Nyhetsbrev nr. 23, oktober 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev nr. 23, oktober 2003"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 23, oktober 2003 I höstens nummer av nyhetsbrevet står vårdens historia i fokus: Svein Atle Skålevåg (Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier) bidrar med en längre artikel om sjukhushistoria och Ning de Coninck-Smith (Danmarks Pædagogiske Universitet) recenserar Birgit Kirkebæks bok om dansk åndssvageforsorg Vidare recenseras Urban Lundbergs avhandling om den svenska socialdemokratin och den allmänna pensionen av Christoffer Green-Pedersen (Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet) och Sissel Bjerrum (Syddansk Universitet) tar sig an Hans Sode-Madsens Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen Dessutom presenteras ett finskt forskningsprojekt och några konferenser. Trevlig läsning! Innehåll: Svein Atle Skålevåg, Sykehushistorie, s. 2 Konferenser & seminarier, s. 13 Forskningsprojekt, s. 15 Recensioner & notiser, s. 17 Litteraturtips, s. 23 1

2 Svein Atle Skålevåg, Sykehushistorie Sykehuset står sterkt i vår samtids bevissthet om en moderne medisin en moderne høyteknologisk institusjon og en byråkratisk mastodont, der det terapeutiske tilbudet vokser i takt med ventelister og offentlige budsjetter. Dette sykehuset er medisinens terapeutiske maskineri, og som sådan et produkt av det tjuende århundre. I århundrer hadde sykehuset bare en beskjeden plass i medisinen. Først ved inngangen til dette århundret inntok det en prominent plass, for i dag å ha blitt den moderne medisinens grunnlag. Fra å være en veldedighetsinstitusjon for fattige gikk sykehuset til å bli en medisinsk institusjon som først og fremst siktet mot å gjøre mennesker friske. 1 Flere historikere har pekt på at den historiske litteraturen om sykehuset har vært disproporsjonal med den betydning det har hatt for den vestlige medisinen. 2 Medisinens historiografi har vært dominert av studier av 1800-tallets medisin og kanskje særlig 1800-tallets folkehelsespørsmål. Helseprofesjonenes og -fagenes betydning (eller manglende betydning) for endring i dødelighet og sykelighet har vært sentrale spørsmål, eksplisitt eller implisitt. Hygiene har vært paradigmatisk forskningsområde. Sykehuset har på sin side fortrinnsvis vært behandlet som et tema av lokal interesse, som arbeidsplasshistorie i form av jubileumsskrifter. I dag kan vi ane konturene av en sykehushistoriografi som øker i omfang og som har større historiefaglige ambisjoner på egne vegne. Dette kan henge sammen med at det har blitt satt spørsmålstegn ved sykehusets legitimitet. Sykehusets posisjon i medisinen er ikke så opplagt som den var. 1 Porter 1997: Et søk i artikkelbasen til det ledende tidsskriftet Social history of medicine bekrefter bildet av sykehushistorie som et underutforsket felt; søket ga 29 treff, inkludert anmeldelser; 14 av titlene behandlet emner fra 1900-tallet. Den amerikanske historikeren Joel D. Howell synes iallfall å mene det: Hospitals were moving to center stage at the start of the century; they may be moving to the periphery at the end of the century. 3 I dette notatet vil jeg presentere en selektiv bibliografi for historieskrivning om 1900-tallets sykehus fra de siste år, med særlig henblikk på perspektiv og metode i de arbeidene som omtales. Ambisjonen er ikke å presentere noen uttømmende historiografi i stedet ønsker jeg å trekke fram noen få arbeider som synes å stake ut en lovende kurs for en moderne sykehushistorie. Tre studier vil stå særlig sentralt idet de peker ut særlig lovende veier å følge: Charles Rosenbergs bok om framveksten av et sykehusvesen i USA, The care of strangers (1987), Signil Vallgårdas politikkorienterte studie av dansk sykehusvesen, Sygehuse og sygehuspolitik i Danmark (1991), og Joel D. Howells teknologihistoriske Technology in the hospital (1995). Sykehus, historiografi Den internasjonale sykehushistoriske litteraturen har ikke karakter av å være noe eget felt eller underdisiplin snarere samler den i seg trekk fra ulike historiografiske felt som medisinhistorie, sosialhistorie og (i nyere tid) teknologihistorie. 4 En stor del av litteraturen er knyttet til institusjonsjubileer, men det finnes også bidrag som har en klarere historiefaglig motivasjon. 5 Blant skandinaviske bidrag skiller Signild Vallgårdas 3 Howell 1995: Det er imidlertid tendenser til institusjonalisering i form av et internasjonalt nettverk for sykehushistorie (http://www.cf.ac.uk/hisar/people/kw/inhh2.html ). Dette nettverket arrangerer sin tredje internasjonale konferanse i 2003 (http://www.cf.ac.uk/hisar/people/kw/montreal.html) 5 Granshaw and Porter

3 doktoravhandling fra 1992 seg ut som et spesialisert og ambisiøst arbeid. To tendenser eller ambisjoner vil i det følgende særlig trekkes fram som moderne trekk ved fra den faglige sykehushistorien: 1) Forsøkene på å fange opp et pasientperspektiv 6 og 2) Forsøkene på å integrere en ny kulturanalytisk teknologihistorie. Den britiske medisinhistorikeren Mark S. Micale polemiserte på 1980-tallet mot en generaliserende tilnærming til sykehuset som dominerte historiografien. Forskningens hang til å søke generelle modeller, eller sykehustyper henger etter Micales mening dels sammen med det teoretiske perspektivet, og dels med kildematerialet. Med hensyn til perspektivet, skal det ha vært dominert av en social-scientific approach med vekt på makroorienterte moderniseringsprosesser. Mens kildematerialet som har vært benyttet har vært hovedsakelig trykte medisinske tekster, nasjonal lovgivning og administrative retningslinjer og resultert i at det ble tegnet et bilde av medisinen der medisinske teorier, terapeutiske målsetninger og en legislativ idealisme dominerte. Dette bildet står i følge Micale i kontrast til den lokale virkeligheten på stedet og til mangfoldet i sykehuset. På denne bakgrunn argumenterer Micale for flere case-studier for å fange opp institusjonell individualitet, kryss-kulturelle avvik, regionale varianter og kontraster mellom by og land. 7 Viktigere enn å utvikle en universell typologi for sykehus blir det å produsere lokaliserte beskrivelser. Til grunn for Micales innspill ligger en oppfatning av historie og samfunnsvitenskap som virksomheter som står i kontrast til hverandre. Den historiske tilnærmingen er nettopp kjennetegnet ved å søke bort i fra det generaliserte mot det partikulære, tilfelle-orienterte: the case study approach and the particularizing imperative of the 6 Se for eksempel Reaume Micale historian. 8 Micales oppfordring er etter dette å skrive en sykehushistorie som er mer historisk og mindre samfunnsvitenskapelig. I tiårene etter at Micale publiserte sin artikkel har makroorienterte teorier sannsynligvis har fått svekket sin posisjon i historiefaget. Mange har observert en vending bort fra det samfunnsvitenskapelige og mot det språklige og det kulturelle i bred forstand. I lys av denne historiografiske utviklingen skulle Micales programartikkel stadig være like aktuell. Før vi kommer til det som er det egentlige tema her, historieskrivning om tallets sykehus fra de siste år, vil jeg trekke fram to arbeider fra 1960-tallet, om oppkomsten av det moderne sykehuset, som har oppnådd klassikerstatus. Sykehusets fødsel Michel Foucault er blant dem som har studert oppkomsten av sykehusvesenet på 17/1800-tallet. 9 Foucault søker her å identifisere en egen medisin for dette sykehuset og en spesifikk sykehusmedisinens logikk (mitt uttrykk): Sykehuset oppstod på slutten av 1700-tallet som et tvetydig sted (un lieu ambigue), skriver Foucault. I sykehuset ble forholdene lagt til rette for at sykdommens sannhet kunne tre fram, samtidig som det på sett og vis åpnet for at den rene sykdommen kunne produseres. Stedets tvetydighet lå nettopp i dette: På den ene siden avsløring av sykdommen - på den andre siden produksjon av sykdommen i sin rene form. Denne situasjonen forandret seg senere med bakteriologien, som gjorde diskusjonene om den normale og rene sykdommen overflødig. Med bakteriologien ble spørsmålet om sykdommens natur forenklet, til å dreie seg om identifikasjon og motangrep av/mot diskrete organismer. Fra det øyeblikket er det ikke sykehuset, men laboratoriet som blir åstedet for sykdom- 8 Micale Foucault 1973 (1963); Foucault

4 mens produksjon. For Foucault er ikke sy kehuset bare et sted, men en måte å praktisere medisin på, og ikke minst en måte å se medisinsk på. Det berømte medisinske blikket har slik sykehuset som sin forutsetning. Den store betydningen av Foucaults arbeid om sykehuset ligger nettopp i denne forbindelsen som knyttes mellom organisatoriske og epistemologiske forhold. Det er ikke bare slik at ethvert kunnskapssystem skaper den organisatoriske strukturen det trenger påvirkningen går også den andre veien, idet den organisatoriske strukturen eller basisen strukturerer blikket som ser. Foucaults medisinske arkeologi er ikke (bare) en filosofisk undersøkelse av medisinens epistemologiske forutsetninger, men en historisk undersøkelse av et avgjørende øyeblikk i den vestlige medisinens historie. Dette blir imidlertid tydeligere om han leses i sammenheng med en annen klassisk undersøkelse av det samme historiske øyeblikk, nemlig medisinhistorikeren og legen Erwin Ackerknecht bok om parisermedisinen rundt den store franske revolusjon. 10 Sammen skaper de to et nyansert bilde av det som framstår som et avgjørende øyeblikk. Den franske revolusjonens medisin ble preget av viktige organisatoriske endringer og vidtgående epistemologiske endringer, og begge forfatterne peker på en sammenheng mellom disse to diskontinuitetene skjønt de vekter dem noe ulikt. Hos Ackerknecht er det, i skarp motsetning til Foucault, et knippe toneangivende individer og deres filosofi som står i sentrum. Der Foucault skriver om Blikket (det å se) skriver Ackerknecht om Filosofi. Der Foucault skriver om objektets konstruksjon, skriver Ackerknecht om subjekters posisjon. Filosofiens og tenkningens primat, som avvises av Foucault, løftes fram av Ackerknecht som skriver: The medicine of observation was preceded by a philosophy of observa- tion. 11 Og ikke desto mindre er også Ackerknechts bok basert på det samme premiss som Foucaults: at det er under den franske revolusjon av den moderne medisin og det moderne sykehus støpes organisatorisk så vel som epistemologisk. Disse to studiene av det moderne undervisnings- og forskningssykehusets fødsel fra tidlig 1960-tall etablerer på sett og vis to måter å studere sykehuset på, der den ene synsmåten setter søkelyset på de toneangivende menn og den andre synsmåten undersøker den lokaliserte praksis (gjerne, som i Foucaults tilfelle, det vi kan kalle en kognitiv praksis). På tross av Foucaults større berømmelse, er det utvilsomt Ackerknechts perspektiv som gjenfinnes i flest sykehusstudier. Ackerknecht og Foucault etablerer en forskningslitteratur om sykehuset som knytter an til medisin-, vitenskaps- og filosofihistorie. Verken teknologi eller pasienter spiller noen fremtredende rolle i de historiske framstillingene til Foucault eller Ackerknecht. Disse to klassikerne handler om legene og deres blikk og om hvordan institusjonelle forhold formet den medisinske kunnskapen. Asylets historie den første kritikk Foucaults innflytelse har trolig vært sterkest med hensyn til historieskrivningen omkring en bestemt type sykehus, nemlig det psykiatriske sykehuset, som i større grad enn de somatiske sykehusene har vært tema for historisk forskning og analyser, både med hensyn til enkeltinstitusjoner og institusjonens plass i vitenskap og politikk. Behandlingsinstitusjonen har inntatt en mer sentral posisjon i psykiatrihistoriografien enn i den somatiske medisinens historiografi. Særlig har institusjonenes plass og betydning i psykiatrien vært studert i Storbritannia og USA. Mens medisinhistorien har vært en historien om medisinen utenfor institusjo- 10 Ackerknecht Ackerknecht

5 nene, har psykiatrihistorien langt på vei vært en historie om asylene. Det kan tenkes flere grunner til den ulike interessen institusjonene har blitt til del i psykiatrien og i somatikken. Én grunn er utvilsomt at psykiatrien på mange måter ble grunnlagt simultant med sinnssykeasylet, mens den somatiske medisinen hadde en lang historie forut for det moderne sykehuset. Historien til psykiatrien ser slik ut til å være knyttet til institusjonene i en helt annen grad enn hva som er tilfellet for andre medisinske spesialiteter. Det psykiatriske sykehuset var, som en følge av dette, en mer integrert del av (den tidlige) psykiatrien enn hva som er tilfellet med det somatiske sykehuset. Dette tette forholdet mellom en spesialitet og sykehus kan til en viss grad gjelde også for andre medisinske spesialiteter og spesialistsykehus (jf. Granshaw, nedenfor), men den ser ikke desto mindre ut til å være særlig påfallende i tilfellet psykiatrien. Mens sykehuset ble oppfattet som den somatiske medisinens hus, har sinnssykeasylet eller det psykiatriske sykehuset vært ansett som psykiatriens redskap. Den forskjellen har ligget til grunn for at man har gitt dem ganske ulike posisjoner i historiografiene. En annen grunn til denne forskjellen på somatiske og psykiatriske sykehus er historiografisk: Det var den kritiske psykiatrihistorien som bidro til å flytte fokus fra medisinske ideer til institusjoner i psykiatrihistorien. Langt på vei er dette en trend som skriver seg tilbake til 60-tallet, da det psykiatriske sykehuset ble utsatt for kritikk fra flere hold, både internt fra psykiatere og eksternt fra kultur- og samfunnsvitere Av disse nevnes antipsykiaterne Laing og Szasz, og sosiologen Goffman Goffman 1961/1967; Szasz utenfor akademia: K. Kesey s Gjøkeredet (One flew over the cuckoo s nest) Også Foucaults galskapshistorie ble lest inn i en slik kontekst, selv om dens forbindelse med antipsykiatrien i dag framstår som mer diskutabel Foucault 1961/1972. For en diskusjon av Foucaults bok, se Still and Velody 1992 Den kritiske psykiatrihistorien var en del av en mye bredere institusjonskritikk. Samtidig var dette (som et resultat av eller uavhengig av, det kommer an på øynene som ser) starten på en periode med nedbygging av institusjonspleien i flere land, kanskje særlig i Italia, Storbritannia og USA. I likhet med en mye tidligere institusjonskritikk som skriver seg tilbake til inngangen til 1800-tallet, 13 var kritikken fra starten av 1960-tallet bærer av en antiautoritær tendens, en tendens som tiltok utover tallet. Det psykiatriske sykehuset, med sin strenge hierarkiske struktur og sin evige kamp med spørsmål omkring normalitet og bruk av tvang, var et nærliggende angrepsmål for denne kritikken. Det somatiske sykehuset så imidlertid på det samme tidspunktet ut til å være en institusjon på høyden av sin styrke. Først flere tiår senere har dette hovedkvarteret for en moderne teknologisert medisin blitt rammet av en medikaliseringskritikk. Sykehuset skulle ifølge kritikken være upersonlig og dehumaniserende, en kilde til inflasjon så vel som til undertrykkelse på basis av kjønn og klasse. 14 Den veksten i historisk forskning omkring sykehuset som vi kan ane konturene av i dag, kan kanskje settes i sammenheng med at det nå blir stilt spørsmålstegn ved sykehusets posisjon i medisinen og i helsevesenet - på samme måte som det på 1960-tallet ble stilt spørsmålstegn ved det psykiatriske sykehuset. Iallfall synes flere sentrale sykehushistorikere å mene det: Først nu skriver Signill Valgårda, når det specialiserede sygehusvæsens legitimitet bliver draget i tvivl ( ) bliver sygehusvæsenet genstand for større interesse, også blant forskerne. 15 Forutsetningene for et analytisk historisk 13 Ackerknecht Rosenberg 1987: Vallgårda 1992: 291 Rosenberg skyver tidfestingen av en slik problematisering noen tiår lengre tilbake: Suddenly, it seemed in the late 1960s, the American hospital became a problem. (3) 5

6 blikk ser ut til å bedres idet en institusjon står på hell tallets sykehus sykehusenes politiske historie Den britiske historikeren og psykiateren Mark S. Micale har som nevnt argumentert for case-studien som tilnærming i sykehushistorien. Dette programmet ble fremsatt i en artikkel om det parisiske sykehuset Sâlpétrière. I et fascinerende mangefasettert portrett av den gamle kjempen blant helseinstitusjoner, viser Micale hvordan institusjonen som ble grunnlagt på 1600-tallet i utkanten av Paris, som et ledd i det Foucault har kalt den store innesperringen, på 1800-tallet ble transformert og åpnet seg mot byen og offentligheten. Det ble et ikon for den franske og europeiske fin de scièclekulturen. Micale runder av sin fortelling idet historien nærmer seg den første verdenskrig. Mens institusjonen i årene mellom 1870 og 1910 åpnet seg mot byen og kulturen, representerte tiårene etter 1910 en ny transformasjon, mot a narrower, more technical and impersonal conception of the institution in a word, by the hospital as medical-factory or health-workshop. 16 Micale foretar i artikkelen en forbilledlig kontekstualisering av det gamle sykehuset, men stopper altså opp når han kommer til teknologiseringen. Han stopper på terskelen til det som blir den fremste utfordringen til sykehushistorikeren av i dag: kulturalisering av teknologien. Den britiske historikeren Lindsay Granshaw har skrevet netopp en slik caseorientert sykehushistorie som Micale etterlyser, og som også blir en historie om danningen av en medisinsk spesialitet. St. Mark s Hospital, London. A social History of a Specialist hospital fra 1985 var opprinnelig en Phd-avhandling og er skrevet i tilknytning til Wellcome institute for the history of medicine. 17 Som allerede tittelen 16 Micale 1985: Granshaw 1985 antyder knytter Granshaw an til to historiografiske tradisjoner: vitenskapshistorie og sosialhistorie. Hennes uttalte ambisjon er å kombinere en historie om et spesialsykehus utvikling i sin sosiale kontekst, med en historie om dette sykehusets spesialitet. St. Mark s, som ble grunnlagt i 1835, er et spesialsykehus innen kolo-rektal medisin. Boka dekker et tidsrom på 150 år. Den står fremdeles som et forbilledlig forskningsarbeid om et spesialsykehus og den spesialiteten det var knyttet til. Granshaw vektlegger spesialistsykehusets betydning for etableringen av en medisinsk spesialitet. Spesialistsykehusene som ble anlagt på 1800-tallet var anlagt av leger, i motsetning til de eldre generalistsykehusene (hospitalene) som stort sett var anlagt av filantroper uten medisinsk utdanning. Disse sykehusene gis dermed en betydning som drivende krefter for en medikalisering av hospitalvesenet. Legene bak spesialistsykehusene så i dem en karrierevei som gav tilgang til de innbringende overklassepasientene. Pasientene så i spesialistsykehusene en behandlingsinstitusjon som var mer sosialt akseptabel enn hospitalene; et opphold her var mindre stigmatiserende og tilbød mer intensiv pleie. Som en studie av et spesialsykehus og dette sykehusets spesialdisiplin, ligger Granshaws bok nær vitenskapshistorien. I innledningen skjelner Granshaw mellom historiske studier av medisinsk kunnskap på den ene siden og av institusjonelle rammer på den andre siden. Dette skillet mener hun imidlertid at en sykehushistorisk studie må overskride, især når det som i tilfellet St. Marks dreier seg om et spesialsykehus. De to elementene, kunnskapshistorie og institusjonshistorie, mener hun går hånd i hånd, selv om kombinasjonene ofte ignoreres i historiske framstillinger: the medicine is often ignored in histories of hospitals, while the institutional settings tend to be forgotten in accounts of medical ideas and 6

7 practice. 18 Det Granshaw setter seg fore i denne historien (det første element i hennes program) er å overskride det fundamentale historiografiske skillet mellom medisinhistorisk internalisme, som er opptatt av kunnskap og oppdagelser, og eksternalisme, som setter institusjoner og maktutøvelse i fokus. Denne ambisjonen finner vi igjen i mange ambisiøse forskningsmiljøer innenfor nyere vitenskapshistorie og sosiologi: Tidsskriftet Social history of Medicine har en slik fagprofil, det samme har langt på vei forskningsinstitusjonen Wellcome Institute i London. 19 Det andre elementet i Granshaws program, ved siden av å kombinere kunnskapsog institusjonshistorie, er å inkludere pasientene og pleierne i historien. Tradisjonelt har Pasienten i historiografien, i den grad han/hun har noen plass i det hele tatt, vært enten av typen Berømt pasient (som for eksempel Joseph Meister, som Pasteur prøvde ut rabiesvaksinen på), eller av typen Berømt manns sykehistorie (for eksempel F. D. Roosevelt og hans polio). 20 Den pasientdimensjonen Granshaw ønsker å integrere derimot, er den alminnelige pasient. På dette punktet er hun helt på linje med den sosialhistoriske tradisjonen som helt siden mellomkrigsårene har søkt å flytte det historiske fokus fra toppene til grasrota i samfunnet. Spesialistsykehuset spilte altså ifølge Granshaw en viktig rolle i spesialiseringen av medisinen. Også den amerikanske medisinhistorikeren Charles E. Rosenberg legger vekt på sykehusets rolle i profesjonsbyggingen i sin bok om etableringen av et amerikanske sykehusvesen ( ). 21 Denne boka er senere karakterisert som 18 Granshaw Innenfor vitenskapshistorien i bredere forstand finner vi ambisjonen igjen i Edinburghskolen med avleggere (Bath-skolen, Paris-skolen etc). 20 Bynum 1994: Rosenberg probably the most influential work in recent years innenfor den seriøse, historikerskrevne sykeshushistorien. 22 S. Vallgårda betegner den som et lysende undtak fra en historisk litteratur om medisin og helsevesen som ellers ikke har vist så stor interesse for sykehuset. Denne posisjonen må dels tilskrives bokas karakter av pionerarbeid og ambisjonsnivå, idet Rosenberg her søker å gi en framstilling av et helt sykehussystem. Profesjon, institusjon og kunnskap kan sies å være tre nøkkelbegreper, samtidig som han legger møye i å koble disse temaene opp mot grunnleggende tema i menneskets historie: High technology, bureaucracy and professionalism are juxtaposed with ( ) birth, death and pain. 23 Rosenbergs bok er en studie av sykehusets plass og betydning i formingen av amerikansk medisin fra , om hvordan the hospital had been medicalized men også hvordan the medical profession had been hospitalized. Det er legenes rolle i byggingen av sykehus og sykehusenes rolle i byggingen av en medisinsk profesjon som står sentralt: I am convinced that the history of American hospitals can best be made comprehensible by focusing on the physician s role in eliciting and shaping change. 24 Profesjonen er den sentrale enhet hos Rosenberg; det moderne sykehuset framstår langt på vei som et redskap for profesjonsbygging gjennom den sentrale betydningen det fikk for legenes profesjonelle karriere. Denne betoningen av medisin som politikk utelukker imidlertid ikke at Rosenberg også inkluderer epistemologiske aspekter (medisinsk persepsjon) i forklaringen av sykehusenes framvekst: ( ) the structure of medical careers and changing medical perceptions and priorities are fundamental elements of hospital history Rosenberg 1987, Granshaw and Porter Rosenberg Rosenberg 1987: Rosenberg 1987:

8 Slik sykehuset stod sentralt i byggingen av medisinske karrierer, stod det også sentralt (og står stadig mer sentralt) i diffusjon av kunnskap og ferdigheter. 26 Rosenberg søker med andre ord å balansere profesjonsinteressene mot ideene: ( ) hospitals, doctors and medical suppliers [ ] have interests expressed in and through the political process. But ideas are significant as well. [ ] it is impossible to understand the scale and style of America s health care expenditures without an understanding of the allure of scientific medicine and the promise of healing. 27 Nå kan det likevel innvendes at Rosenberg ikke tar tilstrekkelig hensyn til det han omtaler som medisinske ideer. Det å ha et blikk for den vitenskapelige medisinens aura eller tiltrekkingskraft kan gi en bedre forståelse av sykehusets politikk, men gir muligens ikke rom for en bedre forståelse av den vitenskapelige kunnskapen, i den grad det skulle være målet. Ideene er her noe som diffuseres og mobiliseres, men i liten grad noe som blir konstruert. Med et uttrykk fra Bruno Latour kan vi si at de medisinske ideene hos Rosenberg trygt får bli i sine svarte bokser. På tross av hva han hevder er det vitenskapshistoriske og det sosialhistoriske ikke ballansert. Denne ubalansen finner vi igjen i en skandinavisk avlegger av Rosenbergs sykehushistoriske prosjekt. Signild Vallgårdas doktorgradsavhandling fra 1992 (Sygehuse og sygehuspolitik i Danmark. Et bidrag til det specialiserede sygehusvæsens historie ) er den viktigste enkeltstående analysen av sykehusvesenet fra et skandinavisk land. Vallgårda kombinerer statistiske undersøkelser med debattanalyser for å finne forklaringer på sykehusvesenets utvikling på With an ever-larger proportion of physicians serving as interns and residents, the twentiethcentury hospital became an increasingly effective tool for the diffusion of ideas and skills. (347) 27 Rosenberg 1987: 350. tallet. I forhold til de tidligere omtalte studiene skiller Vallgårda seg ut ved å trekke inn politikerne som en viktig gruppe aktører. I hennes analyse er sykehusvesenet et produkt som blir til i spenningen mellom politikere, leger og embetsmenn. Hvorledes har de centrale aktører, lægerne, politikerne og embetsmændene, opfattet de problemer, som skulle løses, og de løsningsmuligheder som fandtes? 28 Vallgårda bestreber seg samtidig på å ikke avgrense seg til det politisk retoriske nivået; hun vil også vite hvordan det ble: Desuden er det formålet at analysere mere konkret, hva beslutningerne har resulteret i, dvs. hvorledes sygehusene rent faktisk har udviklet sig ( ) 29 På denne måten trekkes et skille mellom forestillinger og virkelighet, idéhistorie og realhistorie. Som Rosenbergs historie legger Vallgårda stor vekt på politikk, selv om legene som gruppe får stor plass. Slik kan Vallgårda sies å plassere seg utenfor den nye kulturhistoriske trenden som også har blitt merkbar innen medisinhistorien. 30 Sykehuset er et produkt av politiske prosesser som er i utvikling, mens kunnskapen i høyden er en fast variabel blant flere. Det vi kunne betegne som en indre dynamikk ved medisin, teknologi og byråkrati får ingen sentral plass i denne studien. Som Rosenbergs studie er også Vallgårdas en pionerstudie og har derfor den ganske uforskyldte svakheten at den i liten grad står i en dialog med annen forskning. Vallgårda skriver at den manglende forskningen, nasjonalt (Danmark) som internasjonalt har vanskeliggjort presisering av ( ) problemstillingen, af teori og metode ( ). 31 Med dette forbeholdet har hun valgt seg et historisk problem og en bestemt modell for forståelse av dette problemet. Hun viser til Ch. Rosenberg som inspirator for 28 Vallgårda 1992: Vallgårda 1992: Se for eksempel Jordanova Vallgårda 1992: 18. 8

9 det perspektivet hun anlegger, idet hun sier hun sier målet er å analysere de ideer som har preget den medisinske kultur og lekfolks forventninger. 32 Avhandlingen karakteriseres også som en ideologianalyse og som en analyse av an forestillingsverden. 33 Det som skal forklares i Vallgårdas avhandling, hennes historiske problem, er altså sykehusvesenets utvikling. Denne utviklingen er et resultat av de valg mennesker foretas. De menneskelige valg er Vallgårds forklaringsvariabel. Å forklare sykehusvesenets utvikling betyr følgelig å forstå menneskers handling. En forutsetning for å forstå sykehuset som summen av valg, er at man først forstår hvilke forestillinger disse menneskene har hatt, altså deres ideologi, slik Vallgårda bruker dette begrepet. Ideologi defineres (etter Göran Therborn) som en måde at fortolke virkeligheden på, der siger noget om, hvordan den ser ud, om hvad der er godt og rigtigt, og om hva der er mulig, hvilke alternativer for handling vi har. Ideologien skaber mening og gør, at ens egne handlinger fremtræder som meningsfulde, legitime, i egne og ofte i andres øjne. 34 Men Vallgårda presiserer at ideologi er mer enn de eksplicit formulerede, sammenhængende tankesystemer, som der tænkes på, når man taler om politiske ideologier. Det inkluderer så vel uuttalte som ubevisste forestillinger. Vallgårda, den senere maktutrederen, tar eksplisitt avstand fra et ideologibegrep som er for tett knyttet til makt. 35 Til forskjell fra de ovenfor diskuterte verkene diskuterer Vallgårda eksplisitt ulike forklaringsmodeller. Hun identifiserer tre modeller som hun mener å finne igjen i studier av velferdsstatens utvikling: 1) forklaringer ut fra gruppeinteresser 2) forklaringer ut fra samfunnsfunksjon 3) forkla- 32 Vallgårda 1992: Vallgårda 1992: Vallgårda 1992: Vallgårda 1992: 22. ring ut fra teknologiske forandringer. De tre forklaringsmodellene fungerer hos Vallgårda som prinsipper hun grupperer forskningen etter; de er historiografiske prinsipper snarere enn forklaringsalternativer. Alle tre kan oppfattes som ulike former for determinisme eller reduksjonisme, iallfall blir de det av Vallgårda, som ytrer en viss skepsis mot alle tre. Det er nettopp tendensen til reduksjonisme som ligger i alle de tre modellene som Vallgårda synes å mislike. Teknologien, for eksempel, kan ikke alene stå som forklaring, skriver hun. Hun ender dermed opp med en skisse av en idé- og bevidsthedshistorisk forskningstradition som hun vil plassere seg selv i. 36 Og teknologien, som ikke kan stå alene, reduseres til et holdningsspørsmål, der man er for eller mot mer teknologi. Det kan se ut som om teknologihistorien som spor blir forkastet av Vallgårda fordi hun assosierer dette temaet med en teknologideterminisme. Det er mulig at hun dermed vraker den litt for fort. Det blir iallfall problematisk at også Vallgårdas bevissthetshistorie kan oppfattes som en reduksjonisme, og dermed ikke noe bedre enn de modellene som forkastes. Den modellen, eller kanskje skal vi kalle den tankefiguren, som er skissert her kan karakteriseres som hermeneutikk, eller kanskje som en Historikerens Standard Modell for Menneskelig Handling og Historisk Utvikling. Mennesket tenker, foretar valg ut fra disse tankene og som et resultat utvikler vesener eller systemer seg. Dette er en metodologisk individualisme. Kanskje kan den også kalles en intellektualisme (Micale). Behovet for en lokalisert sykehushistorie er stadig like present på bakgrunn av Vallgårdas studie av dansk sykehusvesen. Både pasientperspektivet og teknologiens kulturhistorie er i liten grad tilstede i den politiserte sykehushistorien til Rosenberg og Vallgårda. En reintroduksjon 36 Vallgårda 1992: 21. 9

Helge Jordheim og Tore Rem (red.)

Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge Hva skal vi med humaniora? Redaktører: Arbeidsgruppe: Helge Jordheim og Tore Rem Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari

Detaljer

Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer

Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer av Torstein Haaland Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Juli 2002 Notat 8-2002 Innhold Sammendrag...iii

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

Å gå over brennende bruer

Å gå over brennende bruer Å gå over brennende bruer En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse Jan Storø Hovedoppgave i sosialt arbeid Hovedfagstudiet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-,

Detaljer

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2000, Årg. 2, nr 3, 136-159 FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Abstract Understanding

Detaljer

En praksis basert på kunnskap

En praksis basert på kunnskap En praksis basert på kunnskap En kvalitativt orientert studie om hvordan intensivsykepleiere beskriver sitt kunnskapsgrunnlag for praksisutøvelse. 45 studiepoeng Heidi B Bringsvor Desember 2011 Summary

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Ämnesdidaktik. Sigmund Ongstad. Term, begrep og fenomen

Ämnesdidaktik. Sigmund Ongstad. Term, begrep og fenomen Sigmund Ongstad Ämnesdidaktik Term, begrep og fenomen Semantikk innprenter oss en banal, men viktig grunnregel for hvordan ord og fenomener forholder seg til hverandre - ethvert fenomen kan ha flere betegnelser

Detaljer

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Jan Storø Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Tittelen på denne artikkelen kan oppfattes som en påstand, men også som et spørsmål. Som påstand foreslår den for oss at barnevernpedagogene har en særlig

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis.

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis Ingrid Fylling Doktoravhandling for graden Doctor rerum politicarum Sosiologisk institutt

Detaljer

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding

Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen. Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen Joakim Caspersen Øyvind Wiborg Berit Lødding Rapport 6/2011 Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis

Detaljer

Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering

Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering B IRTE F OLGERØ J OHANNESSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGELIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING

Detaljer

Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning

Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning Juni 2009 Innholdsliste Innledning til Dannelsesutvalgets sluttdokument: 3 Dannelsesperspektiver i høyere

Detaljer

Evidensbasert praksis

Evidensbasert praksis BRITT-VIGDIS EKELI Evidensbasert praksis Snublestein i arbeidet for bedre kvalitet i helsetjenesten? EUREKA NR 2 2002 Høgskolen i Tromsø EUREKA FORLAG BRITT- VIGDIS EKELI EVIDENSBASERT PRAKSIS SNUBLESTEIN

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring F O R S K N I N G S S E R I E E U R E K A NR. 2-2008 SIW SKRØVSET Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring E U R E K A F O R L A G Siw Skrøvset Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og

Detaljer

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern erfarings kompetanse.no 2011:1 1 Tor-Johan Ekeland erfarings kompetanse.no 2011:1 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS)

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv Gunhild Neerland MASTEROPPGAVE Master i barnevern Vår 2012 1 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senter Veiledere:

Detaljer

Evaluering av norsk historiefaglig forskning Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning

Evaluering av norsk historiefaglig forskning Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning Evaluering av norsk historiefaglig forskning Bortenfor nasjonen i tid og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning Evaluering Divisjon for Vitenskap Norges forskningsråd 2008

Detaljer

Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år

Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år 109 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Sosiale og økonomiske studier

Detaljer

Metodebokforfattere peker på at vi

Metodebokforfattere peker på at vi FAGARTIKLER nøkkelbegreper forforståelse, forskningspraksis, intervjuundersøkelser, lesemåter, metodologi, transparens Marit Pettersen vernepleier og høgskolelektor Institutt for vernepleie og sosialt

Detaljer

Anvendt positiv psykologi:

Anvendt positiv psykologi: Anvendt positiv psykologi: Et metateoretisk perspektiv Øystein Søraas Grimsgaard Innlevert som hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2009 Anvendt positiv psykologi: metateori

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Anders Johan W. Andersen. En undersøkelse av meldinger om psykisk helse på internett i Norge og Sverige

Anders Johan W. Andersen. En undersøkelse av meldinger om psykisk helse på internett i Norge og Sverige I ALL FORTROLIGHET Anders Johan W. Andersen I ALL FORTROLIGHET En undersøkelse av meldinger om psykisk helse på internett i Norge og Sverige Doktorgradsavhandling ved Nordic School of Public Health NHV

Detaljer