FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900

2

3 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær og to til å skrive under protokollen 4. Årsmelding 5. Regnskap 6. Budsjett 7. Innkomne forslag 8. Fastsette kontingent 9. Valg 10. Avslutning ÅRSMELDING A. ÅRSMELDING FRA STYRET... 5 B. ÅRSMELDING FRA SPORT... 9 FFL Senior... 9 FFL Junior C. REGNSKAP D. REVISORS BERETNING E. BUDSJETT F. INNKOMNE FORSLAG G. KONTINGENT H. SAMARBEIDSPARTNERE Side 3 av 28

4 Verv i FFL 2008 Styret: Gudmund Bakken Leder Valgt for Jan Børge Kvamme Nestleder og Sportssjef Valgt for Egil Bøhlerengen Økonomileder Valgt for Simen Sandbu Marked og styremedlem Valgt for Beate Farstad Sekretær Valgt for Siri Halsan Sekretær F.o.m Skjalg Wigenstad Representant junior Valgt for Kai Ole Haugstad Representant FF Valgt av FF Pål Maugesten Representant LFK Valgt av LFK Vara: Ole Hovemoen Valgt for Jan Erik Svensson Valgt for Valgkomité: Eiliv Furuli Valgt for Representant LFK: Pål Maugesten Representant FF: Kai Ole Haugstad Kontrollkomité: Geir Arne Hageland Valgt for Stein Ivar Lien F.o.m Revisor: Kirsten Vågsether Valgt for Side 4 av 28

5 A. ÅRSMELDING FRA STYRET Organisasjon Klubbens nåværende organisasjon har fungert siden årsmøtet i Alle funksjoner i styret ble besatt ved årsmøtet, mens det var mangler knyttet til kontrollkomité og revisor. Det er i løpet av året gjort korrigering i styresammensetningen ved at ny sekretær kom inn i mai måned i forståelse med den som ble valgt ved årsmøtet. Styret har organisert arbeidet med personer som har ansvar innenfor områdene: Sport Økonomi Marked Alle disse områdene er arbeidskrevende og det ideelle ville vært og ha arbeidsgrupper knyttet til områdene både for å styrke arbeidet og gi avlastning til styremedlemmene. Innenfor området sport er det dette året etablert et sportsutvalg som har fungert bra. Dette har styrket det sportslige arbeidet og har vært en nyttig avlastning for sportslig leder. Representant for junior har inngått i denne gruppen. Sportsutvalget har gjennom høsten jobbet med sportslig utviklingsplan for perioden Denne planen har til hensikt å bidra til et mer langsiktig og systematisk oppbygging av det sportslige grunnlaget i klubben. Styret har i gangsatt arbeidet med å få utarbeidet en organisasjonsplan for å styrke organiseringen i klubben. En klubb på FFL sin størrelse har behov for en slik plan. Dette arbeidet søkes ferdig utredet i På grunn av klubbens økonomiske situasjon ble stillingen som 25 % kontormedarbeider avviklet. Jostein Wahl som tidligere besatte denne stillingen har allikevel videreført mange av oppgavene og dette har vært til god hjelp for styret. Styret har gjennom året vært opptatt av et godt samarbeid med moderklubbene. FFL har tatt initiativ til flere felles arrangementer gjennom sesongen. Vi nevner her: "Felles avspark" som ble gjennomført på Jorekstad lørdag 19. april, felles styremøte mellom klubbene som ble gjennomført i mai, "Fotballens dag" som ble gjennomført på Jorekstad søndag 15. juni samt etablering av "Seniorlaget" som ble etablert 19. juni med to påfølgende samlinger i løpet av året. Gjennom disse tiltakene har klubbene fremstått mer enhetlig og styrket samarbeidet seg i mellom. Styret vil også fremheve samarbeidet med Fotballinja ved Lillehammer Videregående skole. Klubben har i flere år høstet godt av det arbeidet som legges ned ved Fotballinja og vi kan dette året nevne at vi innledet sesongen med tre juniorer i klubbens seniorstall og avsluttet med sju juniorer. Dette er et urimelig høyt antall, men er en god bekreftelse på kvaliteten i det arbeidet som nedlegges ved linja. Strategiplan FFL går dette året inn i sitt 10 år. Klubbens visjon er: "Toppfotball i vinterland". Klubbens ambisjoner er nedfelt i fem hovedmål. Ambisjonene ved etableringen i 1999 var store og mange vil hevde at ambisjonene den gang var større enn evnen og forutsetningene for å lykkes. På flere områder har klubben lykkes i sitt arbeid og flere av hovedmålene er innfridd, men vi må også innse at på noen av områdene gjenstår det noe før målene er nådd. Styret dette året har uttrykt klare ambisjoner om å bygge opp klubben (stein for stein) langsiktig både administrativt og sportslig. FFL har behov for en langsiktig utviklingsplan hvor de fremtidige "hårete" målene settes. Dette arbeidet søkes ferdig utredet i Side 5 av 28

6 "Sammen inn i fremtiden" Styret i FFL er opptatt av et godt og nært samarbeid med klubbene innen distriktet. Skal vi klare å bli et "distriktets lag" for fremtiden så krever dette en god dialog, at vi opptrer på en god og ryddig måte, viser god oppførsel, omtaler våre partnere på en positiv måte og at vi er innstilt på samarbeidsvilje for det beste for alle parter. Dette er en krevende oppgave, men en viktig oppgave for å innta posisjonen som distriktets lag. Styret tok allerede på første styremøte i år beslutning om å legge noen av seriekampene samt treninger til Jorekstad. Denne beslutningen ble godt mottatt i Faaberg Fotball og har vært med å styrke samarbeidet mellom partene. Både for de aktive og publikum har dette vært en positiv opplevelse og vi vil takke Faaberg Fotball og Jorekstad for måten de tok i mot oss på og de gode forholdene som ble tilbudt både for treningen og kamper i løpet av sesongen Ved felles styremøte mellom Faaberg Fotball, Lillehammer Fotballklubb og FFL i mai ble tanker om et ytterligere fremtidig samarbeid mellom klubbene innledet. Dette arbeidet fikk arbeidstittelen "Sammen inn i fremtiden". Gjennom et svært godt rekrutteringsgrunnlag og en meget høy aktivitet i yngres avdeling både hos Faaberg Fotball og Lillehammer Fotballklubb sammen med et stort antall juniorlag i FFL har klubbene i sammen alle forutsetninger er for å lykkes i fremtiden. Dette innledende samarbeidet skal videreføres hvor en skal se på muligheter for å styrke samarbeidet ytterligere både sportslig, administrativt og økonomisk for å fremstå som en mer slagkraftig enhet i fremtiden. Våre keepere Simen Myrum og Thomas Lech har gjennomført keepertrening i henholdsvis LFK og Fåberg fotballsesongen 2007/2008. I desember samlet de kreftene og har nå begynt felles trening for smågutt og guttemålmenn i de to moderklubbene med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Fotballbrakka LFK, Fotballinja AS og FFL etablerte selskapet "Sameie Fotballbrakka Lillehammer" på nyåret Selskapet eier og driver det nye klubbhuset på Stampesletta. Hver av partene eier en tredel i sameiet, og har bidratt med midler enten gjennom kontantinnskudd og/eller dugnad. Klubbhuset ble offisielt åpnet 4. mai, og dekker et lenge etterlengtet behov for de nevnte partene. Det er etablert et eget driftstyre og klubbhuset har så langt fungert etter hensikten for FFL. I tillegg til at "brakka" brukes som klubbhus for LFK og FFL, benyttes den som samlingssted for elevene på Fotballinja, kontor og møtelokaler for eierne og som samlingssted for sponsorer og samarbeidsparter i forbindelse med hjemmekamper. Økonomien til selskapet er tilfredsstillende, men brakka mangler fortsatt vann og avløp. Marked Styret har i løpet av høsten inngått ny avtale med Indreløper n AS for perioden 2009 t.o.m Tidligere avtale er i hovedsak forlenget, men med noen forbedringer for klubben på enkelte punkter. Indreløper n AS har også i 2008 gjort en god jobb for klubben. Budsjettmål er innfridd og ulike markedstiltak er gjennomført på en vellykket måte. Tilbakemeldinger fra sponsorene er god. Brutto sponsorinntekter for 2008 ble ca 1,7 mill kroner. I ny avtale er det en intensjon om å øke sponsorinntektene til 2,5 mill kroner i løpet av perioden, forutsatt spill i 2. divisjon. Det er inngått avtaler med mange av de viktigste sponsorene som strekker seg over flere år. Side 6 av 28

7 Klubben har også inngått en utstyrsavtale med Sport 1 og UMBRO (Scan Trade) som gjelder for 4 nye år. Øvrige markedstiltak i 2008 omfatter FFL Magasinet som er sendt alle husstander i Lillehammer, Kick-off arrangement på Jorekstad med Nils Arne Eggen som hovedtrekkplaster for alle spillerne i Faaberg fotball, LFK og FFL, 3 frokostmøter med sponsorene, annonser i GD i forbindelse med ekstraordinær innsamling av penger til klubben og i forbindelse med opprykket samt Godt nytt år hilsning fra klubben i GD over to helsider hvor klubbens samarbeidspartnere ble fremhevet. Det er også gledelig å se at klubbens sponsorer slutter godt opp om klubbens hjemmekamper og benytter dette som en møteplass for å knytte kontakter. Klubbhuset på Stampesletta hvor det er anledning til å møtes i forkant og i pause har vært en viktig del av sponsorarbeidet gjennom sesongen. Det årlige FFL lotteriet samt produksjon og salg av FFL kalenderen er gjennomført. Salg av fotballbrødet er intensivert bl.a. gjennom avtale med KIWI, REMA 1000 Søre Ål og Joker. Vi forventer at brødsalget skal vise en fortsatt positiv utvikling for klubben. Den planlagte bedriftskoblingen ble ikke gjennomført i FFL retter en stor takk til sponsorer og støttespillere samt til sponsoransvarlig Indreløper n som er en viktig brikke for økonomien i klubben. Arena Utarbeidelsen av en mulig søknad om Ungdoms-OL i 2012, Vintersportsregionprosjektet og arbeidet med Kommunedelplan for Olympiaparken ville også kunne innbære et løft for fotballen i distriktet. Dette da disse planene medførte en fremskyndet, mulig reguleringsplan for Stampesletta, der kommunestyret sluttet seg til Rådmannens forslag om at: Stampesletta utvikles til en mer komplett idrettspark med mulighet for kommersiell utnyttelse. I Rådmannens forslag var følgende underpunkter tatt fram: Bofasiliteter for idrettsutøvere i området Birkebeineren Hotell og Motell + evt. bak Håkons Hall Idrettens Hus flere alternative lokaliseringer, evt. kombinert med oppgradert stadion(ny) for fotballen med mer? Ny ishall og utvidet curling hall i tilknytning til Kristins Hall Barnealpin og nærmiljøanlegg Kleivbakken Parkeringsløsning for hele området må utredes - underjordisk/ parkeringshus? Badedammen som en integrert del av idrettsparken FFL valgte derfor å ta en posisjon for å få vurdert muligheten for raskere å få oppgradert dagens arena eller få med tilstrekkelige investorer for en ny arena. FFL valgte en strategi med først å gi en bred orientering for Ordfører og Rådmann om fotballens plass og viktighet i regionen og som den største idretts- og ungdomsarena mellom Oslo og Trondheim med over 1400 aktive spillere. FFL valgte videre å konsultere NFF- Norges Fotball Forbund der vi hadde møte på Lillehammer med anleggssjefen i NFF og fikk oversendt en komplett pakke for ferdige tegninger, som tilfredsstiller de krav som stilles til en arena innen Norsk Toppfotball. Tegninger som er delt opp i moduler på ca 1000 tilskuere hver og som kan bygges ut både i bredde og høyde, og som også kan tilpasses mulige andre bygningskropper for eksempel Idrettens Hus eller rene kommersielle bygninger. FFL har videre gjennomført møter med ledelsen ved respektive Høgskolen i Lillehammer, Norges Toppidretts Gymnas, Lillehammer Videregående Skole, leder av Vintersportsregionprosjektet, Idrettsrådet, samt mulige investorer. Med forskjellig ståsted mht. interesse for utvikling av Stampesletta som en mest mulig komplett idrettspark, så har alle uttrykt sterk interesse for å delta i mulige videre prosesser. FFL har videre holdt Lillehammer kommune v/rådmann og saksansvarlig for reguleringsplanen på Stampesletta orientert om våre møter og vi har også overlevert vårt presentasjonsmateriale til disse slik at våre forslag kunne bli vurdert og eventuelt bli innarbeidet i planverket. Side 7 av 28

8 FFL's styre har vært holdt løpende orientert om arbeidet, et arbeid som ikke innebærer noen kostnader for FFL og som heller ikke binder klubben i noen retning. Da Ungdoms-OL ikke medførte en søknad som IOC ville akseptere, så har saken blitt satt noe på vent. Lillehammer kommune opplyste i et møte tett opp mot jul 2008 at reguleringsplanen for Stampesletta er stilt i bero. Imidlertid så fortsetter de to andre prosjektene med full styrke og som høyst sannsynlig vil måtte innebære at reguleringsplanen for Stampesletta må startes opp igjen. FFL er usikker på i hvilken grad FFL skal ta nye initiativ. Dagens styre ber derfor om at saken settes på sakskartet når nytt styre er valgt og vurderer en strategi der alle interessenter for både sommer- og vinteridretter i og rundt Stampesletta dras med enten i regi av FFL eller annen stor og viktig bruker. Medlemmer Klubben har pr registrert 412 betalende medlemmer, derav 119 aktive og 293 støttemedlemmer. Tidligere år har medlemstallet vært 242 (2007), 229 (2006), 220 (2005), 163 (2004), 148 (2003), 192 (2002) og 146 (2001). Avslutning Styret opplever en svært positiv velvilje fra medlemmene til klubben. Styret satte seg mange ambisiøse mål for året og selv om vi ikke kom helt i mål med alle målene så er det meste innfridd og gjennomført på en meget bra måte. Vi gleder oss over å være tilbake i 2. divisjonen og at vi klarer å opprettholde den sterke bredden i juniorklassene. Styret vil takke alle for innsatsen og den "stå på" holdningen som har vært vist gjennom året. Uten viktige ressurspersoner vil ikke fotballen i klubben vært på det nivå den er i dag! Takk alle sammen! Gudmund Bakken Jan Børge Kvamme Simen Sandbu Egil Bøhlerengen Skjalg Wigenstad Beate Farstad Kai Ole Haugstad Pål Maugesten Jan Erik Svensson Ole Hovemoen Siri Halsan Side 8 av 28

9 B. ÅRSMELDING FRA SPORT Faaberg Fotball Lillehammer har stilt med følgende lag i sesongen 2008: Senior 1 lag 3. divisjon 1 lag 4. divisjon 1 lag 5. divisjon Junior Junior 1: Spill i Interkretsserien Junior 2: Spill i Junior Elite Junior 3: Spill i 1.divisjon vår og 2. divisjon høst Junior 4: Spill i 2.divisjon vår (trukket høst) Andre Wednesday United FFL Senior Etter nedrykksesongen 2007 skulle vi i 2008 vise at vi kunne komme tilbake med begrensede midler. Etter oppryddingen i spillerstallen på høsten 2007 sto vi igjen med en kjerne av seniorspillere og en gjeng ambisiøse juniorspillere som ble flyttet opp i A-stallen. Organisasjonsmessig har klubben gjort noen endringer og i løpet av sesongen fikk vi på plass både et sportsutvalg og et trenerforum som i perioder har fungert tilfredsstillende. Begge disse utvalgene må vi videreutvikle i Disse er viktige i vår målsetning om at klubben sammen med Fotballinja skal fortsette jobben med å styrke samarbeidet med klubbene i regionen slik at spillerne ser at FFL er det naturlige trinnet i utviklingen av karrieren. At vi på tampen av sesongen "leverte" Morten Sundli til tippeligaklubben Odd Grenland viser at vi er på rett vei og at arbeidet som er gjort i klubben de siste år bærer frukter. Klubben er godt i gang med en revidert sportsplan som skal danne grunnlaget for hvordan vi skal utvikle oss fremover. Vårt B lag i 4 divisjon ble underlagt junior denne sesongen da vi så at det i stor grad ville være jr. spillere som spilte her. At vi i etterkant av denne beslutningen også fikk tilbud om plass i interkretsserien gjorde at de involverte rundt disse lagene fikk en ekstra utfordring. At det endte med nedrykk for Jr. laget var ikke annet å forvente med en så ung spillerstall. Men mange har fått prøvd seg på høyt nivå og dette vil klubben få igjen for på sikt. Alle roller rundt lagene har vært tilfredsstillende bemannet i år, men klubben er nødt til å forsere jobben med å få på plass en stilling i klubben. Vi kan ikke møte 2 div med bare frivillig innsats. Målsetningen for A laget foran sesongen var ganske enkelt at vi skulle gjøre det så godt som mulig med de ressursene vi hadde. Vi så vel i realiteten bare en konkurrent til seriemesterskapet, nemlig Brumunddal, og slik skulle det også bli. Uavgjort borte mot Brumunddal men seier med over 1000 tilskuere på Jorekstad hjemme var det som avgjorde serien. Vi slo dem med 3 poeng og en sesong uten tap i serien gjorde at vi var klar for kvalikspill mot Flisa Kampene mot Flisa ble to tette kamper mot en motstander som har satset hardt for å nå målsettingen med 2 divisjonsspill. Bortekampen endte uavgjort og i hjemmekampen, denne gang med 1000 tilskuere på Stampa og med nyetablert supporterklubb i ryggen, var vi hakket bedre enn dem og vi spiller sesongen 2009 i 2 divisjon. 2-laget vårt gjennomførte en grei sesong. Et stykke ut på høsten lå vi faktisk an til en teoretisk mulighet til å rykke opp, men 2-1 tap mot Lom borte avgjorde den striden. Mange Side 9 av 28

10 spillere har også i år fått prøve seg på seniornivå men kampbelastningen for noen har blitt stor. Vi ser frem mot etablering av en egen 4 div stall for kommende sesong. Evalueringen av sesongen har vært gjort på alle nivåer. Mye har bedret seg fra sesongen Nivået på treningene har vært bedre med en jevnere stall enn tidligere. Denne skal spisses ytterligere neste i 2009 med en spillergruppe på keepere og med plass til 2 hospitanter. 4 divisjonsgruppen vil da være utfordrergruppen som hele vinteren kommer til å trene samtidig med A-stallen. Dette gjør at de som "banker på" vil få mange muligheter til å vise seg frem. Ellers har trenerforum bidratt til at samarbeidet og den interne kommunikasjon mellom alle nivåer i klubben og skole på dagtid er blitt bedre men vi har ennå en del å gå på. Lojaliteten fra spillerne er også blitt bedre og treningsfremmøte er stabilt bra. Trening på Jorekstad i perioder har gjort sitt til at skadefrekvensen også har gått i riktig retning. FFL 3 har sesongen 2008 spilt i 5. divisjon og fungerer som et breddetilbud for seniorspillere i FFL. Laget endte på 8. plass i serien med 9 poeng. Laget har hatt mange spillere på trening med et spesielt stort innslag av studenter fra HIL, men også tidligere spillere i FFL og LFK. FFL 3 fungerer som en viktig del av klubbens ungdomsarbeid og er også av betydning for interessen for klubben og rekruttering av tillitsvalgte på ulike nivå i klubben. Vi gleder oss nå til 2009 sesongen, og at vi igjen er inne på det norske fotballkartet. Vi ser at vi må ha på plass noen sentrale forsterkninger for å klare målsetningen om å overleve på dette nivået. Dette jobbes det med fra styrets side. Samtidig er det hyggelig å registrere at vi for første gang ikke mister spillere fra eksisterende stall, og en del av utfordringen blir å heve disse de prosentene som skal til. Dette kan gjøres gjennom individuell tilpasning av økte treningsmengder og økt konkurranse om plass i A-stallen. I tillegg må vi fortsette jobben med egenutvikling av spillere. Vi må også i årene fremover klare å flytte unge spillere fra jr. til seniornivå. Jobben da vil i tillegg til det sportslige være med å påvirke i retning av utdannelse eller tilrettelegging av jobb. En utfordrende og krevende oppgave. Vi ønsker med dette alle velkommen til en spennende fotballsesong på Stampesletta i Jan-Børge Kvamme (sign.) Side 10 av 28

11 Spillerstatistikk 3. divisjon sesongen 2008 Navn Kamper Mål Svensson, Vebjørn Bergundhaugen, Jo Eivind 27 6 Hovemoen, Andreas 26 6 Løkken, Stig Sundli, Morten 23 6 Kvello, Øystein 23 4 Teigen, Jan Rune 23 4 Sandbu, Jonas 23 Mikalsen, Cato Visdal 22 8 Fenz, Jannik 20 Stensrud, Glenn 18 1 Lønstad, Thomas 17 1 Kolstad, Kim 16 Øien, Simen Halsan 12 5 Vorkinn, Henrik 11 Lech, Tomas 10 Pedersen, Stian 9 Bøhlerengen, Audun 8 Ødegård, Ulrik M. 7 1 Vorgaard, Johan 5 Åsvestad, Kjell Roar 5 Klomstad, Alexander 4 Løkken, Bjørnar 3 Sundli, Hans Kristian 2 Bakken, Rune 1 Lesjø, Andreas 1 Orderløkken, Magnus 1 Side 11 av 28

12 Spillerstatistikk 4. divisjon sesongen 2008 Navn Kamper Mål Amundsen, Roar 20 2 Orderløkken, Magnus 17 2 Kvamme, Magnus 16 7 Fjermeros, Petter 16 2 Valset, Sverre 16 Heby, Robin Myhren 14 1 Myrum, Simen (k) 13 1 Linnerud, Ruben 11 1 Pedersen, Stian 11 1 With, Thor 10 1 Bakken, Rune 10 Vorkinn, Henrik 9 Vist, Sindre 8 Sundli, Hans Kristian 8 3 Johansen, Steinar 8 2 Vorgaard, Johan 7 5 Afseth, Andreas 7 2 Bjerke, Kjetil 7 1 Dagsgard, Rune 7 Løkken, Bjørnar 7 Pedersen, Erik 6 2 Bøhlerengen, Audun 5 2 Johansen, Kristian 5 1 Ødegård, Ulrik 5 1 Kolstad, Kim (k) 5 Grinnhaug, Marcus 5 Borgen, Joakim 4 2 Sandbu, Jonas 4 1 Skrautvol, Ola 4 1 Bostad, Jakob 4 Lech, Tomas 4 Ristesund, Tony 3 1 Hovelsrud, Rune 3 Hørvel, Simen 3 Johansen, Roberth 3 Klomstad, Alexander 2 1 Stensrud, Glenn 2 1 Dalsegg, Jens August 2 Haugsdal, Emil 2 Kollshaugen, Henning 2 Wien, Martin 2 Skyttermoen, Morten 2 Lønstad, Thomas 1 1 Mikalsen, Cato 1 1 Åsvestad, Kjell Roar 1 Birkvad, Simon R. 1 Mæhlum, Torstein 1 Hammershaug, Vegard 1 Standahl, Fredrik 1 Eriksen, Trond 1 Fenz, Jannik 1 Johannessen, Joakim 1 Wigenstad, Eirik 1 Lesjø, Andreas 1 Lunaas, Jørn Tore 1 Kjellgren, Jonas 1 Side 12 av 28

13 Adelskalender FFL Navn Totalt Serie Cup 1 Åsvestad, Kjell Roar Hovemoen, Andreas Nielsen, Mickey Svensson, Vebjørn Breiland, Magnus Linn, Arne (k) Torgersen, Lars Lundgren Lech, Thomas (k) Skogli, Anders Løkken, Stig Hansen, Frode Bergum Granum, Morten Øien, Simen Halsan Ryen, Lars Erik Ringnes, Tommy Bjerke, Thomas Løndal, Magnus Statle Bach, Alexander Eriksen, Lars-Erik Jøndal, Helge André Måladel FFL: Navn Totalt Serie Cup 1 Svensson, Vebjørn Åsvestad, Kjell Roar Løkken, Stig Hovemoen, Andreas Nielsen, Mickey Ryen, Lars Erik Bach, Alexander Mikalsen, Cato Visdal Løndal, Magnus Statle Øien, Simen Halsan Hustad, Anders Granum, Geir Sandal, Thomas Bergum, Jonas Torgersen, Lars Lundgren Side 13 av 28

14 FFL Junior FFL junior har lagt bak seg nok en god sesong med både topp og bredde. De som satser på fotball for å bli god, og de som spiller fotball for å ha det gøy. Jr. 1 fikk plass i interkretsserien da Brumunddal trakk sitt lag. Vi visste det ville bli tøft med et ungt lag, men her tenkte vi individuell utvikling i stedet for resultater. Mange unge spillere har fått prøvd seg på det høyeste juniornivå i Norge og har vokst mye som spillere i løpet av sesongen. Vi endte nest sist i serien og rykket ned, men vi får håpe at klubben i årene fremover får glede av det utviklingsarbeidet som er blitt gjort. Våre tre andre juniorlag har levert sportslige resultater omtrent som forventet. Med litt mer "stang inn" kunne JR 2 kvalifisert seg til KM serien. Grunnet lite spillere valgte vi å trekke JR 4 laget foran høstsesongen. JR 3 hadde også problemer med gjennomføring utover høsten. Her må klubben bli flinkere til å kartlegge hva slags tilbud spillerne på dette nivået egentlig vil ha. Målet denne sesongen har vært: Videreføre det gode sportslige arbeidet Skape større foreldreengasjement ved å få flere foreldre til å bidra. 21. februar 2008 ble det gjennomført et foreldremøte hvor vel 70 foreldre av juniorspillere møtte opp. Gjennom denne kvelden fikk vi lagt en organisering av sesongen. Klubben er avhengig av et sterkt foreldreengasjement for å kunne tilrettelegge og gjennomføre et godt sportslig tilbud. Dette har fungert godt. I tillegg har foreldrene vært engasjert i dugnadsjobber for klubben. Dette er svært avgjørende i driften av FFL. Sportslige resultater Junior 1 G19 nr 13 Interkretsserien, nedrykk Junior 2 G19 1. divisjon elite: 4 plass i 1 div nivå 2 Junior 3 G19 1. divisjon: 6 plass i 2 div høst Dana cup Vinteren 2008 ble det bestemt at klubbens valg av turnering sommeren 2008 ble Dana Cup. Dette var åpenbart et godt valg, fordi oppslutningen var upåklagelig. 50 spillere og seks ledere reiste til Hjørring i juli. Dermed stilte FFL med hele tre juniorlag i turneringen. Junior 1 og 3 kvalifiserte seg til A-sluttspillet, mens junior 2 kun nådde B-sluttspill. Junior 1 ble laget som gikk lengst i turneringen, men måtte til slutt gi tapt i kvartfinale etter en meget spennende straffesparkkonkurranse. Totalt sportslig ble dermed turneringen vellykket, da to lag avanserte til A-sluttspillet, og klubbens beste lag nådde langt i turneringen. I likhet med 2007, da Norway Cup ble valgt, var det viktig for styret at alle juniorlagene valgte samme turnering. Dette fordi en turnering gir gode muligheter for å bygge lagånd, samhold og identitet. Dermed var det åpenbare valget i Danmark innkvartering på skole i klasserom. FFL bodde nært hovedområdet ved Vendiahallen og sosialt fungerte samspillet mellom de tre lagene tilnærmet perfekt. Gjentatte ganger opplevde lagledelsen at spillerne koblet seg uavhengig av hvilket lag de tilhørte. Så sant det var mulig ga også lagene hverandre støtte i kampene som ble spilt. Side 14 av 28

15 Svært gledelig var det også at mange foreldre valgte å ta turen for å se på FFL's lag. På det meste observerte vi over 25 foresatte på sidelinjen. Det er ellers mye positivt en kan fremheve ved turneringen, men spesielt baneforhold, enkel logistikk, sportslige utfordringer og en meget trivelig by var med på å skape en vellykket turnering. Samtlige ledere oppfattet Hjørring som en trygg og oversiktlig by for klubbens ungdom. Det ble gjennomført en evaluering blant både spillere og ledere i etterkant av turneringen, og spillerne trekker selv fram organisering, det sosiale aspektet, felles turnering for alle lag og de sportslige forholdene som de mest positive sidene ved turneringen. Basert på evalueringen samt også tilbakemeldingene fra den enkelte lagledelse, har FFL derfor bestemt at Dana Cup også blir turneringen i Til slutt er det spillerne som skal ha den største takken. FF Lillehammer har en junioravdeling bestående av meget flott og talentfull ungdom med sunne og gode verdier. I løpet av uken oppstod det ingen negative episoder, og framferd både på og utenfor banen var eksemplarisk. Organisering av junior Sporslig leder, jr Jan Børge Kvamme Sportavd. Junior Spille fotball for å bli god - Oppfølging av trenere - Spilleroverganger - Materiell Junior 1 Adm.leder, jr Støtteapparat Skjalg Wigenstad - Lagledere - Foreldremøter - Dugnader Sportsavd junior Spille fotball for å ha det gøy Breddetilbud Junior 2 Junior 3 Side 15 av 28

16 Trenere og støtteapparat: Junior 1 Hovedtrener: Hjelpetrener: Lagledere: Foreldrekontakt: Terminkontakt: Andreas Falck Nilsen Kim Marius Heen Bjørner Vorkinn Tore Orderløkken Olav Bråten Ulf Tore Johansen Jan-Børge Kvamme Torstein Valset Bjørner Vorkinn Junior 2 Hovedtrener: Hjelpetrener: Lagledere: Foreldrekontakt: Terminkontakt: Jostein Wahl Øyvind Bjerke Eivind Mæhlum Sverre Bostad Øyvind Bjerke Junior 3 Hovedtrener: Hjelpetrener: Lagledere: Foreldrekontakt: Terminkontakt: Are Fjermeros Terje Myrvang Mona Hørvel Per Erik Vold Vidar Stenseth Anne Stensvold Kollshaugen Junior 4 Hovedtrener: Hjelpetrener: Lagledere: Foreldrekontakt: Terminkontakt: Bård Grinnhaug Stein Ødegård Waldemar Andresen Mette Ragnhild Helle Stein Ødegård Side 16 av 28

17 Evaluering av sesongen 2008 Vi har gjennomført to evalueringer med trenere og lagledere denne sesongen; En halvårsevaluering etter vårsesongen, og en evaluering av sesongen i desember. Oppsummering sportslig - junior Hva har fungert bra? Fornøyde spillere Godt samarbeid mellom juniorlagene Deltagelse Dana Cup skaper samhold Hva har fungert dårlig? For seine treninger Forskjellig spillesystem på de forskjellige lagene For mange spilleforflytninger mellom lagene Forberedelsesområder til neste sesong Gjennomføre en oppsummering av antall disponible spillere før høstsesongen. Ved stort frafall av spillere bør det vurderes å trekke lag. Det blir mye arbeid på lagleder hvis det er få spillere og hvor en er avhengig av lån av spillere fra andre lag Behov for en spillekoordinator som kan se helheten i spillergruppene og få bedre flyt mellom spillergruppene. Det er behov for og få satt dette i et bedre system Ønskelig mer statiske lag. Redusere forflyttinger av spillere mellom lagene Oppsummering administrativt - junior Hva har fungert bra? God organisering. Det ble lagt et grunnlag gjennom foreldremøte i februar Støtteapparatet rundt lagene har fungert bra. Dette har vært til god støtte for trenerne God informasjon fra klubben gjennom hele sesongen. Hjemmesiden fungerer som informasjonskanal Buss til bortekamper. Organisering av kjørelag og info God dugnadsinnsats av foreldrene. Organiseringen må være god. Hva har fungert dårlig? Bussoppgjør har vært krevende. Utarbeide bedre rutiner Forberedelsesområder til neste sesong Organisering av draktvask Utarbeide laglederbok/hefte som beskriver oppgavene for de ulike funksjonene Forberedelsesområder til neste sesong- organisasjon Klar rollefordeling mellom sportslig log administrativ leder for junior Forpliktende dugnadsinnsats Side 17 av 28

18 Vi har hatt et kjørelag som har besørget all busskjøring til bortekamper med bestående av 15 personer med Ola Skrautvål som transportleder. Materiell og drakter har vært ivaretatt av en gruppe ledet av Odd Dagsgård. De foreldre som ikke har hatt oppgaver knyttet til lagene har stilt opp som vakter i forb. med hjemmekampene i 3.divisjon. Det er nedlagt stor innsats fra mange personer gjennom sesongen som vi her gjerne her vil benytte anledningen til å takke for. Lillehammer 21. januar 2009 Jan Børge Kvamme Sportslig leder junior Skjalg Wigenstad Adm. Leder junior FFL Wednesday United Vi har ikke hatt noen serie i år da Indre Østland Fotballkrets ikke har hatt noe serie til oss. En trøst var det da i den sammenheng at vi har deltatt på Landsturneringen for funksjonshemmede i fotball. Vi stilte i den nest beste kategorien og fikk en 3. plass. Det var mange mål og vi vant de fleste av kampene. Nå er samarbeidet i gang med Indre Østland fotballkrets og vi håper det blir Hed-Opp serie til våren Ellers skal vi delta på Landsturneringen i Ålesund til høsten igjen. Vi har hatt treninger ute på sportsplassen helt til snøen dalte i hodet på oss. Nå trener vi innendørs på Lillehammer vgs. Her blir vi til det blir bart ute. Vi har også spilt treningskamper mot klasser fra HiL. Dette var moro for alle parter og vi skal gjøre det igjen. Vi har ellers vært med på loddsalget til FFL og er meget fornøyd med å være med på dette. Beate Farstad Trener og oppmann Side 18 av 28

19 C. REGNSKAP RESULTAT Regnskap Budsjett 2008 Avvik Oppnådd % Indreløper'n ,4 % Billettinntekter, inkl NM ,7 % Fotballskole ,9 % Kiosksalg ,7 % Dugnader ,3 % Lotteri ,2 % Diverse økonomitiltak ,4 % Medlems-/aktivitetsavgift ,3 % Tilskudd / Diverse inntekter ,8 % Aksjon ,3 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,6 % Varekostnad kiosk ,5 % Kostnader økonomitiltak/arrangement ,3 % Salgsprovisjoner ,1 % Sum kostnader økonomitiltak ,7 % DEKNINGBIDRAG ,4 % Godtgjørelser inkl avgifter ,7 % Arbeidsgiveravgift ,0 % Yrkesskadeforsikring ,0 % Utdanning ,4 % Sum personalkostnader ,6 % Turneringer/samlinger ,3 % Dommerutgifter ,8 % Bussutgifter ,0 % Leie baner/haller/garderobe (jan-juni) ,3 % Lege / fysio / treningsveiledning ,1 % Drakter/utstyr/treningsutstyr ,6 % Sum kostnader sport ,7 % Rekvisita/telefon/porto ,5 % Regnskap / revisjon / IT ,5 % Serieavgift IØFK ,9 % Gebyr/bøter Idrettskrets ,0 % Overgangskostnader / lisensavgift spillere ,2 % Sosiale tilstelninger ,4 % Annonser ,9 % Andre kostnader ,3 % Sum diverse kostnader ,2 % SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,9 % DRIFTSRESULTAT ,5 % Tap på fordringer ,0 % Sum tap på fordringer ,0 % Sum finansposter ,7 % Resultat før ekstraordinære poster ,8 % Ekstraordinære inntekter ,0 % RESULTAT ,5 % Side 19 av 28

20 RESULTAT Regnskap Regnskap Endring Indreløper'n Billettinntekter, inkl NM Fotballskole Kiosksalg Dugnader Lotteri Diverse økonomitiltak Medlems-/aktivitetsavgift Tilskudd / Diverse inntekter Aksjon SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad kiosk Kostnader økonomitiltak/arrangement Salgsprovisjoner Sum kostnader økonomitiltak DEKNINGBIDRAG Godtgjørelser inkl avgifter Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Utdanning Sum personalkostnader Turneringer/samlinger Dommerutgifter Bussutgifter Leie baner/haller/garderobe (jan-juni) Lege / fysio / treningsveiledning Drakter/utstyr/treningsutstyr Sum kostnader sport Rekvisita/telefon/porto Regnskap / revisjon / IT Serieavgift IØFK Gebyr/bøter Idrettskrets Overgangskostnader / lisensavgift spillere Sosiale tilstelninger Annonser Andre kostnader Sum diverse kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Tap på fordringer Sum tap på fordringer Sum finansposter Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære inntekter RESULTAT Side 20 av 28

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 2 Kjære fotballvenner velkommen til en ny sesong med LFK Jan Tore Meren, Styreleder LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité:

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

READYAVISEN GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER

READYAVISEN GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER READYAVISEN Julen 2014 98. årg. GOD JUL TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER Lederen har ordet Inne i mitt første år som valgt leder føler jeg meg mer komfortabel i den ansvarsfulle rollen. Igjen må jeg gi honnør til

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Det har vært avholdt 10 styremøter.

Det har vært avholdt 10 styremøter. Årsberetning 2014 Styret 2014: Lisbeth Berntsen Huse, leder, Fredrik Platou, nestleder, Thomas Sunde, sekretær, Arnt Rønning, kasserer, Eirik Braathen, styremedlem og Hans Amund Kjærnsli, styremedlem.

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer