EU Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020"

Transkript

1 EU Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013

2 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok da den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Østlandsforskning AS eies av Stiftelsen Østlandsforskning, Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark. ØF har totalt 31 ansatte, hvorav 28 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Fem ansatte har professorkompetanse,ytterligere åtte forskere har doktorgrad, mens fem andre er i doktorgradsutdanning.forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdragsforskning. ØF arbeider årlig på nærmere 100 ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Viktige oppdragsgivere er Norges forskningsråd, statsforvaltningen, fylker, kommuner og næringsorganisasjoner. Den faglige virksomheten ved Østlandsforskning er organisert i to hovedområder som ledes av hver sin forskningsleder; Regional- og næringsforskning (RN) med hovedvekt på reiselivs-, kultur- og opplevelsesnæringernaturressursbaserte næringer, fjellpolitikk og klassiske regionale analyser (befolkning, flytting,pendling, sysselsetting, næring, klynger, innovasjon, infrastruktur, med mer). Velferds-, organisasjons- og kommunalforskning (VOK) med hovedvekt på helsetjenester i distriktene, barn og unge, oppvekst og kompetanseutvikling, entreprenørskap i opplæringen og mangfold i organisasjoner, herunder flere prosjekter for Forsvaret. I tillegg driver begge grupper med evalueringer, herunder følgeevaluering og bistand til egenevaluering. ØF er i hovedsak oppdragsbasert, men mottar noe basisfinansiering fra Norges Forskningsråd og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. ØF har samarbeidsavtaler med Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Centrum for forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet. Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) etablerades 2002 och är en centrumbildning vid Karlstads universitet. Region Värmland och Karlstads Universitet står för basfinansieringen av verksamheten. Ceruts vision är att vara en regionalt välkänd, nationellt respekterad och internationellt uppmärksammad centrumbildning inom forskningsområdet regional utveckling. I dialog med det omgivande samhället skapas och utvecklas kunskaper kring regionala utvecklingsfrågor. Forskningen uppmärksammar människans totala livssituation det vill säga arbete, fritid och sociala relationer. Regionen som livsmiljö, hållbar utveckling och tillväxt är nyckelbegrepp. Den kunskap som skapas inom Cerut ska vara användbar för regional utveckling, överväganden och strategier.en av Ceruts uppgifter är att sprida den kunskapen. Det kan ske på olika sätt exempelvis genom direkt projektsamverkan eller genom att populärvetenskapliga föreläsningar, seminarier och konferenser arrangeras. Det finns också möjlighet att bjuda in forskare som forskar på något som är viktigt för just din verksamhet inom området regional utveckling. Forsknings- och utvecklingsarbetet inom Cerut bedrivs inom tre temaområden: Produktion, konsumtion, identitet och kultur Välfärd, hälsa och livskvalitet Styrformer, inflytande och handlingskraft Forskning om regional utveckling som bedrivs inom Cerut är mångvetenskaplig och sker i samverkan mellan olika discipliner som bland annat kulturgeografi, företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi och folkhälsovetenskap. Förutom en deltidsanställd föreståndare, vetenskaplig ledare och informatör är en administratör, och två utredare knutna till Cerut. Seniora forskare från olika discipliner, se ovan, deltar och driver de olika forskningsprojekten (

3 FORORD Den foreliggende rapport gir en studie av regional utvikling og grenseregional samhandling i regioner innenfor geografien i det planlagte Sverige-Norge programmet i Interreg V A Den inneholder en form for benchmarking dvs. sammenlikning av strukturer og utviklingstrekk i grenseregionene innbyrdes og i forhold til omverdenen. Videre er det gjort en SWOT-analyse av grenseregionene. Hensikten er å gi beslutningsaktører på ulike nivå på begge sider av grensen en forbedret, og ikke minst felles, forståelse av fremtidige muligheter og utfordringer. Arbeidet skal bidra til å utvikle tydelige mål, strategier og satsingsområder for et nytt Sverige-Norge program i Interreg V A , med kopling til nasjonal politikk og EUROPA Dokumentet er ment å kunne brukes direkte inn i arbeidet med programbeskrivelsen. Arbeidet har perspektiv på både delområde- og programnivå. Dette for få fram ulike behov, problemer, saker og forutsetninger i de tre delområdene. Analysene skal gi grunnlag for å definere prioriterte områder og investeringsprioriteringer i det nye programmet, tuftet på identifisering av områder hvor potensialet for å utnyttelse hverandres ressurser er størst. Analysene inneholder: 1. Samlet og for hvert delområde utvikle en grenseindeks med følgende elementer: - beskrivelse av delområdene og programområdet - status for EUROPA2020-målene i delområdene og programområdet 2. Analyse: Identifisering av behov, problemer, saker og forutsetninger i delområdene og programområdet (SWOT-analyse).Hvordan kan programmet bidra til å; - utnytte og forsterke grenseregionenes samlede ressurser - merverdi - redusere grensens barriereeffekter - utøve felles politisk lederskap, fremme bærekraft og kople sammen små- og mellomstore byer over grensen En sammenfatning - oppsummering og anbefalinger/ tilrådninger skal inngå i analyserapporten 3. Prosessbistand fra prosjektpartene til grenseregionenes analyse-, program- og ledergruppe. I tillegg inngår innledningsvis en omtale av viktige føringer som ligger i ulike EUdokumenter når det gjelder et fremtidig Sverige-Norge-program, eksempelvis ift. Grenseoverskridende samarbeid og Europa 2020-strategiene. Det samme gjelder relevante nasjonale og regionale mål, eksempelvis «Sveriges nasjonale reformprogram og «forpliktelse» inn mot Europa 2020.

4 Arbeidet er gjennomført med finansiering fra Interreg VA Sverige-Norge-programmet samt regional medfinansiering fra partnerskapet av grenseregioner, dvs. Østfold, Akershus, Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner samt regionene i Västra Götalandsregionen, Värmland, Dalarna og Jämtland. Arbeidet er utført av Østlandsforskning og Centrum for forskning om regional utveckling (Cerut) ved Karlstads Universitet i tett samarbeid med partnerskapet av grenseregioner og en analysegruppe bestående av representanter for de involverte fylker/län. Arbeidet har vært ledet av forstander Lotta Branunerhielm og direktør Morten Ørbeck, Østlandsforskning og utført i samarbeid med bl.a. Atle Hauge, Svein Erik Hagen, Per Kristian Alnes og Kjell Overvåg fra Østlandsforskning og Sune Berger, Hans Olof Gottfridsson, Eva Olsson, Sara Westlindh og David Janson fra Cerut. Analysegruppen har bestått av: Gun Jonsson, Regionförbundet Jämtland, Arild Egge, Nor-Trøndelag fylkeskommune, Karen Havdal, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erik Hagen, Hedmark fylkeskommune, Jon Moxnes Steineke, Akershus fylkeskommune, Kjell Rennesund, Østfold fylkeskommune, Bo-Josef Eriksson, Region Värmland, Ann Otto Nemes, Region Värmland og Christina Christiansson, Västra Götalandsregionen. Analysegruppen har bidratt med verdifulle synspunkter til god hjelp i arbeidet. Det samme gjelder innspill fra regionale representanter som forskerne har hatt kontakt med. Mens arbeidet med de kvantitative studiene har hatt tyngdepunkt på norsk side (Østlandsforskning) ligger hovedtyngden av arbeidet med SWOT-analysene på svensk side (Cerut). Arbeidet har trukket betydelige veksler på tidligere utført arbeid innenfor samarbeidsprosjektet Att göra regionala skillnader till styrka (GRESS) hvor også Högskolan i Dalarna deltok, samt på andre studier av regional utvikling ved ØF og Cerut. Karlstad den 29. juni 2013 Lillehammer/Hamar den 29. juni 2013 Lotta Braunerhielm Morten Ørbeck Föreståndare för Cerut Direktør, Østlandsforskning

5 Innhold 1 Bakgrunn og føringer for analyse- og programarbeidet Om geografien i det nye Sverige-Norge-programmet Status og utviklingstrekk i de ulike delområdene Befolkningsutviklingen Attraksjon og bolyst Hvem er den Kreative Klassen? Kreativ klasse i Grenseløst samarbeid, Indre Skandinavia og Nordens Grønne Belte Stedsspesifikke kvaliteteter Culture Opportunity INdex Avslutningsvis om kreativ klasse og attraktivitet Verdiskaping Næringsstruktur Kvinneandelen i ulike næringer Sysselsettingsutviklingen Interaksjon over grensen Nærmere om grenseflyttingen Nærmere om pendlingen over den svensk-norske grensen Grensetrafikk og grensehandel Grenseoverskridende eierskap til foretak Oppsummering Status ift. Europa 2020 strategiene Sysselsetting Forskning og utvikling Klima/energi ( ) Klimagassutslipp Fornybar energi Energieffektivisering Utdanning Skoleavhoppere Høyere utdannelse Fattigdom og sosial ekskludering Lav arbeidsdeltakelse Lav disponibel inntekt Materiell fattigdom Analyse - SWOT Inledning Sysselsättning Forskning och utveckling Utbildning Klimat/energi Förnybar energi Klimat Transporter Energieffektivisering Fattigdom och social exkludering

6 5.7 Sammanfattande SWOT Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Referanser Vedleggstabell 1 a-d Kommuner, regionale inndelinger og nøkkeldata innenfor delområdene. 91 Vedleggstabell 2 a-b: Næringsstrukturen i kommunene

7 1 BAKGRUNN OG FØRINGER FOR ANALYSE- OG PROGRAMARBEIDET Det grenseoverskridende samarbeidet mellom Norge og Sverige har en lang historie. I tida (Kalmarunionen) og fra 1814 til 1905 var landene i personalunion, det vil si selvstendige stater men med én felles monark. I nyere historie ble samarbeidet nasjonalt og regionalt drevet av de nordiske landene gjennom Nordisk Ministerråd. Det er likevel bredt akseptert at intensiteten i samarbeidet over grensen ble økt betydelig på midten av 1990-tallet, som en konsekvens av at Sverige ble medlem i Den europeiske unionen, og ble påvirket av EUs regionalpolitiske instrumenter som skulle legge til rette for europeisk integrasjon og redusere ulikheter i økonomisk og sosial utvikling. Spesielt ett av disse instrumentene er blitt en nøkkel for å øke europeisk territorielt samarbeid; Interreg programmene. Grenseregionene har siden hatt en spesiell posisjon i EUs regionalpolitikk og Lisboa-traktaten framhever rollen til grenseregionene, sammen med fjellregioner, øyer og områder med lav befolkningstetthet. Konseptet balansert territoriell utvikling i EUs sammenholdningspolitikk har fire elementer i) Stimulere reduksjon av økonomiske forskjeller ii) iii) iv) Fremme økologisk bærekraft Forsterke og forbedre de territorielle styringsnettverkene Utvikle en balansert og flerkjernet struktur av byer og tettsteder Norges regjering ser internasjonalt samarbeid som del av regionalt utviklingsarbeid, der samarbeid på tvers av landegrenser er viktig for å løse felles utfordringer, og for å medvirke til læring, kompetanseutvikling, erfaringsutveksling, nettverksbygging og politikkutforming. God politisk forankring lokalt og regionalt blir sett som nødvendig, og fylkeskommunene er oppfordret til å sikre god kopling mellom Interreg og andre program de tar del i. Når Interreg-samarbeidet mellom grensefylkene og -regionene i Sverige-Norge-geografien nå går inn i sin fjerde generasjon, kan det bygges på et solid fundament av kunnskap, erfaringer og etablerte politiske relasjoner og grenseoverskridende nettverk av samfunnsinstitusjoner. Interreg Sverige-Norge programmet vil gjennomføres etter forvaltningsprinsippene: nærhet til beslutninger, flernivåstyring og partnerskap. Det betyr at myndighetsnivåene og naboregionene går sammen om å definere aktuelle politikkområder og i fellesskap finner og finansierer løsninger på behov, problemer og saker i grenseregionene. I Interreg programmene er det avgjørende å skape merverdier gjennom samarbeid i partnerskap. En god analyse skal bidra til å konsentrere innsatsen i programmet til de tema der potensialet for gevinster av grenseoverskridende samarbeid er størst. Faktadelen av rapporten er bygget opp 5

8 etter de fem overordnede målene i Europa2020-agendaen om «smart og bærekraftig tilvekst for alle.» Hensikten med det grenseoverskridende samarbeidet, er i følge forordningen om Europeiske regionale utviklingsfondene følgende; «grenseoverskridende samarbeid bør ta opp felles utfordringer som identifiseres samlet i grenseregionene (slik som dårlig tilgjengelighet, ulemper for bedriftene, mangel på nettverk mellom lokal og regional forvaltning, forskning og innovasjon og utnytting av informasjon- og kommunikasjonsteknikk, miljøforurensning, forebygging av risiko, negative holdninger til nabolandet og å utnytte hvilende potensial i grenseområdet (utvikling av anlegg og klynger for grenseoverskridende forskning og innovasjon, grenseoverskridende integrering på arbeidsmarkedet, samarbeid mellom høgskoler og i helsesektoren) samtidig som samarbeidsprosesser forsterkes i hensikt å skape en overgripende harmonisk utvikling i unionen.» Det er viktig å presisere at de grenseoverskridende Interreg programmene ikke er «nok et» regionalt utviklingsprogram, men et spesifikt grenseoverskridende program, som skal komplettere øvrig regional- og distriktspolitikk ved: utnytte og forsterke grenseregionenes samlede ressurser redusere grensens barriereeffekter utøve felles politisk lederskap, fremme bærekraft og kople sammen små- og mellomstore byer over grensen Denne analysen inneholder derfor data både for enkeltregioner og for de funksjonelle politiske samarbeidsregionene i Interreg Sverige-Norge, som siden starten av Interreg IIA i år 1994 har fungert som selvstyrte delområder. Vurderinger av potensialet i felles investeringer er gjort både ut fra kvantitative data innhentet av tilgjengelig statistikk, og etter intervjuer med ansatte regionalplanleggere og strateger i de enkelte partnerregionene. Tilrådningene står likevel for forfatternes regning. 6

9 2 OM GEOGRAFIEN I DET NYE SVERIGE-NORGE-PROGRAMMET I arbeidet med et nytt Sverige-Norge-program for videreføres kjernegeografien i det nåværende Sverige-Norge-programmet , mens de nåværende 20-prosentområdene avvikles. Den analyserte geografien omfatter dermed Delområde Grenseløst Samarbeid består av o På norsk side 9 kommuner i Østfold fylke (Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad, Moss, Råde, Rygge, Våler) samt de 7 kommunene i Folloregionen i Akershus fylke (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Enebakk). o På svensk side 14 kommuner i nordre del av Västra Götaland (Orust, Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Dals- Ed, Bengtsfors, Tanum, Strömstad, Åmål). Delområde Indre Skandinavia består av o På norsk side hele Hedmark fylke med sine 22 kommuner samt de 13 kommunene i Øvre og Nedre Romerike i Akershus fylke (Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal) og de siste 9 kommuner i Østfold fylke (Aremark, Marker, Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl). o På svensk side av de 31 kommunene i Värmlands län og Dalarnas län Delområde Nordens grønne belte består av o På norsk side av de 48 kommunene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker o På svensk side av de 8 kommunene i Jämtlands län. I Grenseindeksen brukes en del illustrasjoner i kart basert på kommunedata for hele Sverige og Norge. I diagrammer presenteres utviklingstrekkene for norsk og svensk side av de tre delområdene, for de involverte fylker/län samt for et regionnivå mellom kommune og fylke/län. På norsk side brukes her som hovedregel fylkesplanregioner (med visse unntak i Østfold og Trøndelag). På svensk side brukes funksjonelle analyseregioner (FA-regioner) 7

10 Figur 1: Geografisk avgrensing av det nye Sverige-Norge-programmet Tabell 1: Nøkkeltall for geografien i det nye Sverige-Norge-programmet Antall Befolkning Landareal Bef.endr. Befolkning Delområder kommuner km 2 siste 5 år per km 2 Grenseløst samarbeid ,3 % 58,3 Svensk side ,4 % 33,9 Norsk side ,2 % 120,9 Indre Skandinavia ,1 % 13,7 Svensk side ,1 % 12,0 Norsk side ,6 % 16,2 Nordens Grønne belte ,4 % 6,4 Svensk side ,5 % 2,6 Norsk side ,9 % 11,3 Sverige-Norge-programmet ,7 % 12,8 Svensk side ,1 % 9,1 Norsk side ,5 % 17,9 Hele Sverige ,2 % 23,3 Hele Norge ,6 % 16,6 8

11 Sverige-Norge-programmet vil altså totalt omfatte 108 norske og 53 svenske kommuner med nær 2,25 mill. innbyggere fordelt på drøyt km2. Området utgjør 10 prosent av Sveriges befolkning mot 26 prosent av Norges. Allerede i tabell 1 ser vi et par hovedtrekk som også annen statistikk i denne Grenseindeksen vil vise, nemlig at det er store ulikheter innad i programområdet. På hver side av grensen finner vi alt fra Norges og Sveriges mest sentrale og vekstkraftige kommuner til de mest perifere med sterk tilbakegang og befolkning. På den norske siden av Grenseløst Samarbeid har man for eksempel en befolkningstettehet på nesten 121 innbyggere per kvadratkilometer, mot det nasjonale gjennomsnittet på 16,6. I motsatt ende finner man den svenske siden av Norden Grønne Belte med 2,6 person er per km2, der det svenske gjennomsnittet ligger på 23,3. Som tabell 1 viser er det også gjennomgående sterkere dynamikk på norsk side innenfor hvert av delområdene. Noe forenklet kan vi forklare dette med at sentrum vokser mer enn periferi i begge land, men at de norske grenseregionene gjennomgående er mer sentrale i norsk sammenheng enn de svenske grenseområdene er i svensk sammenheng. På norsk side finner vi mange dynamiske omlandskommuner til Oslo, foruten Norges tredje største kommune Trondheim. Programområdets norske side omfatter hele 16 av Norges 50 største kommuner og 11 av de 30 norske kommunene med sterkest befolkningsvekst siste 5 år. Historisk sett er denne befolkningsveksten vi har sett de siste årene meget høy. Det er få andre perioder som kan skilte med like høye vekstrater. Også på svensk side av grenseområdet finner vi både større byer og dynamiske områder, men vi må helt ned på 21. plass for å finne den av programområdets svenske kommuner med høyest folketall (Karlstad) og 27. plass når det gjelder befolkningsvekst siste 5 år (Strømstad). Strømstad er for øvrig den svenske kommunen med nest høyest andel norske statsborgere blant sine innbyggere. 9

12 Tabell 2:Kommuner med høyest folketall ( ) og sterkest befolkningsvekst ( ) Størrelse 2013 Vekst Størrelse 2013 Vekst Stockholm Sundbyberg 16,3 % Oslo kommune Rennesøy 22,8 % Götebor Solna 12,6 % Bergen Meland 17,9 % Malmö Sigtuna 11,9 % Trondheim NGB Ullensaker IS 17,9 % Uppsala Lomma 11,4 % Stavanger Klepp 15,1 % Linköping Stockholm 10,8 % Bærum Hole 15,0 % Västerås Nacka 10,2 % Kristiansand Ås GS 14,6 % Örebro Huddinge 10,0 % Fredrikstad GS Gjerdrum IS 14,6 % Norrköping Vallentuna 10,0 % Tromsø Sola 14,6 % Helsingborg Malmö 9,6 % Sandnes Sørum IS 14,6 % Jönköping Upplands-B 9,6 % Drammen Hå 14,2 % Umeå Knivsta 9,5 % Asker Skodje 14,2 % Lund Botkyrk 9,2 % Sarpsborg GS Ulstein 14,1 % Borås Sollentuna 8,9 % Skien Våler (Østf.) GS 13,8 % Huddinge Uppsala 8,0 % Skedsmo IS Gjesdal 13,5 % Eskilstuna Haninge 7,8 % Bodø Askøy 13,2 % Sundsvall Järfälla 7,5 % Ålesund Hemsedal 13,0 % Gävle Lund 7,3 % Sandefjord Os (Hord.) 13,0 % Halmstad Uppl. Väsby 7,0 % Arendal Skaun NGB 12,9 % Nacka Södertälje 7,0 % Larvik Sandnes 12,9 % Södertälje Härryda 6,8 % Tønsberg Vestby GS 12,9 % Karlstad IS Värmdö 6,8 % Karmøy Time 12,8 % Botkyrk Kungsbacka 6,7 % Haugesund Sund 12,4 % Växjö Burlöv 6,6 % Porsgrunn Træna 12,2 % Kristianstad Götebor 6,6 % Lørenskog IS Sveio 11,9 % Haninge Växjö 6,6 % Ringsaker IS Froland 11,8 % Kungsbacka Örebro 6,5 % Ullensaker IS Oslo kommune 11,3 % Luleå Strömst GS 6,4 % Moss GS Giske 11,3 % Skellefteå Partille 6,3 % Halden GS Finnøy 11,2 % Solna Stenungsund 6,3 % Gjøvik Eidsvoll IS 11,2 % Järfälla Staffanstorp 6,3 % Ringerike Sande (Vestf.) 10,5 % Sollentuna Kävlinge 6,1 % Hamar IS Austrheim 10,3 % Täby Täby 6,1 % Ski GS Austevoll 10,2 % Karlskrona Ekerö 6,0 % Lillehammer Røyken 10,1 % Kalmar Linköping 5,8 % Askøy Sula 10,1 % Mölndal Eskilstuna 5,8 % Horten Øvre Eiker 10,0 % Östersu NGB Nykvarn 5,8 % Oppegård GS Forsand 9,9 % Varberg Helsingborg 5,6 % Molde Fjell 9,8 % Gotland Varberg 5,5 % Kongsberg Songdalen 9,7 % Norrtälj Salem 5,4 % Rana Birkenes 9,6 % Falun IS Kungälv 5,3 % Lier Skedsmo IS 9,5 % Trollhätt GS Landskrona 5,3 % Sola Øygarden 9,5 % Örnsköldsvik Strängnäs 5,2 % Harstad Bjerkreim 9,5 % Uddeval GS Österåker 5,2 % Kristiansund Tysvær 9,2 % Nyköpin Västerås 5,1 % Nedre Eiker Lier 9,1 % Skövde Håbo 5,0 % Fjell Strand 9,1 % Hässleholm Vaxhol 5,0 % Stjørdal NGB Søgne 9,1 % Borläng IS Umeå 4,9 % Eidsvoll IS Aurskog-Hø IS 9,0 % Lidingö Habo 4,9 % Nittedal IS Grimstad 9,0 % Tyresö Nynäshamn 4,8 % Grimstad Drammen 8,9 % Trelleborg Mörbylånga 4,8 % Steinkjer NGB Trondheim NGB 8,8 % Figur 2 og 3 viser at de fylker og län som helt eller delvis inngår i programområdet har hatt befolkningsvekst de siste 200 år, men den langt sterkere veksten i Stockholm og Oslo/Akershus gjør at de fleste har en langt lavere andel av befolkningen i dag enn tidligere. På svensk side ser vi også at Värmlands län, Dalarnas län og Jämtlands län har mistet innbyggere de siste 50 år. 10

13 Figur 2: Befolkningsmengden i svenske län og «landsdeler» i utvalgte år siden Figur 3 Befolkningsmengden i norske fylker og «landsdeler» i utvalgte år siden

14 12

15 3 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK I DE ULIKE DELOMRÅDENE 3.1 Befolkningsutviklingen Befolkningsutviklingen er en høyst relevant indikator for regional utvikling siden regionalpolitikken i begge land, tydeligst i Norge, har vært knyttet til bosettingsmønsteret. Vi har her sammenstilt data tilbake til 1970 og dermed også får med den interessante perioden i regionalpolitikken og den regionale utvikling på 1970-tallet. Data for befolkningsmengde, - endring, fødselsoverskudd og nettoflytting for perioden er for svenske kommuner lastet ned fra SCBs statistikkdatabase og for norske kommuner delvis bestilt fra SSB og delvis lastet ned fra SSBs statistikkbank. Vi ser her tydelige nasjonale ulikheter mellom Sverige og Norge: Befolkningen har vokst mer i Norge enn i Sverige de siste drøye 40 åra (+30 prosent i Norge mot +20 prosent i Sverige). Den høyere norske veksten skyldes gjennomgående høyere fødselsoverskudd fordi nettoinnvandringen i perioden sett under ett har vært større i Sverige. Siden 2007 har imidlertid nettoinnvandringen vært sterkere i Norge enn i Sverige pga. høy norsk arbeidsinnvandring, i hovedsak fra Polen og Baltikum, i noen grad også fra Sverige. I tillegg er det viktig å merke seg at Sverige hadde fødselsunderskudd 5 år på rad noe som ga 0-vekst nasjonalt og tilbakegang utenfor storbyregionene. Videre ser vi regionale ulikheter over tid: Norge hadde en balansert regional utvikling gjennom og begynnelsen på 1980-tallet. Veksten var faktisk sterkere i mange distriktsregioner enn i Oslo/Akershus og Oslo kommune isolert sett hadde fallende folketall fra 1969 til 1984 (-8 prosent). Viktige forklaringsfaktorer er fortsatt industriutbygging og storstilt utbygging av velferdssamfunnet, grønn bølge, distriktspolitikkens gullalder med bl.a. opptrappingsvedtaket i jordbruket, utlokalisering av statlige arbeidsplasser og visse demografiske trekk. Selv om også Sverige på slutten av 1960-tallet og gjennom 1970-årene hadde økt fokus på regional utvikling og regional politikk - og var påvirket av den grønne bølgen stimulerte det ikke utviklingen på samme måte i svenske grenseregioner. Siden midten av 1980-tallet har det vært en tydelig sentralisering i både Norge og Sverige hvor hovedstadsregionen stikker av fra fylker som Hedmark og Nord-Trøndelag og Värmland, Dalarna og Jämtland Norsk side av Indre Skandinavia og Grenseløst samarbeid har utviklet seg klart bedre enn norsk landsgjennomsnitt gjennom perioden, og Nordens grønne belte bare noe svakere. På svensk side har grenseregionene tapt terreng. Dette viser at sentrum gjennomgående utvikler seg bedre enn periferi og at norsk grenseregioner er mer sentrale i norsk sammenheng enn svenske grenseregioner er i svensk sammenheng. En tilsynelatende sterkere sentralisering i Sverige enn i Norge, men også fordi Sverige ikke opplevde samme utflytting til distriktene gjennom 1970-åra som Norge, har dermed bidratt 13

16 til at norsk side av alle de tre grenseområdene i dag har langt flere innbyggere enn for drøye 40 år siden, mens det på svensk side bare er GS som har flere innbyggere, mens IS og NGB færre. Befolkningsnedgangen i alle de tre svenske grenseområdene siden midten av 1990-tallet skyldes betydelige fødselsunderskudd i kombinasjon med svak nettotilflytting, flere steder også netto fraflytting. Utviklingen har vært bedre enn andre svenske utkantregioner og tilbakegangen i IS har stanset opp de siste 10 åra, mens GS har hatt vekst. At norsk side av Grenseløst samarbeid og Indre Skandinavia har vokst så sterkt, spesielt siden midten av 1990-tallet, kan ses i sammenheng med de sterke veksten i Oslo-regionen kombinert med regionforstørring rundt Oslo og at: o bedre infrastruktur (pga.- OL og Gardermoen) også nord for Oslo o internett/hjemmekontormuligheter (utbygging av ISDN fra og senere bredbåndsløsninger) o mer fleksibel arbeidstid o flere i pendlingsvennlige yrker muliggjorde pendlingsbasert tilflytting i stadig større avstand fra Oslo Veksten på norsk side av Nordens Grønne belte skyldes i stor grad utviklingen i Trondheim og Trondheims omland. Siden 2006/2007 har sterk økning i innvandringen akselerert veksten i Norge og også kommet mange utkantregioner til gode, synliggjort gjennom befolkningsvekst også innenfor det distriktspolitiske virkeområdet Figur 5 viser også store forskjeller innad i hver grenseregion: I Indre Skandinavia er for eksempel befolkningsutviklingen i likhet med sysselsettingsutviklingen vesentlig forskjellig i de Oslo-nære områdene (Romerike, Indre Østfold og til dels Hamar- og Elverumsregionen) og i områdene nordover i Østerdalen. På svensk side går det et skille mellom Karlstadregionen og Falun-Borlänge og øvrige deler av Värmland og Dalarna. Mens netto fraflytting har vært hovedutfordringen i utkantområder på det norske Vestlandet og i Nord-Norge utgjør fødselsunderskuddene (som igjen kan sies å skyldes tidligere perioders netto fraflytting) i større grad en utfordring for utkantområdene på Østlandet. Her har de mye til felles med sine svenske naboregioner. I Grenseløst samarbeid er det befolkningsvekst i alle regioner unntatt i Orust, Åmål og Bengtsforsregionen. Sterkest er veksten i Folloregionen som har både fødsels- og flytteoverskudd av betydning. Men også Østfoldregionene og Strømstadsregionen har hatt betydelig nettoinnflytting siste 5 år I Nordens grønne belte er det befolkningsvekst i alle regioner på norsk side, sterkest i Byregionen/Trondheimsregionen hvior alle kommunene hadde vekst siste 5 år. I de andre regionene er det både kommuner med sterk vekst og kommuner i tilbakegang. På svensk side har Østersundsregionen hatt balanse både i forholdet fødte/døde og når det gjelder inn- og utflytting. Men er stor variasjon mellom enjeltkommunene i rergionen. En-kommuneregionen Härjedalen har både fødesels- og flytteunderskudd 14

17 Figur 4: Befolkningsutvikling i grenseregionene Indeks 1970= Grenseløst samarbeid Indre Skandinavia Nordens grønne belte Distriktspolitisk virkeområde (A-C) Hele Norge Grenseløst samarbeid Indre Skandinavia Nordens grønne belte Innenfor stødområde Hele Sverige Norge Sverige Figur 4b: Befolkningsutvikling i grensefylkene Indeks 1970= Oslo/Akershus Norge Østfold Hedmark Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Norge Stockholm Sverige Västra Götaland Dalarna Värmland Jämtland Sverige Figurene viser altså at det har vært en sterkere befolkingsutvikling i Norge enn i Sverige siden Spesielt i de siste 5-6 årene har befolkningsveksten skutt fart på norsk side. Figur 4b viser at det er flere av fylkene i programområdet som bør vies fokus i regionalpolitikken, da utviklingen i disse områdene er vesentlig dårligere enn landsgjennomsnitt. Dette er speielt tydelig på svensk side. Figuren viser også at den svenske hovedstadsregionen relativt sett har en høyere vekst enn resten av landet sammenlignet med Norge, selv om det også her er Oslo/Akershus som vokser mest. 1 For mange grenseregioner blir det feil å utelukkende sammenlikne seg med nasjonale gjennomsnitt som er så sterkt påvirket av utviklingen i storbyregionene. Vi har derfor, som i Grenseindeksen fra 2006, også illustrert utviklingen i norske og svenske distriktskommuner definert ved svenske kommuner som i 2006 var i stødområde A og B (tilnærmet likt Mål 1 og 2) og norske kommuner som i 2006 var i prioriteringsområde A-C. 15

18 Figur 5: Befolkningsendring, fødsels- og flytteoverskudd Fødselsoverskudd Flytteoverskudd Fødselsoverskudd Flytteoverskudd NGB-Norge NBG-Norge IS-Sverige IS- Norge GS-Sverige GS-Norge Follo Mosseregionen Halden Nedre Glomma Strömstad FA Stødområde DP virkeområde Trollhättan FA Orust Hele Sverige Hele Norge -10% -5% 0% 5% 10% 15% Åmål Bengtsfors FA -10% -5% 0% 5% 10% 15% Fødselsoverskudd Flytteoverskudd Fødselsoverskudd Flytteoverskudd Øvre Romerike Nedre Romerike Indre Østfold Hamarregionen Sør-Østerdal Falun-Borlänge FA Karlstad FA Ludvika FA Glåmdalen Nord-Østerdal Årjäng Mora FA Avesta FA Eda Filipstad Malung Vansbro Torsby Hagfors Storfors -10% -5% 0% 5% 10% 15% Byregionen Frostating Kystregionen Namdalsregionen Innlandsregionen Östersund FA Härjedalen -10% -5% 0% 5% 10% 15% 2 Hvilke kommuner som inngår i de ulike regioner samt enkeltkommunenes befolkningsmengde per 1.januar 2013 og befolkningsutvikling siste 5 år fremgår av vedleggstabell 1 a-d. 16

19 Figur 6: Befolkningsendring i kommunene Prosent 3.2 Attraksjon og bolyst Gjennom de siste tiåra har det skjedd grunnleggende endringer i viktige regionaløkonomiske sammenhenger som tilsier at innbyggere og tilflytting blir enda viktigere for regional utvikling framover. Vi har hatt en langvarig overgang fra primærnæringer og industri til tjenestesektoren som både i Norge og Sverige i dag sysselsetter absolutt flest arbeidstaker. Den langt største delen av dette er personrettede tjenester som vi yter hverandre der vi bor. Disse arbeidsplassene flytter altså i stor grad etter folk. Vi snakker selvfølgelig ikke bare om frisøren på hjørnet men om et bredt spekter av arbeidsplasser innenfor skole, helse, omsorg, varehandel, bygg og anlegg, kultur/fritid, restauranter for å nevne noen. Samtidig har kunnskap og kompetanse overtatt som viktigste innsatsfaktor i mange næringer, også servicenæringer som f. eks. finansielle og forretningsmessige tjenester. Dette gjør at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft sannsynligvis vil øke, og rekrutteringsmulighetene blir en viktigere lokaliseringsfaktor for bedrifter. De må altså i større grad flytte dit de får tak i arbeidskraft. Disse forholdene medfører at bosetting kan være minst like viktig for å få til næringsutvikling i en region som næringsutvikling er for å få til bosetting. I hvert fall vil ikke tradisjonell næringspolitikk lenger kunne virke alene, uten samtidig å inkludere tiltak for å gjøre det attraktivt å bo. 17

20 Dette sammenfaller med hva en av de ledende teoretikerne på feltet by- og regionalutvikling, Richard Florida, har funnet. Han mener at noen steder og byer gjør det bedre enn andre fordi de har en overrepresentasjon av hva han kaller den kreative klasse. Disse menneskene er etter hans mening nøkkelen til en positiv regional utvikling. Det som kjennetegner denne gruppen er et høyt et utdanningsnivå i yrker med stort ansvar, men også med muligheter for individuelle og fleksible løsninger på arbeidsoppgavene. Sagt på en litt annen måte er dette folk som får betalt for å tenke. Den kreative klassen er åpne for nye ideer og løsninger og har kompetansen til å sette disse ut i livet. Både når det gjelder jobb og bosted søker de det samme miljøer som er åpne, inkluderende og preget av mangfold. Tankegangen i tradisjonell næringspolitikk har gjerne vært at om man skaper et gunstig miljø for bedrifter (business climate) vil folk flytte etter jobbene. Florida mener at det i større grad kan være nyttig å satse på "peoples climate" - at folk trives. I følge hans funn, ser den kreative klassen i første omgang etter spennende steder å bo og leve, og dernest etter interessante jobber. Logikken er altså at jobber følger folk og ikke omvendt, og at humankapital er den viktigste formen for kapital (Florida 2002). Litt forenklet kan man si at de beste stedene tiltrekker seg de beste folka og dette gir den beste økonomien Hvem er den Kreative Klassen? Florida mener at den kreative klassen i dag innbefatter 41 millioner, eller drøyt en tredjedel av USAs arbeidsstyrke (Florida 2012). Han deler den kreative klassen i to vide grupper basert på yrkesstatistikk. Den Super Kreative Kjernen: Denne gruppen inkluderer yrker f.eks. forsker, programmerer, designer, arkitekt, ingeniør, samt at den tar med kulturnæringer (media, musikk, kunst) som en undergruppe kalt bohemer. Hva som er felles for denne gruppen er at kreative prosesser er den viktigste delen av jobben, eller som han sier selv fully engage in the creative process (2002, s. 69). Problemløsninger og innovasjoner er det hva denne gruppen produserer. De Kreative Profesjonelle (Creative Professionals): Dette er kunnskapsarbeidere og inkluderer mennesker som jobber i helsevesenet, forretning, juss og utdanning. Det som omforener disse er at de behøver en høy grad av kunnskap for å løse sine arbeidsoppgaver. 18

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge for 2014-2020 Av Morten Ørbeck & Lotta Braunerhielm (red) EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Grenseindeks og grenseanalyser Interreg

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge for 2014-2020 Av Morten Ørbeck & Lotta Braunerhielm (red) EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Grenseindeks og grenseanalyser Interreg

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland

Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland Merethe Lerfald, Østlandsforskning Arvika, 16.september 2014 1. Om geografien i Sverige-Norge-programmet 2. Befolkningsutviklingen 3. Sysselsettings-

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Østfoldkommunene i Indre Skandinavia

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Østfoldkommunene i Indre Skandinavia Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Østfoldkommunene i Indre Skandinavia Ørje, 25.september 2014 Atle Hauge, Østlandsforskning 1. Om geografien i Sverige-Norge-programmet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Arbeidsplasser

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor Grenseindeksen En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor EUs Mål 3 Territorielt samarbeid 2007-2013 Sverige-Norge-programmet Steinkjer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Grensependling og regional utvikling

Grensependling og regional utvikling ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes Tittel:

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 20/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen Morten Ørbeck, Østlandsforskning Trysil hotell, 24. april 2014 1. Befolkningsutviklingen 2.

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Follo Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Follorådet. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Tallenes tale Hedmarks befolkningsutvikling i fortid og framtid Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 28.

Tallenes tale Hedmarks befolkningsutvikling i fortid og framtid Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 28. Tallenes tale Hedmarks befolkningsutvikling i fortid og framtid Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 28. februar 2012 1. Befolkningsutviklingen i Hedmark og Hedmarks regioner 2. Befolkningsfremskrivninger

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utviklingstrekk for aksen Oslo-Stockholm og muligheter for regionforstørring over grensen

Utviklingstrekk for aksen Oslo-Stockholm og muligheter for regionforstørring over grensen Utviklingstrekk for aksen Oslo-Stockholm og muligheter for regionforstørring over grensen Morten Ørbeck, Østlandsforskning Stortinget, 27. januar 2014 1. Befolkningsutviklingen 2. Sysselsettings- og arbeidsledighetsutviklingen

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 29/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i AS (ViG). Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014

Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014 Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014 1. Hva mener vi med regionforstørring? 2. Hvorfor ønsker vi regionforstørring? 3. Hva er potensialet

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet 1.Kommunene hovedtrekk i utviklingen 2.Attraktivitetsmodellen, drivkreftene strukturelle forhold og attraktivitet 3.Framtidsutsiktene 4.Hva skaper attraktivitet

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Hva skal til for å bli en foretrukken partner? RIFs høstmøte 10.11.2015 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS

Hva skal til for å bli en foretrukken partner? RIFs høstmøte 10.11.2015 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS Hva skal til for å bli en foretrukken partner? RIFs høstmøte 10.11.2015 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS Om OBOS Stiftet 19. august 1929 Eies av over 380.000 medlemmer Vedtektsfestet formål: Lagets

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot

Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Næringsanalyse for kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot Knut Vareide Mars 2006 Arbeidsrapport 2006/06 Bakgrunn Denne rapporten er en del av forprosjektet Regionalt næringsutviklingssamarbeid i.

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015

Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Hvor attraktiv er Fredrikstad? For næringsliv og bosetting Årsmøte i Fredrikstad næringsforening 9. mars 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Attraktivitetsmodellen. Bosted. Vekst. Arbeidsplassvekst

Attraktivitetsmodellen. Bosted. Vekst. Arbeidsplassvekst Attraktivitetsmodellen Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Falun 14. oktober 2015 Hva er det vi vil beskrive? Og hva vil vi forstå og påvirke? 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT

ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT ØSTFOLD 2050 CAND.OECON ØIVIND HOLT Østfold i dag 287 198 innb. 18 kommuner: Fredrikstad 78159 Rømskog 672 227 915 59 283 5 større industri baserte bysamfunn I Ytre bor 78 % i 3 store tettsteder Moss -

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus. Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus. Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Introduksjon 2 Ekspertutvalget og samfunnsutvikling Regjeringens ekspertutvalg viser til følgende samfunnsmessige hensyn og

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Osloregionen Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting

Osloregionen Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting ØF-notat 15/2014 Osloregionen Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting av Merethe Lerfald og Katrine Gløtvold-Solbu ØF-notat 15/2014 Osloregionen Kort om utvikling i befolkning og sysselsetting

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft Vri samhandlingsprosjekt: Kulturøkonomiske strategier

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Hurum utviklingen de siste ti årene Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt

Detaljer

Fakta om folk og næringsliv i Grenland

Fakta om folk og næringsliv i Grenland Fakta om folk og næringsliv i Grenland Pr november 2006 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 23/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG). Hensikten med

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

SAMPLAN 2015. Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar

SAMPLAN 2015. Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. Østlandsforskning Lillehammer - Hamar SAMPLAN 2015 Lillehammer 17. september 2015 # Fritidsboliger Utviklingstrekk og trender. # Tor Arnesen Østlandsforskning Lillehammer - Hamar Hvor mange? MATRIKKELDATA (17.09. 2015) ANTALL PROSENT FRITIDSBYGG

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer