stiftelsen antidoping norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stiftelsen antidoping norge"

Transkript

1 stiftlsn antidoping norg

2 Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt Adinistrasjon Dopingkontroll Kounikasjon og inforasjon Intrnasjonalt Forskning og utvikling Kunnskapssntrt 39 Dsign: FRAKK Dsign Foto (forsid): Scanpix, Antidoping Norg 2 antidoping norg 2014

3 Hlsing fra styrliar Åjobb d antidoping, trur g på ang åtar kan saanliknast d dt å driva toppidrtt. Du å jobba tålodig, år ttr år, dag ut og dag inn. Dt handlar hil tida o å pussa på dtaljan for å bli btr nda litt skarpar. Og dt du gjord i går, kan du vra sikkr på ikkj r godt nok for å lukkas i orgon. I tillgg r g sikkr på at båd idrttsutøvarar og antidopingforkjparar gjrn skull stt at fragangn ko fortar starta d in dbatt o fragangn i dt intrnasjonal antidopingarbidt, llr ir prsist; angl på fragang. Mads Drang, tidligar tilsatt i Antidoping Norg, skriv boka «Dn stor dopingbløffn» so ko ut i forkant av OL i Sotsji. Hr tikna han it bilt av dt intrnasjonal antidopingarbidt so ovrraska ang. Vi so har fått sjansn til å bli kjnt d antidopingar bidt frå innsida, vart nok ikkj lik ovrraska. Drang har rtt i ykj av dt han skriv, n so i oppsuring på årt vil g likvl fyrst og frst trkka fra dt so trass alt går fraovr. Faktisk vil g drist g til å kalla 2014 for it «gjnnobrotsår» for oss so r ngasjrt for in rin idrtt og it dopingfritt safunn. Vår iga profilining r i full drift it saarbid d Norgs laboratoriu for dopinganalys og di nordisk landa. Dtt gjr oss i stand til å driv it ndå ir ålrtta og spissa tstprogra. Eg vil vidar trkka fra haldningskapanjn Ærlig talt, so også i år har ngasjrt ang. Hr vil g gjrn takka Norgs idrttsforbund og Norsk Tipping for saarbid og støtt. I år har dssutan Forsvart, Virk Trning, fylkskounar og Hlsdirktoratt gjort sitt til at dtt r in kapanj so har nådd ut til ang flir nn dt vi kunn håpa på da vi starta arbidt d dnn kapanjn. Dssvrr så r dt slik at antidopingarbidt har lidd undr at alt for ang har lukka augo til dopingproblt, båd i toppidrttn og i forhold til norsk ungdosiljø. Vi opplvr no at stadig flir har fått opp augo, at flir ynskjr å snakk o tatikkn og at flir vil vra dsplarar i kapn ot doping. Vi r også svært glad for dn aukn i økonoisk stønad vi har fått frå Kulturdpartntt og hlsstyrsaktn di sist par åra. Dtt gjr oss i nno btr stand til å kjpa ot doping i hil safunnt. Dt fortnr di rin utøvaran og dt fortnr norsk ungdoar. Hr vil g på vgn av Antidoping Norg pika på tr gjnnobrot. Vi fikk for fyrst gong it driftstilskot ovr statsbudsjttt 3 illionar kronr for å kjpa ot doping so hls- og ungdosprobl. På grunn av dnn økonoisk støtta kunn vi tablra dt vi har kalla Kunnskapssntrt, so tar sg av Antidoping Norg sitt arbid utanfor dn organisrt idrttn. Vi signrt in saarbidsavtal d Politidirktoratt. Fkk for fyrst gang doar i NIFs dosutval på innførslsakr på grunn av utlvring av opplysningar ttr at sakn var frdighandsaa av politit. Takk for all so r i st i antidopingarbidt og so gjr in innsats for at vi stadig tar så stg i arbidt for in rin idrtt og it dopingfritt safunn. Valgrd Svarstad Haugland Styrliar i Antidoping Norg antidoping norg

4 Årsbrtning fra styrt Stiftlsn Antidoping Norg har vært i oprativ drift sidn 1. juli Antidoping Norg bl opprttt for å sikr at kontroll- og påtalvirksohtn for dopingsakr organisrs uavhngig av Norgs idrttsforbund og olypisk og paralypisk koité (NIF) og statn. I hnhold til vdtktn r Antidoping Norgs hovdforål å driv kontrollvirksoht, utøv påtalvirksoht ovrfor NIFs dosorgan, driv vrdi-, inforasjons-, og forbyggnd virksoht, driv intrnasjonal virksoht og bidra til forskningsvirksoht knyttt til virksohtn. Antidoping Norg basrr driftn, slik forålt forutsttr, på n fri og slvstndig stilling. Antidoping Norg utøvr sin virksoht fra lid lokalr og lds til daglig av daglig ldr Andrs Solhi. Styrt har i 2014 lagt vkt på oppfølgingn av stratgiplan for Antidoping Norg for priodn Fra styrts sid lggr stratgiplann prissn for å nå visjonn for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. Adinistrasjonn Antidoping Norg r n organisasjon i vkst. I 2014 økt tilskuddt fra Kulturdpartntt d 2,4 illionr kronr, og satidig fikk vi for først gang driftsstøtt ovr statsbudsjttt (3 ill. kr) for å jobb ot doping so safunnsprobl. Salt ga dtt btydlig økt rssursr til å utvikl organisasjonn og utvid aktivitt og virksohtsorådt. Styrt sr dt so vsntlig at arbidt d å bkjp doping i norsk trningsiljør utvids og kan saordns d arbidt i idrttn. Md tilskuddt ovr statsbudsjttt (Hlsdpartntt), prosjkttilskudd fra Hlsdirktoratt og støtt fra fylkskounr hadd vi salt tilskudd på olag 5 illionr kronr til vårt arbid for t dopingfritt safunn. Høstn 2014 tablrt vi drfor Kunnskapssntrt, d n gn prosjktldr, so skal koordinr dnn dln av stiftlsn arbid. Adinistrasjonn for øvrig r styrkt d n juridisk rådgivr, inforasjonsrådgivr, rgnskapsførr og n spsialrådgivr. Sistnvnt i safinansiring d Norgs idrttsforbund. Antidoping Norg går inn i sist fas av innværnd stratgipriod. Fra 1. januar 2016 skal vi ha n ny stratgiplan på plass. Antidoping Norgs styr oppnvns av stiftrn og har i 2014 bstått av: Valgrd Svarstad Haugland Inggard Lri styrldr Nstldr Oppnvnt av NIF Oppnvnt av KUD Vibck Sørnsn dl Oppnvnt av KUD Bjørn Christnsn Mdl Oppnvnt av KUD Randi H. Gustad Mdl Oppnvnt av NIF Knut-Marius Stur Mdl Oppnvnt av NIF 4 antidoping norg 2014

