EU Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020"

Transkript

1 EU Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013

2 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok da den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Østlandsforskning AS eies av Stiftelsen Østlandsforskning, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark. ØF har totalt 31 ansatte, hvorav 28 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Fem ansatte har professorkompetanse,ytterligere åtte forskere har doktorgrad, mens fem andre er i doktorgradsutdanning.forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdragsforskning. ØF arbeider årlig på nærmere 100 ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Viktige oppdragsgivere er Norges forskningsråd, statsforvaltningen, fylker, kommuner og næringsorganisasjoner. Den faglige virksomheten ved Østlandsforskning er organisert i to hovedområder som ledes av hver sin forskningsleder; Regional- og næringsforskning (RN) med hovedvekt på reiselivs-, kultur- og opplevelsesnæringernaturressursbaserte næringer, fjellpolitikk og klassiske regionale analyser (befolkning, flytting,pendling, sysselsetting, næring, klynger, innovasjon, infrastruktur, med mer). Velferds-, organisasjons- og kommunalforskning (VOK) med hovedvekt på helsetjenester i distriktene, barn og unge, oppvekst og kompetanseutvikling, entreprenørskap i opplæringen og mangfold i organisasjoner, herunder flere prosjekter for Forsvaret. I tillegg driver begge grupper med evalueringer, herunder følgeevaluering og bistand til egenevaluering. ØF er i hovedsak oppdragsbasert, men mottar noe basisfinansiering fra Norges Forskningsråd og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. ØF har samarbeidsavtaler med Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Centrum for forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet. Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) etablerades 2002 och är en centrumbildning vid Karlstads universitet. Region Värmland och Karlstads Universitet står för basfinansieringen av verksamheten. Ceruts vision är att vara en regionalt välkänd, nationellt respekterad och internationellt uppmärksammad centrumbildning inom forskningsområdet regional utveckling. I dialog med det omgivande samhället skapas och utvecklas kunskaper kring regionala utvecklingsfrågor. Forskningen uppmärksammar människans totala livssituation det vill säga arbete, fritid och sociala relationer. Regionen som livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt är nyckelbegrepp. Den kunskap som skapas inom Cerut ska vara användbar för regional utveckling, överväganden och strategier.en av Ceruts uppgifter är att sprida den kunskapen. Det kan ske på olika sätt exempelvis genom direkt projektsamverkan eller genom att populärvetenskapliga föreläsningar, seminarier och konferenser arrangeras. Det finns också möjlighet att bjuda in forskare som forskar på något som är viktigt för just din verksamhet inom området regional utveckling. Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Cerut bedrivs inom tre temaområden: Produktion, konsumtion, identitet och kultur Välfärd, hälsa och livskvalitet Styrformer, inflytande och handlingskraft Forskning om regional utveckling som bedrivs inom Cerut är mångvetenskaplig och sker i samverkan mellan olika discipliner som bland annat kulturgeografi, företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi och folkhälsovetenskap. Förutom en deltidsanställd föreståndare, vetenskaplig ledare och informatör är en administratör, och två utredare knutna till Cerut. Seniora forskare från olika discipliner, se ovan, deltar och driver de olika forskningsprojekten (http://www.kau.se/cerut).

3 FORORD Den foreliggende rapport gir en studie av regional utvikling og grenseregional samhandling i regioner innenfor geografien i det planlagte Sverige-Norge programmet i Interreg V A Den inneholder en form for benchmarking dvs. sammenlikning av strukturer og utviklingstrekk i grenseregionene innbyrdes og i forhold til omverdenen. Videre er det gjort en SWOT-analyse av grenseregionene. Hensikten er å gi beslutningsaktører på ulike nivå på begge sider av grensen en forbedret, og ikke minst felles, forståelse av fremtidige muligheter og utfordringer. Arbeidet skal bidra til å utvikle tydelige mål, strategier og satsingsområder for et nytt Sverige-Norge program i Interreg V A , med kopling til nasjonal politikk og EUROPA Dokumentet er ment å kunne brukes direkte inn i arbeidet med programbeskrivelsen. Arbeidet har perspektiv på både delområde- og programnivå. Dette for få fram ulike behov, problemer, saker og forutsetninger i de tre delområdene. Analysene skal gi grunnlag for å definere prioriterte områder og investeringsprioriteringer i det nye programmet, tuftet på identifisering av områder hvor potensialet for å utnyttelse hverandres ressurser er størst. Analysene inneholder: 1. Samlet og for hvert delområde utvikle en grenseindeks med følgende elementer: - beskrivelse av delområdene og programområdet - status for EUROPA2020-målene i delområdene og programområdet 2. Analyse: Identifisering av behov, problemer, saker og forutsetninger i delområdene og programområdet (SWOT-analyse).Hvordan kan programmet bidra til å; - utnytte og forsterke grenseregionenes samlede ressurser - merverdi - redusere grensens barriereeffekter - utøve felles politisk lederskap, fremme bærekraft og kople sammen små- og mellomstore byer over grensen En sammenfatning - oppsummering og anbefalinger/ tilrådninger skal inngå i analyserapporten 3. Prosessbistand fra prosjektpartene til grenseregionenes analyse-, program- og ledergruppe. I tillegg inngår innledningsvis en omtale av viktige føringer som ligger i ulike EUdokumenter når det gjelder et fremtidig Sverige-Norge-program, eksempelvis ift. Grenseoverskridende samarbeid og Europa 2020-strategiene. Det samme gjelder relevante nasjonale og regionale mål, eksempelvis «Sveriges nasjonale reformprogram og «forpliktelse» inn mot Europa 2020.

4 Arbeidet er gjennomført med finansiering fra Interreg VA Sverige-Norge-programmet samt regional medfinansiering fra partnerskapet av grenseregioner, dvs. Østfold, Akershus, Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner samt regionene i Västra Götalandsregionen, Värmland, Dalarna og Jämtland. Arbeidet er utført av Østlandsforskning og Centrum for forskning om regional utveckling (Cerut) ved Karlstads Universitet i tett samarbeid med partnerskapet av grenseregioner og en analysegruppe bestående av representanter for de involverte fylker/län. Arbeidet har vært ledet av forstander Lotta Branunerhielm og direktør Morten Ørbeck, Østlandsforskning og utført i samarbeid med bl.a. Atle Hauge, Svein Erik Hagen, Per Kristian Alnes og Kjell Overvåg fra Østlandsforskning og Sune Berger, Hans Olof Gottfridsson, Eva Olsson, Sara Westlindh og David Janson fra Cerut. Analysegruppen har bestått av: Gun Jonsson, Regionförbundet Jämtland, Arild Egge, Nor-Trøndelag fylkeskommune, Karen Havdal, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erik Hagen, Hedmark fylkeskommune, Jon Moxnes Steineke, Akershus fylkeskommune, Kjell Rennesund, Østfold fylkeskommune, Bo-Josef Eriksson, Region Värmland, Ann Otto Nemes, Region Värmland og Christina Christiansson, Västra Götalandsregionen. Analysegruppen har bidratt med verdifulle synspunkter til god hjelp i arbeidet. Det samme gjelder innspill fra regionale representanter som forskerne har hatt kontakt med. Mens arbeidet med de kvantitative studiene har hatt tyngdepunkt på norsk side (Østlandsforskning) ligger hovedtyngden av arbeidet med SWOT-analysene på svensk side (Cerut). Arbeidet har trukket betydelige veksler på tidligere utført arbeid innenfor samarbeidsprosjektet Att göra regionala skillnader till styrka (GRESS) hvor også Högskolan i Dalarna deltok, samt på andre studier av regional utvikling ved ØF og Cerut. Karlstad den 29. juni 2013 Lillehammer/Hamar den 29. juni 2013 Lotta Braunerhielm Morten Ørbeck Föreståndare för Cerut Direktør, Østlandsforskning

5 Innhold 1 Bakgrunn og føringer for analyse- og programarbeidet Om geografien i det nye Sverige-Norge-programmet Status og utviklingstrekk i de ulike delområdene Befolkningsutviklingen Attraksjon og bolyst Hvem er den Kreative Klassen? Kreativ klasse i Grenseløst samarbeid, Indre Skandinavia og Nordens Grønne Belte Stedsspesifikke kvaliteteter Culture Opportunity INdex Avslutningsvis om kreativ klasse og attraktivitet Verdiskaping Næringsstruktur Kvinneandelen i ulike næringer Sysselsettingsutviklingen Interaksjon over grensen Nærmere om grenseflyttingen Nærmere om pendlingen over den svensk-norske grensen Grensetrafikk og grensehandel Grenseoverskridende eierskap til foretak Oppsummering Status ift. Europa 2020 strategiene Sysselsetting Forskning og utvikling Klima/energi ( ) Klimagassutslipp Fornybar energi Energieffektivisering Utdanning Skoleavhoppere Høyere utdannelse Fattigdom og sosial ekskludering Lav arbeidsdeltakelse Lav disponibel inntekt Materiell fattigdom Analyse - SWOT Inledning Sysselsättning Forskning och utveckling Utbildning Klimat/energi Förnybar energi Klimat Transporter Energieffektivisering Fattigdom och social exkludering

6 5.7 Sammanfattande SWOT Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Referanser Vedleggstabell 1 a-d Kommuner, regionale inndelinger og nøkkeldata innenfor delområdene. 91 Vedleggstabell 2 a-b: Næringsstrukturen i kommunene

7 1 BAKGRUNN OG FØRINGER FOR ANALYSE- OG PROGRAMARBEIDET Det grenseoverskridende samarbeidet mellom Norge og Sverige har en lang historie. I tida (Kalmarunionen) og fra 1814 til 1905 var landene i personalunion, det vil si selvstendige stater men med én felles monark. I nyere historie ble samarbeidet nasjonalt og regionalt drevet av de nordiske landene gjennom Nordisk Ministerråd. Det er likevel bredt akseptert at intensiteten i samarbeidet over grensen ble økt betydelig på midten av 1990-tallet, som en konsekvens av at Sverige ble medlem i Den europeiske unionen, og ble påvirket av EUs regionalpolitiske instrumenter som skulle legge til rette for europeisk integrasjon og redusere ulikheter i økonomisk og sosial utvikling. Spesielt ett av disse instrumentene er blitt en nøkkel for å øke europeisk territorielt samarbeid; Interreg programmene. Grenseregionene har siden hatt en spesiell posisjon i EUs regionalpolitikk og Lisboa-traktaten framhever rollen til grenseregionene, sammen med fjellregioner, øyer og områder med lav befolkningstetthet. Konseptet balansert territoriell utvikling i EUs sammenholdningspolitikk har fire elementer i) Stimulere reduksjon av økonomiske forskjeller ii) iii) iv) Fremme økologisk bærekraft Forsterke og forbedre de territorielle styringsnettverkene Utvikle en balansert og flerkjernet struktur av byer og tettsteder Norges regjering ser internasjonalt samarbeid som del av regionalt utviklingsarbeid, der samarbeid på tvers av landegrenser er viktig for å løse felles utfordringer, og for å medvirke til læring, kompetanseutvikling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og politikkutforming. God politisk forankring lokalt og regionalt blir sett som nødvendig, og fylkeskommunene er oppfordret til å sikre god kopling mellom Interreg og andre program de tar del i. Når Interreg-samarbeidet mellom grensefylkene og -regionene i Sverige-Norge-geografien nå går inn i sin fjerde generasjon, kan det bygges på et solid fundament av kunnskap, erfaringer og etablerte politiske relasjoner og grenseoverskridende nettverk av samfunnsinstitusjoner. Interreg Sverige-Norge programmet vil gjennomføres etter forvaltningsprinsippene: nærhet til beslutninger, flernivåstyring og partnerskap. Det betyr at myndighetsnivåene og naboregionene går sammen om å definere aktuelle politikkområder og i fellesskap finner og finansierer løsninger på behov, problemer og saker i grenseregionene. I Interreg programmene er det avgjørende å skape merverdier gjennom samarbeid i partnerskap. En god analyse skal bidra til å konsentrere innsatsen i programmet til de tema der potensialet for gevinster av grenseoverskridende samarbeid er størst. Faktadelen av rapporten er bygget opp 5

8 etter de fem overordnede målene i Europa2020-agendaen om «smart og bærekraftig tilvekst for alle.» Hensikten med det grenseoverskridende samarbeidet, er i følge forordningen om Europeiske regionale utviklingsfondene følgende; «grenseoverskridende samarbeid bør ta opp felles utfordringer som identifiseres samlet i grenseregionene (slik som dårlig tilgjengelighet, ulemper for bedriftene, mangel på nettverk mellom lokal og regional forvaltning, forskning og innovasjon og utnytting av informasjon- og kommunikasjonsteknikk, miljøforurensning, forebygging av risiko, negative holdninger til nabolandet og å utnytte hvilende potensial i grenseområdet (utvikling av anlegg og klynger for grenseoverskridende forskning og innovasjon, grenseoverskridende integrering på arbeidsmarkedet, samarbeid mellom høgskoler og i helsesektoren) samtidig som samarbeidsprosesser forsterkes i hensikt å skape en overgripende harmonisk utvikling i unionen.» Det er viktig å presisere at de grenseoverskridende Interreg programmene ikke er «nok et» regionalt utviklingsprogram, men et spesifikt grenseoverskridende program, som skal komplettere øvrig regional- og distriktspolitikk ved: utnytte og forsterke grenseregionenes samlede ressurser redusere grensens barriereeffekter utøve felles politisk lederskap, fremme bærekraft og kople sammen små- og mellomstore byer over grensen Denne analysen inneholder derfor data både for enkeltregioner og for de funksjonelle politiske samarbeidsregionene i Interreg Sverige-Norge, som siden starten av Interreg IIA i år 1994 har fungert som selvstyrte delområder. Vurderinger av potensialet i felles investeringer er gjort både ut fra kvantitative data innhentet av tilgjengelig statistikk, og etter intervjuer med ansatte regionalplanleggere og strateger i de enkelte partnerregionene. Tilrådningene står likevel for forfatternes regning. 6

9 2 OM GEOGRAFIEN I DET NYE SVERIGE-NORGE-PROGRAMMET I arbeidet med et nytt Sverige-Norge-program for videreføres kjernegeografien i det nåværende Sverige-Norge-programmet , mens de nåværende 20-prosentområdene avvikles. Den analyserte geografien omfatter dermed Delområde Grenseløst Samarbeid består av o På norsk side 9 kommuner i Østfold fylke (Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad, Moss, Råde, Rygge, Våler) samt de 7 kommunene i Folloregionen i Akershus fylke (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Enebakk). o På svensk side 14 kommuner i nordre del av Västra Götaland (Orust, Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Dals- Ed, Bengtsfors, Tanum, Strömstad, Åmål). Delområde Indre Skandinavia består av o På norsk side hele Hedmark fylke med sine 22 kommuner samt de 13 kommunene i Øvre og Nedre Romerike i Akershus fylke (Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal) og de siste 9 kommuner i Østfold fylke (Aremark, Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl). o På svensk side av de 31 kommunene i Värmlands län og Dalarnas län Delområde Nordens grønne belte består av o På norsk side av de 48 kommunene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker o På svensk side av de 8 kommunene i Jämtlands län. I Grenseindeksen brukes en del illustrasjoner i kart basert på kommunedata for hele Sverige og Norge. I diagrammer presenteres utviklingstrekkene for norsk og svensk side av de tre delområdene, for de involverte fylker/län samt for et regionnivå mellom kommune og fylke/län. På norsk side brukes her som hovedregel fylkesplanregioner (med visse unntak i Østfold og Trøndelag). På svensk side brukes funksjonelle analyseregioner (FA-regioner) 7

10 Figur 1: Geografisk avgrensing av det nye Sverige-Norge-programmet Tabell 1: Nøkkeltall for geografien i det nye Sverige-Norge-programmet Antall Befolkning Landareal Bef.endr. Befolkning Delområder kommuner km 2 siste 5 år per km 2 Grenseløst samarbeid ,3 % 58,3 Svensk side ,4 % 33,9 Norsk side ,2 % 120,9 Indre Skandinavia ,1 % 13,7 Svensk side ,1 % 12,0 Norsk side ,6 % 16,2 Nordens Grønne belte ,4 % 6,4 Svensk side ,5 % 2,6 Norsk side ,9 % 11,3 Sverige-Norge-programmet ,7 % 12,8 Svensk side ,1 % 9,1 Norsk side ,5 % 17,9 Hele Sverige ,2 % 23,3 Hele Norge ,6 % 16,6 8

11 Sverige-Norge-programmet vil altså totalt omfatte 108 norske og 53 svenske kommuner med nær 2,25 mill. innbyggere fordelt på drøyt km2. Området utgjør 10 prosent av Sveriges befolkning mot 26 prosent av Norges. Allerede i tabell 1 ser vi et par hovedtrekk som også annen statistikk i denne Grenseindeksen vil vise, nemlig at det er store ulikheter innad i programområdet. På hver side av grensen finner vi alt fra Norges og Sveriges mest sentrale og vekstkraftige kommuner til de mest perifere med sterk tilbakegang og befolkning. På den norske siden av Grenseløst Samarbeid har man for eksempel en befolkningstettehet på nesten 121 innbyggere per kvadratkilometer, mot det nasjonale gjennomsnittet på 16,6. I motsatt ende finner man den svenske siden av Norden Grønne Belte med 2,6 person er per km2, der det svenske gjennomsnittet ligger på 23,3. Som tabell 1 viser er det også gjennomgående sterkere dynamikk på norsk side innenfor hvert av delområdene. Noe forenklet kan vi forklare dette med at sentrum vokser mer enn periferi i begge land, men at de norske grenseregionene gjennomgående er mer sentrale i norsk sammenheng enn de svenske grenseområdene er i svensk sammenheng. På norsk side finner vi mange dynamiske omlandskommuner til Oslo, foruten Norges tredje største kommune Trondheim. Programområdets norske side omfatter hele 16 av Norges 50 største kommuner og 11 av de 30 norske kommunene med sterkest befolkningsvekst siste 5 år. Historisk sett er denne befolkningsveksten vi har sett de siste årene meget høy. Det er få andre perioder som kan skilte med like høye vekstrater. Også på svensk side av grenseområdet finner vi både større byer og dynamiske områder, men vi må helt ned på 21. plass for å finne den av programområdets svenske kommuner med høyest folketall (Karlstad) og 27. plass når det gjelder befolkningsvekst siste 5 år (Strømstad). Strømstad er for øvrig den svenske kommunen med nest høyest andel norske statsborgere blant sine innbyggere. 9

12 Tabell 2:Kommuner med høyest folketall ( ) og sterkest befolkningsvekst ( ) Størrelse 2013 Vekst Størrelse 2013 Vekst Stockholm Sundbyberg 16,3 % Oslo kommune Rennesøy 22,8 % Götebor Solna 12,6 % Bergen Meland 17,9 % Malmö Sigtuna 11,9 % Trondheim NGB Ullensaker IS 17,9 % Uppsala Lomma 11,4 % Stavanger Klepp 15,1 % Linköping Stockholm 10,8 % Bærum Hole 15,0 % Västerås Nacka 10,2 % Kristiansand Ås GS 14,6 % Örebro Huddinge 10,0 % Fredrikstad GS Gjerdrum IS 14,6 % Norrköping Vallentuna 10,0 % Tromsø Sola 14,6 % Helsingborg Malmö 9,6 % Sandnes Sørum IS 14,6 % Jönköping Upplands-B 9,6 % Drammen Hå 14,2 % Umeå Knivsta 9,5 % Asker Skodje 14,2 % Lund Botkyrk 9,2 % Sarpsborg GS Ulstein 14,1 % Borås Sollentuna 8,9 % Skien Våler (Østf.) GS 13,8 % Huddinge Uppsala 8,0 % Skedsmo IS Gjesdal 13,5 % Eskilstuna Haninge 7,8 % Bodø Askøy 13,2 % Sundsvall Järfälla 7,5 % Ålesund Hemsedal 13,0 % Gävle Lund 7,3 % Sandefjord Os (Hord.) 13,0 % Halmstad Uppl. Väsby 7,0 % Arendal Skaun NGB 12,9 % Nacka Södertälje 7,0 % Larvik Sandnes 12,9 % Södertälje Härryda 6,8 % Tønsberg Vestby GS 12,9 % Karlstad IS Värmdö 6,8 % Karmøy Time 12,8 % Botkyrk Kungsbacka 6,7 % Haugesund Sund 12,4 % Växjö Burlöv 6,6 % Porsgrunn Træna 12,2 % Kristianstad Götebor 6,6 % Lørenskog IS Sveio 11,9 % Haninge Växjö 6,6 % Ringsaker IS Froland 11,8 % Kungsbacka Örebro 6,5 % Ullensaker IS Oslo kommune 11,3 % Luleå Strömst GS 6,4 % Moss GS Giske 11,3 % Skellefteå Partille 6,3 % Halden GS Finnøy 11,2 % Solna Stenungsund 6,3 % Gjøvik Eidsvoll IS 11,2 % Järfälla Staffanstorp 6,3 % Ringerike Sande (Vestf.) 10,5 % Sollentuna Kävlinge 6,1 % Hamar IS Austrheim 10,3 % Täby Täby 6,1 % Ski GS Austevoll 10,2 % Karlskrona Ekerö 6,0 % Lillehammer Røyken 10,1 % Kalmar Linköping 5,8 % Askøy Sula 10,1 % Mölndal Eskilstuna 5,8 % Horten Øvre Eiker 10,0 % Östersu NGB Nykvarn 5,8 % Oppegård GS Forsand 9,9 % Varberg Helsingborg 5,6 % Molde Fjell 9,8 % Gotland Varberg 5,5 % Kongsberg Songdalen 9,7 % Norrtälj Salem 5,4 % Rana Birkenes 9,6 % Falun IS Kungälv 5,3 % Lier Skedsmo IS 9,5 % Trollhätt GS Landskrona 5,3 % Sola Øygarden 9,5 % Örnsköldsvik Strängnäs 5,2 % Harstad Bjerkreim 9,5 % Uddeval GS Österåker 5,2 % Kristiansund Tysvær 9,2 % Nyköpin Västerås 5,1 % Nedre Eiker Lier 9,1 % Skövde Håbo 5,0 % Fjell Strand 9,1 % Hässleholm Vaxhol 5,0 % Stjørdal NGB Søgne 9,1 % Borläng IS Umeå 4,9 % Eidsvoll IS Aurskog-Hø IS 9,0 % Lidingö Habo 4,9 % Nittedal IS Grimstad 9,0 % Tyresö Nynäshamn 4,8 % Grimstad Drammen 8,9 % Trelleborg Mörbylånga 4,8 % Steinkjer NGB Trondheim NGB 8,8 % Figur 2 og 3 viser at de fylker og län som helt eller delvis inngår i programområdet har hatt befolkningsvekst de siste 200 år, men den langt sterkere veksten i Stockholm og Oslo/Akershus gjør at de fleste har en langt lavere andel av befolkningen i dag enn tidligere. På svensk side ser vi også at Värmlands län, Dalarnas län og Jämtlands län har mistet innbyggere de siste 50 år. 10

13 Figur 2: Befolkningsmengden i svenske län og «landsdeler» i utvalgte år siden Figur 3 Befolkningsmengden i norske fylker og «landsdeler» i utvalgte år siden

14 12

15 3 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK I DE ULIKE DELOMRÅDENE 3.1 Befolkningsutviklingen Befolkningsutviklingen er en høyst relevant indikator for regional utvikling siden regionalpolitikken i begge land, tydeligst i Norge, har vært knyttet til bosettingsmønsteret. Vi har her sammenstilt data tilbake til 1970 og dermed også får med den interessante perioden i regionalpolitikken og den regionale utvikling på 1970-tallet. Data for befolkningsmengde, - endring, fødselsoverskudd og nettoflytting for perioden er for svenske kommuner lastet ned fra SCBs statistikkdatabase og for norske kommuner delvis bestilt fra SSB og delvis lastet ned fra SSBs statistikkbank. Vi ser her tydelige nasjonale ulikheter mellom Sverige og Norge: Befolkningen har vokst mer i Norge enn i Sverige de siste drøye 40 åra (+30 prosent i Norge mot +20 prosent i Sverige). Den høyere norske veksten skyldes gjennomgående høyere fødselsoverskudd fordi nettoinnvandringen i perioden sett under ett har vært større i Sverige. Siden 2007 har imidlertid nettoinnvandringen vært sterkere i Norge enn i Sverige pga. høy norsk arbeidsinnvandring, i hovedsak fra Polen og Baltikum, i noen grad også fra Sverige. I tillegg er det viktig å merke seg at Sverige hadde fødselsunderskudd 5 år på rad noe som ga 0-vekst nasjonalt og tilbakegang utenfor storbyregionene. Videre ser vi regionale ulikheter over tid: Norge hadde en balansert regional utvikling gjennom og begynnelsen på 1980-tallet. Veksten var faktisk sterkere i mange distriktsregioner enn i Oslo/Akershus og Oslo kommune isolert sett hadde fallende folketall fra 1969 til 1984 (-8 prosent). Viktige forklaringsfaktorer er fortsatt industriutbygging og storstilt utbygging av velferdssamfunnet, grønn bølge, distriktspolitikkens gullalder med bl.a. opptrappingsvedtaket i jordbruket, utlokalisering av statlige arbeidsplasser og visse demografiske trekk. Selv om også Sverige på slutten av 1960-tallet og gjennom 1970-årene hadde økt fokus på regional utvikling og regional politikk - og var påvirket av den grønne bølgen stimulerte det ikke utviklingen på samme måte i svenske grenseregioner. Siden midten av 1980-tallet har det vært en tydelig sentralisering i både Norge og Sverige hvor hovedstadsregionen stikker av fra fylker som Hedmark og Nord-Trøndelag og Värmland, Dalarna og Jämtland Norsk side av Indre Skandinavia og Grenseløst samarbeid har utviklet seg klart bedre enn norsk landsgjennomsnitt gjennom perioden, og Nordens grønne belte bare noe svakere. På svensk side har grenseregionene tapt terreng. Dette viser at sentrum gjennomgående utvikler seg bedre enn periferi og at norsk grenseregioner er mer sentrale i norsk sammenheng enn svenske grenseregioner er i svensk sammenheng. En tilsynelatende sterkere sentralisering i Sverige enn i Norge, men også fordi Sverige ikke opplevde samme utflytting til distriktene gjennom 1970-åra som Norge, har dermed bidratt 13

16 til at norsk side av alle de tre grenseområdene i dag har langt flere innbyggere enn for drøye 40 år siden, mens det på svensk side bare er GS som har flere innbyggere, mens IS og NGB færre. Befolkningsnedgangen i alle de tre svenske grenseområdene siden midten av 1990-tallet skyldes betydelige fødselsunderskudd i kombinasjon med svak nettotilflytting, flere steder også netto fraflytting. Utviklingen har vært bedre enn andre svenske utkantregioner og tilbakegangen i IS har stanset opp de siste 10 åra, mens GS har hatt vekst. At norsk side av Grenseløst samarbeid og Indre Skandinavia har vokst så sterkt, spesielt siden midten av 1990-tallet, kan ses i sammenheng med de sterke veksten i Oslo-regionen kombinert med regionforstørring rundt Oslo og at: o bedre infrastruktur (pga.- OL og Gardermoen) også nord for Oslo o internett/hjemmekontormuligheter (utbygging av ISDN fra og senere bredbåndsløsninger) o mer fleksibel arbeidstid o flere i pendlingsvennlige yrker muliggjorde pendlingsbasert tilflytting i stadig større avstand fra Oslo Veksten på norsk side av Nordens Grønne belte skyldes i stor grad utviklingen i Trondheim og Trondheims omland. Siden 2006/2007 har sterk økning i innvandringen akselerert veksten i Norge og også kommet mange utkantregioner til gode, synliggjort gjennom befolkningsvekst også innenfor det distriktspolitiske virkeområdet Figur 5 viser også store forskjeller innad i hver grenseregion: I Indre Skandinavia er for eksempel befolkningsutviklingen i likhet med sysselsettingsutviklingen vesentlig forskjellig i de Oslo-nære områdene (Romerike, Indre Østfold og til dels Hamar- og Elverumsregionen) og i områdene nordover i Østerdalen. På svensk side går det et skille mellom Karlstadregionen og Falun-Borlänge og øvrige deler av Värmland og Dalarna. Mens netto fraflytting har vært hovedutfordringen i utkantområder på det norske Vestlandet og i Nord-Norge utgjør fødselsunderskuddene (som igjen kan sies å skyldes tidligere perioders netto fraflytting) i større grad en utfordring for utkantområdene på Østlandet. Her har de mye til felles med sine svenske naboregioner. I Grenseløst samarbeid er det befolkningsvekst i alle regioner unntatt i Orust, Åmål og Bengtsforsregionen. Sterkest er veksten i Folloregionen som har både fødsels- og flytteoverskudd av betydning. Men også Østfoldregionene og Strømstadsregionen har hatt betydelig nettoinnflytting siste 5 år I Nordens grønne belte er det befolkningsvekst i alle regioner på norsk side, sterkest i Byregionen/Trondheimsregionen hvior alle kommunene hadde vekst siste 5 år. I de andre regionene er det både kommuner med sterk vekst og kommuner i tilbakegang. På svensk side har Østersundsregionen hatt balanse både i forholdet fødte/døde og når det gjelder inn- og utflytting. Men er stor variasjon mellom enjeltkommunene i rergionen. En-kommuneregionen Härjedalen har både fødesels- og flytteunderskudd 14

17 Figur 4: Befolkningsutvikling i grenseregionene Indeks 1970= Grenseløst samarbeid Indre Skandinavia Nordens grønne belte Distriktspolitisk virkeområde (A-C) Hele Norge Grenseløst samarbeid Indre Skandinavia Nordens grønne belte Innenfor stødområde Hele Sverige Norge Sverige Figur 4b: Befolkningsutvikling i grensefylkene Indeks 1970= Oslo/Akershus Norge Østfold Hedmark Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Norge Stockholm Sverige Västra Götaland Dalarna Värmland Jämtland Sverige Figurene viser altså at det har vært en sterkere befolkingsutvikling i Norge enn i Sverige siden Spesielt i de siste 5-6 årene har befolkningsveksten skutt fart på norsk side. Figur 4b viser at det er flere av fylkene i programområdet som bør vies fokus i regionalpolitikken, da utviklingen i disse områdene er vesentlig dårligere enn landsgjennomsnitt. Dette er speielt tydelig på svensk side. Figuren viser også at den svenske hovedstadsregionen relativt sett har en høyere vekst enn resten av landet sammenlignet med Norge, selv om det også her er Oslo/Akershus som vokser mest. 1 For mange grenseregioner blir det feil å utelukkende sammenlikne seg med nasjonale gjennomsnitt som er så sterkt påvirket av utviklingen i storbyregionene. Vi har derfor, som i Grenseindeksen fra 2006, også illustrert utviklingen i norske og svenske distriktskommuner definert ved svenske kommuner som i 2006 var i stødområde A og B (tilnærmet likt Mål 1 og 2) og norske kommuner som i 2006 var i prioriteringsområde A-C. 15

18 Figur 5: Befolkningsendring, fødsels- og flytteoverskudd Fødselsoverskudd Flytteoverskudd Fødselsoverskudd Flytteoverskudd NGB-Norge NBG-Norge IS-Sverige IS- Norge GS-Sverige GS-Norge Follo Mosseregionen Halden Nedre Glomma Strömstad FA Stødområde DP virkeområde Trollhättan FA Orust Hele Sverige Hele Norge -10% -5% 0% 5% 10% 15% Åmål Bengtsfors FA -10% -5% 0% 5% 10% 15% Fødselsoverskudd Flytteoverskudd Fødselsoverskudd Flytteoverskudd Øvre Romerike Nedre Romerike Indre Østfold Hamarregionen Sør-Østerdal Falun-Borlänge FA Karlstad FA Ludvika FA Glåmdalen Nord-Østerdal Årjäng Mora FA Avesta FA Eda Filipstad Malung Vansbro Torsby Hagfors Storfors -10% -5% 0% 5% 10% 15% Byregionen Frostating Kystregionen Namdalsregionen Innlandsregionen Östersund FA Härjedalen -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2 Hvilke kommuner som inngår i de ulike regioner samt enkeltkommunenes befolkningsmengde per 1.januar 2013 og befolkningsutvikling siste 5 år fremgår av vedleggstabell 1 a-d. 16

19 Figur 6: Befolkningsendring i kommunene Prosent 3.2 Attraksjon og bolyst Gjennom de siste tiåra har det skjedd grunnleggende endringer i viktige regionaløkonomiske sammenhenger som tilsier at innbyggere og tilflytting blir enda viktigere for regional utvikling framover. Vi har hatt en langvarig overgang fra primærnæringer og industri til tjenestesektoren som både i Norge og Sverige i dag sysselsetter absolutt flest arbeidstaker. Den langt største delen av dette er personrettede tjenester som vi yter hverandre der vi bor. Disse arbeidsplassene flytter altså i stor grad etter folk. Vi snakker selvfølgelig ikke bare om frisøren på hjørnet men om et bredt spekter av arbeidsplasser innenfor skole, helse, omsorg, varehandel, bygg og anlegg, kultur/fritid, restauranter for å nevne noen. Samtidig har kunnskap og kompetanse overtatt som viktigste innsatsfaktor i mange næringer, også servicenæringer som f. eks. finansielle og forretningsmessige tjenester. Dette gjør at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft sannsynligvis vil øke, og rekrutteringsmulighetene blir en viktigere lokaliseringsfaktor for bedrifter. De må altså i større grad flytte dit de får tak i arbeidskraft. Disse forholdene medfører at bosetting kan være minst like viktig for å få til næringsutvikling i en region som næringsutvikling er for å få til bosetting. I hvert fall vil ikke tradisjonell næringspolitikk lenger kunne virke alene, uten samtidig å inkludere tiltak for å gjøre det attraktivt å bo. 17

20 Dette sammenfaller med hva en av de ledende teoretikerne på feltet by- og regionalutvikling, Richard Florida, har funnet. Han mener at noen steder og byer gjør det bedre enn andre fordi de har en overrepresentasjon av hva han kaller den kreative klasse. Disse menneskene er etter hans mening nøkkelen til en positiv regional utvikling. Det som kjennetegner denne gruppen er et høyt et utdanningsnivå i yrker med stort ansvar, men også med muligheter for individuelle og fleksible løsninger på arbeidsoppgavene. Sagt på en litt annen måte er dette folk som får betalt for å tenke. Den kreative klassen er åpne for nye ideer og løsninger og har kompetansen til å sette disse ut i livet. Både når det gjelder jobb og bosted søker de det samme miljøer som er åpne, inkluderende og preget av mangfold. Tankegangen i tradisjonell næringspolitikk har gjerne vært at om man skaper et gunstig miljø for bedrifter (business climate) vil folk flytte etter jobbene. Florida mener at det i større grad kan være nyttig å satse på "peoples climate" - at folk trives. I følge hans funn, ser den kreative klassen i første omgang etter spennende steder å bo og leve, og dernest etter interessante jobber. Logikken er altså at jobber følger folk og ikke omvendt, og at humankapital er den viktigste formen for kapital (Florida 2002). Litt forenklet kan man si at de beste stedene tiltrekker seg de beste folka og dette gir den beste økonomien Hvem er den Kreative Klassen? Florida mener at den kreative klassen i dag innbefatter 41 millioner, eller drøyt en tredjedel av USAs arbeidsstyrke (Florida 2012). Han deler den kreative klassen i to vide grupper basert på yrkesstatistikk. Den Super Kreative Kjernen: Denne gruppen inkluderer yrker f.eks. forsker, programmerer, designer, arkitekt, ingeniør, samt at den tar med kulturnæringer (media, musikk, kunst) som en undergruppe kalt bohemer. Hva som er felles for denne gruppen er at kreative prosesser er den viktigste delen av jobben, eller som han sier selv fully engage in the creative process (2002, s. 69). Problemløsninger og innovasjoner er det hva denne gruppen produserer. De Kreative Profesjonelle (Creative Professionals): Dette er kunnskapsarbeidere og inkluderer mennesker som jobber i helsevesenet, forretning, juss og utdanning. Det som omforener disse er at de behøver en høy grad av kunnskap for å løse sine arbeidsoppgaver. 18

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge for 2014-2020 Av Morten Ørbeck & Lotta Braunerhielm (red) EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Grenseindeks og grenseanalyser Interreg

Detaljer

Regionforstørring over grensen

Regionforstørring over grensen Regionforstørring over grensen Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Oslo Militære Samfunn, 7. juni 2012 1. Om prosjektet Å gjøre regionale forskjeller til styrke 2. Noen nasjonale og regionale utviklingstrekk

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge for 2014-2020 Av Morten Ørbeck & Lotta Braunerhielm (red) EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Grenseindeks og grenseanalyser Interreg

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland

Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland Merethe Lerfald, Østlandsforskning Arvika, 16.september 2014 1. Om geografien i Sverige-Norge-programmet 2. Befolkningsutviklingen 3. Sysselsettings-

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Arbeidsplasser

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Østfoldkommunene i Indre Skandinavia

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Østfoldkommunene i Indre Skandinavia Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Østfoldkommunene i Indre Skandinavia Ørje, 25.september 2014 Atle Hauge, Østlandsforskning 1. Om geografien i Sverige-Norge-programmet

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret

Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Hva må til for å klatre på rangeringene? 23. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor Grenseindeksen En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor EUs Mål 3 Territorielt samarbeid 2007-2013 Sverige-Norge-programmet Steinkjer

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Grensependling og regional utvikling

Grensependling og regional utvikling ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes Tittel:

Detaljer

Nässjö. Oppdatert minirapport 1. november 2016.

Nässjö. Oppdatert minirapport 1. november 2016. Nässjö Oppdatert minirapport 1. november 2016. Demografi 2000 2001 2015 2016 2000 2001 2015 2016 Jönköpings län Nässjö Riket 30 600 30 451 114 30 400 30 200 112 110 111,2 30 000 108 29 800 106 106,3 29

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Perspektiver for regional utvikling

Perspektiver for regional utvikling Perspektiver for regional utvikling Innspill til workshop i regi av Distriktssenteret 10. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet

Næringsutvikling og attraktivitet Næringsutvikling og attraktivitet Hvordan er status og utvikling i Oppland og regionene der? Hva skaper bostedsattraktivitet? Hvordan henger ting sammen? telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Bosted Gunstig struktur Besøk Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 81 117 80 273 80

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 20/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Scenarier Østfold. Planforum Østfold 10. juni 2015

Scenarier Østfold. Planforum Østfold 10. juni 2015 Scenarier Østfold Planforum Østfold 10. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Follo Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Follorådet. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014

Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014 Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014 1. Hva mener vi med regionforstørring? 2. Hvorfor ønsker vi regionforstørring? 3. Hva er potensialet

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen Morten Ørbeck, Østlandsforskning Trysil hotell, 24. april 2014 1. Befolkningsutviklingen 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

Tallenes tale Hedmarks befolkningsutvikling i fortid og framtid Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 28.

Tallenes tale Hedmarks befolkningsutvikling i fortid og framtid Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 28. Tallenes tale Hedmarks befolkningsutvikling i fortid og framtid Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 28. februar 2012 1. Befolkningsutviklingen i Hedmark og Hedmarks regioner 2. Befolkningsfremskrivninger

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer