100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram:"

Transkript

1 100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram: ARBEID 1 Fremskrittspartiet vil fjerne AFP for store grupper, ved at ordningen skal innskjerpes til å forbeholdes sliterne. 1 2 Fremskrittspartiet vil fjerne muligheten for å kunne kombinere AFP med arbeid Fremskrittspartiet vil fjerne all kvotering i arbeids- og næringsliv 3 4 Partiet vil belønne de med lavt sykefravær, slik at de som er friske skal få mer penger i lommeboka enn de som er syke. 4 5 Fremskrittspartiet vil avvikle ventelønnsordningen og kutter kraftig i den i sine alternative budsjetter. 5 6 Fremskrittspartiet vil fjerne alle bevilgninger til kvalifiseringsprogrammet, som retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Dette programmet skal bidra til at slike personer kvalifiseres til arbeidslivet. 6 7 Fremskrittspartiet vil fjerne fagforeningsfradraget og dermed incentiv for et organisert arbeidsliv. 7 8 Fremskrittspartiet vil endre Arbeidsmiljøloven, slik at det åpnes for inntil 13 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke uten overtidsbetaling. 8 9 Fremskrittspartiet ønsker ikke sentrale lønnsoppgjør, og mener landsomfattende arbeidgiver- og arbeidstakerorganisasjoner står i veien for et fritt arbeidsmarked Fremskrittspartiet vil svekke stillingsvernet Fremskrittspartiet vil gjøre det lettere med midlertidige ansettelser Fremskrittspartiet mener arbeidstakere bør gå ned i lønn når bedriften går dårlig Fremskrittspartiet åpner for å begrense streikeretten Fremskrittspartiet vil kutte feriepenger for arbeidsledige Fremskrittspartiet vil nekte tillitsvalgte innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold for å bekjempe sosial dumping Fremskrittspartiet er imot solidaransvar, enklere muligheter til allmenngjøring og andre viktige virkemidler i kampen mot sosial dumping Fremskrittspartiet vil svekke kontrollen av arbeidsforhold og sikkerhet ved å kutte i bevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet Fremskrittspartiet vil ikke utjevne lønnsforskjeller. 18

2 19 Fremskrittspartiet er motstandere av at bussjåfører, togpersonell og fergemannskap sikres fortsatt jobb og videreføring av avtaler og rettigheter når et nytt selskap overtar trafikken etter anbud. 19 UTDANNING, BARN OG UNGDOM 20 Full åpning for privatisering av skolen Skolefritidsordningen skal selvkostfinansieres av foreldrene, noe som betyr dramatisk prisøkning i mange kommuner Drift av skolefritidsordningen bør overlates til foreldre og frivillige Fremskrittspartiet vil kutte grunnskolen med ett år Statens lånekasse for utdanning skal avvikles Fremskrittspartiet vil ha karakterer fra 5. klasse i barneskolen Studieforbundene vingeklippes Fremskrittspartiet kutter i barnevernet Alle barnepassordninger skal få inntil kroner i statsstøtte, uavhengig av om barnet passes i barnehage, av dagmamma, au pair eller praktikant. Forslaget vil skape større forskjeller mellom barn fordi kvinner med lav lønn kan passe hverandres barn og få subsidiert det, samtidig som de sparer penger på ikke å sende barna i barnehage Fremskrittspartiet vil avvikle ordningen med gratis kjernetid i områder med stor andel minoritetsspråklige barn. 29 HELSE OG SOSIALE SPØRSMÅL 30 Fremskrittspartiet foreslår å kutte i bevilgningene til uføretrygden Fremskrittspartiet vil at offentlige og private sykehus skal konkurrere på like vilkår Fremskrittspartiet vil at det offentlige skal subsidiere private helseforsikringer gjennom å innføre skattefradrag for bedrifter som betaler for medisinsk behandling for sine ansatte Fremskrittspartiet vil tillate aktiv dødshjelp Fremskrittspartiet kutter i støtten til enslige forsørgere Fremskrittspartiet kutter i bostøtten Fremskrittspartiet vil at 18-åringer skal kunne kjøpe brennevin - i vanlige butikker - døgnet rundt - til en betraktelig lavere pris enn i dag. 36

3 37 Fremskrittspartiet vil skattesubsidiere bedrifter som tegner privat helseforsikring, og dermed la penger - ikke behov - være styrende i helsevesenet. 37 INTERNASJONALE SPØRSMÅL 38 Fremskrittspartiet støtter byggingen av den folkerettsstridige muren i Palestina Fremskrittspartiet støttet Israels bombing av Gaza i romjulen Fremskrittspartiet vil drastisk svekke FN Fremskrittspartiet vil ha dårligere kontroll med bistanden Fremskrittspartiet vil kutte 85 prosent av norsk bistand til Afrika Fremskrittspartiet vil kutte 85 prosent av norsk bistand til Asia (unntatt Afghanistan) Fremskrittspartiet vil kutte 85 prosent av norsk bistand til Midt-Østen Fremskrittspartiet vil kutte 85 prosent av norsk bistand til Latin-Amerika Fremskrittspartiet vil kutte 33 prosent i bistanden til sivilt samfunn og demokratiutvikling Fremskrittspartiet vil kutte 20 prosent av bevilgningene til freds- og forsoningsarbeid Fremskrittspartiet vil kutte 25 prosent av bevilgningene til miljø-og bærekraftig utvikling Fremskrittspartiet vil kutte 83 prosent av bevilgningene til multilaterale finansinstitusjoner som Verdensbanken, regionale banker og fond Fremskrittspartiet vil ta i bruk private sikkerhetsselskaper for å beskytte norske utenlandsstyrker Fremskrittspartiet hyller skatteparadis, mens Norge gjennom FN gjør hva vi kan for å bekjempe dem. 51 MILJØ 52 Fremskrittspartiet vil kutte kraftig i de statlige bevilgningene til miljøformål Fremskrittspartiet vil oppheve byggeforbudet i strandsonen Fremskrittspartiet vil tillate oljevirksomhet på Nordland VI og VII (utenfor Lofoten og Vesterålen) før konsekvensutredning, og vil dermed bryte både petroleumsloven og de klare tradisjoner vi har om å innhente nødvendig kunnskap før vi tar slike beslutninger Fremskrittspartiet åpner for bygging av kjernekraftverk i Norge Fremskrittspartiet vil bygge ut vannkraft i vernede vassdrag Fremskrittspartiet vil redusere støtten til kollektivtransport. 57

4 58 FrP var imot at Norge skulle ratifisere Kyoto protokollen Fremskrittspartiet tviler på at klimaendringene er menneskeskapte Fremskrittspartiet avviser raske tiltak mot klimaendringer Fremskrittspartiet vil utradere ulv helt fra Norge. 61 SKATT OG ØKONOMI 62 Fremskrittspartiets økonomiske politikk ville - om den ble gjennomført - gitt en umiddelbar økning av det alminnelige rentenivået Fremskrittspartiets økonomiske politikk ville - om den ble gjennomført - gitt en nedgang i arbeidsplasser i det konkurranseutsatte næringslivet Fremskrittspartiet vil liberalisere norsk økonomi Fremskrittspartiet vil kutte skattene med milliarder kroner hvert år, og dermed kraftig redusere muligheten for å prioritere velferd Fremskrittspartiet vil fjerne formueskatten slik at en del av de aller rikeste menneskene i Norge blir nullskatteytere Fremskrittspartiet vil innføre flat skatt - og dermed fjerne progressiviteten i skattesystemet. 67 UTSALG OG PRIVATISERING 68 Fremskrittspartiet vil avvikle Enova, som er statens viktigste redskap i satsingen på fornybar energi Fremskrittspartiet vil privatisere NRK Selge ut statlige eierandeler i Telenor Delprivatisere og selge ut 49% av Statkraft - og dermed selge eierskap til vannkraften vår Selge ut statlige eierandeler i Statoil Privatisere og selge NSB Fremskrittspartiet vil avvikle Statskog Fremskrittspartiet vil innføre anbudsprinsipp innenfor alle offentlige tjenesteområder Fremskrittspartiet vil at alle kommuner skal selge alle sine jord- og skogeiendommer. 76 INTEGRERING OG INNVANDRING

5 77 Fremskrittspartiet vil kutte i bevilgningene til norskopplæring for innvandrere Fremskrittspartiet vil etablere asylmottak i Afrika for alle asylsøkere (også de som kommer fra helt andre kanter av verden), og vil dermed måtte bruke store summer på å sende saksbehandlere, advokater etc i skytteltrafikk mellom Norge og Afrika Fremskrittspartiet vil legge ned Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene, og kutter alle bevilgningene til utvalget Fremskrittspartiet foreslår dårligere kapasitet til å behandle asylsøknader, slik at behandlingstiden blir lengre. 80 DISTRIKTENE 81 Fremskrittspartiet vil legge ned 25 flyplasser i distriktene Fremskrittspartiet vil kutte dramatisk i overføringene til landbruket, noe som vil gi et ras av konkurser og tap Fremskrittspartiet vil oppheve pris- og produksjonsbegrensinger i landbruket, avvikle konsesjons-, boog driveplikten, oppheve produksjons- og markedsreguleringer som hindrer fri konkurranse og oppheve importbegrensinger Fremskrittspartiet vil redusere inntektsutjevningen mellom kommunene Fremskrittspartiet kutter dramatisk i tilskudd til regional utvikling og nyskaping Fremskrittspartiet vil liberalisere fiskerinæringen ved at kvotene skal gjøres omsettelige. 86 SAMISKE SPØRSMÅL 87 Fremskrittspartiet vil legge ned Sametinget Fremskrittspartiet så godt som utraderer bevilgninger til samiske formål over statsbudsjettet. 88 LIKESTILLING OG RETTFERDIGHET 89 Fremskrittspartiet vil oppheve diskrimineringsloven og avvikle diskrimineringsombudet Fremskrittspartiet vil avskaffe felles ekteskapslov 90 KRIMINAL- OG JUSTISPOLITIKK 91 Fremskrittspartiet åpner for generell bevæpning av politiet Fremskrittspartiet vil legge ned Utrykningspolitiet Fremskrittspartiet vil at private skal drive fengsler Fremskrittspartiet vil korte politiutdanningen ned til ett år. 94

6 95 Fremskrittspartiet vil kutte overføringene til kredittilsynet, tollvesenet og skattetaten - og dermed åpne for mer økonomisk kriminalitet. 95 KULTUR 96 Fremskrittspartiet var motstandere av den nye Bjørvika-operaen, og ønsket å skrinlegge alle planer for statlig finansiert operahus." Fremskrittspartiet vil kutte dramatisk i kunstnerstipendene, slik at det blir vanskeligere å etablere seg som kunstner Fremskrittspartiet vil kutte kraftig i filmstøtten, slik at det blir produsert færre norske filmer Fremskrittspartiet foreslår kutt i garantiinntekter for norske kunstnere, slik at det blir vanskeligere å overleve som kunstner Fremskrittspartiet vil fjerne pressestøtten, slik at mange lokalaviser vil forsvinne FrPs handlingsprogram s. 57: Da AFP-ordningen ble etablert på slutten av 80-tallet, skulle den gi sliterne en mulighet for å gå ut av arbeidslivet med verdighet, uten å tape økonomisk. ( )Vi vil arbeide for en ny og fremtidsrettet tidligpensjonsordning (AFP)som er mer rettet mot dem som virkelig trenger den. Innst S. nr. 168 ( ): Disse medlemmer (FrP) mener også at AFP-ordningen nå fremstår som en generell ordning som omfatter svært mange. Disse medlemmer (FrP) fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: Stortinget ber Regjeringen innføre forskrifts- eller regelendringer, eller i nødvendig utstrekning fremme forslag til lovendringer, som innskjerper AFP-ordningen til å gjelde sitt opprinnelige formål. 2 FrPs handlingsprogram s. 57: Fremskrittspartiet vil at man ikke kan kombinere AFP og arbeid. Det opprettholdes derfor et toleransebeløp på hvor mye man kan tjene. Inntekt utover dette beløpet medfører avkorting av AFP -tillegget 3 FrPs handlingsprogram s. 7: Alle mennesker er likeverdige, derfor bør heller ikke lover, forskrifter og regler forskjellsbehandle gjennom kvotering i arbeidsmarkedet og i næringslivet ellers. 4 FrPs handlingsprogram s. 55: Det er viktig å stimulere til lavere sykefravær. Vi vil derfor sørge for å ha belønningsordninger for personer med lavt sykefravær. Dette kan eksempelvis gjøres ved at en del av trydgeavgiften refunderes dersom det årlige sykefraværet holder seg under et visst antall dager. 5 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår Fremskrittspartiet at Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endringer i Tjenestemannsloven om å avvikle ordningen med ventelønn fra 1. januar 2009 for nye tilfeller. I tillegg foreslår de å kutte 70 millioner kroner i bevilgningene til ventelønn i I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår FrP å fjerne hele bevilgningen på 560 millioner kroner. 7 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår FrP å fjerne fagforeningsfradaget, og dermed kutte 1140 millioner på denne posten.

7 8 Innst. O. nr. 100 (2004/2005) og Innst.O. nr. 18 (2005/2006) 9 FrPs prinsipprogram : s.7: Arbeids-, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne i den enkelte bedrift. (..)Et fritt arbeidsmarked fungerer imidlertid ikke godt så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakere og arbeidsgivere. 10 Innst. O. nr. 100 (2004/2005) og Innst.O. nr. 18 (2005/2006), 11 FrPs handlingsprogram s. 13: Fremskrittspartiet vil myke opp regler for midlertidig ansettelse 12 FrPs prinsipprogram : s.7: Det vil også være i de ansattes interesse å bidra til sikring av arbeidsplasser i Norge gjennom midlertidige endringer av lønns- og arbeidsbetingelser. 13 FrPs handlingsprogram s. 13: Vi mener det må vurderes å innføre begrensninger i streikeretten for arbeidskraft som reelt sett ikke løper noen risiko ved en streik, eller som rammer mange uskyldige ved en streik uten at det står i et rimelig forhold til omfanget og betydningen av tvisten. 14 Budsjett-innst.S. nr. 15 ( ). Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ( ) vil understreke betydningen av et dagpengesystem som gir arbeidsledige insentiver til å komme raskt tilbake i jobb, slik at de ikke havner i den fattigdomsfellen som langvarig arbeidsledighet kan føre til.( ) Disse medlemmer støtter derfor regjeringen Bondevik IIs omprioritering av ressurser fra ferietillegg for dagpenger til aktiv oppfølging og støtte til arbeidssøkere fra Aetat. 15 Innst.O. nr 92 (2006/2007) 16 Innst.O. nr 131 (2008/2009) 17 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslo partiet å kutte hele 50 millioner kroner i bevilgningene til Arbeidstilsynet og 8 millioner kroner i bevilgningene til Petroleumstilsynet. 18 FrPs handlingsprogram s. 11: Det er ikke en offentlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet 19 Innst. O. nr. 74 ( ) 20 FrPs prinsipprogram : s. 10: For at et slikt system skal fungere, må det bli fri etableringsrett av skoler. Vi mener at alle som ønsker, skal få starte egne skoler, så sant de oppfyller kvalitetskrav satt av sentrale myndigheter. Slik fjerner man dagens system der det offentlige har tilnærmet monopol på skoledrift. 21 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 20: Fremskrittspartiet vurderer ikke skolefritidsordningen som en kommunal kjerneoppgave. Det betyr at skolefritidsordningen selvkostfinansieres av foreldrene. 22 FrPs handlingsprogram s. 43: Det må skilles mellom barns skolegang og barns fritid. Skolefritidsordninger bør opprettes når det er behov for slike tjenester, men driften av slike ordninger bør i størst mulig grad overlates til private tilbydere eller frivillige organisasjoner. 23 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 19: Fremskrittspartiet ønsker en 9-årig grunnskole med utvidet skoledag. 24 FrPs prinsipprogram s.10 : I tillegg ønsker vi å legge ned Statens lånekasse for utdanning, og erstatte denne med en statlig garantiordning der studentene fritt kan velge tilbyder av lån og stipend.

8 25 FrPs handlingsprogram s. 60: Gjennom karaktersetting i orden og oppførsel fra tredjeklasse, og i grunnleggende fag fra femteklasse, vil den enkelte elev og dennes foresatte på en enkel og lettfattelig måte kunne følge den sosiale ogfaglige utviklingen. 26 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 kuttes støtten til studieforbund med 72 mill. kr. 27 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 kuttes bevilgningene til barne- og ungdomsvernet med 150 millioner kroner. 28 Aftenposten 17. august Budsjett-innst. S. nr. 5( ) 30 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 kuttes bevilgningene til uføretrygd med 745 millioner kroner 31 FrPs handlingsprogram s. 47: Vi ønsker at offentlige og private helsetjenester skal likebehandles og konkurrere på like vilkår. 32 FrPs handlingsprogram s. 47: Bedrifter som innenfor dagens system betaler for nødvendig medisinsk behandling for sine ansatte, bør få fradrag på skatten. 33 FrPs prinsipprogram s.5: Fremskrittspartiet vil derfor i noen situasjoner tillate aktiv dødshjelp regulert av et strengt lovverk. 34 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 kuttes det i med 32 millioner kroner i utdanningsstønad til enslige forsørgere. 35 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 foreslås å kutte 229 millioner kroner i bevilgningene til bostøtte. 36 FrPs handlingsprogram s. 15 Fremskrittspartiet vil avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger., Fremskrittspartiet vil tillate alkoholsalg i hele åpningstiden for forretninger som har alkoholbevilling, Fremskrittspartiet vil at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen, Fremskrittspartiet vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland. - samt Fremskrittspartiet vil at alle bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider avskaffes. 37 FrPs handlingsprogram s. 47; Bedrifter som innenfor dagens system betaler for nødvendig medisinsk behandling for sine ansatte, bør få fradrag på skatten. 38 Siv Jensen i Dagbladet 2/12-08: Frp-lederen mener muren daglig redder liv fordi antall selvmordsaksjoner har gått dramatisk ned, og at muren er «til fordel for palestinerne selv». 39 Siv Jensen til dagbladet : Siv Jensen beklager de humanitære konsekvensene av de siste ukenes israelske invasjon, men sier Israel er i sin fulle rett, og mener det var nødvendig å ta til militære virkemidler - Israel har rett til å forsvare seg. 40 I alternativt statsbudsjett for 2009 foreslår Fremskrittspartiet å kutte 60 prosent av all norsk støtte til FN. 41 I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår Fremskrittspartiet å kutte 569 millioner kroner i bevilgningene til Utenriksdepartementets administrering av bistanden. Dette vil gi vesentlig dårligere kontroll.

9 42 Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for FrPs handlingsprogram s. 37: Danmark, USA, Storbritannia og andre har valgt å benytte seg av sivile sikkerhetsselskaper for å beskytte egne tjenestemenn og annet personell, med stort hell. Norge bør også kunne løse utfordringen på denne måten frem til Forsvaret har tilstrekkelig kapasitet selv til å kunne gjøre denne type sikkerhetsoppdrag. 51 Lenge leve skatteparadisene, innlegg av Gjermund Hagesæter i Aftenposten 29. februar I Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2009 foreslo partiet å kutte 211 millioner kroner i bevilgningene til miljøformål. 53 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 11: Fremskrittspartiet motsetter seg de stadige forsøk på å begrense den private eiendomsretten i strandsonen og i samfunnet ellers. Grunneiere må få ha råderett over egen eiendom, og det bør kunne foreta bygningsmessige utvidelser uten stadige innsigelser fra Fylkesmannen og det nasjonale byråkratiet. 54 Siv Jensen i politisk kvarter 11. august Kjetil Solvik-Olsen til Dagsavisen 14. juni NrK 16. juni 2008: 57 FrPs handlingsprogram s. 69: (Om kollektivtransport): Omfanget av subsidier og overføringer må reduseres,( ) 58 Innst. S. nr. 185 ( ) 59 FrPs handlingsprogram s. 23: Dagens debatt om klimaendringer dreier seg først og fremst om hvorvidt menneskelig aktivitet bidrar til å fremskynde eller forandre klimaendringenes naturlige gang. Dette spørsmålet er omdiskutert, til tross for det generelle inntrykket i Norge om at det interstatlige klimapanelet (IPCC) har funnet svaret. Klimapolitikken, som det interstatlige klimapanelet er premissgiver for, hviler fortsatt på et ufullstendig, vitenskapelig grunnlag. Klimapanelet blir fra flere hold beskyldt for å være ledet av politikere og byråkrater der ønsket om økte bevilgninger går på bekostning av vitenskapelige fakta. 60 FrPs handlingsprogram s. 23: Det er viktig å ikke ta forhastede beslutninger om innføring av kostbare tiltak, reguleringer osv. Det er verken tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for, eller positive praktiske konsekvenser av å gjennomføre hastetiltak.

10 61 Glåmdalen 26. mai Sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte om handlingsregelen i en stortingshøring i mai 2007 at En alternativ regel, der vi brukte milliarder kroner mer årlig, ville ha en umiddelbar virkning i form av høyere rente. Dette tilsvarer FrPs økte pengebruk i sine alternative budsjetter. 63 Sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte i den åpne høringen om kredittmeldingen mai 2007 at Det er slik at økt bruk av oljeinntekter isolert sett vil føre til en renteøkning i forhold til den man ellers ville hatt, for en periode. Men denne renteøkningen vil samtidig føre til en høyere og sterkere kronekurs altså via en høyere rente vil en få en sterkere kronekurs, og etter hvert vil en sterkere kronekurs bidra til en svekkelse av det konkurranseutsatte næringslivet og en reduksjon i sysselsettingen i det konkurranseutsatte næringslivet. 64 FrPs handlingsprogram s. 10: Fremskrittspartiet vil liberalisere økonomien for å skape større vekst og mer velferd 65 Siv Jensen i partilederdebatt på TV , samt Gjermund Hagesæter til NTB 22. mai FrPs handlingsprogram s. 12: Fremskrittspartiet vil arbeide for å fjerne formueskatten. 67 FrPs prinsipprogram s.6-7: Ideelt sett bør skattesystemet bestå av et høyt bunnfradrag og en flat prosentsats over dette. 68 Innst. S. nr. 163 ( ) 69 FrPs handlingsprogram s. 75: Fremskrittspartiet vil fjerne lisensavgiften og privatisere NRK 70 Innst. S. nr. 163 ( ) 71 Innst. S. nr. 163 ( ) 72 Innst. S. nr. 163 ( ) 73 FrPs handlingsprogram s.68: Fremskrittspartiet vil selge NSB AS 74 Innst. S. nr. 163 ( ) 75 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 12: Fremskrittspartiet vil innføre utfordringsrett i Norge. Utfordringsretten innebærer at private aktører gis mulighet til å legge inn anbud på kommunale tjenester. Utfordringsretten bør innføres på alle offentlige nivåer. 76 FrPs lokalpolitiske prinsipprogram s. 26: Fremskrittspartiet vil derfor at kommunen skal avvikle sine eierinteresser i jord- og skogeiendommer. 77 Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for VG 11. juli Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for I sitt alternative statsbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte 334 millioner kroner i UDIs driftsbudsjett. 81 VG 22. mai 2008.

11 82 I Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2009 foreslår de å kutte 7,3 mrd i jordbruksoppgjøret for 2009, noe som vil bety at 70% av bøndenes inntekter forsvinner over natta. Dette betyr et brått tap i inntekt på kroner pr. årsverk. 83 FrPs handlingsprogram s FrPs handlingsprogram s. 7: Vi vil derfor at kommunene skal gis større økonomisk ansvar ved at den statlige økonomiske utjevningen mellom kommunene reduseres 85 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 kuttes 1,19 mrd til dette formålet. 86 FrPs handlingsprogram s. 13: Fremskrittspartiet ønsker å sikre en optimal utnyttelse av fiskebestander. Dette kan blant annet gjøres gjennom omsettelige kvoter ( ) 87 FrPs handlingsprogram s. 5: (..) derfor vil vi avvikle Sametinget. 88 I Fremskrittspartiets alternative statbudsjett for 2009 foreslår partiet å: Kutte 47,5 millioner kroner til samisk i grunnopplæringen (hele bevilgningen) Kutte 12,9 millioner kroner til samiske barnehager (hele bevilgningen) Kutte 50 millioner kroner til samiske kulturformål (av totalt 61 millioner) Kutte 3 millioner kroner til samisk kulturminnearbeid (hele bevilgningen) Kutte 21 millioner kroner til samiske aviser (hele bevilgningen) Kutte 10,4 millioner kroner til informasjon og dokumentasjon om samiske formål (hele bevilgningen) Kutte 25 millioner kroner til samisk utdanningsadministrasjon (av totalt 33 millioner) 89 FrPs handlingsprogram s. 7: Fremskrittspartiet vil avvikle diskrimineringsombudet og oppheve loven 90 I FrPs handlingsprogram heter det på side 43 at Endringene i diverse lover gjort i 2008, kjent som Ny ekteskapslov,må evalueres. I politisk kvarter 25. mai 2009 gjør imidlertid FrP-nestleder Per Sandberg det klart at Men i en evaluering så er det klart etter det som kom frem på vårt landsmøte i løpet av helgen, at det innebærer at vi kommer til å reversere de vedtak som er gjort i den eksisterende ekteskapsloven. 91 I Innst. S. nr. 145 ( ) slår Fremskrittspartiets reprentanter fast at Disse medlemmer ønsker derfor å åpne opp for generell bevæpning av politiet, når politiet selv mener tiden er moden for dette. Disse medlemmer ønsker derfor å fjerne eventuelle hinder for dette. 92 FrPs handlingsprogram s. 26: Fremskrittspartiet vil overføre utrykningspolitiets oppgaver til de lokale politidistrikt 93 FrPs handlingsprogram s. 27: Fremskrittspartiet vil fjerne soningskøen. Dette mener vi kan gjøres ved å la private aktører kunne drifte fengsler på oppdrag fra staten. 94 TV2 20. juli 2009: html 95 I Fremskrittspartiets alternative statbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte 12 millioner kroner til Kredittilsynet, 85 millioner kroner til Toll-og avgiftsetaten og 248 millioner kroner til Skatteetaten. 96 Innst. S. nr. 213 ( ) 97 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte 60 millioner kroner til kunstnerstipend. Det er mer enn en halvering av disse bevilgningene som kuttes over natten.

12 98 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte over 100 millioner kroner i bevilgningene til norsk filmvirksomhet 99 I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2009 foreslår partiet å kutte 7 millioner kroner til dette formålet. 100 FrPs prinsipprogram s.11: Et lands presse er ikke uavhengig dersom den er avhengig av støtte fra staten. Etter hvert som pressen blir mer og mer avhengig av statsstøtte, vil uavhengig journalistikk vike plassen for næringspolitiske forsøk på å sikre mer støtte. Fremskrittspartiet ser en fare i at pressens kritiske holdning til statsstyret blir dempet på grunn av statlige subsidier. Pressestøtten skaper også uheldige konkurranseforhold mellom mediene, siden kun én utvalgt gruppe av aviser blir tildelt denne støtten. FrP mener det er feil at aviser med statlig støtte skal konkurrere med andre mediebedrifter som driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Vi ønsker en fri konkurranse uten økonomisk bidrag fra staten.

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

PROTOKOLL. Karnlisbeth Haarseth, Berit Lynnebakken, Bjørg Hageløkken SAKLISTE

PROTOKOLL. Karnlisbeth Haarseth, Berit Lynnebakken, Bjørg Hageløkken SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: PENSJONISTUTVALGET Møtested: Keysersgt. 15 Møtedato: 17.03.2009 Tid: 0930 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Bjørg Solheim, Jon Åse, Magnor B. Arntsen, Gunvor M. Reidarson, Ola-Erik

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Samlede utgifter AIDs budsjettforslag for 2008: 252,8 mrd. kroner Samlet vekst i utgiftene på 4,9 prosent Reell nedgang i bevilgningen: 1 mrd.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Fagligpolitisk regnskap Mai 2009 I Soria Moria-erklæringen ble kampen mot arbeidsledighet og for et inkluderende arbeidsliv framhevet som et av flertallsregjeringens viktigste

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Statsbudsjettet Bjarne Håkon Hanssen Karasjok

Statsbudsjettet Bjarne Håkon Hanssen Karasjok Statsbudsjettet 2010 Bjarne Håkon Hanssen Karasjok 13.10.2009 Styrking av samiske språk Oppfølging av handlingsplan: 5 millioner kroner Avskriving av utdanningsgjeld for samisk lærerutdanning Mer til Sametinget

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Statsbudsjettet 2014. FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS FINANSKOMITÉ

Statsbudsjettet 2014. FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS FINANSKOMITÉ Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE Statsbudsjettet 2014 FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS FINANSKOMITÉ 04.11.2013 Meld St. 1 (2013-2014) Nasjonalbudsjettet

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Et mindre og bedre statlig eierskap

Et mindre og bedre statlig eierskap Et mindre bedre statlig eierskap Statsråd Ansgar Gabrielsen Statsråd Lars Sponheim Statsråd Einar Steensnæs 19. april 2002 Et omfattende statlig eierskap... som en del av statens verdier Petroleumsfondet

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Høringsnotat. 27. januar 2014

Høringsnotat. 27. januar 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 27. januar 2014 Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Detaljer

Regjeringens innsats mot fattigdom

Regjeringens innsats mot fattigdom Regjeringens innsats mot fattigdom 2006 2009 Et inkluderende samfunn Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. Kampen mot

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Frp på alvor 2. Et argumenthefte om Fremskrittspartiets politikk og konsekvensene av den

Frp på alvor 2. Et argumenthefte om Fremskrittspartiets politikk og konsekvensene av den Frp på alvor 2 Et argumenthefte om Fremskrittspartiets politikk og konsekvensene av den Juni 2007 Innhold 1 Før du begynner å lese... 3 2 Våre viktigste argumenter mot Fremskrittspartiet...4 2.1 Fremskrittspartiet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær Sosial dumping i nordisk perspektiv Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær SAMAK @StostadJe Skal snakke om 1. Den nordiske modellen på 1-2-3 2. Hva er sosial dumping, drivkrefter

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

Reform for konkurranseutsetting

Reform for konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 15/14 Reform for konkurranseutsetting Om "nøytral merverdiavgift" i staten 1. Bakgrunn 2. Hvem betaler MVA og hvem betaler ikke? 3.

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008 Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 8 2. april 8 Hvorfor bidrar Regjeringen? Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc Stem Rødt! Foto: tsmyther/cc Program valgkampen 2009 RØDT Foto: David Muir/CC Krisepakker til folk, ikke banker Festen på verdens børser er over, og det er folk flest som sitter igjen med regningen. Flere

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Regjeringens budsjettforslag for 2005: Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Finansminister Per-Kristian Foss Lyse utsikter for norsk økonomi 6 BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet 6 Veksten

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Andel som har deltatt i frivillig arbeid siste år Land Norge Sverige Island Danmark Storbritannia USA Nederland Frankrike Australia Andel deltakere

Detaljer

Renteutviklingen. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Kartellkonferanse LO Stat 28. november 2007

Renteutviklingen. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Kartellkonferanse LO Stat 28. november 2007 Renteutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Kartellkonferanse LO Stat. november Konsumpriser og bruttonasjonalprodukt Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt (sentrert) Konsumprisvekst BNP-vekst

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005

Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005 Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005 Innledning I forbindelse med Stortingsvalget og regjeringsskiftet høsten 2005 besluttet LOs sentrale ungdomsutvalg å utarbeide et rådgivende dokument til LOs ledelse.

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

+ = Mer enige enn du TROR. En SV-rapport

+ = Mer enige enn du TROR. En SV-rapport + = Allerede Mer enige enn du TROR En SV-rapport Oslo/Stortinget, 19.4.2012 Innhold 1. Innledning 2. Økte forskjeller 3. Svekkede rettigheter i arbeidslivet 4. Økonomistyring 5. Transport og post 6. Privatisering

Detaljer

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren.

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. ECON 30 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. Oppgave Veiledning I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven. Oppgave:

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig?

Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig? Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig? Kristin Clemet Stavanger, 2 6.4.2 0 1 3 Velstanden brer seg Verdens velstand pr capita 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 101 201 301 401

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver Handlingsrommet for insentiver og tilrettelegging for byggenæringen og det politiske spillet. Stortingsmelding om bygningspolitikk og klimamelding hva nå? Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver De

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer