Pellsjonsordrting for elin bedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pellsjonsordrting for elin bedrift"

Transkript

1 2005 Pellsjonsordrting for elin bedrift - for medlemmer i Byggevareindustriens Forening BYGGEVARE INDUSTRIEN ~ storebrand

2 Samarbeidsavtale om pensjon for våre medlemsbedrifter Byggevareindustriens Forening har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale med Storebrand på vegne av våre medlemsbedrifter. Dette betyr at du som medlemsbedrift nå har mulighet til å opprette en pensjons- og forsikringsordning for dine ansatte til svært gode betingelser. Med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon skal alle bedrifter ha pensjonsordning for sine ansatte I løpet av Byggevareindustnens Forening er opptatt av at våre medlemsbednfter skal ha gode pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte. Vi vet også at ved å stå sammen oppnår vi langt bedre Innkjøpsbetingelser enn hvis hver enkelt bedrift skal forhandle alene. Full valgfrihet - til lavere kostnader Samarbeidsavtalen med Storebrand gir din bedrift full valgfrihet. Du har mulighet til å velge en pensjonsordning som er tilpasset din bednfts behov, etler du kan velge å starte med myndighetenes minstekrav til obllgalorisk tjenestepensjon. Vår avtale Sikrer <lt alle medlemsbedrifter får ekstra gunstige betingelser når de oppretter pensjonsordningen i Storebrand. Det lønner seg å stå sammen Vi anbefaler at så mange som mulig benytter seg av denne avtalen når dere skal velge pensjonsleverandør. vår samarbeidsavtale med Storebrand er frivillig for medlemsbedriftene, men JO flere som bruker avtalen, desto gunstigere vil avtalen være. Kostnadene som skal gjelde for avtalen vil bli beregnet pr. 31. desember hvert år. Medlemsbedrifter som allerede Ilar pensjonsordning I Storebrand, vil automatisk få de samme gunstige betingelsene i form av reduserte pensjonskostnadn. <...<~--~~d(~ Arne Skjelle Administrerende dl rektor

3 Alle bedrifter skal ha tjenestepensjon Med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon må alle bedrifter i løpet av 2006 etablere pensjonsordning for sine ansatte. Pensjon er et av de aller viktigste godene for ansatte i en bedrift. Pensjon gjennom bedriften kommer i tillegg til folketrygden, og sikrer dermed de ansatte økonomisk trygghet. Folketrygden sjelden nok Alderspensjonen fra folketrygden er ofte ikke tilstrekkelig for å dekke den enkeltes økonomiske behov når de bl ir alderspensjonister, Derfor vil mange være avhengige av å Sikre seg ekstrd inntekter. Dette gjelder også hvis en ansatt skulle bil ufør og miste evnen til å arbeide før de har nådd pensjonsalder. Som en følge av den nye pensjonsreformen, må folk I fremtiden sannsynligvis arbeid 2 lenger for å opprettholde det samme pensjonsnivået fra folketrygden, Dersom man ønsker il gå av med pensjon ved 67 år eller tidligere, vil man få en lavere pensjon fra folketrygden, og behovet for ekstrd pensjonsspa ri ng bl ir ytte ri igere forsterket, Gir økonomisk trygghet Med en god pensjonsordning VII du Sikre dine ansatte økonomisk trygghet. Undersøkelser viser at pensjon er vurdert som en av de viktigste ansattegodene. Derfor er en god pensjons- og forsikringsordning et viktig virkemiddel for bedrifter i kampen om å tiltrekke og beholde kvalifisert arbei dskra fl. Visste du at... o o Alderspensjonister som skal klare seg mecl bare folketrygden, må regne med en halvering av sin inntekt. Maksimal uu)etaling fra folketrygden er cc]. kr for en person født i 1967 eller senere. Etter pensjonsr'eformen i folketrygden kan du bli nødt til å jobbe enda lenger for å beholde dagens pensjonsnivå, eller du kan velge å gå av ved 67 år og få en lavere pensjon. 3

4 Hva betyr obligatorisk tjenestepensjon for din bedrift? Som en del aven større pensjonsreform er alle bedrifter pålagt å etablere en pensjonsordning for sine ansatte i løpet av Dette er gode nyheter for alle ansatte som i dag ikke har tjenestepensjon. Samtidig lurer mange bedriftsledere på hva dette vil bety for deres virksomhet. Hvem gjelder det for? Obligatorisk tjenestepensjon er pålagt for alle bedrifter med minst en ansatt I tillegg til eieren av bedriften. Alle ansatte over 20 ar som arbeider mer enn 20 prosent stilling skal være med i ordningen. For bedrifter med ansijtte I lave deltidsstilling r, skal samlet arbeidsstid utgjøre minst 2 årsverk li tillegg til eieren l. Hva slags ordning? Obligatorisk tjenestepensjon er basert på pensjonsprodukter som tilbys I markedet i dag, Det betyr at bedriften kan velge mellom I?n Innskuddsbasert eller en ytelsesbasert pens;onsord ning I en innskuddsbasert ordning sette r bedriften Irirl et avtalt sparebeløp på den ansattes pensjonskorlto, Pensjonsutbetalingene avhenger av hvor mye som er spart og størrelsen på avkastningen underveis. En yteisesbas ert ordning gl r en avtij It pens) onsutbeta II ng knyttet opp mot den ansattes lønn. Når skal ordningen gjelde fra? Bedrifter må etablere en pensjonsordning Innen utgangen av 2006, men spalingen tli de ansattes alderspensjon skal gjelde senest fra 1. juli, Innskuddsfritaket skill gjelde fra serles! 1. Januar 2007, Hva med bedrifter som allerede har pensjons ordning? De aller fleste bednher som I dag har etablert en pensjons ordning, oppfyller allerede de nye minstekravene. Når det gjelder bedrifter med Innskuddsordninger, ma disse til posses slik at pensjonsinnskuddene innbetales fra lønn owr l G (mot dagens Innskuddsgrense på 2 G). Hva er minstekravene til obligatorisk tjenestepensjon? Norske myncjlglleter har satt flere Il1lnstekrav til Pi?nsJonsordningens Innhold. Årlig sparing skal være 2 prosent av lønn over l G {kr pr. 1. mai 2005) Ordningen skal Inneholde en forsiknngsdeknlng som Slkn~r at pensjonsspanngen fortsel1er selv om den ansatte blir ufør for pensjonsalder linnskuddsfritak ). Utbetaling av alderspensjon skal skje fra 67 dr og I minst 10 år Dersom bednften ønsker å øke pensjonssparingen utover minstekravene, kan de ansatte eventuelt bidra gjennom et spleiselag med bedrifien.

5 Hva koster det for bedriften? Prisen din bedrift må betale for obligatorisk tjenestepensjon avhenger av antall ansatte, deres alder og lønn. Nedenfor finner du et eksempel på hvor mye sparedelen i en obligatorisk innskuddsordning vil koste pr. ansatt. I tillegg VII det komme et mindre tillegg som skal dekke admlnlstldsjonskoslnader og forsikringsdekningen ved uførhet. Medlemsbedrifter får en gunstig pris pa administrasjonskostnadene som følge av samarbeidsavtalen med Storebrand. I 2006 er bedriften kun pålagt a betale for annet halvår, de't vil si at prisen kan halveres første året. Storebrand vil gi deg en eksakt beregning som viser hvor mye en pensjonsordning VII koste for din hedrift. Lønn (kr) Innskudd pr. ansatt (kr) '-< , Forutst?tnin~: Innskudd på 2 prosent av lønn mellom l og 12 G. Hvor stor blir pensjonen for de ansatte? Storreisen på pensjonsutbetalmgene fra obligatorisk [Jenestepensjon vil avhenge av hvor høyt innskudd bedriften innbetaler, hvor mange ~r sparingen utbetales. 100 % hvor stor avkastningen blir og hvor lang utbetalingstid 80% den ansatte velger. Her ser du tre eksempler på hvor 60% PenSjon I prosent av lønn stor samlet pensjonsutbetaling vil bil i prosent av lønn U% 5% 40% med obligatorisk tjenestepensjon. Av figuren til høyre fremgår det at en 20-åring vil få en samlet pensjon som 20% tilsvarer 56 prosent av lønn inkludert beregnet folketrygd. 0% Dersom pensjonsinnskuddet økes til Ll prosenl av lønn, for eksempel gjennom et spleiselag med de ansatte, vil lo åring g 1% 44 % 49 % Sil % utbelalingen fra tjenestepensjonen dobles og samlet Forutsetninger: Innskudd 2 % av lønn, 3 % realavkastnillg, lønn kr , pensjon vil øke til 68 prosenl. pensjonsalder 67 år, folketrygd etter pensjonsreformen, 10!irs utbetaling. For mer informasjon om obligatorisk tjenestepensjon, se 5

6 Hvilke fordeler har din bedrift av samarbeidsavtalen med Storebrand? Storebrand tilbyr rådgivning og fleksible pensjonsordninger tilpasset din bedrifts behov. Bedriften kan holde seg til minstekravene for obligatorisk tjenestepensjon, eller velge å gi de ansatte en enda bedre pensjonsordning. Pensjon til gunstige betingelser Storebrand tilbyr en fleksibel pensjonsordning slik at din bedrift selv velger en pensjonsløsnlng som er tilpasset egne berlov. Samarbeidsavtalen gir <:lile medlemsbedrifter reduserte kostnader og mange fordeler uansett hvilken løsning som bednften velger. ObligatorISk tjenestepensjon er en minimumsordning som tilfredsstiller myndighetenes krav. Det er opp til bedriften å velge en ytelsesbasert eller innskuddsbasert pensjonsordrling. Velg pensjonsløsning tilpasset din bedrifts behov Valgfrie tilleggsforsikri nger Gjennom samarbeidsavtalen tilbyr Storebrand din bednft gunstige betingelser på flere tilleggsforsikringer Dette gir ekstra økonomisk trygghet for den ansatte. De ansatte I din bednft får også gjennom samarbeidsavtalen tilgang til en rekke av våre produkter til meget gunstige betingelser. Gru ppel ivsforsi kri ng Sikrer den ansatte en engangsutbetaling ved død eller arbeidsuførhet. Obligatorisk tjenestepensjon Irmsku dcjspensj on ytelsespensjon Høyere sparing til i:jlderspensjon Uførepensjon Etterla1.iepensjon Bedriften kan også gi de ansatte en enda bedre ordning ved å øke spanngen til alderspensjonen utover minstekravene. Bedriften kan også velge å utvide forsikringsdekningene med for eksempel uførepensjon eller etterlattepensjon. En uførepensjon Sikrer den ansatte månedlige utbetalinger for å erstatte Inntektstap ved arbeidsuførhet, mens en etterlattepensjon Sikrer månedlige utbetalinger til ektefelle/samboer og barn hvis den ansatte dør. Helseforsikring Behandlingsavtale som sikrer den ansatte rask tilgang til operasjon og behandling ved sykdom. Fordeler til ansatte Gratis økonomisk rådgivning Et bredt utvalg av private spare- og forsikringsordninger uten etableringsgebyr Meget gode rentebetirlgelser og fritak for etableringsgebyr på lån Pensjon danner basis for å oppnå fordelene 1 tilleggsforsikringene. 6

7 Hvorfor velge Storebrand som pensjonsleverandør? Storebrand er det eneste norske finanskonsernet som har pensjon og livsforsikring som den viktigste produktleveransen. Vi kan gi gode råd både til dem som ønsker å etablere obligatorisk tjenestepensjon på en enklest mulig måte, og til dem som ønsker mer behovstilpassede pensjonsløsnl nger. Gjennom bransjeavtalen med Storebrand vil alle medlemsbedrifter tå fordeler: Små bed ri fter opp nå r 5 l ord ri ftsford eler. 8ednften kan selv velge den pensjons- og fofslknngsløsnmgen som er tilpasset bedriftens behov blant alle Storebrands produkter. Avtalen gir tilgang til gode tilleggsforsikringer. Bedriften kan starte med å innfri minstekravene til obligatorisk tjt:'nestepensjon. og har mulighet til å utvide pensjonsordningen senqre. Avtalen li:lr tilgang til gode Individuelle løsninger for de ansatte. Nettbaserte beljeningsløsninger for bedriften og de ansatte gir god oversli<t og enkel administrasjon. Ønsker du å bestille pensjon eller få råd om din bedrifts behov? Ring valg 5 (obligatorisk tjenestepensjon l Send e-post til Se også

8 Storebrand Filipstad Brygge 1. Postboks 1380 Vika. 011" Oslo. Telefon 08880, no

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer