100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram:"

Transkript

1 100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram: ARBEID 1 Fremskrittspartiet vil fjerne AFP for store grupper, ved at ordningen skal innskjerpes til å forbeholdes sliterne. 1 2 Fremskrittspartiet vil fjerne muligheten for å kunne kombinere AFP med arbeid Fremskrittspartiet vil fjerne all kvotering i arbeids- og næringsliv 3 4 Partiet vil belønne de med lavt sykefravær, slik at de som er friske skal få mer penger i lommeboka enn de som er syke. 4 5 Fremskrittspartiet vil avvikle ventelønnsordningen og kutter kraftig i den i sine alternative budsjetter. 5 6 Fremskrittspartiet vil fjerne alle bevilgninger til kvalifiseringsprogrammet, som retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Dette programmet skal bidra til at slike personer kvalifiseres til arbeidslivet. 6 7 Fremskrittspartiet vil fjerne fagforeningsfradraget og dermed incentiv for et organisert arbeidsliv. 7 8 Fremskrittspartiet vil endre Arbeidsmiljøloven, slik at det åpnes for inntil 13 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke uten overtidsbetaling. 8 9 Fremskrittspartiet ønsker ikke sentrale lønnsoppgjør, og mener landsomfattende arbeidgiver- og arbeidstakerorganisasjoner står i veien for et fritt arbeidsmarked Fremskrittspartiet vil svekke stillingsvernet Fremskrittspartiet vil gjøre det lettere med midlertidige ansettelser Fremskrittspartiet mener arbeidstakere bør gå ned i lønn når bedriften går dårlig Fremskrittspartiet åpner for å begrense streikeretten Fremskrittspartiet vil kutte feriepenger for arbeidsledige Fremskrittspartiet vil nekte tillitsvalgte innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold for å bekjempe sosial dumping Fremskrittspartiet er imot solidaransvar, enklere muligheter til allmenngjøring og andre viktige virkemidler i kampen mot sosial dumping Fremskrittspartiet vil svekke kontrollen av arbeidsforhold og sikkerhet ved å kutte i bevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Fremskrittspartiet vil ikke utjevne lønnsforskjeller. 18

2 19 Fremskrittspartiet er motstandere av at bussjåfører, togpersonell og fergemannskap sikres fortsatt jobb og videreføring av avtaler og rettigheter når et nytt selskap overtar trafikken etter anbud. 19 UTDANNING, BARN OG UNGDOM 20 Full åpning for privatisering av skolen Skolefritidsordningen skal selvkostfinansieres av foreldrene, noe som betyr dramatisk prisøkning i mange kommuner Drift av skolefritidsordningen bør overlates til foreldre og frivillige Fremskrittspartiet vil kutte grunnskolen med ett år Statens lånekasse for utdanning skal avvikles Fremskrittspartiet vil ha karakterer fra 5. klasse i barneskolen Studieforbundene vingeklippes Fremskrittspartiet kutter i barnevernet Alle barnepassordninger skal få inntil kroner i statsstøtte, uavhengig av om barnet passes i barnehage, av dagmamma, au pair eller praktikant. Forslaget vil skape større forskjeller mellom barn fordi kvinner med lav lønn kan passe hverandres barn og få subsidiert det, samtidig som de sparer penger på ikke å sende barna i barnehage Fremskrittspartiet vil avvikle ordningen med gratis kjernetid i områder med stor andel minoritetsspråklige barn. 29 HELSE OG SOSIALE SPØRSMÅL 30 Fremskrittspartiet foreslår å kutte i bevilgningene til uføretrygden Fremskrittspartiet vil at offentlige og private sykehus skal konkurrere på like vilkår Fremskrittspartiet vil at det offentlige skal subsidiere private helseforsikringer gjennom å innføre skattefradrag for bedrifter som betaler for medisinsk behandling for sine ansatte Fremskrittspartiet vil tillate aktiv dødshjelp Fremskrittspartiet kutter i støtten til enslige forsørgere Fremskrittspartiet kutter i bostøtten Fremskrittspartiet vil at 18-åringer skal kunne kjøpe brennevin - i vanlige butikker - døgnet rundt - til en betraktelig lavere pris enn i dag. 36

3 37 Fremskrittspartiet vil skattesubsidiere bedrifter som tegner privat helseforsikring, og dermed la penger - ikke behov - være styrende i helsevesenet. 37 INTERNASJONALE SPØRSMÅL 38 Fremskrittspartiet støtter byggingen av den folkerettsstridige muren i Palestina Fremskrittspartiet støttet Israels bombing av Gaza i romjulen Fremskrittspartiet vil drastisk svekke FN Fremskrittspartiet vil ha dårligere kontroll med bistanden Fremskrittspartiet vil kutte 85 prosent av norsk bistand til Afrika Fremskrittspartiet vil kutte 85 prosent av norsk bistand til Asia (unntatt Afghanistan) Fremskrittspartiet vil kutte 85 prosent av norsk bistand til Midt-Østen Fremskrittspartiet vil kutte 85 prosent av norsk bistand til Latin-Amerika Fremskrittspartiet vil kutte 33 prosent i bistanden til sivilt samfunn og demokratiutvikling Fremskrittspartiet vil kutte 20 prosent av bevilgningene til freds- og forsoningsarbeid Fremskrittspartiet vil kutte 25 prosent av bevilgningene til miljø-og bærekraftig utvikling Fremskrittspartiet vil kutte 83 prosent av bevilgningene til multilaterale finansinstitusjoner som Verdensbanken, regionale banker og fond Fremskrittspartiet vil ta i bruk private sikkerhetsselskaper for å beskytte norske utenlandsstyrker Fremskrittspartiet hyller skatteparadis, mens Norge gjennom FN gjør hva vi kan for å bekjempe dem. 51 MILJØ 52 Fremskrittspartiet vil kutte kraftig i de statlige bevilgningene til miljøformål Fremskrittspartiet vil oppheve byggeforbudet i strandsonen Fremskrittspartiet vil tillate oljevirksomhet på Nordland VI og VII (utenfor Lofoten og Vesterålen) før konsekvensutredning, og vil dermed bryte både petroleumsloven og de klare tradisjoner vi har om å innhente nødvendig kunnskap før vi tar slike beslutninger Fremskrittspartiet åpner for bygging av kjernekraftverk i Norge Fremskrittspartiet vil bygge ut vannkraft i vernede vassdrag Fremskrittspartiet vil redusere støtten til kollektivtransport. 57

4 58 FrP var imot at Norge skulle ratifisere Kyoto protokollen Fremskrittspartiet tviler på at klimaendringene er menneskeskapte Fremskrittspartiet avviser raske tiltak mot klimaendringer Fremskrittspartiet vil utradere ulv helt fra Norge. 61 SKATT OG ØKONOMI 62 Fremskrittspartiets økonomiske politikk ville - om den ble gjennomført - gitt en umiddelbar økning av det alminnelige rentenivået Fremskrittspartiets økonomiske politikk ville - om den ble gjennomført - gitt en nedgang i arbeidsplasser i det konkurranseutsatte næringslivet Fremskrittspartiet vil liberalisere norsk økonomi Fremskrittspartiet vil kutte skattene med milliarder kroner hvert år, og dermed kraftig redusere muligheten for å prioritere velferd Fremskrittspartiet vil fjerne formueskatten slik at en del av de aller rikeste menneskene i Norge blir nullskatteytere Fremskrittspartiet vil innføre flat skatt - og dermed fjerne progressiviteten i skattesystemet. 67 UTSALG OG PRIVATISERING 68 Fremskrittspartiet vil avvikle Enova, som er statens viktigste redskap i satsingen på fornybar energi Fremskrittspartiet vil privatisere NRK Selge ut statlige eierandeler i Telenor Delprivatisere og selge ut 49% av Statkraft - og dermed selge eierskap til vannkraften vår Selge ut statlige eierandeler i Statoil Privatisere og selge NSB Fremskrittspartiet vil avvikle Statskog Fremskrittspartiet vil innføre anbudsprinsipp innenfor alle offentlige tjenesteområder Fremskrittspartiet vil at alle kommuner skal selge alle sine jord- og skogeiendommer. 76 INTEGRERING OG INNVANDRING

5 77 Fremskrittspartiet vil kutte i bevilgningene til norskopplæring for innvandrere Fremskrittspartiet vil etablere asylmottak i Afrika for alle asylsøkere (også de som kommer fra helt andre kanter av verden), og vil dermed måtte bruke store summer på å sende saksbehandlere, advokater etc i skytteltrafikk mellom Norge og Afrika Fremskrittspartiet vil legge ned Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene, og kutter alle bevilgningene til utvalget Fremskrittspartiet foreslår dårligere kapasitet til å behandle asylsøknader, slik at behandlingstiden blir lengre. 80 DISTRIKTENE 81 Fremskrittspartiet vil legge ned 25 flyplasser i distriktene Fremskrittspartiet vil kutte dramatisk i overføringene til landbruket, noe som vil gi et ras av konkurser og tap Fremskrittspartiet vil oppheve pris- og produksjonsbegrensinger i landbruket, avvikle konsesjons-, boog driveplikten, oppheve produksjons- og markedsreguleringer som hindrer fri konkurranse og oppheve importbegrensinger Fremskrittspartiet vil redusere inntektsutjevningen mellom kommunene Fremskrittspartiet kutter dramatisk i tilskudd til regional utvikling og nyskaping Fremskrittspartiet vil liberalisere fiskerinæringen ved at kvotene skal gjøres omsettelige. 86 SAMISKE SPØRSMÅL 87 Fremskrittspartiet vil legge ned Sametinget Fremskrittspartiet så godt som utraderer bevilgninger til samiske formål over statsbudsjettet. 88 LIKESTILLING OG RETTFERDIGHET 89 Fremskrittspartiet vil oppheve diskrimineringsloven og avvikle diskrimineringsombudet Fremskrittspartiet vil avskaffe felles ekteskapslov 90 KRIMINAL- OG JUSTISPOLITIKK 91 Fremskrittspartiet åpner for generell bevæpning av politiet Fremskrittspartiet vil legge ned Utrykningspolitiet Fremskrittspartiet vil at private skal drive fengsler Fremskrittspartiet vil korte politiutdanningen ned til ett år. 94

6 95 Fremskrittspartiet vil kutte overføringene til kredittilsynet, tollvesenet og skattetaten - og dermed åpne for mer økonomisk kriminalitet. 95 KULTUR 96 Fremskrittspartiet var motstandere av den nye Bjørvika-operaen, og ønsket å skrinlegge alle planer for statlig finansiert operahus." Fremskrittspartiet vil kutte dramatisk i kunstnerstipendene, slik at det blir vanskeligere å etablere seg som kunstner Fremskrittspartiet vil kutte kraftig i filmstøtten, slik at det blir produsert færre norske filmer Fremskrittspartiet foreslår kutt i garantiinntekter for norske kunstnere, slik at det blir vanskeligere å overleve som kunstner Fremskrittspartiet vil fjerne pressestøtten, slik at mange lokalaviser vil forsvinne FrPs handlingsprogram s. 57: Da AFP-ordningen ble etablert på slutten av 80-tallet, skulle den gi sliterne en mulighet for å gå ut av arbeidslivet med verdighet, uten å tape økonomisk. ( )Vi vil arbeide for en ny og fremtidsrettet tidligpensjonsordning (AFP)som er mer rettet mot dem som virkelig trenger den. Innst S. nr. 168 ( ): Disse medlemmer (FrP) mener også at AFP-ordningen nå fremstår som en generell ordning som omfatter svært mange. Disse medlemmer (FrP) fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: Stortinget ber Regjeringen innføre forskrifts- eller regelendringer, eller i nødvendig utstrekning fremme forslag til lovendringer, som innskjerper AFP-ordningen til å gjelde sitt opprinnelige formål. 2 FrPs handlingsprogram s. 57: Fremskrittspartiet vil at man ikke kan kombinere AFP og arbeid. Det opprettholdes derfor et toleransebeløp på hvor mye man kan tjene. Inntekt utover dette beløpet medfører avkorting av AFP -tillegget 3 FrPs handlingsprogram s. 7: Alle mennesker er likeverdige, derfor bør heller ikke lover, forskrifter og regler forskjellsbehandle gjennom kvotering i arbeidsmarkedet og i næringslivet ellers. 4 FrPs handlingsprogram s. 55: Det er viktig å stimulere til lavere sykefravær. Vi vil derfor sørge for å ha belønningsordninger for personer med lavt sykefravær. Dette kan eksempelvis gjøres ved at en del av trydgeavgiften refunderes dersom det årlige sykefraværet holder seg under et visst antall dager. 5 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår Fremskrittspartiet at Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endringer i Tjenestemannsloven om å avvikle ordningen med ventelønn fra 1. januar 2009 for nye tilfeller. I tillegg foreslår de å kutte 70 millioner kroner i bevilgningene til ventelønn i I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår FrP å fjerne hele bevilgningen på 560 millioner kroner. 7 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår FrP å fjerne fagforeningsfradaget, og dermed kutte 1140 millioner på denne posten.

7 8 Innst. O. nr. 100 (2004/2005) og Innst.O. nr. 18 (2005/2006) 9 FrPs prinsipprogram : s.7: Arbeids-, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne i den enkelte bedrift. (..)Et fritt arbeidsmarked fungerer imidlertid ikke godt så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakere og arbeidsgivere. 10 Innst. O. nr. 100 (2004/2005) og Innst.O. nr. 18 (2005/2006), 11 FrPs handlingsprogram s. 13: Fremskrittspartiet vil myke opp regler for midlertidig ansettelse 12 FrPs prinsipprogram : s.7: Det vil også være i de ansattes interesse å bidra til sikring av arbeidsplasser i Norge gjennom midlertidige endringer av lønns- og arbeidsbetingelser. 13 FrPs handlingsprogram s. 13: Vi mener det må vurderes å innføre begrensninger i streikeretten for arbeidskraft som reelt sett ikke løper noen risiko ved en streik, eller som rammer mange uskyldige ved en streik uten at det står i et rimelig forhold til omfanget og betydningen av tvisten. 14 Budsjett-innst.S. nr. 15 ( ). Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ( ) vil understreke betydningen av et dagpengesystem som gir arbeidsledige insentiver til å komme raskt tilbake i jobb, slik at de ikke havner i den fattigdomsfellen som langvarig arbeidsledighet kan føre til.( ) Disse medlemmer støtter derfor regjeringen Bondevik IIs omprioritering av ressurser fra ferietillegg for dagpenger til aktiv oppfølging og støtte til arbeidssøkere fra Aetat. 15 Innst.O. nr 92 (2006/2007) 16 Innst.O. nr 131 (2008/2009) 17 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslo partiet å kutte hele 50 millioner kroner i bevilgningene til Arbeidstilsynet og 8 millioner kroner i bevilgningene til Petroleumstilsynet. 18 FrPs handlingsprogram s. 11: Det er ikke en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet 19 Innst. O. nr. 74 ( ) 20 FrPs prinsipprogram : s. 10: For at et slikt system skal fungere, må det bli fri etableringsrett av skoler. Vi mener at alle som ønsker, skal få starte egne skoler, så sant de oppfyller kvalitetskrav satt av sentrale myndigheter. Slik fjerner man dagens system der det offentlige har tilnærmet monopol på skoledrift. 21 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 20: Fremskrittspartiet vurderer ikke skolefritidsordningen som en kommunal kjerneoppgave. Det betyr at skolefritidsordningen selvkostfinansieres av foreldrene. 22 FrPs handlingsprogram s. 43: Det må skilles mellom barns skolegang og barns fritid. Skolefritidsordninger bør opprettes når det er behov for slike tjenester, men driften av slike ordninger bør i størst mulig grad overlates til private tilbydere eller frivillige organisasjoner. 23 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 19: Fremskrittspartiet ønsker en 9-årig grunnskole med utvidet skoledag. 24 FrPs prinsipprogram s.10 : I tillegg ønsker vi å legge ned Statens lånekasse for utdanning, og erstatte denne med en statlig garantiordning der studentene fritt kan velge tilbyder av lån og stipend.

8 25 FrPs handlingsprogram s. 60: Gjennom karaktersetting i orden og oppførsel fra tredjeklasse, og i grunnleggende fag fra femteklasse, vil den enkelte elev og dennes foresatte på en enkel og lettfattelig måte kunne følge den sosiale ogfaglige utviklingen. 26 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 kuttes støtten til studieforbund med 72 mill. kr. 27 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 kuttes bevilgningene til barne- og ungdomsvernet med 150 millioner kroner. 28 Aftenposten 17. august Budsjett-innst. S. nr. 5( ) 30 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 kuttes bevilgningene til uføretrygd med 745 millioner kroner 31 FrPs handlingsprogram s. 47: Vi ønsker at offentlige og private helsetjenester skal likebehandles og konkurrere på like vilkår. 32 FrPs handlingsprogram s. 47: Bedrifter som innenfor dagens system betaler for nødvendig medisinsk behandling for sine ansatte, bør få fradrag på skatten. 33 FrPs prinsipprogram s.5: Fremskrittspartiet vil derfor i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk. 34 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 kuttes det i med 32 millioner kroner i utdanningsstønad til enslige forsørgere. 35 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 foreslås å kutte 229 millioner kroner i bevilgningene til bostøtte. 36 FrPs handlingsprogram s. 15 Fremskrittspartiet vil avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger., Fremskrittspartiet vil tillate alkoholsalg i hele åpningstiden for forretninger som har alkoholbevilling, Fremskrittspartiet vil at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen, Fremskrittspartiet vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland. - samt Fremskrittspartiet vil at alle bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider avskaffes. 37 FrPs handlingsprogram s. 47; Bedrifter som innenfor dagens system betaler for nødvendig medisinsk behandling for sine ansatte, bør få fradrag på skatten. 38 Siv Jensen i Dagbladet 2/12-08: Frp-lederen mener muren daglig redder liv fordi antall selvmordsaksjoner har gått dramatisk ned, og at muren er «til fordel for palestinerne selv». 39 Siv Jensen til dagbladet : Siv Jensen beklager de humanitære konsekvensene av de siste ukenes israelske invasjon, men sier Israel er i sin fulle rett, og mener det var nødvendig å ta til militære virkemidler - Israel har rett til å forsvare seg. 40 I alternativt statsbudsjett for 2009 foreslår Fremskrittspartiet å kutte 60 prosent av all norsk støtte til FN. 41 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår Fremskrittspartiet å kutte 569 millioner kroner i bevilgningene til Utenriksdepartementets administrering av bistanden. Dette vil gi vesentlig dårligere kontroll.

9 42 Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for FrPs handlingsprogram s. 37: Danmark, USA, Storbritannia og andre har valgt å benytte seg av sivile sikkerhetsselskaper for å beskytte egne tjenestemenn og annet personell, med stort hell. Norge bør også kunne løse utfordringen på denne måten frem til Forsvaret har tilstrekkelig kapasitet selv til å kunne gjøre denne type sikkerhetsoppdrag. 51 Lenge leve skatteparadisene, innlegg av Gjermund Hagesæter i Aftenposten 29. februar I Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2009 foreslo partiet å kutte 211 millioner kroner i bevilgningene til miljøformål. 53 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 11: Fremskrittspartiet motsetter seg de stadige forsøk på å begrense den private eiendomsretten i strandsonen og i samfunnet ellers. Grunneiere må få ha råderett over egen eiendom, og det bør kunne foreta bygningsmessige utvidelser uten stadige innsigelser fra Fylkesmannen og det nasjonale byråkratiet. 54 Siv Jensen i politisk kvarter 11. august Kjetil Solvik-Olsen til Dagsavisen 14. juni NrK 16. juni 2008: 57 FrPs handlingsprogram s. 69: (Om kollektivtransport): Omfanget av subsidier og overføringer må reduseres,( ) 58 Innst. S. nr. 185 ( ) 59 FrPs handlingsprogram s. 23: Dagens debatt om klimaendringer dreier seg først og fremst om hvorvidt menneskelig aktivitet bidrar til å fremskynde eller forandre klimaendringenes naturlige gang. Dette spørsmålet er omdiskutert, til tross for det generelle inntrykket i Norge om at det interstatlige klimapanelet (IPCC) har funnet svaret. Klimapolitikken, som det interstatlige klimapanelet er premissgiver for, hviler fortsatt på et ufullstendig, vitenskapelig grunnlag. Klimapanelet blir fra flere hold beskyldt for å være ledet av politikere og byråkrater der ønsket om økte bevilgninger går på bekostning av vitenskapelige fakta. 60 FrPs handlingsprogram s. 23: Det er viktig å ikke ta forhastede beslutninger om innføring av kostbare tiltak, reguleringer osv. Det er verken tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for, eller positive praktiske konsekvenser av å gjennomføre hastetiltak.

10 61 Glåmdalen 26. mai Sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte om handlingsregelen i en stortingshøring i mai 2007 at En alternativ regel, der vi brukte milliarder kroner mer årlig, ville ha en umiddelbar virkning i form av høyere rente. Dette tilsvarer FrPs økte pengebruk i sine alternative budsjetter. 63 Sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte i den åpne høringen om kredittmeldingen mai 2007 at Det er slik at økt bruk av oljeinntekter isolert sett vil føre til en renteøkning i forhold til den man ellers ville hatt, for en periode. Men denne renteøkningen vil samtidig føre til en høyere og sterkere kronekurs altså via en høyere rente vil en få en sterkere kronekurs, og etter hvert vil en sterkere kronekurs bidra til en svekkelse av det konkurranseutsatte næringslivet og en reduksjon i sysselsettingen i det konkurranseutsatte næringslivet. 64 FrPs handlingsprogram s. 10: Fremskrittspartiet vil liberalisere økonomien for å skape større vekst og mer velferd 65 Siv Jensen i partilederdebatt på TV , samt Gjermund Hagesæter til NTB 22. mai FrPs handlingsprogram s. 12: Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne formueskatten. 67 FrPs prinsipprogram s.6-7: Ideelt sett bør skattesystemet bestå av et høyt bunnfradrag og en flat prosentsats over dette. 68 Innst. S. nr. 163 ( ) 69 FrPs handlingsprogram s. 75: Fremskrittspartiet vil fjerne lisensavgiften og privatisere NRK 70 Innst. S. nr. 163 ( ) 71 Innst. S. nr. 163 ( ) 72 Innst. S. nr. 163 ( ) 73 FrPs handlingsprogram s.68: Fremskrittspartiet vil selge NSB AS 74 Innst. S. nr. 163 ( ) 75 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 12: Fremskrittspartiet vil innføre utfordringsrett i Norge. Utfordringsretten innebærer at private aktører gis mulighet til å legge inn anbud på kommunale tjenester. Utfordringsretten bør innføres på alle offentlige nivåer. 76 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 26: Fremskrittspartiet vil derfor at kommunen skal avvikle sine eierinteresser i jord- og skogeiendommer. 77 Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for VG 11. juli Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte 334 millioner kroner i UDIs driftsbudsjett. 81 VG 22. mai 2008.

11 82 I Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2009 foreslår de å kutte 7,3 mrd i jordbruksoppgjøret for 2009, noe som vil bety at 70% av bøndenes inntekter forsvinner over natta. Dette betyr et brått tap i inntekt på kroner pr. årsverk. 83 FrPs handlingsprogram s FrPs handlingsprogram s. 7: Vi vil derfor at kommunene skal gis større økonomisk ansvar ved at den statlige økonomiske utjevningen mellom kommunene reduseres 85 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 kuttes 1,19 mrd til dette formålet. 86 FrPs handlingsprogram s. 13: Fremskrittspartiet ønsker å sikre en optimal utnyttelse av fiskebestander. Dette kan blant annet gjøres gjennom omsettelige kvoter ( ) 87 FrPs handlingsprogram s. 5: (..) derfor vil vi avvikle Sametinget. 88 I Fremskrittspartiets alternative statbudsjett for 2009 foreslår partiet å: Kutte 47,5 millioner kroner til samisk i grunnopplæringen (hele bevilgningen) Kutte 12,9 millioner kroner til samiske barnehager (hele bevilgningen) Kutte 50 millioner kroner til samiske kulturformål (av totalt 61 millioner) Kutte 3 millioner kroner til samisk kulturminnearbeid (hele bevilgningen) Kutte 21 millioner kroner til samiske aviser (hele bevilgningen) Kutte 10,4 millioner kroner til informasjon og dokumentasjon om samiske formål (hele bevilgningen) Kutte 25 millioner kroner til samisk utdanningsadministrasjon (av totalt 33 millioner) 89 FrPs handlingsprogram s. 7: Fremskrittspartiet vil avvikle diskrimineringsombudet og oppheve loven 90 I FrPs handlingsprogram heter det på side 43 at Endringene i diverse lover gjort i 2008, kjent som Ny ekteskapslov,må evalueres. I politisk kvarter 25. mai 2009 gjør imidlertid FrP-nestleder Per Sandberg det klart at Men i en evaluering så er det klart etter det som kom frem på vårt landsmøte i løpet av helgen, at det innebærer at vi kommer til å reversere de vedtak som er gjort i den eksisterende ekteskapsloven. 91 I Innst. S. nr. 145 ( ) slår Fremskrittspartiets reprentanter fast at Disse medlemmer ønsker derfor å åpne opp for generell bevæpning av politiet, når politiet selv mener tiden er moden for dette. Disse medlemmer ønsker derfor å fjerne eventuelle hinder for dette. 92 FrPs handlingsprogram s. 26: Fremskrittspartiet vil overføre utrykningspolitiets oppgaver til de lokale politidistrikt 93 FrPs handlingsprogram s. 27: Fremskrittspartiet vil fjerne soningskøen. Dette mener vi kan gjøres ved å la private aktører kunne drifte fengsler på oppdrag fra staten. 94 TV2 20. juli 2009: html 95 I Fremskrittspartiets alternative statbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte 12 millioner kroner til Kredittilsynet, 85 millioner kroner til Toll-og avgiftsetaten og 248 millioner kroner til Skatteetaten. 96 Innst. S. nr. 213 ( ) 97 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte 60 millioner kroner til kunstnerstipend. Det er mer enn en halvering av disse bevilgningene som kuttes over natten.

12 98 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte over 100 millioner kroner i bevilgningene til norsk filmvirksomhet 99 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte 7 millioner kroner til dette formålet. 100 FrPs prinsipprogram s.11: Et lands presse er ikke uavhengig dersom den er avhengig av støtte fra staten. Etter hvert som pressen blir mer og mer avhengig av statsstøtte, vil uavhengig journalistikk vike plassen for næringspolitiske forsøk på å sikre mer støtte. Fremskrittspartiet ser en fare i at pressens kritiske holdning til statsstyret blir dempet på grunn av statlige subsidier. Pressestøtten skaper også uheldige konkurranseforhold mellom mediene, siden kun én utvalgt gruppe av aviser blir tildelt denne støtten. FrP mener det er feil at aviser med statlig støtte skal konkurrere med andre mediebedrifter som driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Vi ønsker en fri konkurranse uten økonomisk bidrag fra staten.

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE 20 å 1992 2 VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE VI ER SMÅBEDRIFTSEIERE På 50/60-tallet beklaget en embedsmann, som senere ble statsråd, at han ikke kunne forby småbedriftene, men måtte nøye seg med

Detaljer