5 Påtalvirksohtn Antidoping Norgs frittstånd påtalnnd r d so avgjør o n sak skal hnlggs llr påtalbgjærs. Dt forliggr 15 påtalavgjort sakr i Til san r 19 utøvr døt i NIFs dosutvalg og NIFs appllutvalg i Antidoping Norg påtalt i 2014 for først gang prsonr i idrttn for forsøk på innførsl av dopingidlr, n hvor dopingstoffn har blitt bslaglagt av tollvsnt. Antidoping Norg har fått utlvrt opplysningr o satlig sakr ttr at sakn r frdig bhandlt av politit. Dt r to tilfllr av forsøk på innførsl av EPO og tt tilfll av forsøk på innførsl av dt anabol stofft prastron (DHEA). Styrt sr på dtt so t viktig fraskritt, og r svært tilfrds d at organisasjonn nå har fått innsyn i sakr hvor prsonr tilknyttt idrttn har hatt bfatning d dopingidlr. Basrt på ny lovgivning dr bruk r straffbart, har stiftlsn nå også politianldt utøvr ttr at d r døt for brudd på idrttns dopingbstlsr i idrttns dosapparat. Mr nn halvpartn av sakn fra 2014 drir sg o anabol stroidr, og fir av sakn r rusrlatrt sakr (cannabis og kokain). Også i 2014 fikk vi n sak d tylhksanain, t stiulrnd iddl so finns i n dl tilskuddproduktr. Dtt fortllr oss at rusidlr so står på dopinglistn og kosttilskudd fortsatt å inngå so n dl av stiftlsns inforasjonsarbid. Nytt rglvrk Fra 1. januar 2015 trådt dt ny antidopingrglvrkt i kraft. Fra 2015 r Antidoping Norg gitt adgang til å gjnnofør n fornklt saksbhandling i dopingsakr, jf. NIFs lov Dt innbærr at sakn i sin hlht bhandls av Påtalnndn i Antidoping Norg utn at dn bhandls i NIFs dosutvalg. Vd å tilstå rglbruddt, kan suspnsjonn ilggs fra dt tidspunktt prøvn bl tatt. Kontrollarbidt Økt fokus på biologisk profilr og innhnting av inforasjon og ikk-analytisk bvis r t av d stor utviklingstrkkn i antidopingarbidt. Styrt har vært opptatt av å styrk dnn dln av arbidt d snst årn. Profilarbidt og inforasjonsinnhnting å ss på so n dl av dt kopltt kontrollarbidt. Styrt ansr dt so nødvndig for å kunn bidra til å avslør dn sofistikrt dopingbrukn. Md økt tilskudd fra Kulturdpartntt var stiftlsn i stand til å ta i ovrkant av 3000 prøvr so dl av dt nasjonal tstprograt i norsk idrtt. Av diss var nstn n trdl blodprøvr for å følg opp arbidt d biologisk profilr. Nytt fra 2014 r at dt r byggt opp stroidprofilr r systatisk da WADA fra 1. januar fikk på plass ny rtningslinjr for dnn typ profilr. Dt bl i 2014 signrt n avtal d Politidirktoratt. En tttr dialog d båd politi og toll, so vi signrt avtal d i 2013, sr styrt på so svært viktig. Dtt handlr båd o å få ny virkidlr for å avslør dopingbruk i toppidrttn, sat å styrk arbidt for t dopingfritt safunn. Dt bl i 2013 gjnnoført t ofattnd sykklprosjkt dr dt bl gjnnoført satalr d 30 prsonr for å skaff sg innsikt i hva so har forgått i intrnasjonal sykklsport. Rapportn fra prosjktt bl offntliggjort høstn I tillgg til å gi oss t godt innblikk i dn kulturn so rådt i intrnasjonal proffsykling, har dn gitt organisasjonn god læring og nyttig rfaring i dt å gjnnofør satalr og driv slik typr intrvjuprosjkt. Styrt sr dtt so t godt grunnlag for å inkludr intrvjur so n intgrrt dl av virksohtn, særlig i tilfllr dr dt r grunnlag for å avklar forhold dr ordinær prøvtaking ikk r tilstrkklig. antidoping norg

6 Ny analyskrav Når dt gjldr analysr av dopingprøvr, stillr WADA fra 2015 ny krav gjnno dt so kalls Tchnical Docunt for Sport Spcific Analysis (TDSSA). TDSSA gir t iniuskrav i forhold til hvor stor andl av prøvn so skal analysrs for Erytropoisis Stiulating Agnts (ESAs) og Growth Horon (GH) og Growth Horon Rlasing Factors (GHRFs). En konskvns av d ny kravn r at dt vil gå d r rssursr til analysvirksoht. Antidoping Norg har også åttt innskrnk topputøvrdfinisjonn for å innfri d krav so stills. Styrt i Antidoping Norg tror d ny kravn fra WADA vil vær t bidrag til å få t bdr tstrgi i dt intrnasjonal antidopingarbidt, og at dt r nødvndig å valur o ndringn har tilsiktt i ffkt. organisasjonn for trningssntrn, Virk, finansirt og distriburt n gn vrsjon av Ærlig talt-agasint. Antidoping Norg har ovr lang tid utfordrt idrttns organisasjonsldd til å ta ansvar for n gn handlingsplan ot doping. På dtt orådt sr vi at dt r bvgls. I 2014 bl Norgs Skiforbund rgistrrt so Rnt Særforbund. Norgs idrttsforbund har utarbidt n gn tiltaksplan ot doping, d 49 konkrt tiltak so utfordrr hl idrttsbvglsn til handling. Styrt syns NIF fortjnr ros for å ha fått på plass plann. Nå r dt viktig at dn følgs opp av NIF og undrliggnd organisasjonsldd. Antidoping Norg står klar til å bidra, n idrttn å slv ta tak i plann og sørg for at dt gjnnoførs tiltak. 6 Kounikasjon, inforasjon og vrdiarbid Dt r øknd opprksoht knyttt til dopingproblatikkn. Ikk inst har doping so safunnsprobl blitt vit btydlig r opprksoht, ttr blant annt lovforbud og avsløringn okring Oprasjon Gild-sakn. Antidoping Norg tror også at Ærlig talt-kapanjn, so nå r kjørt gjnno to år i saarbid d Norgs idrttsforbund, har bidratt til å åpn ny ørr og øyn for antidopingarbidt, sat at dt har åpnt dørr til ny arnar, organisasjonr og ålgruppr. Flr r intrssrt, nysgjrrig og ønskr å ngasjr sg for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. Et rsultat av Ærlig talt-kapanjn r for kspl at båd Forsvart og bransj- «Profilarbidt og inforasjonsinnhnting å ss på so n dl av dt kopltt kontrollarbidt.» antidoping norg 2014 Antidoping Norg ønskr å tilby t attraktivt og oppdatrt forbyggnd progra. Vi har i løpt av 2014 gjort ndringr for å spiss fordragsholdrprograt. Vi har i tillgg lansrt n rvidrt vrsjon av skolportaln Rn Skol. Dt r vidr påbgynt t arbid, i saarbid d Antidoping Danark, for å utvikl t nytt Rn Utøvr. Dtt -læringsprograt vil vær klart for lansring vårn Styrt nr opplæring og kunnskapshving r vsntlig i forbyggingsarbidt. Intrnasjonalt Utviklingn av dt intrnasjonal antidopingarbidt har vært gjnstand for dbatt i løpt årt. Tat bl blant annt blyst gjnno Mads Drangs bok «Dn stor dopingbløffn». Styrt i Antidoping Norg r av dn oppfatning at dt i t intrnasjonalt prspktiv burd vært gjort r for å bskytt d rn utøvrn. Vi sr likvl grunn til å undrstrk at dt på n rkk orådr r gjort stor fraskritt på rlativt kort tid. Styrt nr dt r avgjørnd å utvikl flr god nasjonal antidopingbyrår so på fritt grunn-lag kan ivarta oppgavr so inforasjonsinnhnting, undrsøklsr, kontrollvirksoht og påtal av brudd

7 «Styrt sr svært lyst på at så ang kounr og fylkskounr ønskr å ngasjr sg.» på dopingbstlsn. Styrt nr drfor dt r viktig at organisasjonn saarbidr d stor idrttsnasjonr so Kina, Tyrkia, Brasil og Knya. Når dt gjldr Russland, vil styrt avvnt d undrsøklsr so gjørs av WADA for å avklar korrupsjonspåstandr fra tysk dia. Statsråd Thorhild Widvy r valgt inn i WADAs Excutiv Coitt fra 1. januar 2015 på vgn av d uropisk yndightr. Andrs Solhi bl i 2014 valgt til å ld gruppn so koordinrr oppfølgingn av Europarådts antidopingkonvnsjon. Bgg utnvnlsn r tydlig bkrftlsr på at Norg spillr n roll i utviklingn av dt intrnasjonal antidopingarbidt. Styrt rgistrrr at dtt gir Norg n ulight for å arbid for at Europarådts kjrnvrdir so nnskrttightr, dokrati og rttsstatsprinsippt prgr antidopingarbidt. Styrt sr bhov for å arbid for slvstndig dosinstansr og fristilt antidopingorganisasjonr so kan arbid for n rn idrtt utn at hnsynt til idrttns odø skal kunn prg nkltsakr. Doping so safunnsprobl For stiftlsn har 2014 vært t gjnnobrudd for å kunn intnsivr vårt forbyggnd arbid for t dopingfritt safunn. F fylkskounal saarbidsprosjktr r i dag n dl av arbidt. Styrt sr svært lyst på at så ang kounr og fylkskounr ønskr å ngasjr sg. Vi tror dt r t avgjørnd bidrag for å forhindr dopingbruk blant ung. So dl av Kunnskapssntrt inngår også vårt trningssntrprogra, Rnt Sntr. Dt r stadig flr trningssntr so har tgnt n avtal d Antidoping Norg. Mot sluttn av årt har dt vært t strkt fokus på å still krav til hva so faktisk gjørs ttr at sntrn har inngått saarbid. Dt igangstts drfor n srtifisringsprosss i startn av Styrt syns dt r t iponrnd antidopingngasjnt blant norsk trningssntr, og dnn arnan r utvilsot viktig for å bkjp dopingproblatikkn. Forskning Av rssursgrunnr har ikk forskning vært prioritrt d snr årn. Styrt r svært fornøyd d at vi i 2014 fikk t tilskudd so dannt grunnlag for at vi igjn kunn prioritr forskningsstøtt. Antidoping Norg inngikk t forskningssaarbid d Norgs idrttshøgskol. Styrt vil brø Norgs Skiforbund for at d so først særforbund også har bidratt til forskningssaarbidt. Dt r lyst ut idlr for 2015 og Kapsportr Styrt r tilfrds d at Kulturdpartntt ndrt forskriftn so gir grunnlag for godkjnning til å driv knockoutaktivittr i Norg slik at dt krvs at søkr drivr t antidopingarbid i ovrnstls d WADAs rglr. Styrt nr at slik tiltak styrkr antidopingarbidts roll i idrttsiljør so i dag ikk r n dl av NIF, n so gradvis for sitt innpass i Norg. Styrt kunn d stor tilfrdsht rgistrr at tilskuddt til antidopingarbidt i idrttn fikk t yttrligr løft d n økning på 2 illionr for 2015 sanlignt d I tillgg bl driftstilskuddt for Kunnskapssntrt vidrført, d t tilskudd på 3,1 illionr kronr til arbidt ot doping so ungdos- og safunnsprobl. Styrt nr dtt salt stt gir grunnlag for n yttrligr styrking av kontrollprograt, at vi kan prioritr forskning og utvikling og lgg til rtt for attraktiv og oppdatrt forbyggnd prograr, båd ot idrttn og norsk ungdosiljør for øvrig. antidoping norg

8 Økonoisk brtning Rgnskapt r avgitt i hnhold til rgnskapslovn og visr t ovrskudd ttr finanspostr for 2014 på kr so tilførs gnkapitaln. Grunnkapitaln var på oppstartstidspunktt 1. juli 2003 på ,- kronr. Inkludrt årts ovrskudd r gnkapital til san kr Styrt har i dn forbindls bsluttt å anvnd ,- kronr av dn fri gnkapitaln for tiltak i Stiftlsn hadd gjnno årt 21,85 årsvrk, fordlt på 12 nn og 14 kvinnr. Antidoping Norg hadd vd årts utgang 80 prsonr rgionalt ansatt, hrav 38 nn og 42 kvinnr. Av styrts sks dlr r dt tr nn og tr kvinnr. Styrt nr likstillingskravt r ivartatt. Stiftlsns virksoht r i vsntlig grad basrt på offntlig tilskudd. Tilskudd for 2015 r kjnt. Dt r drfor ingn usikkrht o fortsatt drift, og rgnskapt r avgitt undr dnn forutstning. Ettr styrts oppfatning gir dt frlagt rgnskap t rttvisnd bild av slskapts virksoht, stilling og rsultat av driftn for Lønn til daglig ldr og styrts sald godtgjørls frgår av notn til rgnskapt. Dt sa gjldr godtgjørls til rvisor. Sykfravært i Antidoping Norg var på 6,57% (korttidsfravær 1,94%, langtidsfravær 4,63%) inkludrt fravær på grunn av syk barn. Arbidsiljøt r tilfrdsstillnd. Antidoping Norg forurnsr ikk dt ytr iljø. Oslo, 14. april 2015 Valgrd Svarstad Haugland Ldr Vbjørn Rodal Bjørn Christnsn Vibck Sørnsn Styrdl Styrdl Styrdl Randi Gustad Styrdl Knut-Marius Stur Styrdl Andrs Solhi Daglig ldr 8 antidoping norg 2014

9 rsultatrgnskap driftsinntktr og driftskostnadr balans indlr Not Inntktr 1 Sponsor- og salgsinntktr Offntlig tilskudd Andr tilskudd Andr inntktr Su driftsinntktr Lønns- og prsonalkostnadr Andr driftskostnadr Su driftskostnadr Driftsrsultat Finanspostr Finansinntktr Finanskostnadr Su driftskostnadr Årsrsultat Disponring av årts rsultat Til/fra gnkapital Su disponring For notr og rvisors brtning, s stiftlsn Antidoping Norgs årsrapport for 2014 på Not Anlggsidlr Varig driftsidlr Su anlggsidlr Oløpsidlr Fordringr Kundfordringr Andr kortsiktig fordringr Su fordringr Bankinnskudd, kontantr o.l Su oløpsidlr su indlr gnkapital og gjld Grunnkapital Egnkapital Su gnkapital Kortsiktig gjld Lvrandørgjld Skatt og offntlig avgiftr Annn kortsiktig gjld Su kortsiktig gjld Su gjld Su gnkapital og gjld antidoping norg

10 1 Adinistrasjon Antidoping Norg har n stratgiplan for priodn 2012 til Visjonn i stratgiplann r: for n REN idrtt og t DOPINGFRITT safunn Stratgiplann r vidr byggt opp okring følgnd sks løftr: 1. Vi skal vær n drivkraft i idrttns forbyggnd antidopingarbid 2. Vi skal ha t vrdnsldnd kontrollprogra 3. Vi skal påvirk utviklingn av dt intrnasjonal antidopingarbidt 4. Vi skal forbygg doping so hls- og safunnsprobl 5. Vi skal søk kunnskap so bskyttr rn idrttsutøvr 6. Vi sr ttr d sidig løsningn Organisasjon i vkst Stiftlsn har i løpt av årt fått rfar at vi r n organisasjon i btydlig vkst. Vd inngangn til 2014 fikk vi t økt tilskudd på r nn f illionr kronr, 2,4 illionr kronr i økning fra Kulturdpartntt (til 26 ill. kr) og for først gang fikk vi t driftstilskudd ovr statsbudsjttt (3 ill. kr) til arbidt for t dopingfritt safunn. Vi fikk i tillgg vidrført t prosjkttilskudd på 1,2 illionr kronr fra Hlsdirktoratt. Økt rssursr har gitt oss ulightn til å utvid og utvikl arbidt. Md ny virkorådr, nystartt prosjktr og ny satsingsorådr, så vi bhov for å anstt ny darbidr, so igjn ført til at vi ått finn ny kontorlokalr. Høstn 2014 flyttt vi inn i ny lokalr, vd Ullvaal stadion. I d ny lokaln, d adrss Sognsvin 75 F, har vi btydlig flr kontorplassr og bdr øtrofasilittr. Høstn 2014 bl dt gjort indr ndringr i adinistrasjonn. Dtt skyldts dls at Kunnskapssntrt bl tablrt so n gn nht for vårt arbid utnfor dn organisrt idrttn, og dls at avdlingsldr for Toppidrttsavdlingn sa opp sin stilling. Da dt r igangsatt prosss for n ny stratgiplan, d virkning fra 1. januar 2016, bl dt vurdrt so fornuftig å tablr n idlrtidig organisasjon inntil ny stratgi r vdtatt. Ansatt Dt har i løpt av årt vært nklt nyansttlsr og n dl utskiftningr av prsonll. Vd inngangn til 2014, var d ansatt organisrt i tr avdlingr: Adinistrasjon og juridisk avdling Toppidrttsavdlingn Kounikasjons- og safunnsavdlingn I januar startt n ny inforasjonsrådgivr for å styrk kounikasjon- og safunnsavdlingn. En ny ldr av avdling for toppidrtt og utvikling, Christin Hll, tiltrådt også i startn av årt. Hll sa opp stillingn på ttrsorn, og avsluttt sitt ansttlssforhold 31. dsbr Dt bl også ansatt n rgnskapsførr, n ny kontordarbidr, n juridisk rådgivr og i safinansiring d Norgs idrttsforbund, n spsialrådgivr, i først halvdl av I trdj kvartal startt n ny koordinator for Rnt Sntr-prosjktr og n ny prosjktldr for dt nystartd Kunnskapssntrt. Prosjktldrn bl ansatt ttr at organisasjonns folkhlsrådgivr sa opp sin stilling før sorn. Vd utgangn av 2014 har vi f fylkskounal saarbid; i Oppland, Tlark, Vstfold, Hordaland og Sør-Trøndlag. I hvr av fylkn har vi ansatt n prson i n 40 prosnts stilling, finansirt av fylkskounn og Antidoping Norg. 10 antidoping norg 2014

11 Prsonalutvikling Organisasjonn har stor bvisstht knyttt til vidrutvikling og opplæring av vår ansatt. Dtt har drfor også vært t fokusoråd i Antidoping Norg r godt i gang d å utvikl t opplæringsprogra for intrnasjonal dopingkontrollørr. Prosjktt startt so n dl av vårt saarbid d Russlands antidopingbyrå (RUSADA), og r vidrført av Antidoping Norg. I forbindls d rvisjonn av dt intrnasjonal rglvrkt, World Anti-Doping Cod, har Antidoping Norg fått inn n tkst i rglvrkt so sttr krav til dn nklt antidopingorganisasjon o særskilt opplæring av dopingkontrollørr so skal tst utøvr av n annn nasjonalitt nn kontrollørn. Antidoping Norgs progra ivrkstts i 2015 so n dl av dt øvrig opplæringsprograt for fltprsonll. Dt r vidrutviklt t opplæringsprogra for fordragsholdr slik at nytt prsonll får n brd introduksjon til Antidoping Norg, virksohtn og d forskjllig fagflt. Prograt ivrkstts i Alt fltprsonll r rautorisrt i hnhold til opplæringsprogra for fltprsonll. Nytt fltprsonll i dopingkontrolln har i tillgg hatt n opplæringsdag so blant annt har fokus på ansvar og oppgavr og potnsill uvntd situasjonr so kan oppstå i fltn og so prsonll å kunn håndtr. og Intrnasjonal Standardr, gjldn fra 1. januar Rglr o disinsk fritak og praktisringsrglr rlatrt til ldplikt r rvidrt og godkjnt av styrt i Antidoping Norg. Mldpliktutøvr r inforrt særskilt o nytt rglvrk. Vidrutvikling av kvalittssystts prosdyrr r n kontinurlig prosss og fortsttr også i Virksohtn bl r-srtifisrt vårn Srtifisringsstatusn bl opprttholdt. Dt r gjnnoført ått intrn rvisjonr, d særlig fokus på fordragsholdr. Prsonvrnpolicy og brdskapsplan r ndrt. Dt r avholdt to øtr d Datatilsynt for å pås at virksohtns aktivittr r i tråd d gjldn rglr o prsonvrn, nytt rglvrk og fornyls av konssjon. Organisasjonn jobbr hl tidn d å forbdr kvalittn og ffktivisr adinistrasjonn. Dt årlig sinart for ansatt bl holdt i Sandfjord i sluttn av oktobr. I forbindls d sinart bl dt også arrangrt t hldagssinar for fordragsholdr. Kvalittssyst Antidoping Norg har dltatt i arbidsgruppn for ndring av NIFs lov og forskrift o ldplikt slik at dt norsk rglvrkt r i tråd d dt rvidrt intrnasjonal rglvrk for antidopingarbidt, World Anti-Doping Cod «Vi sr ttr d sidig løsningn» STRATEGIPLANEN antidoping norg

12 Fylksdarbidr Ansatt på hovdkontort fakta o ansatt 19,8 årsvrk sntralt. 91 dltidsansatt (fylksdarbidr, fordragsholdr, kontrollprsonll, distrikts- og prosjktdarbidr). ansatt pr Fast ansatt, sntralt Andrs Solhi Frod G. Hstns Halvor H. Byfuglin Ann Cappln Run Andrsn Pr Wiik Johansn Ann Englstad Ua Murugananthan Gry Støtvig Britha Røkns Liss Fusdahl Gir Holdn Lindbjørg Stølan Hg Ottrstad Maj Angll daglig ldr ass. daglig ldr avdlingsldr fagsjf spsialrådgivr disinsk sjf dltid rådgivr intrnasjonalt rgnskapsførr rådgivr yndightskontakt juridisk rådgivr skrtær fagldr sniorrådgivr idrttsansvarlig rådgivr idrttsansvarlig rådgivr idrttsansvarlig Linda Olsn Jnny Schulz Frdrik Lauritzn Ki Eilrtsn Frod Martin Sti Eirin Nygaard Ris Mortn Hirdal rådgivr idrttsansvarlig NAPMU-anagr prosjktldr Kunnskapssntrt prosjktkoordinator Rnt Sntr inforasjonsrådgivr rådgivr fordragsholdr Fylksdarbidr (dltid) Thrs Torgrsn Tlark og Vstfold Elin Bjørnstad Oppland Jan d Lang Hordaland Stig Kan Sør-Trøndlag Christin Hll (avdlingsldr) avsluttt sitt arbidsforhold 31. dsbr antidoping norg 2014

13 2 Dopingkontroll Nasjonalt kontrollprogra Dopingkontrollr skal ha n forbyggnd, avskrkknd og avslørnd ffkt. Hvilkt av diss tr forholdn so vktlggs, avhngr av hvilkt nivå vi tstr på, og hva vi ønskr å oppnå d kontrolln. Kontrollarbidt har d snr årn særlig vært prgt av to viktig utviklingstrkk: En styrkt satsing på biologisk profilr og utvikling av inforasjonsinnhnting og undrsøklsr so n dl av dt kopltt kontrollarbidt. San d d nordisk landn og Norgs laboratoriu for dopinganalys tablrt Antidoping Norg Nordic Athlt Managnt Passport Unit (NAPMU) høstn Vi sr ttr litt ovr t års drift at dnn nhtn har vært t viktig bidrag i å utvikl kontrollarbidt. NAPMU-ldrn jobbr ttt d d andr nordisk landn, n r stasjonrt hos Antidoping Norg. Et vsntlig utviklingstrkk i kontrollarbidt r fordlingn av blod- og urinprøvr. Målrttt tsting av utøvr på høyt nivå fordrr t økt antall blodprøvr. Dtt r prøvr so kan vær d å avslør dopingbruk ovr tid, n so ikk gnrrr nkltvis positiv prøvr. Totalt bl dt tatt 3042 dopingprøvr so dl av dt nasjonal kontrollprograt, 2187 urinprøvr og 855 blodprøvr. Sanlignt d årt før r dtt n økning på nstn 200 prøvr totalt. 40 prosnt av prøvn so r tatt r tatt av ldpliktutøvr, otrnt dt tilsvarnd blant gruppn so r dfinrt so nasjonal toppidrttsutøvr, og d sist 20 prosnt av utøvr so r dfinrt so konkurransutøvr. Totalt r 38 prosnt av prøvn tatt i konkurrans, ns 62 prosnt r tatt utnfor konkurrans. Biologisk profilr Biologisk profilr har vært t satsningsoråd for Antidoping Norg i ang år. Vi har nå tr forskjllig profilprogra (blod-, stroid- og vksthoronavhngig arkørprofilr). Prograt for stroidprofilr bl utvidt i 2014, og all ldpliktutøvr har nå n stroidprofil, og d flst av diss utøvrn har også n blodprofil. Mang av ldpliktutøvrn har i tillgg n profil for vksthoronarkørr. So følg av økt fokus på prograt for stroidprofilr, bl dt tatt flr urinprøvr i 2014 sanliknt d d sist årn. For at n utøvr skal få tablrt n stroidprofil, r dt nødvndig d inst 3-4 urinprøvr i løpt av dt først årt. Blodprofilr har vært n dl av tstprograt til Antidoping Norg i flr år, n dt r i fortsatt i stadig utvikling. I 2014 bl dt for først gang systatisk innhntt blodprofilprøvr av fotballspillr. Blodprofilprøvr av utøvr innn lagidrttr r no vi ønskr å vidrutvikl i fratidn. Nordic athlt anagnt passport unit «Nordic Athlt Managnt Passport Unit» (NAPMU), so bl tablrt høstn 2013, har bidratt strkt til å vidrutvikl profilarbidt. Dnn nhtn r t saarbid llo d nordisk landn og Norgs laboratoriu for dopinganalys i arbidt d biologisk profilr. NAP- MU-anagrn, so r stasjonrt i Oslo, jobbr ttt d Toppidrttsavdlingn og r sntral i kontrollarbidt til Antidoping Norg. Dt bl gjnnoført t flls profiløt d all d nordisk landn i forbindls d Nordisk øt i Kirkns i ai. I tillgg har dt vært jvnlig tlfonøtr. NAPMU har vidr gjort n avtal d Estonia Anti-doping Agncy for å yt bistand, sat antidoping norg

14 d Intrnational Orintring Fdration. NAPMU-anagrn har dltatt i WADAs ABP Oprational ting for å diskutr arbidt d stroidprofilr, og fikk anldning til å prsntr nhtn for rprsntantr fra d ulik nordisk Kulturdpartntn på t øt i Købnhavn i august. Alkoholtsting Alkohol står på dopinglistn i nklt idrttr. Dt r gjnnoført sikkrhtssjkk d pustprøvr i fir arrangnt innn ulik grnr i otorsport i løpt av Totalt bl dt tatt 156 pustprøvr. Ingn av pustprøvn har ført til blodprøvr. Antidoping Norg har n god dialog d Norgs Motorsportforbund, so også har kot d innspill til iljør so d nr r aktull for å gjnnofør dnn typ prøvr. Dopingprøvr fordlt på idrttr 2014: Prøvr fordlt i og utnfor konkurrans Idrttsgrn A. idrttr Bandy Basktball Boksing Bryting Sykkl Fotball Friidrtt Håndball Ishocky Kapsport Orintring Padling Roing Ski Skiskyting Skøytr Styrkløft Svøing Vktløfting Vollyball Andr idrttr Total antall % 38% 2014: Fordling av prøvr på nivå Utøvrnivå Urin Blod Totalt Prioritrt utøvr Topputøvr Brddidrttn Totalt 3042 Fordlingn av prøvr ovr tid Prosntvis fordling av prøvr: i konkurrans utnfor konkurrans Urinprøvr Blodprøvr Totalt antidoping norg 2014

15 Foto Scanpix Inforasjonsinnhnting Dt r ingn hlight at dn tradisjonll dopingkontrolln har klar bgrnsningr knyttt til å avslør dopingbruk. D snr årn har arbidt drid sg i rtning av å ta i bruk andr og ny todr, so innbærr gjnnoføring av satalr og innhnting av inforasjon fra ulik kildr. I 2014 styrkt organisasjonn dnn dln av arbidt yttrligr vd å anstt n juridisk rådgivr. For å stå bst ulig rustt i arbidt for å bskytt n rn idrtt sr vi dt so avgjørnd at inforasjonsinnhnting ss i sanhng og koordinrs d vurdring av biologisk profilr, og planlgging av ålrttd dopingkontrollr. Antidoping Norg har d snr årn opparbidt sg solid rfaring på å gjnnofør satalr, båd i forhold til å avdkk potnsill brudd på dopingbstlsn, n også for å skaff sg størr kjnnskap til i toppidrttn for på dn åtn å ha størr forutstningr for å avslør dopingbruk. Signrt FEBRUAR: Antidoping Norg og Politidirktoratt signrt n saarbidsavtal so skal sikr t nært saarbid i arbidt ot doping. - Et ttt saarbid d politit r utvilsot t viktig bidrag i fratidns antidopingarbid, sa Andrs Solhi vd signring av avtaln. Avtaln r n dl av n intrnasjonal utvikling av antidopingarbidt dr vrdns antidopingbyrå (WADA) har ldt an d sin avtalr d for kspl Intrpol og World Custo Organization. Nå kan også Norg skilt d tilsvarnd avtalr nasjonalt. Vi vt at dt å avslør dopingbruk gjnno tradisjonll dopingkontrollr har sin klar bgrnsningr. Dr vi tidligr har fulgt utøvr har vi d snr årn flyttt fokus ot også å følg dopingidln. For oss r saarbid d politit viktig for å ha innsikt i nasjonal og intrnasjonal dopingtrndr, sir Solhi. Gjnno 2013 gjnnoført Antidoping Norg t størr sykklprosjkt dr vi hadd 30 satalr d ryttr, ldr, trnr og andr d særlig kunnskap o sykklsportn. Hnsiktn var ikk å driv ålrttd undrsøklsr ot nkltprsonr, n å skaff sg bdr innsikt i dn profsjonll sykklsportn. Rapportn bl offntliggjort høstn 2014 (ls r o rapportn på nst sid). Vi har også fått ulightn til å dl vår rfaringr d UCIs Cycling Indpndnt Rfor Coission (CIRC). Dn uavhngig rapportn til CIRC vil bli offntliggjort i startn av Antidoping Norg har so abisjon å ha innsikt i nasjonal og intrnasjonal dopingtrndr og -trafikk. På hjban har dt i så åt vært viktig å få på plass avtalr d Tollog avgiftsdirktoratt og Politidirktoratt. En avtal d toll bl tgnt ot sluttn av 2012 og har blitt fulgt opp d halvårlig øtr. I fbruar 2014 bl også avtaln d Jobbs d ny ADAMS Mldplikt og utøvrinforasjon r innført for å sikr t bst ulig og st ulig ffktivt antidopingarbid. Dt r t lit utvalg av vrdns frst idrttsutøvr so r dl av ldpliktsystt. I Norg r dt vd inngangn til 2015 snakk o ca. 130 prsonr. Norsk utøvr rapportrr i ADAMS (Anti-Doping Adinistration and Managnt Syst). WADA ønskr nå å utvikl n ny vrsjon av ADAMS. Dt r nå ndsatt n grupp so skal vær d på tsting og utvikling av n ny vrsjon av ADAMS. Antidoping Norg r rprsntrt i gruppn so også bstår av andr nasjonal antidopingbyrår, intrnasjonal særforbund og laboratorir. WADAs ål r at n hlt ny vrsjon av ADAMS skal vær klar til lansring i forkant av OL i Rio antidoping norg

16 Intrvjuprosjkt o doping i sykklsportn I kjølvannt av Stffn Kjærgaard-sakn og avsløringr i intrnasjonal sykklsport, ønskt Antidoping Norg å gjør t størr intrvjuprosjkt. For Antidoping Norg handlt prosjktt o å få bdr innsikt i dn profsjonll sykklsportn og hvilk rfaringr iljøt har d doping og antidopingarbidt. I tillgg var dt t ønsk o å lgg til rtt for at involvrt i norsk sykklsport kunn bidra til dt bst for n rn sykklsport. Norgs Cyklforbund ga sin tilslutning til prosjktt før dt bl igangsatt, n prosjktt bl i sin hlht gjnnoført av Antidoping Norg. Dtt r ikk t prosjkt so har hatt til hnsikt å driv ålrttd undrsøklsr ot nkltprsonr. Vår intnsjon har vært å tilgn oss st ulig kunnskap og inforasjon av rlvans for antidopingarbidt, for på dn åtn å vær i stand til å avslør og forbygg dopingbruk i fratidn, sir daglig ldr, Andrs Solhi. RAPPORT Intrvjuprosjkt o doping i sykklsportn Stor vlvillight: Dt bl gjnnoført grundig intrvjur d i alt 30 sntral aktørr i sykklsportn. Blant d so stilt til intrvju var nåværnd og tidligr utøvr, prsonr fra støttapparat og andr d særlig kunnskap o sykklsportn d sist år. Dt bl lagt n rapport fra intrvjuprosjktt so bl offntliggjort i n anonyisrt for i oktobr Rapportn kan du finn på antidoping.no. I rapportns oppsuring, står dt blant annt: Satlig so har vært i satal d Antidoping Norg har vist stor vlvillight og fortalt y o sykklsportn gnrlt, trningsrutinr, dikantbruk og kultur. Antidoping Norg sittr likvl igjn d t inntrykk av at dt r størr kunnskap o dopingbruk blant nordnn involvrt i intrnasjonal sykklsport nn dt so har blitt foridlt til Antidoping Norg, dtt til tross for t priss o satal i full fortrolight. 1 Vi sittr igjn d n følls av at dt fortsatt ksistrr n for for «taushtns lov» i sykklsportn. Vi har t inntrykk av at flr intrvjuobjktr vt r nn d fortllr angånd syklistr og potnsill brudd på dopingbstlsn, sir Andrs Solhi. Mn når dt r sagt; vi har ikk opplvd non otvilj, og dt kan vær ang otivr for ikk å si r, lggr Solhi til. Han sr ikk bort fra at dt kan bli aktult å gjør tilsvarnd intrvjuprosjkt vd n snr anldning, også i andr idrttr. Vi har lært y av dnn prosssn, og so organisasjon r vi nå bdr rustt nn non gang til å driv inforasjonsinnhnting. Dtt r t oråd so har kot for fullt i antidopingarbidt d snr årn, og t oråd so dt r viktig å intnsivr og styrk yttrligr. Tradisjonlt kontrollarbid har sin klar bgrnsningr, og drfor å vi også ty til andr todr og bvis. Jg tror også at dt r hlt avgjørnd at vi skapr t klia for å snakk o doping og ld fra o istankr. I sykklsportn bfstt dt sg n ukultur dr ang visst, n ingn vill llr tord å snakk åpnt. Vi å hindr at slik ukulturr for lv og voks fra, sir Andrs Solhi. 16 antidoping norg 2014

17 «Vi skal ha t vrdnsldnd kontrollprogra» STRATEGIPLANEN Politidirktoratt signrt. I øt d dirktoratt bl dt undrstrkt at dt r bhov for n tttr dialog d politidistriktn. Toll- og avgiftsdirktoratt pkr også på at dt r t ønsk at dt opprtts n tttr kontakt d rgionn d tank på ndringr og trndr på dopingfltt. Antidoping Norg har fulgt opprullingn og rttssakn knyttt til Oprasjon Gild d stor intrss. Vi har vært til std undr rttssakn, også so sakkyndig, og har undrvis hatt god dialog d ttrforskr og aktor i sakn. Mot sluttn av årt bl dt gjnnoført t øt d ttrforskr og påtalldr i Sør-Trøndlag politidistrikt, og dt bl i tillgg arrangrt t sinar for toll, politi og kriinalosorgn i Sør- Trøndlag. Kunnskap o avsløringn i Oprasjon Gild har også vært ta i intrnasjonal fora dr Antidoping Norg har dltatt, blant annt i dialogn d WADAs hovdttrforskr. Antidoping Norg ønskr å bidra og hnt rfaring fra intrnasjonal organisasjonr. Dt r igangsatt t intrnasjonalt prosjkt d WADA og Europol/Intrpol. Antidoping Norg dltar også i n prosjktgrupp d andr nasjonal antidopingbyrår dr inforasjonsinnhnting og ttrforskning står på agndan. Dt har i 2014 vært fir øtr i dnn prosjktgruppa. Oppdatrt kunnskap o idrttn gnrlt, og d st risikoutsatt idrttn spsilt, r avgjørnd for å lykks i kapn ot doping. Ttt kontakt d andr nasjonal antidopingbyrår sikrr økt kunnskap o blant annt iljør, orådr og ny trndr i bruk av dopingidlr. Mosjonsarrangnt Dopingkontrollr har ikk bar n avslørnd funksjon, n også n forbyggnd. Dt forbyggnd aspktt har vært dn viktigst årsakn til at Antidoping Norg har vært til std på flr stor osjonsarrangnt d sist årn. Dt var i 2014 planlagt kontroll undr Birkbinrrnnt, n arrangntt bl avlyst. I Birkbinrrittt bl dt tatt sks prøvr, utn at non av diss var positiv. Antidoping Norg opplvr å ha n god dialog d arrangørn av dnn typ osjonsarrangnt, og vi nr dt r viktig at arrangntn inkludrr krav o å følg NIFs dopingbstlsr ovrfor dltakrn. Analysr All analysr so blir gjnnoført so n dl av Antidoping Norgs tstprogra skal skj vd WADA-akkrditrt laboratorir. Dt r Norgs laboratoriu for dopinganalys i Oslo so bnytts. D r også n viktig saarbidspartnr i forhold til tolkning av analyssvar, vidr oppfølging og ålrttt tsting. Dt avholds drfor jvnlig øtr, og Norgs laboratoriu for dopinganalys r også d i NAPMU-saarbidt. Fra 2015 stillr WADA ny analyskrav gjnno dt so kalls Tchnical Docunt for Sport Spcific Analysis (TDSSA). Diss kravn bl prsntrt ot sluttn av 2014 og vil påvirk Antidoping Norgs tstprogra fraovr. TDSSA gir t iniuskrav i forhold til hvor stor andl av prøvn so skal analysrs for Erytropoisis Stiulating Agnts (ESAs) og Growth Horon (GH) og Growth Horon Rlasing Factors (GHRFs). I idrttr dr dt stills høy krav til kondisjon i forhold til prstasjon r kravt at iniu 60% av prøvn skal analysrs for ESAs. Dt gjldr idrttr og grnr so langrnn, skiskyting, langdistans løping, landvissykling og triatlon. I idrttr so stillr høy krav til styrk i forhold til prstasjon r dt satt t iniuskrav o at 30% av all prøvn skal analysrs for GH llr GHRFs. Dtt gjld typisk kraftidrttr so styrkløft og vktløfting. Arbidt d å inkorporr analyskravn for hvr idrtt og grn bl påbgynt i 2014 og vil bli sluttført i startn av antidoping norg

18 ! Mldpliktsystt Mldpliktsystt r n forutstning for uanldt og ffktiv dopingkontrollr årt rundt. D bst utøvrn, so tsts hyppig og so r fra idrttr d høy risiko for doping, r undrlagt rgit so innbærr n daglig ldplikt. Antall utøvr på ldpliktlistn (tidligr kalt prioritrt utøvrlist) har gjnno 2014 vært på cirka 150, vd utgangn av årt lå dt på 145. Dt r d bst utøvrn fra idrttr d stor risiko for doping utnfor konkurrans so stts på dnn listn. D nasjonal særforbundn tas d på råd i forhold til hvilk utøvr so bør vær på listn. Utøvr so bl tatt ut til OL i Sotsji og so ikk sto på ldpliktlistn, bl satt på før OL. D flst av diss utøvrn bl tatt av igjn ttr lkn. Vårt inntrykk r at ldpliktsystt virkr å vær godt innarbidt blant norsk utøvr. Stiftlsn r likvl svært opptatt av å driv god opplæring og oppfølging, ikk inst av ny utøvr so stts på dn prioritrt utøvrlistn. WADA r i gang d å utvikl n ny vrsjon av ADAMS, systt so bruks for å rapportr utøvrinforasjon. Antidoping Norg har n ldpliktkoité so vurdrr og vdtar utstdls av advarslr til utøvr for brudd på ldpliktn. Mldpliktkoitn bstår av juristr og nåværnd llr tidligr topputøvr. Mldpliktkoitn kan også gi anbfalingr til praktisringn av ldpliktsystt llr ta opp rlvant tar ttr gt initiativ. Utøvr so har fått advarsl for brudd på forskriftn kan klag til n gn klagnnd. Mldpliktkoitn har i 2014 bhandlt fir sakr. All bl ilagt advarsl. Mdisinsk fagkoité Mdisinsk fagkoité ajourførr dopinglistn og bhandlr og avgjør søknadr o fritak fra dopinglistn. Koitn r i tillgg t rådgivnd organ i disinrlatrt spørsål. ldpliktskoité Andras Ekkr, ldr Anna Thorstnson Andras Nyhaug Siri Langsth Karolin Dyhr Brivang Eirik Vrås Larsn Carl Waalr Kaas Odd-Bjørn Hjlst (ny fra fb. 2015) disinsk fagkoité klagnnd Inggard Lri Prof. dr. d., ortopdi, kirurgi, katastrofdisin, idrttsdisin, trafikkdisin Pål Zinr Ovrlg, dr. d., spsialist i barnog ungdospsykiatri Unni Rishaug Ovrlg, ndokrinologisk avd., Oslo Univrsittssykhus, Akr Pr Mdbø Thorsby PhD Sksjonsovrlg, Enhtsldr, Horonlaboratorit Pr Wiik Johansn Ovrlg, dr. d., spsialist i klinisk farakologi. Mdisinsk sjf i Antidoping Norg Klagnnd for disinsk fritak Kristian J. Fougnr Avdlingssjf, spsialist i indrdisin og ndokrinologi. St. Olavs Hospital Marit Bjartvit Klinikkldr, klinikk psykisk hls og avhngight. Oslo univrsittssykhus Rolf Whitfild Sksjonsovrlg, ndokrinologisk sksjon. Bæru Sykhus Dt r gjnnoført fir øtr i disinsk fagkoit i Koitn har håndtrt ca. 150 søknadr o disinsk fritak. Dt r gitt tt avslag. Mot sluttn av årt r dt arbidt d t nytt rglvrk o disinsk fritak, oppdatrt i hnhold til ny World Anti-Doping Cod so trådt i kraft fra 1. januar Dn ny kodn innbærr vsntlig ndringr i rglvrkt. 18 antidoping norg 2014

19 Kontrollr på oppdrag Antidoping Norg påtar sg oppdrag i intrnasjonal idrtt. Dtt kan for kspl vær på vgn av intrnasjonal særforbund, andr nasjonal antidopingbyrår llr i forbindls d intrnasjonal arrangntr i Norg. I forkant av OL i Sotsji bisto Antidoping Norg WADA d tsting av utvalgt utøvr. Dtt bl gjort i saarbid d kontrollørr fra Russlands antidopingbyrå. Salt bl dt gjnnoført llv oppdrag, og innhntt prøvr fra 40 utøvr. I løpt av årt har vi påtatt oss tsting på vgn av n rkk intrnasjonal særforbund. Antidoping Norg har blant annt hatt ansvart for prøvtakingn undr Bisltt Gas (friidrtt), Arctic Rac, Tour ds Fjords, Tour of Norway (sykkl), skøyt-em på Haar, vrdnscup i orintring, sjakk-ol og IBU-cup (skiskyting). Dt r også gjort kontrollr for andr antidopingbyrår. Oppdragsgivr Antall Urin Blod WADA Intrnasjonal forbund Nasjonal antidopingbyrår Trningssntr Norsk organisasjonr TOTALT Pustprøvr: Dt r i tillgg tatt 1289 pustprøvr for Norgs Bilsportforbund. Tsting av hst Antidoping Norg har n avtal d Norgs Ryttrforbund o tsting av hst. Totalt bl dt fortatt tstr på 45 hstr, salt antall prøvr (blod og urin) var på 78 prøvr i Toppidrttsavdlingn har utviklt n risikovurdring for tsting av hst i saarbid d vtrinærn so r tilknyttt Stiftlsn. Dt har også vært n gjnnogang av prosdyrn for tsting av hst. Avtalr d norsk organisasjonr Antidoping Norg påtar sg også oppdrag for norsk organisasjonr. Flr av aktørn vi lvrr t antidopingprogra til, r organisasjonr so drivr konkurransaktivitt, n so ikk r dl av Norgs idrttsforbund. Blant d vi har hatt avtal d i 2014 r Dt frivillig skyttrvsn, Dt norsk Travslskap, Norsk Jockyklubb og Norgs Bilsportforbund. Dt r også gjnnoført dopingkontrollr so dl av avtaln d Politihøgskoln. antidoping norg

20 ! Dopingsakr Dt r påtalnndn i Antidoping Norg so vurdrr o n sak skal hnlggs llr førs for NIFs dosorgan. Påtalnndn avgjør også o sakr skal anks. Nndns dlr utnvns av styrt, n tar bslutningr uavhngig av styrt og Antidoping Norgs adinistrasjon. Påtalnndn bstår av dlr d juridisk, disinsk og farakologisk koptans. Annn koptans innhnts vd bhov. Dt har vært avholdt tr øtr i Antidoping Norg påtalt i 2014 for først gang prsonr i idrttn for forsøk på innførsl av dopingidlr. Dt drir sg o tr prsonr so har forsøkt å innfør dopingidlr hvor diss har blitt bslaglagt av tollvsnt. Antidoping Norg har fått utlvrt opplysningr o satlig sakr av politit ttr at sakn r frdig bhandlt av politit. Dt r to tilfllr av forsøk på innførsl av EPO og t tilfll av forsøk på innførsl av dt anabol stofft prastron (DHEA). I all tilflln har prsonn fått to års utstngls av idrttn. Dt forliggr 15 påtalavgjort sakr i Til san r 19 utøvr døt i NIFs dosutvalg og NIFs appllutvalg i 2014, s ovrsikt på nst sid. saksgang i dopingsakr Potnsill brudd på dopingbstlsn. For kspl positiv A-prøv Utøvrn blir bdt o å gi forklaring. Særforbundt blir inforrt Adinistrasjonn i Antidoping Norg innhntr rlvant og tilgjnglig inforasjon, hrundr utøvrns forklaring og vt. analys av B-prøv Antidoping Norgs uavhngig påtalnnd vurdrr sakn opp ot NIFs lov NIFs dosutvalg vurdrr sakn opp ot NIFs lov Frifinnls Frifinnls Saksfralgg Påtalbgjæring Do Do/frifinnls kan bli stånd llr anks NIFs appllutvalg vurdrr sakn opp ot NIFs lov Do Hnlggls Hnlggls Antidoping Norg r fra 1/ gitt adgang til å gjnnofør fornklt saksbhandling i dopingsakr, jf. NIFs lov Dt innbærr at sakn i sin hlht bhandls av Påtalnndn i Antidoping Norg utn at dn bhandls i NIFs dosutvalg. Vd å tilstå rglbruddt kan suspnsjonn ilggs fra dt tidspunktt prøvn bl tatt.! påtalnndn Mdlr Anstin Gjngdal ldr Jurist. Tidligr politistr i Oslo. Kår Birkland Profssor i ndokrinologi. Ldr av ndokrinologisk avdling vd Oslo univrsittssykhus. Rigor Solbrg Profssor i farakologi, farasøytisk institutt, Univrsittt i Oslo. Skrtariat Nils Kiær advokat 20 antidoping norg 2014

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11.

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11. UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid 10-11 Vil ha flr kunstgrssbanr Sid 12-13 Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2016, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989

Denne rapporten er erstattet av en nyere versjon. FFI-rapport 2006/02989 FFI RAPPORT RISIKOVURDERING AV FORSVARETS BRUK AV HVITT FOSFOR I TROMS md tillggsnotat FFI/NOTAT-2006/00512: Analystknisk problmr vd bstmmls av konsntrasjonn til hvitt fosfor i vann STRØMSENG Arnljot Enrid,

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer