COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD /5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH"

Transkript

1 COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD /5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH

2 INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier i fjernkontrollen 5-8 Kort oversikt 5-7 Fjernkontrollen 8 Fjernsynsapparatets front 9-12 Innstillinger 9 Automatisk innstilling av fjernsynsprogrammer 9-10 Endre programinnstilling 11 Bildeinnstillinger Lydinnstillinger TV-modus Tekst-TV 15 FLOF-tekst og normaltekst Andre funksjoner Komfortfunksjoner Komfortfunksjoner med menyen»features«(spesialfunksjoner) DVD-modus 19 Spesielle funksjoner i DVD-modus 19 Plateformater Forberedelser Bruk med DVD, Video-CD eller Audio-CD 25 Tilleggsfunksjoner for avspilling av DVD eller Video-CD 26 Bruk en MP3-CD eller JPEG-CD 26 Tilleggsfunksjoner for avspilling med JPEG-CD 27 Opprette og spille avspillingsprogram DVD-innstillinger 28 Velge SET UP-menyen Muligheter i menyene Bruk med eksterne apparater 30 Dekoder eller satellitt-mottaker 30 Hodetelefon 31 Videoopptaker eller SET-TOP-Box 32 Videokamera 33 Tilkobling av digitale flerkanalsforsterkere eller digitale tokanals lydanlegg Spesialfunksjoner Innstilling av TV-kanaler Informasjon Tekniske data, serviceinstrukser for forhandler, Generelle merknader om apparater som inneholder laser, løse problemer på egen hånd 2

3 PLASSERING OG SIKKERHET 20 cm 10 cm 20 cm 10 cm Vær vennlig og følg punktene nedenfor ved plassering av fjernsynsapparatet: Dette fjernsynsapparatet er konstruert for mottak og gjengivelse av bilde- og lydsignaler. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at annen bruk ikke er tillatt. Ideell avstand til fjernsynsapparatet ved bruk er 5 ganger TV-skjermens diagonale lengde. Eksternt lys som faller inn på TV-skjermen reduserer bildekvaliteten. Sørg for tilstrekkelig avstand til skapvegg. Fjernsynsapparatet er beregnet på bruk i tørre rom. Hvis du allikevel bruker det utendørs, må du sørge for at det ikke kan bli utsatt for fuktighet (regn, vannsprut). Utsett ikke fjernsynsapparatet for noen form for fuktighet. Når fjernsynsapparatet utsettes for store temperaturforskjeller, for eksempel under transport fra et kaldt til et varmt sted, må du kople det til strømnettet og la det stå i minst to timer uten innsatt plate. Plasser aldri beholdere (vaser eller lignende) som er fylt med vann på fjernsynsapparatet. Beholderen kan velte, og væsken kan redusere den elektriske sikkerheten. Plasser fjernsynsapparatet på et flatt og hardt underlag. Legg ikke gjenstander (for eksempel aviser) på fjernsynsapparatet, og legg ikke duker eller lignende under fjernsynsapparatet. Plasser ikke fjernsynsapparatet like i nærheten av radiatorer eller i sterk sol, da det kan påvirke kjølingen ugunstig. Varmeoppbygging i apparatet er en farekilde og reduserer fjernsynsapparatets levetid. Få for sikkerhets skyld en fagmann til å rengjøre fjernsynsapparatet fra tid til annen. Plasser ikke fjernsynsapparatet i nærheten av magnetfelt (for eksempel høyttalere). Du må ikke under noen omstendighet åpne fjernsynsapparatet. Ved skader som oppstår på grunn av ukyndige inngrep, bortfaller garantiansvaret. Sørg for at nettkabelen ikke blir skadet. Tordenvær innebærer fare for alle elektriske apparater. Lynet kan slå ned i lysnettet og/eller antenneledningen og forårsake skader på fjernsynsapparatet, selv om dette er slått av. Derfor må du alltid trekke ut nett- og antennestøpselet i tordenvær. Stikk ikke fremmedlegemer inn i plateskuffen. Hvis apparatet ikke kan lese plater feilfritt, må du bruke en standard rense- CD for å rense laseroptikken. Andre rengjøringsmetoder kan ødelegge laseroptikken. Hold alltid plateskuffen lukket, slik at det ikke samler seg støv på laseroptikken. TV-skjermen skal kun rengjøres med en fuktig, myk klut. Bruk kun rent vann. Krieg am Golf! SERVICE! 3

4 TILKOBLING/FORBEREDELSER Tilkobling av antenne og nettkabel TV R AV2 AV1 COAXIAL Plugg husantennens antennekabel inn i antennekontakten»ä«på fjernsynsapparatet. 2 Plugg støpslet på nettkabelen inn i stikkontakten. Innsetting av batterier i fjernkontrollen 1 Åpne batterilommen ved å fjerne lokket. 2 Legg inn batteriene (type Micro, f.eks. LR 03 eller AAA, 2x 1,5 V). Vær oppmerksom på polariteten (markert i bunnen av batterirommet). 3 Lukk batterilommen. Merk: Reagerer ikke fjernsynsapparatet riktig på fjernkontrollens kommandoer, er kanskje batteriene oppbrukt. Fjern brukte batterier. Vi tar intet ansvar for skader som oppstår på grunn av batterivæske som har rent ut. Miljøvern Batterier heller ikke batterier som ikke inneholder tungmetaller ikke kastes i husholdningsavfallet. Sørg for miljøvennlig deponering av brukte batterier, f.eks. ved å benytte offentlige returordninger. Undersøk hvilke regler som gjelder der du bor. 4

5 KORT OVERSIKT GO TO DVD SETUP TXT VCR SAT SUB Tele Pilot 165 C TV DVD ZOOM PROGRAM DVD MENU z TITLE AV UPDATE d DVD EXT. Fjernkontrollen Fjernsynsdrift Slår av fjernsynsapparatet (standby). TV/DVD E Kobler om fjernkontrollen fra fjernsynsdrift til DVD-drift og tilbake. Skifter bildeformat; avdekking av svar i tekst-tv-modus. -/-- Skifter mellom én- og tosifrede programplasser; skifter til dobbel tegnstørrelse i tekst-tv. 1 0 Slår på fjernsynsapparatet fra standby; velger program direkte. d i Z P+, P- OK TXT AV Lyd av/på (høyttalersperre). Henter fram TV-menyen; blar en side tilbake i TV-menyen. Skifter mellom begge de sist sette fjernsynsprogrammene; sidestopp i tekst-tv. Slår på fjernsynsapparatet fra standby; velge programmer trinnvis; bevege markør oppover/nedover. Henter fram program; aktiverer forskjellige funksjoner. Beveger markør mot venstre/høyre. Veksler mellom tekst-tv og fjernsynsdrift; skjuler menyen. Velger AV-programplasser og det sist sette fjernsynsprogrammet. + Regulerer lydstyrken. SUB UPDATE Velger undersider i tekst-tv. Oppdaterer en side i tekst-tv. 5

6 KORT OVERSIKT TV DVD ZOOM PROGRAM z Velger forskjellige bildeinnstillinger; blar en side tilbake i tekst-tv. Klokke av/på; blar til neste side i tekst-tv. Velger ønsket kapittel i tekst-tv. GO TO DVD SETUP TXT VCR SAT SUB DVD MENU z TITLE AV UPDATE d DVD EXT. F Velger forskjellige lydinnstillinger; velger ønsket tema i tekst-tv. VCR, SAT Veksler til betjening av GRUNDIG videoopptakere, DVD EXT. GRUNDIG satellittmottakere eller GRUNDIG DVD-spillere. Hold respektive tast (»VCR«,»SAT«,»DVD EXT.«) nede. Trykk deretter på ønsket tast. Merk: Hvilke funksjoner du kan betjene, avhenger av utstyret til fjernsynsapparatet. Prøv deg fram for å finne ut dette. Tele Pilot 165 C 6

7 KORT OVERSIKT DVD-drift 1 0 Talltaster for innlegging av ulike data. TV DVD TV/DVD Kobler om fjernkontrollen fra fjernsynsdrift til DVD-drift og tilbake. ZOOM PROGRAM ZOOM PROGRAM Forstørrer/forminsker scener under avspilling. For programmering av en spilleliste for platen som er lagt inn. GO TO DVD MENU z GO TO Henter fram infomenyen til DVD-delen. DVD SETUP TITLE DVD MENU Henter fram en DVD under avspilling av Disc-menyen*. TXT SUB AV UPDATE P+, P- Valg av forskjellige funksjoner i menyene. d OK Bekrefter funksjoner. VCR SAT DVD EXT. DVD SETUP Henter fram hovedmenyen til DVD-delen. Tele Pilot 165 C TITLE Henter fram tittelmenyen* til DVD-platen under avspilling. 3 Velger billedsøk bakover i ulike hastigheter under avspilling. 4 Velger billedsøk framover i ulike hastigheter under avspilling. 7 Avbryter alle driftsfunksjoner. 5a Velger forrige tittel eller avsnitt under avspilling. 8! Starter avspillingen; Stillbilde ved DVD-er og video-cd-er; Pause ved audio-cd-er og MP3-CD-er. s6 Velger neste tittel eller avsnitt under avspilling. * avhengig av hvilken DVD som benyttes 7

8 KORT OVERSIKT Fjernsynsapparatets front MENU PROG/VOL TV/DVD MP3 MENU Slår fjernsynsapparatet til standby og deretter av. Henter fram TV-menyen, blar en side tilbake i TV-menyen. Henter fram hovedmenyen til DVD-delen. PROG/VOL Slår på fjernsynsapparatet fra standby. Forvalgtast for programvalg eller lydstyrke. Velger program nedover; Reduserer lydstyrken. + Slår på fjernsynsapparatet fra standby; Velger program oppover; Øker lydstyrken. TV/DVD Kobler apparatet om fra fjernsynsdrift til DVD-drift og tilbake. 7 Avbryter alle driftsfunksjoner. 5a Velger forrige tittel eller avsnitt under avspilling. Velger forskjellige funksjoner i menyene. 8/! Starter avspillingen; Stillbilde ved DVD-er og video-cd-er; Pause ved Audio-CD-er og MP3-CD-er; aktiverer menufuncties. s6 A S-VIDEO VIDEO R AUDIO L Velger neste tittel eller avsnitt under avspilling. Velger forskjellige funksjoner i menyene. For åpning og lukking av skuffen. Skuff for CD-medier. A Hodetelefontilkobling (3,5 mm ø kontakt). Bildesignalinngang for S-videokamera. Bildesignalinngang for videokamera. Lydsignalinngang for videokamera. 8

9 INNSTILLINGER Automatisk innstilling av fjernsynsprogrammer Language English Svenska Romaneste Deutsch Dansk Hirvatski Français Norsk âe tina Italiano Suomi Slovenãina Español Slovensko Gjuha Shqipe Portuguesa Polski apck Dutch Magyar Make hck Türkçe Pycck Srpski Eλληvικα ¹1 Select Valg Av Land Belgium Hungary Portugal Czech Rep. Ireland Schweiz Danmark Italia Suomi Deutschland Netherlands Sverige Eλλaδa Norge Türkiye España Österreich U.K. France Polska... Starte Autoprogramm i Avslutt Fjernsynsapparatet er utstyrt med automatisk programsøking. Du starter søkingen og kan deretter sortere TV-kanalene i den rekkefølgen du ønsker. Du har totalt 100 programplasser som du kan tilknytte TV-kanaler fra antenne- eller kabelanlegget. Du kan også slette fra TV-programmer som er lagt inn flere ganger, eller programmer som har for dårlig kvalitet. 1 Slå på fjernsynsapparatet med»io «på apparatet, trykk deretter på»p+«fjernkontrollen. Etter første gangs idriftssettelse kommer menyen»language«(sprák) fram. Hjelp: Hvis menyen»language«(sprák) ikke kommer fram på skjermen, må man foreta innstillinger iht. kapitlet Ny innstilling av alle TV-kanaler, på side Velg språk med»p+«,»p-«,» «eller» «og bekreft med»ok«. Menyen»Valg Av Land«kommer fram. 3 Velg land med»p+«,»p-«,» «eller» «. 4 Start søk med»ok«. Søkingen begynner, alt etter antall fjernsynsprogrammer som kan mottas tar noen få minutter. Etter søkingen skifter fjernsynsapparatet over til programplass 1. Endre programinnstilling Hvis det ved innstilling av fjernsynsprogrammene med den automatiske programsøkingen ble lagret flere fjernsynsprogrammer, kan disse slettes. Du kan også legge fjernsynsprogrammer på en annen programplass, endre eller legge inn et programnavn på nytt, samt hoppe over programplasser. Valg av programtabell HOVEDMENY Lyd Bilde Programvalg Oppsett Egenskaper 1 Hente fram»hovedmeny«med»i«.»hovedmeny«kommer fram. 2 Velg linjen»programvalg«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Programvalg«kommer fram. Velg i Avslutt Merk: Den videre betjeningen beskrives i de følgende kapitler. 9

10 INNSTILLINGER Programvalg 0 5 PRO 7 10 VOX 1 ARD 6 BR3 11 SRTL 2 RTL 7 TELE SAT1 8 WDR 13 4 ZDF 9 KABEL1 14 Programvalg Hoppe Over Velg Flytte Slette i Avslutt Navn 0 5 PRO 7 10 VOX 1 ARD 6 BR3 11 SRTL 2 RTL 7 TELE SAT1 8 WDR 13 4 ZDF 9 KABEL1 14 Programvalg Hoppe Over Velg Flytte Slette i Avslutt Navn 0 5 PRO 7 10 VOX 1 ARD 6 BR3 11 SRTL 2 RTL 7 TELE SAT1 8 WDR 13 4 ZDF 9 KABEL1 14 Programvalg Hoppe Over Velg Flytte Slette i Avslutt Navn 0 5 PRO 7 10 VOX 1 ARD 6 BR3 11 SRTL 2 RTL 7 TELE SAT1 8 WDR 13 4 ZDF 9 KABEL1 14 Hoppe Over Velg Flytte Slette i Avslutt Navn Slette programmer 1 I menyen»programvalg«velger du fjernsynsprogrammet som skal slettes med»p+«eller»p-«,» «eller» «. 2 Slett fjernsynsprogram med» «(gul). Merk: Hvis du ønsker å slette flere TV-kanaler, må du gjenta pkt. 1 og 2. Omorganisering av TV-kanaler 1 I menyen»programvalg«velger du fjernsynsprogrammet med»p+«,»p-«,» «eller» «. 2 Marker fjernsynsprogram med» «(grønn). 3 Velg ny programplass med»p+«,»p-«,» «eller» «og bekreft med» «(grønn). Alle etterfølgende fjernsynsprogrammer forskyves med en programplass. Merk: Hvis du ønsker å sortere flere fjernsynsprogrammer, må du gjenta pkt. 1 til 3. Legg inn programnavn (maks. 5 plasser) 1 I menyen»programvalg«velger du ønsket fjernsynsprogram med»p+«,»p-«,» «eller» «. 2 Marker fjernsynsprogram med» F«(blå). 3 Med»P+«eller»P-«velger du bokstaver eller tall, med» «eller» «til neste posisjon, gjenta innleggingen. 4 Lagre programavn med» F«(blå). Merk: Hvis du ønsker å legge inn flere programnavn, må du gjenta pkt. 1 til 4. Hoppe over fjernsynsprogrammer Du kan markere fjernsynsprogrammer, som ved valg med»p+«eller»p-«skal hoppes over. Videre kan man velge med talltastene. 1 I menyen»programvalg«velger du ønsket fjernsynsprogram med»p+«,»p-«,» «eller» «. 2 Marker fjernsynsprogram med»z «(rød). Fjernsynsprogrammet indikeres i rødt. Du kan slette markeringen ved å trykke på den røde tasten på nytt. Avslutte innstillingene 1 Avslutt innstillingen med»i«. 10

11 INNSTILLINGER Bildeinnstillinger Bilde Lysstyrke Kontrast Farge Skarphet Fargetemperatur Normal DNR Pa Tilbake/Bak i Avslutt 1 Hente fram»hovedmeny«med»i«.»hovedmeny«kommer fram. 2 Velg linjen»bilde«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Bilde«kommer fram. 3 Velg linjen»lysstyrke«,»kontrast«,»farge«,»skarphet«,»fargetemperatur«eller»dnr«med»p+«eller»p-«og still inn ønsket verdi med» «eller» «. Merk: Når antennesignalet er dårlig, forbedrer funksjonen»dnr«(støyreduksjon) bildet (reduserer støyen i bildet). Innstillingene lagres som bildeforhåndsinnstilling»bruker«. 4 Avslutt innstillingen med»i«. Lydinnstillinger Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Stereo Normal Av Tilbake/Bak i Avslutt Stereo Normal Av Tilbake/Bak i Avslutt 1 Hente fram»hovedmeny«med»i«.»hovedmeny«kommer fram. 2 Velg linjen»lyd«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Lyd«kommer fram. Merk: Den videre betjeningen beskrives i de følgende kapitler. Lydstyrke Her bestemmer du standard lydstyrke. Denne lydstyrken velger du etter at apparatet er slått på. 1 Velg linjen»volume«med»p+«eller»p-«og endre innstilling med» «eller» «. Balanse 1 Velg linjen»balance«med»p+«eller»p-«og endre innstilling med» «eller» «. 11

12 INNSTILLINGER Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Stereo Normal Av Tilbake/Bak i Avslutt Stereo-/to språk, Mono Hvis apparatet tar i mot to-språklige sendinger f.eks. en spillefilm med originallyd på lydkanal B (Indikering:»Dual II «) og synkronisert oversetting på lydkanal A (Indikering:»Dual I«) kan du velge ønsket lydkanal. Hvis apparatet mottar stereo- eller nicamsendinger, velges stereomottak automatisk (Indikering:»Stereo«). Hvis det er dårlig kvalitet på stereolydmottaket, kan du sette lyden på»mono«. 1 Velg linjen»lyd Type«med»P+«eller»P-«og endre med» «eller» «. Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Stereo Normal Av Stereobredde Gjør lydbildet bredere ved stereosendinger og forbedrer monosendinger. 1 Velg linjen»lyd Modus«med»P+«eller»P-«. 2 Velg ønsket innstilling med» «eller» «. Tilbake/Bak i Avslutt Automatisk lydstyrke Fjernsynssenderne sender med forskjellige lydstyrker. Funksjonen AVL (Automatic Volume Limiting) garanterer samme lydstyrke når du veksler fra et fjernsynsprogram til et annet. 1 Velg linjen»avl«med»p+«eller»p-«og velg med» «eller» Pa«. Lyd Volume Balance Lyd Type Lyd Modus AvL Equalizer Equalizer Stereo Normal Av Tilbake/Bak i Avslutt Musikk Sport Kino Tale Bruker Equalizer Equalizeren har fire forhåndsprogrammerte lydinnstillinger (musikk, sport, kino og tale) og en (bruker) som du kan bestemme selv. 1 Velg linjen»equalizer«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Equalizer«kommer fram. 2 Velg lydinnstilling»bruker«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Frekvensbåndet»0,1 khz«er aktivert. 3 Still inn ønsket verdi med»p+«eller»p-«og velg neste frekvensbånd med» «eller» «. 4 Lagre innstillingen med»ok«. Avslutte innstillingene 1 Avslutt innstillingen med»i«. Tilbake/Bak i Avslutt 12

13 TV-MODUS Slå av/på TV DVD 1 Slå på fjernsynsapparatet med»io «på fjernsynsapparatet. Apparatet befinner seg i klarstilling. Slå på fjernsynsapparatet med»1 0«eller»P+«eller»P-«. ZOOM PROGRAM 2 Sett fjernsynsapparatet i klarstilling (standby) med» «. Sett fjernsynsapparatet ut av klarstilling igjen med»1 0«eller»P+«eller»P-«. GO TO DVD MENU z 3 Slå av fjernsynsapparatet helt med»io «på apparatet. Dette er energibesparende. Valg av programplasser DVD SETUP TXT TITLE AV 1 Velg programplasser direkte med»1...0«. Forvalg for tosifret programplassvalg med» / «. SUB UPDATE 2 Velg programplasser trinn for trinn»p+«eller»p-«. VCR SAT d DVD EXT. Velge AV-programplasser 1 Velg AV-programplasser direkte med»av«. Regulere lydstyrken 1 Lydstyrken reguleres med» «eller» +«. Tele Pilot 165 C Slå lyden på/av 1 Slå lyden av og på med»p«(høyttalersperre). Inn- og utlegging av klokkeslett 1 Vis eller skjul klokken med» «(kun fjernsynsprogrammer med tekst-tv). Vise informasjon 1 Hent fram informasjonen med»pos«. Visningen forsvinner automatisk etter kort tid. Bildeinnstillinger Du kan velge fire forskjellige bildeinnstillinger. 1 Med»z «velger du ønsket bildeinnstilling»bruker«,»naturlig«,»sterk«eller»myk«bildeinnstillingen»bruker«kan forandres, se kapitlet Bildeeinnstillinger, på side 11. Lydinnstillinger Du kan velge fem forskjellige lydinnstillinger. 1 Med»F«velger du ønsket lydinnstilling»bruker«,»musikk«,»sport«,»kino«eller»tale«. Lydinnstillingen»Bruker«kan forandres, se kapitlet Equalizer, på side

14 TV-MODUS Skifte bildeformat Fjernsynsapparatet skifter automatisk over til formatet 16:9 dersom Euro-AV-kontakten gjenkjenner dette formatet. 1 Velg bildeformat med»e«, det valgte bildeformatet vises på skjermen, f.eks.»16:9«. Du kan velge mellom følgende bildeformater: Format»Auto«Ved 16:9-programmer skiftes det automatisk til bildeformat»16:9«. Ved 4:3-programmer skiftes det automatisk til bildeformat»4:3«. Format»4:3«Ved 4:3-programmer velger du bildeformat»4:3«. Format»16:9«Ved 16:9-programmer velger du bildeformat»16:9«. Zappe-funksjon Med denne funksjonen kan du lagre fjernsynsprogrammet som vises i øyeblikket, og gå til et annet fjernsynsprogram (zappe). 1 Velg fjernsynsprogrammet som skal lagres i zappeminnet med»1 0«eller»P+P-«(f.eks. fjernsynsprogram 7, PRO7) og lare med»z«. På skjermen vises f.eks.»z > P7 PRO7«. 2 Velg et annet fjernsynsprogram med»1 0«eller»P+P-«. 3 Med»Z«kan du fra fjernsynsprogrammet du nå har valgt (i vårt eksempel PRO7) gå tilbake til fjernsynsprogrammet du kom fra. 4 Avslutt zappe-funksjonen med»i«. Den overlagte teksten forsvinner. 14

15 TEKST-TV TOP- eller FLOF-tekst 1 Slå på tekst-tv med»txt«. GO TO DVD SETUP TXT VCR SAT SUB Tele Pilot 165 C TV DVD ZOOM PROGRAM DVD MENU z TITLE AV UPDATE d DVD EXT. 2 Tekst-TV-sider kan velges direkte med»1...0«. Tilbake til oversiktsside 100 med»i«. Merk: Nederst på skjermen ser du en infolinje, bestående av et rødt, grønt, og sendeavhengig gult og blått tekstfelt. Fjernkontrollen har taster med tilsvarende farger. 3 Du blar én side bakover med»z «(rød). 4 Du blar til neste side med» «(grønn). 5 Du velger ønsket kapittel med» «(gul). 6 Du velger ønsket tema med»f«(blå). 7 Slå av tekst-tv med»txt«. Normaltekst 1 Slå på tekst-tv med»txt«. 2 Tekst-TV-sider kan velges direkte med»1...0«. Tilbake til oversiktsside 100 med»i«. 3 Med»P-«blar du en side tilbake. 4 Med»P+«blar du til neste side. 5 Slå av tekst-tv med»txt«. Andre funksjoner Redusere ventetiden Du slår på TV-programmet mens en side søkes. 1 Tast inn nummeret til tekst-tv-siden med»1...0«og trykk deretter»update«. Med en gang siden blir funnet, vises tekstsidenummeret i øverste venstre hjørne av skjermen. 2 Gå tilbake til tekst-tv-siden med»update«. Forstørre høyden på tegnene Hvis det er vanskelig å lese teksten på skjermen, kan du gjøre høyden på tegnene dobbelt så stor. 1 Trykk gjentatte ganger på» / «for å forstørre tegnhøyden på en tekst-tv-side. 15

16 TEKST-TV-MODUS TV DVD ZOOM PROGRAM Sidestopp Flere undersider kan være samlet under en hovedside. Kringkasteren blar da automatisk videre i disse undersidene. 1 Stopp undersiden med»z«. 2 Avslutt funksjonen med»z«. GO TO DVD SETUP TXT DVD MENU z TITLE AV UPDATE SUB Direkte framhenting av underside Hvis den valgte tekst-tv-siden inneholder flere sider, vises nummeret til den aktuelle undersiden og totalt antall sider. 1 Med»SUB«henter du fram funksjonen undersider. 2 Velg ønsket underside med»1...0«. Den valgte undersiden vises etter kort tid. VCR SAT d DVD EXT. Avdekking av svar Visse tekst-tv-sider kan inneholde skjulte svar eller informasjoner. Disse kan du hente fram. 1 Vis informasjonen med»dvd«. Tele Pilot 165 C 2 Skjul informasjonen med»dvd«. 16

17 KOMFORTFUNKSJONER Komfortfunksjoner med menyen»egenskaper«1 Hente fram»hovedmeny«med»i«. 2 Velg linjen»egenskaper«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Merknader: Den videre betjeningen beskrives i de følgende kapitler. Funksjonen»TV-Guide«tilbys ikke i ditt land. Egenskaper Sprák Timer TV-Guide Egenskaper Sprák Timer TV-Guide Timer Klokke 08:24 On Time : Off Time : Alarmklokke : Program Nr. P1 ARD Velg Tilbake/Bak i Avslutt Velg Tilbake/Bak i Avslutt 0-9 Tilbake/Bak i Avslutt Endre språk i brukerveiledningen 1 Velg linjen»sprák«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. Menyen»Sprák«vises. 2 Velg ønsket språk med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. 3 Avslutt innstillingen med»i«. Legge inn ut- og innkoblingstid og vekketid I menyen»timer«kan man legge inn forskjellige tidsfunksjoner. Linjen»Klokke«viser det aktuelle klokkeslettet.»on Timer«, etter at den innstilte tiden er utløpt, kopler fjernsynsapparatet ut av beredskapsstilling (standby) I linjen»program Nr.«kan man legge inn fjernsynsprogrammet som fjernsynsapparatet starter med når det slås på.»off Timer«, etter at den innstilte tiden er utløpt, kopler fjernsynsapparatet seg over i beredskapsstilling (standby).»alarmklokke«, etter at den innstilte tiden er utløpt, kopler fjernsynsapparatet seg ut av beredskapsstilling (standby). Samtidig høres et alarmsignal. 1 Velg linjen»timer«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. 2 Velg ønsket linje»klokke«,»on Time«,»Off Time«,»Alarmklokke«eller»Program Nr.«med»P+«eller»P-«. 3 Legg inn inn-/ eller utkoblingstid, vekketid og fjernsynsprogram med»1 0«. 4 Avslutt innstillingen med»i«. Merk: Alarmsignalet kan slås av med»i«. 17

18 KOMFORTFUNKSJONER Security system Du kan sperre alle fjernsynsprogrammer. Skjermen er mørk. Oppsett System BG Kanal C 06 Søke < > Finjuster. 0 Program Nr. P1 Barnesikring Av Lagre Autoprogram Tilbake/Bak i Avslutt 1 Hente fram»hovedmeny«med»i«.»hovedmeny«kommer fram. 2 Velg linjen»oppsett«med»p+«eller»p-«og bekreft med»ok«. 3 Velg linjen»barnesikring«med»p+«eller»p-«. 4 Aktiver barnesikring med» «eller» «(På) eller slå den av (Av). 5 Avslutt innstillingen med»i«. 18

19 DVD-MODUS Spesielle funksjoner i DVD-modus DVD-spilleren gir perfekt bildegjengivelse i studiokvalitet. Avhengig av type DVD og lydanlegget eller stereo fjernsynsapparat, kan lyden gjengis i stereo eller som digital flerkanals lyd i førsteklasses kinokvalitet. Andre karakteristiske egenskaper til DVD-video er f.eks. valg av lydkanal og dubbingspråk, valg av språk ved visning av undertekster, samt valg av ulike opptaksvinkler for kameraets plassering. DVDspilleren er frigitt for DVD-plater for sone 2. I tillegg til DVD-plater kan man også spille plater i formatene MP3, JPEG-kode (Foto)-CD, video-cd, S-video-CD og audio-cd. Plateformater Med denne DVD-spilleren kan du spille CD-R, CD-RW, VCD 2,0, Super-VCD, DVD R og DVD RW. På grunn av kvalitetsforskjeller på mediene og avhengig av opptaket, kan det likevel forekomme at enkelte egenopptatte DVD- hhv. CD-plater ikke kan leses. Dette betyr imidlertid ikke at det er feil på DVD-spilleren. Egne opptak (CD-R og CD-RW) må være ferdig skrevet på platen. Vær oppmerksom på at innstillingene i brennerprogrammet må være i henhold til ISO 9660-standarden hvis du skal produsere CD-R eller CD- RW som skal kunne leses. Ved avspilling av MP3- eller JPEG-CD-plater kan det skje at enkelte titler/bilder blir hoppet over, eller de blir ikke gjengitt korrekt. Dette kan skyldes konfigureringen av platen, omkodingsprogrammet eller maskinvaren som benyttes til opptaket. Audio-CD-plater (CDDA) som har denne spesifikasjonen og som er merket med respektive Logo. Kopieringsbeskyttede CD-plater følger ikke denne spesifikasjonen og er ikke merket med respektive Logo. Disse CD-platene kan gi avspillingsfeil. 19

20 DVD-MODUS Forberedelser Slå på 1 Slå på fjernsynsapparatet og velg DVD-drift med»tv/dvd«. 2 Når et lydanlegg eller en AV-mottaker tilkobles apparatet, slår man på disse og velger lydinngang for apparatet. Legge inn platen 1 Åpne skuffen med» «. Skuffen åpnes. 2 Legg platen i skuffen med trykksiden (etiketten) opp. 3 Lukk skuffen med» «. Plateskuffen kjøres inn igjen, platen blir lest inn. Merknader: Avspillingen av DVD, VCD, SVCD eller Audio-CD (CDDA) starter automatisk. Ved avspilling av MP3- eller JPEG-CD kommer filleseren fram. Når symbolet» «vises på fjernsynsskjermen, er det ikke mulig å velge denne funksjonen med platen som er lagt inn. - Ta ut platen 1 Åpne skuffen med» «og ta ut platen. 20

21 DVD-MODUS Egenskaper til DVD-plater Du kjenner igjen DVD-plater på logoen på etiketten. Avhengig av innholdet på DVD-platen, har platene med én eller flere titler. Hver tittel kan ha ett eller flere kapitler (Chapter). Tittel og kapittel velges enkelt. Avspillingen av DVD-platene kan kontrolleres og styres fra menyen på DVD-spilleren på fjernsynsskjermen. Spesielle egenskaper til DVD-plater DVD-platene har en tittelmeny med oversikt over titlene som finnes og/eller avsnitt av titlene. Noen av DVD-spillerens funksjoner, som f.eks. Slow motion, Stillbilde eller Autoplay, kan også være styrt av DVD-platen. Det kan derfor forekomme at f.eks. stillbildefunksjonen i enkelte scener ikke kan velges. På mange DVD-plater spilles lydsporene inn på opptil 8 språk. Du kan velge ønsket språk for lyden. Produsentene spiller inn mange DVD-plater med teksting på flere språk. Du kan velge ett av opptil 32 språk på undertekstene. Filmer lanseres på ulike tidspunkt i de ulike verdensregioner. Derfor er alle DVD-spillere over hele verden utstyrt med en sonekode eller regionkode. Din DVD-spiller er frigitt for sone 2. Også DVD-plater kan i tillegg være utstyrt med sonekode. Hvis du setter en DVD med avvikende sonekode inn i DVD-spilleren, vises riktig sonekode på fjernsynsskjermen. Denne DVD-platen kan ikke avspilles. Egenskaper til S-VCD-/VCD-plater Du kjenner igjen S-VDC (video-cd) på logoen på etiketten. Avhengig av S-VCD/VCD-platenes innhold (filmer, video, osv.), er det lagt ett eller flere spor på platene. S-VCD/VCD er i likhet med audio-cd oppdelt i flere spor. S-VCD/VCD kan produseres med PBC-systemet (Play Back Control), som produserer slike spor. Dette avhenger også av bearbeidingsog brennerprogrammet som benyttes. Avspillingen av S-VCD/VCD kan kontrolleres og styres fra menyen på fjernsynsskjermen. Noen av funksjonene (sakte kino, kameravinkel, scener) er det ikke mulig å velge ved avspilling av en S-VCD/VCD. Dette avhenger av hvordan S-VCD/VCD-platen er produsert. S-VCD kan inneholde forskjellige dubbingspråk og teksting avhengig av hvordan de er produsert. 21

22 DVD-MODUS Egenskaper til MP3-CD MP3 står for MPEG-1 Audio Layer 3, og kommer fra Motion Picture Expert Group (MPEG)-standarden, som ble planlagt for å komprimere filmdata. Ved hjelp av MP3-formatet kan man lagre lydfiler med nesten CDkvalitet på en datamaskin. Til dette trenger du bare ca. 10 % av den opprinnelige datamengden. Som standard blir MP3-filer kodet med en bithastighet på 128 kbps. I hovedsak gjelder at jo høyere bithastigheten til en MP3-fil er, desto bedre er lydkvaliteten. På Internett er de fleste MP3-filene kodet med 128 hhv. 160 kbps. 160 kbps blir oppfattet som CD-kvalitet. MP3-filer kan også lastes ned fra Internett og brennes på CD-Rom. DVD-spilleren kan lese såkalte ID3-koder fra filtittelen, som inneholder informasjon om tittel og innhold. Denne informasjonen vises i infomenyen/statusindikeringen. MP3-CD-plater inneholder kun musikkopptak. Dette formatet kan som vanlig spilles av på et lydanlegg. Digitalsignalene som genereres ved MP3-avspilling er PCM-kodet, uavhengig av innstillingen til lydutgangen. Signalene mates ut med samme datahastighet som de ble spilt inn (følgende er mulig: 32 kbps 320 kbps, ideelt: 128 kbps). MP3-filer kan organiseres i mapper og undermapper på samme måte som filene på en PC. Egenskaper til JPEG-CD JPEG er en forkortelse for Joint Picture Experts Group. Dette er en standard som komprimerer bildedata. JPEG-filer kan brennes sammen med andre filtyper på en CD. Slike CD-plater kalles fil-cd-plater eller blandete CD-plater. En MP3-fil (Audio) kan for eksempel også inneholde JPEG-filer, som for eksempel viser coveret til albumet. På en JPEG-CD er filene organisert i mapper. Denne strukturen ligner på strukturen til en MP3-CD. JPEG-CD-plater inneholder kun data komprimert i JPEG-format. Dette er som oftest filer fra digitalkameraer eller filer fra bildebearbeidingsprogrammer. Filene (bildene) kan vises enkeltvis eller i rekkefølge som lysbildeshow. Egenskaper til Audio-CD Du gjenkjenner en Audio-CD på denne etiketten. Audio-CD-plater inneholder kun lydopptak. Dette formatet kan som vanlig spilles av på et lydanlegg. De forskjellige titlene ligger etter hverandre. Det er ikke lagt inn noen overganger. 22

23 DVD-MODUS Bruk med DVD, Video-CD eller Audio-CD Forskjellige funksjoner kan ikke velges, dette er avhengig av hvilken plate som brukes. Avspilling av en tittel 1 Når skuffen er lukket og platen er lest inn, starter avspillingen automatisk. 2 Koble over til avspillingspause (stillbilde) med»8!«. 3 Fortsett avspillingen med»8!«. 4 Avbryt avspillingen med»7«. 5 Fortsett avspillingen med»8!«. 6 Avslutt avspillingen med»7«(trykk to ganger). Merk: Avhengig av platene som brukes, kan det være nødvendig å velge kapittel eller tittel fra en innholdsfortegnelse til platen med tastene»p+«,»p-«,» «eller» «og aktivere med tasten»ok«eller starte avspilling med»8!«. Framhenting av informasjon* Du kan hente fram informasjon om tittel, kapittel og spilletid på fjernsynsskjermen. 1 Hent fram infomenyen ved å trykke»go TO«to ganger. Du får informasjon om: DVD, VCD Type plate Title 01/02 Aktuell tittel og eksisterende tittel Chapter 03/18 Aktuelt kapittel og eksisterende kapittel 2:05:00 Forløpt spilletid til kapitlet 0:03:50 Gjenværende spilletid til kapitlet 2 Skjul infomenyen ved å trykke»go TO«gjentatte ganger. Hent fram go-to-funksjonen* Med go-to-funksjonen kan du velge en avspillingsposisjon nøyaktig på sekundet. 1 Hent fram go-to-funksjonen ved trykke tre ganger på»go TO«. 2 Velg tid, tittel og kapittel med» «eller» «. 3 Legg inn tid og tittel med talltastene»1 0«og bekreft med»ok«. 4 Avspillingen starter på den innlagte posisjonen. * kun DVD eller video-cd 23

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer