ouserte inntekter i en periode på grunn av e, avbrudd I...- hvis :1ffil:r. sykdom Forsi kringspakker beider ftfi Fritids- ffi Sylelønn Helårs reiseforsikring dekker tjenestereiser, samt ferie- og fritidsreiser for den ansatte og deres familier. Forsikringen inneholder også en ulykkesforsikring som gjelder døgnet rundt også hjemme. Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at ansatte også er forsikret mot ulykker på fritiden og sykdom som faller utenfor yrkesskadeloven. Da er dere forsikret uanssett hva som skjer og når det skjer. Sykelønnforsikring dekker bedriftens lønnsforpliktelser overfor de ansatte ved ansattes sykdom. 9g {... Medar- Reise - personforsikringer Enpakkesominneholderyrkesskade,helseforsikring reiseforsikring(va fritt)ogulykkes-ogdødsfallsforsikring. Pakken gir økt økonomisk trygghet for medarbeiderne og deres familier, mens helseforsikringen kan redusere bedriftens sykefravær. Personal- ordning ft$ En komplett pakke som inneholder yrkesskadeforsikring og fritidsulykke/-sykdom. Det betyr at ansatte får erstatning ved arbeidsuførhet, varige m6n og dødsfall uansett når og hvor skaden eller sykdommen skjer/oppstår. Ansvarsforsikringer BedrifV orodukt 5F Dekker ansvar for feil ved utførelsen av oppdrag for bedriften, som gir dine kunder eller andre et økonomisk tap, samt ansvaret som en produsent, importør eller selger kan pådra seg dersom produktet fører til skade. Dekker utgifter titjuridisk bistand dersom du kommer i en Wist med f.eks. leverandør eller kunde - om manglende leveranser, reklamasjoner ow. Naturmangfoldloven giør bedrifter ansvarlige for å gienopprette naturen slik den var, etter en miljøskade - enten du kan klandres eller ikke. Forsikringen dekker erstatningsansvar etter f.ek. utslipp. Profesjons Dekker ansvar for rådgivningsfeil som gir dine kunder eller andre et ansvar økonomisk tap. Viktig for advokater, regnskapsbyråer, g eiendomsmeglere o.l. UJ Styreansvar Dekker ansvar som styremedlemmer og daglig leder kan pådra seg å gjøre. for det de har giort eller det de har unnlatt t4 Kriminali- tet ø Dekker bedriftens økonomiske tap dersom ansatte begår økonomisk straffbare handlinger, f.eks. underslag. Forsikringen dekker også tap påført bedriftens kunder, samt datakriminalitet, begått av tredjeperson. aaaaaaooaaoaaooaaoaaoooaaaaaoaoaaoaaoaoaaaaaaoaaaooaaaaaaaooaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaa tf Tehfon:02200 Postadresse: Postbok 240, '1326 Lysaker Besøkadresse: Drammensreien 264, 0283 Oslo lf Skadeforsikring NUF, Foretakregisteret Org.nr lf Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 516z Hovedkonton Stockholm

Endring i forsikringsavtale SP397709

Endring i forsikringsavtale SP397709 20. januar 2015 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397709 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen.

Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. Tilbud Verdal Båtforening ØVRE BRANNANVEG 39 7650 VERDAL Hei! Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. På de neste sidene finner

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Bygdøy Alle 59 Sameiet v/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1 0661 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning Org.nr. NO-938 741 700 Åsenenga Borettslag v/usbl Boks 4764 Sofienberg 0506 Oslo Fornyelse Forsikringsnumm er 78458706 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterm iner 01.01 Side 1 av 34 Fors

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Mortensvingen 8-14 v/willis AS Boks 344 Skøyen 0213 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 1301 SANDVIKA Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2011 PREMIEVARSEL

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring kollektiv innbo- og løsøreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo. Side

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo. Side Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 1867188 Sidenr.: 1 av 33 Sameiet Lilleborg B 2 Brækhus Dege Eiendom AS Boks Vika 1369 0114 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår Innbo

Forsikringsvilkår Innbo Forsikringsvilkår Innbo 01.01.2015 Forsikringsvilkår Innbo Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387

Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387 Side...: 0001 Jonn Egil Mero Din forsikringskontakt: Gjerstad Sparebank Gamle Barnehagen, Fiane 4993 SUNDEBRU 4993 SUNDEBRU Tlf. 37 11 99 00 ************ * F O R S I K R I N G S B E V I S * ************

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler

Innhold. Fors ikrings overs ikt. DEL 1 - Fors ikrings bevis. DEL 2 - Felles dekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Ers tatnings regler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Østli Boligsameie v/abbl Boks 385 1301 Sandvika Innhold Side Fors ikrings overs ikt Vis er overs ikt over fors ikringene 2 DEL 1 - Fors ikrings bevis Viser

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Hus og Fritidshus fra 01.01.2012 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norges Cykleforbund c/o Norwegian Broker AS Boks 324 1326 Lysaker Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer